Nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych” już w sierpniu

Nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych już w sierpniu

Aktualizacje:   25.06.2015 »   03.07.2015 »   07.07.2015 »   09.07.2015 »

Na podstawie konsultacji z przedstawicielami BGK mamy przyjemność zakomunikować Państwu, że nowelizacja MDM zostanie uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami – czyli już 5-go sierpnia bieżącego roku.

Następnie wniosek w trybie przyspieszonym zostanie skierowany do Senatu i do podpisu prezydenta RP. Od września beneficjenci programu MDM uzyskają możliwość składania wniosków wg znowelizowanych zasad.

Informacja, że znowelizowany program „Mieszkanie dla Młodych” obejmie również rynek wtórny jest już przesądzona. Trwają obecnie jedynie ustalenia odnośnie mnożnika, który będzie używany do wyliczenia kwoty limitu ceny 1m2 powierzchni użytkowej. Propozycje rozkładają się pomiędzy wartości 0,8 i 0,9 (dla porównania – mnożnik dla rynku pierwotnego wynosi 1,1).

Proponowana zmiana jest dużym zaskoczeniem dla potencjalnych beneficjentów programu, którzy dotychczas mogli nabywać jedynie nowo wybudowane mieszkania z rynku pierwotnego. Znowelizowany program MDM umożliwi uzyskanie dopłat przez mieszkańców małych miejscowości, w których deweloperzy nie realizowali swoich inwestycji. Beneficjenci programu MDM uzyskają dopłaty przy nabyciu na rynku wtórnym zarówno mieszkań jak i domów jednorodzinnych.

Nowelizacja oznacza również dodatkowe wsparcie dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. W ich przypadku zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania” i limitu wieku. W przypadku rodzin wielodzietnych mnożnik na podstawie którego wyliczana jest dopłata, zwiększy się z 15 do 30 proc. Jednocześnie wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50 do 65 m kw. Wszystkie wymienione zmiany mogą spowodować zwiększenie kwoty wsparcia nawet do poziomu ponad 100.000 PLN.

Opisane zmiany to oczywiście nie wszystko. Znowelizowany program MDM zapewni również:

 • możliwość przystąpienia do kredytu przez osoby nie będące w związku małżeńskim (m. in. narzeczeństwa i związki partnerskie);
 • zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych na podstawie umowy o budowę lokalu (czyli przed rozliczeniem kosztów budowy). Dofinansowanie jest wówczas udzielane na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania;
 • możliwość ustalenia współwłasności mieszkania zakupionego w ramach MDMu po zawarciu związku małżeńskiego (obecnie przepisanie własności części mieszkania na współmałżonka wiąże się z koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania).

Pamiętajmy także, że proces legislacyjny nadal trwa, a że zbliżają się wybory, zmiany proponowane w MDM-ie mogą jeszcze zaskoczyć. W czasie konsultacji społecznych propozycja finansowania mieszkań na rynku wtórnym została odrzucona razem z innymi pomysłami. Proponowano wówczas, aby kredyt w ramach programu MDM umożliwił także wykończenie mieszkania lub nabycie garażu.

Proponowano dalszą gradację wysokości dofinansowania w zależności od liczby dzieci, rozszerzenie limitu powierzchni używanej do wyliczania dopłaty do 65 m2 dla wszystkich beneficjentów, umożliwienie każdej ze stron umowy przenoszącej własność nieruchomości złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania w imieniu klienta (co zmniejszyłoby opłaty notarialne), zniesienie limitu wieku dla wszystkich beneficjentów, zmniejszenie poziomu minimalnego LTV i wiele innych. Najbliższe miesiące przyniosą z pewnością wiele niespodzianek – także dla programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Aktualizacja 25.06.2015

Ukończono kolejny etap prac nad zmianą ustawy MDM. Ostatnia, zatwierdzona przez komisję sejmową wersja projektu nowelizacji ustawy została przekazana do Senatu. Należy się spodziewać, że rozmowy na temat projektu nowelizacji MDM zostaną ujęte w harmonogramie obrad Senatu w dniach 8-10.07 br.

Biorąc pod uwagę tempo prac, terminarz posiedzeń Sejmu i Senatu RP oraz 14-to dniowy termin vacatio legis, nowe przepisy ustawy powinny wejść w życie ok. 1-go sierpnia br. BGK zaleca jednocześnie bankom biorącym udział w programie MDM dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów znowelizowanego programu MDM od 1-go sierpnia 2015.

Aktualizacja 03.07.2015

Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we wtorek, 7-go lipca 2015 o godz. 15.00 rozpatrzy zmianę ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk senacki nr 963, druki sejmowe nr 3246, 3527 i 3527-A).

Aktualizacja 07.07.2015

Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły projekt nowelizacji bez wnoszenia poprawek. Projekt zostanie przeczytany na posiedzeniu Senatu, po czym ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP. Projekt będzie przedstawiany podczas jutrzejszych obrad Senatu o godzinie 11. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Aktualizacja 09.07.2015

Zakończyły się 78 obrady Senatu. Izba nie wprowadziła poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami rządowy program wsparcia mieszkalnictwa „Mieszkanie dla Młodych” obejmie także rynek wtórny mieszkań. Do tej pory z programu MDM można było skorzystać wyłącznie kupując mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym – od dewelopera.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany mające na celu wzmocnienie prorodzinnego charakteru programu m.in. przez zwiększenie wsparcia finansowego dla rodzin z większą liczbą dzieci. Przewidują one zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci. (Wysokość dofinansowania wkładu własnego będzie wynosiła 30 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania – obecnie jest to 15 proc. dla rodzin co najmniej z trójką dzieci, dla rodzin z dwójką dzieci dofinansowanie wyniesie 20 proc. zamiast dotychczasowych 15 proc.).

Dodatkowo nowelizacja przewiduje rezygnację z warunku pierwszego mieszkania i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Ustawa daje też większe możliwości udziału w programie osób realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych.

Źródło: Senat RP

sprawdz_doplate150

 • Sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom. Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o warunki dofinansowania na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Anna

  Trzy lata temu kupiliśmy mieszkanie z programu mdm. W czasie trwania kredytu urodziło nam się dziecko, teraz będziemy mieli drugie. W czasie gdy braliśmy kredyt dopłata obowiązywała na drugie i kolejne dziecko.czy w związku z tym otrzymamy dopłatę zgodnie z zasadą; prawo nie działa wstecz?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli ww. mieszkanie mieści się w limitach ceny i powierzchni – tak, można je zakupić w ramach programu MDM. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam – chciałabym kupić mieszkanie na rynku wtórnym – 2-poziomowe, gdzie wyższy poziom to zaadoptowany strych czy do takiego lokalu przysługuje dopłata?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam,

  Ad 1. Tak.

  Ad 2. Jeżeli wymieniona 1/4 nieruchomości stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Olgicz

  WITAM,

  1)Czy osoby pobierające rentę socjalną (rodzinną ) z tytułu śmierci rodzica mogą się ubiegać o dofinansowanie?
  2) uprzedzam także że w związku z powyższym otrzymałam 1/4 w spadku nieruchomości. Ma to jakiś wpływ ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pani otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Polecam sprawdzenie wielkości dofinansowania na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Zachęcam Panią także do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wiki

  Witam.Jestem matka samotnie wychowujaca jedno dziecko i z tego co wiem moge ubiegac sie o doplate MDM -ile to dokladnie procent?i czy sa jakies ograniczenia metrarzowe???Jest tez mozliwosc doplaty jesli 2 dziecko urodze do 5 lat…Jak to dokladnie wyglada ?po urodzeniu 2 dziecka wtedy dostaje sie dopate?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. W ramach programu MDM można zakupić 100% udziału w danej nieruchomości. Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci).

 • Zico

  Witam, zainteresowani jesteśmy z partnerką zakupem domu o pow. 140m, gdzie parter i piętro mogą być zamieszkiwane przez osobne rodziny (osobne wejscia).
  Jesteśmy przez slubem.
  Czy możemy odrębnie zakupić obie części domu i skorzystać z programu MDM?

 • Bardzo dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

 • nowy

  Bardzo dziękuję za odpowiedz. Ta wiadomość jest w pełni wyczerpująca dla mnie. Pozdrawiam serdecznie.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – kredyt może wziąć jedno z Państwa. Drugie jedynie wspomoże zdolność beneficjenta. Sugeruję, aby beneficjentką była Pańska partnerka. Otrzyma ona większy mnożnik dofinansowania ze względu na fakt wychowywania dziecka.

  Zachęcam także do rejestracji na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • nowy

  Witam.Planujemy wziąć kredyt z partnerka na mieszkanie (rynek wtórny) o powierzchni ok 50m2 koszt ok 120tys zł. Partnerka ma dziecko z poprzedniego związku i nie korzystała z programu mdm, tak samo jak ja. Czy i w jakiej kwocie przysługuje nam „mdm”? (woj. mazowieckie,nie Warszawa).

 • Niestety, jeżeli nie wychowuje Pan minimum trójki dzieci – jako posiadacz mieszkania nie ma pan niestety możliwości skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • spike011

  Witam. Program MDM zaczął sie w 2013 i ma trwac 5 lat. W roku 2015 zaszly istotne zmiany w dopłatach, wiemy ze prawo nie dziala wstecz. Moje pytanie co z osobami które juz nabyły mieszkanie np. w 2014r. na rynku wtórnym(wymóg do uzyskania MDM na czas zakupu byl tylko rynek pierwotny!) wszystkie pozostale kryteria spełnione! o takich osobach twórcy nowelizacji nie pomyśleli zmieniając najważniejszy punkt tej ustawy!!?? Czy może da sie zakwalifikowac taki zakup nieruchomośći?? pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Aby skorzystać z preferencyjnych warunków dla rodziny wychowującej co najmniej troje dzieci, muszą Państwo poczekać na urodziny malucha.

 • karolina

  Witam.Mamy z mężem 2 dzieci i trzecie w drodze.Planujemy kupic dom. Czy możemy przed narodzinami kupic z MDM dom o pow.110m2 (bo większy rozumiem nie wchodzi w gre?)i czy dostaniemy dofinansowanie 30% od panstwa jesli dziecko jeszcze sie nie narodzilo?

 • Dla umów podpisanych przed wejściem w życie nowelizacji wcześniejsza spłata kredytu może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania tylko w jednym przypadku.

  Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Jeżeli w Państwa przypadku nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – nie będzie żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Kasia

  Czyli ten zapis nie dotyczy kredytów zaciągniętych przed wejściem w życie nowelizacji? Zaciągnęliśmy kredyt w lipcu i obecnie chcemy nadpłacić część zobowiązania, czy możemy to zrobić w dowolnej wysokości bez konsekwencji ze strony BGK?

 • Owszem, może. Notariusz podczas przekazania prawa własności mieszkania złoży po prostu wniosek o założenie nowej KW oraz jednocześnie o wpis.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Przemek

  witam, a co w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i mieszkania w bloku? mam 26 lat i staram się o dofinansowanie dla konkretnego mieszkania – ale niestety samo w sobie nie ma wydzielonę KW ponieważ nigdy taka nie była potrzebna. Całość nieruchomości (blok) posiada założoną KW, obecny właściciel posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dodatkowo Spółdzielnia wystawiła zaświadczenie o tym że nieruchomość jest uregulowana i nie ma problemu z wydzieleniem KW dla samego lokalu. Czy taki wniosek o dofinansowanie może zostać zaakceptowany? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan już posiada mieszkanie, w tym momencie niestety nie może Pan skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki. Być może więc za jakiś czas wymieni Pan obecnie posiadane mieszkanie na większe i wtedy będzie opcja skorzystania z programu MDM lub innego programu wsparcia.

 • Lukasz Hyjek

  Witam serdecznie,
  W kwietniu tego roku kupiłem mieszkanie na rynku wtornym. Mam 25 lat jestem żonaty i bez dzieci. Mieszkanie kosztowało 200 tysięcy połowa była wkładu własnego a połowa kredyt w.banku PKO24. Czy jest jakakolwiek możliwość żeby program mdm dofinansowal w tym momencie ? Czy już.na wszystko zapozno ? Pozdrawiam

 • Dobre praktyki są jedynie sugestią BGK. Ostateczne słowo ma bank i może odmówić udzielenia kredytu. Na rynku są jednak banki, które już stosują wymienione praktyki i uzyskanie w nich kredytu na zadłużone mieszkanie nie jest żadnym problemem. Polecam rejestrację na naszej stronie, doradca zapozna Panią z aktualną ofertą:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magda

  Bardzo dziękujemy. Ale czy jak przedstawimy je w banku to czy zmieni to coś i wypłacą kredyt czy dalej będą się wymigiwać

 • Postaram się o kopię wymienionych dobrych praktyk i umieszczę je na naszej stronie.

 • Magda

  Problem w tym że my złożyliśmy do 4 banków i każdy odpowiedział to samo, iż w ustawie nie ma nic zawarte co by mówiło że można w takiej formie spłacać kredyt na poprzednie mieszkanie. Usłyszałam że MDM jest na dofinansowanie mieszkania a nie na spłatę czyiś kredytów. Jak poprosiłam aby spłacili zadłużenie z kredytu mojego który zaciągnę w banku a MDM na konto do sprzedającego bo zadłużenie jest nie wielkkie po raz kolejny usłyszałam odmowę. Ustawa nie przewiduję aby w takiej formie wypłacać kredyty czyli cześć do banku na inne konto i część na inne konto sprzedającego.

 • Opisałem powyżej, jak wygląda sytuacja. Jeżeli nadal są problemy, polecam zmianę banku.

 • Bank kredytujący powinien otrzymać od BGK zbiór dobrych praktyk dotyczących tego tematu. BGK wysyłał je do banków uczestniczących w MDMie w połowie września. Generalnie, zarówno konto techniczne, rachunek kredytowy jak i konto sprzedawcy powinny być traktowane tak samo jak (tzn jak konta zbywcy). Bank kredytujący może dokonać przelewu kredytu z dofinansowaniem na każde z tych kont. Pierwsza transza spłaca zaciągnięty poprzednio kredyt, pozostałe trafiają na konto zbywcy.

 • Magda

  My też dostaliśmy taką odpowiedź ok 14.09.15 i do tej pory nic. Cięgle słyszymy że prawnicy nad tym pracują i analizują… a konkretnej daty kiedy to zakończą nikt nie podaję…

 • Luna Ksiezniczka

  My mamy podobny problem, cała część kredytu ma pokryć zadłużenie hipoteczne tego mieszkania. Otrzymaliśmy odpowiedz że zagadnienie jest obecnie przedmiotem analizy prawnej, to było jakieś 3 tygodnie temu i od tego czasu nikt nic nie ustalił,nikt nic nie wie.

 • Ten problem powinien rozwiązać Pani bank. Bank kredytujący powinien otrzymać od BGK zbiór dobrych praktyk dotyczących tego tematu. BGK wysyłał je do banków uczestniczących w MDMie w połowie września. Generalnie, zarówno konto techniczne, rachunek kredytowy jak i konto sprzedawcy powinny być traktowane tak samo jak (tzn jak konta zbywcy). Bank kredytujący może dokonać przelewu kredytu z dofinansowaniem na każde z tych kont. Pierwsza transza spłaca zaciągnięty poprzednio kredyt, pozostałe trafiają na konto zbywcy.

 • Magda

  Witam,
  Skorzystaliśmy z dopłaty MDM na mieszkanie z rynku wtórnego. W umowie przedwstępnej mamy wpisane że przy wypłacie kredytu chcemy aby część kredytu pokryła zadłużenie w banku sprzedającego na podstawie zaświadczenia z banku sprzedającego a reszta kredytu miałaby być przelana na konto sprzedającego. Okazuję się iż jest problem z uzyskaniem kredytu i przelaniem części pieniędzy na dotychczasowe zadłużenie w banku sprzedającego. Proszę o informację kiedy albo w jaki sposób mamy rozwiązać powyższy problem.

  Pozdrawiam
  Magda

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Kinga

  Czy mozna skorzystac z programu jesli w przeszlosci bylo sie wlascicielem jednego mieszkania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie udowa domu na Pani działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Doradcy mogą Pani pomóc w uzyskaniu kredytu na wymienioną budowę (poza programem MDM). Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magda

  Witam.

  Chciałabym kupić działkę i postawić na niej dom do 100m2. Czy dostanę kredyt w wysokości 250 tys z MDM. Od razu mówię iż nie jestem właścicielem żadnego mieszkania, domu ani gruntu. Wiek poniżej 35 lat. Jak mogę starać się o taki kredyt. Dziękuję za odpowiedź.

 • Niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM ma charakter jednorazowy.

 • michalina

  Witam. Kupuję mieszkanie, będę starać się o dofinansowanie. Czy np. za dwa lata będę mogła po raz drugi starać się o takie dofinansowanie (będę kupować mieszkanie dla syna). Mam 3 dzieci.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • W jakim wieku maksymalnie muszą być dzieci, aby uznano zniesienie limitu dla rodzin z conajmniej trójką dzieci?

 • Otrzymała Pani odpowiedź ze skrzynki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pośrednicy nie otrzymują dodatkowego wsparcia w wysokości 5%, wsparcie dotyczy jedynie beneficjentów programu MDM,

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • przyszła mama

  Witam, korespondowałam na mailu mdm@mir.gov.pl ;
  Dziękuję za jasną i rzeczową odp, jest to nasze pierwsze dziecko poród na początku grudnia a mieszkanie od developera ,wpłaty w transzach, pierwsza na 30. 09.2015 a developer aż o tyle nam nie przesunie terminu abyśmy mogli zawnioskowac po narodzinach dziecka. To bardzo krzywdzące dla ludzi spodziewajacych się maleństwa a co za tym idze bankowcy i pośrednicy również informują o możliwości dopłaty 5% po narodzinach dziecka . Pozdrawiam i dziękuję za info.

 • ok, czyli lokalnie jest tak naprawdę wyodrębniony (nie posiada oddzielnej księgi wieczystej). Obawiam się, że mówimy tutaj o nabyciu ułamkowej części własności nieruchomości. W obecnej formie nie można sfinansować zakupu wymienionego mieszkania w ramach programu MDM. Trzeba by najpierw dokonać prawnego wydzielenia mieszkania.

 • Aneta

  Jest to dom piętrowy gdzie na parterze mieszka jedna rodzina, a piętro i poddasze zamieszkuje druga rodzina. Każdy z lokali posiada osobne wejście. Wszyscy są wpisani do jednej księgi wieczystej gdzie jest uwzględniony podział działki na pół.

 • Witam. Czy na pewno pisała Pani do nas? Nie wysyłamy odpowiedzi drogą mailową. Z naszymi czytelnikami kontaktujemy się wyłącznie poprzez forum.

  Rozumiem, że jest to Państwa pierwsze dziecko? Mogą zatem
  Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Czy wymienione piętro z poddaszem jest osobnym lokalem z własnym wejściem i czy lokal posiada księgę wieczystą?

 • przyszła mama

  Witam, chciałam zweryfikować kwestie ciąży i dopłaty po urodzeniu
  dziecka? Pytałam Państwa o to w lipcu drogą mailową i otrzymalam informacje, że po urodzeniu owszem otrzymamy dodatkowe 5 % ,dziś na forum widzę zupełnie inne odpowiedzi absolutnie to negują a to bardzo ważna informacja dla nas. Proszę o rzetelne informacje bo albo ja albo użytkownicy forum jesteśmy wprowadzani w błąd!

 • Aneta

  Witam serdecznie. Mam 22 lata i jestem w związku małżeńskim od roku. Nie mamy jeszcze dzieci. Chcielibyśmy kupić część domu ( piętro i poddasze z osobnym wejściem wcześniej zamieszkiwane przez jedną rodzinę)wielorodzinnego z rynku wtórnego. Czy w jakikolwiek sposób kwalifikujemy się do programu? Pewne jest to, że nie będziemy w stanie kupić domu z rynku pierwotnego i interesuje nas jedynie rynek wtórny. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić i czy należy nam się jakakolwiek pomoc?
  Pozdrawiam

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Janusz

  w październiku rodzi się nam dziecko, czy jak złoże wniosekk przed porodem dziecka to cy mogę liczyćna wyższą kwotę dofinanansownia?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie drugiego malucha i otrzymać 20%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Odnośnie drugiego pytania: Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”.

  Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM
  budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • donia

  WITAM,jestem zaineresowana dopłata MDM,na dzień dzisiejszy wychowujemy z mężem jedno dziecko co daje nam 15% dopłaty,ale jestem jeszczez w ciąży i na styczeń ma sie urodzic drugie dziecko i tu moje pytanie,czy jak wezmę kredyt przed urodzeniem to dostaniemy 15% a po urodzeniu drugiego dziecka moge liczyc na dodatkowe 5 %?
  I czy dom w zabudowie szeregowej 80 m kw kwalifikuje sie jako mieszkanie i dopłata do 50 m kw, czy jako dom i dopłata do 100m kw?

 • Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej domu w programie MDM wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci). Zaznaczam jednak, że chodzi tutaj o powierzchnię użytkową. Zachęcam do lektury artykułów:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  oraz

  http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Aneta Karpińska-Lejza

  witam,
  Chcemy z mężem rozpocząć budowę domu metodą gospodarczą. Kryterium wiekowe spełniamy. Wybrany przez nas projekt domu przewiduje 153m2 powierzchni użytkowej. Czy możemy odliczyć VAT od materiałów budowlanych w ramach MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Oferta wielu banków pozwala w tym momencie skredytować również opłaty notarialne. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Pomożemy!

 • Beata

  Dalej to projekt dla bogatych!!! Osoby młode, samotne nie mają dalej szansy na włsne M. Mam 31 lat, pracuję w budżetówce, jestem po studiach, w trakcie studiów podyplomowych. Staż pracy 8 lat. Jestem osobą samotną, bezdzietną. Nie stać mnie na własne M. Banki chcą wkładu własnego, jeżeli się zdecyduję na rynek wtórny potrzebny jest wkład własny + plus opłaty notarialne. Jeżeli chcę zakupić mieszkanie z rynku pierwotnego potrzeba jest mieć spory wkład na wykończenie mieszkania. Koło się zamyka. P.S., wynajmuje samodzielnie mieszkanie opłaty mieszkania + czynsz to 1400zł., nie stać mnie żeby odłożyć pieniądz na własne mieszkanie. To jest chore co się dzieje na rynku nieruchomości !!!

 • Niestety nie, nie spełniacie Państwo kryterium wieku programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Ania

  Witam,
  mam 39 lat, mąż 42. Mamy dwójkę dzieci i chcemy budować dom. Nie byliśmy wcześniej właścicielami mieszkania ani domu. Czy możemy skorzystać z programu?

 • Wiadomo. Zapraszam do rejestracji na naszej stronie.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni i przedstawi ww. informacje.

  Jednak aby skorzystać ze znowelizowanych warunków programu MDM będzie trzeba wycofać obecne wnioski i złożyć nowe – po 01.09

 • Jeszcze nie, wnioski dot. dofinansowania przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym w ramach programu MDM będzie można składać od 01.09.

 • Paweł

  Witam, czy wiadomo już które banki będą miały w ofercie nowe zasady MdM? Mamy z żoną umowę wstępną kupna mieszkania, złożyliśmy wnioski kredytowe w 2 bankach i dopiero kilka dni temu dowiedziałem się o nowelizacji ustawy. Chcielibyśmy skorzystać z tego i złożyć nowe wnioski tylko, że goni nas czas bo do końca września mamy czas na podpisanie aktu notarialnego.

 • Arkadiusz

  Mam wybraną już nieruchomość z rynku wtórnego. Czy moge starac sie juz o kredyt w systemie MDM ? Czy są już takowe wnioski dostępne ?

 • Arkadiusz Deja

  Witam
  Mam wybraną już nieruchomość z rynku wtórnego. Czy moge starac sie juz o kredyt w systemie MDM ? Czy są już takowe wnioski dostępne ?

 • Dla umów podpisanych po wejściu w życie
  nowelizacji programu MDM:

  – jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa
  własności lub
  – będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie
  zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50%” ceny nabycia lub
  – nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania

  to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Jeżeli będzie to budowa domu na Pana działce – mówimy o systemie gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać kredyt z dofinansowaniem należałoby wymieniony dom kupić.

 • Bartosz

  Witam,
  Czy po nowelizacji ustawy o MDM możliwe jest wcześniejsze spłacenie zaciągnietego kredytu czy też te warunki zmieniły się?

 • Karol

  Witam,
  Czy posiadając działkę budowlaną i podpisując umowę z firmą budowlaną na budowę domu do 110 m2 pod klucz można skorzystać z dofinansowania mdm?

 • O ile wiem – z odliczenia podatku będzie Pani korzystała jako osoba fizyczna, więc f-ry muszą być na Panią.

 • Alicja

  Dziękuję.Czy mogę zatem kupować rzeczy do tego pokoju (panele, farby, meble itp.) na firmę i odliczać sobie od podatku?

 • Nowelizacja została wpisana do Dz. U. w dniu dzisiejszym, uprawomocni się 31.08

 • Magda

  Witam

  Kiedy bedzie można starać się o kredyt MDM w banku. Pytaliśmy już kilku doradców i mówią że banki nie są jeszcze gotowe i że nie ma czegoś jeszcze w dzienniku ustaw i tak naprawdę nie wiadomo od kiedy będzie można wziąć kredyt.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli limit zostanie przekroczony – nie ma możliwości zakupić wybranego lokalu w ramach programu MDM.

 • Portas

  Czy dom na rynku wtórnym może mieć więcej niż 110m2 pow. użytkowej, a i tak limit jest liczony od ustawowej? Czy przekroczenie limitu 110m2 powoduje że nie można korzystać z MdM?

 • No problem, polecamy się.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu.

  Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między sprzedającym, a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub
  przeniesienia własności mieszkania.

 • Kacper

  Super, dziękuję Wam bardzo za odpowiedź !
  Pozdrawiam.

 • marcin jagus

  Witam mam pytanie czy moge skorzystac z mdm , dom rynek wtorny , dom drewniany odnowiony ale nie do konca wykonczony tzn brak podlog itp generalnie stan surowy zamkniety , dom byl wczesniej zamieszkaly , w jakim stanie musi byc czy jest to jakos okreslone tzn czy musi byc ogrzewanie , gotowe lazienki itp

 • Niestety nie. Beneficjent (lub beneficjenci – w przypadku małżeństw) programu MDM jest właścicielem 100% nieruchomości zakupionej w ramach programu MDM.

 • Portas

  Mam pytanie, czy w ramach nowego MdM jest możliwość kupienia domu na rynku wtórnym, gdzie 65% udziałów będą na mnie a 35% na rodziców. Rodzice by mieszkali na parterze a ja na piętrze.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście, jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed wejściem w życie nowelizacji, może Pan spłacić kredyt w dowolnym terminie, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

  Sorry za opóźnienie – sezon wakacyjny.

 • Może Pani zarejestrować działalność, ale nie może jej Pani prowadzić w sposób ograniczający Pani warunki mieszkaniowe. Czyli – nie ma problemu, aby w wymienionym pokoju trzymała Pani dokumenty, gdyż będzie on pełnił także funkcje mieszkaniowe, jednak otwarcie gabinetu dentystycznego lub fryzjerskiego nie będzie niestety możliwe

 • Alicja

  Witam, czy w domu kupionym z dopłatą z MDMu będę mogła zarejestrować jednoosobową działalność gosp.i przeznaczyć jeden pokoj na własne prace biurowe (ale nadal by służył on celom mieszkaniowym całej rodziny)?

 • Kacper

  Witam,
  Mam pytanie, bo sprawa PILNA.
  Wziąłem kredyt kilka dni temu i spłaciłem już (prawię) połowę. Teraz pytanie czy mogę spłacić kredyt do końca w całości i nie obawiać się że będę musiał zwrócić otrzymaną dopłatę ponieważ nowa ustawa jeszcze nie weszła w życie? Czy może lepiej spłacić prawie całość (zostawić np 2000 zł dla bezpieczeństwa abym nie musiał zwracać dopłaty) i czekać 5 lat? Bardzo proszę o szybką odpowiedź ponieważ muszę podjąć decyzję bardzo szybko.
  Pozdrawiam.
  Kacper.

 • Niestety nie. Aby skorzystać z programu MDM nie można być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko obecnie, ale także w przeszłości.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM
  ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się,
  jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje
  własnych lub przysposobionych dzieci, spełniajacych wymienione w ustawie warunki.

 • Mirek

  Witam
  Jestem singlem. Chciałbym zapytać czy będę mógł skorzystać z dopłaty jeśli posiadałem kiedyś własne mieszkanie, ale z różnych przyczyn nie posiadam już tego mieszkania, ani pieniędzy z jego sprzedaży?

 • Program MDM będzie trwał do 2018-go roku, potem zapewne rząd wprowadzi kolejny program wsparcia.

 • Obecnie czekamy na uprawomocnienie się ustawy. Wnioski wg nowych zasad będzie można składać pod koniec sierpnia.

 • Edyta Jaszewska

  czy bedzie następny program MDM 2016 roku??

 • Alex

  Witam,
  Od jakiego terminu obowiązuje już znowelizowana ustawa o MDM? Od kiedy można składać wnioski o kredyt na zakup w MDM na rynku wtórnym? Pozdrawiam