• Witam. Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wojtek

  Złożyłem wniosek w banku Pko BP z dopłatą mdm. Chciałbym jednak zabezpieczyć się i złożyć wniosek też w innym banku. Wiem tylko, że znajomy tak zrobił wcześniej i był duży problem bo rzekomo dwa banki zablokowały sobie dostęp do środków z programu mdm. Nie wiem dokładnie jak do tego doszło, jak tego uniknąć?

 • Nasi doradcy 😉

  Współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asia

  Czy ktos bral kredyt w banku BPS? Może podzielić się opinią?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej. Wtedy w akcie notarialnym można wskazać oboje małżonków jako właścicieli (przed podpisaniem aktu warto zawiadomić bank o zawarciu małżeństwa i przystąpieniu drugiej osoby do kredytu).

 • Mateusz

  Witam, planujemy zakup mieszkania od dewlopera z dopłatą z programu MDM. Obecnie jesteśmy narzeczeństwem i w momencie złożenia wniosku kredytowego wciąż nim będziemy. Jednakże do czasu odbioru mieszkania i nabycia jego właśności zawrzemy związek małżeński. Czy wówczas w akcie notarialnym będzie można wskazać obie osoby jako właścicieli bez utraty pieniędzy z dofinansowania ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • piotr

  Witam.
  Czy w tym roku są możliwe jeszcze dofinansowania z programu MDM?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Ewa

  Witam,
  Jesteśmy narzeczeństwem i planujemy kupno mieszkania.
  Czy możemy starać się o dopłatę z MDM? Jak długo należy czekać na tą dopłatę? Słyszałam, że w tym roku dopłat już nie będzie. Czy jeżeli po otrzymaniu dopłaty urodziłoby się nam dziecko to dostaniemy jeszcze dodatkową dopłatę?

 • ewa

  Witam. Jesteśmy narzeczeństwem

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Witam,mam pytanie czy jeżeli mam firmę, a moje dochody są nieregularne czy do kredytu mogę przystąpić z poręczycielami np. rodzicami?

 • Witam. owszem, proszę jedynie pamiętać, że Państwa wkład własny powiększony o kwotę dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mmm

  Witam, czy możemy skorzystać z programu MDM jesli posiadamy spory wkład własny do kredytu? Lecz wszystkie warunki programu spełniamy?

 • Jeżeli wymieniona 1/6 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ASIA

  WITAM, mam pytanie. Moja mama zmarła w 2003 roku. Rodzice mieli dom. W 2007 roku ojciec wziął ponownie slub. Teraz dokonali wpisu na księgę wieczystą, że jestem w części współwłaścicielem domu po zmarłej matce. Czy dostanę w takim razie dopłatę z programu? Proszę o odpowiedź…..

 • Witam. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Wymieniony dom musiałby być przynajmniej po odbiorach technicznych – wtedy można by go zakupić w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Lukasz

  Witam, mam pytaniee odnośnie domu. Czy dostanę dopłatę na dom który jest w stanie surowym zamkniętym ? (resztę chciałbym robić po mału we własnym zakresie)

 • Nie – wystarczy mieć już wybrane mieszkanie i ew. podpisać umowę przedwstępną.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ula

  Czy żeby przystąpić do programu trzeba mieć już decyzje kredytową?

 • W Pańskim przypadku – można spłacić kredyt w dowolnej wysokości, nawet całkowicie, bez konsekwencji ze strony programu MDM. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • ok

 • Dawid

  wyplata BGK oczywiscie w listopadzie 2014 a nie jak napisalem 2015

 • Dawid

  mam pytanie odnosnie sankcji za splate czesci kredytu przekraczajaca 50 % LTV przed przeniesieniem wlasnosci

  sam zawarlem umowe w czerwcu 2014 na starych zasadach na minimalna wymagana kwote 50 % (reszta wklad wlasny plus MDM), wyplata z BGK nastpila w listopadzie 2015 r. (zakonczenie prac budowlanych). Przeniesienie wlasnosci nasapilo pozniej bo w czerwcu 2015 r. jeszcze przed wejsciem nowelizacji. Od grudnia 2014 do czerwca 2015 zaczalem regularnie splacac kredyt (raty kapitalowo odsetkowe jeszcze jak nie mialem wlasnosci co de facto powodowalo ze mialem mniej kapitalu niz 50 % wartosci przed przeniesieniem wlasnosci.

  Wydaje sie to abstrakcyjne ale czy mozliwe ze trzeba by zwrocic tutaj doplate, byly to regularne raty kapitalowo – odsetkowe, poza tym przeniesienie wlasnosci nastapilo przed nowelizacja o ktorej wtedy nawet nie mialem prawa wiedziec ?

 • Witam. Garaż nie powinien być wliczany do metrażu użytkowego. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Lukasz

  Witam,

  Chciałbym się zapytać o dopłątę na dom, otóż jest napisane iż do ma być do 100m2 . Ja znalazłem dom który ma powierzchnię 100m + garaż 18m2. Pytanie jest takie : czy garaż jest też wliczany w metraż ? oraz Gdzie ewentualnie mogę sprawdzać domy czy przejdą mi w programie MDM, czy można podysłać do was jakoś linki w celu weryfikacji ?

 • Witam serdecznie. Bardzo przepraszam, ale zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • adammm

  Czy majac średnie dochody miesięczne 5300 na 2 osoby mamy zdolnosc kredytową aby dostac kredyt na 350000 zł z dopłatą mdm?

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wktr

  Witam, Co się dzieje jeśli posiadając kredyt wsparty programem MDM, zawrę związek małżeński, z osobą posiadającą również kredyt z MDM. Oboje jesteśmy jedynymi właścicielami swoich mieszkań? Czy wtedy dofinansowanie również przepada? pozdrawiam

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Roman Zablotskyi

  Witam, czy jest możliwość otrzymania kredytu cudzoziemcu który ma 20 lat i ma umowę o pracę na czas nie określony(mam Kartę Stałego Pobytu) na zakup działki poza granicami Wrocławia oraz budowe domu (kredyt do 70.000zł) ? I czy jest możliwość korzystania z projektu MDM?

 • Zgodnie z Ustawą MDM, dofinansowanie MDM może być wypłacone wyłącznie na konto sprzedającego.

 • Karolina

  Witam, czy jest możliwość że to nie sprzedający będzie czekał na wpłatę wkładu własnego z MDM w 2017 tylko bank ?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W najczarniejszym scenariuszu pozostanie przynajmniej 50% puli – gwarantuje to zapis, który cytowałem powyżej. Dodatkowo forsowany jest projekt dosypania do puli na każdy rok po 800 mln PLN (Druk nr 223, Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi).

 • Tomasz

  Nie jestem zmuszony,ale chce się dowiedzieć.Co w takiej beznadziejnej sytuacji robić,że pieniędzy nie ma na początku roku 2016.Mało kto się zgodzi na II transze w 2017 z Mdm-u.Czy jest coś robione żeby w tym roku były pieniądze?
  Jest jakiś plan,czy zero reakcji na tą sytuacje?

 • Na niniejszej stronie staramy się przedstawić naszym czytelnikom rzetelne informacje. Na podstawie art. 37 ust 2 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie ma możliwości, aby bieżącym roku zarezerwować więcej niż 50% przyszłorocznej puli. Nie ma fizycznej możliwości, aby środki skończyły się 3-go stycznia.

  Pańskie komentarze znajdują się w treści poniżej. Żaden z naszych czytelników nie jest zmuszany do korzystania z udzielanych przez nas rad, ani do zapoznawania się z treścią naszych artykułów, dotyczy to także Pana.

 • Witam. Tutaj może Pan przeczytać w jaki sposób można skorzystać z programu MDM jeszcze w tym roku: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Nie ma,dopiero w styczniu 2017 dokladnie drugiego.A po 3 sycznia już nie będzie pienędzy 🙂

  Ps. Do administratora-Czego usuwacie kometarze,czy prawda boli odnośnie Mdm?

 • damian

  czy można w tej chwili liczyc na dofinansowanie z MDM??czy chwilowo dopłatysa wstrzymane??

 • qwerty

  No to napisz jak w tym roku 2016 dostać dofinansowania z mdm! I nie róbcie z ludzi idiotów

 • fajnie

  Może ale nie musi.Chcialby, ale nie da rady bo nikt nie będzie czekał na drugą transze prawie rok czasu. Czyli jak zwykle super pomoc od państwa.Pytam po co ten cały cyrk?

 • Podpowiadamy rozwiązanie z którego Pan może, ale nie musi skorzystać. Zgadzam się oczywiście z Panem, że program MDM można było nieco lepiej obmyślić. Mamy jednak ustawę w obecnej postaci.

 • Tomasz

  Czytałem tą lekturę.Mam kredyt przyznany tylko że nie ma pieniędzy z Mdm już.W umowie mam że do 29 kwietnia będzie wpłacona cała kwota za mieszkanie w innym wypadku płacę 8 tyś kary.I co wy myślicie że ktoś będzie czekał prawie rok czasu aż znajdą się pieniądze z MDm?Nie dość że zapłacę kare to i mieszkanie będzie sprzedanie komuś innemu.Super to wymyślono;/
  Początek roku i już nie ma pieniędzy!!! Masakra. Dzięki programowi Mieszkanie dla Młodych straciliśmy 8 tyś bo nikt nie będzie czekał do 2017 aż dostanie drugą transzę, także w moim wypadku to nie jest pomoc..
  Mało tego ludziom również zaliczki poprzepadają,ale co was to obchodzi. Pieniądze są ale w 2017 roku:)A 2 stycznia 2017 już nie będzie kasy na kolejne 5 lat. SUper , Pozdrawiam , i dziękuje za taką pomoc!!!

 • Tzn?

 • Kto powiedział, że trzeba czekać do nowego roku? Zachęcam do lektury artykułu: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

 • Tomasz

  drugą transze

 • Tomasz

  Po co jest ten program? Jak już nie ma pieniędzy a mamy marzec.Teraz trzeba czekać do stycznia 2017, żeby dostać dofinansowanie.Kto się zgodzi czekać prawie rok na drugą szanse,gdzie tu jest logika?++

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem, jest to możliwe. Klienci, którzy już zarejestrowali wnioski w systemie BGK, mogą dodatkowo składać wnioski w innych bankach (np. w celu uzyskania lepszej lub szybszej oferty). Banki będą mogły je akceptować w portalu BGK Zlecenia, o ile klient ma zaakceptowany wniosek o dofinansowanie w systemie BGK. Akceptacja w kolejnym banku musi odbyć się w terminie ważności wniosku złożonego w pierwszym banku, czyli w ciągu 60 dni. Klient, który chce złożyć wniosek w innym banku powinien dostarczyć potwierdzenie zarejestrowania wniosku w systemie BGK. W żadnym przypadku nie należy przy pobraniu potwierdzenia zamykać wniosku o dopłatę w pierwszym banku.

 • Magda

  Witam. Mam pytanie: wraz z mężem zdążyliśmy i mamy potwierdzenie dofinansowania w programie Mdm ale chcielibyśmy przystąpić do kredytu w innym banku.. (lepsze warunki) Czy jest to możliwe żeby zachować dofinansowanie?

 • Witam. Obawiam się, że pula na 2016-ty rok została już wyczerpana. Klienci mogą się jednak ubiegać się o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Płatność dla sprzedającego zostanie podzielona na dwie transze – pierwsza z nich, pochodząca z kredytu, może być wypłacona w dowolnym momencie (także w roku 2016-tym). Druga część – pochodząca z dofinansowania MDM będzie wypłacona po 2017-01-02. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Marta Agnieszka Nowak

  Witam. Razem z mężem 03 marca złożyliśmy wniosek o kredyt z porgramu mdm. Czy mamy szansę na pozytywną decyzję skoro środków na dofinansowanie już praktycznie nie ma?? Pozdrawiam

 • Malwina Schneider

  Witam , chcielismy z partnerem starać się o kredyt wraz z Mdm złożyć wniosek dopiero 10.04.2016 do banku, czy dostaniemy w tym roku dofinansowanie ?? Pozdrawiam

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Diwisnia

  Witam dużo szukałem ale do końca pewny nie jestem więc pytam. Pracuje w Holandii mam umowę od roku i 3 miesięcy, za poprzedni rok mam wykazane ponad 19000 euro(jarographe) pytanie brzmi czy banki zgadzają się na kredyty w ramach MDM jeśli pracuje się za granicą? Jakie dokumenty nalezałoby jeszcze przedstawić w banku żeby dostać kredyt??

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Sebastian Olbrys

  Jaki jest limit naj niższych dochodów żeby dostać kredyt MDM bez wkładu własnego

 • Bardzo dziękuję, życzę, aby udało się Państwu skorzystać z programu MDM i cieszyć się własnym mieszkaniem.

 • agatka.ch4

  Bardzo dziękuję za informację. Właśnie się zarejestrowałam. Pozdrawiam

 • Witam, owszem, jest taka możliwość. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Niektóre banki maja nadal w ofercie wkład własny 10%, a ten już może być w całości sfinansowany dopłatą w ramach programu MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wówczas trzeba będzie postarać się o te dokumenty.

 • agatka.ch4

  Witam serdecznie
  Wraz z mężem chcielibyśmy skorzystać z programu MdM. Mamy jedno dziecko a nasze dochody netto wynoszą 4500 zł. Czy jest możliwość otrzymania kredytu bez wkładu własnego?

 • grzechu1616

  Co wtedy gdy nie posiadam żadnych odpisów sądowych o alimenty ani ugody sądowej ?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • grzechu1616

  Witam,mam pytanie dotyczące dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń które trzeba dostarczyć aby dostać 15% dofinansowania dla singla posiadającego dziecko (żyjącego w nieformalnym związku z matką dziecka).Czy w przypadku liczenia zdolności kredytowej wystarczy podać, że na utrzymaniu jest tylko dziecko? Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 • Witam. Tak. Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Utas

  Witam, czy jesli jestem wlascicielem dzialki budowlanej czy moge skorzystac z programu mdm na zakup mieszkania na innym terenie?

 • Marcino

  jeśli są małżeństwem to tak, na obozach harcerskich można przyrzec takie śluby

 • damian

  Czy osoby jednakowej płci mogą skorzystać z dopłaty>>?

 • Witam. Osoba poręczająca kredyt nie będzie miała problemów ze skorzystaniem z innego kredytu (także w programie MDM). Ew. rata kredytowa Pani kredytu może zostać ujęta w procesie liczenia zdolności ww. innej osoby.

 • Owszem, jeżeli ktoś wesprze Pana zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • ela

  Mam pytanie czy osoba wspomagajaca jest jak poreczyciel czy nie bedzie mial problemow z wzieciem kredytu przez ten okres kredytu

 • LL

  Witam, czy istnieje jakakolwiek szansa na otrzymanie kredytu hipotecznego dla osoby pracującej na umowę na zastępstwo? Od kilku lat posiadam ciągłość zatrudnienia.

 • Witam. Odnośnie pierwszego pytania – niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – wynajem hali nie spowoduje konieczności zwrotu otrzymanej dopłaty.

 • Witam. Może Pan skorzystać z programu MDM przy wsparciu rodziców. To, że posiadają oni mieszkanie nie będzie przeszkodą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, niektóre banki nadal mają w ofercie kredyty z wkładem własnym w wysokości 10%. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • niki

  witam razem z partnerem chcemy starac sie o kredyt mdm nasze srodki netto wynoszą ok 3800 zl czy jest szansa ?

 • Aleksandra

  Witam! Jesteśmy z mężem zainteresowani kupnem mieszkania – 150 000 zł . i od stycznia br. jest 15 % wkładu własnego. Dodam, że jesteśmy młodym małżeństwem bez dzieci. A to jest dopłata od Państwa 10 %. Czy jest możliwość wzięcia tego kredytu jeśli nie uzbieramy pozostałych 5 % ?
  Pozdrawiam!

 • M i G

  Witam, razem z narzeczonym chcemy skorzystać z MDM. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy dopłata obejmuje również remont? Bo tak się składa, że kupujemy dom do 100m2 do remontu. Czy możemy liczyć na dofinansowanie ?

 • Tomek

  Witam,Czy mogłbym skorzystać z programu MDM jeżeli brałbym kredyt z rodzicami? Ja mam 24lata a rodzice po 50. Ale dziaki temu bede miał możliwosc uzyskania kredytu. Tylko że rodzice maja już swoje mieszkanie. Ale jak czytałem to rodzice mogą brać ze mną kredyt ale nie muszą byc także włascicielami mieszkania. Czy to coś zmienia?