Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Mateusz

  Jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość, by kupić teraz mieszkanie na kredyt, a dofinansowanie uzyskać za dwa lata, po narodzinach trzeciego dziecka i uzyskaniu prawa do dofinansowania?

 • Mateusz

  Witam
  Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu mieszkania, w przypadku, jeśli na żonę zostało przepisane mieszkanie, w którym mieszkają i są zameldowani dziadkowie? Czy przepisy w jakikolwiek sposób umożliwiają uzyskanie takiego dofinansowania, w przypadku, gdy w przeszłości było się właścicielem mieszkania.

 • Karola

  Też mnie to interesuje, mam teraz taką samą sytuację. Kupuję mieszkanie jako singiel, biorę kredyt, ale w sierpniu biorę ślub.

 • Łukasz

  Witam.Chciałbym się dowiedzieć czy jeżeli teraz wziąłbym kredyt z mdm na singla to czy po ślubie mógłbym dopisać swoją żonę jako współwłaściciela mieszkania? Jeżeli nie to proszę o informację po jakim czasie moglibyśmy być współwłaścicielami mieszkania.

 • Łukasz

  Chciałbym się dowiedzieć czy jeżeli teraz wziąłbym kredyt z mdm na singla to czy po ślubie mógłbym dopisać swoją żonę jako współwłaściciela mieszkania? Jeżeli nie to proszę o informację po jakim czasie moglibyśmy być współwłaścicielami mieszkania.

 • Darek

  Witamy serdecznie.
  Czy jako rodzina zastępcza możemy skorzystać z programu MDM.
  Kilka słów o rodzinie. Rodzice zastępczy 44 lat, czwórka dzieci w rodzinie zastępczej. Różny status prawny dzieci jedne z uregulowaną sytuacją prawną inne nie. Zaciągnięty kredyt hipoteczny na dom w którym obecnie mieszkamy. Dom nie z kosmosu 80 m na wsi.

 • Agnieszka

  Witam!
  W roku 2006 mąż a wówczas narzeczony kupił mieszkanie na kredyt. Obecnie mamy 2 dzieci i chcielibyśmy zmienić mieszkanie na większe. Mamy zdolność kredytową ale chcielibyśmy skorzystać z dopłaty. Obecne mieszkanie chcemy wynająć. Czy możemy skorzystać z programu MdM?

 • Karolina

  Witam, niejasna jest dla mnie kwestia „kolejnego dziecka”, jeżeli przystępując do programu mamy jedno dziecko i w ciągu 5 lat urodzi się nam kolejne – drugie, to czy przysługuje nam dodatkowe dofinansowanie 5%?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, bez problemu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Jeżeli spełniacie Państwo warunki programu – możecie z niego skorzystać, ale nie będziecie współwłaścicielami nabytego mieszkania. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr D

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji, narzeczona może być osobą podnoszącą moją zdolność kredytową?

 • Piotr D

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji, narzeczona może być osobą podnoszącą moją zdolność kredytową?

 • Konrad

  Czy jako narzeczeństwo możemy razem skorzystać z MDM i wspólnie być właścicielami mieszkania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM jest związane z kredytem zaciągniętym w instytucji, która podpisała odpowiednią umowę z BGK.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan wymienione powyżej warunki, może Pan skorzystać z programu MDM, nawet pomimo dzierżawienia domu.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Odnośnie zmiany Pańskiego stanu cywilnego w czasie procesowania wniosku. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  I jeszcze jedna sprawa odnośnie mieszkania Pańskiej narzeczonej. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Michał

  Witam
  czy jest możliwość skorzystania z dopłaty bez brania kredytu hipotecznego? czyli prócz dopłaty sfinansować w całości z własnych środków?

 • Tomasz

  Witam dzierzawie od rodzicow dom, czy mimo tego moge starac sie o dofinansowanie na podstawie nowego domu?

 • Piotr D

  Witam,
  Planuję kupić mieszkanie, które będzie oddane do użytku w II kwartale 2017 roku. W lipcu 2016 planuję ślub. Narzeczona posiada już mieszkanie. Czy w takiej sytuacji, jeśli złożę wniosek o kredyt przed ślubem, mogę skorzystać z programu MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Grzegorz Sobania

  Witam, mam pytanko: pod koniec 2014 roku korzystałem z programu mdm. Otrzymałem 10 procent dofinansowania, ponieważ byłem w związku małżeńskim bez dzieci. W czerwcu 2016 r. moja rodzina się powiększy. Czy w związku z powyższym mogę liczyć na 5 procent kolejnego dofinansowania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Odnośnie Pańskich pytań:

  Ad 1. Nie. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Ad 2. O ile nie będzie to spadek, będzie Pan musiał zwrócić część dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 3. Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Niestety – żadne. Wymienione pole jest wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zalecam sprawdzenie, jak jest ujęty ww. budynek w księdze wieczystej nieruchomości. Jeżeli rzeczywiście jest to dom mieszkalny, nie ma niestety możliwości, aby skorzystała Pani z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Niestety, wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym. jeżeli chcieliby Państwo ew. skorzystać z programu MDM, a przekazanie własności ww. mieszkania jeszcze się nie odbyło, należałoby zwrócić bankowi środki, rozwiązać umowę, a następnie ponownie ubiegać się o kredyt w programie MDM. przed podjęciem takiej decyzji zalecałbym najpierw sprawdzenie, czy spełniają Państwo warunki programu MDM oraz czy posiadacie zdolność kredytową (banki ostatnio bardzo wyśrubowały warunki). Zalecam maksimum ostrożności, aby się nie okazało, że w konsekwencji zostajecie Państwo bez kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aga

  czy pary z dziecmi (nie malzenstwo) takze dostanie dofinansowanie z MDM?

 • Wiola

  Witam, mam pytanie, w 2015 roku kupiliśmy z mężem mieszkanie w TBS. Wzięliśmy kredyt w Alior Bank, płatny w transzach, gdyż tak też płacimy za mieszkanie (bo blok się jeszcze buduje, planowane jest oddanie bloku w lutym 2016) wtedy to po podpisaniu aktu notarialnego bank wypłaci 3 transzę. Składaliśmy wniosek wówczas o dofinansowanie MDM ale niby został odrzucony bo coś było nie tak z umową. Moje pytanie czy po podpisaniu aktu notarialnego mamy jeszcze jakąkolwiek szansę starać się o dofinansowanie? Czy to już całkowicie przepadło z uwagi na fakt, że już część kredytu otrzymaliśmy?

 • kasia

  Witam.Mam pytanie Czy jak dostałam w spadku po zmarlych juz rodzicach działkę z budynkiem mieszkalnym ale nie nadający sie do zamieszkania(ruina calkowita} to juz nie ma mowy o uzyskaniu kredytu z dofinansowaniem????

 • Łukasz

  Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie: W kalkulatorze MDM jest możliwość wyboru stanu cywilnego jako: „Narzeczeństwo”. Jakie dodatkowe uprawnienia wynikają z takiego statusu?

  Z poważaniem
  Łukasz

 • Łukasz

  Dzień dobry,

  mam pewne wątpliwości, dlatego chciałbym zadać Państwu poniższe pytania:

  1) Czy wysokość dofinansowania zależy również od tego, czy kredyt zaciąga małżeństwo, czy singiel?

  2)
  Czy jeżeli po zakupie mieszkania z MDM otrzymam po kilku miesiącach
  mieszkanie od rodziców, to będę musiał zwrócić otrzymane środki z MDMu,
  czy liczy się tylko, które mieszkanie nabędę jako pierwszy?

  3) Czy jest możliwość zakupu mieszkania z MDM po 50% udziałów przez 2 osoby niebędące małżeństwem?

  Bardzo proszę o odpowiedź.

  Z poważaniem
  Łukasz

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam, wg zapisów na chwilę obecną – wniosek o zwrot podatku VAT należy zgłosić najpóźniej do 2018-09-01. Oznacza to, że do tego dnia powinien nastąpić odbiór budynku. Oprócz faktur należy złożyć także druk wniosku o zwrot podatku VAT.

 • Natalia

  Witam,
  W tym roku rozpoczynam budowę domu. Domek do 100m. Czy budynek musi być oddany do użytku( musi miec zatwierdxzony pisemnie odbiór), aby do 1.09.2018r złożyć wniosek o zwrot podatku Vat? Czy jesli nie skoncze budowy do tego terminu,to czy mozna ubiegac sie o jakikolwiek zwrot VAT? Jeśłi tak, to z jakimi dokumentami oprócz faktur musze sie zgłosic do US.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Odnośnie Pańskich pytań:
  Ad 1. Może Pan skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Ad 2. Tak, program umożliwia Panu zakup wymienionego mieszkania od Pańskiego taty. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rekomendacja Ministerstwa dopuszcza niewielkie zmiany powierzchni spowodowane procesem budowlanym, nie wiem jednak na ile niewielkie mogą być te zmiany. Może się okazać, że 2 m2 to zbyt dużo i bank może odrzucić Państwa umowę.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bartosz

  Dziękuje za odpowiedź. Chciałbym jeszcze dopytać, ponieważ mieszkanie jest dosłownie na styk za m2 w rynku pierwotnym wg projektu , czy jeżeli ponowny obmiar zmniejszy mieszkanie załóżmy o 2 m2 i nie będziemy się mieścić w limicie na m2 czy wtedy zostanie wstrzymane dofinansowanie. Dodam że inwestycja zakończenia jest planowana na koniec marca 2017

 • Marek

  Witam. Mam pewne wątpliwości które chciałbym przy Państwa pomocy rozwiać.

  1. W 2011 roku zmarła moja mama która była właścicielem mieszkania 50% /50% z moim ojcem. Odbyła się sprawa spadkowa w której połowa mieszkania należąca do mojej mamy została podzielona na 3 części które odziedziczyłem ja , moja siostra i mój ojciec. Tak więc niejako byłem właścicielem 1/6 mieszkania ( 1/6 moja siostra ,a 4/6 mój ojciec ) następnie 2 miesiące po sprawie zrzekłem się ja i moja siostra również swoich części na rzecz ojca. Od tej pory całe mieszkanie należy do ojca. Czy fakt przyjęcia spadku w postaci 1/6 mieszkania dyskwalifikuję mnie z programu MDM?? Czy mimo to mogę z tego programu skorzystać??

  2.Jeżeli będę mógł skorzystać z tego programu to moje drugie pytanie jest takie. Czy mogę w ramach programu MDM wykupić mieszkanie od swojego ojca , a po wykupieniu mieszkania kiedy ja będę jego właścicielem to czy mogę zameldować w tym mieszkaniu mojego ojca od którego to mieszkanie wykupie??

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie, Dofinansowanie zostanie wyliczone wg algorytmu, który podałem powyżej. Może Pan sprawdzić kwotę dopłaty korzystając z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Szymon

  Czyli biorąc kredyt na 50% wartości mieszkania otrzymam 10% dofinansowania na pozostałe 50%?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak – przy zakupie domu lub mieszkania. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Szymon

  Witam. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, ale jeśli jestem bezdzietnym singlem to w ramach programu mdm mogę otrzymać 10% dofinansowania wkładu własnego?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oznacza to, że moja interpretacja Państwa sytuacji była niestety nieprawidłowa, za co serdecznie przepraszam. Ostateczne zdanie w tego rodzaju wątpliwych sytuacjach mają pracownicy Ministerstwa.

  Osobiście nie rozumiem niestety podobnego stanowiska. Wyjazdy służbowe i wynajmowanie mieszkań lub hoteli zdarza się non stop i do tej pory nie słyszałem, aby ktoś z tego powodu miał nieprzyjemności w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Niestety nie, do kredytu w programie MDM (na podstawie art. 6-go Ustawy) małżonkowie przystępują wspólnie. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam, niestety nie, do kredytu w programie MDM (na podstawie art. 6-go Ustawy) małżonkowie przystępują wspólnie. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Nie lubię niestety odpowiadać na pytania zadane przez osoby znajdujące się w podobnej jak Pani sytuacji. Osobiście uważam, że program MDM powinien umożliwić Pani zakup mieszkania. Rozwiązanie prawne jest niestety inne.

  Niestety nie może Pani skorzystać z programu MDM. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.
  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Po upływie 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania beneficjent może bez konsekwencji ze strony MDMu spłacić całość zobowiązania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Kredyt w ramach programu MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM – w czym oczywiście także możemy Państwu pomóc.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Budowa domu na własnej działce = system gospodarczy. W takim wypadku w ramach programu MDM możliwy będzie jedynie zwrot podatku VAT. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Okres 6-ciu miesięcy na rozwiązanie umowy najmu będzie się liczył dopiero od momentu, w którym otrzymają Państwo akt własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Kala

  Proszę mi teraz wyjaśnić, dlaczego na moje identyczne zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostałam zupełnie inną odpowiedź. Mianowicie, że nie mogę skorzystać z programu chyba, że w ciągu 6 miesięcy zrezygnuję z wynajmowanego mieszkania. Nie wynajmuję tego lokalu w celach mieszkaniowych, tylko w związku z wykonywaną pracą. Nie rozumiem, dlaczego uzyskanie dopłaty ogranicza mnie w świadczeniu pracy dla mojego pracodawcy i pogarsza możliwości znalezienia nowej pracy. Czy można jakoś inaczej rozwiązać ten problem? Czy np. wynajem pokoju a nie lokalu byłby rozwiązaniem? Czy pozostaje zamieszkiwanie w hotelu?

 • Martyna

  Witam. chcemy z mężem kupić dom z rynku wtórnego. Mamy 1 dziecko i rozdzielność majątkową. Czy mogę sama przystąpić do programu mdm?

 • Martyna

  Witam. Chcemy z mężem kupić dom z rynku wtórnego. Mamy 1 dziecko. Posiadamy także rozdzielność majątkową. Czy mogę sama skorzystać z programu mdm?

 • sama

  Witam,
  Jestem samotna matką wychowująca 6 letniego syna.
  W czasie małżeństwa byłam współwaścicielem nieruchomości.
  Po rozwodzie zostałam sama z dzieckiem. w tej chwili nie posiadam żadnego prawa do nieruchomości.
  Mieszkamy u moich rodziców.
  czy mam szanse na dofinansowanie?

 • Mark

  Witam,

  Chciałbym spłacić kredyt po 5 latach czy jest taka możliwość?

 • Kuba

  Witam. Chcemy z żoną kupić mieszkanie na rynku pierwotnym w ramach programu MDM. Planujemy też wziąć kredyt hipoteczny na to mieszkanie powiększony o kwotę kilkunastu/kilkudziesięciu tysięcy złotych na wykończenie. Czy w takim przypadku nie utracimy dofinansowania z MDM?

 • ToZy

  Witam, chcemy razem wybudować dom (w udziałach 3/5 własności ja, a 2/5 własności partnerka) z tym że ja posiadam obecnie mieszkanie własnościowe (100% moja własność), moja partnerka nie posiada nic żadnego mieszkania posiadamy razem tylko nieruchomość niezabudowaną (działkę budowlaną w ww. udziałach) zakupioną w listopadzie 2015r
  Czy ww. sytuacji partnerka będzie mogła ubiegać się o dopłatę przy budowie domu jednorodzinnego ?
  Pozdrawiam

 • Bartosz

  Z żoną wynajmujemy mieszkanie od innej osoby. Chcielibyśmy wziąć w programie MDM dofinansowanie na rynek pierwotny w lutym tego roku. Koniec budowy obiektu i oddanie do użytku będzie dopiero w marcu 2017. I tu pytanie czy będą problemy w związku z akapitem mówiącym o najmie i rozwiązaniu w ciągu 6 miesięcy? W jaki sposób postąpić w tej sytuacji?

 • Łukasz

  Witam. Chcę kupić mieszkanie razem z narzeczoną ale chcemy to zrobić jeszcze przed ślubem. Rozumiem, że aby skorzystać z dofinansowania to musielibyśmy wziąć kredyt na singla. Interesuje mnie sprawa związana z własnością mieszkania. Czy w takim przypadku, gdy wziąłbym kredyt na singla to mieszkanie możemy posiadać od razu jako wspólna własność?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli jest to nieznaczna różnica, nie powinno być problemów.

 • Janek

  Dokładniej pisząc dofinansowanie było liczone od 45,9 metra teraz jest nieznacznie mniej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  O ile ponowny obmiar nie jest znacząco inny (kilka m2), bank nie powinien mieć zastrzeżeń. Ministerstwo w swoich rekomendacjach dopuszcza nieznaczne miany w powierzchni wynikające z procesu budowlanego.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Budowa domu na własnej ( lub użyczonej) działce = system gospodarczy. W takim wypadku w ramach programu MDM możliwy będzie jedynie zwrot podatku VAT. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Janek

  Witam! W umowie deweloperskiej metraż nieruchomosci wynosił 45,9. Po ponownym obmiarze na koniec inwestycji metraż wyszedł nieznacznie mniejszy. Co w takiej sytuacji?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem. Mieszkanie mieści się w limitach ceny w wymienionej lokalizacji (nawet dla rynku wtórnego). Kwota dofinansowania wg moich wyliczeń wyniesie 26.377,50 PLN co przekłada się na ok 16% wartości mieszkania. Środków z dopłaty wystarczy więc na wymagany wkład własny. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Prośba o informację, czy dobrze zrozumiałem. Bank przy wyliczaniu, czy mieszkanie mieści się w limicie cenowym przyjął jedynie wartość powierzchni użytkowej? Jest to jak najbardziej poprawny sposób postępowania. Cena nieruchomości (mieszkanie + przynależności) powinna zostać podzielona przez metraż użytkowy i porównana z limitami BGK dla danej lokalizacji.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli kredytobiorca wychowuje troje lub więcej dzieci). Polecam ew. weryfikację z rekomendacją BGK, czy pomieszczenia w ww. domu zostały poprawnie zakwalifikowane do powierzchni użytkowej. rekomendację można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit ceny 1 m2 dla rynku wtórnego w Warszawie wynosi 5.250,68 PLN. Pańskie mieszkanie spełnia ten warunek. Serdecznie Pana zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Zaznaczam jednak, że to Państwo powinni być głównymi użytkownikami wymienionego mieszkania, a nie Państwa dzieci. W innym przypadku może zajść podejrzenie użyczenia lokalu, co może wiązać się z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Kredyt (a przynajmniej jego ostatnia transza zawierająca dofinansowanie) zostałby wypłacony po zakończeniu realizacji inwestycji – czyli w 2017-tym roku. Środki na dopłatę będą pochodziły z przyszłorocznej puli. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Chodziło mi raczej o spełnienie warunku dot. limitu powierzchni. Dom powinien mieć maks. 100 m2 (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci). Jeżeli projekt został już zatwierdzony i nie chciałby Pan ponosić dodatkowych kosztów, polecam złożenie wniosku i ew. pisemną informację dot. powierzchni wymienionych szaf. Ostateczna decyzja będzie należała do analityka procesującego wniosek.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Prośba o doprecyzowanie. Partnerka chciałaby zakupić inne mieszkanie w ramach programu MDM? Tak, będzie to możliwe, gdyż nie będzie ona 100% właścicielem nieruchomości mieszkalnej. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Krzysiek

  Czy będąc singlem kupując mieszkanie o pow. 53 m2 z rynku wtórnego w gminie Warszawa Bemowo za cenę 5250/m2 będę mógł skorzystać z dofinansowania ? czy musiałbym kupić mieszkanie mniejsze, tj. do 50 m2 ?

 • DOM

  witam,

  Czy otrzymamy dofinansowanie jeśli powierzchnia użytkowa domu będzie wynosiła ok 120m2?

 • Joanna

  Witam,
  Czy mogę skorzystać z MDM w przypadku budowy domu jednorodzinnego na działce, która jest użyczona na potrzeby budowy (gdy posiadam umowę na użyczenie)? W przyszłości działka wraz z domem zostaną moją własnością.

 • Mk

  wiam chce kupić mieszkanie w kujawsko-pomorskim inne miasta, mieszkanie kosztuje 165tys, 65metrow, Czy dostane dofinansowanie do takiego mieszkania? czy musze miec własny wkład? Jesteśmy małżeństwem z 1 dzieckiem. Dziekuje za odp.

 • Joanna K.

  Witam serdecznie, chcę kupic mieszkanie razem z żoną 72,6m – pow. użytkowa 59,6m+ pomieszczenie przynalezne 13m które jest cześcią mieszkania, Bank chce mi policzyc kredyt tylko do 59,6m dlaczego skoro powierzchnia jest 72,6m. Prosze o doradzenie! Dodam ze mieszkanie jest spółdzielcze i takie maja zapisy.

 • Marek

  Witam, razem z żoną kupiliśmy mieszkanie w MDMie, w mieszkaniu chcielibyśmy zameldować tylko dzieci, które są pełnoletnie czy jest taka możliwość?

 • Marta

  Witam,

  chciałabym dokonać zakupu mieszkania, którego budowa zakończona zostanie w I kwartale 2017 roku. Mieszkanie natomiast chciałabym kupić już teraz, a co za tym idzie wziąć kredyt korzystając z dofinansowania MDM. Czy w takim wypadku dofinansowanie dostałabym ze środków z 2016 roku?

 • ER

  W projekcie jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń i jest on już zatwierdzony i wydane pozwolenie na budowę więc raczej nie da się tego zmienić, czy to może stanowić nieprawidłowość podczas kontroli BGK?
  A gdy jednak zaliczymy szafy i wnęki do powierzchni użytkowej (w projekcie nie ma podanych wymiarów wnęk są one zaliczone do powierzchni pokoju więc trudno będzie wyliczyć ile m ma sama szafa) to czy to może stanowić nieprawidłowość? Czy można wliczyć szafy i wnęki w pow. użytkową jeśli nie wpływa to na kwotę dofinansowania która jest liczona do 50 m kw więc czy z wnękami czy bez to i tak powierzchnia użytkowa będzie dużo wyższa niż 50m kw?

 • ToZy

  Wita, obecnie posiadam mieszkanie planuję budowę domu jednorodzinnego razem z moją partnerką (w udziale 3/5 ja, 2/5 partnerka) czy partnerka będzie mogła ubiegać się o dopłatę ?
  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. W projekcie powinna być wymieniona powierzchnia użytkowa. W razie problemów, polecam posiłkować się rekomendacją BGK, którą można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Szafy wnękowe nie powinny zaliczać się do powierzchni użytkowej.

  W umowie deweloperskiej najlepiej szczegółowo rozpisać poszczególne powierzchnie tak, jak zostało to rozpisane w komentarzu (dom ma 120 mkw, a powierzchnia użytkowa 99 mkw)

 • ER

  Witam,

  jak należy wyliczyć powierzchnię użytkową domu którą trzeba wpisać do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego? Wg projektu dom ma 120 metrów w tym garaż 16 i kotłownia 5 wystarczy odjąć powierzchnie tych pomieszczeń od całkowitej z projektu?

  Czy należy również odjąć powierzchnie szaf i wnęk?

  Jaka powierzchnia użytkowa powinna być wpisana do umowy deweloperskiej ta wg projektu czyli powierzchnia całego domu czy powinno to być rozpisane ze dom ma 120m kw, a powierzchnia użytkowa 99m kw?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. W kwestii wyliczania kwoty dofinansowania nic się na razie nie zmieniło. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ER

  Witam,
  jak należy wyliczyć powierzchnię użytkową domu którą trzeba wpisać do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego? Wg projektu dom ma 120 metrów w tym garaż 16 i kotłownia 5 wystarczy odjąć powierzchnie tych pomieszczeń od całkowitej z projektu?
  Czy należy również odjąć powierzchnie szaf i wnęk?
  Jaka powierzchnia użytkowa powinna być wpisana do umowy deweloperskiej ta wg projektu czyli powierzchnia całego domu czy powinno to być rozpisane ze dom ma 120m kw, a powierzchnia użytkowa 99m kw?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W takim razie dopłata zostanie wypłacona 26-go lutego. Może Pan ew. przyspieszyć termin wypłaty – składając odpowiednią dyspozycję u Pańskiego doradcy kredytowego.

 • Tomek

  Witam, czy mogę dokonać zakupu połowy domu tj. jednego piętra ? Dom oczywiście podzielony jest na dwa osobne mieszkania z jedną klatką schodową.

 • Robert

  Witam
  Jakie warunki zmieniły się w 2016 roku? tzn. W 2015 roku starałem się o kredyt dla singla. Dofinansowanie wynosiło wtedy 10% od Państwa. Czy teraz w tym nowym roku coś się zmieniło? Chcę jeszcze raz złożyć wniosek, słyszałem że teraz jest 15% w tym 10% od Państwa a 5% własne? Czy jeszcze singiel na swoim jest?
  Pozdrawiam

 • Janek

  Witam! Do 26 lutego mam termin wypłaty ostatniej transzy wraz z dofinansowaniem. Budowa została już zakończona, złożyłem dyspozycję kontroli nieruchomość, bank po kontroli ma 10 dni na wypłatę. Moje pytanie brzmi, czy dopłata zostanie wypłacona razem z ostatnią transzą tj. około 20 czy dopiero 26 lutego? W umowie mam zapis że, cytuję: „Planowany termin wypłaty dofinansowania to 26.02.2016”. Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Nie musi się Pani obawiać możliwości utraty dofinansowania. po pierwsze, strych (poddasze nieużytkowe) nie jest rozpatrywane jako powierzchnia użytkowa wg rekomendacji BGK (http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf)

  Po drugie – wg informacji Z Ministerstwa Rozwoju: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) lokalu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Martyna

  Witam,
  Kupuję mieszkanie korzystając z programu MDM, 50m2 + powierzchnia nieużytkowa 39m2. Chciałabym wyremontować poddasze (pow. nieużyt.), kładąc podłogi i gładząc ściany. Trzymałabym też tam swoje rzeczy, ze względu na brak piwnic w budynku. Czy przy ew. kontroli mam obawiać się decyzji o zwrocie dofinansowania, czego powodem byłoby uznanie poddasza jako powierzchni użytkowej?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W przypadku TBSu mówimy raczej o udziale we wspólnej własności, obawiam się, że nie jest możliwe sfinansowanie takiego mieszkania przy pomocy kredytu w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  wszystko zależy od tego, kiedy została podpisana Pańska umowa kredytowa. Jeżeli nastąpiło to przed wejściem w życie nowelizacji MDMu (czyli przed wrześniem 2015) – może Pan bez problemu spłacić nawet cały kredyt. Jeżeli umowa została podpisana po uprawomocnieniu się nowelizacji – maksymalna kwota, jaką może pan nadpłacić (poza harmonogramem) jest równa kwocie otrzymanego przez Pana dofinansowania (czyli 18.600 PLN). Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

  Jeżeli posiada Pan już mieszkanie i jednocześnie nie wychowuje min. trójki dzieci, nie ma Pan niestety możliwości, aby wziąć udział w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Witam w listopadzie 2015 dostałem dofinansowanie z mdm 18 600 zł ! na jaką kwotę mogę zrobić maksymalnie nadpłatę kredytu aby nie stracić dofinansowania ??

 • Kamil

  Witam. Czy istnieje mozliwosc doplaty do mieszkania Tbs ?

 • Marcin

  Witam w zeszłym roku wziałem kredyt na mieszkanie i obecnie jestem juz jego włascicielem czy moge skorzystac z tego programu MDM ?

 • photofilesection

  Witam czy w przzypadku gdy moj maz przed zawarciem zeiazku malzenskiego dostal po mamie 1/3 domu w spadku to mamy szanse na mdm? Zaznaczam ze ja nie jestem wlascicielem zadnej nieruchomosci gdyz maz dostal ja przed slubem i jest tylko jej udzialowcem nie pelnym wlascicielem. Mamy jedno dziecko

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Drugie pytanie – kwestia meldunku Pani narzeczonego w ww. mieszkaniu. jest to jak najbardziej możliwe. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  I trzecia kwestia – współwłasności mieszkania. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM jest wkładem własnym. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.