Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • W suplemencie do wcześniejszej wypowiedzi, dom powinien być w stanie umożliwiającym beneficjentowi realizację celów mieszkaniowych (czyli przynajmniej po odbiorze technicznym). Sądzę, że bank nie umożliwi Panu skorzystanie z programu MDM przy realizacji takiej transakcji.

 • Aby transakcja została uznana za rynek wtórny, sprzedaż lokalu powinna przeprowadzić osoba fizyczna lub inna firma, która nabyła lokal od firmy, która go wybudowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ale nie jest to firma powiązana z pierwszą).

 • Dawid

  Dziękuję za szybką odpowiedź
  Proszę mi napisać jeszcze jakie kryteria musi spełniać taka firma abym mógł ją kupić z rynku wtórnego, czy wówczas dom ten może być zakupiony w stanie surowym zamkniętym bez oddania do użytku. Jeżeli nie to czy mogę spisać umową kredytową że kredyt będzie wypłacony w transzach a ostatnia transza będzie przelana w następnym roku po oddaniu domu do użytku ?

 • Dawid

  Dziękuję za szybką odpowiedź.
  Proszę mi napisać jeszcze jakie warunki muszą być spewłnione abym mógł od tej firmy kupić nieruchomość na rynku wtórnym

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Nie znam niestety dokładnie całej sprawy. Wg jednej z rekomendacji Ministerstwa, jeżeli dana firma została powołana i występuje jako przedstawiciel innego podmiotu, który wybudował nieruchomość mieszkalną, to przeprowadzane przez nią transakcje można traktować, jako pochodzące z rynku pierwotnego. W Pańskiej sytuacji polecałbym po prostu złożyć wniosek i sprawdzić, jak sytuację potraktuje bank kredytujący. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli powierzchnia lokalu przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z dofinansowania MDM.

 • Dawid

  Dzień dobry

  Planuje kupić domek i podpisać wszystkie dokumenty jeszcze w poniedziałek. Problem w tym że podmiot który sprzedaje nieruchomość jest firmą, która nigdy nie prowadziła działalności deweloperskiej. W tym przypadku weszła w kooperację z inną firmą budowlaną i wybudowała kilka domów które później sprzedała w stanie surowym zamkniętym. Firma w KRSie widnieje jako usługowa. Proszę mi napisać jakie warunki musi ta firma spełnić abym mógł kupić tę nieruchomość z rynku pierwotnego a jeśli się nie da z pierwotnego to z rynku wtórnego. Bo rozumiem jeżeli pierwsza opcja nie wchodzi w grę wówczas można poszukać rozwiązania z rynkiem wtórnym. Proszę o szczegółową i szybką odpowiedź. Pozdrawiam

 • Dawid

  Dzień dobry
  Planuje kupić domek i podpisać wszystkie dokumenty jeszcze w poniedziałek. Problem w tym że podmiot który sprzedaje nieruchomość jest firmą, która nigdy nie prowadziła działalności deweloperskiej. W tym przypadku weszła w kooperację z inną firmą budowlaną i wybudowała kilka domów które później sprzedała w stanie surowym zamkniętym. Firma w KRSie widnieje jako usługowa. Proszę mi napisać jakie warunki musi ta firma spełnić abym mógł kupić tę nieruchomość z rynku pierwotnego a jeśli się nie da z pierwotnego to z rynku wtórnego. Bo rozumiem jeżeli pierwsza opcja nie wchodzi w grę wówczas można poszukać rozwiązania z rynkiem pierwotnym. Proszę o szczegółową i szybką odpowiedź. Pozdrawiam

 • Ap

  Witam,

  Czy są szanse na otrzymanie dofinansowania MDM, jeśli metraż mieszkania wynosi 75,26 m2 ?

 • Jeżeli narzeczona przekaże Panu część własności mieszkania, a nie będziecie Państwo małżeństwem, dofinansowanie trzeba będzie częściowo zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Przemek

  Witam! Narzeczona wystąpiła o kredyt z dopłatą Mdm, ja jako narzeczony jestem w tym kredycie gdyż sama nie posiadała zdolności. Chcielibyśmy po nabyciu przez nią mieszkania rozszerzyć wspólność majątkową. Czy nie stracimy tego dofinansowania z mdm? ponieważ ja posiadam, choć za niedługo sprzedaje swoje mieszkanie, które nabyłem w formie dziedziczenia.

 • Witam. Spadkobiercami będzie Pani najbliższa rodzina,ew. polecam notarialne sporządzenie testamentu w którym wyznaczy Pani partnera na spadkobiercę.

 • Witam, tak, o ile nam wiadomo – te dwa programy wzajemnie się nie wykluczają. Pan może skorzystać z MDMu, a deweloper wybudować dom energooszczędny.

 • Wystarczą dane jednego z małżonków (najlepiej tego, które jest wymienione na pozwoleniu na budowę).

 • Lucas

  Witam, mam pytanie czy deweloper który podjąłby się budowy domu może w moim imieniu wnioskować o dotację na dom energooszczędny tzn czy mogę skorzystać z dotacji mdm i wybudować również dom z dofinansowaniem za niskie zużycie energii? Deweloper ma działki, a projekt jeszcze wybieramy??? dziękuję

 • Emil

  Jak buduje się małżeństwo to musza na fakturach byc dane obojga ? Czy wystarczy jednego z małżonków ?

 • Natalia

  Witam, bierzemy kredyt jako związek partnerski. Mam dziecko z poprzedniego związku, w związku z czym ja podpisałam umowę deweloperską, żeby dostać większą dopłatę i ja będę na razie właścicielem mieszkania. Co w sytuacji, gdyby coś mi się stało, będę miała wypadek lub ciężko zachoruję? Kto wtedy będzie właścicielem mieszkania?

 • Tak, imię, nazwisko, adres, ew. NIP.

 • asia

  Witam. Mam pytanie odnośnie faktur składanych do zwrotu vat za materiały budowlane przy budowie domu
  .Jakie moje dane powinny się zanleźć na fakturze ? TZn.Imię , Nazwisko,adres , NIP ??

 • Witam. O ile wiem, nie ma to znaczenia.

 • Witam. Pozwolenie na budowę nie jest obecnie wymagane, banki bardzo często proszą w zamian o dostarczenie informacji o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy.

 • Romek

  Witam, czy budując dom aby uzyskać zwrot vatu istotne jest w jakim trybie złożyliśmy dokumenty czy na podstawie pozwolenia na budowę czy na podstawie zgłoszenia na budowę?

 • Romek

  Witam
  Czy budując dom istotne jest czy wybierzemy zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę ?

 • Tak, limit powierzchni jest ten sam. Wzrasta do 110 m2 powierzchni użytkowej dla domów dopiero kiedy beneficjent ma na wychowaniu min. trójkę dzieci.

 • Karol

  Dziękuje za odpowiedź. Rzeczywiście. Dla beneficjenta wychowującego jedno dziecko jest to samo dofinansowanie 15% i nie ma znaczenia czy to jest rodzina czy rodzic samotnie wychowujący dziecko. Ale limit powierzchni jest ten sam tak? Bo interesuje nas zakup domu w zabudowie szeregowej o powierzchni do 100m2.

 • Tak, Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • zagubiona

  Proste pytanie. Czy jak jest współwłascicielem innego mieszkania (swoich rodzicow) to wyklucza go to z MDM?

 • W Państwa sytuacji polecałbym rozmowę z doradcą, który oceni Państwa zdolność kredytową.

  Odnośnie wzięcia kredytu z narzeczonym – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • zagubiona

  Witam planujemy z nazeczonym kupic mieszkanie, obecnie ja nie pracuje, wychowuje naszego synka, a on pracuje na umowe o prace, ale jest współwłaścicielem mieszkania, wraz ze swoim ojcem. Czy mamy szanę na MDM?

 • Kwota dofinansowania dla małżeństwa z 1 dzieckiem i singla z 1 dzieckiem jest taka sama, w tym przypadku Państwa ślub niczego nie zmieni. Polecam skorzystać z programu jako singiel (czyli kredyt bierze albo Pan, albo Pana partnerka, a druga osoba wspomaga zdolność).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karol

  Witam.
  Chcielibyśmy skorzystać z programu MdM z dopłaty dla małżeństwa z jednym dzieckiem. Jednakże na tą chwilę dopiero w sierpniu odbędzie się ślub. Czy możemy złożyć odpowiedni wniosek o dopłatę wcześniej (mając podpisaną wspólnie umowę wstępną). Czy wtedy możemy wnioskować wspólnie o wyższe dofinansowanie jak dla rodziny czy na tą chwilę byłoby to dofinansowanie jak dla singla? Czy można ewentualnie złożyć wniosek teraz i potem zaktualizować dane i go rozszerzyć (wielkość dopłaty) będąc już w związku małżeńskim?

 • No problem, polecamy się.

 • Krzysiek23

  Dziękuję za odpowiedź 🙂

 • Witam. Odnośnie pytań:
  Ad 1. Może Pan skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pan 35 lat.

  Ad 2. Pula na 2016-ty rok została wyczerpana, nadal jednak może Pan skorzystać ze środków na 2017 (decyduje data złożenia wniosku). Wniosek może Pan złożyć w dowolnym momencie, wypłata kredytu będzie w tym roku, a dofinansowania, po 2017-01-02.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Krzysiek23

  Dzień dobry, MDM jest dla osób do 35 roku życia, czy mając 35 lat obejmuje mnie ten program? Drugie pytanie – czy środki na ten rok się skończyły? Jeśli tak to czy to oznacza, że powinienem czekać z zakupem mieszkania na kolejny rok?
  pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź.

 • Krzysiek23

  Dzień dobry, MDM jest dla osób do 35 roku życia, czy mając 35 lat obejmuje mnie ten program? Drugie pytanie – czy środki na ten rok się skończyły? Jeśli tak to czy to oznacza, że powinienem czekać z zakupem mieszkania na kolejny rok?
  pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Ma Pani 60 dni na podpisanie umowy kredytowej od momentu akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia. Chodzi o dni kalendarzowe.

 • Witam. Wiek Pani taty niestety wpłynie na skrócenie okresu kredytowania przyjętego do zdolności.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Polecam ew. kontakt z doradcami, być może zaproponują Pani rozwiązanie. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Kwota Państwa własnych środków + kwota uzyskana z dofinansowania nie mogą przekroczyć 505 wartości nabywanego mieszkania. Pozostałą część należy sfinansować kredytem w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dick

  Nie przyznawaj sie że masz kase 🙊

 • Kasia

  Witam. Jestem samotną matką trojga dzieci. Niestety brak mi zdolności kredytowej. Chciałam dobrać do kredytu ojca. I tu mam pytanie czy jeżeli mój tata skończył już 66lat może występować wspólnie ze mną w kredycie. Nie będzie w tym mieszkaniu mieszkał jedynie zabezpiecza zdolność kredytową. Z tego co słyszałam banki jako górną granicę podają że kredyt może być udzielony jedynie do ukończenia 80 lat, czyli w tym wypadku na 14lat. a MdM ma minimalny okres kredytowania 15. Czy może jednak przy kredycie liczy się tyko mój wiek czyli 34 lata

 • Marta

  Bardzo proszę o informację w poniższej sprawie. Wniosek kredytowy został złożony 19.05, mam już decyzję pozytywną i zarezerwowane środki z MDM, teraz muszę podpisać umowę developerską (do tej pory mam rezerwacyjną), jednak kancelaria notarialna developera przez kolejne prawie dwa tygodnie przebywa na urlopie, więc podpisanie będzie możliwe dopiero po pierwszym tygodniu lipca. Po podpisaniu umowy developerskiej mam się z nią zgłosić do banku i po weryfikacji podpisana zostanie umowa kredytowa. Tutaj pojawia się problem tych 60 dni, od dnia złożenia wniosku… Liczą się one do podpisania umowy kredytowej? Aktu notarialnego? Czy są to dni robocze? Bardzo proszę o informację co w takiej sytuacji…

 • tomasz

  Witam. Wspólnie z żoną zamierzamy kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Z pomocą rodziców udało się uzbierać cała kwote na zakup mieszkania.czy w takiej sytuacji możemy myśleć o mdm? Część z posiadanych już pieniędzy moglibyśmy przeznaczyć wowczas na konieczny remont.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Odnośnie Pańskich pytań:

  Ad 1. Odradzam wynajem. W takiej sytuacji lepiej (wg Ustawy MDM) pozostawić mieszkanie puste. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  W Pańskim przypadku, posiadając 15 tys. i otrzymując 25 tys. dofinansowania weźmie Pan kredyt na 160 tys.

 • Witam. Garaż (obojętnie, czy w obrębie domu, czy poza jego bryłą) nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej. więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Dariusz

  Witam,
  1) Czy korzystając z MDM i kupując jakieś mieszkanie jestem zmuszony w nim mieszkać do końca kredytu ? W sensie: czy po kilku latach mogę się przeprowadzić, a co za tym idzie wynająć komuś wolne mieszkanie, które kupiłem z pomocą MDM, jednocześnie spłacając za nie nadal kredyt ?
  2) Czy dopłata z MDM wlicza się do wpłaty własnej ? Na przykładzie: 200 tysięcy kosztuje mieszkanie, 20 % wpłaty własnej daje 40 tysięcy, dopłata wynosi 25 tysięcy. Czy kupując mieszkanie muszę mieć 40 tysięcy i dostaje dopłatę, przez co kredyt wynosi mnie 135 tysięcy ? Czy sytuacja może być taka, że mam 15 tysięcy, dostaje 25 dotacji, co razem daje wkład własny, a kredyt zaczerpnięty jest na 160 tysięcy ?

 • Dariusz

  Witam,
  1) Czy korzystając z MDM i kupując jakieś mieszkanie jestem zmuszony w nim mieszkać do końca kredytu ? W sensie: czy po kilku latach mogę się przeprowadzić, a co za tym idzie wynająć komuś wolne mieszkanie, które kupiłem z pomocą MDM, jednocześnie spłacając za nie nadal kredyt ?
  2) Czy dopłata z MDM wlicza się do wpłaty własnej ? Na przykładzie: 200 tysięcy kosztuje mieszkanie, 20 % wpłaty własnej daje 40 tysięcy, dopłata wynosi 25 tysięcy. Czy kupując mieszkanie muszę mieć 40 tysięcy i dostaje dopłatę, przez co kredyt wynosi mnie 135 tysięcy ? Czy sytuacja może być taka, że mam 15 tysięcy, dostaje 25 dotacji, co razem daje wkład własny, a kredyt zaczerpnięty jest na 160 tysięcy ?

 • Basia

  Witam,
  Czy dobudowany do budynku garaż zaliczamy do powierzchni użytkowej domu? Dodam, że garaż stoi na osobnym fundamencie, na innej wysokości (wyżej) niż parter domu. Posiada przejście po schodkach do kotłowni.
  W banku zależy od analityka, czy doliczy powierzchnie garażu, czy też nie. Jeśli ją doliczy to niestety przekroczymy limit powierzchni 110m2 i nie będziemy mogli skorzystać z programu MdM.

 • Justyna

  Dzień dobry.
  Wraz z mężem kupujemy mieszkanie z dofinansowaniem MdM. Czy po zakupie będę mogła zameldować w nim również moich rodziców i brata?? Chodzi tylko o meldunek a nie o faktyczne zamieszkanie.
  Pozdrawiam

 • Mogą Państwo złożyć wniosek w dowolnym momencie, środków powinno wystarczyć do około 25-go lipca. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, może Pan po ślubie ustanowić współwłasność mieszkania dla żony. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Oczywiście, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Nie ma nawet potrzeby sprzedaży obecnie posiadanego mieszkania. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam,
  wraz z narzeczoną jesteśmy studentami, i chcielibyśmy skorzystać z programu MDM. Moje pytanie brzmi, czy jeśli w najbliższym czasie postaramy się o kredyt i złożymy wszystkie potrzebne wnioski, to kiedy najwcześniej byśmy mogli zakupić mieszkanie? Chodzi mi o to, jak wygląda sytuacja ze środkami na to. Dodam, że interesuje nas mieszkanie z rynku pierwotnego.

 • oleola

  Witam,

  Biorę mieszkanie w MDM jako singiel, ale współkredytobiorcą bedzie moja dziewczyna. Czy po ślubie mogę od razu dopisać żonę do księgi wieczystej jako współwłaściciela – dodam, że dziewczyna posiada mieszkanie, które zostało przepisane jej po babci

 • Łukasz

  Witam !
  Mam 43 lata , żona ma 45 . Mamy 3 małych dzieci 4, 6 i 10 lat. Mam mieszkanie własnościowe 47 m2 ale chciałbym je sprzedać i kupić albo większe mieszkanie albo mały domek. Czy w takiej sytuacji będę mógł skorzystać z MDM ?

 • Niestety nie. Program MDM dotyczy wyłącznie kredytów w PLN.

 • Tomasz Michalak

  Witam
  Czy dofinansowanie jest udzielane do kredytow zaciaganych w walutach?

 • Rozumiem, że to Pani będzie budować dom na ww. działce? W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Rozumiem, że to Pani będzie budować dom na ww. działce? Najpierw działka powinna stać się Pani własnością, wtedy można będzie rozpocząć budowę. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Mogą Państwo bez problemu skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam.
  Razem z mężem rozważamy kupno/budowe domu. Mamy jedno dziecko. Działka, na której będzie stał dom należy aktualnie do mojej mamy (czekamy 5 lat i wtedy mama daruje nam ziemię). Chcemy postawić dom z drewna (kupno gotowego projektu, wpada firma, stawia dom i nie będzie żadnych faktur za materiały). Czy na tego typu domy również można uzyskać dofinansowanie mdm?

 • Joanna

  Witam.
  Mam jedno dziecko i wraz z mężem rozważamy kupno/budowe domu. Działka na której będzie stał dom należy aktualnie do mojej mamy (czekamy 5lat aż będzie nam mogła darować tą ziemię). Planujemy postawienie domu drewnianego całorocznego (kupno gotowego projektu i zlecenie firmie budowę – przyjeżdżają i stawiają dom, nie bedzie żadnych faktur na materiały). Czy na tego rodzaju domy również można uzyskać dofinansowanie mdm?

 • karina

  witam. razem z mężem wychowujemy 3 dzieci. dwoje starszych mam z pierwszego małżeństwa a najmłodszy syn jest nasz wspólny. mieszkamy u moich rodziców ale myślimy o domu bądź mieszkaniu. tylko mam kilka wątpliwości. mąż kiedyś był współwłaścicielem domu razem ze swoim bratem ale kilka lat temu przepisał swoja część na brata i ten go spłacił. stąd też moje pytanie, czy istnieje możliwośc żebyśmy skorzystali z programu mdm czy już nie? ja mam 31 lat a mąż 37. mąż pracuje na czas nieokreślony a ja wychowuję dzieci. proszę o poradę. pozdrawiam

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Mateusz

  dziekuje za odpowiedz

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Jeżeli dzieci są wychowywane przez Pana, bank nie będzie raczej prosił o zgodę żony. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie prawdopodobnie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Lista i procedura zależą od wybranego banku. W tej sprawie polecam rozmawiać z doradcami – mają większe doświadczenie w tego typu kontaktach. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Jeżeli dzieci są wychowywane przez Pana, bank nie będzie raczej prosił o zgodę żony. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie prawdopodobnie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Lista i procedura zależą od wybranego banku. W tej sprawie polecam rozmawiać z doradcami – mają większe doświadczenie w tego typu kontaktach. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

  Odnośnie kwoty zwrotu: wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

 • ok, faktury mogą być na Panią, nic Państwu nie grozi z tego powodu.

 • Mateusz

  Witam chce przystąpić do budowy domu w tym roku domek ok 95m2 z żoną mamy jedno dziecko (drugie w drodze) staramy się o kredyt hipoteczny, czy możemy starać się o mdm? i jak tak to kiedy to się załatwia i gdzie? na jakich zasadach? z góry dziękuje za odpowiedz ps wiem tyle że można uzyskać jakąś część VATu

 • Piotr

  Czy dobrze rozumiem , że bez oficjalnej zgody byłej żony mogę wnioskować o dopłatę, jednocześnie pozbawiając ją możliwości skorzystania z dofinansowania w przyszłości? Z punktu widzenia BGK jakie dokumenty poza standardowymi będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie dla rodziny z trójką dzieci w mojej sytuacji? Czy to ma być postanowienie sądu i o czym powinno stanowić? Czy może fakt zameldowania ich pod moim adresem? Co w przypadku gdy dzieci otoczone są opieką naprzemienną i przebywają pół na pół pod dachem moim i byłej zony? Obecnie główną opiekę nad dziećmi sprawuje była żona ale wkrótce sąd odpowiednim wyrokiem przyzna je mi. Czy przed nowym postanowieniem mogę składać wniosek dla trójki dzieci? Jak to wyglada pod wzgledem dokumentacji dodatkowej poza standardowym wnioskiem. Czy mam uzyskac pisemna zgode od bylej zony? Czy dzieci maja miec poswiadczony meldunek tam gdzie ja, czy moze potrzebne jakies postanowienie sadu?

 • Piotr

  Czy dobrze rozumiem , że bez oficjalnej zgody byłej żony mogę wnioskować o dopłatę, jednocześnie pozbawiając ją możliwości skorzystania z dofinansowania w przyszłości? Z punktu widzenia BGK jakie dokumenty poza standardowymi będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie dla rodziny z trójką dzieci w mojej sytuacji? Czy to ma być postanowienie sądu i o czym powinno stanowić? Czy może fakt zameldowania ich pod moim adresem? Co w przypadku gdy dzieci otoczone są opieką naprzemienną i przebywają pół na pół pod dachem moim i byłej zony? Obecnie główną opiekę nad dziećmi sprawuje była żona ale wkrótce sąd odpowiednim wyrokiem przyzna je mi. Czy przed nowym postanowieniem mogę składać wniosek dla trójki dzieci? Jak się przygotować do tego tematu?

 • Piotr

  Czy dobrze rozumiem , że bez oficjalnej zgody byłej żony mogę wnioskować o dopłatę, jednocześnie pozbawiając ją możliwości skorzystania z dofinansowania w przyszłości? Z punktu widzenia BGK jakie dokumenty poza standardowymi będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie dla rodziny z trójką dzieci w mojej sytuacji? Czy to ma być postanowienie sądu i o czym powinno stanowić? Czy może fakt zameldowania ich pod moim adresem? Co w przypadku gdy dzieci otoczone są opieką naprzemienną i przebywają pół na pół pod dachem moim i byłej zony? Obecnie główną opiekę nad dziećmi sprawuje była żona ale wkrótce sąd odpowiednim wyrokiem przyzna je mi. Czy przed nowym postanowieniem mogę składać wniosek dla trójki dzieci?

 • Ewelina

  Faktury potrzebuje jako udokumentowanie swojego wkładu finansowego w remont mieszkania, stąd pytanie czy mogą być one na mnie. Czyli rozumiem,że mimo tego,że dofinansowanie zostało przyznane narzeczonemu, mogę mieć faktury na swoje nazwisko i nie będzie sytuacji nieprzyjemnej związanej z cofnięciem dofinansowania – cieszy mnie to 🙂
  Ale jak mam rozumić stwierdznie „raczej on powinien być wpisany na fakturach”? Czy coś nam grozi jak faktury będą na mnie?

  A co do zwrotu podatku VAT – wiem, że nie dotyczy to zakupu mieszkania.

 • Witam. Wystarczy, że jedynie jedna osoba posiada prawo do wychowywania dzieci. Czyli w Pańskim przypadku, jeżeli dzieci z poprzedniego małżeństwa mieszkają z Panem, może Pan przystąpić do programu MDM z obecną małżonką jako osoba wychowująca troje dzieci. W takim przypadku fakt posiadania mieszkania nie ma znaczenia. Jedno ale – była żona nie będzie mogła skorzystać z programu MDM jako osoba wychowująca dwójkę dzieci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Jestem po rozwodzie. Z pierwszego małżeństwa mam dwoje dzieci. Razem z
  byłą żoną mamy prawo do opieki nad dziećmi. Z obecną żoną mam jedno
  dziecko. Razem chcemy przystąpić do kredytu i skorzystać z
  dofinansowania. Czy mam prawo skorzystać z uprawnień dla rodzin
  posiadających troje lub więcej dzieci tj. mieszkanie do 85m2,
  dofinansowanie do 65m2? Czy fakt posiadania przeze mnie i obecną żonę
  innego mieszkania nie jest przeszkodą? Jakie kryteria decydują o tym, że
  dzieci można ująć do wyliczenia dofinansowania, w przypadku gdy oboje
  rodziców po rozwodzie mają prawa do opieki?

 • Witam. Mieszkanie należy do Pani narzeczonego, więc to raczej on powinien być wpisany na fakturach. Nawet jeżeli to Pani będzie wymieniona na ww. dokumentach – nie grozi Wam zwrot dofinansowania.

  Jedno pytanie – czy faktury chcą Państwo zbierać w celu zwrotu podatku VAT? Obawiam się, że ta opcja jest dostępna jedynie w przypadku budowy domów systemem gospodarczym

 • Witam. Mieszkanie należy do Pani narzeczonego, więc to raczej on powinien być wpisany na fakturach. Nawet jeżeli to Pani będzie wymieniona na ww. dokumentach – nie grozi Wam zwrot dofinansowania.

  Jedno pytanie – czy faktury chcą Państwo zbierać w celu zwrotu podatku VAT? Obawiam się, że ta opcja jest dostępna jedynie w przypadku budowy domów systemem gospodarczym.

 • Tak. Cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania powinna być mniejsza lub równa kwocie limitu ceny w danej lokalizacji.

 • Ewelina

  Witam,

  wspólnie z narzeczonym zakupiliśmy mieszkanie z dofiansowaniem MDM na „singla”. Akt notarialny jest na narzeczonego, ja jestem zameldowana w mieszkaniu. Rozpoczeliśmy generalny remont mieszkania. Czy w takim wypadku mogę brać faktury na usługi i materiały na siebie? Czy istnieje możlwiość cofnięcia dofinansowania? Niestety w regulaminie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Proszę o wyjaśnienie.

 • Ewelina

  Witam,
  wspólnie z narzeczonym zakupiliśmy mieszkanie z dofiansowaniem MDM na „singla”. Akt notarialny jest na narzeczonego, ja jestem zameldowana w mieszkaniu. Rozpoczeliśmy generalny remont mieszkania. Czy w takim wypadku mogę brać faktury na usługi i materiały na siebie? Czy istnieje możlwiość cofnięcia dofinansowania? Niestety w regulaminie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Proszę o wyjaśnienie.

 • Tomasz

  Witam.Jestem w zwiazku malzenskim. Planuje kupic mieszkanie 53m2 w cenie 178000zl z doplata mdm. Limit dla mojego miasta wynosi 3 190,05, a koszt mieszkania za 1m2 to 3 358,49 zł. Czy oznacza to, ze bede musial wynegocjowac koszt zakupu do ceny okreslonej przez limit?

 • Do momentu podpisania aktu notarialnego nie są Państwo właścicielami mieszkania A – czyli możecie skorzystać z programu MDM na zakup lokalu B. Problem pojawi się jednak w momencie, kiedy nabędziecie własność A – wtedy dopłatę trzeba będzie zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • wojciechovicz

  Witam, mam pytanie:
  Jak wygląda kwestia „właśności” lub faktu „posiadania” mieszkania w sytuacji w której:
  Z Żoną w 06/2016 podpisaliśmy umowę deweloperską na mieszkanie „A” (które nie łapie się w limity MdM) i którego przeniesienie właśności nastąpi na nas w 01.2018 i finansowane jest ze środków własnych. I czy w tej sytuacji możemy ubiegać się o kredyt wraz z dopłatą w ramach MdM na mieszkanie „B” takie w którym mieszkalibyśmy „na już” na rynku wtórnym? Czyli innymi słowy czy fakt podpisania umowy deweloperskiej niejako oznacza, że jesteśmy właścicielami mieszkania i wyłącza nas z program MdM?

 • Tak. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  Witam posiadam 1/3 wartości mieszkania zakupionej przez akt notarialny w latach 2003. Mój mąż nie posiada żadnej nieruchomości. Czy przysługuje nam program Mdm? 1/3 nie stanowi 50 % mieszkania wiec możemy się starać o dofinansowanie? Czy tak?

 • Normalna, harmonogramowa spłata nie powoduje konieczności zwrotu dofinansowania, nawet jeżeli LTV spadnie poniżej 50%.

 • lofinden

  Chciałbym jeszcze zapytać jak mam rozumieć spłatę, o której mowa w nowelizacji. Tam nie ma mowy o ponadharmonogramowej nadpłacie tylko właśnie spłacie. W związku z tym co się stanie jeśli spłacając normalnie kredyt zgodnie z harmonogramem osiągnę moment kiedy jeszcze będę przed umową przeniesienia własności, a mój kapitał do spłaty w wyniku spłaty części kapitału osiągnie wartość mniejszą niż 50% ceny zakupu mieszkania?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Po przeniesieniu własności mieszkania można spłacić kredyt w całości, bez groźby utraty dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji – jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Kwota dofinansowania jest wyliczana wg liczby wychowywanych dzieci w momencie składania wniosku o kredyt z dofinansowaniem. Aby skorzystać z mnożnika 15% musieliby Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie od nowa. Środki nadal są dostępne, więc takie rozwiązanie warto rozważyć (zawsze to dodatkowa kwota pieniędzy). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Witam. Kwota dofinansowania jest wyliczana wg liczby wychowywanych dzieci w momencie składania wniosku o kredyt z dofinansowaniem. Aby skorzystać z mnożnika 15% musieliby Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie od nowa. Środki nadal są dostępne, więc takie rozwiązanie warto rozważyć (zawsze to dodatkowa kwota pieniędzy). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • witam. Owszem, w ramach programu MDM można nabyć także wyposażone mieszkanie (o ile wartość 1 m2 mieści się w limitach ceny powierzchni). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, wystarczy, że udowodni Pan, że sprawuje formalna opiekę nad dziećmi.

 • Dokładnie tak. Dokumenty, które wymieniłem również stanowią jedynie przykład. Bank może, ale nie musi o nie zapytać. W kwestii szczegółów prośba już o kontakt z doradcami. W różnych bankach odmiennie to wygląda. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Obawiam się, że zostanie to potraktowane jako użyczenie mieszkania i skończy się zwrotem dofinansowania.

  Mam dla Pana jednak inne rozwiązanie. Czy rozważał Pan ew. wspomóc zdolność kredytową brata? W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Dzień dobry,
  Często pojawiają się w internecie ogłoszenia ze sprzedażą mieszkań z rynku pierwotnego z kompletnym wyposażeniem (mieszkańcy przeprowadzają się za granicę, podział majątku, budowa nowego domu itp) czy takie wyposażone mieszkanie można nabyć w MDM? oczywiscie pewnie drogą nieformalną pewnie nie byłoby problemu, ale czy takie wyposażenie może być ujęte u notariusza?

 • lofinden

  Witam,
  umowę kredytową podpisałem przed wejściem w życie nowelizacji. Mam kredyt na 52%.
  Czy po wypłaceniu dofinansowania, a przed podpisaniem umowy przeniesienia własności mogę nadpłacić kredyt w całości lub częściowo (kwotą większą niż dofinansowanie) nie ponosząc żadnych kosztów i nie tracąc dofinansowania?
  Czy po podpisaniu umowy przeniesienia własności mogę nadpłacić kredyt w całości lub częściowo (kwotą większą niż dofinansowanie) nie ponosząc żadnych kosztów i nie tracąc dofinansowania?

 • Anna

  Dzień dobry. Chcialabym pokrótce przedstawic moja sytuacje: wraz z mężem jako małżeństwo bezdzietne (10% doplaty) podpisalismy umowę kredytowa z MDM w grudniu 2014 roku (przed nowelizacja ustawy). Środki zarezerwowane mamy ma 2017 rok. Aktualnie jestem w ciąży, wiem ze nowelizacja ustawy w przypadku malzenstw z 1. Dzieckiem przewiduje doplate 15 % czy w zwiazku z tym po urodzeniu dziecka bedziemy mogli wystapic o dodatkowe 5 % ktore przysługuje malzenstwu z 1. Dzieckiem ? Czy niestety fakt ze podpisalismy umowe przed nowelizacja uniemożliwia to ? Będe wdzieczna za odpowiedz.

 • Anna

  Dzień dobry. Chcialabym pokrótce przedstawic moja sytuacje: wraz z mężem jako małżeństwo bezdzietne (10% doplaty) podpisalismy umowę kredytowa z MDM w grudniu 2014 roku (przed nowelizacja ustawy). Środki zarezerwowane mamy ma 2017 rok. Aktualnie jestem w ciąży, wiem ze nowelizacja ustawy w przypadku malzenstw z 1. Dzieckiem przewiduje doplate 15 % czy w zwiazku z tym po urodzeniu dziecka bedziemy mogli wystapic o dodatkowe 5 % ktore przysługuje malzenstwu z 1. Dzieckiem ? Czy niestety fakt ze podpisalismy umowe przed nowelizacja uniemożliwia to ? Będe wdzieczna za odpowiedz.

 • nieślubny

  Czy w takim razie dobrze rozumiem, ze chodzi nie o konkretnie wyrok sądu czy ugodę a konieczność formalnego udowodnienia sprawowania opieki nad dziećmi?

 • nieślubny

  Czyli rozumiem, że nie chodzi o konkretnie o orzeczenie sądu czy ugodę a formalne udowodnienie sprawowania opieki nad dziećmi.
  Dziękuję za odpowiedź

 • Krzysztof J

  Witam, Mieszkamy z bratem, jego żoną i naszą matką w jednym domu. Czy jest możliwość, żebym w jakiś sposób kupił mieszkanie z MDM, które to będzie moim mieszkaniem, ale mieszkal w nim będzie brat z żoną,a ja zostanę w domu z matką. Razem nie możemy mieszkać, a brat nie dostanie kredytu..

 • Kredyt z dofinansowanie w ramach programu MDM może otrzymać małżeństwo lub singiel. W świetle prawa nie są Państwo małżeństwem. Pozostaje więc opcja dla singla. Jeżeli singiel wychowuje dzieci – bank będzie prosił udokumentowanie, że beneficjent jest tym rodzicem, który faktycznie wychowuje dzieci i ponosi koszty ich utrzymania. W takim przypadku może poprosić o wymienione przez mnie dokumenty.

 • Witam. Może Pan. Wg informacji z Ministerstwa: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr L.

  Witam,
  Mam możliwość nabycia domu parterowego o powierzchni 70m2, na który chcę wziąć kredyt w programie MDM. Czy po zakupie mogę dom nadbudować poddaszem użytkowym zwiększając jego powierzchnię powyżej dopuszczalnych 100m2? Pozdrawiam, Piotr

 • Witam. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie można stać się współwłaścicielem lub właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej, nabycie ogródka lub działki budowlanej w niczym nie przeszkadza.

 • nieślubny

  wydaje mi się, że nie zostałem do końca dobrze zrozumiany. W naszym przypadku nie ma żadnego orzeczenia sądu o alimentach ani ugody sądowej, jesteśmy zwykłą rodziną, wspólnie mieszkamy i wspólnie wychowujemy nasze wspólne dzieci, tyle że bez ślubu. Będę wdzięczny za precyzyjną odpowiedź, bowiem doradca z którym skontaktowałem się za pośrednictwem tej strony również ma problem z określeniem czy kwalifikuję się do programu.

 • aSTAR

  Witam, razem z żoną wychowujemy jedno dziecko. Jesteśmy zainteresowani kupnem mieszkania na rynku wtórnym, rozumiem aby ubiegać się o dofinansowanie z programu MDM mieszkanie nie może przekraczać 50 mkw?

 • OLA

  Dostając MDM nie można przez 5 lat nabyć żadnej nieruchomości, czy to się tyczy także ogródków działkowych ? chcieli byśmy sobie z mężem kupić.

 • Owszem, Pan, lub Pańska partnerka możecie przystąpić do programu jako single wychowujący troje dzieci.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • nieślubny

  Tworzę rodzinę z partnerką, z którą wychowuję 3 wspólnych dzieci ale nie jesteśmy małżeństwem, chciałbym wziąć kredyt na siebie, czy mogę skorzystać z dofinansowania dla rodzin bądź singli z trójką dzieci?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Reasumując, mogą Państwo podpisać umowę przyrzeczoną razem, polecam jednak poinformować o zamiarze rozszerzenia własności Państwa bank.