Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Honorata Jankowska

  Witam, rozpoczęłam budowę domu razem z mężem w 2016r planujemy skończenie w 2018r jednak już zbieramy faktury do zwrotu z podatku. Moje pytanie jest następujące: kiedy ubiegać się o zwrot? w tym roku czy w następnym po skończeniu budowy?

 • Witam. Prawo własności mieszkania nabędą Państwo po podpisaniu aktu notarialnego. Od aktualnego właściciela zależy, czy będzie chciał podpisać akt przed, czy po otrzymaniu dofinansowania. Liczniki proponuję przepisać po otrzymaniu własności mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – pomniejszenie kwoty kredytu wynikające z faktu urodzenia trzeciego dziecka nie wpływa na konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Ujmę to tak – ustawa nie zabrania, aby partnerka z Panem zamieszkała.

 • Tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Gość

  Strasznie to wszystko niejasne….. Czyli mam rozumieć, że dopóki ja, jako beneficjent będę tam mieszkał wszystko jest w porządku? Wiadomo, ze nie po to biorę z partnerką ten kredyt, żeby ona nie miała gdzie mieszkać… Rozumiem, że jej zamieszkanie ze mną jest zgodne z ustawą?

 • kamila

  Witam,
  Chcemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym – właściciel zgodził zaczekać się z ostatnią transzy do 2018r.
  Umowę kredytowa chcemy podpisać w kwietniu.
  Kiedy nabędziemy prawo własności mieszkania. Czy po wypłacie ostatniej transzy, czy w momencie uruchomienia kredytu? I automatycznie kiedy w takiej sytuacji możemy przepisać „liczniki” na nas? Czy będzie to już możliwe w maju, czy dopiero w styczniu przyszłego roku?
  I jeszcze jedno ostanie – mamy dwójkę dzieci, czy gdyby w ciągu 5 lat urodziło nam się trzecie, to czy dodatkowa kwota doplaty wlicza się do początkowej i wkładu własnego i w sumie nie mogą przekroczyć 50% wartości mieszkania?
  Pozdrawiam
  Kamila

 • Andrew

  Czy z programu mogą skorzystać też osoby samotne (singiel) z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną, i która ukończyła 35 lat, ale do 36 trochę brakuje?

 • Michał

  Witam,

  Czy w przypadku posiadania 1/8 domu jednorodzinnego, odziedziczonego po śmierci matki, mogę ubiegać się o dofinansowanie w przypadku zakupu pierwszego mieszkania?

 • Owszem, w Państwa przypadku obowiązuje pkt. 1. Odnośnie drugiego pytania – owszem, jest to możliwe.

 • k pog

  Czyli dla ludzi, którzy podpisali umowę kredytową w czerwcu 2015 roku obowiązuje tylko pkt 1? Czyli mogę nadpłacić taką kwotę przed przeniesieniem własności by pozostała kwota kredytu stanowiła ” co najmniej 50% ceny nabycia” ?

  A jeśli chodzi o kwestię zmniejszenia okresu kredytowania? Po nadpłacie wynosił by on mniej niż 15 lat (kredyt w czerwcu 2015 roku był podpisany na 20 lat). Czy to jest dozwolone ?

 • Dodałem informację do wcześniejszego komentarza.

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą (dotyczy także umów zawartych przed nowelizacją Ustawy MDM)

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • BGK zarezerwował po 5% z każdej puli na wypłatę dofinansowania z tytuły urodzin trzeciego lub kolejnego dziecka. Proszę sienie obawiać, jeżeli dzieci się pojawią, z pewnością otrzymają Państwo dodatkowe wsparcie.

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. To zależy, czy ww. powierzchnia będzie powierzchnią użytkową (szczegóły można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf)

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Tak, Pańska partnerka zamieszkiwałaby na takich samych prawach, jak kuzynka.

 • Ustawa nie jest niestety w tym punkcie precyzyjna i często banki nadinterpretują ten zapis, żądając np. od beneficjentów zobowiązania, że nikt poza nimi nie będzie w danym lokalu zamieszkiwał. Również Ministerstwo nie wypowiada się na ten temat jednoznacznie.

 • ok 😉

 • kizys

  OK, poprzedni (napisany 2 godz wcześniej) się wyświetlił, więc ponawiam do niego pytanie 😉

 • kizys

  Widzę, że mój komentarz się nie zapisał…

  Pisałem w nim, że rok temu (2016) kupiłem mieszkanie z dopłatą 10% – jako singiel. Niedawno urodziło mi się dziecko. Planujemy z żoną jeszcze dwójkę. Zastanawiam się, czy w programie są zarezerwowane pieniądze na wypłatę dodatkowej dopłaty (5%) dla osób, które w ciągu 5 lat będą posiadały 3 dzieci. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • k pog

  Dzień dobry,

  Podpisałam umowę kredytową *”Mieszkanie dla Młodych) 19 czerwca 2015 roku (przed nowelizacją).
  Mieszkanie nie zostało jeszcze odebrane, nie była jeszcze zawarta umowa przeniesienia własności mieszkania.Od 1 marca zaczynam spłacać kredyt.

  Czy mogę nadpłacić kredyt, jeśli tak to w jakiej wysokości oraz czy można nadpłacić tak by zmniejszyć okres kredytowania (po nadpłacie wynosił by on mniej niż 15 lat).

  Jestem świadoma wytycznych w ustawie, ale nie do końca rozumiem co to dla mnie znaczy.

  Część dofinansowania wkładu własnego (w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60) podlega zwrotowi, w przypadku dokonania przez nabywcę w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania objętego wsparciem, przedterminowej spłaty całości kredytu albo spłaty – poza harmonogramem spłat wynikającym z zawartej umowy kredytu – części kredytu w kwocie przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego (art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy). Ograniczenia te dotyczą tych kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe po dniu 1 września 2015 r.

  Ponadto, zgodnie z art. 16 znowelizowanej ustawy, w przypadku dokonania przez nabywcę spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, objętego wsparciem, całości kredytu lub takiej jego wysokości, że nie zostanie zachowany warunek, zgodnie z którym kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom wypłaconego dofinansowania wkładu własnego. Ograniczenia te dotyczą wszystkich kredytobiorców, niezależnie od tego, kiedy zawarli umowy kredytowe.

  Dziękuję

 • Gość

  Witam,
  W roku 2016 kupiłem mieszkanie z dopłatą w MDM. Byłem wtedy przed ślubem, więc mieszkanie oficjalnie kupowałem jako singiel. Dopłatę otrzymałem w wysokości 10%. Jestem już po ślubie, mam też już 1 dziecko. Z żoną planujemy jeszcze dwójkę dzieci. Chcielibyśmy się starać wówczas o wypłacenie dodatkowych 5% dopłaty przy posiadaniu 3 dzieci. Czy w obliczu wyczerpujących się budżetów programu możemy liczyć na dodatkową dopłatę, jeżeli trzecie dziecko pojawi się w ciągu regulaminowych 5 lat? Jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy ten fakt należy zgłosić do banku, czy bezpośrednio do BGŻ? Rozumiem, że dodatkowa dopłata może (a może musi) pójść na spłatę kredytu (części kapitału).

 • Ania

  Dzień,dobry,
  wraz z mężem będziemy budować swój pierwszy dom o powierzchni 150m2 systemem gospodarczym.
  Czy w tym wypadku możemy starać się o zwrot VAT za materiały budowlane w Urzędzie Skarbowym?

 • Gość

  Nie wiem czy poprzedni mój komentarz się pojawi, czy nie, więc piszę jeszcze raz.
  Dzięki za odpowiedź, ale nadal pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie chcemy mieć ewentualnych nieprzyjemności z tytułu tego, że zamieszkałaby z nami moja kuzynka. Nie pobieralibyśmy od niej żadnych opłat, ani nic. Moje potrzeby mieszkaniowe byłyby zaspokojone. Kwestia jak rozpatruje to bank/BGK. Jeżeli kredyt jest na mnie i na partnerkę, ale defacto MDM tylko na mnie jako singla, to ona teoretycznie zamieszkiwałaby na takich samych warunkach jak kuzynka. Dobrze rozumiem?

 • Gość

  Dziękuję za odpowiedź, jednak nie bardzo rozumiem. Jeżeli mieszkanie spełnia moje potrzeby mieszkaniowe, a przez jakiś czas będzie razem z nami mieszkać moja kuzynka to czy to jest niezgodne z ustawą? Nie będziemy pobierać od niej żadnych pieniędzy z tego tytułu, ani podpisywać z nią żadnych umów. Po prostu chcieliśmy ją trochę wspomóc. Chciałbym wiedzieć, czy lepiej powiedzieć, że jest to niemożliwe. Odpowiedź Ministerstwa jest dla mnie enigmatyczna, bo co w takim razie znaczy użyczenie mieszkania? Skoro zameldowanie osób trzecich nie wiąże się z użyczeniem? Dodatkowo czemu złożenie oświadczenie, że w danym lokalu zamieszkujemy sami jest niezgodne z ustawą? Przepraszam, że tak wypytuję, ale chcemy uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności z tego tytułu.

 • Wymienione 10% nie jest odniesieniem do wartości mieszkania, ale mnożnikiem używanym we wzorze na wyliczenie dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Zakupiony lokal powinien przede wszystkim spełniać Pana potrzeby mieszkaniowe. Ustawa nie jest w tym punkcie zbyt precyzyjna, ale gdzieś leży granica osób, które mogą z Panem zamieszkiwać. BGK dostaje masę anonimowych donosów po których kredytobiorcy są zapraszani do banków, aby złożyć oświadczenie, że w danym lokalu zamieszkują sami (co również nie jest do końca zgodne z wymogami ustawy).

  Generalnie – Ministerstwo na podobne pytania odpowiada następująco: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Kromka

  Witam,
  razem z partnerką zakupiliśmy mieszkanie z dofinansowaniem MDM. Rozumiem, że to, że MDM jest wzięty na mnie, nie skutkuje tym, że tylko ja mogę tam mieszkać, ale partnerka również? A czy zamieszkanie z nami mojej kuzynki (studiuje w tym samym mieście i z uwagi na trudną sytuację chcemy jej pomóc) wiązałoby się z koniecznością oddania dofinansowania? Nie będziemy pobierali od niej żadnych opłat z tytułu zamieszkania z nami.

 • Gość

  Witam,
  razem z partnerką wzięliśmy kredyt z dopłatą MDM. Chciałem zapytać, czy zamieszkanie z nami mojej kuzynki (aktualnie studiuje w tym samym mieście i z uwagi na trudną sytuację rodzinną chcieliśmy jej pomóc) wiązałoby się z koniecznością oddania dofinansowania?

 • Witam, przypuszczalnie dla uproszczenia chcę kupić mieszkanie za 1000 zł, mój wkład własny wynosi 100 zł, jestem bezdzietnym singlem, więc przysługiwałoby mi 10% dofinansowania. Ale właśnie 10% ogólnej ceny mieszkania, czyli 100 zł, czy 10% wkładu własnego, czyli 10zł?

 • Nie. Zwrot dofinansowania mógłby nastąpić w przypadku zakupu innego lokalu mieszkalnego. Zakup działki nie będzie powodował konieczności zwrotu części dofinansowania.

 • Jacek Czapla

  Witam. Jestem uczestnikiem MDM od 2015 kupilem mieszkanie z narzeczona. Teraz chcial bym kupic niewielka dzialke, ktora byla by zapisana na zone, czy w takim przypadku bede zmuszony zwrocic dotacje MDM?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli Pani ponosi większość kosztów wychowywania córki – tak, mogą Państwo przystąpić do programu MDM jako małżeństwo wychowujące troje dzieci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Renata

  Witam
  Chce wrócić do Polski. Czy program MDM obowiązuje mnie gdy posiadam 1/2 domu w Szwecji ???? Jestem samotnie wychowująca mama??

 • Monisia Marcelinka

  Witam, mam córkę z innego związku która cały czas mieszka z nami i dwoje dzieci z obecnym mężem, czy starając się o MDM będziemy liczeni jak małżeństwo z trójka dzieci?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mateusz

  Witam, mam pytanie wraz z żoną chcemy zakupić mieszkanie, czy możemy skorzystać z programu MDM, gdy żona jest współwłaścicielem 1/2 domu rodzinnego a druga połowa jest jej mamy. Ja jako mąż nie posiadam mieszkania ani domu, oboje mamy poniżej 35 lat. Proszę o odpowiedź.

 • Przykro mi, że mogliśmy udzielić akurat takiej odpowiedzi.

 • Witam. Dom powinien byćw stanie umożliwiającym beneficjentowi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (a przynajmniej – po odbiorze technicznym).

 • Zapraszam do zadawania pytań na forum lub ew. zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika Pyrzak

  Dziękuję ślicznie za wyczerpujacá odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie, Monika

 • Ola

  Witam. Jeśli chciała bym skorzystać z mam na kupno domu? To czy moglabym zakupić dom w stanie surowy zamkniętym?

 • Sebastian

  Proszę o podanie adresu e-mail Ministerstwa na który najlepiej wysłać to zapytanie

 • Sebastian

  Czy mógłbym prosić o adres skrzynki na który mógłbym wysłać to zapytanie. Z góry bardzo dziękuję.

 • Jeżeli Pani narzeczony będzie właścicielem mieszkania przed Państwa ślubem, nie grozi Pani konieczność zwrotu dofinansowania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Dodaliśmy informację do Pana komentarza poniżej.

 • Odpowiedź, którą cytowaliśmy powyżej, otrzymaliśmy z Ministerstwa na zadane pytanie o podobnej tematyce. Może Pan ew. poprosić bank, aby zadał to pytanie Ministerstwu lub samemu wysłać podobne zapytanie na skrzynkę Ministerstwa.

 • Witam. Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Witam. Zrzeczenie się własności domu nic nie da. Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, potencjalni beneficjenci MDMu nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W tym przypadku mąż posiada lokal mieszkalny, co uniemożliwia Państwu udział w programie MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie

 • Witam. Zrzeczenie się własności domu nic nie da. Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, potencjalni beneficjenci MDMu nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W tym przypadku mąż posiada lokal mieszkalny, co uniemożliwia Państwu udział w programie MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Sprawdziliśmy temat. Niestety dodatkowe dofinansowania nie należy się w takim wypadku.

  W ustawie jest wskazane:

  Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

  W tym wypadku „zdarzenie” to miało miejsce wcześniej.

 • gość

  Bardzo proszę o odpowiedź

 • Sprawdziliśmy temat. Niestety dodatkowe dofinansowania nie należy się w takim wypadku.

  W ustawie jest wskazane:

  Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

  W tym wypadku „zdarzenie” to miało miejsce wcześniej.

 • Sprawdziliśmy temat. Niestety dodatkowe dofinansowania nie należy się w takim wypadku.

  W ustawie jest wskazane:

  Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

  W tym wypadku „zdarzenie” to miało miejsce wcześniej.

 • Ł

  Witam.
  Zakupiłem mieszkanie wraz z moją narzeczoną w 2014 r.
  Jesteśmy współkredytobiorcami oraz współwłaścicielami w 1/2 części każda
  ze stron. Czy teraz po zawarciu związku małżeńskiego możemy skorzystać z programu mdm? Czy
  jednak dotyczy nas ten zapis??: ” Wyjątek dotyczy małżeństw – w
  przypadku gdy nabywcą lokalu jest
  małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga
  małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy
  mieszkanie na spółkę z żoną).”

  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Ewelina

  witam,
  otrzymałam kredyt oraz dopłatę MDM. spełnione były warunki, że na dzień kupna mieszkania skorzystania z MDM nie posiadam żadnej nieruchomości. Co jeśli w ciągu tych 5 lat wyjdę za mąż i mąż ma w planach kupić działkę i stawiać dom czyli jakby stanę się współwłaścicielem domu…rozumiem że warunki dotyczące iz nie mogę posiadać żadnej nie ruchomości były do czasu otrzymania MDM …nikt nie może mi w tej sprawie pomóc nawet bank w którym otrzymałam kredyt poinformowała mniebym wybrała się do radcy prawnego….przecież nigdy niewiadomo co w kolejnych latach może mi się przytrafić np. darowizna domu od rodziców czy cokolwiek innego…to teraz to że dostałam mdm nie mogę związać się z inną nieruchomością?no chybato jest bez sensu. bardzo proszę o pomoc i wyjasnienie co jeśli zmieni mi się stan cywilny w przyszłości a mąż posiadac będzie nieruchomość albo będzie kupował co wiązać się bedzie z tym ze stane się współwłascicielką. bo chyba nie do pomyślenia jest fakt że mam podpisywać rozdzielność majątkową….cały czas jak sie zapoznawałam z warunkami mdmd była ze na tą chwilę nie mogę posiadac nieruchomosci…przy otrzymaniu kredytu bank oznajmił mi ze prawdopodobnie te zobowiązanie jest na kolejne 5 lat.proszę o wyjasnienie

 • Sebastian

  Proszę o informację na ile jest to wiarygodne, ponieważ osoba zajmująca się kredytami w banku PKO twierdzi, że zmiana powierzchni użytkowej domu w okresie 5 lat od uzyskania dopłaty jest niedopuszczalna. Pozdrawiam

 • Sebastian

  Proszę o informację jak bardzo jest wiarygodna informacja jaką od Państwa uzyskałem, ponieważ bank PKO BP w którym brałem kredyt twierdzi, że w ciągu 5 lat od uzyskania dopłaty nie mogę zmieniać powierzchni użytkowej domu. Pozdrawiam

 • ada

  Witam.
  Mamy z mężem kredyt z dofinansowaniem rns i chciałam zapytać czy jest szansa dostać dofinansowanie mdm na większe mieszkanie (to obecne chcemy sprzedać).
  Mamy trójkę dzieci.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 • Monika

  Witam, mam pytanie odnośnie posiadania domu a możliwości udziału w projekcie. Gdy mąż miał 18 lat, dziadkowie zapisali mu dom, w którym nadal mieszkają. Obecnie mąż ma 29 lat i jeszcze przez długie lata brak możliwości zamieszkania w tym budynku. Czy gdyby się zrzekł (bądź „oddał” dziadkom) prawa do budynku, mielibyśmy szanse wziąć udział w projekcie MDM i starać się o dofinansowanie? Szukałam podobnego wątku jednak nie znalazłam, więc pytam. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Monika

  Witam, mam pytanie odnośnie posiadania domu a możliwości udziału w projekcie. Gdy mąż miał 18 lat, dziadkowie zapisali mu dom, w którym nadal mieszkają. Obecnie mąż ma 29 lat i jeszcze przez długie lata brak możliwości zamieszkania w tym budynku. Czy gdyby się zrzekł (bądź „oddał” dziadkom) prawa do budynku, mielibyśmy szanse wziąć udział w projekcie MDM i starać się o dofinansowanie? Szukałam podobnego wątku jednak nie znalazłam, więc pytam. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Monika Pyrzak

  Witam, mam pytanie odnośnie posiadania domu a możliwości udziału w projekcie. Gdy mąż miał 18 lat, dziadkowie zapisali mu dom, w którym nadal mieszkają. Obecnie mąż ma 29 lat i jeszcze przez długie lata brak możliwości zamieszkania w tym budynku. Czy gdyby się zrzekł (bądź „oddał” dziadkom) prawa do budynku, mielibyśmy szanse wziąć udział w projekcie MDM i starać się o dofinansowanie? Szukałam podobnego wątku jednak nie znalazłam, więc pytam. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Wg Ustawy – uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Sprawdzę temat i dam jutro znać.

 • O ile nam wiadomo – nie ma to znaczenia. Potwierdzę tą informację jutro i dam znać.

 • Witam. Niestety, ustawa wymaga, aby w ciągu 6-ciu miesięcy od uzyskania własności mieszkania w ramach MDM rozwiązać umowę najmu ww. mieszkania. Na podstawie art. 6 małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Żaden problem, polecamy się.

 • Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte po podpisaniu umowy kredytowej – nie będzie żadnego problemu.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • gość

  Witam, czy jesli trzecie dziecko urodziło sie nam przed podpisaniem aktu własności to dodatkowe dofinansowanie 5% nam sie należy?

 • Jeżeli spełnia Pani warunki programu – można, ale z pewnym zastrzeżeniem. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  Wynajem mieszkania nabytego w ramach programu MDM skończy się zwrotem przyznanego dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Tak, ale z jednym zastrzeżeniem. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • gość

  Chciałabym jeszcze potwierdzić, jeśli trzecie dziecko urodziło się przed podpisaniem aktu własności to dodatkowe dofinansowanie nam sie należy? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?

 • Zainteresowany

  Witam, posiadam mieszkanie z zasobów TBS (umowa najmu) Wraz z żoną posiadamy troję dzieci. Czy istnieje taka możliwość, że po zakupie mieszkania z dopłatą mdm, Ja zrzekam się praw do lokalu z TBS i sam melduję się w nowym mieszkaniu, a żona zostaje w starym mieszkaniu? Ewentualnie w ciągu 6 miesięcy od kupna nowego mieszkania mógłbym przepisać ten kredyt tylko na siebie.

 • Klaudia

  Witam, czy osoby mieszkające za granicą mogą ubiegać się o dofinansowanie MDM?

 • Klaudia

  Dzień dobry, ja i mój narzeczony mieszkamy za granicą, czy możemy się starac o kredyt MDM? I czy jest później możliwość wynajęcia takiego mieszkania?

 • ZdzichuRolnik

  Bardzo dziekuje za odpowiedź. Oczywiscie mieszkanie bedzie zaspokajalo przedewszystkim moje potrzeby. Bardzo dziekuje za odpowiedź

 • jeewka88

  Witam, zostal mi przyznany kredyt MDM na 2018 gdzie dofinansowanie wyplacone bedzie w styczniu 2018 i wtedy tez stane sie wlascicielem mieszkania. Dofinansowanie dostalam jako singielka. Czy jezeli chcialabym w tym roku wyjsc za maz z narzeczonym, ktory ma wlasne mieszkanie, ale bedziemy miec rozdzielnosc majatkowa, to czy doplata MDM bedzie normalnie wyplacona? Nie bedzie koniecznosci zwrotu doplaty?

 • Andrzej

  Witam, nie posiadam żadnego lokalu mieszkalnego, ale posiadam lokal uzytkowy. Czy moge skorzystać z programu MDM?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan ww. warunki – może Pan skorzystać z MDMu, jest jedno zastrzeżenie.

  Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak, bez problemu. Odradzam jedynie oddanie domu do użytkowania przed upływem ww. okresu, gdyż wtedy część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

 • ZdzichuRolnik

  Witam, czy jak kupilem mieszkanie sam w programie mdm to czy moze w nim zamieszkac moja narzeczona ? Czy taka osobe mozna dodac w spoldzielni mieszkaniowej? Skoro osoba nie wynajmuje tylko mieszka.

 • filip

  mam 25 lat, pracuje za granicą, mieszkam w Polsce, singiel, czy mam szanse na MDM ?

 • Agata Moder

  Witam. Kupiliśmy mieszkanie z dopłatą mdm. Czy w trakcie tych 5 lat ochronnych możemy kupić działkę i rozpocząć budowę domu a także ubiegać się o kredyt hipoteczny na budowę domu?

 • Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM dotyczy jedynie zakupu lokalu mieszkalnego spełniającego określone w Ustawie warunki.

 • Agnieszka Warelis

  Dziękuję za odpowiedz.
  Dom stoi od 5lat chcieliśmy go tylko wykończyć. Warunek do 100m spełniony,wiekowy też, dziecko jedno, pytanie czy możemy ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem na dokończenie budowy?

 • Witam. Jeżeli narzeczony posiada f-ry za materiały budowlane – mógłby ew. uzyskać zwrot części podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Agnieszka Warelis

  Witam
  Czy istnieje możliwość dofinansowania do już stojącego domu jednorodzinnego oczywiście do wymaganych 100 m2. Chodzi mi o to, czy mogłabym albo moglibyśmy starać się o dofinansowanie na dokończenie domu, który postawił już partner. Właściwie nie wiem też, czy większe szanse mamy jako małżeństwo czy jako narzeczeństwo. Wychowuje jedno dziecko, jestem poniżej 35 r.ż., partner powyżej, w swoim posiadaniu mam tylko inną działkę, czy ona jest traktowana jako nieruchomość i ogranicza możliwość dopłaty?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli nie są Państwo właścicielami lokalu – możecie skorzystać z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daria

  obecnie mieszkamy w lokatorskim mieszkaniu należącym do spółdzielni i chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania aby zakupić własne mieszkanie, tylko nie wiem czy możemy jeżeli posiadamy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  .

 • Dofinansowanie na zakup wymienionego mieszkania? Tak – o ile spełniają Państwo warunki programu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daria

  Witam, mam pytanie czy jeżeli mieszkamy z mężem w spółdzielczym lokatorskim mieszkaniu to możemy ubiegać się o dofinansowanie? Na razie Mamy jedno dziecko ale na lipca spodziewamy się drugiego.

 • Witam. Niestety nie. aby uzyskać dopłatę MDM, konieczne jest zaciągnięcie kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • irema

  mam pytanie czy jezeli ja chce kupic nieszkanie badz maly dom za gotowke moge liczyc na de dofinansowanie? mam 2 dzieci ale umowe o prace mam za granica.

 • Witam. Nie, może je Pani nabyć w ramach programu MDM. Po prostu notariusz podczas podpisywania aktu notarialnego złoży wniosek o założenie KW.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • KasiaR

  Witam, planuje zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, mieszkanie ok 53 m2. Jednak mieszkanie nie posiada założonej księgi wieczystej, czy będzie to dyskwalifikować mnie z możiwości skorzystania z kredytu z dopłatą z MDM?

 • Witam. Niestety – jedyne odstępstwo dotyczy faktu wychowywania min. trójki dzieci (ew. w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego z małżonków).

 • Tak. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Agnieszka

  Witam,
  Czy są możliwe odstępstwa od kryterium wieku? Mam 42 lata, samotnie wychowuję 2 synów, nie posiadałam ani nie posiadam innego mieszkania (aktu własności jakiegokolwiek lokalu). W moim przypadku byłoby to pierwsze mieszkanie.

 • gość

  Dziękuję za odpowiedź, rozumiem, że jeśli na dniach deweloper otrzyma pozwolenie na użytkowanie i zostaną podpisane akty własności, czyli zmieścimy sie w tych 6 miesiacach to dodatkowe 5% bedzie sie nam należało?

 • Niestety tak. Ustawa w tym punkcie jest niestety fatalnie sformułowana. Uprawnienie wprawdzie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM, ale urodziny dziecka trzeba zgłosić w terminie 6 miesięcy.

 • gość

  Witam, razem z mężem posiadając jedno dziecko skorzystaliśmy z zakupu mieszkania na rynku pierwotnym z programem mdm, otrzymaliśmy 15% dofinansowania, w trakcie urodziłam bliźniaki wiec przysluguje nam obecnie dodatkowe 5%, aby złożyć wniosek o te dofinansowanie bank twierdzi ze musimy miec podpisany akt własności, co jest obecnie niemożliwe gdyz deweloper czeka na zgode na oddanie budynku do użytku, z info wynika ze aby otrzymac dodatkowe 5% nalezy fakt posiadania trzeciego badz kolejnego dziecka zglosic w ciagu 6 miesiecy, w naszym przypadku te 6 miesiący mija w polowie lutego, deweloper do tego czasu nie wyrobi sie z przepisaniem aktow wlasnosci, co mamy zrobic? Czy bank ma racje?

 • anna

  witam, razem z mężem posiadając jedno dziecko wzięliśmy kredyt z mdm otrzymując 15% dofinansowania na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w międzyczasie urodziłam bliźniaki, więc przysługuje nam dodatkowe 5% dofinansowania, którego według banku nie możemy otrzymać, gdyż nie zostały sporządzone akty własności (deweloper nie otrzymał jeszcze pozwolenia na użytkowanie) a bank twierdzi że bez aktu własności nie możemy wystąpić o ww dofinansowanie, o ile dobrze zrozumiałam fakt posiadania trzeciego bądź kolejnego dziecka należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od daty jego urodzenia, w naszym przypadku te 6 mcy mija w połowie lutego, do tego czasu aktu własności na pewno nie otrzymamy, co mamy zrobić w tej sytuacji? Czy bank ma rację?

 • Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Sebastian

  Dzień dobry. Czy po otrzymaniu dopłaty z mdm, mogę zaadoptować strych, zwiększając tym samym powierzchnię użytkową domu?

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Ava Nova

  witam, mam 33 lata i 8 latniego synka, sama go wychowuje, jaki metraz programu MDM maxymalnie przysluguje w moim przypadku? Dziekuje!

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Tomek

  Czy mamy możliwość skorzystania z programu MDM, jeśli korzystaliśmy w przeszłości z programu Rodzina Na Swoim?

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Alicja

  Dzień dobry, proszę o poradę. Mam 25 lat i chciałabym starać się o MDM. Niestety moja zdolność kredytowa nie wystarcza na pokrycie kosztów nieruchomości, którą chciałabym kupić. Czy jest szansa aby otrzymać dla siebie dofinansowanie w ramach MDM jeśli kredyt hipoteczny wezmę na dwa gospodarstwa domowe z czego osoba z drugiego ma ukończone 35 lat i nie jest osobą spokrewnioną?

 • Witam. Nie przepadnie. Środki zostaną wypłacone na konto sprzedającego po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Adam

  Dzień dobry. Dostałem potwierdzenie rezerwacji środków z mdm od BGK. W potwierdzeniu przewidywan termin wypłaty środków to 07.02.2017r. natomiast dzisiaj jest 27.01.2017r. a ja nadal czekam na decyzję z banku o przyznaniu kredytu .Chciałem zapytać czy przepadnie dopłata mdm jeżeli do 07.02.2017r. nadal nie będę miał decyzji z banku

 • To już zależy od wybranego banku. Na ogół banki proszą o dostarczenie aktu urodzenia.

 • Anastazja

  Czy starajac sie o dofinansowanie do zakupu domu jako samotna matka wraz z dzieckiem musze dolaczyc akt urodzenia dziecka czy wystarczy pit?

 • Kwoty limitów są różne (w zależności od regionu Polski). Tutaj może Pani znaleźć aktualne stawki: http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-mdm-w-i-kwartale-2017-r/

  O tym, czy nieruchomość spełnia wymogi programu zadecyduje analityk podczas badania zdolności.

  Remont nie zapewni Państwu niestety zwrotu podatku VAT, takowy jest możliwy jedynie w przypadku budowy systemem gospodarczym.

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • malgorzata

  Dziekuje za odpowiedz. Ale prosze jeszcze o informacje dot. w jakiej wysokosci jest cenowy limit? I czy to ze dom spelnia warunki mieszkaniowe jest oceniane przez.osoby trzecie? Tzn mamy przedstawiac w banku czy innej instytucji jakies zdjecia, plany itp. Czy tylko.w.naszej ocenie.ma.takowe spelniac? A jesli zdecydujemy sie na remont to czy mozemy sie starac o zwrot podatku za mat. budowlane. Jesli tak to jak to mialo by wygladac?

 • Piotrp

  Witam
  Mam pytanie czy jest możliwość postawienia budynku który będzie miał powierzchnię nieużytkowa ponad 150m2 a użytkowej 99m2 czy w dalszym ciągu będę mógł liczyć na możliwość odliczenia vatu budując systemem gospodarczym?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Paweł

  Witam. Jestem singlem zamierzam wybudować dom z własnych środków finansowych. Domek mały do 100m2. Czy do programu musze przystąpić przed jakimikolwiek zakupami mat. budowlanymi czy dopiero jak juz bede miał pierwsze faktury i będzie rozliczenie podatku za rok 2017?

 • Karola

  Witam, w chwili obecnej pracuje w Anglii i wraz z mężem chcielibyśmy kupić mieszkanie w Polsce aby wrócić. Czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie osobom które pracują za granicą i chcą kupić mieszkanie w kraju ? Pozdrawiam

 • Witam. Nie będzie Pani musiała zwracać dopłaty. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Dodaliśmy informacje do Pana komentarza powyżej.

 • Witam. To zależy od porozumienia pomiędzy stronami oraz decyzji banku.

  Odpowiedź Ministerstwa na to pytanie: „Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.”

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „mieszkanie dla młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Weraa

  Witam,

  chciałabym zapytać, czy mój narzeczony może zameldować się na pobyt stały w mieszkaniu, które będzie moją własnością, ponieważ kupuje je jako singiel? nie chcę zameldować się w rzeczonym mieszkaniu, ponieważ musiałabym wymienić dokumenty, a we wrześniu tego roku czeka nas ślub, wówczas będę zobligowania do wymiany dow. os. i prawa jazdy. Ponadto mam podpisaną umowę kredytową i 26.01.2017 podpisuję akt notarialny z właścicielem mieszkania, który jednak prosi o możliwość pozostania w mieszkaniu przez miesiąc lub dwa, ponieważ nie będzie miał gdzie się wcześniej przenieść, czy może przebywać tak długo w mieszkaniu? w umowie przedwstępnej podaliśmy termin 14 dni na przeprowadzkę sprzedającego od daty podpisania aktu notarialnego. Dodam, że dopłata MDM nie została jeszcze wypłacona..

 • Krzysztof

  Witam,

  kiedy musi nastąpić wydanie lokalu w posiadanie nowego właściciela ? Kupujący upiera się, że wydanie lokalu musi nastąpić w dniu podpisania aktu przeniesienia własności. Ja chciałbym, żeby nastąpiło po przelaniu pierwszej transzy kredytu.

 • Krzysztof

  Witam,
  kiedy musi nastąpić wydanie lokalu w posiadanie nowego właściciela ? Kupujący upiera się, że wydanie lokalu musi nastąpić w dniu podpisania aktu przeniesienia własności. Ja chciałbym, żeby nastąpiło po przelaniu pierwszej transzy kredytu.