Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Suma wszystkim ponadharmonogramowych nadpłat nie będzie mogła w Pani przypadku przekroczyć 20 tys. PLN.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dopłata jest nieodłącznie związana ze specjalnym kredytem w ramach programu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania będzie Pan mógł całkowicie spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Mariola

  Jak należy interpretować zapis o nadpłacie w kwocie większej niż kwota udzielonego kredytu w MDM? Czy oznacza to, że jeżeli otrzymam dotację w wysokości 20.000 zł, to przez 5 lat nie będę mogła nadpłacić łącznie 20.000 zł kredytu, ażeby nie musieć zwracać dofinansowania? Czy też będę mogła nadpłacać np. po 5.000 zł, byle jednorazowo nie przekroczyć kwoty 20.000 zł?

 • 07jacek

  Witam ostanio kupilem mieszakanie w kredycie czy ten kreyt mozna wpisac do programu mdm?

 • Michal

  Planuję wziąć kredyt w MDM na 30 lat (z możliwością wcześniejszej spłaty).
  Wiem, że kredytu nie można nadpłacić kwotą przekraczającą dofinansowanie (w moim przyp. 47.700) w okresie 5 lat od otrzymania dofinansowania.
  I wiem też, że kredyt trzeba wziąć na minimum 15 lat żeby dostać dofinansowanie – w związku z tym kiedy będę mógł całkowicie spłacić kredyt (nadpłatami) bez utracenia dofinansowania – po 5 latach czy po 15 ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  To prawda, nabycie domu lub mieszkania to bardzo wymagający proces. Dzięki niemu jednak już wkrótce będą się Państwo cieszyć swoim własnym mieszkaniem.

 • Izabela

  Dziękuję. Ja też się cieszę, że udało się ostatecznie porozumieć, bo stresów ostatnio niemało przez te wszystkie drobiazgi związane z kredytem. 😊

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  właściwe odczytanie Państwa wątpliwości to moja praca – więc to raczej ja przepraszam. Niemniej, dobrze, że udało się wyjaśnić tą kwestię.

 • Izabela

  Faktycznie, może zbyt mało precyzyjnie się wyraziłam. W każdym razie dziękuję. 😊

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie, to ja niewłaściwie zrozumiałem Pani pytanie – jeżeli to sprzedawca mieszkania dokonuje użyczenia mieszkania Pani – nie będzie problemu z otrzymaniem dofinansowania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ok, niewłaściwie zrozumiałem Pani pytanie – jeżeli to sprzedawca mieszkania dokonuje użyczenia Pani – nie będzie problemu.

 • Izabela

  Bo uzyczajacym do zakupu nie byłabym ja, a obecny właściciel mieszkania.

 • Izabela

  To ciekawe, bo nie mając dziś od Państwa odpowiedzi zadzwoniłam do Ministerstwa i otrzymałam odpowiedz, że użyczenie przed zakupem nie wpływa na dopłatę. Możemy to jakoś wyjaśnić? No i jeszcze jedno- przecież wiadomo, że skoro do kredytu przystępuje się wspólnie, mieszkać też będzie się razem. A może jest inaczej?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie wyklucza. Jeżeli młodsze z Państwa spełnia kryterium wieku (poniżej 35 lat) – możecie Państwo skorzystać z MDMu, do czego szczerze zachęcam.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najlepsze z dostępnych na rynku ofert.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Z punktu widzenia banku – nie będzie to problemem. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie:http://mieszkaniedlamlodych.co

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Odnośnie użyczenia przez Panią mieszkania narzeczonemu – odradzam taki pomysł. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w

  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Magda

  czy jesli mój Mąż posiada służebność osobista dożywotnai do użytkowania jednego pokoju w domu rodzinnym którego włascicielem jest jego Ojciec czy to wyklucza skorzystnie z programu MDM????

 • Magda

  czy jesli mój Mąż posiada służebność osobista dożywotnai do użytkowania jednego pokoju w domu rodzinnym którego włascicielem jest jego Ojciec czy to wyklucza skorzystnie z programu MDM????

 • Anna

  Dzień dobry. Moja sytuacja wygląda następująco. Mąż w tym roku stał się właścicielem działki w drodze darowizny na której planujemy budowę domu. Kredyt chcemy wziąć wspólnie. Jednakże ze względu na to iż ja nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem działki we wszystkich dokumentach dotyczących budowy pojawiać będzie się mąż. Czy nie jest to problem w przypadku ubiegania się o kredyt wspólnie w przypadku gdy tylko mąż zostanie właścicielem działki a co za tym idzie również domu.

 • Izabela

  Dzień dobry! Razem z narzeczonym bierzemy kredyt z dopłatą MDM, ale tylko ja będę na początek właścicielem (do ślubu). Przed zawarciem umowy przyrzeczonej zamieszkamy już w „nowym” mieszkaniu na zasadzie użyczenia lokalu. I tu moje pytanie – czy nie będzie problemu, jeśli narzeczony będzie miał umowę użyczenia razem ze mną, razem przystępujemy do kredytu, a tylko ja figuruję na umowie kupna-sprzedaży? Czy to jakoś przeszkadza?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa nie określa obowiązku meldunkowego, mówi jedynie, że mieszkanie powinno spełniać potrzeby beneficjentów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  ok, jeżeli pojawi się jeszcze jakieś pytanie, zapraszam na forum.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa nie określa obowiązku meldunkowego, mówi jedynie, że mieszkanie powinno spełniać potrzeby beneficjentów.

 • Asik

  A w takiej sytuacji jak powyżej kto z członków tej pięcioosobowej rodzinny musi być zameldowany na nowym mieszkaniu? Czy obecnie nie ma obowiązku meldunku?

 • Pytanie

  Dziękuję za odpowiedź.
  Wszystko wydaje się jasne.
  Pozdrawiam

 • Asik

  A w takiej sytuacji jak powyżej kto z członków tej pięcioosobowej rodzinny musi być zameldowany na nowym mieszkaniu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Można dokonać ustalenia współwłasności mieszkania. Nie trzeba czekać 5-ciu lat. Po zawarciu związku małżeńskiego będzie można dokonać rozszerzenia jego własności na małżonka / małżonkę. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • wdz

  Witam! Prosze o potwierdzenie. Singiel bierze kredyt mdm jest wlasciciem mieszkania. Po pol roku od uzyskania kredytu wchodzi w zwiazek malzenski. Czy nowelizacja ustawy daje nowa możliwość przeniesienia współwłasności mieszkania zakupionego przez singla w ramach Mdm, na jego współmałżonka Bez utraty dofinansowania? Nie trzeba już czekać 5 lat?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg rozmów, jakie mieliśmy z bankami okres 5-ciu lat liczony jest „rocznikowo”. Jeżeli przeniesienie własności mieszkania nastąpi w lutym 2016, do końca 2021 roku nie może Pan nadpłacić więcej, niż kwota przyznanego dofinansowania.

  Odnośnie pkt 1-go otrzymałem informację, że nie powinien Pan nadpłacić kredytu poniżej 50% LTV przed podpisaniem aktu notarialnego.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przykro mi, że informacja była akurat taka. Mam nadzieję, że ten zapis ulegnie zmianie, aby Państwo także mogli wziąć udział w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania

 • Pytanie

  Witam.
  Dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
  Faktycznie mamy taki zapis w umowie o możliwości spłaty części kredytu bez marży przez pierwsze 2 lata, ale przynajmniej wiem ile mogę nadpłacić bez ryzyka utraty dofinansowania.
  Szczerze to dobrze że zapytałem i że istnieje ten portal. Mamy kredyt na 15 lat i chciałem zaznaczyć opcję ”skrócenia okresu spłaty” co groziłoby utratą dofinansowania…. więc jeszcze raz dziękuje.
  Jednak nie mogę nie zapytać….
  Nasz kredyt uruchomiony 1 transzą ale jako całość dopiero w październiku 2016, przeniesienie aktu własności pewnie gdzieś na początku 2017.
  Punkt 2 – Czy ustawa nie mówi dosłownie ”przez 5 lat od przeniesienia aktu własności” – nie można nadpłacić więcej niż kwota przyznanego dofinansowania, czyli w naszym przypadku 30 tyś ?
  Punkt 1 – czy to nie daje możliwości nadpłaty do poziomu <50% ''przed przeniesieniem aktu własności'' czyli w naszym przypadku czy nie można nadpłacić na etapie transz i to przed przeniesieniem własności, do połowy wartości kredytu na nieruchomość ? Do tej pory tak to interpretowałem.
  Pozdrawiam

 • SP Karolina

  Dziękuję za informację

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Nie musi Pan.
  Ad 2. Tzn. po nabyciu innego lokalu w ramach MDMu? Przez 5 lat nie można nabyć innego lokalu mieszkalnego (art. 14 Ustawy) ze względu na konsekwencje w postaci utraty części dofinansowania.
  Ad 3. Tak, bez problemu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  @Daro ma rację. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie wyklucza. Udział w programie MDM powinien umożliwić realizację potrzeb mieszkaniowych beneficjenta. Własność ułamkowa nie zapewnia realizacji takich potrzeb. Zachęcam do uczestnictwa w programie MDM – np. poprzez rejestrację na naszej stronie.

 • paweł

  Witam. Jeśli skorzystałem na początku 2015 roku z MDM, a w roku 2016 spodziewam się wraz z żoną urodzenia pierwszego dziecka, czy przysługuje nam dodatkowa dopłata?

 • Daro

  Nie

 • Michał

  Witam, mam trójkę dzieci i jestem właścicielem mieszkania.
  1. Czy po nabyciu nowej nieruchomość za kredyt i dopłatę – muszę sprzedawać obecne mieszkanie?
  2. po zakupieniu nowej czy mogę nabyć kolejną ?
  3. Czy po 5 latach mogę sprzedać nieruchomość z kredytu MDM ?

 • SP Karolina

  Witam,
  mam pytanie
  posiadam troje nieletnich dzieci(8l.,5l,1 rok) chcielibyśmy z mężem kupić mieszkanie w programie MDM czy możemy wziąć udział w programie jeśli kupiliśmy wcześniej mieszkanie w programie rodzina na swoim z dopłatą od państwa?(dodam, że chcemy sprzedać obecne mieszkanie, spłacić kredyt i kupić drugie).

 • Jo!

  Witam,
  Mam męża i 1 dziecko, Jestem współwłaścicielem nieruchomości (spadek po tacie) w części 1/8, czy to wyklucza nas z udziału w programie MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wniosek o kredyt powinien został złożony równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie. Jeżeli chciałby Pan skorzystać z programu MDM, polecam rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Panem i udzieli odpowiednich wskazówek.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam,

  Ad 1. Nie zależy. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wysokości dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Ad 2. Niestety nie. Warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W ramach programu MDM nie może Pan niestety zakupić dwóch budynków na jednej działce. Czy istnieje ew. możliwość, aby podzielić nieruchomość na dwie części (na każdej działce jeden domek). Mógłby Pan wówczas nabyć interesujący Pana dom w ramach programu MDM. W międzyczasie właściciel drugiego domu dokonałby rozbiórki. Po zakończeniu tego procesu mógłby Pan nabyć samą działkę i dokonać scalenia. Zabieg niestety trochę kosztowny. ale to chyba jedyna możliwość. Uwaga – kiedy już nabędzie Pan pierwszy dom, nie może Pan nabyć innej nieruchomości mieszkalnej (dlatego właśnie drugi domek przed kupnem działki należałoby rozebrać).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Wg. art 6-go ustawy MDM małżeństwa powinny wspólnie skorzystać z kredytu z dofinansowaniem (a Pan niestety nie spełnia warunków programu ze względu na fakt posiadania w przeszłości mieszkania).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście, bez problemu mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalną poradą dot. wyboru odpowiedniej oferty bankowej – prośba o rejestrację na naszej stronie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem informację w komentarzu poniżej odnośnie możliwych konsekwencji ze względu na ponadharmonogramową spłatę kredytu

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem informację w komentarzu poniżej odnośnie możliwych konsekwencji ze względu na ponadharmonogramową spłatę kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, może Pan nadpłacić (poza harmonogramem) maksymalnie 30 tys. PLN (czyli kwotę otrzymanego dofinansowania). Warunek obowiązuje przez pierwsze 5 lat od momentu przeniesienia własności mieszkania otrzymanego w ramach programu MDM.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Być może wynegocjowali Państwo brak prowizji ze strony banku? Konsekwencje nadpłaty kredytu w programie MDM są określone ustawowo – bank nie może ich negocjować.

 • jonko

  dziękuję, więc ja sie kwalifikuję. Czy u Państwa mogę się starać o dopłatę jeśli podpisałem umowę kredytu hipotecznego na 200 kPLN miesiąc temu w m-banku a o dopłatach dowiedziałem się wczoraj?

 • Basia

  Witam,
  1 ) Dofinansowanie MDM dla singla/pary (nie małżeństwa) mieszkania należy się do powierzchni ilu m2?
  2) Jeżeli byłam jeszcze w tym roku właścicielką mieszkania (otrzymałam w darowiźnie), ale darowałam/przepisałam je bratu to czy mogę się ubiegać o MDM?

 • Krzysztof

  Witam.

  Mam pytanie dotyczące zakupu domku o powierzchni 48m2, problem polega na tym, że na tej samej działce istnieje inny budynek mieszkalny, który jest w stanie agonalnym, jednakże istnieje. Moja idea zakupu domku była taka, że ten domek 48m2 byłby inwestycją przejściową, na czas realizacji nowej inwestycji po paru latach w miejscu istnienia drewnianego budynku. Zgodnie z ustawą domek, musi stanowić jedną całość. Jak to interpretować, czy jest mimo wszystko możliwość skorzystania z MDM w sytuacji istnienia 2 budynków mieszkalnych, oba łącznie mają około 83 m2 powierzchni użytkowej. Czy aktualne pozwolenie na rozbiórkę dyskwalifikuje budynek drewniany w takiej sytuacji?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

 • Tomek

  Witam jesteśmy małżeństwem od roku. Ja wcześniej nabyłem mieszkanie 5 lat temu i jest one tylko na mnie. Żona ma 24 lata i nie jest współwłaścicielem mieszkania. Pytanie czy żona może starać się o Mdm?

 • Pytanie

  Otrzymałem już zgodę z centrali banku a wraz z nią ”Dyspozycję przedterminowej spłaty….” która obwarowana jest zapisami „W przypadku kredytu MDM oświadczam że jestem świadomy…..” Stąd moje pytanie o wspomniane 10-20%. Żeby było śmieszniej wynegocjowaliśmy zapis w umowie o możliwości wcześniejszej spłaty bez marży banku na takim poziomie……

 • Pytanie

  Podsumowując :
  Jeśli otrzymaliśmy 30 tyś dofinansowania MDM to nie możemy nadpłacić nic powyżej tej kwoty przez pierwsze 5 lat od dnia przeniesienia własności?
  W tym przypadku zasada 50 % nie obowiązuje ?

 • Monika

  Witam.

  Proszę o wyjaśnienie mi jednej kwestii:

  „Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci;

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.”

  Czy powyższy paragraf pozwala na skorzystanie z programu rodzinie z 3 własnych dzieci (uczących się w podstawówce, technikum i szkole wyższej), gdzie wiek kredytobiorców wynosi 46 i 47 lat oraz posiadających już jeden dom (pełna własność)?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Monika.

 • Pytanie

  Dziękuję za odpowiedź.
  O dziwo bank już wyraził taką zgodę….
  Chodzi tylko o dotrzymanie zasad MDM.
  Mam przed oczami wniosek, który otrzymałem z centrali banku ”Dyspozycja przedterminowej spłaty części kredytu”
  Dokument obwarowany jest zapisami ”w przypadku kredytu MDM jestem świadomy i akceptuję fakt, że….” stąd moje pierwsze pytanie.
  Podsumowując :
  Jeśli otrzymaliśmy np. 30 tyś dofinansowania MDM to przez pierwsze 5 lat (od daty przeniesienia własności) mogę nadpłacić (poza ustalonym, symulowanym, poziomem spłaty rat równych przez 15 lat okresu wnioskowanego kredytowania) w sumie 30 tyś i nic więcej ?
  Pomimo zasady generalnej, że nie można kredytować poniżej 50% wartości nieruchomości ?
  Ponieważ podczas negocjacji kredytu informowano nas, że przez pierwsze 5 lat nie mogę spłacić więcej niż 50% wartości kredytu na nieruchomość, stąd negocjowaliśmy dodatkowe zapisy w umowie – brak marży banku za wcześniejszą spłatę części kredytu (wspomniane 20%).
  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Wątpię, aby którykolwiek bank zaoferował Panu możliwość nadpłaty kredytu ze skróceniem okresu. Obowiązuje zasada tych nieszczęsnych min. 15 lat (ew. po 5-ciu latach od ustalenia własności mieszkania będzie Pan mógł w całości spłacić kredyt).

  Proszę pamiętać, że ponadharmonogramowa nadpłata nie może przekroczyć kwoty otrzymanego dofinansowania (jeżeli ją przekroczy to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania). Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Pytanie

  Witam serdecznie.
  Udało nam się z żoną skorzystać z programu MDM.
  Otrzymaliśmy zgodę oraz potwierdzenie kwoty.
  Wszytko znalazło się w akcie notarialnym. Mieszkanie odbieramy w przyszłym roku więc siłą rzeczy bank już przelał 1 transzę do dewelopera. Kredyt obecnie na 15 lat na jakieś 90% wartości mieszkania. Pozostałe koszty jak miejsce postojowe, zapłaciliśmy z własnych środków.
  Pytanie : czy mogę spłacić część kredytu (ok 10-20% wartości nieruchomości) skracając okres spłaty rat czy muszę trzymać się 15 lat spłacania (czy muszę wybrać opcję obniżenia wysokości raty).
  Jak wiadomo umowa przeniesienia własności dopiero pod koniec 2016 r. Generalnie problem w tym, że nadpłacając obecnie część pieniędzy unikam płacenia kosztów za mieszkanie którego nie mam… ale obawiam się utraty dofinansowania. Oczywiście zdaję sobie sprawę z warunku 50% całości.
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Polecam ew. spróbować dogadać się ze sprzedawcą mieszkania, aby wyremontował mieszkanie i doliczył kwotę remontu do ceny lokalu. Wtedy będzie Pan mógł sfinalizować całą transakcję w ramach MDMu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Meldunek jest dobrowolny. Proszę jednak pamiętać, że celem programu MDM jest zapewnienie beneficjentowi odpowiednich warunków mieszkaniowych (czyli powinien Pan mieszkać w wymienionym lokalu).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Do wyliczenia limitów korzystamy z informacji nt. powierzchni użytkowej mieszkania.

  Powierzchnia garażu nie wlicza się do powierzchni użytkowej. Więcej informacji na ten temat w dziale Dokumenty na naszej stronie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. We wniosku o dofinansowanie wskazała Pani datę wypłaty dofinansowania. Bank kredytujący w oparciu o tą datę wystąpił do BGK o przelanie środków na swoje konto techniczne, a następnie powinien je przekazać na konto zbywcy. Jeżeli środki nie zostały przekazane, polecam kontakt z Pani doradcą i ustalenie, co się zadziało.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Beneficjentami w ramach programu MDM mogą być jedynie małżeństwa lub single. Będzie Pan mógł przystąpić do kredytu jedynie razem z żoną.