Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Ewelina

  Witam 🙂 skorzystaliśmy z dofinansowania MDM jeszcze przed ślubem. Jedno z nas wzięło jako singiel ,wtedy mówiono nam że po ślubie(już jesteśmy) można dopisać do aktu tą 2 osobę. Mam pytanie jak to zrobić?

 • Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to maksymalnie 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych)

 • Owszem. Limit powierzchni użytkowej dla domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli inwestor wychowuje troje lub więcej dzieci).

 • Witam. Limit powierzchni dotyczy również domów budowanych systemem gospodarczym. Przypominam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Tutaj znajdzie Pani więcej informacji na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Owszem, wniosek jest składany w odniesieniu do konkretnej nieruchomości (dopłata jest wyliczana w oparciu o parametry danego lokalu). Jeżeli zdecydują się Państwo na inną inwestycję, procedurę trzeba będzie zaczynać od nowa.

 • Martyna

  ile to jest ta część podatku vat?

 • Szymon

  Witam,
  dom budowany systemem gospodarczym ma powierzchnię 131 m2, z tego kotłownia ma 8 m2. Na poddaszu znajduje się sypialnia i łazienka, natomiast pozostała część poddasza nie została zaadoptowana, stanowi część nieużytkową poddasza, tj. 25m2. W związku z powyższym powierzchnia użytkowa domu wynosi 98m2. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z zwrotu podatku VAT?

 • Kasia L.

  Witam,
  budując dom system gospodarczym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 130m2 będę mogła skorzystać z odliczenia podatku Vat, czy w tym przypadku również ma zastosowanie limit powierzchni do 100 m2?

 • Michał

  Witam,
  Z żoną zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania pod koniec czerwca, wnioski składaliśmy na szybkości na początku lipca, żeby jeszcze się załapać na MDM, okazało się jednak, że środki nie zostały zarezerwowane lecz jesteśmy na liście oczekujących, ale w między czasie spodobała nam się inna inwestycja. I teraz pytanie czy środki mdm są zarezerwowane na konkretną inwestycje czy na osobę, czy jest możliwość przeniesienia tych środków na inną inwestycje? Oczywiście liczymy się z tym, że tych środków możemy nie dostać, bo już ich nie starczy, ale gdybyśmy teraz zmienili inwestycje czy nawet przepadnie nam ta lista oczekujących czy możemy przenieść to na inną inwestycje i liczyć na to, że jednak starczy dla nas środków?

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Prośba o doprecyzowanie. Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno spełniać przede wszystkim potrzeby beneficjenta.

 • Krystyna

  Witam,
  czy jest jakiś przepis mówiący, że w kupowanym mieszkaniu nie powinny być zameldowane osoby w dniu zakupu?

 • Krystyna

  Witam serdecznie,czy można otrzymać dofinansowanie MDM na mieszkanie, w którym są zameldowane osoby?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Suma Pana środków własnych i kwoty dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nieruchomości. Jeżeli dom kosztuje 160 tys. PLN, a dofinansowanie 25 tys. PLN, może Pan dołożyć z własnej kieszeni maksymalnie 55 tys. PLN.

 • Michał L

  Dzień dobry, mam pytanie wraz z żoną i małym dzieckiem chcemy zakupić dom wartość 160 tysięcy z własnej kieszeni możemy wyłożyć połowę wartości, i tu jest moje pytanie ile kredytu 80 tysięcy czy mniej z mdm wyliczyli mi 25 + tysięcy .
  1. 80 tysięcy wkład własny 80 tysięcy kredyt ?
  2.80 tysięcy wkład własny 25 tysięcy mdm i 55 tysięcy kredyt?

  dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi

 • Tak, art. 14 dotyczący nabywania kolejnej nieruchomości po skorzystaniu z programu MDM dotyczy również rodzin wychowujących min. troje dzieci.

 • Karina

  Czy kupując kolejną nieruchomość jako rodzic 3+ w ramach mdm w ciągu kolejnych 5 lat nie mogę nabyć innej nieruchomości? Czy rodziny 3+ dotyczy ten zapis?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiadali Państwo mieszkanie i nie wychowujecie min. trójki dzieci, nie możecie skorzystać z programu MDM.

 • Vitalii Yurevych

  Dzień dobry, jesteśmy obcokrajowcami. U nas było mieszkanie na Ukrainie, które nam podarowali rodzice. My jego sprzedali i teraz chcemy kupić mieszkanie w Polsce, czy możemy brać udział w Programie MDM??? W Polsce nie mieliśmy nieruchomości. Dziękuję.

 • Vitalii Yurevych

  Dzień dobry, jesteśmy obcokrajowcami. U nas było mieszkanie na Ukrainie, które nam podarowali rodzice. My jego sprzedali i teraz chcemy kupić mieszkanie w Polsce, czy możemy brać udział w Programie MDM??? W Polsce nie mieliśmy nieruchomości. Dziękuję.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Celem kredytu MDM jest zakup nieruchomości, a nie dokończenie budowy. Bank finansuje wyłącznie inwestycje , które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych. Zbywca musi doprowadzić budowę do stanu pozwalającego na uzyskanie dokumentu zgłoszenia do użytkowania. O ewentualne środki na wykończenie należałoby wnioskować oddzielnym zwykłym kredytem bez gwarancji, że bank udzieli kolejnego kredytu.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Celem kredytu MDM jest zakup nieruchomości, a nie dokończenie budowy. Bank finansuje wyłącznie inwestycje , które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych. Zbywca musi doprowadzić budowę do stanu pozwalającego na uzyskanie dokumentu zgłoszenia do użytkowania. O ewentualne środki na wykończenie należałoby wnioskować oddzielnym zwykłym kredytem bez gwarancji, że bank da drugi kredyt.

 • Sylwwester

  Napisali Państwo wcześniej:
  Owszem, dom powinien by ćw stanie umożliwiającym zamieszkanie. Minimum to odbiór techniczny budynku.

  Czy mogą Państwo wskazać artykuł ustawy, który o tym mówi?
  Kiedy i w jaki sposób bank może sprawdzić rzeczywisty stan domu?
  Co oznaczają słowa „umożliwiający zamieszkanie”? Dla jednej osoby będzie to ogrzewanie, woda, kanalizacja i prąd czyli instalacje, dla innej już będą to wykończone podłogi , ściany, meble…

 • Sylwester

  Czy mogą Państwo przytoczyć odpowiedni artykuł ustawy, który mówi o tym że dom powinien być w stanie do zamieszkania?

  W jaki sposób banki to sprawdzają i kiedy?
  W jaki sposób rozumieć słowa „do zamieszkania”, dla jednej osoby będzie to sprawne ogrzewanie woda, dla innej biały montaż, wykończone podłogi i meble…

 • Ciężko mi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej sprawie. Prawdopodobnie w takiej sytuacji próbowałbym złożyć wniosek w innym banku lub korzystając z usług doradcy – szukałbym instytucji o bardziej liberalnej polityce udzielania kredytów.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. komórka lokatorska oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Miłosz

  Witam,

  sytuacja wygląda w sposób następujący. Wcześniej został wydany wyrok na podstawie, którego dziecko mieszkało z matką. Jednakże sytuacja uległo zmianie. Zeszliśmy się z partnerką i wychowujemy dziecko. Z MDM korzystałem będąc już wspólnie. Jednakże Pani w banku stwierdziła, że wcześniejszy wyrok alimentacyjny(którego nie można anulować) nie pozwala na skorzystanie z 15% dofinansowania. A byliśmy wówczas parą z dzieckiem?

 • Sophia

  Witam. Do mieszkania które kupujemy przynależy komórka lokatorska. Cz to coś zmienia w kwestii dofinansowania? Jesteśmy parą beż ślubu czyli traktowani jako single. Kredyt bierzemy razem. Czy możemy zameldować się oboje w mieszkaniu?

 • Sophia

  Witam, chcemy zakupić mieszkanie w programie mdm. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Czy to zmienia coś w dopłacie? Jesteśmy parą ale bez śluby czyli traktowani jak single. Kredyt bierzemy razem. Czy oboje możemy zameldować się w nowym mieszkaniu?

 • W obecnej chwili dostępne jest jedynie dofinansowanie z puli 2018. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-jak-w-dalszym-ciagu-mozna-kupic-nieruchomosc/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kamil

  witam chce zakupic mieszkanie czy jest jeszcze dofinansowanie?? jestem kawalerem i mam stała prace lecz nie mam mozliwosci miec wkłądu włąsnego

 • Tak, posiadanie działki nie wykluczy Państwa z możliwości ubiegania się o program MDM. Jedno pytanie – będziecie Państwo chcieli wybudować dom na ww. działce? W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Witam. Nie znam niestety dokładnie Pańskiej sytuacji, jednak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na mnożnik dofinansowania w wysokości 15%.

 • Weronika

  Dzień dobry, czy jeżeli z mężem kupimy działkę przed przystąpieniem do programu, będziemy mieli jeszcze szanse na dofinansowanie na dom do 100m2?

 • Milosz

  Witam. Mam nastepujace pytanie. Otrzymalem dofinansowanie z MDM. W chwili zakupu mieszkania otrzymalem 10% dofinansowania w opcji dla singla jednakze posiadalem dziecko. Pani w banku stwierdzila ze nie moge otrzymac 15% gdyz wyrokiem sadu mialem zasadzone alimenty. Choc tlumaczylem, ze sytuacja zmienila sie i ze swoja partnerka sie zeszlismy wychowujemy dziecko wspolnie i w mieszkaniu zakupionym z dofinansowania bedziemy mieszkac wspolnie, a wyroku alimentacyjnego nie da sie skasowac. Zastanawiam sie teraz czy rzeczywiscie przyslugiwalo mi 10% czy 15%? Dziekuke za odpowiedz.

 • Witam.

  ad. 1. Niestety nie, ew. polecam: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/ (artykuł trochę leciwy, ale nadal aktualny)

  ad 2. Owszem, dom powinien by ćw stanie umożliwiającym zamieszkanie. Minimum to odbiór techniczny budynku.

 • Witam. Obecnie mogą Państwo otrzymać dofinansowanie jedynie w przypadku wychowywania trójki dzieci (i nabycia lokalu mieszkalnego).

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie zwrotu podatku VAT – taka możliwość dotyczy jedynie domów budowanych systemem gospodarczym.

 • Sylwester

  Witam,
  mam dwa pytania.
  1) czy można otrzymać dofinansowanie na dom, którego cena za 1m2 przekracza dozwolone limity?
  2) czy dom na który chcę otrzymać dofinansowanie musi być wykończony w jakimś określonym stopniu. Chciałbym go wykończyć po zakupie z własnych środków. Czy wymagany jest np biały montaż, wykończenie podłóg?

 • sebik

  Witam serdecznie, czy jest możliwy jakikolwiek zwrot pieniędzy jeśli niecałe 2 lata temu zostało nabyte mieszkanie na kredycie? Teoretycznie prawo nie działa wstecz, lecz może pojawiły się jakieś zapisy umożliwiające choć niewielki zwrot. Wtedy nie mieliśmy możliwości skorzystania z MDM gdyż w grę wchodziły nowe mieszkania.

 • Marcin

  Witam,
  kupiłem mieszkanie w programie MDM. Czy jeśli zamieszkam w nim ze swoją partnerką i jej dzieckiem oraz zameldujemy się w nim we trójkę, nie będę musiał zwracać części dofinansowania?
  Słyszałem, że kiedyś istniała możliwość zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Czy w dalszym ciągu jest taka możliwość? (uwzględniając zakup mieszkania w MDM).
  Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania

 • Nie ma problemu, polecamy się. Gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, nasze forum jest do Państwa dyspozycji.

 • ironiella

  Witam, dziękuję za rzeczową odpowiedź. Skorzystamy z Pańskich rad. Pozdrawiam serdecznie!

 • Nie, o ile wkład własny + dopłata MDM nie przekroczą 50% wartości nieruchomości. Polecam także sprawdzić, czy spełnione zostaną limity ceny i powierzchni. Generalnie – trochę Pan ryzykuje. Jeżeli nie będzie miał Pan zdolności kredytowej lub bank odmówi udzielenia kredytu z innych przyczyn (np. historia w BIK) lub w momencie składania wniosku przekroczone zostaną limity ceny – nie uzyska Pan dofinansowania MDM.

 • Lukasz

  Mam upatrzona dzialke i deweloper moze ja zakupic i rozpoczac budowe domu jeszcze w tym roku, jednak oczekuje mojego wkladu bo musi i zakupic dzialk i uzyskac wszelkie pozwolenia i przede wszystkim zgodnie z naszym zyczeniem postawic mury przed zima by przemarzly. Czy to mnie dyskwalifikuje z budowy domu od dewelopera gdy przekaze mu np wklad wlasny 120 ty na cel budowy i dzialki??

 • To już zależy od Pana. Umowa notarialna będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie interesów obu stron.

  Informację dla banku przekaże Pan w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem. polecałbym jednak już teraz zbadać swoją zdolność kredytową (można skontaktować się z naszym doradcą i poprosić o sprawdzenie). Chodzi o uniknięci sytuacji w której wpłaci Pan zaliczkę, a następnie nie będzie mógł ubiegać się o kredyt.

 • Owszem. Jeżeli po zakupie lokalu w ramach programu MDM beneficjent nie zostanie właścicielem innego domu/mieszkania – nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. O ile dobrze pamiętam, wg. prawa rzymskiego nieruchomość jest związana z gruntem, na którym stoi (tzn. nie ma możliwości rozdzielenia gruntu i domu). Sądzę, że działka powinna być Państwa własnością.

 • Działa w przypadku, jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

 • Łukasz

  czy taka umowa musi byc zawarta u notariusza, czy zwyczajna cywilno -prawna i czy może dotyczyć również wkładu w zakup działki? Kiedy informuje bank że przekazałem te pieniądze skoro o wniosek mam się ubiegać za kilka miesięcy (jak badałem zdolnosć banki nie wiedzą nic o takim rozwiązaniu). Z góry dziękuję. dopytuję sie ponieważ banki zdają się być niekompetentne

 • New Look

  Witam, czy korzystając z MDM można zostać dzierżawcą gospodarstwa rolnego z budynkami gospodarczymi? Oczywiście bez domu/mieszkania.

 • Paweł Kłak

  czy budujac dom na dzialce rodzicow a pozwolenie na dom majac na siebie oraz faktury biorac na siebie i na zone moge liczyc na zwrot vatu z programu mdm ?

 • janek

  Witam,
  Czy nowelizacja ustawy MDM z września 2015 r. działa wstecz, tj. dla umów podpisanych w lutym 2015 r. ? Chodzi dokładnie o nadpłaty kredytów MDM.
  Przejęcie własności nastąpiło w listopadzie 2015 r., czyli już po nowelizacji.
  Proszę o pomoc w tej sprawie.

 • Witam. bardzo chciałbym Państwa uspokoić, ale takie prognozowanie to niestety ruletka. Z jednej strony, w styczniu zostanie uruchomione 373 mln PLN puli 2017, nadal będzie można również korzystać z puli 2018, która została dopiero minimalnie napoczęta. Razem daje to prawie 745 mln PLN. Kwota wydaje się spora, jednak proszę pamiętać, że w szczycie popularności programu rezerwowano nawet 80 mln PLN dziennie. wiele osób jest w podobnej do Państwa sytuacji – czekają do 2017-go aby złożyć wniosek.

  Czy myśleli Państwo ew. o innym rozwiązaniu – z programu może przecież skorzystać tylko jedno z Was, a drugie wesprze zdolność kredytową. Z punktu widzenia wielkości dofinansowania Państwa stan cywilny nie ma żadnego znaczenia.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe.

  Po Państwa ślubie można dokonać rozszerzenia własności mieszkania na współmałżonka bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ok, można

 • Tak, może Pan sporządzić taką umowę i przekazać środki wcześniej. wpłata zostanie potraktowana jako Pański wkład własny. Proszę jedynie pamiętać, że kwota Pańskich środków + kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ironiella

  Dzień dobry, chcemy skorzystać z narzeczonym z możliwości kupna mieszkania w programie MDM. Małżeństwem zostaniemy pod koniec kwietnia 2017. Czy wg Państwa oceny zdążymy jeszcze zakwalifikować się do programu? Mam świadomość, że to zależy od ilości osób ubiegających się o dofinansowanie, jednak zależy mi na opinii profesjonalisty. Niestety, mimo tego, ze obydwoje pracujemy, to koszty, jakie ponosimy w związku z wynajmowaniem mieszkania w Krakowie, uniemożliwiają nam uzbieranie wymaganego wkładu własnego.

 • Łukasz

  chodzi o umowę przekazania pieniędzy nie o wniosek mdm

 • Łukasz

  Dzień dobry, na rok 2017 pieniądze będą dopiero od stycznia. Mam pytanie czy jest możliwe abym sporządził z deweloperem umowę i przekazał mu środki własne na rzecz budowy domu już w tym roku. Chodzi mi o wylanie fundamentów i postawienie murów do grudnia aby przemarzły, a w styczniu wnioskował o kredyt i dopłatę. dziękuję

 • Witam. W takiej sytuacji do programu MDM powinna przystąpić Pana narzeczona, a Pan jedynie wspomoże jej zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety – środki przepadną. Zmiana mieszkania, które chce Pan kupić niesie za sobą konieczność złożenia nowego wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

 • Jeżeli w projekcie pomieszczenie jest opisane jako garderoba – tak właśnie potraktuje je analityk (czyli jako powierzchnię użytkową). Można ew. zmienić kwalifikację pomieszczenia korygując projekt. Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

 • Witam. Powierzchnia ogródka nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów można ew. znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Adrian

  A co w sytuacji gdy w projekcie na poddaszu wpisano „garderoba” 22,6m kw? Dodam, że jest tam okno szczytowe, którego nie ma w projekcie a w rzeczywistości nie jest to garderoba a zwyczajny strych.

 • adam

  Jeżeli mam zarezerwowane środki na 2017 rok i chce kupić mieszkanie z rynku pierwotnego a nie dostane kredytu z powodu zdolności kredytowej czy mogę od razu zmienić wniosek na mieszkanie z rynku wtórnego czy po prostu zarezerwowane środki przepadają?

 • Marek

  Witam serdecznie,

  wraz z dziewczyną chcielibyśmy skorzystać z programu MDM, jednak nie do końca jestem zorientowany czy się do niego kwalifikujemy. Sam obecnie posiadam mieszkanie zakupione 3 lata temu na kredyt bez wsparcia programowego, zatem mi żadne dofinansowanie nie przysługuje. Dziewczyna natomiast, nie jest i nie była właścicielką mieszkania, jednak obawiam się o jej zdolność kredytową. Czy zatem ona jako singiel może zakupić mieszkanie (dom) w szeregowcu, a ja podwyższyć jej zdolność kredytową (zakładam, że mieszkanie będzie kosztować około 330 tys. PLN)? Czy w takim wypadku dziewczyna byłaby wtedy jedynym właścicielem mieszkania, czy ja także mógłbym być współwłaścicielem?

  Pozdrawiam,

 • Klaudia

  Witam, mieszkanie, które chce kupić ma 47 m i ogródek 50 m – czy powierzchnia ogródka wlicza się do powierzchni mieszkania?

 • Maria

  Witam, zakupiliśmy z mężem mieszkanie z dopłatą MDM, mieliśmy wtedy jedno dziecko. Niedawno urodziło nam się drugie, czy możemy ubiegać się o jeszcze jakąś dopłatę w związku z tym? Pozdrawiam

 • Witam. W Ustawie jest mowa o wychowywanych dzieciach – aby skorzystać z mnożnika 15% powinniście Państwo złożyć wniosek po urodzeniu malucha.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Nie chciałbym snuć czarnych wizji, ale wiele osób czeka do początku roku ze złożeniem wniosku. Środków jest sporo, ale nie wiem, czy będą jeszcze dostępne w okolicach marca.

 • Witam. Poddasze, wg rekomendacji BGK nie powinno być wliczane do powierzchni użytkowej domu. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Owszem. Zbycie mieszkania przed upływem okresu 5-ciu lat będzie wiązało się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Alicja

  Witam, jestem w ciąży z pierwszym dzieckiem, termin porodu to marzec 2017. Chcemy kupić dom, który w lutym 2017 ma zostać oddany, także na początku roku będziemy musieli zaciągnąć kredyt, chcielibyśmy skorzystać z programu MDM (kwalifikujemy się do niego i dom także), tylko zastanawiam się czy w lutym będziemy mogli już skorzystać z 15% dofinansowania, skoro za klika tygodni nasze dziecko się urodzi. Jeżeli nie to czy środki przeznaczone na ten program jeszcze będą do dyspozycji w marcu (czy to jest wielka niewiadoma)?

 • Adrian

  Witam serdecznie,
  dom, który zamierzamy kupić z narzeczoną posiada poddasze, na które wchodzi się rozkładaną drabinką rozsuwaną z sufitu. Na poddasze są pociągnięte instalacje elektryczne i grzewcze. Jednakże poddasze jest do własnej aranżacji przyszłych właścicieli, tzn ściany są tylko ocieplone wełną i folią izolacyjną, nie są one zabudowane żadnymi płytami typu osb czy nida-gips. Pytanie brzmi czy takie poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej?

 • Eo ada

  Witam
  Zeszłego roku zakupiłem mieszkanie z dopłatą MDM, jednak chciałbym je zamienić, czy orientujecie się państwo jak wygląda taka zamiana? Czy zostanie zabrana mi dopłata?

 • Dzierżawa gruntów nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania. otrzymanie części lub całości własności domu – niestety tak.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Klaudia Biskup

  Witam w lutym 2016 r skorzysztaliśmy z mężem z dofinansowania MDM. Czy otrzymanie od moich rodziców gruntów rolnych w dzierżawę ora przepisanie domu koliduje z programem MDM. Czy będę musiała zwrócić dofinansowanie.

 • Na Wi

  Witam. Czy posiadania mieszkania własnościowego dyskwalifikuje z programu MDM? Chodzi o zamianę mieszkania na większe w przypadku rodziny wielodzietnej? Pozdrawiam! 🙂

 • Na Wi

  Witam. Czy mieszkanie własnościowe dyskwalifikuje z programu MDM? Dodam, że chodzi o rodzinę wielodzietną.

 • Na Wi

  Witam serdecznie. Wraz z mężem mamy trójkę dzieci i z racji małego metrażu planujemy zmianę mieszkania na większe. Obecne mieszkanie jest naszą własnością. Czy w związku z tym kwalifikujemy się do programu, czy mieszkanie własnościowe dyskwalifikuje nas? Pozdrawiam!

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli budowa będzie na dwóch oddzielnych działkach – każda z waszych rodzin będzie budować osobny dom. w takiej sytuacji możecie niezależnie wystąpić o zwroty podatku VAT.

 • Tak, jest to możliwe, firmy często korzystają z takiej opcji. Jeżeli budowa będzie pod szyldem ww. dewelopera i to on wystawi mieszkania na sprzedaż – będzie to traktowane jako rynek pierwotny.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kuba

  Witam serdecznie.
  Chcemy wraz z żoną i szwagierką postawić dom szeregowy lub bliźniaka.
  Z w/w zasad wynika iż kwalifikujemy się do programy MDM.
  Jak to wygląda w przypadku domów szeregowych lub też bliźniaków kiedy każde z nas płaci za swoją część nieruchomości?

 • Lucas

  dzień dobry, Mam pytanie znalazłem dobrego dewelopera który ma działki w interesującej mnie okolicy jednak nie ma czsu budować (bo jest polecany) współpracuje jednak z mmniejszymi firmami budowlanymi które nie prowadzą rachunków powierniczych tzw podwykonawcy. Czy jest możliwe by pod budowę domu owy deweloper wziął takiego podwykonawcę???

 • Zależy od banku. Proponuję kontakt z doradcami w tej sprawie po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Justyna

  Witam,
  Czy renta tzw. rodzinna po zmarłym rodzicu jest brana pod uwagę przy wyliczeniu zdolności kredytowej?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – czyli po Państwa ślubie.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mogą Państwo rozpocząć budowę, odradzałbym jednak ukończenie domu w terminie 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania nabytego w ramach MDMu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Lukasz

  Witam,
  planujemy z narzeczoną zakup mieszkania na początku przyszłego roku. Narzeczona jest współwłaścicielem mieszkania, ja nie posiadam żadnej nieruchomości. Chcielibyśmy wziąć wspólnie kredyt hipoteczny. Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z programu MDM? Czy możemy wspólnie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, a ja zostałbym beneficjentem programu MDM tylko w sytuacji braku mojej zdolności kredytowej? Jakie przysługują prawa do mieszkania narzeczonej w takiej sytuacji jeżeli pozostaje współkredytobiorcą, a nie jest beneficjentem programu MDM. Po jakim okresie narzeczona może zostać współwłaścicielem mieszkania ?

 • Arek

  Mam pytanie, kupiłem z żoną cztery miesiące temu mieszkanie z pomocą MDM-u.- z dofinansowaniem, i niedawno dostaliśmy większą liczbę pieniędzy w darowiźnie od rodziców, za te pieniądze postanowiliśmy się budować. Czy nic nie stoi na przeszkodzie aby postawić dom????

 • Robert

  Witam,
  Czy do programu MDM kwalifikują się osoby mieszkające i pracujące za granicą. Obecnie z żoną i dziećmi powoli planujemy powrót do PL i chcielibyśmy kupić pierwsze własne mieszkanie. Umowę z bankiem w PL podpisalibyśmy przed powrotem do kraju i wprowadzić się de facto po spłaceniu już dużej części kredytu (zamiast na 30 wzięlibyśmy na 15 lat).

 • Niestety nie. Limity ceny i powierzchni w programie MDM obliczane są dla konkretnej nieruchomości.

 • Niestety, termin procesowania wniosku o dofinansowanie nie zależy od wybranego banku. Wniosek o udział w MDM jest składany raz. Każdy kolejny bank bazuje na pierwszym wniosku.

 • Wniosek o kredyt mógł zostać złożony kilkukrotnie (po 1 w każdym banku), natomiast wniosek o udział w MDM składany jest wyłącznie raz (każdy następny bank bazuje na wniosku złożonym w 1 banku).

 • Niestety prawda – można było to trochę lepiej ustawić.

 • Sprostowanie: w procesie składał Pan dwa wnioski, wniosek o kredyt (który otrzymał decyzję negatywną) oraz wniosek o dofinansowanie w ramach programu MDM. Jeżeli Pana wniosek o udział w programie MDM został zaakceptowany przez pracownika Millennium, ma Pan 60 dni na zakończenie procesu i podpisanie umowy kredytowej

 • Michał

  Witam, czy można złożyć wniosek MDM nie mając jeszcze konkretnego mieszkania? wiem tylko ze poszukuje mieszkania 50-60m2 w 2017r. chodzi o to żeby przyszły sprzedawca nie musiał czekać pół roku albo więcej.

 • MICHAL

  Czy to nie zalezy od banku tak czy tak bede na rezerwowej lisice?i czy warto czekac czy kolowac wklad wlasny bo umowa przedwstepna do 15 sierpnia doradca z expandera powiedzial ze jestesmy blidko i bedzie na 100 procent tylko nie wiadomo czy dzisiaj czy za dwa tygodnie i teraz jestemw kropce prosze o porade bo ten mdm to wariackie papiery

 • MICHAL

  Moja sytuacja wygla tak ze zalateiam kredyt przez expander i wyszlo tai ze 4 lipca zlozyli pko bp wniosek i po dwoch dniach powiedzieli ze mdm na 100 procent zarezerwowany ale skaldalem jeszcze do pko sa i wyszla nastepujaca historia ze w pko bp zazyczyli sobie ze mam zmienic w niosek kredytowy tylko na siebie bo mam zdolnosc sam doradca z expandera mowi ze w pko sa jest lepsza i oferta i sprawa jest na finiszu robia umowe dla mbie nagle sie okazuje ze w mdmie jestem na liscie rezerwowej pytanie kto tu polecial w kulki i czy jednak zlozyc ten w niosek do pko bp i co ja mam o tym wszystki myslec w bp skladalem z narzeczona

 • Michal

  Tylko sprzedajacy napewnoe nie bedzie czekql do konca roku na kaske maslo maslqne z tym mdm

 • Karol

  Nie został wniosek zaakceptowany w banku Millennium ponieważ tam otrzymałem decyzję negatywną. Zależy mi aby MDM utrzymać oraz sporządzić wniosek do innych banków.
  Proszę o odpowiedź.

 • Witam. Nie do końca. W tym momencie znajdują się Państwo na liście rezerwowej – tzn bank czeka, aż środki zarezerwowane dla jakiegoś innego kredytobiorcy wrócą do BGK i będą mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie dla Państwa. Nie ma niestety gwarancji, że to będzie szybki proces. Możecie równie dobrze czekać do końca roku.

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jeżeli nie potrzebują Państwo mieszkania natychmiast, polecam poczekać na urodziny drugiego dziecka i wtedy składać wniosek – otrzymają Państwo większe dofinansowanie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.