Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Witam. Aby lokal mógł być zakupiony w ramach programu MDM, powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta – czyli być przynajmniej oddany do użytkowania. Sam Pan nie może tego zrobić po zakupie domu.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan wymienione warunki, zachęcam do skorzystania z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, kiedyś istotnie poruszaliśmy już ten wątek. W momencie złożenia wniosku nie będzie Pan jeszcze właścicielem innego lokalu mieszkalnego, czyli warunek uczestnictwa w programie MDM będzie spełniony. Z kolei darowizna nie nastąpi po podpisaniu przekazania aktu własności, więc nie zostaną spełnione przesłanki art. 14-go

 • Przemek

  Witam, planujemy zakupić dom w mdm w najblizszych dniach. Jest to dom wolnostojący w stanie surowym zamkniętym, z zewnątrz wykończony. W banku dowiedzieliśmy się że musimy podpisać umowę deweloperska na dokończenie domu a inwestor odda nam dom w stanie deweloperskim oddany do użytku. Wszystko byłoby ok gdyby nie to że deweloper oznajmił że nie odda budynku do użytku a jedynie zakończy budowę a oddanie do użytku muszę zrobić sam. Czy jest to zgodne z przepisami mdm czy dom musi być oddany do użytku czg wystarczy zakonczyc budowę i czy mamy na to określony czas? Z góry dziękuję za opd

 • Przemysław

  Witam serdecznie jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego czy mam szansą na mdm?

 • Łukasz

  A ja zadam pytanie, do zacytowanego punktu 4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub
  budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny…

  Co jest tym momentem uzyskania lokalu. Bo chcę składać wniosek na dom z mdm na samym początku stycznia, ale dokładnie od 22 lutego mogę otrzymać w formie darowizny drugi domek od siostry. Czy jeśli złożę wniosek w styczniu, a akt notarialny na dom z mdm podpisałbym dopiero po otrzymaniu darowizny od siostry (czyli po 22.02) wówczas nie będę musiał zwracać dopłaty. Kiedyś już o to pytałem ale proszę o potwierdzenie czy jeśli złoże wniosek o kredyt i dopłatę w styczniu, 22 lutego otrzymam darowiznę, zaniosę do banku dokument że już posiadam inną nieruchomość, ale w myśl ustawy mam trójkę dzieci i mogę posiadać i np. 23 lutego podpisze akt notarialny na nieruchomość z mdm to czy nadal przysługuje mi dopłata. Jeśli nie to 5 lat bym musiał czekać za darowizną. I na jakiej podstawie prawnej to działa?

 • W ramach programu MDM można również nabyć dom o powierzchni całkowitej 150m2, o ile maksymalna wielkość powierzchni użytkowej wymienionego domu wynosi max 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Tutaj możecie Państwo znaleźć informacje, jakie pomieszczenia wg. BGK powinny być kwalifikowane jako powierzchnia użytkowa: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest taka możliwość, o ile maksymalna wielkość powierzchni użytkowej wymienionego domu wynosi max 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Tutaj możecie Państwo znaleźć informacje, jakie pomieszczenia wg. BGK powinny być kwalifikowane jako powierzchnia użytkowa: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam
  zeby skorzystać z programu mdm musze szukac domu o powierzchni do 100m2 ??nie wliczając dzieci. Czy moge zakupic dom o powierzchni 150 m2 i tez dostane dofinansowanie??

 • Michał

  Witam czy jest możliwość kupienia domu o powierzchni 150 m2 z dofinansowania mdm?

 • Witam. Jeżeli dobrze rozumiem, w obu przypadkach nieruchomość spełnia limity programu MDM. Jeżeli bank zasugeruje się projektem (co jest najbardziej prawdopodobne), powierzchnia użytkowa mieści się w normie. Jeżeli zostanie wysłany rzeczoznawca i dokona obmiaru (w co bardzo wątpię), to zaliczy wiatrołap do powierzchni użytkowej, ale odejmie od niej aktualną powierzchnię suszarni.

  Może Pan ew. dokonać ustalenia wielkości powierzchni użytkowej we własnym zakresie, wtedy sprawa będzie całkowicie wyjaśniona.

  Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Można, ale z zachowaniem pewnych warunków. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • KArol

  Czy jak się weźmie kredyt z MDM to można nadpłacać kredyt ?

 • Witam. Jeżeli będzie to otrzymanie części lub całości własności mieszkania (ale nie w formie spadku), będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli zostanie podpisana umowa kredytowa, gwarancja wynosi 100%. Bank może ew. wystawić promesę wypłaty kwoty dofinansowania.

 • Łukasz

  Dzień dobry,

  Mam trójkę dzieci. Znalazłem dom z lat 70tych o powierzchni 115,5 m. W tym suszarnia 6 m. Powierzchni użytkowej w projekcie i akcie wpisano 109,5. Z tym, że suszarnia ma 10 m2 bo została powiększona o ciemnice (2 m) i przedpokój (2m) – pomieszczenia te były w projekcie z lat 70 tych obok suszarni. Dodam, że suszarnia jest o powierzchni jak kuchnia znajdująca się od nią i o pow. 10m2.

  Problem jest w tym, ze w projekcie nie ma wiatrołapu (z pewnością dobudowany później) o powierzchni 3m2.

  Jeśli przyjmę rozwiązanie, że 115,5 minus 10 suszarni, ale dodam 3 wiatrołapu to mam 108,5 m i się mieszczę w limicie do 110 z trójką dzieci.

  ale jeśli Rzeczoznawca uzna 115,5 minus suszarnia 6 m plus wiatrołap 3m= 112,5 i się nie mieszczę. Nawet jeśli odejmę ciemnicę 2m (zależy jaka to kategoria pomieszczenia, choć jej w rzeczywistości nie ma bo powiększono suszarnie) 2 m2 wychodzi 110,5 i zonk.

  Jak może podejść do tego rzeczoznawca?
  Co powinienem zrobić, może wstawić zabudowaną szafę. Co to za dziwaczne pomieszczenie ciemnica? Może zrobić otwarty wiatrołap i będzie nieużytkowy lub go zbużyć?

  Pozdrawiam

 • Tl

  Witam,

  Czy jeżeli w trakcie mdm otrzymam mieszkanie na zasadzie dożywotniej opieki, bedzie to powodowało jakieś komplikacje?

  Pozdrawiam
  A.

 • ArturK

  Witam. Mam jeszcze jedno pytanie , sprzedajacy mieszkanie pytaja mnie kto zagwarantuje im wyplate tych srodkow w2018 roku ponieważ oni juz nie sa wlascicielami tego mieszkania jaka maja gwarancje otrzymania pieniedzy

 • Jeżeli są to własności części ułamkowych nieruchomości, ale nie stanowiące odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa wspomina o wychowywaniu min. trójki dzieci, muszą więc Państwo poczekać na urodziny malucha i dopiero wtedy składać wniosek. Wcześniej warto ew. zbadać zdolność kredytową i zebrać dokumentację, aby proces przebiegł jak najszybciej.

  To prawda, że zainteresowanie programem jest duże i w marcu może już nie być środków z 2017-go roku. Pozostanie wtedy Państwu pula z 2018, co oznacza, że zakup mieszkania może się odbyć jeszcze w 2017-tym, ale zbywca otrzyma środki z MDMu na początku 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Tak, musi Pani złożyć wniosek do końca roku, w którym kończy Pani 35 lat, ale może to być wniosek z puli 2018. Inna sprawa, czy pod koniec 2017-go roku będą jeszcze dostępne środki z puli 2018, które można zarezerwować wcześniej. W tym roku środków z 2017 nie ma już od lipca.

 • marla

  witam serdecznie
  Czy jeżeli aktualnie jestem współwłaścicielem dwóch nieruchomości z czego:
  1. Współwłasność 1/4 na mocy postępowania spadkowego
  2. Współwłasność 1/3 na podstawie umowy o darowiznę
  to wyklucza mnie to z programu? Mąż nie posiada żadnych nieruchomości. Dodam tylko, że w obu nieruchomościach nie ma możliwości zamieszkania. Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • ArturK

  Witam, na przełomie lutego i marca rodzi mi się trzecie dziecko, już mam mieszkanie tylko chciałbym kupić większe wiem że przy trójce dzieci można kupić kolejne tylko kiedy mogę zacząć załatwiać formalności związane z MDM, czy mogę to zrobić zanim urodzi się trzecie dziecko np. początkiem stycznia? Wiem że jest dużo chętnych na dopłatę wiec na przełomie lutego może może już zbraknąć środków.

 • Marlena

  Witam, mam następujące pytanie:
  – w styczniu 2017r. skończę 35 lat – chciałabym ubiegać się o kredyt z dopłatą mdm na mieszkanie z rynku wtórnego w 2018r. I mam pytanie: czy jak podpiszę umowę przedwstępną na zakup mieszkania i złożę wniosek o kredyt i dofinansowanie pod koniec roku 2017r. będę mogła liczyć na wypłatę z mdm w 2018r.? (czy złożenie wniosku musi być z datą 2018r. i wtedy z racji że skończy mi się rok kalendarzowy w którym ukończę 35 lat nie będę mogła liczyć na dofinansowanie)?

 • W przypadku TBSu mówimy raczej o udziale we wspólnej własności, obawiam się, że nie jest możliwe sfinansowanie takiego mieszkania przy pomocy kredytu w programie MDM.

 • Witam. Limity cen odnoszą się do powierzchni użytkowej. Aby sprawdzić, czy mieszkanie mieści się w wyznaczonych limitach należy wartość całej nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) podzielić przez metraż użytkowy.

 • Witam. Wstępne wnioski można już składać, ale na podstawie takiego wniosku zostanie jedynie wyliczona zdolność kredytowa oraz sporządzona lista dokumentów niezbędnych w procesie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać po 2017-01-01.

 • Witam. Jedyną opcją w Pana przypadku jest złożenie wniosku do końca bieżącego roku o dofinansowanie z puli 2018. W takiej sytuacji umowa przekazania własności mieszkania mogłaby być wypłacona w przyszłym roku (po wypłacie środków z kredytu), kwota dofinansowania wpłynęłaby na konto sprzedającego na początku 2018-go roku. Jeżeli zbywca mieszkania zgodzi się na takie rozwiązanie – będzie Pan mógł skorzystać z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • justyna

  Witam planuje z mężem odkupić partycypację tbs lub starać się o mieszkanie tbs czy w takim przypadku również możemy starać się o kredyt z mdm na wykup partycypacji.

 • Agnieszka

  Witam,
  chciałabym zapytać czy opublikowane przez BGK maksymalne limity cen za m2 odnoszą się do powierzchni użytkowej czyli bez piwnic, suszarni, garaży itp. czy do ogólnej powierzchni nabywanej nieruchomości czyli wraz z wymienionymi pomieszczeniami.
  Pozdrawiam

 • beata

  Witam,

  kiedy można składać wnioski na 2018r.?

  z góry dziękuję za odpowiedź

 • Jakub Samek

  Witam, zastanawiam się nad tym, czy możliwe jest skorzystanie z programu MdM w następującej sytuacji: skończyłem 35 lat w lutym i chciałbym samodzielnie zaciągnąć kredyt z dopłatą na rynku wtórnym. Czy jest to możliwe w jakiś sposób, biorąc pod uwagę fakt, że aby skorzystać z dofinansowanie umowa musiałaby zostać zawarta w przyszłym roku?

  Pozdrawiam serdecznie.

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić jedynie 100% własności mieszkania. Jeżeli wymieniona 1/3 miałaby być darowizną, może zbywca po prostu obniżyłby cenę mieszkania? Samego lokalu nigdzie nie trzeba rejestrować. Jeżeli spełnia limity ceny i powierzchni – co można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  można go zakupić w ramach programu MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna Z.

  Witam,
  Planujemy z Partnerem odkupić mieszkanie od osoby z jego rodziny. 1/3 wartości mieszkania będzie darowizną a na pozostałe 2/3 musimy zaciągnąć kredyt.
  Czy istnieje możliwość, żeby osoba z rodziny zarejestrowała to mieszkanie w programie MDM jako mieszkanie do sprzedaży z rynku wtórnego i żebyśmy otrzymali do niego w ten sposób dopłatę MDM?

 • Witam. Obecnie nie mają Państwo niestety możliwości dołączyć do programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Paweł

  Witam. Kupiliśmy wraz z żoną 2lata temu mieszkanie. Niestety wtedy w mdm nie można było kupić mieszkania z rynku wtórnego więc nie wzięliśmy udziału w programie. Mam 2 dzieci i chciałbym się dowiedzieć czy mogę teraz po 2 latach od zaciągnięcia kredytu wziąć udział w mdm. Jeżeli tak to jak to zrobić?

 • Witam. warunek nieposiadania mieszkania dotyczy osób, które wychowują min. troje dzieci. W Państwa przypadku proponuję poczekać na urodziny trzeciego dziecka i od razu składać wniosek. Wcześniej mogą Państwo ew. wstępnie sprawdzić zdolność i rozpocząć zbieranie dokumentacji. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Artur

  Witam
  czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie MDM drugiego stycznia 2017 jeżeli
  – mam już mieszkanie 60 m2
  – trzecie dziecko urodzi mi się luty / marzec 2017
  – kupić chciałbym 84 m2
  czy mogę zacząć dopełniać wszystkie formalności / dokumenty / związane z programem MDM już w styczniu a akt urodzenia trzeciego dziecka doniósłbym niezwłocznie po urodzeniu dziecka?

 • Szczerze mówiąc, nie słyszałem o przypadku sfinansowania programem MDM nieruchomości zakupionej w wyniku przetargu. Może ew. nasi doradcy coś pomogą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Witam,

  Ad 1. Nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Tak,przy czym proszę pamiętać, że wtedy obydwoje będziecie musieli spełniać kryteria programu MDM.

  Ad 3.Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Izabela

  Witam chcialm zapytac o dwie sprawy pierwsza:
  1. Mialam 35 urodziny w tym miesiacu a dokladnie urodzilam sie 4 listopada 1981 roku, ile czasu mi jeszcze zostalo zeby ubiegac sie o dofinansowanie z MDMu, do koca tego roku 2016 czy do momentu moich 36 urodzin w listopadzie 2017 roku?
  I drugie pytanie:
  2. W ramach skorzystània z tego programu chcialam wybudowac domek jednorodzinny przez dewelopera wiem jednak ze jest ovraniczenie co do metrarzu w moim przypadku jest to 100 m2 powierzchni mieszkanej poniewaz posiadam dwojke dzieci, czy w ramach mdm mozna mimo tego wybudowac dom o wiekszym metarzu powierzchni mieszkalnej np. 140 m2 i dalej ubiegac sie o to dofinansowanie? Czy dofinansowanie w takim przypadku nadal bedzie mozliwe np tylko do tych 100 m2 mimo ze powierzchnia bedzie wieksza?
  Pozdrawiam

 • Andrzej
 • Beata

  Witam,

  mam 3 pytania:

  1. Czy jeśli z chłopakiem tworzymy związek nieformalny, chcielibyśmy wziąć kredyt na mieszkanie w programie mdm wspólnie to czy oboje będziemy właścicielami mieszkania?
  2. Czy jeśli powyższa opcja nie jest możliwa, to czy jeśli przed wzięciem kredytu weźmiemy ślub i razem przystąpimy do kredytu czy oboje będziemy właścicielami?
  3. Czy jeśli weźmiemy ślub po dostaniu kredytu na mieszkanie z programu mdm czy będzie możliwość, abyśmy oboje byli współwłaścicielami?

  z góry dziękuję za odpowiedź

 • Niestety – nie w przypadku beneficjentów programu RnS. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Michał

  Witam,
  W 2011r. kupiliśmy z żoną (jako małżeństwo bezdzietne) mieszkanie w programie Rodzina na Swoim – jesteśmy po 5 latach dopłat – zostały jeszcze 3 lata i obecnie mamy trójkę dzieci. Dotarły do mnie informacje, że korzystając z Rodziny na Swoim nie możemy już skorzystać z MDM pomimo trójki dzieci. Czy to prawda?

 • Witam. Posiadanie 50% udziałów w mieszkaniu mamy również nie stanowi powodu do zwrotu dofinansowania. Na tym etapie może być Pani spokojna, bank z pewnością prześwietlił Państwa sytuację. Jeżeli byłyby jakieś przyczyny do odmowy udzielenia kredytu – otrzymaliby Państwo taką informację.

 • Jeżeli nie była to cześć stanowiąca osobny lokal mieszkalny – może Pani skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona para nie jest małżeństwem – można (ale wtedy można zakupić inne mieszkanie, odkupienie udziałów drugiej osoby odpada). Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszego z małżonków).

  Odnośnie Pani zdolności – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” – czyli również Pani partner.

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Wstępny to inaczej przodek, osoba od której się wywodzimy. Zstępnymi określa się wszystkich potomków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszego z małżonków).

  Odnośnie Pani zdolności – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” – czyli również Pani partner.

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Wstępny to inaczej przodek, osoba od której się wywodzimy. Zstępnymi określa się wszystkich potomków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. jeżeli będzie to trzecie lub kolejne dziecko – tak. Kwota będzie wyższa, gdyż wymienione 5% nie jest liczone wg wartości kredytu, ale wg wartości odtworzeniowej mieszkania.

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Mon

  Rozumiem. Druga sprawa dotyczy tego, że od 9 lat jestem współwłaścicielką 50% udziałów mieszkania mojej mamy (dostałam 50% na zasadzie darowizny od mojego ojca). To także nie zobowiąże mojego mojego męża do zwrotu dofinansowania? Czekam teraz na odpowiedź z banku, bo dzwoniłam w tej sprawie – czy mogę być wpisana jako właściciel na takich samych warunkach, jak mój mąż (jednocześnie będąc współkredytobiorcą). Czas w tym momencie jest bardzo ważny, bo za tydzień mamy spotkanie u notariusza. Dziękuję

 • Kamila

  Witam, Po śmierci Taty dom odziedziczyła moja Mama w 1/2 częśći a pozostała część wg prawa spadkowego spadła na mnie i moje 3 siostry. W ciągu 6 miesięcy odbyla się sprawa na której wraz z siostrami zrzekłyśmy się spadku na rzecz Mamy. Czy mogę skorzystać z MDM?

 • Marcin

  Czy dopłata przysługuje również w przypadku kiedy para bezdzietna posiada po połowie mieszkania jednopokojowego wiec nie można z tego wydzielić odrębnego mieszkania?

 • Izabela

  Witam, chcialabhm skorzystac z programu MDM jako singielka mam 2 dzieci i skonczylam 35 lat w listopadzie tego roku, czy jesli zloze wniosek do konca grudnia tego roku to nadal moge sie ubiegac o to dofinansowanie?
  Drugie pytanie, nie mam jednak wystarczajacej zdolnosci kredytowej, z kim moglabym przystapic do programu i zaciagnac kredyt, czy moge go wziasc z moim partnerem z ktorym nie mam slubu? Zaznaczam ze partner jest w wieku 39 lat. A jesli nie z nim to z kim moge go wziasc? Co oznaza w ustawie ; wstepni i zstepni jakie to sa osoby?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

 • Izabela

  Witam, chcialabhm skorzystac z programu MDM jako singielka mam 2 dzieci i skonczylam 35 lat w listopadzie tego roku, czy jesli zloze wniosek do konca grudnia tego roku to nadal moge sie ubiegac o to dofinansowanie?
  Drugie pytanie, nie mam jednak wystarczajacej zdolnosci kredytowej, z kim moglabym przystapic do programu i zaciagnac kredyt, czy moge go wziasc z moim partnerem z ktorym nie mam slubu? Zaznaczam ze partner jest w wieku 39 lat. A jesli nie z nim to z kim moge go wziasc? Co oznaza w ustawie ; wstepni i zstepni jakie to sa osoby?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

 • Ewa

  Jeśli weźmiemy kredyt równy 50% wartości mieszkania i w ciągu 5
  kolejnych lat urodzi nam się kolejne dziecko, to czy uzyskamy dodatkowe
  5% obniżenie kwoty kredytu? Kwota kredytu wtedy spadnie do 45% wartości
  nieruchomości.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Witam. Nie przeszkadza. Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Trudno mi odpowiedzieć, jak będą wyglądały przyszłe ew. programy (po Mieszkaniu+). W przypadku MDMu fakt, że ktoś z małżonków posiada mieszkanie nabyte np. w ramach RnS’u wyklucza z programu oboje (chyba, że wychowują min. trójkę dzieci).

 • Jakub

  Witam. Posiadam działkę budowlaną. Czy przeszkadza to w udziale MDM ?

 • Agnieszka

  Witam,
  chciałabym kupić mieszkanie znajdujące się w domu jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie szeregowej. Powierzchnia całego domu wynosi ok. 185 m2. Ja kupowałabym jeden segment czyli dokładnie połowę – 1 lokal.
  Czy w takiej sytuacji nabywana przeze mnie nieruchomość kwalifikuje się do programu MDM w zakresie powierzchni ? Czy należy nabywane mieszkanie kwalifikować jako dom jednorodzinny czy mieszkanie dla którego ustawa przewiduje maksymalną powierzchnię 75 m2.

 • Sylwia

  Witam. Czy jeśli ktoś weźmie dofinansowanie przed ślubem (np jako narzeczony), to czy w przyszłości po ślubie współmałżonek (czyli już żona) będzie mogł skorzystac z innego dofinansowania na mieszkanie z innego programy czy fakt , że są małżenstwem a jedno z nich brało udział w MDM wyklucza kupno drugiego mieszkania ?
  pozdrawiam

 • Witam. Po urodzinach pierwszego i drugiego dziecka nie otrzymają Państwo żadnego dodatkowego dofinansowania. Uprawniają do tego dopiero urodziny trzeciej pociechy.

 • zapewne została Pani wezwana jako współkredytobiorca. Proszę się nie obawiać kwestii ew. zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Prośba o weryfikację daty urodzenia. Wniosek można złożyć do końca roku kalendarzowego w którym potencjalny beneficjent ukończył 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić 100% własności danej nieruchomości.

 • Kasia

  Witam,
  Czy jeśli do programu przystąpi rodzina bezdzietna, ale w ciągu tych 5 lat urodzi się dziecko, przysługuje takiej rodzinie dopłata dofinansowania? Znalazłam tylko informację, że „Dodatkowo dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 5 proc., jeśli w ciągu
  pięciu lat od transakcji w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne
  dziecko”. Czy w takim razie na pierwsze i drugie taka dopłata nie przysługuje?

 • Mon

  Dzień dobry,
  Mój partner wziął kredyt w MDM w 2015r. – w 2016r. została wysłana ostatnia transza oraz środki z MDM. Ja jestem wpółkredytobiorcą – on podpisywał wszystkie dokumenty jako właściciel / nabywca.
  W lipcu tego roku wzięliśmy ślub (bez rozdzielności majątkowej). Dziś odebrałam telefon, że mąż ma się stawić na podpisanie aktu notarialnego (przeniesienie własności). Pani poinformowała go, że muszę stawić się również ja. Czy w związku z tym będę wpisana jako współwłaściciel lokalu bez konieczności zwrotu środków MDM czy Notariusz może zażądać podpisania przeze mnie zrzeczenia się praw do lokalu męża?

 • Natalia Jastrzębska

  Dzień dobry, czy jak singiel urodzony 6 lutego 2016 roku mogę jeszcze złożyć wniosek o kredyt? Nie do końca jasno jest określony wiek.

 • Pgod

  Witam, czy w ramach MDM mogę kupić od siostry udziały w domu (mamy po połowie) – jest tam tylko jeden lokal?

 • Dodałem informację w komentarzu poniżej. Dodatkowo – aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Witam. Rozbudowa domu nie jest niestety objęta programem MDM (chyba, że w wyniku rozbudowy powstanie oddzielny lokal mieszkalny z własną KW).

 • Toma

  Witam, narzeczona mieszka w domu jednorodzinnym, który jest własnością jej brata. Po ślubie planujemy dobudować piętro z osobnym wejściem. Czy w związku z tym kwalifikujemy się do programu MDM?
  Czy bedzie można liczyć na zwrot za materiały budowlane?

 • Toma

  Witam, czy jesli narzeczona mieszka w domu jednorodzinnym i po slubie planujemy dobudowac piętro w tym domu to czy bedzie to traktowane jako budowa domu?
  będzie osobne wejście do domu. Czy mozna liczyć na zwrot kosztów za materialy z MDM?

 • Dodałem informację do komentarza powyżej.

 • O ile rozumiem, pozostajecie Państwo we wspólnocie małżeńskiej. Domek wybudowany przez żonę będzie także Pana własnością.

 • Piotr

  Rozumiem. To jeszcze jednak kwestia, jeżeli działkę
  letniskową nabyła by żona (oczywiście w rozumieniu naszej sytuacji opisanej powyżej – w pierwszym wątku naszej korespondencji) oraz to żona wybudowała by ten wspominany dom letniskowy (o ogólnych cechach/parametrach scharakteryzowanych powyżej) na tej działce? Oczywiście przed upływem 5lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM, którego jesteśmy wspólnie (z żoną) właścicielami ale to ja otrzymałem dofinansowanie z BGK w ramach programu MDM (nie żona i nie otrzymaliśmy go wspólnie). To czy również musielibyśmy zwrócić do BGK wartość przyznanego dofinansowania, jeżeli zdecydowalibyśmy się na ten zakup i inwestycję?

 • Piotr

  Rozumiem. To jeszcze jednak kwestia, jeżeli działkę
  letniskową nabyła by żona (oczywiście w rozumieniu naszej sytuacji opisanej powyżej – w pierwszym wątku naszej korespondencji) oraz to żona wybudowała by ten wspominany dom letniskowy (o ogólnych cechach/parametrach scharakteryzowanych powyżej) na tej działce? Oczywiście przed upływem 5lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM, którego jesteśmy wspólnie (z żoną) właścicielami ale to ja otrzymałem dofinansowanie z BGK w ramach programu MDM (nie żona i nie otrzymaliśmy go wspólnie). To czy również musielibyśmy zwrócić do BGK wartość przyznanego dofinansowania, jeżeli zdecydowalibyśmy się na ten zakup i inwestycję?

 • Jeżeli taka czynność mogłaby spowodować zwrot dofinansowania, bank z pewnością Państwa o tym poinformuje.

 • W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dofinansowanie trzeba będzie niestety zwrócić.

  Ew. możecie Państwo rozpocząć budowę tego domu, ale jej nie ukończyć przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM.

 • Jeżeli zakupi Pani ten dom jako osoba fizyczna – tak, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. Jeżeli zakupu dokona firma – wtedy nie będzie takiej konieczności (właścicielem domu będzie ww. firma, a nie Pani).

 • Ewelina

  Czyli wpisywał Pan wszystko w kolumnę gdzie pozwolenie potrzebne czy nie? bo w vzm-c jest podział

 • mysz

  Czyli jak bank się zgodzi na podpisanie aktu z małżonką to nie będzie na pewno takiej sytuacji, że BGK będzie kazał zwrócić dofinansowanie w moim przypadku?

 • Piotr

  Aby wyczerpać listę wszelkich wątpliwości odnośnie mojej sytuacji. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy na działce letniskowej którą planujemy zakupić możemy wybudować (teraz przed upływem 5lat od przyznania dofinansowania z BGK) dom letniskowy (drewniany z bali) dwukondygnacyjny (parter + poddasze) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 70m2? Tak aby nie musieć zwracać dopłaty przyznanej przez BGK? Wspomniany dom letniskowy miałby być wybudowany na wylewce betonowej (płycie betonowej pod całą powierzchnią domku) – nie jest to fundament w mojej ocenie.

 • Piotr

  Aby wyczerpać listę wszelkich wątpliwości odnośnie mojej sytuacji. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy na działce letniskowej którą planujemy zakupić możemy wybudować (teraz przed upływem 5lat od przyznania dofinansowania z BGK) dom letniskowy (drewniany z bali) dwukondygnacyjny (parter + poddasze) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 70m2? Tak aby nie musieć zwracać dopłaty przyznanej przez BGK? Wspomniany dom letniskowy miałby być wybudowany na wylewce betonowej (płycie betonowej pod całą powierzchnią domku) – nie jest
  to fundament w mojej ocenie.

 • Katarzyna

  A jeśli kupię ten dom wraz ziemią na działalność gospodarczą, którą aktualnie prowadzę to też będę musiała zwrócić mdm?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Jeżeli wymieniona działka letniskowa nie jest zabudowana nieruchomością mieszkalną, możecie ją Państwo objąć użytkowaniem wieczystym lub zakupić (osobno lub wspólnie z żoną) bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Wymieniona konieczność zwrotu części lub całości dofinansowania zachodzi jedynie w przypadku uzyskania własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem uzyskania własności w drodze spadku).

 • w moim przypadku nie dokonywałem takiego podziału. Kierowałem się listą materiałów, które były objęte możliwością zwrotu. Listę można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem aktu polecam poinformować bank kredytujący o zawarciu związku, jeżeli nie będą mieli nic przeciwko, może Pan podpisać akt razem z małżonką (ew. w czasie jednej wizyty u notariusza może Pan dokonać darowizny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

 • Witam. Posiadanie przez jednego z współmałżonków nieruchomości mieszkalnej dyskwalifikuje oboje.

  Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżonkowie przystępują do kredytu wspólnie. Jeżeli Pana żona posiada mieszkanie – nie ma niestety możliwości aby Państwo skorzystali z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki określone w ustawie.

 • Jeżeli miałby to być zakup domu na rynku pierwotnym (wyższe limity ceny) firma powinna spełniać warunki ustawy deweloperskiej, czyli m.in. posiadać rachunek powierniczy.

 • Ewelina

  Witam,
  Jestem w trakcie rozliczania vatu za materiały budowlane za budowę i wykończenie naszego domku. Orientujecie się może czy muszę dzielić materiały na te do inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę i takie, które nie wymagają? Szczerze nie wiem jak to ugryźć, mam nadzieję, że coś poradzicie

 • mysz

  Witam,

  Co w sytuacji, gdy podczas podpisywania kredytu i umowy deweloperskiej w zeszłym roku byłem singlem. Realizacja inwestycji wypada na koniec obecnego roku. W międzyczasie wziąłem ślub. Teraz zbliża się akt przeniesienia własności i moje pytanie, czy na tym akcie powinienem być sam czy raz z małżonką? Chodzi o to, aby nie stracić dofinansowania MdM.

 • Piotr

  Witam, mam taką sytuację:

  1) W dniu 13.03.2015 w formie aktu notarialnego zawarłem (samodzielnie jeszcze bez żony – nie byliśmy jeszcze małżeństwem) z deweloperem, umowę deweloperską tzw. przedwstępną umowę sprzedaży w celu zakupu
  mieszkania z rynku pierwotnego.

  2) W dniu 29.04.2015 zawarłem (wziąłem kredyt samodzielnie) z bankiem umowę kredytu mieszkaniowego MDM z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat na zakup mieszkania deweloperskiego.
  W momencie zawarcia umowy kredytowej z bankiem nie byliśmy jeszcze małżeństwem.

  3) W dniu 05.05.2015 BGK przyznaje wnioskowaną kwotę dofinansowania z planowaną datą wypłaty na 15.12.2015 – zgodnie z harmonogramem wpłat należności na rachunek powierniczy dewelopera.

  4) W dniu 15.10.2015 zawarliśmy związek małżeński ze wspólnością małżeńską.

  5) W dniu 01.12.2015 składam w banku dyspozycję o wypłatę/przekazanie dofinansowania z BGK na rachunek powierniczy dewelopera.

  6) W dniu 24.05.2016 podpisujemy w formie aktu notarialnego wraz z deweloperem umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego – tzw. przepisanie prawa własności na nabywcę, na mnie ale i również na żonę.
  Żona jest wpisana jako współwłaściciel w akcie notarialnym ale nie jest dopisana do kredytu/umowy kredytowej z bankiem (widnieję tylko ja) – oczywiście wykonane zostało to za zgodą banku. Akt notarialny wiadomo ma ustanowioną hipotekę.

  W związku z powyższą sytuacją mam pytanie:

  a) czy ja mogę
  b) czy moja żona może
  c) czy wspólnie (ja z żoną) możemy

  teraz nabyć nieruchomość: działkę letniskową/rekreacyjną z formą własności – użytkowanie wieczyste, aby nie musieć zwracać kwoty dofinansowania z BGK?

  Dodatkowo jeśli była by możliwość zakupu (w którejkolwiek z powyższych opcji: „a”, „b” lub „c” ) bez konieczności zwrotu dofinansowania z BGK, dla nieruchomości: działka letniskowa/rekreacyjna z formą własności – użytkowanie wieczyste. To czy będziemy mogli wykupić tę działkę na własność – zmienić jej formę własności z użytkowanie wieczyste na własność, oczywiście bez konieczności zwrotu udzielnego przez BGK dofinansowania?

 • BartekWLKP

  Witam!
  Mam pytanie odnośnie MDM. Razem z Małżonką posiadamy mieszkanie warte 250 tys zł. Mieszkanie jest całkowicie przepisane na nią. Dostała je jako darowiznę od rodziców. W tym roku planujemy sprzedać mieszkanie i kupić coś w granicach 340 tys zł. Potrzebujemy dobrać kredyt w wysokości 130-150 tys zł (różnica zakupu nowego + wykończenie). Czy jeśli wezmę kredyt na siebie, to mogę skorzystać z programy MDM? W przeszłości nigdy nie posiadałem nieruchomości/mieszkania/działki/domu jednorodzinnego.
  Czy posiadanie przez jednego z współmałżonków nieruchomość mieszkalną dyskwalifikuje obojga z MDM? Pozdrawiam

 • Anula

  Rozumiem, że deweloper nie musi mieć podwykonawcy. Ja szukam możliwości zlecenia budowy domu firmie budowlanej, która nie ma uprawnień dewelopera (np. rachunku powierniczego). Jakie warunki MUSI spełnić firma, która kupiłaby działkę i zbudowała na niej dom? Ten rachunek powierniczy jest absolutnie konieczny?

 • Tylko w przypadku, kiedy będzie to spadek. W każdym innym po uzyskaniu własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego część dopłaty trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Środki pochodzące z dofinansowania w programie MDM są przelewane na rachunek osoby sprzedającej lokal mieszkalny.

 • Tak, jeżeli działkę zakupi deweloper i wybuduje na niej dom, a następnie Pani zakupi tą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM, jest szansa na uzyskanie dofinansowania. Deweloper nie musi mieć podwykonawcy. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Tutaj znajdzie Pan wskazówki dot. powierzchni użytkowej: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ryl

  Witam jestem 30 letnim singlem zabiegam o dopłate mdm od początku roku 2017…kredyt zamierzam splacic w 5 lat…. czy w ciągu 5 lat moge stać sie włascicielem (współwłascicielem) innego mieszkania wlasnosciowego lub dzialki po rodzicach????

 • Anula

  Czy można spytać, komu bank wypłaca pieniądze w ramach kredytu z dopłatą MdM? Mnie, a ja deweloperowi, czy bezpośrednio na rachunek dewelopera?

 • Anula

  Czy w takim razie kupienie tej działki przez dewelopera byłoby dla mnie rozwiązaniem? Czy taki deweloper może mieć podwykonawcę, któremu zleci wykonanie domu?

 • Łukasz

  Witam. Upatrzony dom z rynku wtórnego om ma 170 m2 z piwnicą, tak że na parterze i piętrze jest 116 m2. Został wybudowany bez projekt w 1971 roku. W tych 116 metrach jest pomieszczenie wykorzystywane jako suszarnia (około 11 m2) ale w aktach wpisane jako kolejny pokój. Ma trójkę dzieci i mogę zakupić do 110 m2. czy mogę jakoś wyprostować tę sytuacje przed zakupem i mieć na papierze, że pokój-suszarnia to suszarnia. Nie chodzi mi o te 6 m. Dla mnie BGK może sobie je zabrać, ale oferta atrakcyjna, a tu taki zonk. Co robić?

 • Witam. Jeżeli wymieniony dom ma status budynku mieszkalnego, nawet jeżeli jest ruiną – po jego zakupie część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Polecam ew. postarać się o dokumentację dot. stanu technicznego budynku przed jego zakupem i poinformować o tym fakcie bank kredytujący.

 • Katarzyna

  Witam,
  dopłatę MDM na mieszkanie otrzymałam w styczniu 2016, zaś akt
  notarialny podpisałam we wrześniu 2016. Teraz rozważam zakup ziemii
  rolnej, na której stoi dom i budynek gospodarczy. Dom jest do
  całkowitego remontu, ma wybite okna, zerwany dach, zostało w nim
  totalnie wszystko zniszczone gdyż nie był zamieszkiwany i kilkakrotnie
  były do niego włamania. W żadnym wypadku nie jest możliwe w nim
  zamieszkanie na dzień zakupu. Czy w związku z tym będę musiała zwrócić
  dopłatę mdm? Czy po zakupie mam to zgłosić do bgk, ale ewentualnie
  dołączyć jakąś opinię budowlaną, że ten dom w żaden sposób nie spełnia
  warunków i potrzeb mieszkaniowych?

 • Witam, niestety nie, zlecenie budowy na własnej działce także będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym.

 • Anula

  Witam.
  Czy jest możliwe staranie się o dopłatę w ramach MdM do kredytu, z którego chcielibyśmy sfinansować zakup działki i domu – w sytuacji skomplikowanej: od kogo innego kupowalibyśmy działkę, a kto inny (firma budowlana) stawiałby dom.

  Już wiem, że nie można zlecić budowy domu na własnej działce – wtedy można tylko walczyć o zwrot VATu. Ale jeśli kupuję i działkę, i dom, ale od dwóch innych osób – to co wtedy? Da się to zrobić jednym kredytem i starać się o MdM?
  Pozdrawiam,
  Anula

 • Witam. Niestety Ustawa wspomina jedynie o zwrocie dot. wydatków opodatkowanych wg stawki 22% lub wyższej (art 21 ust 3)

 • Witam. Najprawdopodobniej analityk przyjmie powierzchnię użytkową pomniejszoną o powierzchnię piwnicy (czyli 38,55 m2).

 • Lukasz

  Witam,

  planuję zakup nieruchomości, która w księdze wieczystej posiada nastepujący zapis: „Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych – 41,81 m2”, a w innej rubryce jest zapis: „Opis pomieszczeń przynależnych (rodzaj pomieszczenia – liczba)PIWNICA NR 11 O POW. 3,26 M2-1”. W zwiazku z tym mam pytanie czy do limitu powierzchni MDM będzie brana pod uwage wartość 41,81 m2 czy wartości po odjęciu powierzchni piwinicy czyli 38,55 m2 ?

 • Wojtek

  Dzień dobry,

  Mam pytanie dotyczące budowy domu systemem gospodarczym (do 100 m2 i nie starszy inwestor niż 36 lat) i przysługującego z tego tytułu zwrotu części VATu. Czy faktury VAT 8% (z usługą montażu) również kwalifikują się do rozliczenia?
  Pozdrawiam,

 • Może 🙂

 • angela

  Czyli może?

 • Witam. Wniosek o udział w programie MDM powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Karol

  Witam,
  Pomimo przeczytania warunków przystąpienia do programu MDM, w dalszym ciągu nurtuje mnie pytanie, czy mogę przystąpić do programu, mimo iż zaciągnąłem już kredyt na mieszkanie dwa miesiące temu? Czy do programu można przystąpić jedynie przed zakupem mieszkania?

 • Angela

  Witam,
  Czy moj partner po zakupie mieszkanie mdm moze mnie w nim zameldowac.
  nie mamy slubu.

 • Witam. w przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Z użyczeniem mielibyśmy do czynienia, gdyby Pani nie mieszkała w wymienionym mieszkaniu (zajmowałby je narzeczony). W przypadku ew. ślubu nie byłoby oczywiście mowy o ew. zwrocie dofinansowania.

 • Jeżeli nadal będzie Pani główną użytkowniczką zakupionego mieszkania (będzie Pani w tym lokalu zamieszkiwać) i nie będzie Pani czerpała z tego tytułu korzyści majątkowych, nie zostanie to potraktowane jako użyczenie.

 • To już kwestia umowy pomiędzy Państwem, a deweloperem.

 • Marcin

  Żyjemy w nieformalnym związku wychowując 2 dzieci, ja jestem właścicielem mieszkania oraz posiadam 50% mieszkania w kredycie, narzeczona posiada drugie 50% tego mieszkania. Kredyt bez dopłaty MDM. Czy decydując się na zakup nowego mieszkania mamy szansę na skorzystanie z dopłaty MDM?

 • Emilia

  Witam,

  Moje pytanie nie dotyczy zameldowania a zamieszkania ze mną narzeczonego w momemncie gdy mieszkanie jest tylko na mnie oraz kredyt i MDM. Czy jest to traktowane jako użyczenie mieszkania iz powodu jego mieszkania ze mną mogę stracić dopłątę. Czy urzyczenie polega na tym że całkowicie pozostawiłąbym mieszkanie i dała komuś innemu czy pomieszkiwanie ze mną w 1 pokoju także jest użyczeniem? Ew czy ślub jest rozwiązaniem tej sprawy aby nie było to uznawane za użyczenie?

  Pozdrawiam

 • Emilia

  Witam,

  Jednak moje pytanie nie odtyczy zameldowania osoby trzeciej a mieszkania ze mną bez ślubu. Czy to jest użyczenie? Czy moge z tego powodu stracić dopłątę a jest to mój narzeczony?

  Pozdrawiam,
  Emilia

 • Adam

  A ostatnia transza do dewelopera nie musi wpłynąć w takim wypadku 30.11.2017 r ?

 • Witam.

  Ad 1. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 2. Nie.

  Ad 3. Także nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Owszem. Proszę jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Powierzchnia piwnicy nie powinna się zaliczać do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów można znaleźć np tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Odnośni drugiego pytania – jeżeli nastąpiło scalenie mieszkań (obecnie lokal ma jedną KW), będzie traktowany jako jedno mieszkanie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niezbyt pomyślnie. Jeżeli piwnica ma osobną KW – nie będzie traktowana jako pomieszczenie przynależne (nie wlicza się do ceny nabycia)

 • Witam. Środki zostaną wypłacone z puli 2018, co w pewnym sensie jest dla Państwa bardzo dobrą informacją. Wniosek możecie w takiej sytuacji złożyć w dowolnym momencie (nawet w bieżącym roku). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Adam

  Podpisałem umowę z deweloperem rozpoczęcie budowy 01.07.2016 a zakończenie prac budowlanych 30.11.2017 r zaś przeniesienie na nabywcę prawa do lokalu do dnia 31.01.2018 r.
  I mam pytanie czy w takim wypadku łapiemy się na MDM na 2017 czy 2018 ?

 • Bartek

  i jak ?

 • Emilia

  Witam,

  Zakupiłam mieszkanie na siebie wraz z kredytem w MDM jako singiel. Poznałam kogoś i chciałabym móc z nim mieszkać (jest to mój partner-narzeczony). Pytanie czy wtedy stracę dopłatę MDM z racji użyczenia mieszkania czy użyczeniem to nie jest? Drugie pytanie dotyczy faktu ślubu. Czy jeśli za rok wyjde za niego i pozostawię mieszkanie na mnie (intercyza, jedyny właściel ja) to czy również będzie to trktowane jako użyczenie? Trzecie pytanie, co w momencie jeśli on ukrywa przede mną swój majątek i po ślubie okaże się, że on ma mieszkanie? Czy ja wtedy stracę dopłatę MDM?

  Pozdrawiam,
  Emila

 • Paula

  Dzień dobry. Wspólnie z narzeczonym chcemy kupić mieszkanie własnościowe o powierzchni 46m2. Narzeczony ma umowę o pracę na czas określony, ja natomiast umowę o pracę na okres próbny. Czy pomimo to, możemy wziąć udział w Programie?

 • Toma

  Witam, czy pow. piwnicy liczy się do limitu pow. użytkowej mieszkania ?
  Mam na oku mieszkanie 68 m2, które zostało kiedyś połączone z dwóch mieszkań obok siebie, do tego są 2 piwnice razem 8 m2 – czy w związku z tym będzie liczona pow. 76 m2 czy 68 m2 ?
  Czy takie mieszkanie będzie traktowane jako samodzielny lokal mieszkalny? (ma 2 łazienki, 2 balkony)

  Pozdrawiam.

 • W poniedziałek skonsultuję ten temat z doradcami i dam znać, jakie będzie najlepsze rozwiązanie.

 • Bartek

  Ale nie ma ustalonej kwoty ile kosztuje piwnica więc nie można kupić ze własnych środków, ale jest osobna księga wiec czy to bedzie jakiś problem ?

 • Witam. Fakt posiadania domu przez dziecko w niczym nie przeszkadza. Ważne, że partnerka nigdy nie była właścicielką mieszkania. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Udzieli kredytu jedynie na mieszkanie. Piwnicę trzeba będzie kupić za pomocą innego kredytu lub w ramach własnych środków.

 • Paweł

  Witam, żyjemy w nieformalnym związku, mamy 30-33 lata i jedno dziecko. Miałem na siebie dom, jednak rok temu zostało ono przepisane na dziecko aktem darowizny. Rozumie, że z racji że posiadałem 100% własności domu nie mogę ubiegać się o dopłatę MDM, ale partnerka, która nigdy nie miała na własność mieszkania już bez problemu może się ubiegać? Nie stoi na przeszkodzie, że jej dziecko ma na siebie dom?

 • kamila

  w listopadzie 2015 skorzystałam z mdm jako singiel , w kwietniu 2016 wyszłam za mąż, chciałabym rozszerzyc wspolnosć majtkową o mieszkanie , czy bede musiała zwrocic dofinansowanie mdm?

  i jaki jest koszt tego rozszerzenia?

 • Bartek

  może ale nie musi, a co jak potraktuje to jako osobny lokal ? nie udzieli kredytu ? czy za piwnice trzeba bedzie osobno zapłacić ?

 • Bank może potraktować takie pomieszczenie jako osobny lokal, a nie pomieszczenie przynależne.

 • Tak. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.