Regulamin Serwisu

SalesMax, 05-500 Julianów, ul. Złotej Rybki 8, tel. +48 22 100 32 00, e-mail: office@salesmax.com
Korzystanie oraz rejestracja w serwisie MieszkanieDlaMlodych.com jest bezpłatna.

REGULAMIN SERWISU MieszkanieDlaMlodych.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu MieszkanieDlaMlodych.com (dalej „Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu MieszkanieDlaMlodych.com, w którego ramach Operator Serwisu zamieszcza informacje i formularze dotyczące tematyki nieruchomości i finansów (do 2018 roku tematyka serwisu dotyczyła głównie rządowego programu Mieszkanie Dla Młodych, aktualnie tematyka Serwisu dotyczy szeroko pojętych kwestii finansowania nieruchomości dla ludzi młodych).
 2. Niniejszy Regulamin Serwisu pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie Serwisu sformułowania oznaczają:
Operator Serwisu – SalesMax z siedzibą w Julianowie, ul. Złotej Rybki 8 będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu MieszkanieDlaMlodych.com uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz udostępniający infrastrukturę marketingowo-teleinformatyczną Partnerom Serwisu.
Partner Serwisu – podmiot (podmioty) odpowiedzialne za obsługę Użytkowników zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu. Partnerzy Serwisu wyszczególnieni są w niniejszym Regulaminie.
Serwis – serwis tematyczny MieszkanieDlaMlodych.com poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje i artykuły.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Operator Serwisu zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
 • MS Internet Explorer od 8.0,
 • Firefox od 3.0,
 • Chrome od 10.0,
 • Opera od 10.
 1. Systemy informatyczne Użytkowników powinny włączony Javascript.
 2. Serwis używa technologii plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Klienta (Użytkownika).
 3. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta (Użytkownika) z usług dostępnych na stronie Serwisu. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:
  1. spersonalizowania treści reklam (cele marketingowe)
  2. analitycznych (analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie)
  3. polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług.
 4. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 5. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Operator Serwisu oraz zaufani partnerzy z których technologii korzystamy.
 6. Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Klienta (Użytkownika). W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje i usługi realizowane w Serwisie mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
 7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta klient/użytkownik m. in.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer,
  2. w przeglądarce Chrome,
  3. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  4. w przeglądarce Opera,
  5. w przeglądarce Safari.
 8. Serwis stosuje cztery rodzaje plików Cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) – stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  3. „analityczne” – Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej;
  4. „marketingowe” – Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Spółki poprzez wyświetlanie reklam strony internetowej Spółki na zewnętrznych stronach internetowych.
 9. Cookies marketingowe są ważne przez maksymalny okres 2 lat od momentu ich instalacji.
 10. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Operator wykorzystuje technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick. Partnerzy Spółki udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient (Użytkownik) może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient (Użytkownik) ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Spółki. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są tutaj:
  1. Google
  2. Facebook
 11. Klient/Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).

IV. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA SERWISU
Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Regulaminu Serwisu oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Operator Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 3. Operator Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PARTNERZY SERWISU

 1. Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflackiej 4b.
 2. Grupa Open Finance S.A. (Open Finance S.A., Home Broker S.A. oraz Getin Noble Bank) z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33.
 3. NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. W celu uzyskania bezpłatnej informacji na temat finansów i nieruchomości Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi polegającej na uzyskaniu bezpłatnej informacji na temat finansów i nieruchomości, dopasowanej do preferencji użytkownika wskazanych w odpowiednim formularzu.
 2. Przetwarzania danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez Partnerów oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Przed pozostawieniem danych osobowych wymagana jest akceptacja Polityce Prywatności. Pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.
 4. Użytkownikom przysługują wszystkie prawa wynikające z przepisów ogólnych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 5. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na adres email office@salesmax.com

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Serwisu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres: SalesMax, 05-500 Julianów, ul. Złotej Rybki 8
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: SalesMax, 05-500 Julianów, ul. Złotej Rybki 8
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
 8. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu serwisu MieszkanieDlaMlodych.com, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.