Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • KaGieS

  Dobry wieczór,
  mam pytanie, jak jest z dofinansowaniem MDMu dla małżeństw z dużą różnicą wieku – tzn kobieta lat 28, mężczyzna lat 38 – poza granicznym 35?
  pozdrawiam
  K

 • Bolek

  Czy osoby, które kupiły już mieszkanie w programie MDM mają szansę na zmianę warunków, czy dopłaty z tytułu urodzenia kolejnego dziecka rozliczane są według starych zasad. Jak ta kwestia się ma do prawa równości zapisanego w Konstytucji?

 • slavio

  witam w kontekście zawartego na stronie zestawienia grup materiałowych zadam pytanie czy pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem oraz ogrzewanie podlogowe podlegają możliwości odliczenia podatku wat w ramach MDM (nie widzę żadnej podgrupy aby przyporządkować)

  w tym miejscu zapytam również co jest bardziej oplacalne dla inwestora skorzystanie z MDM i zbieranie faktur (odliczenie różnicy w podatku np 23 a 7) czy tez zakup materiałów z usługą montażu (dostępny dla wszystkich z poza MDM) który zamienia VAT 23 na 8 i nie ma limitu odpisu ? czy to nie wychodzi na to samo a MDM jest zwykłym mydleniem oczu przez Państwo?

 • marzena26@

  Witam mam pytanie.
  Znakleżliśmy mieszkanie albo tzn.Bliżniak z rynku wtórnego w Redzie woj.Pomorskie 198 000 PLN (2 789 PLN/m2) 71mkw,mamy dwójkę dzieci 8 miesięcy i 5 lat.Jesteśmy małżeństwem ja mam 26 lat,mąż 33 czy mozemy skorzystać z dofinansowania Mdm bez wkładu własnego?Mamy trochę odłożone ale to starczy raczej na remont:( Dziękuję serdecznie za pomoc.

 • slavio

  Proszę o interpretację ustawy z dnia 27.09.2013 r (poz
  1304) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
  młodych ludzi w zakresie rozdziału 4 „Zwrot osobom fizycznym
  niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego
  własnego mieszkania”.

  Otóż na początku wspomnę, że na moje pytanie nie potrafi
  odpowiedzieć Urząd Skarbowy w Szczecinie (miejsce w którym
  przebywam), a także ministerstwo finansów w tym krajowa informacja
  podatkowa informując przy tym iż nie są autorami ustawy do której
  się odwołuję. W związku z powyższym moje pytanie kieruję do Państwa.

  Szanowni Państwo ustawa (rozdział 4) umożliwiająca dokonanie zwrotu
  VAT (częściowego) dla osób młodych (<36lat), przy budowie
  pierwszego domu informuje w pkt. 2 iż warunkiem koniecznym do
  uzyskania tej możliwości jest realizacja przedsięwzięcia na
  podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014r. W
  odniesieniu do tego kryterium należy wspomnieć że w dniu
  28.06.2015r nastąpiła długo oczekiwana nowelizacja Prawa
  Budowlanego gdzie po wejściu w życiu nowych przepisów są możliwe
  dwa sposoby rozpoczęcia prac budowlanych: rozpoczęcie budowy
  zgodnie ze starą procedurą (z pozwoleniem na budowę) lub z nową
  (bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem). Ta druga możliwość jest o
  wiele szybsza ponieważ oszczędza kilka tygodni utraconego czasu na
  procedury. W kontekście naszej ustawy o pomocy młody – niefortunne
  odniesienie się do Pozwolenia na Budowę (prawdopodobnie autorzy nie
  przewidzieli możliwości skrócenia tej drogi – zgłoszeniem) w moim
  rozumowaniu dyskwalifikuje (choć chciałbym się mylić) wykonanie
  budowy domu jednorodzinnego na zgłoszenie a później spełniając
  wszystkie inne warunki MDM ubiegania się o zwrot osobom fizycznym
  niektórych wydatków.

  Reasumując zarówno Ja jak i wiele innych osób stoję przed trudnym
  wyborem zainwestowania w pierwsze lokum (w tym wypadku dom – nie od
  developera), czyli wyłożenie ok 500 000,00 zł i chciałbym przy tym
  uzyskać jaką kol-wiek pomoc se strony Państwa, czyli uzyskać
  częściowy zwrot VAT. Abstrahując od tego, że pomoc w tym wypadku w
  porównaniu do dopłat do kredytów czy też wcześniejszych
  nielimitowanych odliczeniach VAT w budownictwie wydaje się
  symboliczna jednakże dla mnie jak i mojej rodziny (2+2) spełniając
  pozostałe kryteria każda pomoc w "inwestycji życia"
  będzie wskazana.

  Proszę o zajęcie stanowiska.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Minimalny okres kredytowania w programie MDM wynosi 15 lat (ale już po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania mogą Państwo nadpłacić lub nawet całkowicie spłacić kredyt).

  Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

 • Albert

  Witam,
  Chcemy z żoną wziąć kredyt,ale na krótszy okres do 8 lat. Kwota wkłady własnego wyniesie ok 70 %.
  Czy kwalifikujemy się do programu ?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Bank kredytujący otrzymuje przelew środków z BGK 10-go, 20-go 0 ostatniego dnia każdego miesiąca. Następnie przekazuje je na konto sprzedawcy. Jeżeli tak Pani zadysponuje, kwota kredytu razem z kwotą dofinansowania może być przekazana w formie jednej transzy.

 • martyna

  witam,
  Czy kwota dopłaty przelewana jest na konto sprzedawcy w tym samym czasie co udzielony z banku kredyt? A jeśli nie to po jakim czasie od podpisania umowy kredytu jest wypłacana na konto sprzedawcy dopłata MDM? (chodzi o rynek wtórny a sprzedawcą jest osoba prywatna)

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM, gdyż żona była już właścicielką mieszkania.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan również nie może skorzystać z programu, gdyż wg art 6. Ustawy małżeństwa muszą wziąć kredyt wspólnie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli byłoby to całe mieszkanie (wyodrębniona własność z własną księgą wieczystą) – tak, jak najbardziej można.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety, tutaj bez zmian. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dopłata jest wyliczana jednorazowo wg stanu na moment wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem w programie MDM.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marzena

  Witam. Słyszałam iż zaszły zmiany w MDM. Czy dotyczą również budowy domu na własnej działce. Firma buduje dom na mojej działce.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Od 01.09 w ramach programu MDM będzie można nabyć także dom na rynku wtórnym. Dom powinien spełniać limity ceny i powierzchni. Limity ceny można znaleźć na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-w-iii-kwartale-2015-r/

  Limity powierzchni natomiast wynoszą 100 m2 powierzchni użytkowej lub 110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie sądzę, aby trzeba było aż takiego pisma. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli jest to umowa na czas określony, bank może nie uznać Pańskiego źródła dochodu i odrzucić Pański wniosek.

 • Iwona

  Witam,
  korzystamy z mężem z programu MDM, podpisaliśmy umowę kredytową w banku ale mieszkanie jest w trakcie budowy, nie posiadamy jeszcze aktu notarialnego i nie została przelana kwota dofinansowania. Posiadamy już dziecko i lada moment urodzi nam się drugie dziecko (przed wypłatą dopłaty). Mam pytanie czy możemy jeszcze skorzystać z dopłaty na drugie dziecko?

 • Bady Love

  Witam, Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest brat a ja mam tylko prawo dożywotniego, swobodnego poruszania się po dwóch pokojach tego domu. Czy przysluguje mi dopłata gdybym chciał kupić mieszkanie??

 • BJ

  Witam, zamierzamy z żoną kupić mieszkanie, żona przed ślubem kupiła kawalerkę, którą sprzedała w tym roku, aktualnie nie posiadamy żadnego mieszkania. czy kwalifikujemy się do programu ? bezdzietni, wiek poniżej 35lat. z góry dziękuję i pozdrawiam

 • Tomi

  Czy po nowelizacji ustawy MDM można liczyć na dotację do zakupu domu na rynku wtórnym czy dofinansowane są tylko domy z rynku pierwotnego? Jakie kryteria muszą spełniać domy aby były zakwalifikowane do programu mdm?

 • Joanna

  Witam. Posiadam 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, które otrzymałam w spadku. Czy mogę skorzystać z mdm?

 • tatuś

  Wszystko jasne a czy tworząc u notariusza pismo że matka zrzeka się przez okres kredytu dofinansowania na dziecko te 5% należy się mojej osobie ?

 • Kamila421

  Umowa jest na rok i kilka dni. Czy to zmienia sytuację?? Czy bank może nam zabronić złożyc taki wniosek do czasu upływu 3 m-cy??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Tak, ale nie więcej niż kwota otrzymanego dofinansowania.

  Ad 2. Tak, przez pierwsze 5 lat nie więcej niż 20 tys, potem może Pan spłacić ile dusza zapragnie oraz wynająć wymienione mieszkanie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tylko wtedy, jeżeli dzieci jest trójka. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • pytajacy

  ok, w porządku

  dziękuje za odpowiedz

  Czyli tak w ramach uściślenia

  pkt. 1. Podpisałem umowę kredytowa i już spłacam kredyt.
  Przed momentem przekazania, nie można nadpłacać, tylko spłacać normalnymi ratami odsetkowo-kapitałowymi?
  Ale gdy deweloper już wybuduje i przekaże mi mieszkanie, mogę już wtedy trochę nadpłacić sobie kredyt, nie tracąc dopłaty? tak?
  pkt. 2. np. Zakupiłem na kredyt w programie MDM mieszkanie wartości 200 tys. PLN, mój wkład własny to było 80 tys. PLN, dopłata z programu MDM wyniosła 20 tys. PLN, pozostałą cześć czyli 100 tys. PLN spłacam , czyli w przeciągu 5 lat korzystania z programu, nie mogę (Oprócz normalnych rat odsetkowo-kapitałowych???) nadpłacić dodatkowo więcej niż 20 tys. PLN kredytu?
  Natomiast po okresie 5 lat, można spłacić cały kredyt, bez względu, czy był zaciągnięty na 15, 20 czy tez 30 lat?
  Lub na przykład wynająć mieszkanie, bez konsekwencji zwrotu dofinansowania?

 • cancri

  czy małżeństwo w wieku 38 lat i małoletnimi dziećmi ma szansę na dofinansowanie?

 • cancri

  czy małżeństwo w wieku 38 lat i dziećmi 13 i 5 lat ma szansę na dofinansowanie, bo lekko się pogubiłam interpretacji. proszę tylko oodpowiedź tak lub nie

 • Natalia

  Witam, w zeszłym roku sprzedałam mieszkanie. Jeśli chciałabym kupić teraz nowe wraz z narzeczonym, to rozumiem, że przed ślubem może kupić tylko on. A jak to wygląda po ślubie i czy to się zmieni po nowelizacji?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia
  w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W obu przypadkach – tak. Listę możliwych sytuacji grożących utratą dofinansowania znajdzie Pan w art. 14 Ustawy. Żaden z Pańskich przypadków nie jest tam wymieniony.

 • Tomek

  Jeśli rok po skorzystaniu z MDM zechcę wyjechać za granicę celem dalszej edukacji, to czy
  1) mogę się zameldować za granicą bez obaw o utratę dofinansowania?
  2) mogę pozostając zameldowanym w nabytym przez MDM mieszkaniu i studiować za granicą bez obaw o utratę dofinansowania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Martyna

  Czy dopłata MDM z rynku wtórnego dotyczy także zakupu pierwszego mieszkania od osoby prywatnej która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  ok,

  pkt. 1. Podpisał Pan umowę kredytową, ale nie nastąpiło przekazanie mieszkania, deweloper dopiero je buduje, kredyt jest wypłacany w transzach. Nie może Pan nadpłacić kredytu (poza normalnymi ratami odsetkowymi), bo trzeba będzie zwrócić dopłatę.

  pkt. 2. Nastąpiło przekazanie mieszkania, otrzymał Pan np. 100 tys. PLN dopłaty. Nie może Pan nadpłacić kredytu (poza normalnymi ratami kapitałowo-odsetkowymi) w kwocie większej niż 100 tys. PLN

 • pytajacy

  A czy można by w prosty i zrozumiały sposób np. za pomocą przykładu, wyjaśnić punkt 1 i punkt 2, bym konkretnie wiedział jak uniknąć takich sytuacji? czyli jakich dokładnie sytuacji one dotyczą?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Jeżeli dopłata stanowi 10% wartości mieszkania, wkład własny nie może przekroczyć 40%.

  Odnośnie drugiej kwestii. Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM może Pan spłacić kredyt w dowolnej wysokości, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Jeżeli została zachowana ciągłość zatrudnienia i obecna umowa ma charakter stały, nie będzie problemów. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • pytajacy

  Jak wygląda sytuacja, w momencie, gdy zaciągniemy kredyt w programie MDM po nowelizacji, z 50% wkładem własnym wartości mieszkania.
  Czy wówczas kredytowana pozostała cześć czyli 50% wartości jest zmniejszona o 10% dofinansowania, i defacto mamy do spłacenia np. przez 15 lat mamy tylko pozostałe 40%, tak?
  I druga kwestia, oczywiście caly czas po nowelizacji, czy można sobie trochę nadplacac kredyt, np w miare możliwości i przypływu srodkow większymi ratami, lub w ogole szybsza splata kredytu po 5, 6, 7 latach?
  Poprosil bym o dokładne wyjaśnienie tej kwestii, gdyż wcześniej było pytanie o możliwość np wcześniejszej splaty kredytu niż wymagane 15 lat i odpowiedzi były czysta regula z ustawy, a chciałbym mieć to wyjaśnione w prosty i zrozumialy sposób.

 • Kamila421

  Chłopak zmienił pracę i w tym momencie dostanie wynagrodzenie za drugi miesiąc pracy w zakładzie. Czy jest wymagane w MDM wpływ z nowej pracy co najmniej 3 miesiące?? Dodatkowo dodam iż chłopak po przejściu z jednej pracy do drugiej w ogóle nie ma żadnej przerwy w wpływie środków na konto. Czy mamy jakieś szanse aktualnie na kredyt??/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  No problem, polecamy się.

 • gość

  wszystko jasne, dziękuję

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany
  każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze
  spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • gość

  ok, to po ślubie, a jeśli kredyt przed ślubem wraz z mdm, a potem ślub + dopisanie małżonki do współwłasności, to czy wtedy mdm do zwrotu?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz.
  583).

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak proszę pamiętać, że beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, co oznacza, że do ślubu nie będzie Pani właścicielką wymienionego mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  To z programu MDM może skorzystać jedynie Pan. Co gorsza, po ślubie straci Pan możliwość udziału w programie MDM, gdyż żona będzie posiadała mieszkanie, a wg art. 6 Ustawy małżeństwa biorą kredyt wspólnie.

 • gość

  a co jeśli narzeczona posiada już spółdzielcze prawo własnościowe do innego mieszkania?

 • gość

  Narzeczony chce przystąpić do programu MDM dot. rynku wtórnego a ja ewentualnie chcę wspomóc jego zdolność kredytową, dodatkowo posiadam spółdzielcze prawo właśnościowe do innego mieszkanie czy to koliduje?. Czy po
  ślubie można mnie dopisać jako współwłaściciela nowego mieszkania bez
  utraty dopłaty z MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niczego nie muszą się Państwo zrzekać. Termin 6-ciu miesięcy na wymeldowanie się dotyczy umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (art 4 ust. 3 Ustawy).

  Banki (w większości) monitorują czy beneficjent MDMu wypełnił to zobowiązanie. Po 4-5 miesiącach (w zależności od banku) do kredytobiorcy wysyłany jest monit, że zgodnie z ustawą taką i taką, art 4 ust 3 zobowiązał się do rozwiązania umowy najmu, a bank takiej informacji nie otrzymał. Na tym proces się kończy. W ustawie nie ma żadnej sankcji, która groziłaby beneficjentowi z tytułu niedopełnienia tego zobowiązania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety, dofinansowanie nie działa wstecz. Odnośnie własności mieszkania – zapewniam, że są Państwo jego właścicielami, co z pewnością potwierdza akt własności wymienionego mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z
  dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą być udzielone jedynie na sfinansowanie zakupu mieszkania. Meble może Pan zakupić za pomocą własnych środków lub np.przy pomocy kredytu gotówkowego. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

  rzeczoznawca odniesie się jedynie do wartości samego mieszkania.

 • maria

  Czytaliśmy, że trzeba zrzec się mieszkania obecnie zajmowanego.Jest to mieszkanie z zasobów MTBS. Zależy nam na kupnie domu teraz
  , natomiast chcę z dziećmi mieszkać tu az zakoncza szkole

 • Ewe

  Czy dofinansowania działają wstecz? W ubiegłym roku chcieliśmy skorzystać z MDM ale nabywaliśmy mieszkanie z rynku wtórnego (oczywiście ze względu na cenę) i takowe dofinansowanie nam się nie należało. Jakby nie patrzeć mieszkanie wciąż nie jest nasze, bo płacimy kredyt, więc można powiedzieć, że mieszkania nie kupiliśmy. Również jest to nasze pierwsze mieszkanie. Jesteśmy młodym małżeństwem z dzieckiem.

 • Martyna

  Witam,
  Narzeczony chce przystąpić do programu MDM a ja razem z nim jako osoba wspomagająca zdolność kredytową. Za kilka miesięcy bierzemy ślub. Czy po ślubie możliwe jest dopisanie mnie jako współwłaściciela mieszkania bez utraty dopłaty z MDM?

 • Jacek

  Dzień dobry,
  Mam z żoną na oku mieszkanie z rynku wtórnego w cenie 240 tys. o metrażu 54m. Niestety przekracza to limit przewidziany przez MDM.
  Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone.
  Limit nie byłby przekroczony gdyby mieszkanie kosztowało 220 tys.
  Czy możliwe jest skonstruowanie dwóch umów, jedną na wyposażenie wnętrza i drugiej na sam lokal, tak by możliwe było skorzystanie z programu MDM?
  Czy może wartość mieszkania jest ustalana przez rzeczoznawcę i kwota wpisana na umowie nie ma żadnego znaczenia?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Przekładając to na państwa sytuację – beneficjentką programu MDM może zostać Pańska narzeczona (jako osoba wychowująca dwoje dzieci może liczyć na wyższy mnożnik dofinansowania, czyli 20%). Pan może wspomóc zdolność kredytową narzeczonej, ale nie będzie Pan właścicielem mieszkania.

 • Marcin

  Witam
  Mam pytanie jeżeli z moją partnerką żyjemy w nieformalnym związku(konkubinacie) i wspólnie mamy dziecko dodatkowo ona posiada jedno dziecko z poprzedniego związku przy całkowitej władzy rodzicielskiej do dziecka to czy możemy przystąpić do programu na warunkach dla dwójki dzieci jeżeli ja nie przysposobiłem jej syna a miałbym wziąć kredyt tylko na siebie

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Polecamy się.

 • Damik

  Dziękuję.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obawiam się, że może to kolidować z zasadami programu MDM.

 • Damik

  konkretnie rzecz biorąc chodzi o gabinet psychoterapeutyczny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  O tym, czy dofinansowanie wystarczy na wkład własny dowie się Pan już w momencie wnioskowania o kredyt. ew. dopłata środków będzie miała miejsce na konto dewelopera.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Mąż nie musi się wymeldowywać z obecnego mieszkania. Mogą Państwo zakupić dodatkowe mieszkanie w innym mieście.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania nie może przekroczyć w Pana przypadku:

  4 889,50 PLN w przypadku rynku pierwotnego

  4 000,50 PLN w przypadku rynku wtórnego

  zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli to mieszkanie z rynku pierwotnego, będzie Pani mogła skorzystać z programu MDM, jeżeli „zbije” Pani cenę mieszkania do 278.450 PLN – wtedy cena 1 m2 zmieści się w limitach.

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli umowa kredytowa w ramach programu MDM zostanie zawarta po uprawomocnieniu się nowelizacji programu MDM – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Jeżeli natomiast umowa zostanie lub została zawarta przed uprawomocnieniem się noweli – obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę
  jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Pani @Aniu, prośba o ew. sprostowanie.

  Zbywca mieszkania nie może być jednocześnie stroną umowy kredytowej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Co do zasady, każda działalność, która ogranicza możliwości mieszkaniowe beneficjenta programu powoduje konsekwencje w postaci zwrotu dofinansowania. Jeżeli jest to działalność gospodarcza polegająca np. na pisaniu książek – nie ma problemu. Prowadzenie w wymienionym mieszkaniu gabinetu dentystycznego, fryzjerskiego itp. nie jest możliwe.

 • Sebastian

  Witam
  Jesli pozytywnie bank rozpatrzy mój kredyt w MDM ale dopłata nie pokryje 10% wkładu własnego to różnice wpłacam do banku czy do dewelopera?

 • Tatuś

  Mam nietypową sytuacje chce skorzystać z MDM a mam dziecko na które teoretycznie przysługuje mi 5% dodatkowego dofinansowania.Z matką dziecka jesteśmy że tak napiszę w separacji, po prostu żyjemy oddzielnie.Alimentów przez sąd nie ma żadna ze stron a dziecko wychowujemy w proporcji 50/50. Czy Matka mojego dziecka traci możliwość dodatkowych 5% jakby też zdecydowała się na dofinansowanie z MDM-u? 2 doradców nie było mi w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.Obawiam się ze po kilku latach może dojść do takiej sytuacji ze zostanę oskarżony przez Matkę dziecka o to że bez jej wiedzy wziełem dofinansowanie które jej już się nie należy. Proszę o pomoc jak uregulować tą sytuacje prawnie aby w przyszłości nie być o coś oskarżonym. Z góry dziekuję.

 • Maria

  Witam jestesmy z mezem zainteresowani kupnem domu przy dofinansowaniu mdm w innej miejscowosci niz obecne mieszkamy. Mamy trojke dzieci i chcemy zakupic dom z rynku wtornegoChcielibysmy jednak aby dzieci dokonczyly tu szkole.czy istnieje mozliwsc dofinansowania z mdm przy opcji ze maz wymelduje sie z obenegomieszkania a ja nie pozdrawiam

 • Olgierd Gwizdała

  Dzień dobry ! Poprosiłbym o informację bo nie umiem się w 1 temacie odnaleźć -> zaczynam poszukiwania mieszkania i pojawia się zasadnicze pytanie. Mieszkanie własnościowe/ spółdzielcze maksymalnie do 50 metrów, będę osobą która ubiega się o kredyt z Mamą. Bezdzietny, nie planujący dziecka. Mieszkanie ma być w Gdyni. Nie rozumiem za bardzo limitu dopłaty i ceny za m2. Która z liczb jest dla mnie wyznacznikiem poszukiwania? Przepraszam jeśli to banał, głowię się i nie mogę dość do porozumienia z myslami.

 • Gosia

  Witam! Czy mam prawo do dofinansowania MDM, jeżeli chcę kupić mieszkanie o pow. 47 m i wartości 280000 w Poznaniu?

 • Adam

  Czy biorąc kredyt pod mieszkanie w ramach programu MDM jest możliwość nadpłacania bądź wcześniejszej spłaty kredytu? Czy jest wymóg trwania w kredycie przez min 15 lat?

 • Pawel

  Chyba jednak nie skoro bank przeleje rodzicom pani pieniądze. Będą mogli kupić mieszkanie dla siebie za gotówke. Podejrzewam że Pani bardziej chodziło o to czy może wwziąść kredyt z rodzicami kupując od nich mieszkanie

 • Damik

  Czy jeśli kupię mieszkanie z dofinansowaniem MDM, to czy w tym mieszkaniu mogę prowadzić prywatny gabinet (własną działalność)?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Otrzymała Pani pomoc w ramach programu MDM – w formie dofinansowania. O zwrocie podatku VAT mówimy przy budowie domów systemem gospodarczym.

 • Ala

  Zakupiłam mieszkanie z dofinansowaniem MDM, mam pytanie odnośnie odliczenia VAT z remontu. Czy jest taka możliwość?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Opisana przez Panią konfiguracja jest jak najbardziej możliwa do wykonania. Współkredytobiorcy (rodzice) mogą nabyć inne mieszkanie, z tym, że rata Pani kredytu zostanie uwzględniona w obliczaniu zdolności kredytowej przy nabyciu przez rodziców mieszkania od dewelopera.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zlecenie budowy domu na działce beneficjenta będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli można we. liczyć na zwrot części podatku VAT. Materiały, które zakupi Pani sama będą mogły zostać odliczone od podatku (o ile znajdują się w wykazie materiałów objętych zwrotem).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie
  wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Iwona

  Planuję budowę domu. Czy dla potrzeb programu budowa metodą gospodarczą jest traktowana tak samo jak budowa metodą zleceń ? Budowa metodą gospodarczą w strikte tego słowa znaczeniu oznacza, iż część prac wykonujemy sami, a tak budować na pewno nie będę z uwagi na brak czasu i totalny brak umiejętności . Także będę budować wynajmując firmy do poszczególnych etapów, zapewne część materiałów będę kupować sama – rozumiem że dla tych materiałów będę mogła odzyskać część VAT?

 • Ania

  witam serdecznie. Mam troszke nietypowe pytanie. Kilka miesięcy temu kiedy jeszcze nie wspominano o rynku wtórnym w nowelizacji zarezerwowałam nowe mieszkanie u dewelopera (50m2). Moi rodzice posiadaja mieszkanie 74m2. Poniewaz jestem mamą samotnie wychowującą 3 dzieci aby zwiększyć zdolność kredytową – do kredytu będą dołączeni moi rodzice. Po wejściu nowelizacji i dopuszczeniu rynku wtórnego tak sobie myślę – czy możliwa by była tak sytuacja: – kupuję używane mieszkanie od rodziców a następnie rodzice kupią sobie to moje zarezerwowane od dewelopera dla siebie. Tylko powstaje absurdalna sytuacja. Czy bank może dać kredyt w sytuacji gdzie współkredytobiorcy będą jednocześnie właścicielami nabywanej rzeczy? To troche tak jakby ktoś kupował od siebie 😉 Z drugiej jednak strony to tylko współkredytobiorcy. Czy tu nie ma konfliktu? :)

 • lopik

  Czy zgodnie z nową ustawą od 1/09/2015 roku, można będzie z pomocą MDM wziąć kredyt na wykupienie partycypacji w TBS*

 • lopik

  Czy zgodnie z nową ustawą od 1/09/2015 roku, można będzie z pomocą MDM wziąć kredyt na wykupienie partycypacji w MDM ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione
  następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla
  osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Tak. Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów muszą zostać złożone złożone
  do dnia 2018-09-01

  Ad 2. Niestety nie, liczba dzieci nie ma wpływu na wysokość odliczenia w tym przypadku.

  Ad 3. Tak, pomoc w ramach MDMu działa na zasadzie obowiązującej do 2014-01-01 ulgi budowlanej VAT.

 • Patryk

  jeszcze jedno – czy do w/w odliczenia VAT ma zastosowanie limit powierzchni domu ? Jak wspomniałem wyżej do ma mieć 190-200m2 to znaczy,że wtedy VAT można odliczyć za materiały na 100m2, całość czy to już zupełnie dyskalifikuje…?

 • Patryk

  dziękuję za odpowiedz. odnosnie 2. Na pewno na 50-60% budowy będziemy brać kredyt – ale rozumiem, że nic z MDM nie wyjdzie. Odnośnie odliczenia VAT – sądziłem,że taka możliwość już się skończyła….czy MDM to znów „uruchamia” dla młodych małżństw?, tzn.
  1. czy są jakieś ograniczenia czasowe co do budowy/czasu na odliczenie?
  2. czy ilość dzieci też pozwala na odliczenie więcej VAT? (podobnie jak dopłaty do kredytu)
  3. czy powyższe odliczenia VAT są możliwe jakby się dodatkowo korzystało także z dofinansowania do budowy domu energooszczednego, gdzie można otrzymać dopłatę z NFOŚiGW??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, faktury + projekt + druk VZM

 • Iwona

  A mam jeszcze pytanie czysto techniczne – jak wygląda ubieganie się o zwrot VAT-u ? Po oddaniu domu należy złożyć faktury do skarbówki z jakimś projektem domu który udowadnia że dom ma nie więcej niż 100 m2 ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, nie musiałaby Pani zwracać odzyskanego VATu. Odnośnie drugiej części pytania – nie ma takiego limitu czasu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przykro mi, że odpowiedź akurat taka. Niemniej – polecamy się.

 • Marcin

  😉 dziekuje za odp i odrobine humoru

 • Iwona

  Czyli rozumiem, że gdybym w przyszłości zdecydowała się na adaptację strychu na cele mieszkalne ( powiększając w ten sposób powierzchnię użytkową , przekraczając w ten sposób 100 m2 ) nie musiałabym oddawać tej części VAT która została mi zwrócona ? Czy jest jakiś okres czasowy w którym nie mogę takiej adaptacji zrobić ? Jeśli chodzi o taką adaptację to mówię o dalekiej przyszłości , gdybym w przyszłości miała dzieci i na tyle by podrosły że chciałyby mieć więcej intymności .

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety, jedyną opcja dla Państwa na skorzystanie z programu MDM jest właśnie to wymienione trzecie dziecko.

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a Pan posiadał przecież w przeszłości mieszkanie.

  Sam jestem w podobnej sytuacji (mieszkanie i dwójka dzieci), jak wspominam o MDMie i trzecim dziecku, żona przestaje się do mnie odzywać 😉

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, istnieje taka możliwość. Strych wg rekomendacji BGK nie jest w ogóle rozpatrywany jako powierzchnia użytkowa.

 • Iwona

  Ok dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy gdybym teraz wybudowała dom o powierzchni około 80-100 m2 ( parter ) ale byłby to projekt z możliwości w przyszłości adaptacji strychu ( a więc potencjalne dodatkowe m2 ) to jest możliwe ze skorzystania z odliczenia VAT czy nie ? Na razie nie byłby w ogóle ten strych wykorzystywany, ale może w przyszłości kiedyś zostałaby wykonana jego adaptacja.

 • Marc

  Witam. Nie wiemczy dobrze zrozumialem. Jezeli przed slubem dostalem w darowiznie mieszkanie i podpisalem z zona intercyze przedmalzenska to czy zona jako ze nie posiada i nie posiadala mieszkania moze skorzystac z MDM mamy 2 dzieci ktos zlosliwy moglby napisac zebysmy sobie dorobili trzecie i nie bylo pytania

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Proszę jednak pamiętać, że aby otrzymać
  wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione
  następujące warunki:

  – powierzchnia
  użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla
  osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na
  budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której
  przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia
  współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone
  do dnia 2018-09-01

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej w przypadku domów wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci). Przekroczenie limitu uniemożliwia niestety skorzystanie z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jedynie w wypadku, jeżeli z działki rodziców zostanie wydzielona jej część, na której Państwo postawią własny dom – systemem gospodarczym.

 • Norbert Zoladek

  Czyli rozumiem, ze w momencie brania kredytu oraz samej budowy domu nie musze nic załatwiać ani nic zglaszac nigdzie w zakresie mdm. Dopiero na koniec przedstawiam w skarbowce faktury oraz jakies dokumenty potwierdzajace odpowiednia powierzchnie budynku?

 • edi-g87

  Witam,
  Planujemy z mężem budowę domu. Dom jest duży ok 250m2 pow. użytkowej. Dodatkowo mąż jest współwłaścicielem domu rodzinnego (spadek po zmarłym ojcu). Wychowujemy 1 dziecko i spodziewamy się narodzin kolejnego w grudniu tego roku. Czy mamy jakieś szanse na dofinansowanie w ramach mdm, choćby na te 100m2? województwo łódzkie

 • Agnieszka

  Witam, chcemy z narzeczonym zbudować oddzielne mieszkanie w domu jednorodzinnym należącym do jego rodziców. chciałabym zapytać, czy możemy przystąpić do programu i odzyskać część podatku vat?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania
  kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki (w dużym skrócie: dzieci uczące się, poniżej 25 lat).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • spawacz

  Pracuję za granicą (Niemcy) ale kilka razy w miesiącu jestem w Polsce. Czy zarabiając legalnie poza granicami Polski mogę starać się o kupno mieszkania w programie MdM? ( spełniam wszystkie warunki). Stały meldunek w Polsce; planowany powrót do kraju za 2 lata.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  jeżeli metraż mieszkania przekracza wyznaczony limit (75 m2 lub 85 m2, jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci) – nie ma niestety możliwości aby skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety tak, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Klaudia

  Witam.chcielibyśmy z mężem skorzystać z programu ale mieszkanie które w naszej miejscowości jest do kupienia ma 75,84 m2
  Czy w takim przypadku mamy szansę na dofinansowanie?

 • Dominika

  Witam, mój partner jest beneficjentem programu MDM, w związku z czym chciałam się spytać czy przez zameldowanie kolejnej osoby w mieszkaniu, którego jest jedynym właścicielem i sam mam meldunek czy może utracić dofinansowanie?

  Uprzejmie proszę o odpowiedź.

 • wader0707

  Czyli w moim przypadku, gdy nie posiadam trójki dzieci a żona jest właścicielem domu to nie mogę sie starać o dofinansowanie z program MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Można podpisać umowę przedwstępną teraz. Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem jednego z wiodących banków. Będą gotowi ze zmianami w systemach na 1-go września.

 • Natasha

  Oboje z mężem mamy zdolność, spełniamy warunki i upatrzone przez nas mieszkanie również spełnia warunki. Pytanie czy podpisać umowę przedstępną teraz czy lepiej np. z dniem 1 września? Sprzedający daje nam czas na załatwienia kredytu do 15 października ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Posiadanie 1/2 kawalerki nie wyklucza Państwa z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Odpowiedź znajdzie Pan w art 4. Ustawy:

  „1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
  1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
  2) do dnia nabycia mieszkania nie był:

  a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  2. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy obojga małżonków.”

  Nowelizacja dodała jednak do tego artykułu bardzo ważne info:

  Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 ust. 1a.”;

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Forum czasami reaguje z opóźnieniem za względu na liczbę wpisów. Pani posty nie zostały usunięte, oczekują w kolejce na publikację.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dofinansowanie można otrzymać jedynie wówczas, gdy do
  dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw –
  oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu
  jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
  lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a
  także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w
  przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal
  mieszkalny.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wystarczy, że jedno z Państwa było właścicielem domu, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Ustawa jest pod tym względem fatalnie sformułowana.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.co

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zapraszam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Podpisanie umowy przedwstępnej (o ile nie przenosi ona własności mieszkania) nie ogranicza możliwości skorzystania z programu MDM. Proszę pamiętać tylko o kilku kwestiach:

  a) odpowiednio długi termin realizacji umowy – proces legislacyjny nieco się przedłużył, a poza tym banki będą potrzebowały nieco czasu na dostosowanie swoich systemów do oferty MDM dla rynku wtórnego
  b) sprawdzenie, czy mieszkanie oraz Państwo spełniacie wymagania programu MDM (limity wieku kredytobiorców, ceny i powierzchni mieszkania)
  c) sprawdzenie, czy posiadacie Państwo zdolność kredytową, zachęcam do skorzystania z pomocy na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magda

  Chodzi o dofinansowanie kredytu na budowę domu.

 • Magda

  Witam, Jestem współwłaścicielką kawalerki z moimi rodzicami (rodzice mają 1/2 i ja 1/2 wg aktu notarialnego). Mieszkanie było zakupione przed ślubem. Czy obecnie, po ślubie, możemy z mężem ubiegać się o dofinansowanie kredytu z programu MDM czy fakt, że jestem współwłaścicielką tej kawalerki już nas wyklucza? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

 • wader0707

  Witam, na żonę przed ślubem został przepisany dom w formie darowizny. Czy możemy starać się o MDM?
  Na waszej stronie znalazłem takie info:”W przypadku małżeństw – jeżeli jedno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje”
  Natomiast czytając ustawę nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu.
  Czy mogę prosić o odpowiedź.
  Z góry bardzo dziekuję

 • magdalena

  nie rozumiem, czemu wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na zadane pytania, oraz dlaeczgo moje pytania są usuwane?

 • magdalena

  Witam. Czy przy zwrocie podatku vat do budowy domu, jedno z małżonków przed ślubem mogło być właścicielem nieruchomości, która po ślubie nie była własnością drugiego małżonka i w trakcie trwania małżeństwa, przepisany został dom na inną osobę z rodziny.

 • magdalena

  Czy nowelizacja dotyczy również i tego przypadku, odnośnie bycia w przeszłości właścicielem? Czy jeśli mąż miał kiedyś dom od rodziców z umową dożywocia, oddał do dla brata. Ja – żona nigdy nie byłam współwłaścicielką, dom otrzymał jeszcze wiele lat przed ślubem.

 • izaaaaaaa

  Witam, chciałabym otrzymać dofinansowanie. Mieszkanie, rynek pierwotny cena 180000 tys 47 metrów – Wieliszew. Ja i mój narzeczony nie mamy dzieci. ile dofinansowania moglibyśmy dostać?

 • izaaaaaaa

  Witam, chciałabym otrzymać dofinansowanie. Mieszkanie, rynek pierwotny cena 180000 tys 47 metrów – Wieliszew. Ja i mój narzeczony nie mamy dzieci. ile dofinansowania moglibyśmy dostać?

 • Natasha

  Witam! Od 1 września można składać wnioski, kiedy zatem najlepiej podpisać umowę przedstępną, czy można to zrobić w okresie vacatio legis, czy dopiero od 1 września?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. W przypadku umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji nie będzie sankcji dotyczącej wcześniejszej spłaty kredytu (ze strony programu MDM).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nowelizacja została wpisana do Dziennika ustaw dzisiaj. Od dzisiaj liczymy 14 dni vacatio legis. Uprawomocnienie nastąpi więc 31.08.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Jarosław

  Witam,
  otrzymałem dofinansowanie MDM na poprzednich warunkach. Czy po podpisaniu nowelizacji zmiana o niemożności wcześniejszej spłaty/nadpłaty kredytu dotyczy również mnie?

 • Ryś

  Witam, czy ustawa mdm poszerzoną o runek wtórny jest już prawomocna (chyba minęło 14dni vacatio leg)? Pytałem dziś w banku a oni że wniosek na mieszkanie z rynku wtórnego bede mógł składać dop w połowie września! Czy oni nie powinni być już gotowi w dniu uprawomocnienia?

 • Tomasz

  Witam,
  proszę o doprecyzowanie terminu „wychowanie dziecka”. Mam troje dzieci, lecz jedno z nich mieszka z matką (poprzednia partnerka). Czy „wychowanie” = „zamieszkiwanie”, czy należy to rozumieć jako posiadanie dziecka, utrzymywanie z nim kontaktu itp. Jak to się ma do kwestii zameldowania? Najstarszy syn jest zameldowany ze mną, pozostała dwójka z matką. Czy to jakoś komplikuje sytuację?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Ustawa nie wspomina o konieczności zwrotu dofinansowania w przypadku rozwodu.

 • Anna M

  Witam Serdecznie, mam pytanie, Czy rozwodząc się trzeba oddać dofinansowanie z mdm? Czy to dofinansowanie również trzeba oddać w przypadku gdy winnego rozwodu współmałżonka wymelduję z mieszkania?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie właścicielem mieszkania, ani nie musi spełniać warunków programu MDM (wiek do 36 lat, brak mieszkania).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem, ale po uprawomocnieniu się nowelizacji. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Andżelika

  Witam serdecznie, niestety nie mogę znaleźć konkretnych ifnromacji na ten temat dlatego pytam, czy jeśli sama nie mam zdolności kredytowej tzn. jestem studentką pracująca na umowe zlecenie, a moi rodzice natomiast maja tą zdolność, czy są szanse, że biorąc ich jako „wspólników” dostanę krędyt w programie MDM? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • kasia

  witam mam pytanie chcielibysmy z meżem kupic mieszkanie na wiosce w kturym mieszkał niegdys sasiad teraz stoi puste i z tad moje pytanie czy do takiego mieszkania tez możemy udiegac sie o dofinansowanie

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli mówimy o budowie na Państwa działce – wówczas w grę wchodzi budowa systemem gospodarczym i zwrot części podatku VAT. Jednak w opisanym powyżej przykładzie nie bardzo będzie co zwracać. Wymieniona firma z pewnością potraktuje budowę jako usługę – opodatkowaną wg stawki 8%. Mogą Państwo ew. odliczyć część podatku VAT za niektóre materiały użyte do wykończenia wnętrz.

 • Ania

  Witam.
  Mam pytanie odnośnie budowy domu jednorodzinnego, ponieważ planujemy budowę na własnej działce domu z prefabrykatów w technologii szkieletu drewnianego. Całość do stanu deweloperskiego stawia jedna firma (oprócz instalacji), czy jest tutaj możliwość skorzystania ze zwrotu części podatku VAT na budowę, czy tylko na wykończenie?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ad 1. Do limitu powierzchni brana jest wyłącznie powierzchnia użytkowa. Może Pan łatwo sprawdzić, co się do niej zalicza w dziale Dokumenty na naszej stronie.

  Ad 2. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Nie ma potrzeby brania kredytu, chociaż oczywiście można, Będzie to jednak zwykły kredyt hipoteczny bez warunków obowiązujących dla kredytów w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przeprasza serdecznie. Wprowadziłem Panią w błąd. W przypadku budowy domu jednorodzinnego nie obowiązuje limit cenowy 1 m.kw., wystarczy spełnienie warunków o których pisaliśmy powyżej.

 • Iwona

  Czyli jeśli dobrze rozumiem na wartość domu złożą się : kwotą jakaś zapłacę wykonawcy za dom w stanie developerskim, wydatki które poniosę w związku z wykończeniem domu ( panele, płytki ceramiczne, wykończenie łazienki etc ) oraz wartość działki na której stanie dom? To wszystko podzielone przez metraż podniesie nie powinno być większe niż 4017,20 ?

 • Patryk

  Witam,

  Planujemy z zona (32 i 34 lata) budowe domu (mamy dwoje dzieci, kiedys bedzie trzecie;) dom bedzie mial ok 190-200 metrow (z garazem i piwnica).
  1. Czy do limitu m2 chodzi po wierzchnie uzytkowa czy calkowita?
  2. Czy w takim razie w nowym MDM mozemy dostac dofinansowanie do kredytu („budowy”) tylko dla wymienionych 100m2 (tzn do ok. 50% wartosci kredytu) albo czy zamiast tego sa jakies zwolnienia podatkowe w ramach MDM, np odliczenie czesci VAT (proporcjonalnie za 100m2) za materialy/robocizne?

  Dziekuje za informacje i pozdrawiam

 • Paula

  Niestety dochod taty jest wylacznie w Euro i rozlicza sie za granica nie tu…
  Wiec ponawiam pytanie ile musi minimanie zarabiac moj maz abysmy lapali sie do programu. mieszkamy w Warszawie i mamy 1 dziecko i drugie „w drodze” kotre urodzi sie w styczniu 2016