Program „Mieszkanie dla Młodych” – podstawowe zagadnienia – najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych - podstawowe zagadnienia - najczęstsze pytania

W bieżącym miesiącu przekroczyliśmy łączną liczbę 5 000 odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Program „Mieszkanie dla Młodych” cieszy się coraz większą popularności, a jednocześnie specyficzna sytuacja każdego z beneficjentów sprawia, że powstają wątpliwości odnośnie konkretnych, życiowych sytuacji.

W artykule poniżej zebraliśmy grupę najczęściej pojawiających się pytań. Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi będą stanowiły dla Państwa cenne wskazówki, podczas ubiegania się o kredyty w ramach programu MDM.

– Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 – Chciałbym nabyć mieszkanie wspólnie ze swoją narzeczoną, czy możemy skorzystać z programu MDM?

Tak, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

Wspólne kredytowanie osób pozostających w związku małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 – Czy jest jakiś limit zarobków, które muszę osiągać, aby móc skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Ustawa MDM w żaden sposób nie określa wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia. Z programu może skorzystać każdy, bez względu na wielkość osiąganych zarobków. Osobną kwestią jest jednak zdolność kredytowa wymagana przez banki udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wymagany dochód różni się w zależności od wybranej instytucji.

 – Czy o dofinansowanie w programie MDM może ubiegać się para rozwiedziona w sytuacji, kiedy posiadali wspólne mieszkanie, a po rozwodzie jedno z małżonków zrzekło się mieszkania na rzecz drugiego?

Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Z programu są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku  zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

 – Wspólnie z małżonkiem posiadamy mieszkanie, które zakupiliśmy po połowie jeszcze w okresie narzeczeństwa. Czy możemy skorzystać z programu?

Niestety nie możecie Państwo skorzystać z MDM. Każde z Państwa posiada połowę udziału mieszkania, czyli razem, jako małżeństwo dysponujecie całym lokalem.

 – Czy mogę skorzystać z programu MDM, jeżeli posiadam działkę budowlaną lub ziemię rolną?

Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 – Odziedziczyłem/posiadam gospodarstwo rolne z zabudową siedliskową, czy mogę skorzystać z MDMu?

Możliwość skorzystania z programu MDM zależy od rodzaju posiadanej nieruchomości. Jeżeli wymieniona zabudowa siedliskowa jest budynkiem gospodarczym – wówczas istnieje możliwość skorzystania z programu MDM. Jeżeli jest to dom mieszkalny (o danej powierzchni użytkowej) – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM – nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia.

 – Posiadam, ew. otrzymałem w spadku/darowiźnie połowę domu/mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania.  Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami  ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 – Chcę skorzystać z MDM, ale w przeszłości posiadałem inne mieszkanie, które sprzedałem. Czy mogę przystąpić do programu?

Potencjalny beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości. Podstawowym celem ustawy jest udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania. W efekcie – żadna z osób przystępujących do programu MDM (w przypadku małżeństw – warunek dotyczy obojga małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania lub domu nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub domu jest traktowane analogicznie jak ww. prawo własności. Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).

 – Czy beneficjentami programu MDM mogą być pary żyjące bez ślubu?

Wg obecnej postaci programu – niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM może zostać udzielone parom małżeńskim lub osobom samotnym. Planowane jest jednak nowelizacja programu, która umożliwi parom pozostającym w związkach nieformalnych wspólne skorzystanie z programu Mieszkanie dla Młodych.

– Mój współmałżonek posiada dom/mieszkanie, ale mamy współwłasność majątkową. Czy ja sam/sama mogę skorzystać z kredytu i otrzymać dofinansowanie w ramach programu MDM?

Niestety nie. Zapisy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM eliminują możliwość skorzystania z programu przez właściciela mieszkania. Dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu teoretycznie mógłby skorzystać współmałżonek niebędący właścicielem, nie jest to jednak możliwe, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM  kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a więc także właścicielowi mieszkania, co stoi w sprzeczności z ww. art. 4 ust. 1 pkt 2.

 – Razem z partnerem/partnerką tworzę nieformalny związek, czy mogę skorzystać z programu, a następnie zameldować partnera lub ustalić współwłasność mieszkania?

Niestety nie, podobna czynność spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,

2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku

mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 – Posiadam siedlisko, domek letniskowy. Czy to eliminuje mnie z programu MDM?

W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała.

– Posiadam dom/mieszkanie, które chciałbym sprzedać i skorzystać z MDM? Czy jeżeli sprzedam lub przepiszę ja na kogoś, mogę skorzystać z MDM?

Niestety, posiadanie domu lub mieszkania eliminuje Państwa z programu Mieszkanie dla Młodych. Ponowne przepisanie także nic nie da. warunek nieposiadania własnego domu lub mieszkania odnosi się także do przeszłości.

– Jestem w związku małżeńskim i nie posiadamy żadnego mieszkania. Jednakże, przed ślubem mój małżonek kupił, a później sprzedał mieszkanie. Czy to dyskwalifikuje Nas z programu?

Niestety to Państwa dyskwalifikuje, gdyż małżonek był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (Art. 4 pkt 2 a Ustawy MDM).

 – Buduję dom, moja dziewczyna przystępuje do programu MDM jako singiel. Co się stanie, jeżeli zawrzemy związek małżeński? Czy dopłatę trzeba będzie zwrócić?

Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 – Czy istnieje taka możliwość, aby jedno z Partnerów w związku nieformalnym ubiegało się o kredyt z dopłatą w programie MDM ale oboje byli współwłaścicielami nieruchomości z racji wspólnej inwestycji? Czy oboje możemy być zameldowani w tej samej nieruchomości, jeśli jesteśmy oficjalnie singlami?

Niestety – o ile zdążyliśmy się zorientować, obecnie nie ma takiej możliwości.

sprawdz_doplate150

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • IK

  Witam.
  Czy może aktualnie coś nowego wiadomo o możliwość zameldowania partnera, i nie pobierania za to żadnych opłat?

 • Witam. Ze strony programu MDM nie potrzeba żadnej zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

 • Ag Sz

  Jestem beneficjentem programu MDM od 04-04-2016r. Umowę podpisywałam jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Czy potrzebuję specjalnej zgody na wejście w związek małżeński? Do kogo o taką zgodę wystąpić?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli córka spełnia ww. warunki – może skorzystać z programu MDM pod warunkiem, że ktoś wesprze jej zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Małgorzata Sawicka

  Witam,czy corka moze skorzystac z programy MDM ,jest osoba samotna ,pracujaca w wieku 23 lat

 • Witam. Owszem, mogą Państwo przystąpić do programu MDM, o ile dzieci spełniają kryteria ustawy (są w wieku poniżej 25 lat i się uczą). Wystarczy, że tylko jedna osoba z małżeństwa posiada prawo do wychowywania trójki dzieci.

  Inna osoba oczywiście może wesprzeć Państwa zdolność. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Sylwia

  Witam. Mamy z mezem 3 dzieci (jedno męża z poprzedniego zwiazku, dwoje naszych.wspólnych). Maz ma 36 lat, ja 26. Czy możemy skorzystac z mezem z programu MdM ? Ja nie posiadam obecnie zdolnosci kredytowej, czy mąż może wystapic do banku o udzielenie kredytu np. z jakims członkiem rodziny ? Jak podejmę od nowa praca i będę miec zdolność, mozna po czasie dopisac mnie do kredytu zamiast innego czlonka rodziny ?
  Majac zarobki na poziomie ponad 3000 brutto (samego męża) w ogóle jest szansa starać sie o kredyt i dofinansowanie ? Oczywiscie dołączając innego kredytobiorce będącego czlonkiem rodziny.

 • Owszem, może. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Grazyna

  Jestem matką z dzieckiem w związku nieformalnym, brakuję mi zdolności kredytowej żeby uzyskać kredyt jako singiel, czy mój partner może przystąpić do kredytu dofinansowanego z MDM razem ze mna?

 • Jeżeli dziecko jest przez Pana przysposobione (lub jest to Pańskie dziecko) korzystniej będzie zawnioskować o MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko i skorzystać z mnożnika 15% (czyli pkt. 3 z Pana listy).

 • Mikołaj

  O kredyt (zdolność kredytowa posiadam) i MDM będę starał się sam.

  Czyli o MDM mam starać się jako singiel i mogę skorzystać tylko z dopłaty 10 %.
  Czy mogę jako singiel ale z wychowywanym 1 dzieckiem i mogę skorzystać z dopłaty 15 %. .
  Czy mogę jako samotnie wychowujący dziecko i skorzystać z dopłaty 15 %.
  (dodam , ze z narzeczoną wspólnie wynajmujemy mieszkanie i wychowujemy dziecko)

  Czy jest jakaś inna opcja aby skorzystać jednak z 15 %
  a żeby wniosek nie był odrzucony na starcie ponieważ nie będzie się w związku małżeńskim.

  A tak na marginesie Pani w banku nie wiedziała jak to ugryźć i nie umiała odpowiedzieć w jakiej formie ma być złożony
  wniosek 🙁 . Jedynie umiała odpowiedzieć,że :
  1. Singiel (Pani z banku proponuje 10%)
  2. Małżeństwo
  3. Osoba samotnie wychowująca dziecko

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Mikołaj

  Czy z programu MDM w wysokości 15% mogą skorzystać pary wychowujące dziecko nie będące w związku małżeńskim.

 • Witam. Przed przystąpieniem do programu MDM może być Pan współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego. Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków.

  Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli chodzi o nabycie współwłasności w innym lokalu po skorzystaniu z programu MDM – jest pewien problem. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jan

  Dzień dobry

  czy starając się o MDM mogę być współwłaścicielem innego mieszkania? Czy jeśli zostanę współwłaścicielem innego mieszkania po otrzymaniu dopłaty MDM to czy będę musiał ją zwrócić? Jeśli tak to po jakim czasie od otrzymania dopłaty MDM mogę zostać współwłaścicielem innego mieszkania?

 • Witam. Wspólne konto nie będzie przeszkodą podczas ubiegania sie o kredyt z dofinansowaniem MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Karolina Andrzejczak

  Witam czy jezeli mamy wspólne konto z narzeczonym a on sam bedzie sie staral o dotacje dla singla czy to wspolne konto nie bedzie przeszkoda?

 • Witam. Małżeństwa przystępują do kredytu w programie MDM wspólnie. Oboje zostają również współwłaścicielami nabytego lokalu.

 • Angelika

  Dzien dobry, czy biorąc wspolnie z malzonkiem kredyt na zakupienie domu z dofinansowaniem mdm oboje musimy byc wspolwlascicielami? Czy istnieje mozliwosc przepisania aktu wlasnosci na jedna osobe, jesli tak, to w ktorym momencie mozna to zrobic?

 • Witam. narzeczona może zostać współwłaścicielka mieszkania po Państwa ślubie. Nie spowoduje to konieczności zwrotu dopłaty.

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

 • Mateusz

  Dzień dobry,

  Poproszę o poradę. Obecnie z narzeczoną mamy przyznany kredyt wraz ze wsparciem mdm. Mieszkanie odbieramy w październiku 2018 r. Kredyt jest na dwie osoby natomiast właścicielem mieszkania jestem ja. Kiedy mogę dopisać moją narzeczoną do aktu własności? Planujemy ślub w najbliższym czasie. Chciałbym wiedzieć czy zawarcie związku małżeńskiego spowoduje to, że automatycznie zostanie ona współwłaścicielem i będzie miała takie same prawa jak ja ? Oczywiście zależy nam na tym żeby nie stracić dofinansowania mdm. Z góry dziękuję za odpowiedz

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Odpowiedź w poście powyżej: wg informacji, które uzyskałem – jest ok. Liczy się moment złożenia, a najpóźniej przekazania wniosku do BGK – te czynności były 8 sierpnia, a wiec w momencie gdy był
  Pan singlem. Teraz zapewne tylko małżonka musi przystąpić do kredytu (jeśli nie mają Państwo rozdzielności). Kiedyś mieliśmy taki przypadek i pytałem się BGK, przyznali, że faktycznie dość dziwna sytuacja ale nie jest to sprzeczne z ustawą więc zwrot dofinansowania nie grozi.

 • Damian

  Ja również chciałbym o to zapytać – sytuacja identyczna co Pana Ryszarda. Jakie są opcje?

 • Witam. Jeżeli jako małżeństwo byli Państwo właścicielami 100% własności lokalu mieszkalnego – nie można niestety skorzystać z programu MDM.

 • Witam. Fakt zawarcia związku małżeńskiego lub urodzenia dziecka nie stanowi przyczyny do zwrotu dofinansowania.

  Jeżeli chodzi o dodatkowe dofinansowanie – jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Michalina

  WItam,

  Jeżeli chciałabym w styczniu skorzystać z dofinansowanie w Programie MDM, aczkolwiek parę lat temu byłam współwłaścicielem mieszkania w 50%, drugie 50% przypisane zostało mojemu partnerowi. Po paru latach wzięliśmy ślub, a mieszkanie zostało już sprzedane. Czy taka sytuacja będzie brana jako ułamkowa część własności, czy już jako całość ze względu na zawarcie związku małżeńskiego?

 • Damian Stalski

  Kupilem dwa lata temu mieszkanie z dofinansowaniem dla singla. Teraz mam zone i niedlugo urodzi sie nam dziecko. Czy to bedzie powod do zwrotu dofinansowania?czy moze ja moge jeszcze cos dostac?

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Marta

  Witam,
  Chce kupic z narzeczonym mieszkanie z dofinansowaniem MDM. Zadne z nas jako singiel nie ma zdolnosci kredytowej. Doradca powiedzial nam, ze mozemy kredyt wziac oboje, wlascicielem mieszkania musi byc jedna osoba. Czy po slubie istnieje mozliwosc zeby mieszkanie bylo wspolwlasnoscia?

 • Witam. Nie musi się Pan zrzekać swojej części, aby skorzystać z programu MDM. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Michal

  Witam,
  Obecnie jestem współwłaścicielem mieszkania (50/50 z bratem), mieszkanie przepisali na nas rodzice w celu zabezpieczenia się przed konsekwencjami wynikającymi z różnych zadłużeń. Czy w przypadku zrzeczenia się mieszkania na rzecz brata mógłbym skorzystać z programu MDM?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Nie muszą Państwo zawierać rozdzielności. ). Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Laura

  Mój mąż posiada część udziału w mieszkaniu rodzinnym – jeszcze przed naszym ślubem. Czy jeśli zawrzemy rozdzielność majątkową, to będę mogła skorzystać z dofinansowania MDM?

 • Bank w tym kontekście oznacza PKO (bank kredytujący). Wniosek złożony w innym banku nie wyklucza pierwszego wniosku – na naszym forum znajdą Państwo sporo osób, które składały po 2-3 wnioski w różnych instytucjach, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu.

 • ok, skonsultowałem temat. Wyższe dofinansowanie można uzyskać, jeżeli nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko (art. 7 ust. 2). W tej sytuacji – brat powinien być przysposobiony, aby uzyskać wyższy mnożnik dofinansowania.

 • Rafalosky

  Dziękuję za odpowiedź.
  Cytuję: „Bank powinien podpisać z Wami umowę w ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku.”
  Bank – BGK?
  Pytam, ponieważ bank PKO podpisal z nami umowę i ponieśliśmy koszt uzyskania kredytu.
  Doradca twierdził, że możemy mieć tylko jeden wniosek w danym banku. Drugi wniosek w innym banku wyklucza ten pierwszy.
  Wiedzieliśmy, że czasu jest mało i padła propozycja, ze strony mojej żony, żeby przeniesc środki, ale zostaliśmy zapewnieni, że „juz tak długo nasz wniosek leży w szafie PKO, że musimy dostać kredyt”

 • Raju

  Bardzo bym prosił o jak najszybszą odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam.

 • ok, przepraszam, niewłaściwie zrozumiałem komentarz. Sprawdzę ten temat w poniedziałek.

 • Czasami Disqus płata takie figle. Komentarz + odpowiedź są poniżej.

 • Zapisy ustawy działają niestety na Państwa niekorzyść. Bank powinien podpisać z Wami umowę w ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku. Szkoda, że napisał Pan tak późno. Złożenie wniosku o kredyt w jakimkolwiek innym banku przedłużyłoby czas oczekiwania o kolejne 60 dni (nawet, jeżeli z oferty tego drugiego banku nie chcielibyście korzystać).

 • Raju

  A więc sprecyzuję swoje pytanie jeszcze raz , i napiszę dokładnie hisrorię tej sprawy.
  Staram się kupić mieszkanie z dofinasowaniem MDM .
  Jestem prawnym opiekunem brata czyli rodziną zastępczą. Złożyłem wniosek na siebie i na brata żeby dostać większe dofinasowanie i pierwsza decyzyja była tak że dostałem 25 tyś.zł.
  Po dwóch tygodniach zadzwonili do mnie z banku że nie dostane dofinasowanie bo dziecko nie jest przysbosobione . Jednocześnie chcę powiedzieć że w roku ubiegłym również starałem się kupić mieszkanie z dofinasowaniem z Mdmu na siebie i brata i wszystko było dobrze nikt o nic się nie czepiał .

 • Beneficjent powinien posiadać prawo do wychowania dziecka.

 • Rafalosky

  Zaginął mój komentarz. Ponad godzinę temu pisałem, poszedł do moderacji.. i cisza. To normalne?

 • Raju

  Czyli dofinasowanie nie należy się rodzinie zastępczej ?

 • Obawiam się, że raczej nie będzie możliwości przyznania kredytu. Spróbuję jeszcze w poniedziałek podpytać znajomych, czy mieli podobny przypadek.

 • Raju

  Witam dostałem dofinasowanie z MDM na siebie i na brata bo jestem prawnym opiekunem ale dostałem maila z banku że nie dostane tego dofinasowania bo brat nie jest dzieckiem przysposobionym , bardzo proszę o pomoc w tej sprawia czy da się coś zrobić ?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki, może Pani skorzystać z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam. Czy moge starac sie o mdm? Jestem rodziną zastępczą dla niepełnoletniej siostry.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wg informacji, które uzyskałem – jest ok. Liczy się moment złożenia, a najpóźniej przekazania wniosku do BGK – te czynności były 8 sierpnia, a wiec w momencie gdy był
  Pan singlem. Teraz zapewne tylko małżonka musi przystąpić do kredytu (jeśli nie mają Państwo rozdzielności). Kiedyś mieliśmy taki przypadek i pytałem się BGK, przyznali, że faktycznie dość dziwna sytuacja ale nie jest to sprzeczne z ustawą więc zwrot dofinansowania nie grozi.

 • Zbyszek

  Witam
  Kredyt mdm wziąłem razem z partnerką jako wspolkredytobiorcy ,fundusze na wkład własny zorganizowaliśmy wspólnie ,lecz zgodnie z programem mdm mieszkanie może byc tylko na 1 osobę( w tym wypadku moja partnerka)umowę przedwstępną podpisywalismy razem a umowa deweloperska podpisana jest juz tylko na nią. jak wpływa zawarcie związku małżeńskiego przed podpisaniem umowy przekazania własności na kredyt? Oraz jak wygląda wtedy sprawa własności i praw do lokalu? Czy biorąc ślub po umowie przekazania własności sytuacja wygląda inaczej? Dziękuję za odp

 • Podpytam jutro doradców i dam znać, jakie są opcje.

 • Ryszard

  Nie, małżeństwo zostało zawarte przed podpisaniem umowy kredytowej. Jednocześnie zostało zawarte po przyznaniu dofinansowania jako singiel. Patrząc na daty: 8 sierpnia – przyznana dotacja MDM, 2 września – zawarcie związku małżeńskiego, aktualnie nadal czekamy na akceptacje kredytu (kredyt tylko na mnie). Stąd moje skromne, lecz bardzo istotne pytanie. Proszę o odpowiedź co mam zrobić w moim przypadku?

 • Witam. Czy małżeństwo zostało zawarte już po podpisaniu umowy kredytowej?

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc byłoby, aby małżeństwo było zawarte po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Ryszard

  Witam, otrzymałem akceptację dofinansowania z sierpniowej puli, sprawy około kredytowe ciągną się do dziś (ze względu na brak odpowiedniej wiedzy doradcy MDM – expander) . W między czasie zawarłem związek małżeński. Na obecną chwilę nie mam dalej decyzji z banku odnośnie kredytu z MDM. Czy w związku z tym dotacja zostanie mi cofnięta?

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • natalia

  witam,
  jeśli nie posiadam żadnej zdolności kredytowej, czy kredyt mógłby wziąć mój tata, a ja otrzymałabym dofinansowanie MDM?
  i jeśli jestem współwłaścicielem mieszkania nie przeszkadza w otrzymaniu dofinansowania?

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli chcą Państwo skorzystać z dofinansowania MDM- to niestety tak.

 • Monika

  Rozumiem czyli nie ma innego wyjscia jak obecny wlasciciel musiałby przetrzymać jeszcze troche dla nas mieszkanie a mamy wlasnie juz upatrzone.

 • Witam. Wniosek o kredyt powinien zostać złożony razem z wnioskiem o dofinansowanie po 2018-01-01.

 • Monika

  Witam,

  Chcemy z mężem zakupić jeszcze w tym roku mieszkanie własnościowe w Łodzi spelniajace kryteria w programie mdm.
  Czy po kupieniu mieszkania i dostaniu pozyczki w banku na mieszkanie mozemy pozniej starac sie o dofinansowanie?
  Pytam poniewaz wiem ze w tym roku nie mozna juz starac sie o dofinansowanie mdm a my potrzebujemy kupic mieszkanie jeszcze w tym roku na kredyt.

 • Zapisy ustawy odnoszą się do liczby wychowywanych dzieci. Będą mogli Państwo otrzymać wyższą kwotę dofinansowania, jeżeli złożycie wniosek po urodzinach 3-go dziecka.

 • Ollla

  Czy jeśli spodziewamy się trzeciego dziecka to możemy skorzystać z limitów dla rodziny z trójką dzieci?

 • ok, na razie polecam poczekać na informacje od analityka bankowego, być może nie będzie wymagał rozbicia transakcji na składowe.

 • NN

  To mieszkanie z rynku wtórnego, i w umowie jest jedna cena za całość. Ta cena mieści się w limitach, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko powierzchnię użytkowa samego lokalu

 • Najlepiej by było, aby każda ze składowych była wymieniona osobno (jeżeli to możliwe – razem z ceną), ew. analityk może poprosić o prospekt dewelopera, gdzie będzie miał te informacje.

 • NN

  tzn. że za każdą powinna być wyszczególniona oddzielna cena?
  Pani Notariusz przy umowie powiedziała, że nie może zrobić zapisu, gdzie wszystko będzie miało swoją cenę, ponieważ są to przynależności do mieszkania, które się kupuję w pakiecie z lokalem i nie można tego zapisać z oddzielnymi cenami.

 • Każda składowa transakcji powinna być na umowie wymieniona oddzielnie i szczegółowo opisana.

 • Część wniosków otrzyma decyzje negatywne i środki wrócą do puli. Jeżeli Pana nr NWR jest w okolicach 35900, szansa jest spora.

 • NN

  w umowie przedwstępnej mam zapis, że „w dziale III księgi wieczystej (księga wieczysta nie mieszkania tylko części wspólnej gruntu, księga wieczysta lokalu ma inny numer) widnienieje wpis roszczeń polegających na wyłącznym prawie korzystania z samochodowego stanowiska postojowego numer w garażu podziemnym w budynku znajdującym sie przy ul. xxxx, i taki jest też zapis dotyczący komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego na zewnątrz budynku”, W umowie mam jedną cenę łączną za wszystko. Jest to cena, którą jak przeliczę na metry kwadratowe mieszkania to mieści się w limicie mdm. Czy taki zapis jest ok w umowie. Czy cena za te garże powinna być jednak wyszczególniona oddzielnie?

 • Robert

  Witam! Czy jeżeli środki z mdm zostały wykorzystane do godziny 14 natomiast mój wniosek został zarejestrowany o 14:18 to czy jest jakaś szansa że się zalapie?

 • Owszem, jest taka możliwość, zainteresowanie programem jest całkiem spore.

 • Kredyt powinni wziąć Pańśtwo (ze względu na kryterium wieku programu MDM), a rodzice mogą wspomóc Waszą zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Justyna

  witam. czy jeżeli razem z mężem nie posiadamy zdolności kredytowej to czy kredyt mogą wziąć moi rodzice z tym że na nas będzie dofinansowanie z mdm?

 • Patrycja

  Witam,
  Czy w chwili obecnej składając wniosek o dofinansowanie mogę otrzymać decyzję negatywną tzn brak funduszy?
  Zdolność kredytowa i decyzja z banku jest pozytywna.

 • Angelika Dybka

  Witam, mam dwa pytania. Otóż przed ślubem uzyskałam jako singiel dofinansowanie do mieszkania z MDM.
  Czy będąc w związku małżeńskim mój już obecny mąż może wziąć kredyt na dom ( mamy rozdzielność majątkową ) i nie będę musiała zwracać dopłaty ?
  Ewentualnie czy może za gotówkę kupić dom bez konieczności zwracania przeze mnie dofinansowania ?

 • Może Pani przystąpić do programu do końca roku kalendarzowego, w którym skończyła Pani 35 lat. Pani zdolność kredytową może ew. wesprzeć ktoś inny. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jutyna

  Witam, w tym roku milam 35 urodziny dodam ze jestem bezrobotna od ponad roku. Czy moge sie ubiegac o dofinansowanie MDM?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam
  Mojej małżonce dziadkowie przepisali przed ślubem 1/2 domu( darowizna). Cześć ta nie stanowi odrębnego mieszkania.
  Czy w takim przypadku możemy mieć problem z dofinansowaniem MDM?

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Aeeg

  Dzień dobry
  Posiadam dom z działką jako współwłaściciel razem z rodzicami. Obecnie mój partner przystępuje do programu MDM jako singiel. Moje pytanie brzmi czy w przypadku naszego ślubu będzie musiał on zwrócić dotację, ewentualnie jaki czas musimy odczekać zanim zawrzemy związek małżeński tak aby było to zgodne z przepisami

 • U znajomych procedura trwała około pół roku, ale tam był ślub kościelny + pewne dodatkowe sprawy. Osobiście nie sprawdzałem, nie wyszedłem poza teorię…

 • Luki

  Ciekawe rozważając czysto teoretycznie, jak szybko można bez wizyt w sądzie dostać taki rozwód:) Zawsze gdyby człowiek się zdecydował to ponownie wziął ten ślub kościelny;) U mnie mogłoby to przejść:) Małżonka elastyczna i zależy jej na 3 pokojach, ale później zgłaszanie tego w pracy i potem, że jednak znowu ślub, to trochę odstrasza:)

 • Już wkrótce rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie art. 6 ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu razem. Czyli jeżeli żona spełnia warunki MDMu to teoretycznie mogłaby skorzystać z programu, ale nie może, gdyż Pan posiada mieszkanie. Uprzedzając pytanie – rozwód umożliwiłby małżonce skorzystanie z programu, jednak odradzam taką opcję bazując na reakcji mojej małżonki na takie teoretyczne rozważania 😉

 • Luki

  Dzień Dobry,

  Mam pytanie: zakupiłem mieszkanie bez MDM-u i oczywiście wiem, że nie podlegam pod ów program, ale pytanie chcę skierować w stronę, co następuje w chwili kiedy nabyłem nieruchomość przed ślubem, a na akcie notarialnym widnieję tylko ja i po ślubie nie był tworzony żadem dokument przenoszący cokolwiek na kogokolwiek? Czy takim przypadku, moja małżonka, która nie była ani żyrantem, ani w żaden inny sposób stroną, a biorąc pod uwagę fakt, że nabyłem nieruchomość przed ślubem, a po ślubie nic nie było przenoszone, to małżonka mogłaby przystąpić do programu sama lub co bardziej by nam zależało, ze mną jako 100% żyrantem?

  Pozdrawiam

 • Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Jeżeli Państwa ślub odbył się po podpisaniu obu umów – nie ma problemu.

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Kasia

  Dzień dobry,

  uprzejmie prosiłabym o pomoc w interpretacji ustawy MDM w kontekście konieczności zwrotu dofinansowania po ślubie.

  Na początku 2015 roku jako panna kupiłam lokal mieszkaniowy na kredyt MDM, jednak budynek znajdował się w budowie i jeszcze do dzisiaj nie nastąpiło przeniesienie jego własności. Wypłata ostatniej transzy kredytu (ze środków MDM) wypadła na połowę 2016 roku.

  Mój mąż (wtedy jeszcze kawaler) również nabył mieszkanie, które jest w budowie z dofinansowaniem MDM na początku 2016 roku. Wypłata jego ostatniej transzy (MDM) wypadła na maj 2017 a przeniesienie własności mieszkania planowane jest w połowie 2018 roku.

  Krótko po zakupie mieszkań się poznaliśmy, a na początku 2017 roku wzieliśmy ślub (bez intercyzy).

  Czy w takim przypadku zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania (jednego, obu?)? Jeżeli tak to czy sprzedaż lub odstąpienie od któregoś z mieszkań urchoni nas przed koniecznością zwrotu drugiego dofinansowania? Z góry dziękuję za pomoc.

 • Po Państwa ślubie bez problemu można będzie ustalić notarialnie współwłasność mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Keraj

  Witam.
  Udalo mi sie zalapac na mdm. Razem narzeczona wzięliśmy kredyt w banku natomiast w zwiazku z warunkami mdm mieszkanie moglo byc przypisane tylko na jedno z nas. W jaki sposob moge dodac po slubie przykladowo za rok dwa czy piec lat drugie z nas ?? Aby mieszkanie bylo wspolne prawnie.

 • Tak. Jeżeli rozpoczęcie działalności nie spowoduje ograniczenia Pani możliwości mieszkaniowych – nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Witam. Jeżeli zrzekł się Pan zarówno kredytu jak i mieszkania na rzecz byłej żony, tym samym przestał pan być beneficjentem programu MDM i karencja Pana nie dotyczy.

 • Ania

  Dzień dobry, od dwóch lat jestem beneficjentką MDM dla singli. Planuję w moim mieszkaniu założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jako fotograf. Będzie to w wiekszkosci praca „w terenie”, poza mieszkaniem, oraz częściowo przy komputerze – stanowisko pracy nie będzie ingerować w funkcje mieszkaniowe. Czy jest taka możliwość bez konieczności oddawania części dopłaty MDM?

 • Paweł

  Witam,
  proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Jestem osobą rozwiedzioną, razem z byłą żoną skorzystaliśmy z programu MDM. Po rozwodzie zrzekłem się kredytu oraz mieszkania. Czy w mojej sytuacji podczas kupna mieszkania już na własną rękę w ciągu następnych 5 lat obejmuje mnie karencja?

 • Witam. Nie będzie problemów.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • łukasz

  Witam,
  Dwa lata temu kupiłem mieszkanie w MDM, mam dziewczynę która teraz kupiłam mieszkanie w MDM. Co się dzieje w przypadku gdy weżniemy ślub? lub urodzi nam się dziecko po ślubie, czy dostajemy dopłatę i czy nie będzie żadnych problemów?

  pozdrawiam, Łukasz

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie.

 • Karolina

  Witam,
  czy jest możliwość skorzystania z dofinansowania z puli 2018 roku jeśli nieruchomość zostanie oddana do użytku w styczniu 2019?

 • Witam. Głównym kredytobiorcą będzie jednak raczej Pani (ze względu na kryterium wieku – maks 35 lat). rodzice mogą ew. wspomóc Pani zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Intercyza nie będzie miała zastosowania w przypadku MDMu. Na podstawie art.6, małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Sytuacja Pani narzeczonego wpłynie oczywiście na wyliczenie zdolności kredytowej (po Państwa ślubie).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamila

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie dofinansowania mdm. Pod koniec roku mam zamiar starać się o dofinansowanie, jednak sprawa wygląda tak, że głównymi kredytobiorcami kredytu na mieszkanie będą moi rodzice ponieważ ja nie posiadam zdolności kredytowej. Czy sporządzając przed ślubem intercyzę mogę po ślubie sama starać się o dofinansowanie mdm? Mój narzeczony ma komornika i nie wiem czy to nie wpłynie na możliwość otrzymania dofinansowania jeśli staralibyśmy się o nie razem?

 • Raczej nie. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

 • Michał

  Dziękuję za odpowiedź. Czy sporządzenie intercyzy z żoną załatwi sprawę i nie będzie trzeba zwracać dofinansowania ?

 • Witam. Jeżeli żona zakupi dom, zostanie Pan współwłaścicielem tej nieruchomości, co oznacza, że dopłatę z programu MDM trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Michał

  Witam.
  Kupiłem mieszkanie w MDM jako singiel, które nie zostało jeszcze oddane do użytkowania a dofinansowanie nie zostało wypłacone. W międzyczasie zawarłem związek małżeński. Czy żona w obecnej sytuacji może kupić dom ?

 • Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

 • Mariusz

  Witam
  Czy muszę się zameldować w mieszkaniu kupionym z dofinansowanych z MDM?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Witam, owszem. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki. jest tylko jeden problem, aktualnie pula środków przeznaczonych na dofinansowanie została wyczerpana. Wnioski będzie można składać dopiero po 2018-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paulina Kowalska

  Witam. Narzeczony kupił mieszkanie z dofinansowaniem MDM i potrzebne jest mi zameldowanie czasowe na rok w tym mieszkaniu. Czy można zameldowac na pobyt czasowy czy nie?

 • nec

  Witam serdecznie.
  Posiadam mieszkanie w darowiźnie.
  Posiadam 3-kę dzieci.
  Z małżonką nie przekraczamy 33 lat.
  Potrzebujemy zmienić mieszkanie na większe.
  Czy mogę strać się o dofinansowanie w MDM?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Odnośnie podpisania aktu – może go Pani podpisać razem z mężem, nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

  Jeżeli chodzi o oświadczenie, że partner nie będzie z Panią mieszkał – ustawa nie nakłada na beneficjenta takiego obowiązku (wręcz przeciwnie, MDM ma mieć przecież charakter prorodzinny). Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  I jeszcze oficjalne info z Ministerstwa: „Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.”

 • Paulina

  Witam Podpisałam umowe na zakup mieszkania i zlozylam wniosek o doplet mdm jako osoba samotnie wychowujaca dziecki. Kredytbiorę ze współkredytobiorcą, którym jest mój przyszły mąż ojciec dziecka. Akt notarialny bede podpisywac w przyszłym roku. W momencie podpisania ktu notarIalnego będę już mężatką. Akt będę podpisywać sama czy z mężem? Czy nie przeszkadza to w uzyskaniu doplaty mdm i czy nie będę musiała jej zwracać. w banku mojemu współkredytobiorcy kazano napisac oswiadczenie ze nie bedzie zamieszkiwal tego mieszkania. Czy to konieczne? Czy w mieszkaniu zakupionym w ramach mdm nie moge meldowac osób które chce? Czy po ślubie mimo tego oswiadczenia bedzie mogl ze mna mieszkac? Z góry dziękuje za pomoc

 • Witam. Owszem, trzeba będzie dokonać zwrotu, nawet, jeżeli będzie to część własności ww. domu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Paula

  Dzień dobry, czy jeżeli po zakupie mieszkania z dopłatą mdm moja mama przepisze na mnie w formie darowizny swój dom to będę musiała zwrócić dofinanswanie? Co jeśli przepisze jedynie jakiś % domu, a nie cały?

 • Witam.

  Ad 1. Owszem, mogą Państwo dokonaćponadharmonogramowej nadpłaty, o ile jej kwota w ciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w programie MDM nie przekroczy wartości otrzymanego wsparcia (czyli 40 tys. PLN w Państwa przypadku).

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Ad 2. Warunki art. 14-go dot. zwrotu dofinansowania dotyczą lokalu mieszkalnego. Nie ma tam wzmianki o przynależnościach – jak chociażby Pańskie miejsce postojowe.

 • Tomasz

  Witam. Proszę o interpretację:
  1. Od maja 2016 r. jesteśmy, wraz z małżonką, posiadaczami kredytu hipotecznego z dopłatą MDM. W styczniu 2017 r. zawarliśmy umowę z deweloperem dot. przeniesienia praw własności i staliśmy się właścicielami kredytowanej nieruchomości. Wartość nieruchomości 280 tys. zł, kredyt 140 tys. zł, wkład własny 100 tys. zł, dopłata MDM 40 tys. zł. Czy w wyżej opisanej sytuacji, w chwili obecnej mogę dokonać nadpłaty kredytu w wysokości np. 35 tys. zł, bez narażania się na konsekwencje w postaci zwrotu części lub całości dopłaty MDM?
  2. W maju 2016 r. zawarto umowę z bankiem dot. kredytu hipotecznego z dopłatą MDM. W koszt zakupu nieruchomości od dewelopera włączono nabycie miejsca postojowego obok budynku wielomieszkaniowego. Czy w okresie pierwszych 5 lat od uruchomienia kredytu mogę zbyć prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, które częściowo również zostało sfinansowane z dopłaty MDM?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Po ślubie może Pan ew. dokonać rozszerzenia własności mieszkania na małżonkę. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Tomek

  Witam, wspólnie z narzeczoną dostaliśmy kredyt hipoteczny w programie MDM dla singla (tylko ja jestem właścicielem mieszkania) i zastanawia mnie czy mogę narzeczoną zameldować do zakupionego przez nas mieszkania jeszcze przed ślubem? I czy po ślubie mogą być jakieś konsekwencję z MDM jeśli mieszkanie kupowałem jeszcze jako singiel, a będę zameldowany wraz z narzeczoną/żoną?

 • Witam. Automatycznie nic się nie zadzieje. Jeżeli nie podejmą Państwo żadnych kroków, właścicielem mieszkania nadal pozostanie jedynie mąż (gdyż mieszkanie zostało przez niego zakupione przed ślubem).

 • Ejmi

  A co się dzieje po upływie tych pięciu lat? Przykład: Mąż jest kredytobiorcą i właścicielem mieszkania. Mija to „5 lat” – nie byliśmy u notariusza, nic nie robiliśmy. Co dzieje się w takim przypadku po upływie tych 5 lat? Czy mi wówczas również zacznie przysługiwać prawo do mieszkania? Proszę o szczegółowe wyjaśnienie…

 • Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej. Fakt posiadania mieszkania przez narzeczoną nie będzie miał znaczenia.
  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Michał Judek

  Dzień dobry,

  Jako singiel nie posiadam nieruchomości, wniosek chciałbym złożyć o dopłatę w 2018 (w styczniu jeśli w ogóle będzie taka możliwość), planowane oddanie nieruchomości to 3Q2018 natomiast w maju 2018 planuję ślub – moja narzeczona posiada mieszkanie.

  Czy w tej sytuacji:
  Mogę się ubiegać od dopłatę?
  Na jaki moment sprawdzany jest mój stan cywilny – na moment wydania decyzji czy wypłaty środków z tytułu MDM?

  Czy może dość do sytuacji, że otrzymam „zgodę” na otrzymanie dopłaty w styczniu 2018 kiedy będę singlem a w momencie kiedy miałaby być wypłacone środki BGK odmówi z racji zmiany stanu cywilnego?

 • Jeżeli nie chce Pani zwracać części otrzymanego dofinansowania – ustanowienie współwłasności ww. mieszkania będzie możliwe dopiero po Państwa ślubie lub po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu nabytego w ramach MDM.

 • Daria

  Witam,
  mój narzeczony jest współkredytobiorcą kredytu hipotecznego na mieszkanie w programie MdM. Notarialnie to ja będę właścicielem nieruchomości. Wobec tego kiedy będę mogła dopisać narzeczonego jako współwłaściciela? Dopiero po ślubie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Daria

 • Tak, z tym, że Państwo powinni osiągać większościowy dochód w PLN. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Justyna

  Kredyt będę brała z mężem, czy nadal możemy wziąć jeszcze kogoś innego do pomocy w uzyskaniu zdolności kredytowej ?
  Jeśli tak, to czy osoba ta może prowadzić firmę za granicą ?

 • Owszem, jest taka możliwość – polecam poprosić kogoś z najbliższych o pomoc w uzyskaniu zdolności kredytowej.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Justyna

  Witam,
  Czy jest możliwość składania wniosku juz teraz jeżeli wiem ze kredyt najwcześniej dostanę w maju ? Zmieniłam prace i wiem ze 3 miesiące muszę odczekać az dostanę kredyt natomiast środki mogą sie juz do tego czasu skończyć.

 • Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.
  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.
  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Ad 1. Nie grozi pani konieczność zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ad 2. Nie, chyba, że nastąpi oficjalne przekazanie części własności mieszkania. Pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

  Ad 3. Tak. W pkt 2. wymieniłem czynności, jakich należy dokonać.