Kalkulator programu „Mieszkanie dla Młodych” – rynek pierwotny i wtórny

Wybierz województwo:

Wybierz miasto:

Typ transakcji:

Stan cywilny:

Liczba wychowywanych dzieci:

Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

Typ nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa mieszkania / domu:

m2

Wartość mieszkania / domu:

PLN

Wkład własny:

PLN

Okres spłaty:

lat

Oprocentowanie kredytu:

%

 

Kwota kredytu pomniejszona o kwotę dopłaty:

Miesięczna rata bez uwzględnienia dopłaty:

Miesięczna rata uwzględniająca dopłatę:

Całkowita kwota dopłaty:

Dodatkowa kwota dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • O ile mi wiadomo – niestety nie. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MDM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Pawel

  Witam
  Czy jest możliwość skorzystania z dofinansowania MDM na mieszkanie z licytacji komorniczej?

 • Witam. Nie. W ustawie nie ma żadnego zapisu odnośnie wielkości działki. Limity powierzchni dotyczą jedynie lokali mieszkalnych.

 • Witam. Okres 6-ciu miesięcy w którym będziecie Państwo musieli wypowiedzieć umowę najmu będzie liczony od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • Można, ale po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

 • Beti

  Witam, Czy kupując dom w zabudowie szeregowej działka przynalezna do domu musi mieć conajmniej 200 m?

 • Paula

  Dzień dobry, chcemy z mężem kupić małe mieszkanie. Wniosek o kredyt złożymy 02.01, ale umowę rezerwacyjną z deweloperem podpiszemy już we wrześniu 2016. Od marca 2017 deweloper będzie wydawał klucze do mieszkań. Od kiedy zacznie „lecieć” czas 6 miesięcy kiedy musimy zaprzestać wynajmować mieszkanie?

 • karol

  Czy mozna szybciej splacic kredyt bez żadnych konsekwencji ?

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pan skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Gdyby chciał Pan skorzystać z puli na 2018-ty rok, polecam rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Łukasz

  Witam. Czy jeśli zależy mi aby jaknajszybciej otrzymać dofinansowanie MDM to skłądać wniosek już teraz, czy wstrzymać się do stycznia 2017 roku?

 • Jeżeli wymieniona część nieruchomości stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W KW wymienionego mieszkania jako właściciel z pewnością wymieniony jest Pan. Bank jest jedynie wymieniony w dziale IV KW, jako wierzyciel hipoteczny. Niestety nie może Pan skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Tak. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

 • Owszem, może. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

 • Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • JoannaF

  Witam. Chciałabym kupić mieszkanie ( rynek wtórny, 68,14 mkw) cena 320 tyś. Moi rodzice Byli właścicielami połowy domu jednorodzinnego plus grunt. Po śmierci ojca stałam się w 25% właścicielem nieruchomości.
  Czy koliduje to z uzyskaniem dofinansowania na zakup własnego M?
  Joanna 31 lat.

 • JoannaF

  Witam. Chciałabym kupić mieszkanie ( rynek wtórny, 68,14 mkw) cena 320 tyś. Moi rodzice Byli właścicielami połowy domu jednorodzinnego plus grunt. Po śmierci ojca stałam się w 25% właścicielem nieruchomości.
  Czy koliduje to z uzyskaniem dofinansowania na zakup własnego M?
  Joanna 31 lat.

 • Maciej

  Witam, chciałbym skorzystać z programu MDM, ale jestem posiadaczem mieszkania spółdzielczego. Tzn bank jest, bo mam kredyt wzięty na 30 lat (zostało jeszcze 26 lat.). Rozumiem, że muszę najpierw sprzedać to mieszkanie, zanim będę mógł ubiegać się o dofinansowanie MDM ?

 • Patrycja

  Witam, czy wraz z mężem nie mając dzieci możemy starać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

 • Patrycja

  Witam, czy małżeństwo bez dzieci może skorzystać ze zwrotu podatku za VAT za materiały budowlane? Czy trzeba spełnić jakieś warunki dodatkowe nie mając dzieci?

 • Patrycja

  Czy jeśli kupiłabym mieszkanie w MDM 2-pokojowe, to mogę zająć jeden pokój a drugi wynajmować?

 • Dodałem informację do komentarza powyżej.

 • Witam. Środki na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Gdyby chciała Pani skorzystać z puli na 2017-ty rok, polecam złożyć wniosek po 2017-01-01. Zachęcam także do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Jeżeli spełnia warunki programu MDM – może. Na naszej stronie w dziale dokumenty znajduje się rekomendacja BGK na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Informacja_o_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_procesowania_wniosku_nabywcy_bez_numeru_PESEL.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Anna

  Czy można jeszcze w tym roku złożyć wniosek o kredyt z wypłatą dofinansowania w 2017 roku? Jeśli nie to kiedy to najlepiej zrobić? I czy mieszkanie może być zarezerwowane w tym roku a wiosek złożony w styczniu 2017 ?

 • Marcin Nowicki

  Czy jeszcze jest szansa dostać dofinansowanie do budowy domu dla czteroosobowej rodziny.

 • em

  Witam,
  Czy cudzoziemiec z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego EU może skorzystać z programu MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, jeżeli mąż był właścicielem mieszkania – nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Witam. Niestety kredyt w ramach programu MDM można uzyskać jedynie na zakup lokalu mieszkalnego. W Państwa przypadku najlepiej chyba by było, gdyby remontu dokonał obecny właściciel mieszkania i powiększył wartość lokalu o kwotę dokonanego remontu (oczywiście cena 1 m2 powinna mieścić się w limitach programu MDM). Okres oczekiwania na wypłatę kredytu wynosi około 1 miesiąca (od rejestracji wniosku).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Daria

  Witam,
  czy możemy skorzystać z programu MDM jako małżeństwo z 1 dzieckiem w sytuacji, gdy mąż przed ślubem był właścicielem mieszkania, ale jakiś czas po ślubie je sprzedał i teraz planujemy wspólny zakup nowego mieszkania? Ja nigdy nie byłam nawet współwłaścicielem żadnego mieszkania.

 • Tomasz b-l

  Witam, mam pytanie wiem, że odpowiedz już kilka padło w tym temacie ale proszę o zrozumienie. Chciałbym z żoną zakupić mieszkanie początkiem roku 2017 posiadamy dwójkę dzieci – czy podczas starania się o dopłate mdm do kredytu można dobrać więszką sumę na remont na przykład? Czy nie ma takiej możliwośći? Jak wygląda sprawa z samym stranie się o dopłatę, chodzi mi o to czy składając wniosek w styczniu 2017 roku czas relizacji i otrzymania dopłaty jest długi?

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam, nie muszą Państwo sprzedawać posiadanego poprzednio mieszkania, możecie je Państwo wynająć. Zakaz wynajmu dotyczy wyłącznie mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • zwrot podatku VAT dotyczy tylko budowy domu systemem gospodarczym. Dopłatę można otrzymać przy zakupie domu lub mieszkania przy pomocy kredytu MDM.

 • Mogą Państwo złożyć wniosek do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pan 35 lat (czyli do końca roku). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Dofinansowanie jest liczone wg liczby dzieci wychowywanych w momencie składania wniosku o kredyt z dopłatą.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Daniel

  Witam, w 2015 roku zaciągneliśmy kredyt MdM mając jedno dziecko i poziom dopłaty na poziomie 15%. Teraz żona jest w ciąży termin porodu marzec 2017. Czy po nowelizacji przepisów możemy się ubiegać o dodatkowe 5%?

 • Iwona

  Witam,
  jesteśmy rodziną wielodzietną, która skorzystała z programu MDM. W związku z tym mam pytanie czy nasze pierwsze mieszkanie które nabyliśmy przed skorzystaniem z programu MDM powinniśmy sprzedać?, czy możemy je wynajmować?

 • Adam Wiśniewski

  no ok rozumiem a jeszcze pytanie w sprawie ewentualnego wypłacania, rozumiem ze zwrot będzie za VAT na materiały budowlane ale pieniądze ( pomoc z MDM) są wypłacane mnie jako kredytobiorcy czy dla banku w ramach spłaty rat kredytu

 • Paweł

  Witam Urodziłem się w połowie listopada 1981. Moja żona jest o rok starsza. Mamy dwójkę dzieci. Czy jest jeszcze szansa aby starać się o dofinasowanie z programu MDM ? Do kiedy najpóźniej musielibyśmy złożyć wniosek?

 • Kasia

  Witam, mam pytanie odnośnie dofinansowania, che złożyć wniosek o dofinansowanie mdm w tym roku jestem tylko z mężem ale planujemy powiększenie rodziny po kupnie mieszkania, będzie to nasze pierwsze dziecko czy mdm dopłaci nam do kredytu po urodzeniu się dziecka nawet rok po zaciągnięciu kredytu ?

 • To wnioskodawca wskazuje termin wypłaty dofinansowania (na wniosku o dopłatę MDM). Proces kredytowy trwa około miesiąca, gdyby wnioski zostały złożone na np. początku stycznia, dofinansowanie mogłoby zostać wypłacone najwcześniej w lutym.

 • Niestety nie. Aby skorzystać z programu MDM musiałby Pan zakupić ww. mieszkanie w ramach kredytu zaciągniętego w instytucji współpracującej z BGK.

 • robert

  jeblo was kurwa

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiadali Państwo mieszkanie i nie wychowujecie min. trójki dzieci, nie możecie niestety skorzystać z programu MDM.

 • Tak. W Państwa sytuacji lepiej by było, aby to Pańska partnerka starała się o udział w programie MDM, a Pan wsparłby jej zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Anna

  Jeżeli zloże wniosek o kredyt w styczniu to kiedy pieniadze zostaną przekazane sprzedającemu?Mam na mysli pule z 2017 roku

 • Krystian Breński

  Gmina w której mieszkam będzie budowała mieszkania. My będziemy mieli umowę z ZGKiM i dopiero oni z bankiem. Mieszkanie będzie w sumie jak by na raty przez 20lat czy w takim przypadku mogę się starać o dopłatę z MdM? Dodam iż będziemy mieli przedwstępny akt własności i po spłacie wszystkich rat mieszkanie będzie moją własnością inaczej niż w TBS

 • Vitalii Yurevych

  Dzień dobry, jesteśmy obcokrajowcami. U nas było mieszkanie na Ukrainie, które nam podarowali rodzice. My jego sprzedali i teraz chcemy kupić mieszkanie w Polsce, czy możemy brać udział w Programie MDM??? W Polsce nie mieliśmy nieruchomości. Dziękuję.

 • Adam Wiśniewski

  Czyli skoro moja dziewczyna samotnie wychowuje dziecko gdyż ojciec się w ogóle nim nie interesuje może starać się o pomoc w wysokości 15 % ja natomiast w wysokości 10 % do tego samego projektu i tego samego kredytu?

 • Witam. Jeżeli nie jest Pan prawnym opiekunem dziecka, może Pan wystąpić o udział w programie MDM jako bezdzietny singiel. Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Adam Wiśniewski

  Witam obecnie jestem z dziewczyna która ma syna, planujemy sie pobrać ale dopiero po uzyskaniu kredytu budowlanego gdyż mam wtedy większa zdolność kredytowa.Jak wtedy będzie wyglądała dopłata z programu MDM? dostane jako singiel gdyż kredyt był wzięty na mnie samego czy dostaniemy jako 3 osoby.Wniosek o datacje planujemy złożyć dopiero po uzyskaniu kredytu.

 • Niestety nie. W większości instytucji limit wieku wynosi 75 lat, proszę także pamiętać, że im bliżej tej granicy, tym krótszy okres kredytowania zaoferuje bank. Ponieważ minimalny okres kredytowania w MDM wynosi 15 lat oznacza to, że osoba wspomagająca zdolność musiałaby mieć maksymalnie 60 lat.

 • Dodałem informację do Pana komentarza powyżej.