Nowe warunki „Mieszkania dla Młodych” po konsultacjach społecznych cz. 2

Nowe warunki Mieszkania dla Młodych po konsultacjach społecznych cz. 2

Przedstawiamy kolejną porcję proponowanych zmian warunków programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Poniższe zmiany skutkować będą dalszym rozszerzeniem dostępności oraz benefitów programu MDM:

1. Umożliwienie objęcia programem MDM mieszkań budowanych przez deweloperów korzystających z kredytu.

Wg obecnej wersji ustawy, wypłata dofinansowania wkładu własnego następuje po podpisaniu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania. Ministerstwo proponuje rezygnację z tego warunku. Zmiana jest spowodowana trudnościami w finansowaniu tego typu transakcji w przypadku gdy sprzedający lokal korzystał z kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego hipoteką na tym lokalu.

2. Stworzenie możliwości wspólnego przystąpienia do kredytu osobom niespokrewnionym ze sobą.

Obecne regulacje zakładają, że jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. Proponuje się zniesienie ww. ograniczenia i wprowadzenie możliwości, żeby do umowy kredytu beneficjenta programu „Mieszkanie dla młodych” mogły przystępować – w celu zwiększenia jego zdolności kredytowej – dowolne osoby.

3. Rozszerzenie ograniczeń dotyczących dysponowania mieszkaniem.

Beneficjent programu „Mieszkanie dla młodych” nie może m.in. wynajmować, użyczać, zmieniać przeznaczenie zakupionego mieszkania. W przypadku dokonania jednej z wymienionych czynności zobowiązany jest do zwrotu części lub całości otrzymanego wsparcia. Modyfikacja ustawy zakłada jednoznaczne wyjaśnienie każdego z tych terminów, aby wnioskodawca nie miał żadnych wątpliwości, jakiego rodzaju czynność będzie groziła sankcjami.

4. Uściślenie przepisów określających prawo do zwiększonego wsparcia z tytułu wychowywania dziecka. Zmiana dotyczy sytuacji gdzie tylko jedna osoba ubiegająca się o dopłatę ma prawa rodzicielskie. Wątpliwości, czy takie małżeństwo może się ubiegać o zwiększone wsparcie zostały rozstrzygnięte przez pozytywną interpretację przepisów dokonaną w Ministerstwie.

5. Uściślenie pojęcia „nowo wybudowanego mieszkania”.

Ustawodawca proponuje jasne wskazanie, że mogą to być również mieszkania powstałe w wyniku np. przebudowy, adaptacji i innych robót budowlanych, w wyniku których powstają nowe samodzielne lokale mieszkalne.

6. Modyfikacja definicji domu jednorodzinnego.

W przypadkach dotyczących wątpliwości, czy daną nieruchomość należy uznać za dom jednorodzinny urzędnicy proponują zastosowanie definicji z Prawa budowlanego, czyli dom jednorodzinny to: „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. Ministerstwo planuje pozostawienie zapisu, wg którego w domu jednorodzinnym może się znajdować wyłącznie jeden lokal mieszkalny (nie można kupić budynku z dwoma lokalami lub z lokalem mieszkalnymi użytkowym).

W nowelizacji pozostaje w mocy organicznie wiekowe dla uczestników programu, czyli do 35 lat (w przypadku małżeństw ograniczenie dotyczy młodszego z małżonków). Ewentualne zmiany w programie mogą jeszcze zostać zaproponowane podczas prac w Sejmie.
sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Dofinansowanie otrzymywane w ramach programu MDM jest obliczane na podstawie liczby dzieci, wychowywanych w momencie rejestracji wniosku.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Dokładną kwotę można wyliczyć przy pomocy naszego kalkulatora:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Anna

  Witam, chciałabym zakupić mieszkanie w MDM, obecnie mam 1 dziecko, a drugie jest w drodze (termin na marzec). Na jakie dopłaty mogę liczyć w takiej sytuacji?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Tak. Może Pani skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pani 35 lat. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Karolina

  Witam, czy jako samotna matka, wychowująca jedno dziecko również jestem objęta limitem wiekowym?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli mieszkanie zostanie ukończone do końca 2018-go roku i także w tym roku Pani je zakupi w ramach MDMu – istnieje możliwość uzyskania dofinansowania. Potem MDM się kończy. Ukończenie budowy w 2019 niestety uniemożliwi Pani uzyskanie dofinansowania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Witam. Spółdzielnia, której jestem członkiem rozpoczyna w tym roku budowę nowej inwestycji. Proszę o informację, czy mogę liczyć na dofinansowanie wkładu budowlanego, jeżeli mieszkanie będą gotowe w IV kwartale 2018 lub I kwartale 2019 r. ?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Dokładnie tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • J

  Dzień Dobry,
  czy dobrze rozumiem, że jeżeli razem z partnerem weźmiemy kredyt i powiedzmy, że on będzie głównym kredytobiorcą a ja poręczycielem to tylko on będzie właścicielem lokalu? I przez to, że chcemy dofinansowanie z mdm to własność na mnie będzie można dopiero przenieść po 5 latach?

 • Witam. Karencja będzie liczona od momentu przekazania własności mieszkania.

 • Marcin

  Witam serdecznie
  Od jakiego momentu liczona jest karencja MDM? Jeśli odbieram mieszkanie za dwa lata a uruchomię kredyt już teraz to karencja będzie liczona od teraz czy od momentu odebrania kluczy?

 • Witam. Nie, może zostać ukończona później, jednak wtedy nie rozliczymy już faktur (wystawionych po 2018-09-01).

 • Tomek

  Witam. Mam pytanie dotyczące zwrotu VAT a konkretnie terminu złożenia wniosku
  „wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.”
  Czy oznacza to, że budowa domu musi zostać ukończona do dnia 2018-09-01?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Asia B

  Dzień dobry,
  Czy uzyskując MDM jako singiel można otrzymać dodatkową dopłatę w chwili urodzenia pierwszego, bądź drugiego dziecka, zakładając że od momentu zostania beneficjentem programu nie minęło 5 lat ? (W sytuacji gdy 2 rodzic zachowuje pełnie praw rodzicielskich ale nie przysługuje mu dofinansowanie z MDM)
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Budowa domu na własnej ( lub użyczonej) działce = system gospodarczy. W takim wypadku w ramach programu MDM możliwy będzie jedynie zwrot podatku VAT. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Halba

  Dzień dobry.

  Czy mając swoją działkę budowlaną, mogę skorzystać z programu MDM, przy założeniu, że dom wybuduje mi developer?
  Kiedy mogę złożyć wniosek? Przy podpisywaniu umowy z developerem, czy też przy tzw. odbiorze kluczy do domu?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Bank może dołączyć Pańską żonę do kredytu.

 • piwpaw

  Czy jeśli wziąłem kredyt z dofinansowaniem w MDM jako singiel,a obecna narzeczona ,po slubie chcialaby zostać dopisana do kredytu,a była wcześniej właścicielką mieszkania czy jest taka możliwość,aby stała się współ kredytobiorcą?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli brak ściany przeciwpożarowej i oddzielnych instalacji, będą obowiązywały limity jak dla mieszkania.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • tom

  Generalnie lokale są wydzielone w poziomie (parter domu stanowi jedno mieszkanie, I piętro to drugie mieszkanie), więc nie ma możliwości oddzielenia ścianą przeciwpożarową. Ważną kwestią jest również to, że działka, na której stoi dom w księgach wieczystych figuruje jako współwłasność w odpowiednich proporcjach – ok. 60% jest przypisane do lokalu na parterze, a pozostała część należy do drugiego lokalu. Jak w takiej sytuacji ocenia to prawo?

 • tom

  Bardzo dziękuję i pozdrawiam

 • To zależy – jeżeli lokale mają oddzielne instalacje i wejścia, mogą być traktowane jako oddzielne budynki. Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • tom

  Inaczej – w budynku samodzielnym, na skutek przebudowy, powstały dwa lokale mieszkalne z osobnymi wejściami i instalacjami. Jeden z lokali jest na sprzedaż. Który limit powierzchniowy obowiązuje? Jak w przypadku mieszkania czy jak dla domu?

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”.

  Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • tom

  Czy kupując mieszkanie w domu, w którym są wydzielone dwa lokale obowiązują limity jak przy mieszkaniu czy jak w przypadku domu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Olcia

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.

 • Może Pani ustalić współwłasność mieszkania dopiero po ślubie. Wcześniej będzie się to wiązało ze zwrotem części dofinansowania.

  Odnośnie drugiej części pytania – jeżeli to Pani będzie głównym użytkownikiem mieszkania – nie będzie problemu.

  Wg informacji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Olcia

  Witam. Biorąc kredyt jako singiel z współkredytobiorcą (partnerem). Za
  kilka miesięcy chcielibyśmy zawrzeć związek małżeński czy w takim
  przypadku mogłabym wpisać go jako współwłaściciela mieszkania i czy
  poniosłabym jakieś kary (oddanie dofinansowania) z tego tytułu ??Jeszcze jedno pytanie? czy jezeli tymczasowo zameldowałabym partnera( do
  czasu ślubu) w mieszkaniu, i powiedzmy opłaty za wywóz śmieci czy
  kanalizację spółdzielnia liczy na osoby i płaciłabym za dwie osoby to
  oznaczałoby,że użyczyłam mieszkanie i straciłabym dopłatę?

 • hmm, to nieco komplikuje sprawę. Mimo wszystko – prośba o rejestrację. Doradcy współpracują z różnymi instytucjami, być może znajdą rozwiązanie.

 • Karolina Marczakowska

  Z tym, że ja obecnie nie pracuję w ogóle, miesiąc temu dostałam wypowiedzenie z pracy.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM narzeczony musiałby ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Sugeruję rozwiązanie – aby to jednak Pani wystąpiła o kredyt w programie MDM, a narzeczony jedynie wspomógł Pani zdolność.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karolina Marczakowska

  Witam, wraz z partnerem wychowujemy moje 2 córki z poprzedniego małżeństwa. Chcielibyśmy kupić mieszkanie z programem MDM (żadne z nas nie ma nic na siebie), w związku z tym czy jest możliwość zakupu mieszkania jeśli mój partner pracuje poza granicami kraju i zarabia w Euro a ja obecnie nie pracuję?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Jakub Podgorski

  Witam , od 2010 roku posiadam z żoną kredyt Rodzina na Swoim czy mogę skorzystać z dopłaty MDM na inne mieszkanie? Mamy trójkę dzieci i chcielibyśmy zakupić większe mieszkanie…

 • Panie Michale – nie mogę Panu napisać w jaki sposób ominąć ograniczenia programu MDM 😉

  Polecam ew. artykuł: mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • michal nawrocki

  dziekuje za odpowiedz, to coś źle doczytałem, czyli przy zezwoleniu na budowe podac jeden pokój jako suszarnia, (oczywiście architekt zmieni nazwę tego pokoju(10m2) na suszarnie), czy to wystarczy? uzyskam wtedy około 95m2 użytkowej

 • Nazwania jednego z pomieszczeń garderobą nie da niestety zamierzonego efektu (takie pomieszczenie nie zostało wymienione w rekomendacji BGK dot. powierzchni użytkowej). Zachęcam do lektury artykułu:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • michal nawrocki

  Witam, chciałem zapytać jak wybudować szergówki dla MDM, mam projekty architektoniczne już od kilku lat, działkę, ale dopiero teraz pozyskałem funduszę na budowę , otóż problem jest taki ze maja 106 m2 (projektowane bez myślenia o mdm)
  chialem zapytac czy składając dokumenty o zezwolenie na budowę muszę jeden z pokoi nazwac- zrobić garderobą czy to robi sie jakoś później, bo wiadomo nie każdy z MDM korzysta, macie jakąs infolinię ? nie moge znależć

 • Tak, w przypadku, kiedy potencjalny beneficjent wychowuje min. troje dzieci, liczba już posiadanych mieszkań nie ma znaczenia. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Natalia

  Witam,
  czy jeżeli posiadam 2 mieszkania w kredycie i chce kupić trzecie w celu polepszenia warunków mieszkaniowych (obok naszego mieszkania jest do sprzedania mieszkanie – które chcemy kupić w celu powiększenia obecnego mieszkania), czy mogę się starać o dopłatę? Zaznaczę że posiadamy trójkę dzieci.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie bardzo rozumiem. Limit ceny w danym województwie to iloczyn wartości odtworzeniowej ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania i mnożnika 1,1 (dla rynku pierwotnego) lub 0,9 (dla rynku wtórnego)

 • Piotr

  Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób obliczany jest limit ceny za metr w danym województwie? Czy jest to obliczane jako cena nieruchomości podzielona przez metraż powierzchni użytkowej, która zostanie policzona do przyznania MdM czyli np. max 110m2 w przypadku domu?

 • Ad 1. Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

  Ad 2. Zmiany musi dokonać uprawniony architekt, następnie powinna zostać ona uwzględniona w Księdze Wieczystej wymienionej nieruchomości i zgłoszona do Urzędu Miasta / Gminy.

 • Piotr

  Witam, mam dwa pytania.
  1. Czy można skorzystać z MdM przy zakupie mieszkania/domu w spółdzielni?
  2. W jaki sposób można zmienić przeznaczenie danego pomieszczenia tak by nie było wliczane do metrażu użytkowego w rozumieniu ustawy MdM? Czy musi być to wykonane przez architekta? Jak to wygląda?

  Pozdrawiam

 • Zarejestruj się w programie „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan posiada już mieszkanie. z programu MDM może więc ew. skorzystać jedynie narzeczona, ale polecam się spieszyć. Po ślubie z Panem również ona straci taką możliwość, gdyż małżeństwa mogą skorzystać z MDMu jedynie wspólnie.

 • Radek

  Witam

  Posiadam kredyt Rodzina na swoim na singla, splaty jeszcze przez 27 lat. We wrzesniu biorę slub, czy bedziemy mogli, kupic mieszkanie na MDM. Mamy jedno dziecko, drugie planowane jest w najbliższym czasie.

  czekam na odp i pozdrawiam

 • Tak – ponieważ w świetle programu MDM jesteście Państwo dla siebie obcymi osobami, posiadającymi ułamkową część nieruchomości.

 • Kate

  Ja mam następujące pytanie. Obecnie wraz z narzeczonym jesteśmy współwłaścicielami mieszkania (po 50%). Ponieważ urodziło nam się dziecko, chcemy kupić większe lokum. Czy jeśli sprzedamy obecnie posiadane mieszkanie i następnie weźmiemy ślub (planowany od dawna), to będziemy mogli uzyskać wsparcie z MdM na zakup większego mieszkania?

 • Cieszę się, że mogłem takie przekazać. Polecamy się na przyszłość.

 • Ewelina

  Dziękuję serdecznie za informacje- pozytywne dla mojej sytuacji!

 • Jeżeli nie jest Pani z ojcem dziecka w formalnym związku – dysponuje Pani jedynie ułamkową częścią mieszkania. Jeżeli spełnia Pani pozostałe warunki programu (wiek poniżej 35 lat), może Pani skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ewelina

  Dobry wieczór,
  wychowuję samotnie dziecko i jestem doktorantką wrocławskie uczelni- najmuję pokój w domu studenckim. 4 lata temu kupiłam mieszkanie z ojcem dziecka- współwłasność w innym mieście (woj. lubuskie). Nie mieszkam w tym mieszkaniu bo swoją przyszłość planuję we Wrocławiu i chciałabym tu kupić mieszkanie- czy mogę przystąpić do programu MDM?

 • Rekomendacja S nakazuje udzielać bankom kredytów w walucie, w której uzyskiwana jest główna część dochodu. Kredyty w ramach programu MDM są udzielane jedynie w PLN.
  Czy istnieje ew. szansa, aby ktoś z rodziny pomógł Państwu przy zdolności kredytowej?
  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Szymon

  Witam, nasza rodzina(2+1) uzyskuje dochody w Euro. Czy możemy przystąpić do programu MDM w takiej sytuacji?

 • Przy sprzedaży działki deweloper musiałby uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych. Przy kolejnej transakcji (tym razem nabycia domu), podatek musiałby zapłacić kupujący,

 • Ivu

  Jak w przypadku takich „kombinacji” wyglądałyby kwestie podatkowe właśnie? Czy mogę prosić o uściślenie?

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg stanu na chwilę obecna – do końca 2018-go roku.

 • Kris

  NA ile lat sa przewidziane MDM-y? Tzn. przez ile lat ma działać MDM?

 • Jeżeli adaptację przeprowadzi osoba fizyczna – niestety nie.
  Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli taką adaptację
  dokona wymieniona powyżej firma. Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy,
  adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) i taki lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę – można skorzystać z programu MDM.

 • Monika

  Witam! Czy wiadomo już czy Program MDM będzie obejmował adaptację poddasza w domu już wybudowanym- tworząc zupełnie oddzielne mieszkanie o metrażu 100m? Pozdrawiam,

 • Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Monika

  Witam, jesteśmy malezenstwem z rozdzielnoscia majątkowa, do tego mąż prowadzi działalność , czy mąż sam łże wystąpić o kredyt wdm, czy musimy razem?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem – jeżeli jako małżeństwo będziecie Państwo posiadali 100% własności nieruchomości – nie możecie skorzystać z programu MDM (nawet w kwestii odpisu VATu) – chyba, że wychowujecie min. troje dzieci. Po nowelizacji warunek nieposiadania mieszkania przestanie obowiązywać w przypadku rodzin wielodzietnych.

 • Justyna Ostaszewska

  Justyna

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na chwilę obecną – można liczyć jedynie na zwrot VATu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Osoba, na którą zostało wystawione pozwolenie na budowę zbiera f-ry i zgłasza się do urzędu skarbowego celem dokonania rozliczenia.

 • Ewelina

  Czy nowe warunki programu MDM wprowadzają zmianę w stosunku co do osób budujących dom systemem gospodarczym? Czy liczyć można tylko na zwrot Vat?

 • Ewelina

  A jak to wygląda, gdy inwestorem jest jeden z małżonków, ale występuje rozdzielność majątkowa?

 • No problem, cała przyjemność po naszej stronie, polecamy się na przyszłość.

 • JTD TEAM

  Jeszcze raz dziękuję 🙂

 • Jeżeli jednak lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone – informacja na ten temat powinna znaleźć się umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania. Z umową należy zgłosić się do banku i można się starać o kredyt w programie MDM. Niestety nie wszystkie banki akceptują takie mieszkania – wynika to po prostu z ich wewnętrznych procedur.

 • JTD TEAM

  To miłe zaskoczenie że zmiana dotyczy jedynie nadpłaty:) Bałem się, że wszelkich rat;)

  Wie Pan może jakie dokumenty będę potrzebował od Spółdzielni? Bo w banku jakim byłem powtarzali bez końca, że dopłaty dla spółdzielni będą dopiero po zmianach… Ja wiem, że są w błędzie. Spółdzielnia, którą wybrałem co prawda prognozuje cenę, ale ta inwestycja jest zakończona, a koszta rozliczone. Czekam na dokument;)
  Dziękuję, z przyjemnością przeczytam kolejne Pana artykuły:)

 • Groźba zwrotu dofinansowania dotyczy jedynie sytuacji kiedy kredytobiorca nadpłaci swój kredyt w kwocie wyższej niż kwota otrzymanego dofinansowania. Spłata rat w „normalnym” cyklu nie podlega żadnym sankcjom.

  Odnośnie drugiej części pytania – jeżeli spółdzielnia buduje na zasadach deweloperskich (tzn. znane są koszty inwestycji, ew. inwestycja jest zakończona) – bez problemu można skorzystać z programu MDM (nawet na obecnych zasadach).

 • Limit powierzchni – zarówno mieszkań jak i domów – nie ulegnie zmianie.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • JTD TEAM

  Z niedowierzaniem czytałem zmiankę jaką MIR wprowadzi przy nowelizacji MDM- „Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.” Obecnie jedynym wymogiem był kredyt na 15 lat na min. 50% i możliwa nadpłata lub spłata po 5 latach. Po zmianach ktoś kto weźmie kredyt na 50% wartości (wartość nieruchomości 250.000zł) na kwotę 125.ooo będzie musiał na 100% zwrócić część dofinansowania (para bez dzieci MDM 10%). Bo jak można podczas 5 lat nie spłacić tych 20.000 dofinansowania? 20tys./ 5lat/ 12 miesięcy = 333 zł kapitału miesięcznie, więc Państwo pożycza jedynie tym, którzy mogą mieć wielki problem ze spłatą, uzależniając ich od dłuuugoletniego kredytu… Pytanie jak będzie wyglądał proceder zwrotu dopłaty…
  Sami pozostawili lukę i odebrali swoje dopłaty nie biorąc kredytów tzn. spłacając je natychmiastowo. Tyle żalów;) Chciałby przy okazji dopytać, czy wie Pan może jak obecnie wygląda proceder kupna mieszkania od spółdzielni w ramach mdm? Zakładamy, że lokal jest ukończony, koszty policzone. Czytałem coś o umowie przeniesienia własności, ale czy aby to nie akt notarialny, który jest podpisywany dopiero po wpłacie 100% wartości mieszkania?

 • Asia

  Czy zwiększy się również limit metrów na budowę domu?

 • W przypadku mieszkań spółdzielczych budowanych na zasadach deweloperskich (znany jest ostateczny koszt inwestycji) z programu można skorzystać nawet teraz.

  Nowelizacja wprowadzi możliwość skorzystania z programu MDM na
  podstawie umowy o budowę mieszkania w ramach spółdzielni.

 • Ewa

  Czy po nowelizacji ustawy dla deweloperskich mieszkań spółdzielczych jest przewidziany ostatecznie MDM?

 • Najprawdopodobniej będą mogli Państwo skorzystać z MDMu po wejściu w życie nowelizacji (II połowa 2015). Zniesie ona warunek nieposiadania wcześniejszego mieszkania w przypadku rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • No problem, polecamy się. Artykuł na wymieniony przez Pana temat już wkrótce na naszej stronie.

 • Agi

  Witam, z mężęm przed 35l, trójka dzieci. Nabylismy mieszkanie (kredyt) w zeszłym roku od spółdzielni mieszkaniowej. Wówczas nie bylo mozliwości w ramach MDM. Nie mamy jeszcze aktu notarialnego, mieszkanie do odbioru w poł tego roku. Czy mozliwe jest ubieganie sie o MDM w tej sytuacji?
  Pozdrawiam

 • Marian

  Dziękuję za pomyślne informacje.

 • ok, to proszę się chwilę wstrzymać, bo zniesienie kryterium wieku prawdopodobnie przejdzie (wspominała o tym dzisiaj minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak – podczas wywiadu).

 • Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w tej samej walucie, w której kredytobiorca zarabia. Kredyt w programie MDM można otrzymać jedynie w PLN. Ew., jeżeli jest taka możliwość – można skorzystać z pomocy najbliższych. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • beniaczek

  Witam serdecznie.Bardzo proszę o informacje czy zarabiający w euro może otrzymać dopłatę mdm.

 • Marian

  Ja nie uznaję półśrodków. Te towarzystwo reaguje tylko wtedy, gdy odczuwa konkretny nacisk;-)

 • Można pokusić się o wysłanie maila do sejmowej kancelarii 😉

 • Marian

  Właśnie na stronie MIR znalazłem te zmiany. Przeczytałem pobieżnie i nic tam piszą na temat zniesienia limitu wieku 35 lat dla rodzin wielodzietnych, co wcześniej było proponowane. Jak rozumiem pozostaje okupować Sejm, aby pomóc im wprowadzić taką poprawkę;-)

 • Zagadza się, rząd przyjął projekt nowelizacji, ale to jeszcze nie koniec prac. Projekt nowelizacji trafi teraz do prac w Sejmie. MIR liczy, że zaplanowane zmiany wejdą w życie w połowie roku

 • Marian

  Z tego co usłyszałem przelotnie w radiu, dzisiaj rząd przyjął nowe warunki MDM. Czy można prosić o jakieś szczegóły dzisiejszych ustaleń.

 • Pracownik banku szacuje powierzchnię użytkową na podstawie odpowiednich umów lub prospektów
  informacyjnych od dewelopera. Jeżeli w umowie nie znajdzie się zapis dot. powierzchni, poproszą zapewne o prospekt informacyjny, ew. projekt i będą szacować na tej podstawie.

 • Ala

  Popełniłam błąd w powyższym przykładzie, powierzchnia całkowita domu stanowi oczywiście 110 m2.

 • Ala

  W dalszym ciągu nie wiem więc, czy wystarczy standardowa umowa z deweloperem aby ubiegać się o wsparcie w ramach mdm, czy też muszą być jakieś ekstra dopiski określające powierzchnię użytkową. Dam prosty przykład. Kupuję dom o całkowitej powierzchni 100 m2, z czego garaż stanowi 15m2, jedno pomieszczenie gospodarcze 5m2, resztę powierzchni stanowią pokoje, kuchnia i łazienka. Czy w umowie deweloperskiej powinien znajdować się kestra zapis, że powierzchnia użytkowa domu w rozumieniu programu mdm wynosi 90m2? Czy może wystarczy zwykłe brzmienie umowy, z której bank kredytujący sam wydedukuje jaką część stanowi powierzchnia użytkowa w rozumieniu mdm? Jak to było w umowach Pąństwa klientów, które były podstawą do ubiegania się o dofinansowanie w ramach mdm? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Do sporadycznej wizyty mamy czy bratanka nikt się nie doczepi. Na dobrą sprawę, nie bardzo sobie wyobrażam jakąkolwiek kontrolę (oczywiście poza informacją z US, czy nie czerpie Pan dochodów z wynajmu mieszkania).

 • O ile nie czerpie Pan korzyści i obecność sublokatora nie powoduje zakłócenia Pana potrzeb mieszkaniowych.

 • Wiktor

  Witam,
  Kontaktowałem się w tej sprawie z MIR. Ja osobiście się pytałem o możliwość zameldowania w mieszkaniu osoby trzeciej. Odpowiedź jaką uzyskałem to (prawie cytat 🙂 ) „Zameldowanie nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania. Najważniejszym warunkiem jest, by mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy mieszkania/uczestnika MdM”.
  Rozumiem więc, że póki nie czerpie korzyści finansowych oraz użytkuje całe mieszkanie bez przeszkód, to nie ma problemu by ktoś razem ze mną mieszkał.

 • akowal

  Witam. Co znaczy nie można lokalu użyczać. Jeśli mam mieszkanie w mieście i wprowadzi się do niego mama to będzie użyczenie? A jeśli będzie mieszkać u mnie bratanek, który przyjedzie ze wsi do mojego miasta na studia? Albo mieszkanie z dziewczyną lub narzeczoną to jest bezpłatne użyczenie mieszkania czy nie?

 • Owszem, Ministerstwo na bieżąco informuje o postępach prac. termin wejścia w życie nowelizacji może się oczywiście zmienić, ale jest mała szansa na przyspieszenie prac.

 • Karol

  Czy Ministerstwo Infrastruktury informuje na bieżąco o tej nowelizacji czy może należy się spodziewać ostatecznej informacji dopiero pod koniec II kwartału 2015? Czy jest jakakolwiek szansa na wcześniejsze wejście w życie noweliazcji?

 • Nowelizacja powinna wejść w życie pod koniec II-go kwartału 2015.

 • Karol

  Witam,
  kiedy nowelizacja ustawy wejdzie w życie?

 • Informacja o dokładnej cenie 1m2 powierzchni użytkowej powinna wystarczyć, aby przy zakupie mieszkania można było skorzystać z programu MDM.

 • Wystarczy, że są Państwo małżeństwem. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego
  między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem dom wybudowany przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi wspólną własność

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • zuza

  Witam, mam jeszcze pytanie w związku z zakupem mieszkania od spółdzielni we wstępnej rozmowie z pracownikiem zajmującym się sprzedażą mieszkania doszliśmy do porozumienia, że w umowie będzie określona kwota za metr nie orientacyjna (jak to w umowach ze spółdzielniami) a ostateczna. Czy taki zapis wystarczy na wzięcie udziału w programie MDM? Jakie inne ewentualne warunki/zapisy w umowie musiałby by być zawarte, aby skorzystać z programu bez czekania na na wejście w życie nowelizacji?

 • Zwrot vatu

  Dzień dobry! Wraz z żoną zaczęliśmy budowę domku jednorodzinnego syst. gospodarczym. Powierzchnia użytkowa domu to 99,5 m2, żona ma poniżej 27 lat, ja mam 38. Rozumiem że na zwrot vatu po zakończonej budowie się „łapiemy”. Jednak jako inwestor we wszystkich papierach (np. projekt budowlany) figuruję tylko ja (nie ma nigdzie info. że współinwestorem jest moja żona). Czy wystarczy to że jesteśmy małżeństwem, czy muszę dopisać żonę do dokumentacji?

 • Cytowany przez Panią zapis dotyczy najprawdopodobniej dopłaty z tytułu MDMu. Kwota dopłaty pomniejsza kapitał udzielonego kredytu i stanowi niejako spłatę części zadłużenia. Od wymienionej kwoty bank nie powinien pobierać prowizji za wcześniejszą spłatę. Jeżeli została ona pobrana – być może stanowi to niedopatrzenie ze strony pracownika banku. polecam złożyć reklamację w tej sprawie i dodatkowo poprosić o wyjaśnienie.

  Nawiasem mówiąc – tłumaczenie, że zostali Państwo obciążeni prowizją, ponieważ wychowujecie dziecko jest, delikatnie mówiąc, mocno naciągane.

 • W takim wypadku część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania
  wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

 • Gosia

  Mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu w pko bp

  Wg tabeli opłat i prowizji pkt 3 mówi: Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata: kredytów mieszkaniowych z finansowym wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środkami pochodzącymi z dodatkowego finansowego wsparcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynosi 0%

  Gdy składaliśmy wniosek o nadpłatę Pani zaznaczyła że prowizja nas nie obowiązuje, mimo to pobrano ją. Gdy poszliśmy to wyjaśnić powiedziano nam że nas to nie obowiązuje bo mamy tylko jedno dziecko.

  No i teraz pytanie gdzie mam szukać jakiś informacji na ten temat ?, w tabeli nic nie piszą o dzieciach, tylko o osobach które wzięły kredyt mdm.

 • maska

  a jak wyglada sytuacja ze zwrotem dofinansowania z mdm jezeli po roku od zakupu mieszkania ze wsparciem mdm otrzymam od rodzicow jako darowizne gospodarstwo rolne wraz z domem mieszkalnym? Dodam ze rodzice caly czas zamieszkiwac beda w tym domu a ja w tym mieszkaniu do ktorego otrzymalem doplate. Czy bede ja musial zwrocic? Bo w ustawie o mdm jest mowa o spadku a nie darowiznie.

 • Witam. Kwota dofinansowania MDM jest płacona jako ostatnia transza płatności – po przeniesieni własności mieszkania (i to jest moment zakupu). Jeżeli dobrze rozumiem, w lipcu ma nastąpić wpłata I-wszej transzy płatności? Do czasu wypłaty całości kredytu (w tym także dofinansowania) kredytobiorca płaci jedynie ratę odsetkową liczoną od wypłaconej kwoty kredytu.

 • Jeżeli spółdzielnia buduje mieszkania na zasadach deweloperskich (tzn. znany jest koszt inwestycji) – z programu można skorzystać już teraz. Planowana nowelizacja umożliwi także korzystanie z programu w przypadku zakupu mieszkań od szerszej grupy spółdzielni.

 • W ustawie niestety nie ma takich zapisów. Być może przydatny będzie dla Pani artykuł dot. powierzchni użytkowej w sekcji Dokumenty na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

 • W świetle prawa jest Pan osobą samotnie wychowującą dziecko i jako takiemu przysługuje Panu możliwość skorzystania z programu MDM z mnożnikiem dofinansowania 15%.

 • puszka

  Szanowny Panie, przepraszam jeśli kwestia ta była już wcześniej poruszana. Mam pytanie. Jak wygląda sytuacja, w której mieszkanie będzie zakupione np. w lipcu, a przeniesienie własności nastąpi we wrześniu. Jak wygląda wówczas sytuacja z kredytem. Cy rata przez ten okres będzie wyliczona na podstawie całości wziętego kredytu, czyli np. 260 tyś zł.?

 • ANKA

  czy do mieszkań kupowanych od spółdzielni też będzie dopłata MDM?

 • Ala

  Czy znajde taki zapis w ustawie, albo jakims innym dokumencie, jakie obligatoryjne elementy musi zawierac umowa deweloperska, aby moc ubiegac sie o dofin. mdm?

 • Piotr

  Tak, zgadza sie tworzymy nieformalny zwiazek. Partnerka nie ma zadnych odrebnych praw do tytulu opieki nad dzieckiem, jak np.wyrok sadowy itd. Czy w zwiazku z tym moge ubiegac sie o 15%?

 • Jeżeli dobrze zrozumiałem, nie tworzą Państwo formalnego związku, a Pańska partnerka nie ma żadnych praw w kwestii wychowania Pana dziecka?

 • Zgoda, jednak sugerowane jest także wymienienie w umowie składników, które nie mogą być objęte kredytem w programie MDM.

 • Piotr

  Hmmm, tylko że w samym WNIOSKU NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO
  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT należy określić status nabywcy. Wśród czterech możliwości występuje „osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci”. Czy zgodnie z Państwa doświadczeniem osoba żyjąca w związku partnerskim i posiadająca dziecko, może oświadczyć, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko, a co za tym idzie ubiegać się o 15% dofinansowania?

 • Ala

  Tylko zastanawia mnie jedno. Większość z małych deweloperów nie orientuje się w warunkach mdm, więc tworzenie specjalnych zapisów umowy na rzecz programu mdm będzie raczej niemożliwe (np. inna niż w rozumieniu prawa budowlanego definicja powierzchni użytkowej). Ja również nie czuję się na siłach dokonywania interpretacji dotyczącej poszczególnych pomieszczeń (garaż, pomieszczenie gospodarcze, schowek, itd.). Czy nie wystarczy, że załącznik do umowy – opis techniczny wylicza wszystkie pomieszczenia wraz z ich wielkością (powierzchnia użytkowa w rozumieniu prawa budowlanego). Na tej podstawie można przecież ustalić powierzchnie użytkową zgodnie z definicją mdm?

 • W programie ważne są dwie daty – data złożenia wniosku, wg której liczone są limity i kwota dopłaty, oraz data przekazania własności mieszkania, po której następuje wypłata dofinansowania. Przekazanie własności nie powinno się odbyć później niż w IVQ 2018.

 • Joanna

  Czy aby skorzystać z MDM liczy się zakupu czy odbioru? np. kupuje mieszkanie 2017 ale klucze odbieram w 2019 .

 • Tak, ostatnia szansa na odzyskanie różnicy VAT (wg obecnej wersji programu) to IV Q 2018.

 • To na razie wstępna wersja. Nie jest potwierdzone, że kryterium wieku w przypadku rodzin wielodzietnych na pewno zostanie zniesione.

 • Irek

  W przypadku budowy domu jednorodzinnego z dofinansowaniem MDM, to czy budowę domu należy zakończyć do 2018 roku, kiedy to kończy się program Mdm?

 • Tak, powierzchnia użytkowa powinna być szczegółowo opisana.

  Jeżeli występują składniki, które nie mogą być objęte MDMem (garaż) – powinny być oddzielnie wymienione i szczegółowo opisane.

 • W sytuacjach z jakimi mieliśmy do czynienia ww. dokumenty były niezbędne do uzyskania kredytu z dopłatą MDM.

 • Ala

  Witam Państwa, czy chcąc ubiegać się o dofinansowanie w ramach mdm, w umowie deweloperskiej musi znaleźć się dodatkowy zapis określający powierzchnię użytkową na potrzeby definicji mdm? Np. jeśli byśmy wzięli pod uwagę dom jednorodzinny: 110 m2 brutto z czego 95m2 powierzchni użytkowej i 15m2 powierzchni nieużytkowej (garaż)?

 • Piotr

  Czyli wedle Państwa doświadczenia, złożenie takiego dokumentu wraz z aktem urodzenia dziecka wystarczy do uzyskania 15% dofinansowania?
  Pytam, ponieważ sam jestem w analogicznej sytuacji: związek partnerski, jedno dziecko, partnerka nie korzystająca z mdm.

 • Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Czyli dom rodziców musiałaby nabyć firma, wybudować mieszkanie, a następnie je sprzedać. Raczej odradzam taką konstrukcję, np. ze względów podatkowych.

  Nie ma natomiast przeszkód, aby skorzystali Państwo z programu, aby zakupić inne mieszkanie. Jeżeli potrzebna jest pomoc w kwestii wyboru banku – polecam rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i poleci najbardziej optymalne oferty.

 • Bardzo proszę, polecamy się.

 • Wymieniony druk będzie zapewne potrzebny w banku, razem z aktem urodzenia dziecka. Proszę wpisać w wyszukiwarce „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka” i pobrać dokument, chociażby ze strony Gofinu.

 • Bardzo dziękuję za miły wpis i życzę udanej transakcji – oczywiście z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

 • grosik292

  Czy jest możliwe przyznanie dofinansowania do kredytu MDM, w momencie gdy chciałabym nadbudować dom rodziców?

 • Marcin Poznan

  uprzejmie dziekuje

 • Piotr

  Jakie to zaświadczenie i kto je wydaje? Czyli sam fakt posiadania dziecka i bycia kawalerem nie wystarcza do uzyskania 15% dofinansowania? Dziękuję za odpowiedź.

 • Jedność

  Serdecznie dziękuję za zaangażowanie:) Mieszkanie zostało zakupione ponad 6 miesięcy temu, ale Spółdzielnia na szczęście po moich negocjacjach czeka na rozliczenie kosztów. Więc na podstawie jednej z wymienionych przez Pana umów zapewne otrzymam dopłatę. Mam nadzieję, że nowelizacja oszczędzi wielu następnym kupującym czasu i nerwów;) dziękuję, jest Pan profesjonalistą! Życzę wielkiej cierpliwości, zdarza się że nerwy puszczają w komentarzach;) a powinny w ministerstwie;)

 • Tak – wymieniona sytuacja podpada pod definicję schowka w ścianie, (przy czym zaznaczam, że w żadnym z opracowań, ani w samej ustawie nie ma jednoznacznie zdefiniowanego tego pojęcia).

  Należy dokonać zmiany w projekcie (lub poprosić o to dewelopera), aby zmienić charakterystykę wymienionej powierzchni.

 • Tak – te dokumenty można znaleźć na stronach BGK i Ministerstwa Inrastruktury. Zgadzam się, że ten dokument jest niejasno sformułowany. Z jednej strony – jest w nim cytowany przez Pana artykuł. Z drugiej – podaje szereg przykładów, kiedy garażu nie można sfinansować w ramach programu. Bazując na przypadkach, z którymi się spotykamy – banki nie kredytują garaży w ramach MDMu, jednak absolutnie nie odradzam Panu próby przeforsowania swojego wniosku – podpierając się np. cytowanym powyżej dokumentem z naszej strony

 • Jako osoba samotnie wychowującej dziecko może Pan liczyć na dofinansowanie w wysokości 15%. Powinien Pan przedstawić jednak zaświadczenie odnośnie przyznanego prawa do wychowania dziecka.

 • Na ten temat nie ma jeszcze dokładnych zapisów, ale sądzę, że tak właśnie będzie.

 • Witam ponownie.

  Uzyskałem następującą informację: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie dopuszcza możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego na podstawie umowy o budowę.

  W przypadku budowy mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia budowanego mieszkania – nie tylko na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, ale nawet w momencie podpisywania umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu (zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 m-cy od dnia oddania budynku do użytkowania).

  Jeżeli jednak lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone i została podpisana umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania – można skorzystać z MDMu.

  Znajomy podkreślał, że bank będzie przede wszystkim chciał zobaczyć ww. umowę. Nie żąda żadnych innych niestandardowych dokumentów.

 • Cezeterw

  Przepraszam, ale czy te zalecenia są upublicznione? Jeśli chodzi o udostępniony na Państwa stronie dokument, zawiera on jednoznaczny fragment: „garażowe/parkingowe sprzedawane wraz z lokalem mieszkalnym może stanowić: 1) pomieszczenie przynależne do tego lokalu lub…” oraz „Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy lokal może posiadać pomieszczenia przynależne, tj. pomieszczenia mogące przynależeć do lokalu „jako jego części składowe, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż”.

 • Mac

  Witam,
  Jak interpretować pojęcie „szafy lub schowka w ścianie”?
  Czy np. planowana wnęka w korytarzu, do której po oddaniu mieszkania wstawiłoby się szafę, może być niezaliczona do powierzchni użytkowej mieszkania?
  Jeśli tak, to czy jest to kwestia odpowiednich ustaleń z deweloperem / zmian w projekcie / prospekcie informacyjnym?

 • Piotr

  Witam.
  Czy będąc w związku nieformalnym, w przypadku gdy mamy jedno dziecko a kredyt z dofinansowaniem biorę tylko na siebie, przysługuje mi dopłata 10% czy 15%?

 • Marcin Poznan

  dziekuje za informacje, czy po nowelizacji ustawy i ewentualnym udostepnieniu MDMu dla zwiazkow partnerskich, posiadanie mieszkania przez jednego z partnerow rowniez eliminuje pare z programu?

 • Dam jutro znać.

 • Jedność

  dziękuję za odpowiedź 🙂 domyślałem się, że to dość rzadko spotykana sytuacja;) ale jeśli ktoś ma znaleźć odpowiedź – to tylko Pan:)

 • Na forum niestety nie znajdzie Pan odpowiedzi na ten temat. Prawda jest taka, że w każdym banku inaczej to wygląda. Ma Pan oczywiście rację – jeżeli znane są koszty inwestycji, nie ma problemu, aby skorzystać z programu MDM, nawet jeżeli mieszkanie zostało wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Jeżeli można, popytam jutro znajomych w kilku bankach, czy są jakieś „specjalne” procedury w przypadku mieszkań spółdzielczych.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jedność

  Witam.
  Moje zapytanie będzie dotyczyło zakupu mieszkania od
  spółdzielni w ramach obecnych warunków mdm (już znudziłem się oczekiwaniem na nowelizacje ustawy, które wciąż są niepewne).

  Dokonałem zakupu pod koniec poprzedniego roku na podstawie
  umowy o budowę lokalu, która obecnie uniemożliwia skorzystanie z dopłaty, gdyż koszty ostateczne są w niej prognozowane. W czasie oczekiwania na zmiany, Spółdzielnia zdążyła dokończyć inwestycję, a rozliczenie kosztów indywidualnych budowy lokalu nastąpi w okolicy kwietnia br. Wiem, że rozliczenie kosztów indywidualnych umożliwi mi staranie się o dopłatę mdm, ale nie znam procedur jakie będą mnie czekać. Jakiego typu akty, wnioski, umowy? Czy znane są koszty ich uzyskania oraz czas oczekiwania na ich wydanie.

  Z góry bardzo dziękuję za pomoc, przejrzałem Państwa forum,
  ale nie znalazłem odp. na tego typu zapytanie;)

 • Niestety nie. Wypłata dofinansowania nie powinna się odbyć później niż w IV kwartale 2018.

 • Odnośnie zniesienia wymogu nieposiadania wcześniejszego mieszkania – jeszcze nie ma ostatecznego potwierdzenia.

  Zniesienie kryterium wieku niestety wyłączono z planowanych zmian.

 • Niestety nie. Na
  podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb
  mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Tomasz

  Witam
  Zakładając, że kupie mieszkanie w 2017,którego budowa dopiero się zacznie a odbiór mieszkania będzie w pierwszym kwartale 2019. To czy MDM będzie przysługiwało?

 • Jakub Chojnacki

  czy „przeszło” zniesienie ograniczeń dotyczących pierwszego mieszkania dla wilodzietnych? Była też mowa o zniesieniu imitu wieku

 • kinga

  Witam,
  Czy biorąc udział w programie mdm, można np. po roku o kupna mieszkania sprzedać jego udziały?

 • W momencie rejestracji wniosku kredytobiorca określa przewidywany termin wypłaty kredytu. W zależności od tego, na który rok została przewidziana wypłata ostatniej transzy – z puli dot. tego roku zostaje zarezerwowana kwota dofinansowania.

 • Wiktor

  Czy % wykorzystanych środków dotyczy tych kredytów, w których z Funduszu pieniądze są wypłacane w 2015 roku, czy tych kredytów dla których wnioski zostały złożone w 2015 roku?

 • Przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji (w chwili obecnej) to koniec II-go kwartału 2015.

 • Na chwilę obecną nie przewiduje się objęcie programem MDM rynku wtórnego.
  Odnośnie kwoty dopłaty, w chwili obecnej zostało już wykorzystane ponad 25% środków przewidzianych na 2015 rok.

 • Anna

  Kiedy ta nowelizacja wejdzie w życie????? Upatrzyliśmy mieszkanie w Krakowie, mieści się w limicie cenowym, co w tym mieście nie jest proste i od dewelopera usłyszeliśmy, że póki co nie możemy go kupić z dopłatą MDM. Przyczyna: deweloper budował na kredyt! Nowelizacja ma umożliwić przyznanie dopłaty w takiej sytuacji, ale pytanie kiedy wejdzie w życie? Obawiamy się, że ktoś inny kupi to mieszkanie zanim nowelizacja wejdzie w życie!

 • Przemek

  Witam,
  A czy w konsultacjach społecznych są w ogóle prowadzone rozmowy na temat, aby w programie było można dokonać wyboru zakupu mieszkania z rynku wtórnego? Jeśli budżet który został przeznaczony na ten program nie jest wykorzystywany w 100% ani nawet w 70% dlaczego Państwo, nie chcę uelastycznić tego programu. A może są rozmowy prowadzone o ten wątek i już od 2016 będzie można dokonywać wyboru z jakiego rynku chcę się dokonać zakupu przy pomocy MDM?

 • W chwili obecnej – nie ma takiej możliwości. Dopiero nowelizacja ustawy MDM umożliwi wspólne kredytowanie w związkach partnerskich.

  Co więcej, jeżeli sformalizują Państwo związek – oboje stracicie możliwość skorzystania z MDMu. Ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, fakt posiadania domu lub mieszkania przez jedno z Was, eliminuje z programu oboje.

 • Ok, dziękujemy za uwagę. Dołożymy starań, aby nasze kolejne artykuły były bardziej precyzyjne. Zachęcamy do dalszych wizyt na naszej stronie.

 • Marcin Poznan

  Witam,
  czy pozostajac z partnerka w zwiazku niesformalizowanym (bez slubu) istniej mozliwosc przystapienia do programu MDM i zaciagniecia kredytu wspolnie, korzystajac przy tym z doplaty w ramach MDM? W przypadku istneinia takiej mozliwosci, czy posiadanie przez jednego z partnerow innej nieruchomosci stanowi przeszkode w uzyskaniu doplaty?

 • Kasia Warszawa

  Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście z pełnym opisem dot. artykułu 11 ustawy o MDM zgodzę się. Natomiast zwracam uwagę na przyszłość aby pisać pełne wyjaśnienie zagadnienia oraz dokładnie opisywać przypadki, ponieważ 90 % osób korzystających z portalu to nie są pracownicy banków czy innych instytucji finansowych i dlatego nie powinniście Państwo uogólniać tak ważnych tematów i przepisów. Niestety zdanie przez Państwa napisane było tylko fragmentem całego ustępu 3 i na pierwszy rzut oka nie jest to zapis do końca jasny i precyzyjny. Pozdrawiam

 • Na podstawie Art. 11 ust. 3 ustawy MDM:

  „Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;

  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;

  3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej
  umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 • Kasia Warszawa

  Witam,
  Proszę o informację od kiedy wypłata dofinansowania następuje po akcie notarialnym ????????????? Z tego co wiem wypłata następuje przy wypłacie ostatniej transzy od dewelopera i jej wysokość nie może być niższa niż kwota dofinasowania. bardzo proszę o sprostowanie i nie wprowadzanie klientów w błąd. Pozdrawiam

 • Wg zaleceń BGK garaż nie może być traktowany jako miejsce przynależne, a tym samym – nie może być objęty kredytem w ramach programu MDM.

 • Cezeterw

  Zapoznałem się z tematem w dziale Dokumenty i mam wątpliwości. Proszę o pomoc. W wyjaśnieniu wskazane są 3 warianty, które zakładają, że zgodnie z ustawą garaż może być traktowany jako 1) miejsce przynależne, 2) odrębną nieruchomość, 3) część nieruchomości wspólnej. W dalszej części wyjaśniane jest dlaczego w wariancie 2 i 3 garaż nie może być traktowany jako miejsce przynależne, ale pominięto wg mnie wariant 1 gdzie garaż jest częścią tej samej nieruchomości, wpisanej do jednej KW, wydzieloną ścianami, do której dostęp ma wyłącznie właściciel lokalu. Który bank interpretuje taką sytuację poprawnie, kredytujący w całości nieruchomość czy odmawiający finansowania garażu?

 • No problem, polecamy się.

 • DJ

  Dziękuję za informację

 • Witam. Nie możemy udzielać porad w jaki sposób naginać limity ustawy. W naszym artykule na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/ opisujemy jedynie kruczki, jakie stosują niektóre firmy w celu zwiększenia puli mieszkań dostępnych w programie MDM. Być może znajdzie Pan rozwiązanie swojego problemu w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  Odnośni zmiany przeznaczenia pomieszczenia – potencjalny beneficjent ma pełne prawo dostosować mieszkanie do swoich potrzeb jeżeli zamiast jednego pokoju bardziej przyda mu się pralnia i ta zmiana zostanie uwzględniona w projekcie prze uprawnionego architekta – jest to w pełni akceptowalne.

  Odnośnie nieznacznej zmiany wielkości powierzchni – dofinansowanie jest wyznaczane wg danych na moment rejestracji wniosku.

 • Nie mogę Panu niestety udzielić precyzyjnej odpowiedzi. W obecnym momencie głównym warunkiem, dla którego mieszkania budowane przez spółdzielnie nie biorą udziału w programie MDM jest brak precyzyjnej informacji o ostatecznej cenie mieszkania. Z tego powodu nie można zarejestrować wniosku o dopłatę MDM. Jeżeli w Pana umowie zostanie określona ostateczna wartość mieszkania, na pewno w dużej mierze ułatwi to proces. Wątpliwe kwestie związane z mieszkaniami budowanymi przez spółdzielnie zostaną dookreślone w nowelizacji MDMu – niestety na razie istnieje jedynie wstępna wersja tego dokumentu (do pobrania w sekcji Dokumenty na naszej stronie).

 • Pomimo zakończenia konsultacji społecznych nadal trwają prace nad ostateczną wersją nowelizacji. Komisja sejmowa postuluje o zniesienie kryterium wieku, na co niestety nie ma zgody. Jaka bezie ostateczna postać tego zapisu – czas pokaże.

 • DJ

  Witam, upatrzyłem sobie mieszkanie, którego powierzchnia użytkowa przekracza o 0,5 m2 limit MDM. Poproszę o praktyczne porady w jaki sposób można „zmniejszyć” tą powierzchnię użytkową, aby spełniało warunki programu. Uzgodnienia z deweloperem, zmiana projektu, postawienie dodatkowych ścianek, jakaś szafa w zabudowie itp? Czytałem Wasz artykuł „Jak obejść limity…”, ale tam ta kwestia była (jak dla mnie) poruszona dosyć pobieżnie. Dodatkowo – przy ewentualnej zmianie „przeznaczenia” danego pomieszczenia np. na pralnię, to czy ktoś później kontroluje to finalne pomieszczenie i może zdecydować o koniecznym zwrocie dopłaty (np. sama pralka wstawiona do wc – gdzieś przecież musi stać)? Nadmienię, że mieszkanie ma być oddane do użytkowania dopiero za rok, więc czas na ewentualne zmiany jest. Ponadto, jeśli powierzchnia użytkowa mieszkania po odbiorze będzie wyższa (i przekroczy limit MDM) niż ta wpisana do umowy deweloperskiej na etapie budowy, to czy jest to podstawa do zwrotu dofinansowania? Z góry dziękuję za wszelkie porady / sugestie.

 • Łukasz

  Zawarłem ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o budowę lokalu mieszkalnego dla członka spółdzielni w celu ustanowienia na jego rzecz prawa odrębnej własności do tego lokalu po zakończeniu budowy. Jak to bywa ze spółdzielniami w umowie mamy do czynienia ze wstępnym wkładem budowlanym. Spółdzielnia zgodziła się na zmiany w umowie które by pozwoliły na skorzystanie z mdm. Pytanie brzmi czy istnieje taka możliwość i jak należy sformułować umowę aby została zaakceptowana?

 • gość

  witam, około 2tygodnie temu była mowa że limit wiekowy 35lat dla wielodzielnych zostanie zniesiony, teraz – w powyższym artykule jest mowa, że wiek 35lat nie zostanie zmieniony…skąd rozbieżności w tak krótkim czasie?

 • Jak najbardziej. Warunkiem możliwości odliczenia jest powierzchnia użytkowa poniżej limitu, który dla domów wynosi 100 mkw (110 mkw jeżeli beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje dzieci).

 • Trwają ustalenia odnośnie tego tematu, jeżeli powstaną już konkretne założenia – powiadomimy Państwa w naszych artykułach.

 • Ciekawa

  Chce wybudować dom korzystając z zwrotu VAT-u. Moje pytanie brzmi :
  Garaż, kotłowania, pralnia nie są wliczone w powierzchnię użytkową czy w takiej sytuacji mogę wybudować dom z wyżej wymienionymi pomieszczeniami i nadal skorzystać z programu MDM??

 • monk

  Pierścionek zaręczy-kredytowy.

 • Tomasz

  Nowelizacja ustawy o programie MdM planowana na 2015 rok zakłada zniesienie warunku konieczności zakupu pierwszego mieszkania dla rodzin wielodzietnych , chcących poprawić warunki mieszkaniowe. Jak ma to wyglądać w praktyce ? Czy będzie to oznaczało konieczność sprzedaży pierwszego mieszkania ?

 • Pomysłodawcy ustawy chcieli przyznawać dofinansowanie osobom, które naprawdę go potrzebują. W założeniu kredyt miał mieć okres trwania min 15 lat, nie zabezpieczyli się jednak przed możliwością wcześniejszej spłaty.

 • Aby nieruchomość mogła się zakwalifikować do programu MDM powinna spełniać wymogi limitów ceny i powierzchni. Nie są one zbyt wygórowane.

  Pytanie – czy bogata osoba zdecyduje się na takie ograniczenia, nawet jeżeli w perspektywie ma kwotę dofinansowania? Czy raczej wybierze mieszkanie w lepszym punkcie i o większej powierzchni?

  Nie zapominajmy także o pozostałych obwarowaniach. Zakupionego w ramach MDM mieszkania nie można sprzedać ani wynająć przez okres 5-ciu lat.

 • dd

  to czemu warunek 15 lat ?

 • Jan

  Ha! bogatych tysięcy – nie bójmy sie nazywać rzeczy po imieniu!

 • Dokładnie tak.

 • W chwili obecnej – nie ma żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredyt. Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie można nadpłacić kredytu w kwocie wyższej niż kwota otrzymanego dofinansowania przez okres 5-ciu lat.

 • Ustawa nic nie wspomina o sytuacji, kiedy beneficjenci MDMu się rozwodzą. Nie jest wymagany zwrot dofinansowania.

  Dofinansowanie 15% związane z wychowaniem dziecka może być w wymienionej sytuacji otrzymane wyłącznie przez jedno z byłych małżonków.

 • Czesiek123

  Program MdM nie reguluje tego zagadnienia. Kredyt można zwrócić w każdej chwili wszystko jednak zależy od umowy z bankiem czy pobiera za to dodatkową prowizję

 • kuba

  Warunkiem uzyskania dofinansowania wkładu własnego jest wzięcie kredytu hipotecznego minimum na 15 lat. Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez zwrotu dofinansowania ?

 • janek22

  Jeżeli wezmę teraz kredyt z dopłatą MDM razem z żoną to czy po rozwodzie będę musiał oddać dofinansowanie?
  Czy jeżeli po rozwodzie moja żona będzie się zajmowała dzieckiem ale ja również będę posiadał prawa rodzicielskie to czy mogę starać się o 15% dofinansowania mimo iż dziecko będzie przebywać z byłą żoną?

 • Niestety nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z
  zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Niestety – jeżeli taka transakcja nastąpi przed upływem 5-cio letniego okresu karencji, część środków należy zwrócić.

 • Możemy wymienić jeszcze kilka – np. z programu są wykluczone osoby powyżej 35-go roku życia, osoby, które posiadały mieszkanie, ale w wyniku zrządzenia losu je straciły itd. itd.

  Program nie jest pozbawiony wad, jednak mimo wszystko stanowi realne wsparcie dla tysięcy osób.

 • Dofinansowanie w ramach programu MDM stanowi kwotę rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Nie jest to mało, co sprawia, że program cieszy się coraz większym powodzeniem. Bank jest instytucją komercyjną, ukierunkowaną na osiąganie zysku. Korzysta niestety z powodzenia programu, nieznacznie podwyższając marże. Klienci mimo tego nadal wiedzą, że kredyt w ramach MDMu jest dla nich bardziej opłacalny od standardowego produktu hipotecznego. Tak niestety działa rynek. Instytucje rządowe nie mogą narzucić prywatnym firmom (a takimi są banki) polityki cenowej.

 • W przypadku garażu – może tak postąpić. Garaż lub miejsce postojowe nie jest traktowane jako przynależność do mieszkania (więcej na ten temat w dziale Dokumenty na naszej stronie).

  Garaż należy sfinansować we własnym zakresie lub w ramach oddzielnego kredytu (poza programem MDM).

 • Zosia

  Witam,
  Paola – ten aspekt który wymieniłaś, to tylko jedna z wad programu MDM, jest ich jeszcze cała masa.
  Kolejny jest fakt, że biorąc dofinansowanie MDM nie możesz dostać w jednym kredycie dofinansowania do wykończenia mieszkania czy garażu. Musisz go wykończyć za swoje. Czyli program ‚Mieszkanie dla młodych’ jest tak naprawdę programem ‚Mieszkanie dla Bogatych młodych’. Oczywiście możesz starać się o drugi kredyt, np pod inna hipotekę… Ale… przecież nie można być w posiadaniu innego mieszkania! : )
  Po kolejne, nie możesz kupić mieszkania z rynku wtórnego, zatem program znów zmienia nazwę na „Deweloper na Swoim”.

  Tak naprawdę mamy do czynienia ze sztucznym tworzeniem programów, które sztucznie wspierają ludzi po studiach, którzy naprawdę zarabiają mało na samym początku.

  : ) taki super program

 • patka24

  Witam .
  Czy dofinansowanie można otrzymać do mieszkania z rynku wtórnego ?

 • Anka Niezabitowska

  Witam czy w programie MDM mogę kupić mieszkanie z rynku wtórnego????

 • Bożena

  Dziękuję za odpowiedź. Czy dofinansowanie podlega również zwrotowi, jeśli środki z tytułu sprzedanej nieruchomości, która zakupiona została przy wsparciu programu MdM, przeznaczy się na zakup kolejnej nieruchomości, ciągle pozostając de facto właścicielem 1 nieruchomości?

 • Paola

  Witam, proszę mi powiedzieć, na czym tak naprawdę zyskujemy korzystając z MDM? po weryfikacji ofert w bankach wychodzi na to, że marża w MDM, jest o ok. 0,2%-0,3% wyższa niż przypadku standardowej oferty. Kompletnie nie rozumiem tego co robią banki (w końcu dopłata jest z budżetu Państwa, a nie od nich samych) i dlaczego nie ma w tym zakresie jakiejś dodatkowej regulacji ze strony ustawodawcy. Bardzo proszę o informację, czy również mają Państwo takie obserwacje w zakresie wycen kredytów hipotecznych w MDM. Pozdrawiam

 • Cezeterw

  Witam. Czy bank może odmówić kredytowania w ramach MDM lokalu przynależnego (garażu), nawet jeśli ten jest wpisany do jednej KW z lokalem mieszkalnym? Cała transakcja mieści się z zapasem w limitach programu, a taka sytuacja się mi przytrafiła.

 • Planowana nowelizacja nie nakłada ograniczeń dla beneficjentów programu RnS. jeżeli wprowadzone zostaną wszystkie zapisy planowanej nowelizacji – będą mogli.

 • Dav Jar

  Witam. Czy uczestnicy programu Rodzina na Swoim po sprzedaży nieruchomości w tym roku i powiększeniu rodziny o 3 dziecko będą mogli sie ubiegac o wsparcie w programie MDM?

 • Niestety tak – obowiązuje 5-cio letnia „karencja” (art 14 ust 4)

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Mieszkania z rynku wtórnego można kupować także w obecnym momencie, tyle, że poza programem MDM. Nasi doradcy mogą polecić również „zwykły” kredyt hipoteczny, który nie jest obarczony obostrzeniami MDMu.

  Małe mieszkanie zakupione w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można po 5-ciu latach sprzedać bez żadnej konsekwencji i zakupić większy lokal.

  W kwestii polityki – nie wypowiadamy się.

 • 😉

 • Wg prognoz na chwilę obecną – koniec II-go kwartału 2015.

 • Bożena

  Witam, przy zakupie mieszkania w MDM nie można być właścicielem innej nieruchomości, natomiast czy w przypadku skorzystania z programu MDM, są jakieś ograniczenia co do zakupu kolejnej nieruchomości związane z jakimś określonym czasem, a w następstwie ze zwrotem dotacji?

 • ok doczytalam 😉

 • Sowaa

  Kiedy będzie można kupować mieszkania na rynku WTÓRNYM ? Dlaczego ograniczamy się tylko do rynku pierwotnego który jest znacznie droższy a do tego musimy mieć dodatkowe pieniądze na wykończenie mieszkania !! Ponadto jako młodzi ludzie kupujemy na starcie małe mieszkania, które po pewnym czasie wymieniamy na większe a małe chcemy sprzedać – w obecnej sytuacji jest to niemożliwe gdyż dopłaty obejmują tylko rynek pierwotny. Jednak podejrzewam że tylko zmiana ekipy rządzącej da możliwość zerwania tego układu z deweloperami! Pozdrawiam

 • Kiedy te nowe warunki wejda w zycie?

 • Obowiązują warunki w momencie wnioskowania o kredyt. Jeżeli wejdzie w życie nowelizacja i wtedy zostanie złożony wniosek, można liczyć na mnożnik dofinansowania w wysokości 20%.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia
  własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

 • Anna

  Witam,
  Czy gdyby w okresie pięciu lat urodziło mi się drugie dziecko, to po wejściu w życie zakładanych zmian, otrzymałabym dofinansowanie w wysokości 20%? Czy też zwiększenie dofinansowania następuje z chwilą narodzin trzeciego dziecka?

 • Przykro nam, ale nie mamy wpływu na prace legislacyjne prowadzone nad nowelizacją. Planowane zmiany oferują trochę lepsze warunki dofinansowania, szczególnie dla osób wychowujących dzieci – z tego powodu warto na nie czekać.

 • Dominika

  To dlaczego już od kilku miesięcy dajecie ludziom nadzieję, a teraz sami odradzacie czekania!!!!Nikt by nie czekał jeżeli ta zmiana by mu nie miała ułatwić otrzymania kredytu.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Zaznaczam, że chodzi o powierzchnię użytkową. Co się do niej zalicza można się dowiedzieć z lektury artykułu:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

 • rafi

  czy są jakieś ograniczenia metrażowe? chodzi mi o dom 158 m2? mogę się starać?

 • Niestety prace nad nowelizacją bardzo się ślimaczą. Pierwotnym terminem jej wejścia w życie miał być początek 2015, potem termin został przesunięty na marzec. Obecna prognoza to przełom II i III kwartału.

  Gdybym to ja miał doradzać – sugeruję skorzystanie z programu już teraz. Po pierwsze, nie ma gwarancji, że termin nowelizacji jeszcze bardziej się nie przesunie, po drugie – mamy dopiero połowę lutego, a beneficjenci wykorzystali już 1/4 środków przeznaczonych na ten rok. po trzecie – powoli zaczyna się seria podwyżek marż w bankach.

 • Jeżeli komórka lokatorska stanowi przynależność do mieszkania – można ją sfinansować kredytem w ramach programu MDM. Cena komórki zwiększy wartość mieszkania. Proszę jedynie uważać, aby nie została przekroczona graniczna stawka ceny m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Ponieważ powierzchnia komórki nie jest traktowana jako użytkowa, sumę cen mieszkania i komórki dzielimy wyłącznie przez powierzchnię użytkową mieszkania.

 • Po 5-ciu latach można dowolnie dysponować mieszkaniem (okres karencji w MDMie wynosi właśnie 5 lat).

 • zenek

  czy do dofinasowania mdm mozna dorzucic komorke lokatorska przylegla do budynku ktora kosztuje dodatkowo 8000zl. Czy wtedy powierzchnia uzytkowa mieszkania to suma m2 samego domu plus metraz komorki lokatorskiej?

 • Milosz

  Zakładam, że mieszkam w mieszkaniu 5 lat i nazbierałem sobie na większe. Czy nie mogę tego z programu MDM wynająć?

 • Patrycja

  To jest kit co piszą z Mdm……………..

 • olsztynek

  Witam u mnie też nic…………

 • olsztyn gietrzwałd

  Składaliśmy dokumenty do 5 banków i žaden nie przyznał nam kredytu z Mdm a mamy umowy o pracę i dobrą pensję i nie przyznali nam. Oszukują ludzi…….

 • Venus

  Dzień dobry! Czy już wiadomo kiedy wejdą w życie powyższe zmiany. Różne źródła podają różne informacje. Nie wiem czy jeszcze poczekać czy przystępować do MDM już teraz?