Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Wojtek

  Witam! W lipcu 2016 r. kupiłem mieszkanie z mdm, czy po ślubie możge podpisać nowy akt notarialny, w którym żona będzie współwłaścicielem?bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 • Przemo Egeszege

  Witam,
  Aktualnie jesteśmy z narzeczona bez ślubu.
  Posiadamy 1 dziecko i drugie w drodze.
  Czy możemy się starać o MDM ?

 • monika

  Witam. Kupiłam z mężem dom (99m2 i garaż) z dofinansowaniem MDM. Czy istnieje możliwość założenia przeze mnie działalności gospodarczej i jej prowadzenia w garażu (po odpowiednim remoncie)? czy to zmienia znaczenie użytkowe pomieszczenia?

 • wiola

  witam,
  chcemy kupić lub wybudować dom na obrzeżach lublina. mamy 1 dziecko, jesteśmy bez ślubu, parter jest na działalności gospodarczej, jakie warunki musimy spełnić? o jaki metraż i kwotę możemy się sttarać?

 • Marek Maj

  Witam chcialbym zakupic dom o powierzchni 168m2 za 320000 czy jest mozliwosc dofinansowania z MDM w marcu urodzi mi 2 dziecko

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Polecam ew. kontakt z naszymi doradcami, mają większe doświadczenie w tego typu sprawach. Można także skierować zapytanie na skrzynkę sekretariatu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dorota

  Witam, mój mąż jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego, a mianowicie posiada 1/3 domu. Czy dyskwalifikuje to nas z MDM ?

 • Witam. Nie, jedyna sankcja dotyczy ew. zwrotu części otrzymanego dofinansowania.

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • ja

  nie

 • Radosław Brodacki

  Witam, czy jeśli w 2012 r skorzystałem z żoną z rodziny na swoim a dziś już mieszkanie sprzedałem to mogę skorzystać z mdm , mamy jedno dziecko drugie w drodze

 • Sylwia

  Dodatkową dopłatę otrzymuje się tylko po urodzeniu się trzeciego i kolejnego dziecka

 • Krzychu

  Czy po niedotrzymaniu warunków MdM oprócz zwrotu dopłaty nakładane są dodatkowe kary?

 • Bartosz

  Witam, czy narodziny 1 (pierwszego) dziecka w ciągu 5 lat PO podpisaniu umowy kredytowej z MDM uprawniają do dodatkowej dopłaty 5%?

 • MDM z problemami

  Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odnośnie jeszcze pkt 2. Pracuje w dość znacznej odległości od rodzinnej miejscowości i od mieszkania które zakupię od rodziców. Codzienne dojazdy są
  bardzo wykańczające. Nie chcę kupować mieszkania w tym mieście, w którym pracuję, ponieważ mieszkania są bardzo drogie i nie będzie mnie stać. Natomiast mieszkanie w TBS’ach jest dla mnie korzystnym rozwiązaniem w dobrej cenie.
  Czytając przywoływany art.14 ustawy o MDM wynika z niego, że nie mogę nabyć prawa WŁASNOŚCI lub WSPÓŁWŁASNOŚCI innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w
  całości lub w części. Przejmując (odkupując) partycypację nie nabywam własności lub współwłasności. Dzięki temu mogę zamieszkiwać dane mieszkanie (z tego co mi się wydaje staje się jedynie najemcą tego mieszkania), ale nawet nie jestem nigdzie w księdze wieczystej. Czy Państwa odpowiedź dot. pkt 2 jest pewna, czy tylko tak domniemacie, a jeśli domniemacie to jak to sprawdzić i do kogo można się zwrócić z takim ewentualnie oficjalnym pytaniem?

 • Witam. Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci).

 • Witam. Mniejsza powierzchnia użytkowa powinna być już zaznaczona w projekcie (tzn. przed rozpoczęciem budowy polecałbym poprosić architekta o zmianę kwalifikacji pomieszczeń, które nie będą wykańczane, na nieużytkowe).

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Arni

  Witam, czy jeśli po zakupie mieszkania z mdm, przez pierwsze 2-3 lata chciałbym wynajmować, to stracę do dofinansowanie?

 • Krzysiek

  Witam
  Planuje wybudować nieduży domek, projekt który aktualnie wybraliśmy posiada aktualnie 120m2 powierzchni użytkowej. Niestety aktualnie nie palnujemy wykorzystywać wszystkich pomieszczeń. Część domu będzie przeznaczona na strych. Czy jeżeli zostanie w ten sposób zmniejszy się PU możemy skorzystać

  z odliczenia Vatu na materiały budowlane?

 • Michal

  Witam,
  Planuję rozpocząć w roku 2017 budowę domu jednorodzinnego. Powierzchnia użytkowa 115 m2. Proszę o informację czy przysługuje mi częściowy zwrot kosztów podatku VAT ?

 • Witam. Nowelizacja obowiązuje Pana tylko w jednym punkcie. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Rozumiem, że przeniesienie własności już się odbyło. W takim przypadku może Pan spłacić całość kredytu bez konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Witam. Nie. Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Tak. Może Pan skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pan 35 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak, może Pan skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kończy Pan 35 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • wojtek

  witam, w tym roku kończe 34 lata i nie wyrobię się już z papierologią,
  żeby skorzystać z pieniedzy przeznaczonych na rok 2017, mam szanse
  dopiero z tych które beda przesunięte z 2018. Czy w związku z powyższym
  bede mogł z nich skorzystac jesli w przyszlym roku kończe 35 lat a wg
  ustawy (lata są liczone według rocznika, nie daty urodzin).

 • wojtek

  witam, w tym roku kończe 34 lata i nie wyrobię się już z papierologią,
  żeby skorzystać z pieniedzy przeznaczonych na rok 2017, mam szanse
  dopiero z tych które beda przesunięte z 2018. Czy w związku z powyższym
  bede mogł z nich skorzystac jesli w przyszlym roku kończe 35 lat a wg
  ustawy (lata są liczone według rocznika, nie daty urodzin).

 • Dek

  Posiadam 3 dzieci na 2 płace alimenty i nie mieszkają ze mną, czy moge starać sie o dofinansowanie w najwyższym wymiarze.

 • marek

  Dzień dobry. W lutym 2015 roku wziąłem kredyt w mdm. W sierpniu przed nowelizacją splacilem 70%kredytu. Czy jeżeli teraz spłacie resztę będę musiał oddać dofinansowanie?czy nowelizacja mdm z września 2015 mnie obowiązuje?

 • Rafał

  Witam.
  Czy jeżeli skorzystam z MDM, a po krótkim czasie (kilku miesięcy) zostanie przepisana na mnie inna nieruchomość, czy trzeba zwracać środki z MDM?

 • Witam. Do programu przystępuje Pan z małżonką, a nie Pana dzieci. Jeżeli w zakupionym w ramach MDM mieszkaniu będzie mieszkało dziecko, a nie Pan, zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania wymieniona w art. 14. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ew. jeżeli to dziecko miałoby być właścicielem mieszkania – z programu powinno skorzystać właśnie ono, a Pan jedynie może wesprzeć zdolność kredytową.

 • Witam. W mieszkaniu zakupionym za pomocą programu MDM musiałby przed wszystkim mieszkać beneficjent (czyli Pan z małżonką).

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli dzieci pozostają na Pani utrzymaniu – bez problemu mogą Państwo skorzystać z MDMu. Szczerze mówiąc, polecam uczynić to jak najszybciej – najlepiej jeszcze przed urodzinami 4-go dziecka. Wtedy nie dość, że otrzymają Państwo najwyższą z możliwych dopłat (w Warszawie nawet ponad 110 tys PLN), to jeszcze po urodzinach 4-go dziecka część Państwa kredytu zostanie umorzona (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli dzieci pozostają na Pani utrzymaniu – bez problemu mogą Państwo skorzystać z MDMu. Szczerze mówiąc, polecam uczynić to jak najszybciej – najlepiej jeszcze przed urodzinami 4-go dziecka. Wtedy nie dość, że otrzymają Państwo najwyższą z możliwych dopłat (w Warszawie nawet ponad 110 tys PLN), to jeszcze po urodzinach 4-go dziecka część Państwa kredytu zostanie umorzona.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Pawel

  Witam

  Mam watpliwości dlaczego ogranicza się potrzeby rodziny kupujacej
  do potrzeb osób bedących wpisanymi w umowe kredytową. Potrzeby nabywców
  to są potrzeby rodziny z 4 dzieci a te potrzeby rosną w miare wzrostu
  dzieci. Przecież nowela ustawy własnie miała pomagać rodzinom z duzą iloscią dzieci. W ustawie nabywcami jest małżeństwo ale ich potrzeby
  mieszkaniowe powinny być rozpatrywane jako potrzeby całej rodziny.
  Rozumując w inny sposób można zaraz powiedzieć ze mieszkając w nabytym
  mieszkaniu użyczyłem je np dorosłym dzieciom mieszkając tam z nimi.
  Gdzie jest w ustawie napisane, że to małżonkowie mają mieszkać? Ma ono
  słuzyć własnym potrzebom mieszkaniowym nabywców.Z kolei potrzeby mieszkaniowe nabywców sa/powiny być rozpatrywane jako poszerzone o potrzeby dzieci bedących na wychowaniu. Dlaczego zaspokojenia
  własnych potrzeb nabywców nie można interpretować jako rodziny nabywców?
  Skoro ustawa dopuszcza, że dotąd majac prawo do nieruchomości i
  wychowując 3+ dzieci można zakupic mieszkanie z mdm to na potrzeby
  rodziny a nie małżonków. Małżonków w rodzinie cały czas jest 2 , to dzieci rosną i potrzeby rodziny rosną. Jednocześnie majac jakąs nieruchomość i
  przystępując do programu co mogę – powinienen zrobic z dotąd posiadaną
  nieruchomością skoro mamy wszyscy zamieszkać w kupionym mieszkaniu?
  Prosze o odpowiedź.

 • Sylwia Urbaniak

  Witam. Obecnie z mężemi i dwójką dzieci mieszkamy za granicą. W tym roku planujemy wrócić na stałe do polski. Ja mam 29 a mąż 32 lata. Nie posiadamy nic na własność. W jaki sposób możemy się starać o pomoc ze strony MDM

 • Joanna

  Czy możemy wziąć udział w programie nie będąc małżeństwem? Jestem rozwiedziona,mam troje dzieci,w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności,za kilka mc urodzi się czwarte,którego ojcem jest mój obecny partner.Oboje mamy 33 lata.Najstarsze dziecko ma 10 lat.

 • Joanna

  Witam,czy możemy skorzystać z programu nie będąc małżeństwem? Jestem rozwiedziona,mam troje małoletnich dzieci,w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności,za kilka mc urodzi się czwarte,którego ojcem jest mój obecny partner.Oboje mamy 33 lata w tym roku.

 • Owszem, mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno służyć potrzebom beneficjentów. W tym przypadku powinien mieszkać w nim Pan z małżonką.

 • Pawel

  Witam proszę sprecyzowac co znaczy zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Czy jak mam 4 dzieci i jedno z dzieci będzie mieszkać w mieszkaniu sfinansowanym przez mdm to ok? Czy sam osobiście musiałbym z żoną tam mieszkać?

 • ok, odnośnie pkt. 1 nie zrozumieliśmy się. Jeżeli uzyska Pan własność innego lokalu mieszkalnego po zakupie mieszkania w ramach MDM, dopłatę trzeba będzie częściowo zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”
  Rozwiązanie nr 2 (czyli zakup 1/2 mieszkania przez Pana rodziców) jest dopuszczalny.

  Odnośnie 2 – obawiam się, że niestety nie.

 • Witam. Mąż również nie może skorzystać z MDMu z uwagi na fakt posiadania przez Panią mieszkania. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Witam. Wniosek złożony w kolejnym banku musi dokładnie odpowiadać wnioskowi zarejestrowanemu w pierwszej instytucji. Ja bym jednak na Pana miejscu składał. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest korekta w BGK.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam, istnieje, ale musieliby Państwo wychowywać min. trójkę dzieci (oczywiście pod warunkiem, że nie korzystaliście wcześniej z MDMu lub RnSu).

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Natalia

  Aktualnie jestem właścicielka mieszkania które otrzymałam w darowiznie od babci przed slubem. W maju bede je sprzedawać. Rozumiem ze ja nie moge skorzystać z programu a mąż? Mamy dwójkę dzieci

 • MDM z problemami

  Jeśli chodzi o pkt 1 to zniesienie współwłasności polegałoby na tym, że to ja przejmuję mieszkanie w całości, a moja była partnerka otrzymuje określoną kwotę pieniężną.
  Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe to czy wchodzi w grę takie rozwiązanie, że ja pozostaje dalej właścicielem 1/2 części tego mieszkania a drugą część od partnerki odkupują moi rodzice?
  Co do pkt. 2 to czy po zakupie mieszkania od rodziców i skorzystania z MDM mogę nabyć właśnie taką partycypację (mam możliwość bardzo korzystnego odkupienie) i stać się najemcą tego mieszkania. Te mieszkanie jest mi potrzebne ponieważ mógłbym mieszkać w tym TBSie w tygodniu kiedy pracuję, a w czasie wolnym chciałbym mieć swój kąt i mieszkać w zakupionym mieszkaniu od rodziców.

 • Łukasz

  witam,

  Właśnie otrzymałem akcept co do dopłaty w jednym z banków, ale kredyt wezmę najprawdopodobniej w drugim. W pierwszym banku złożyłem wniosek i przedstawiłem umowę rezerwacyjną na bliźniak – jeden z lokali w domu jednorodzinnym dwulokalowym od dewelopera. Dom jest w budowie. Deweloper do wybudowania w czerwcu br chce jeszcze podzielić działkę, aby oba lokale były na osobnych działkach / lokale to odbicie lustrzane na rostokątnej działce. słyszałem opinię, że jeśli drugi bank będzie chciał się podczepic pod akcept z decyzją na dopłate wszystko musi byc jak we wniosku z pierwszego banku (powierzchnia, działka, księga wieczysta itd0. martwie się że zmiana odziału na dwie działki będzie przeszkoda w mdm, chcoażby zmieni się numeracja działki. chyba że sprawa nie jest przegrana bo w drugim bankiu jeszcze nie składałem wniosku. Prosze o pomoc

 • Kamil

  Witam,mam pytanie czy istnieje możliwość starania się o dofinansowanie MDM w chwili gdy już udzielono nam kredytu i gdy już zakupiliśmy z tego kredytu pierwsze własne mieszkanie?

 • Witam. Owszem, może Pan rozpocząć budowę, ważne, aby jej nie zakończyć przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM. W przypadku odbioru technicznego budynku zostanie Pan właścicielem innego lokalu mieszkalnego, co może skończyć się utratą części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marcin

  Witam, skorzystałem z MDM w 2015 roku. Teraz sytuacja życiowa i finansowa poprawila mi się (otrzymałem doś spory spadek) i chciałbym zacząć budowę domku. Czy mogę wystąpić o pozwolenie na budowę i zacząć budowę domu? Zaznaczam, że budowa będzie trwać pare lat. Czy w ogólę mogę zacząć budowę domu, czy muszę odczekać 5 lat by nie straić dofinansowania MDM? Czy jeżeli nie odbiorę budynku przed 5 lat to nie stracę dofinansowania? Czy w ogóle to nie ma znaczenia? Kiedy staje się faktem posiadanie domu? Po odbiorze budynku czy z chwilą rozpoczęcia budowy? Jak wygląda ta kwestia? Zamierzam mieszkać w mieszkaniu dofinansowanym MDM przez te minimum 5 lat. pozdrawiam.

 • Otrzymanie innego lokalu mieszkalnego w spadku nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Andrzej

  witam a wiadomo że 5 lat nie można wynająć sprzedać mieszkania a jeżeli dostanę spadek finansowy bądź nieruchomość czy nie ma to wpływu na to iż skorzystałem z takiego programu ?

 • Środki z dofinansowania zostaną przekazane bezpośrednio na konto sprzedającego lokal mieszkalny.

 • Pani nie może skorzystać z MDMu,gdyż obecnie (lub po sprzedaży lokalu – w przeszłości) jest Pani właścicielką mieszkania. Z MDMu może ew. skorzystać narzeczony, a Pani wesprze jego zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Niestety – nie.

 • Asia

  Witam, czy wypłacane środki przechodzą przez moje konto tak jak kredyt czy wpłacane są bezpośrednio do dewelopera?

 • domi

  czy jesli mam teraz mieszkanie i je sprzedam to po sprzedaży mogłabym z narzeczonym skorzystac mdm ?

 • Łukasz

  Witam,
  Chciałbym zapytać czy w przypadku urodzenia drugiego dziecka 02.01.2017 r.a podpisaniu umowy kredytowej z MDM w 2015 r czy mogę liczyć na dodatkowe 5% dodatku (otrzymalem 15%)
  pozdrawiam,

 • Karolina

  Witam, mam pytanie odnośnie dofinansowania. Dla singli wynosi ono 10%. Mam upatrzony dom ok 100 m2. Cena to ok 340 tys, rynek pierwotny, okolice Warszawy.Jak wpisuje w kalkulatorze dane i zaznaczam singiel wyświetla mi się informacja że dofinansowanie to ok 20 tys? Jak mam to rozumieć skoro z 340 tys 10 % to 40 tys? Wychodzi na to że otrzymałabym tylko 5?% resztę muszę pokryć w własnych pieniędzy czy w takiej sytuacji bank również mi ubezpieczy kredyt niskim wkładem własnym, skoro nie ma nawet 10 %?

 • Gosiaczej

  Doprecyzowując… przed formalnym otrzymaniem rozwodu na dofinansowanie nie mam co liczyć?

 • Nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli kawalerka była tylko własnością męża – po dopełnieniu formalności rozwodowych będzie Pani mogła skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Angie

  Witam!
  Czy kupując mieszanie w MDM mogę jego część wynająć?
  Chciałabym kupić mieszkanie 3 pokojowe z czego 1 pod wynajem

 • Gosiaczek

  Witam
  Mam z mężem rozdzielność majątkową. Aktualnie sytuacja wyglada tak, ze pewnie skończy sie separacja. Wychowuje syna. Mąż przed małżeństwem nabył kawalerkę finansując sie kredytem. Ja nigdy nie posiadłam nieruchomości. Czy moge się ubiegać o kredyt MdM?

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

  Ze względu na Państwa wiek, nie mogą Państwo niestety skorzystać z programu MDM.

 • Andre

  Jestem żonaty i mamy dwójkę dorosłych dzieci, które mieszkają z nami (syn na pierwszym roku studiów lat 21, córka maturzystka lat 18) i nie zapowiada sie aby opuściły nas szybko. My mamy lat 44 i bez szans na dopłatę mam. Jednakże ktoś mi powiedział, ze kupując mieszkanie, a bedzie to nasze pierwsze to możemy rownież skorzystać z tego programu. Czy rzeczywiście jest to prawda?
  Pozdrawiam i czekam na odp.

 • Teoretycznie – tak. W praktyce jednak w większości banków rejestracja i akceptacja w BGK Zlecenia następują równocześnie. pozostaje wtedy jedynie 60 dni na podpisanie umowy kredytowej.

 • Przykro mi, że mogłem Pani udzielić akurat takiej informacji. Ew. polecam kontakt z nanszymi doradcami, wynegocjują dla Pani naprawdę fajną marżę w ramach „zwykłego” kredytu hipotecznego.

 • Ania

  Dziekuje za odpowiedz. Mialam jednak nadzieje ze mozna otrzymac mdm bo po rozwodzie mieszkanie jest po 1/2 dzielone. Szkoda :-/ Pozdrawiam serdecznie

 • Witam. Decydujący głos ma w takim przypadku analityk w banku. Schowek do 2 m2 bardzo często jest traktowany jako szafa w ścianie i nie jest wliczany do powierzchni użytkowej lokalu.

 • Witam. Tak -jako rodzic wychowujący troje dzieci, może Pan skorzystać z takiej możliwości. Czyli najpierw – ukończenie domu i zwrot VAT, potem zakup mieszkania za pomocą kredytu MDM i przyznanie dofinansowania. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.
  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.
  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Ania

  Witam. Jestem po rozwodzie. Obecnie wyszlam 2 raz za maz. W poprzednim malzenstwie mialam z bylym mezem mieszkanie wlasnosciowe na ktore byl wziety kredyt. Milismy po 1/2 cz.mieszkania na kszde z nas. Czy w obecnej sytuacji moge starac sie kredyt mdm, jesli nie posiadalam 100%wlasnoaci mieszkania?

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Wg naszych doświadczeń – bank nie sfinansuje takiej nieruchomości. Mieszkanie powinno być oddane do użytkowania.

 • Stach

  Czy mogę kupić mieszkanie w ramach programu MMM, jeśli teraz będę wnioskował o zwrot podatku VAT za materiały budowlane użyte do budowy pierwszego własnego lokum (właśnie ukończony dom, pozwolenie na budowę uzyskane po 1. stycznia 2014 r., rodzina z trójką dzieci)? Czy też zwrot części VAT też jest uznany za skorzystanie z pomocy w ramach MDM i eliminuje mnie z dofinansowania wkładu własnego przy zakupie mieszkania?

 • BC

  Witam,
  Czy pomieszczenie o nazwie ,,schowek” o wielkosci 1,58 m3 jest wliczane do pow. Uzytkowej? Wedlug dewelopera nie, wedlug analityka tak. Niestety jestesmy na pograniczu 99 a 100,6. Pozdrawiam

 • Mariusz

  mam pytanie odnośnie art. 10 ust. 9 i 11 ustawy:
  Czy dobrze rozumiem, że od rejestracji wniosku w systemie BGK do przekazania oryginału tego wniosku w wersji papierowej jest 60 dni, a następnie kolejne 60 dni na podpisanie umowy kredytowej z bankiem. Czyli przy założeniu maksymalnych terminów w sumie ok. 120 dni ?

 • Dam

  czy mogę kupić mieszkanie w programie mdm jeśli deweloper nie oddaje mieszkania do użytkowania, mieszkanie jest doprowadzone do stanu deweloperskiego po czym następuje przeniesienie własności oraz przeniesienie pozwolenia na budowę na mnie i ja sam kończę wykańczanie mieszkania i oddaję je do użytkowania

 • Agata

  witam jestem Agata pracuje mam zarobki ponad 2500 netto miesięcznie mam 21 lat wynajmujemy z narzeczonym mieszkanie od 3 lat czy jest możliwość dostania kredytu nie mam wkładu własnego razem pracujemy

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Natalia

  jestem studentką nie mam własnych dochodów ale mam zgromadzoną sume na wkład własny, czy kwalifikuje się do programu? rodzice spłacaliby raty kredytu

 • Witam. Nie wszystkie banki wymagają promesy. Czy korzystała Pani z pomocy naszych doradców? Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki dofinansowania są „rezerwowane” w momencie akceptacji wniosku o dopłatę w systemie BGK Zlecenia. Jeżeli środków na dany dzień już nie będzie, otrzyma Pan od razu taką informację (BGK blokuje przyjmowanie wniosków). Wtedy pozostanie Panu poczekać do stycznia 2018-cie na uruchomienie II części przyszłorocznej puli.

 • Zrozpaczona

  Witam,
  staram się o kredyt, ale z uwagi na niskie zarobki muszę mieć dwóch żyrantów i z tym nie ma problemu natomiast mam umowę w pracy do 2 maja przez co bank nie bierze mnie pod uwagę. Zdolność samych żyrantów jest za niska by kupić wymarzone M:( czy promesa z pracy pomoże? Zaoferowano mi kredyt z PKO i Alior.

 • Nie ma problemu, polecamy się. Nawzajem – życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 • Witam. W ramach programu MDM można również zakupić lokal od rodzica. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dokładnie tak. Pozdrawiam.

 • Michał

  Witam,
  Chciałbym uruchomić kredyt MdM w kwietniu 2017 z datą wypłaty na 2018 (styczeń 2018). Czy w przypadku gdy w owym kwietniu 2017 50% puli wypłat na MdM na 2018 będzie już zarezerwowane to czy wtedy będę wstrzymany z takim kredytem? Jeśli tak to do kiedy taka blokada by funkcjonowała? Jeśli nie to rozumiem że sam wniosek kredytowy mógłbym złożyć ale od razu trzeba by było wskazać że interesuje mnie druga pula wypłat na 2018 rok?

 • Radek Marcol

  Dziekuje za odpowiedz. Czyli zmiana banku za n. 24 miesiece od przeniesienia własnosci wiazac sie bedzie ze zwrotem 36/60 (60%) kwoty dotacji rozumiem bez odsetek??? a zmiana banku po 60 miesiacach nie wiąże się już ze zwrotem żadnych kosztów?Pozdrawiam

 • Krzysztof

  Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂
  Pozdrawiam i życzę udanego nowego roku!

 • Filip

  Czy można zakupić mieszkanie od rodzica? Jest gdzieś określone, że poprzedni właściciel nie może być członkiem rodziny ?

 • Witam. Owszem – do momentu w którym nie posiada Pan mieszkania, może Pan skorzystać z MDMu. Tę możliwość utraci Pan po ślubie (na podstawie art. 6 z programu MDM małżeństwa korzystają razem, a Pana przyszła małżonka posiada już mieszkanie).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niekoniecznie. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Może Pan skorzystać z programu MDM. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – nie będzie problemu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, wg stanu na dzisiaj rano pozostało 251 mln PLN z puli 2017 i 239 mln PLN z I części puli 2018.

  Ww. firma powinna posiadać rachunek powierniczy.

 • Witam. Nie w przypadku MDMu. Przeniesienie kredytu będzie de facto oznaczało jego spłatę w banku X, czyli zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Dodałem informację do Pana komentarza poniżej.

 • Nie bardzo. Jeżeli jest to udział w gruncie, bank potraktuje taki lokal jako mieszkanie – co oznacza przekroczenie wielkości limitu powierzchni. (Ew. jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy miałby dom i dałoby się sfinansować nieruchomość w ramach MDMu).

 • Zostało jeszcze 251 mln PLN. Środków 2017 powinno wystarczyć do końca przyszłego tygodnia. Polecam pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kwota dofinansowania nie powinna przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

 • Kasia

  Czy dostanę dofinansowanie z programu mdm, jeżeli kwota dofinansowania przekracza połowę wartości nieruchomości? Czy można kwotę dofinansowania zmniejszyć czy nic mi się nie będzie należało?

 • Nie, z podobnym mechanizmem mieliśmy do czynienia w programie Rodzina na Swoim. Tutaj kwota dofinansowania pomniejsza wartość kredytu już na początku okresu kredytowania.

 • W świetle prawa nadal są Państwo małżeństwem, do programu będziecie więc musieli przystąpić razem, a nabyte mieszkanie będzie Waszą wspólną własnością.

 • Kamil

  Witam. Planujemy z partnerką ślub w 2018 r. a ja nie posiadam w tym momencie mieszkania , natomiast moja kobieta posiada małe mieszkanie, przy czym wychowujemy wspólnie dziecko. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać w 2017 r. z programu MDM?

 • Anna

  Czy jezeli staram si o dofinansowanie, potrzebuje czesc wkladu wlasnego na zakup mieszkania nie wiekszego niz 60m2?

 • Krzys

  Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczace uzyskania dopłaty w programie MDM. Obecnie jestem współwłaścicielem jednego z mieszkań w starej kamienicy w której znajdują sie 3 mieszkania, posiadam 1/6, kolejne części równiez po 1/6 posiadają mój brat i siostra a połowa należy do jednego z rodziców, czy w tej sytuacji przysługuje mi dopłata w ww. programie. Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Lucas

  Witam, czy podano kwotę wykorzystanej puli z 207 i 2018 roku?

  Czy jeśli chciałbym kupić dom, który firma budowlana wybuduje go z własnych środków i odda go do sprzedaży w czerwcu 2017 musi miec rachunek powierniczy skoro już będzie wybudowany? O kredyt chciałbym ubiegać się juz teraz. firma nie ma rachunku powierniczego tylko subkonta i przez to chyba nie jest deweloperem

 • Radek Marcol

  A czy biorac kredyt w mdm np. w banku X moge przeniesiec go za np. rok do banku Z?

 • Rob

  Czy w programie MDM jest możliwy zakup segmentu z 50% udziałem w gruncie z sąsiadem(Miasto nie chce dzielić na mniejsze działki). ?

 • Rob

  Czy mogę w programie MDM zakupić segment o powierzchni 106m2 gdzie jest udział w gruncie z sąsiadem po 50%(Miasto nie chce podzielić na mniejsze działki). Mam rodzinę z 3 dzieci.

 • Karola

  Czy jest jeszcze szansa no dofinansowanie wkladu wlasnego na kupno mieszkania w 2017 r czy juz ,,po ptakach,,
  Czy najpierw sklada sie wniosek o dofinansowanie a potem dopiero po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu dokonuje sie formalnisci zwiazanych z kredytem hipotecznym? Czy to razem sie sklada?

 • Karol

  Czy po upływie 8 lat kwota kredytu wzrasta ?

 • Łukasz Beirowski

  To znaczy że mogę dostać jako małżeństwo jak się żona zgodzi ?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ustawa nie wspomina, gdzie jest położone mieszkanie, a jedynie że beneficjent nie powinien takowego posiadać – ani obecnie, anie w przeszłości.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Okres 60-ciu miesięcy będzie liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (uzyskanie własności mieszkania po podpisaniu aktu notarialnego).

  Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

  Odnośnie zameldowania innych osób – zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Witam. Rzeczywiście – w przypadku programu MDM konieczne będzie formalne orzeczenie o Państwa rozwodzie. Wg Ustawy MDM (art. 6) z programu małżeństwa korzystają razem.

 • Wg Ustawy MDM z programu małżeństwa korzystają razem. Jeżeli rozprawa rozwodowa nie została zakończona, to w świetle prawa nadal stanowicie Państwo związek małżeński.

 • W Ustawie jest mowa o powierzchni użytkowej, której limit w przypadku MDMu wynosi 100 m2 (lub 110 m2 jeżeli kredytobiorca wychowuje troje lub więcej dzieci). Tutaj może Pani znaleźć listę pomieszczeń, które się do tej powierzchni NIE zaliczają:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie, nie można (chyba, że chce Pan zwrócić część przyznanego dofinansowania). Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Ww. okres liczony będzie od momentu uzyskania własności mieszkania – czyli od daty podpisania ostatecznego aktu notarialnego.

 • Witam. Będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM po urodzeniu trzeciego dziecka. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • lucky

  60 miesięcy od aktu notarialnego. Możesz zameldować kogo chcesz, ale z nikim nie możesz podpisać umowy najmu

 • CJ

  Witam,
  Czy osoba posiadajace mieszkanie w innym kraju, moze sie skorzystac z progrmu MDM?
  Z gory dziekuje

 • Radek Marcol

  A od kiedy liczy sie owe 60 miesiecy kiedy nie wolno sprzedac mieszkania zeby nie stracic dotacji? od daty aktu notarialnego? I drugie pytanie 😉 W jakim terminie nalezy zameldowac sie w kupionym mieszkaniu i czy można tam zameldowac równiez inne osoby?

 • Łukasz Beirowski

  Witam serdecznie

  Jestem w trakcie kupna mieszkania ale jestem także w trakcie rozwodu sprawe mam 14 lutego a zapłacić za mieszkanie do 15 lutego doradca mówł mi w październiku że potrzebna będzie rozdzielczość to załatwiłem a teraz jak już składałem wszystkie dokumenty powiedział mi że bez rozwodu sie nie obejdzie jak to wygląda z żoną rozstajemy się polubownie prosze o pomoc

  Pozdrawiam

 • Łukasz

  witam serdecznie czy jak jestem w trakcie rozwodu mogę dostać MDM ?

 • Milena Karlikowska

  Witam, chciałabym kupić dom z mężem i dzieckiem z rynku wtórnego o powierzchni 130 m2 – czy jest sens skłądać wniosek czy dom jest za duzy ?

 • Krzysztof

  Witam,
  Mam pytanie, czy po zakupie mieszkania z pomocą programu MDM można, przed upływem 5 lat, zakupić drugie mieszkanie (bez udziału programu)
  bez konieczności oddania dofinansowania?

 • Kamila

  Witam,
  mam pytanie do zapisu – „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego….uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego …. z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku” – od kiedy jest liczony moment zawarcia umowy o ustanowienie lub przeniesienie własności lokalu? Chodzi może o moment złożenia wniosku kredytowego w ramach MDM? Podpisanie umowy z deweloperem? a może notarialne przepisanie zakupionego mieszkania od dewelopera?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • przemko

  Witam. Moje pytanie : Moja żona miała do niedawna mieszkanie, Musiała je sprzedać. Jest obecnie w ciąży z naszym trzecim dzieckiem. Czy będziemy mogli skorzystać z dopłaty teraz lub po narodzinach maleństwa ?

 • Witam. Na podstawie art. 6 Ustawy, małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie.

 • Witam. Odnośnie Pani pytań:

  Ad 1. Nie będzie problemu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ad 2. Również nie będzie to problem. Bank będzie bardziej niż szczęśliwy, kiedy pojawi się drugi kredytobiorca. Podstawę prawną podałem powyżej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli ww. osoba spełnia warunki programu (wiek poniżej 35 lat), będzie mogła nabyć Pani mieszkanie w ramach programu MDM.

 • Beata

  Witam, 10.01.2017 będę miała wypłacone dofinansowanie w ramach MDM. Niestety zmuszona jestem sprzedać mieszkanie, oczywiście zdaje sobie sprawę, iż muszę zwrócić dopłatę, natomiast chciałabym wiedzieć czy osoba kupująca ode mnie mieszkanie (zakładamy, że spełni warunki dofinansowania) będzie mogła skorzystać w tym roku kalendarzowym z MDM? Proszę o informacje.

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli spełnia Pan ww. warunki – może Pan skorzystać z MDMu.

  Jeden warunek – Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  Ad 2. Nie. Wynajem ww. mieszkania będzie skutkował koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Witam. Jeżeli dom nie zostanie ukończony – nie zajdą przesłanki opisane w art. 14 Ustawy MDM, a co za tym idzie, nie będą Państwo musieli zwrócić części dofinansowania. W innym przypadku trzeba będzie oddać część dopłaty.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Może Pan nadpłacać kredyt (zarówno ze zmniejszeniem raty jak i skróceniem okresu kredytowania), ale trzeba pamiętać o dwóch kwestiach.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Odnośnie pytań:
  Ad 1. Tak, restrykcje dot. zbycia własności lub współwłasności mieszkania dotyczą jedynie lokalu nabytego w ramach programu MDM.

  Ad 2. Niestety nie. W przypadku TBSu mowa jest raczej o partycypacji w udziale, a nie o własności mieszkania.

 • Witam. Na podstawie art. 6 Ustawy,małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie. Nawet, jeżeli żona nie figuruje w akcie notarialnym, nie będzie mogła skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania przez Pana mieszkania.

 • Magda

  Witam chciałabym zakupić nieruchomośc mam 35 lat jestem mężatką z 2 dzieci z tym ze z mężem mam rozdzielnosc majątkową i w żadnym wypadku nie mogę go brać pod uwagę w kredycie czy” bez niego” moge się starać o mdm ?

 • Ania

  Witam,
  w chwili obecnej chciałabym wziąć kredyt z dofinansowaniem MDM jako tzw singiel. Jednak za rok (październik 2017) planujemy z narzeczonym ślub. Stąd moje pytania:
  1) czy po ślubie (ale w czasie krótszym niż 5 lat od wzięcia kredytu z MDM) nie będzie problemu z dopisaniem do współwłasności mieszkania mojego współmałżonka i nie będzie groziło to zwrotem MDM?
  2) czy dopisanie małżonka do kredytu z dofinansowaniem MDM jako drugiego kredytobiorcy (za uprzednią zgodą banku i po powtórnym zbadaniu zdolności kredytowej – o takiem procedurze zostałam poinformowana przez bank kredytujący) w okresie krótszym niż 5 lat również nie będzie groziło zwrotem części dofinansowanej MDM?

  Z góry dziękuję za odpowiedź, szczególnie na drugie pytanie.

 • Karol W

  Dzień dobry,

  jestem singlem mieszkającym i pracującym za granicą.
  1. Czy ja również łapię się na program MDM?
  2. Czy zakupione przeze mnie mieszkanie (przy pomocy MDM) może być następnie oddane pod najem?

  pozdrawiam
  Karol

 • Kamila

  Witam,
  w tej chwili wynajmuję mieszkanie z mężem i trójką dzieci. Dwa lata temu wzięliśmy kredyt na budowę domu. Przeniesienie praw własności wybudowanego domu będzie przeprowadzone notarialnie w maju tego roku, na razie mam podpisany tylko protokół przekazania. Niestety budowa nas przerosła i już szukamy kupca na dom. Na dniach chcę złożyć wniosek kredytowy na zakup mieszkania w MDM, ale co się stanie kiedy kilka miesięcy później ( po zakupie mieszkania w MDM) zostanę prawnym właścicielem domu (z kredytem)? Czy będę musiała zwracać przyznaną dotację?

 • Radek Marcol

  Witam
  Złożyłem wnioski o kredyt w MDM dzis jako singiel. Dopłaty wychodzi ok.16.300.
  Kredyt bedzie na 19 lat. Czy moge nadpłaca kredyt w ciagu tych pierwszych 5 lat? Czy ma znaczenie czy nadpłacam kredyt ze skróceniem okresu kredytowania czy ze zmniejszeniem raty?

 • MDM z problemami

  Witam,
  jestem zainteresowany zakupem mieszkania w MDM. Obecnie jestem współwłaścicielem 1/2 części mieszkania, właścicielką drugiej połowy jest była partnerka. Mieszkanie zakupiliśmy w ramach kredytu, ale bez dopłat MDM. Z tego co się orientowałem to nic nie stoi na przeszkodzie żebym teraz starał się o dopłaty jako singiel. Obecnie chciałbym odkupić mieszkanie od rodziców w ramach MDM. Moje pytanie brzmi czy:

  1. po zakupie mieszkania w MDM mogę sądownie znieść współwłasność mieszkania między mną a byłą partnerką? lub w jakikolwiek inny sposób?

  2. po zakupie mieszkania w MDM mogę nabyć partycypację i „odkupić” mieszkanie w TBS?

 • kris

  Witam. Zakupiłem mieszkanie, gdy byłem sam. Później wziąłem ślub. Czy żona która nie widnieje na akcie notarialnym kwalifikuje się do programu?

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Rafał

  Witam, jako rodzina z trojką dzieci staramy się o kredyt z MDM na mieszkanie. Dopłata może wynieść 109 000 zł. kredyt biorę 200k (mieszkanie 400k). Czy i i kiedy mogę nadpłacić kredyt? czy mogę to zrobić np miesiąc po podpisaniu aktu w wysokości <109 000 zł ? Raty wybrałem malejące na 15 lat. Chciałbym spłacić kredyt jak najszybciej.

 • Witam. Tak, jeżeli parter zostanie współwłaścicielem mieszkania, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Marta

  Witam, chcę skorzystać z dopłaty jako singiel z dzieckiem. Osobą dołączającą do kredytu zwiększającą zdolność kredytową byłby mój partner. Rozumiem, że po zakupie mieszkania w ramach mdm tylko ja byłabym jego właścicielką. A co w sytuacji, gdybym po zakupie chciała uczynić partnera, który żyrował – współwłaścicielem? Czy straciłabym wtedy dofinansowanie?

 • Decyzja z BGK przychodzi od razu po rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania.

  Cały proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku stycznia, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Ew. polecam usługi naszych doradców, będzie trochę szybciej (w większości banków mają dedykowany specjalny zespół analityczny). Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • AGATA

  ILE CZASU CZEKA SIĘ NA DECYZJE Z BGK ODNOŚNIE MDM PO ZŁOŻONYM WNIOSKU 02.01.2017 ROKU?!

 • Witam. Może Pan skorzystać z programu MDM, ale po uzyskaniu własności lokalu zakupionego w ramach programu będzie Pan miał 6 miesięcy na wypowiedzenie umowy użytkowania mieszkania spółdzielczego. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Generalnie – banki dosyć niechętnie patrzą na taki mechanizm transakcji. W przeszłości dochodziło do sytuacji, kiedy kupujący wpłacał sprzedającemu własne środki, które dostawał z powrotem po wypłacie dofinansowania MDM. Ministerstwo odniosło się do takich praktyk negatywnie. Pod artykułem: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606815740 załączyliśmy pełen tekst oświadczenia.

 • Patryk

  Witam,
  mam pytanie. Chciałbym zakupić lokal w ramach mdm. Obecnie nie posiadam na własność żadnej nieruchomości, niemniej jednak mam podpisaną umowę na użytkowanie lokalu spółdzielczego. Czy muszę zrzec się lokalu spółdzielczego w sytuacji kiedy mam 3 dzieci? czy wtedy podobnie jak w przypadku posiadania innej nieruchomości (3 i więcej dzieci) nie muszę tego robić? z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Wojtek

  Dzień dobry. Czy przy kupnie mieszkania można zastosować zadatek zwrotny, który po podpisaniu aktu notarialnego zwracany jest kupującemu? Nie jest on w takim przypadku wliczany do wkładu własnego. Służy tylko jako zabezpieczenie stron. Spotkałem się z rozbieżnymi informacjami z różnych banków.

 • Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Garaż nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej lokalu. Więcej szczegółów można ew. znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • maja

  Dzień dobry, jestem singlem, kwalifikuję się do programu. Mam jednak pytanie- czy jeśli teraz skorzystam z programu, a w ciągu 5ciu lat wyjdę za mąż, za osobę, która posiada jakąś nieruchomość, będzie konieczność zwrotu środków?

 • Kuba

  Witam!
  Czy garaz tez jest wliczany w pow uzytkowa?
  Nieukrywam gdyz by to duzo w moim przypadku wplywalo poniewaz dom ma 116 m2 z garazem i liczac 116×0,9=104.4 i czy w takim przypadku da rade uzyskac dofinansowanie?
  pozdrawiam

 • Witam. W takiej sytuacji deweloper będzie musiał poczekać do początku 2018 na wypłatę środków z dofinansowania MDM (nie ma niestety możliwości, aby przenieść wypłatę środków z MDM na inny rok, niż zostało to zadeklarowane).

 • Bartek

  witam serdecznie zamierzamy kupić mieszkanie które zakończenie budowy ma być 2 stycznia 2018, a transze mają być przelewane 10 dni po zakończeniu każdego etapu. co gdy deweloper zakończy budowę wcześniej w listopadzie a skorzystam z środków na 2018 ? a deweloper będzie chciał transze w listopadzie grudniu 2017 ?

 • pafnuc518

  Wiec to dopłata MDM do kredytu a nie zwrot vat na rozbudowę. .Co różnica dla mnie czy ten dom było rozbudowany czy nie?
  Wraz nie wiem kiedy mogę dostać zwrot vat przy rozbudowie domu?Bo ponoć można na rozbudowę remont adaptacje?W skarbówce po odwiedzeniu kilku pokoików żona dostał inf. że można być właścicielami budynku rozbudowanego i dostać zwrot vat oby nie przekroczyć 100 metrów? Też to trochę niedorzeczne.
  Najgorsze że nie można nigdzie uzyskać pełnej odpowiedzi .A to już drugi przypadek z MDM gdzie nikt nic nie wie.Pierwszy chodził (pytałem o to tutaj)o normy liczenia powierzchni urzytkowej i Pani w departamencie mieszkalnictwa mnie zbyła oburzona odpowiadając że wszystko weryfikuje bank udzielający kredyt.
  Mamy strasznie zagmatwane przepisy.

 • ok, gdyby w tym domu były 4 mieszkania, Pan, jako właściciel 1/4 nieruchomości byłby nominalnie właścicielem jednego z nich. Skorzystanie z MDMu w takim przypadku nie byłoby możliwe. Rozumiem, że taka sytuacja nie ma miejsca? W takim razie zapraszam do udziału w MDMie. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • chetny_na_mdm

  Witam, nie do konca rozumiem ten zapis: „współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny”. Jestem wspolwlascicielem (laczenie 4 osoby) dzialki z domem jednorodzinnym w ktorym mieszkaja rodzice. Czy moge ubiegac sie o MDM?

 • Jeżeli przed podpisaniem aktu przeniesienia własności mieszkania nastąpi ponad harmonogramowa spłata kredytu, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek 50% LtV, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

  Ad 2. Tak, liczą się jedynie spłaty poza harmonogramem

  Ad 3. Nie, przeniesienie własności nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

  Ad 4. Także nie, suma nadpłat w ciągu pierwszych 5-ciu lat od podpisaniu aktu nie może przekroczyć wartości otrzymanego dofinansowania.

 • ok, namieszałem. Jeszcze raz. Jeżeli chcą Państwo rozbudować własny dom – nie ma opcji na zwrot VAT, jest to możliwe jedynie w przypadku budowy nowego domu. Rozbudowy może ew. dokonać obecny właściciel. Jeżeli cena nieruchomości będzie mieściła się w wyznaczonych limitach, a Państwo zakupicie ten dom za pomocą kredytu w ramach programu MDM, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania.

 • lucky

  Przyznam, że nie rozumiem zapisu Art.6 ust 1 pkt 2 – czy to znaczy, że:
  1) Jeżeli nadpłacę kredyt i w dniu przeniesienia prawa własności kwota kapitału kredytu będzie wynosić mniej niż połowę kwoty za którą kupiłem mieszkanie to będę musiał zwrócić dofinansowanie? Przyznam, że jeżeli teraz nadpłacę kwotę 17000, to za 4 lata kredytu zostanie do spłaty mniej niż 50 %
  2) Rozumiem, że jeżeli nie dokonam, żadnej nadpłaty, tylko spokojnie będę spłacał raty według harmonogramu to, żaden zwrot dopłaty z MDM mi nie grozi?
  3) Rozumiem, że przeniesienie prawa własności nastąpi „automatycznie” 5 lat od daty – podpisania kredytu/ uruchomienia kredytu/aktu notarialnego? Konkretnie od jakiej daty jeżeli umowę o kredyt podpisałem 14 grudnia 2015 r., akt notarialny był 16 grudnia, a kredyt uruchomiony 18 grudnia.
  4) Rozumiem, że po przeniesieniu prawa własności mogę pójśc do banku i kredyt nadpłacić w dowolnej kwocie?

 • pafnuc518

  Wtedy nabywca kupił by lokal ale z dopłatą MDM??czy ze zwrotem vat??.Jeśli to pierwsze to w jakiej sytuacji możemy dostać zwrot vat przy rozbudowie domu?gdy bedziemy rozbudowywać /remontować /adaptować budynek który nie należy do nas?

 • Witam.

  ad 1. Gdy droga dojazdowa jest położona na gruncie stanowiącym część nieruchomości wspólnej, taki zakup może zostać sfinansowany kredytem w ramach programu, a jeśli stanowi część odrębnej nieruchomości, musi zostać sfinansowany ze środków własnych nabywcy.

  ad 2. Nabyty lokal powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (czyli odbiór techniczny budynku to niezbędne minimum).

 • Nie. Jeżeli posiada Pan już nieruchomość, zwrot nie jest możliwy (chyba, że wychowuje Pan min. troje dzieci). Gdyby w wyniku rozbudowy powstał oddzielny lokal (z osobną KW), a Pan by go sprzedał, nabywca może zakupić ten lokal z dopłatą w ramach programu MDM.

 • Witam. Generalnie – nie można nadpłacić więcej niż kwota uzyskanego dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Maria

  Pytanie:
  1) na umowie mam napisane że nabywam działkę , dom jednorodzinny oraz prawo do drogi wspólnej. Czy droga wspólna (droga dzięki której dojadę do domu) jest wliczona w całość inwestycji i dostane dofinansowanie?
  2) czy dom musi zostać oddany do użytku? (dom ma podłączony gaz i prąd ale formalnie nie ma dokumenty o oddaniu do użytku)
  Dziękuję Maria

 • pafnuc518

  Właśnie o take coś mi chodziło.Czyli jeżeli rozbuduje /wyremontuje już stary istniejący dom to ten dom może być moją własnością?by uzyskać zwrot Vat?
  Bo w zasadzie remont /rozbudowe by zrobić to raczej własnego domu.Chyba że jest to bardziej zawiłe?

 • pafnuc518

  Właśnie o taką sytuacje mi chodziło,czyli jeśli rozbuduje istniejący dom z oddzielną (kw)to czy mogę być właścicielem tego starego budynku ? Bo w zasadzie skoro rozbudowujemy ,remontujemy czy adaptujemy to raczej budynek należący do siebie ?

 • lucky

  Witam!
  Równo rok temu, w grudniu 2015 zaciągnąłem kredyt z dopłata MDM. Jako bezdzietny singiel otrzymałem dopłatę w kwocie 17729,10. Teraz chciałbym nadpłacić kredyt. Na chwilę obecną mógłbym nadpłacić 20000 jednak gdzieś wyczytałem, że nadpłacając kredyt w tej kwocie narażę się na zwrot części dopłaty. Pytanie: jaką kwotę mogę nadpłacić by nie zwracać dofinansowania? Wiem, że po upływie 5 lat od podpisania kredytu mogę nadpłacić kredyt w dowolnej kwocie. Jednak wolne środki mam już teraz i nadpłata w chwili obecnej pozwoliłaby mi sporo zaoszczędzić na odsetkach.

 • Witam. Jest to możliwe jedynie w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDMu. W innym przypadku – na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Nie, gdyż będziecie już Państwo wpisani do rejestru docelowych beneficjentów MDMu. Możecie jednak otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Nie, od początku istnienia programu zwrot VAT dotyczy jedynie budowy systemem gospodarczym. Ew. jeżeli w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu powstanie nowy lokal ( z oddzielną KW) – można wtedy uzyskać zwrot.

 • Marek

  Witam,

  Mam pytanie: czy w sytuacji gdy jedna osoba kupiła dom za pośrednictwem MDM, druga osoba, która jest już wyłącznym właścicielem innej nieruchomości, może stać się współwłaścicielem/elką tego domu?

 • Marek

  Witam,

  Chciałbym zapytać czy w syt gdy dom jest kupiony za pośrednictwem MDM tylko i wyłącznie przez jedną osobę druga osoba, która już jest wyłącznym właścicielem innej nieruchomości, może stać się jego współwłaścicielem?

 • Jan

  Witam,
  mam pytanie dostaliśmy wraz z żoną dofinansowanie mdm w pierwszej połowie 2015 „na starych zasadach”. Pół roku temu żona urodziła blizniaki, czy jeśli będziemy mieli jeszcze jedno dziecko to możemy starac się o ponowne dofinansowanie MDM (na nowych zasadach), do 30 proc.na zakup kolejnego mieszkania?

 • pafnuc518

  czyli warunki zwrotu vat się zmieniły? wcześniej bodajże możliwe było za rozbudowę ?

 • Witam. Prawdą jest, że mieszkanie kupowane w ramach programu MDM powinno zapewnić beneficjentowi możliwość zamieszkania. Jest to jednak na tyle płynna definicja, że banki różnie do tego podchodzą. Jeżeli inwestycja jest ukończona (po odbiorach technicznych) i ma podłączone media, nie powinno być problemów.

  Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zwrot VAT nie przysługuje niestety w przypadku rozbudowy domu. Można go uzyskać jedynie podczas budowy nowego lokalu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Mateusz

  Witam Chcę kupić mieszkanie w kamienicy które jest w trakcie remontu. Aktualnie nie nadanie sie do zamieszkania ale mam środki na dokończenie remontu czy uzyskam dofinansowanie na zakup tego mieszkania ? W jedym banku mówią że wykluczone mieszkanie musi być od razu zdatnie do zamieszkania a w innych nie ma problemu to jakieś „brednie”

 • pafnuc518

  Witam mam pytanie odnośnie zwrotu VAT z budowy /rozbudowy domu .Ogólne warunki to by nie mieć innego mieszkania na siebie ale w sytuacji gdy chcę rozbudować dom to wiadomo że by rozbudować dom muszę być właścicielem owego domu .? Czy prawdą jest że faktury za materiały można składać tylko do końca 2018 roku?

 • Witam. Polecam w takiej sytuacji skontaktować się z architektem posiadającym odpowiednie uprawnienia i dokonać inwentaryzacji powierzchni użytkowej ww. nieruchomości.

 • Mateusz

  Witam. Jestem w trakcie kompletowania dokumentów domu który mam zamiar kupić z dopłatą. Jest to stary dom i nie jest do końca jasne jaki metraż użytkowy ma ten budynek, tzn. nie mam żadnego konkretnego dokumentu który mi to w jakiś sposób potwierdza. Teraz moje pytanie kto konkretnie może „ma uprawnienia” aby wystawić mi stosowny dokument który będzie odpowiedni dla banku i programu MDM?

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki, zapraszam do skorzystania z programu MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Listę wymaganych dokumentów może Pani znaleźć w dziale dokumenty na naszej stronie.

 • Ania

  Witam , mam pytanie w związku z ofertą promgramu MDM , chciałabym się dowiedzieć jakie powinnam spełniać wymagania czy by uzyskać kredyt na mieszkanie muszę posiadać np zaświadczenia o zarobkach itd ? Proszę napisać na jakich zasadach zostaje przydzielony kredyt na MDM , pozdrawiam

 • Witam. W takiej sytuacji o kredyt występuje Pani partner, a Pani jedynie wspomaga jego zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Magda Anna S

  Witam. Chciałam zapytać o możliwość skorzystania z programu w sytuacji kiedy razem z chłopakiem będziemy się ubiegać jako singiel – konkretniej ja gdyż spełniam kryterium wiekowe. Natomiast już w przeszłość byłam właścicielką mieszkania (z którego środki będę chciała przekazać na wkład własny na zakup nowego). Jak wygląda sprawa kredytu kiedy oboje będziemy się starać pod zakup mieszkania?

 • Jeżeli nieruchomość zakupi osoba prawna (firma), a nie beneficjent, nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Ola Dark

  Witam, Chciałam zapytać czy mając kredyt z dofinansowaniem MDM moglabym zalozyc firmę i na tą firmę kupic inną nieruchomość nie tracąc dofinansowania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli żadna z wymienionych części nieruchomości nie stanowiła osobnego mieszkania, ani nie posiadacie Państwo 100% własności mieszkania po ślubie – możecie skorzystać z programu MDM.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest taka możliwość. Wówczas podczas podpisywania aktu notarialnego notariusz składa dodatkowo wniosek o założenie KW.

 • W nawiązaniu do rekomendacji BGK: „… w przypadku uzyskania przez małżonków rozwodu i dokonania podziału majątku w taki sposób, że tylko jeden z byłych małżonków pozostawałby właścicielem mieszkania zakupionego z dofinansowaniem wkładu własnego i stroną umowy kredytowej, ograniczenia określone w art. 14 ustawy mogłyby mieć zastosowanie tylko w odniesieniu do tego z byłych małżonków. Drugi małżonek, który przestał być właścicielem mieszkania i został zwolniony ze spłaty kredytu byłby wyłączony spod rygoru ograniczeń określonych w art. 14 ustawy.”

  Reasumując – jeżeli jedno z małżonków pozostanie właścicielem mieszkania, a drugie zrzeknie się swoich praw do lokalu, dopłaty nie trzeba będzie zwracać.

 • Mat

  Dzień dobry,
  mam zawiłe pytanie. Przed zawarciem związku małżeńskiego zarówno moja małżonka jak i ja w spadku od najbliższej rodziny otrzymaliśmy:
  1. żona – 25% własności mieszkania
  2. ja – 1/2 piętra (mieszkania) z dwupiętrowego (mieszkaniowego) domu. Dla uproszczenia w domu funkcjonują dwie rodziny na osobnych piętrach.

  Czy kwalifikujemy się do skorzystania z MDM?

 • Mat

  Dzień dobry,
  mam zawiłe pytanie. Przed zawarciem związku małżeńskiego zarówno moja małżonka jak i ja w spadku od najbliższej rodziny otrzymaliśmy:
  1. żona – 25% własności mieszkania
  2. ja – 1/2 piętra (mieszkania) z dwupiętrowego (mieszkaniowego) domu. Dla uproszczenia w domu funkcjonują dwie rodziny na osobnych piętrach pod oddzielnymi adresami.

  Czy kwalifikujemy się do skorzystania z MDM?

 • DW

  Dzień dobry,

  czy jest możliwość skorzystania z MDM kupując mieszkanie bez księgi wieczystej?

 • Aleksandra

  Witam, proszę mi powiedzieć co się dzieje, jesli małżeństwo skorzystało z programu a po roku się rozwodzą? czy muszą zwrócić dopłatę mdm?

 • Witam. Zakup kolejnego mieszkania w przeciągu 5-ciu lat od momentu otrzymania własności lokalu w ramach MDMu będzie się wiązał z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marcin

  Witam. Jeśli zakupię z żoną mieszkanie dla nas korzystając z MDM to czy w okresie spłacania kredytu mogę zakupić kolejne mieszkanie (bez dopłat z Państwa) w formie inwestycji? Drugie pytanie: czy biorąc kredyt z MDM na 15 lat dopuszczalne jest spłacenie go w szybszym terminie po upływie 5 lat?

 • Sprzedający nie musi być deweloperem, po prostu będzie to transakcja na rynku wtórnym, co przekłada się jedynie na niższe limity.

 • ok, jednak aby ww. dom mógł być zakupiony w ramach MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta, a przynajmniej być po odbiorze technicznym.

 • Luca

  Odnośnie tego domu to dowiedziałem się, że jest to pierwszy właściciel, ale nie jest deweloperem. Nie został dokonany jeszcze odbiór budynku, czy to zmienia tę sytuacje??? Czy osoba powinna być deweloperem w tej sytuacji??? dziękuję

 • luca

  Poznalem dokladnie historię tego domu. Dom ma od 2013 jedynego wlasciciela, ktory go budowal. Jest w stanie deweloperskim tak jak pisalem i nie zostal jeszcze odebrany calkowicie do uzytku. Czy to cos zmienia? Dodam, ze mam srodki wlasne na wykonczenie go. Dom bylby zakupiony z kredytu i doplaty. Dziekuje

 • Można jeszcze ew. poprosić o interpretację Ministerstwo, ale szczerze mówiąc, prawdopodobnie otrzyma Pan także ww. rekomendację do której link podałem powyżej.

 • pafnuc518

  bardzo to niezrozumiałe dla mnie bo MDM nie wlicza np.balkonów do powierzchni użytkowej a opiera sie o normę
  PN-ISO 9836:1997 która to wlicza balkony ,tarasy do powierzchni użytkowej .
  Deweloper stosuje normę do pomiaru najnowszą PN-ISO 9836:2015-12 która tak jak PN-ISO 9836:1997 uwzględnia balkony . Co do kwoty dopłaty czy limitu uzyskania dofinansowania MDM nie ma to odniesienia bo MDM dopłaca do 50 m a moim przypadku było by to 62 lub z balkonem 63 m i w limitach się mieści .Problem w tym ze przez nie spójność w zapisach nie chciał bym stracić możliwości na MDM.
  Gdzie uzyskać rzetelną odpowiedz rozwiązanie mojego problemu?

 • Witam. Środki zostaną przekazane na konto dewelopera w dniu wskazanym przez Pana na wniosku o dofinansowanie. BGK wypłaca środki do banków kredytujących każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca. Bank potrzebuje ok. 3-4 dni roboczych, aby je przekazać sprzedającemu lokal.

  Zameldowanie w mieszkaniu zakupionym w ramach programu MDM nie jest wymagane przez ustawę. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • adam

  witam mam pytanie kiedy będą wypłacane dofinansowania w 2017 bo na umowie mam ze do 30 stycznia musi wplynac kwota na konto dewelopera i chcialbym sie upewnic czy do tego czasu kwota zostanie przekazana. kredyt zawarty w czerwcu 2016. pracownik banku zapewniał że mdm bedzie wypłacone na początku stycznia więc do 30.01 na pewno pieniądze trafia na konto dewelopera. co jeśli pieniądze nie wpłyną w terminie.
  kolejnym pytaniem jest czy muszę zameldować się w mieszkaniu czy mogę pozostać w domu rodzinnym bo wiązało by to się ze zmianą w dowodzie oraz wizyty we wszystkich instytucjach aby dokonać zmiany a z braku czasu chciałbym się z tym wstrzymać.

 • Ustawa wspomina jedynie, aby beneficjent skorzystał z nabytego lokalu jak najszybciej, nie definiuje jednak dokładnie tego okresu. sądzę, że może Pan spokojnie zakończyć remont i dopiero wtedy się przeprowadzić.

 • Luca

  I jeszcze drugie pytanie. Jaki jest czas na wykończenie lub remont gdybym kupił coś z rynku wtórnego, tzn ile mam czasu żeby się wprowadzić. Mam małe dzieci więc w trakcie remontu zamieszkanie jest wykluczone.

 • Witam. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien być w stanie umożliwiającym zamieszkanie. Obawiam się, że ww. dom nie spełnia takich standardów. Gdyby sprzedający wykończył go i dokonał odbioru technicznego budynku – wtedy ew. mógłby Pan go zakupić w ramach MDMu (dom powinien oczywiście spełniać limity ceny i powierzchni). Byłaby to transakcja dot.rynku wtórnego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Luca

  Witam, dom z 2013 roku jest w stanie deweloperskim, ale z rynku wtórnego – drugi właścicieiel. Są media, ale nie ma pieca gazowego, grzejników, dalej łazienki i kuchnia nie są wykończone, pokoje z bez podłóg, drzwi). Sprzedaje nie deweloper. Czy można to kupić z mdm, czy rynek wtórny to powinien być wykończony lokal??? Dziękuję

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Niestety nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Patrycja

  Witam
  Jestem singlem . Mam możliwość uzyskania dofinansowania MDM Co w przypadku kiedy akt notarialny podpisuje w styczniu 2017r. a lokatorzy będą w stanie wyprowadzić mi się dopiero w sierpniu 2017r., bo np potrzebują czasu na dokończeniu budowy domu? Nie zawieram z nimi umowy najmu ale też nie będę tego lokalu użytkowała dla własnych potrzeb mieszkaniowych. Co w takim przypadku? Czy środki kredytu z mdm po podpisaniu aktu notarialnego zostaną uruchomione?

 • Patrycja Pierzyńska

  Witam
  Jestem singlem . Mam możliwość uzyskania dofinansowania MDM Co w przypadku kiedy akt notarialny podpisuje w styczniu 2017r. a lokatorzy będą w stanie wyprowadzić mi się dopiero w sierpniu 2017r., bo np potrzebują czasu na dokończeniu budowy domu? Nie zawieram z nimi umowy najmu ale też nie będę tego lokalu użytkowała dla własnych potrzeb mieszkaniowych. Co w takim przypadku? Czy środki kredytu z mdm po podpisaniu aktu notarialnego zostaną uruchomione?

 • ŁukaszBB

  Witam, Na dzień dzisiejszy posiadam mieszkanie kupione w projekcie rodzina na swoim, zakup był 6 lat temu, wraz z małżonką mamy trójkę dzieci, czy mogę zamknać kredyt rodzina na swoim i przystąpic do projketu MDM ?

 • Witam. Będą mogli Państwo skorzystać z programu MDM do momentu podjęcia pracy przez najstarszą córkę (tzn. do tego momentu trzeba złożyć wniosek). Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Anna F

  Witam, razem z mężem chcemy uzyskać dofinansowanie mdm na zakup mieszkania w 2017. Mamy troje uczących się dzieci. Najstarsza córka ma 24 lata, jeszcze przez kilka miesięcy będzie się uczyć a następnie zechce podjąć pracę na pełny etat. Czy dyskwalifikuje nas to z przyznania dofinansowania?

 • Czy ew. deweloper może zmienić kwalifikację powierzchni balkonu zgodnie z rekomendacją BGK? http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • pafnuc518

  w mojej sytuacji komórka w umowie deweloperskiej jest jako pomieszczenie przynależne z wyszczególnioną cena.Czyli wszystko ok? Druga sprawa która mnie trapi to powierzchnia użytkowa .Mdm w swych wytycznych nie wlicza np. balkonu do powierzchni użytkowej a deweloper wlicza i jest to prawnie możliwe zgodnie z normą do wyliczenia -mierzenia powierzchni użytkowej.Co w takiej sytuacji? by nie stracić możliwości na dofinansowywanie MDM?

 • Czy jest możliwość ustalenia z deweloperem, aby zaliczył tą powierzchnię zgodnie z rekomendacją BGK : http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Tak, jeżeli nie zostanie przekroczona kwota Pańskiej dopłaty, może Pan nadpłacać kredyt w ten sposób.

 • pafnuc518

  w mojej sytuacji komórka w umowie deweloperskiej jest jako pomieszczenie przynależne z wyszczególnioną cena.Czyli wszystko ok? Druga sprawa która mnie trapi to powierzchnia użytkowa .Mdm w swych wytycznych nie wlicza np. balkonu do powierzchni użytkowej a deweloper wlicza i jest to prawnie możliwe zgodnie z normą do wyliczenia -mierzenia powierzchni użytkowej.Co w takiej sytuacji? by nie stracić możliwości na dofinansowywanie MDM?

 • Bartek

  Czyli co roku mogę nadpłacać np. po 3000 zł czyli po 5 latach nadpłacę 15 000 zł i z tego powodu nie poniosę żadnych konsekwencji ?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując, jedynie jedno z Was (to, które nie posiada mieszkania) może być właścicielem mieszkania. Ew. ustalenie współwłasności mieszkania może nastąpić po zawarciu związku małżeńskiego. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • paulina

  Witam,
  składam wniosek na MDM dopłaty w 2018, ubiegam się o kredyt z chłopakiem jako single. Jeden z nas jest właścicielem mieszkania (wymóg mdm, właścicielem może być tylko jeden z partnerów), natomiast kredytobiorcami jesteśmy oboje. Jak załatwić sprawę z zapisem mieszkania, aby prawa miały dwie osoby a nie tylko jedna? Czy podczas zapisu u notariusza można uwzględnić tą drugą osobę?
  Pozdrawiam

 • Witam. gdyby wykończenie zostało wykonane po zakupie mieszkania – nie byłoby problemu. jednak w sytuacji, kiedy jest ono dokonane przed przekazaniem własności mieszkania bank rzeczywiście może mieć podejrzenia, że transakcja celowo została zrealizowana w ten sposób, aby ominąć limity programu MDM.

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Tak, wymieniony okres będzie liczony od momentu podpisania aktu notarialnego.

 • Tak, okres 5-ciu lat będzie liczony od momentu podpisania aktu notarialnego.

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. komórka lokatorska oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • Bartek

  Witam z tego co słyszałem to przez pierwsze 5 lat nie można nadpłacać kredytu jeśli się dostało dofinansowanie z MDM. A ostatnio doradca mówił mi że mogę nadpłacać ale nie więcej niż dostane dofinansowania.
  Więc jeśli mam dofinansowania około 18 000 zł. to w ciągu 5 lat ile mogę nadpłacać ?

 • Aleksandra Lepa

  Dzień dobry,

  Mam pytanie odnośnie wykończenia mieszkania, na które otrzymano dopłatę MDM.

  Mieszkanie zostało zakupione na rynku pierwotnym, przy dopłacie MDM. Deweloper, od którego zostało kupione mieszkanie, posiada możliwość wykończenia go pod klucz. Kredyt został wzięty wyłącznie na zakup mieszkania, zaś za wykończenie odpowiadają rodzice – płacą za całość wykończenia i wyposażenia mieszkania. Mieszkanie jest wykańczane jeszcze w momencie trwania budowy – budynek nie został jeszcze oddany do użytku.

  Otrzymałam informację, że w sytuacji korzystania z takiego wykończenia dopłata MDM może zostać odebrana – tłumaczenie było takie, że tym samym wzrasta wartość samego mieszkania. Zdaję sobie z tego sprawę, jednak każde wykończenie mieszkania pierwotnego wpływa na jego wartość – nie rozumiem więc zależności.

  Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź i pomoc.

 • Kasia

  Mieszkanie zostaje oddane w grudniu 2017r, wpisane do Ksiąg Wieczystych pewnie jakos po pół roku od oddania – co za tym idzie zostaje właścicielem mieszkania, czy właśnie od tego momentu liczy się to 5 lat?

 • Kasia

  Mieszkanie odbieramy w grudniu 2017, po około pół roku zostaje wpisane do Księg Wieczystych , od tego momentu mieszkanie jest moją własnością i od tego czasu liczy się to 5 lat?

 • pafnuc518

  Witam,
  odnośnie uzyskania dopłaty MDM na zakup mieszkania wraz z komórka .czy dobrze rozumiem..
  Możliwe jest w przypadkach..
  1- gdy komórka jest w umowie jako pomieszczenie przynależne i wtedy można dodać cenę komórki plus cenę mieszkania i na to uzyskać kredyt wraz z dopłata mdm??
  warunek to oby zmieścić się w limicie tzn do ceny mieszkania dodać cenę komórki i podzielić przez metraż mieszkania.
  2-komórka występuje jako część własności wspólnej przypisana jednemu właścicielowi ale już bez wyodrębnionej ceny??

 • Witam. Jeżeli mieszkanie zostanie przekazane w darowiźnie w przeciągu 5-ciu la od momentu uzyskania jego własności, trzeba będzie zwrócić część dofinansowania i zapłacić podatek.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Nie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Kasia

  Witam,
  jeśli będę właścicielem mieszkania, korzystając przy zakupie z programu MDM(rodzice będą spłacali kredyt za mieszkanie), czy mogę później oddać rodzicom to mieszkanie w darowiźnie?
  Jak to wygląda? Czy trzeba będzie zapłacić podatek?
  Dziękuję za pomoc

 • Singiel

  Otrzymując dofinansowanie w programie MdM, dla singla, następnie w ciągu 5 lat zawierając związek małżeński i zaczynając dzielić mieszkanie z małżonką, będę zobowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na mieszkanie?

 • Po otrzymaniu własności w ramach programu MDM pozostaje Panu cieszyć się zakupionym mieszkaniem. Zamierzeniem ustawodawcy było w tym zapisie ograniczenie wykorzystywania MDMu do celów spekulacyjnych.

  Jeżeli miałby Pan być współwłaścicielem innego mieszkania, należałoby dokonać ustalenia współwłasności przed uzyskaniem własności mieszkania w ramach programu MDM.

 • nabywca

  Witam,

  „współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny”

  – czyli mogę być współwłaścicielem przed zgłoszeniem do programu ale nie mogę stać się współwłaścicielem po zgłoszeniu? dziwne… 🙂

  – a zatem, tym momentem kiedy muszę już być współwłaścicielem jest moment kiedy deweloper przeniesie na mnie prawa do własności (już po odebraniu mieszkania itd)

 • ok, ta informacja będzie miała znaczenie przy wyliczaniu kwoty dofinansowania.

 • Witam. Wartość całej nieruchomości (czyli także miejsca postojowego i komórki) powinna być podzielona przez metraż użytkowy mieszkania. Gdyby chciała Pani zakupić którekolwiek z tych pomieszczeń poza programem MDM, powinny one być osobnymi nieruchomościami (z własną KW).

  Odnośnie sfinansowania pomieszczeń przynależnych MDMem. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie). Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce postojowe oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli jest to 100% własności wymienionego mieszkania, to niestety nie mogą się Państwo ubiegać o udział w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Jeżeli będzie to spadek, nie grozi Państwu konsekwencja utraty dofinansowania. W przypadku darowizny dopłatę trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam, jeżeli posiada Pani 100% własności wymienionego lokalu, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki ustawy MDM.

 • Witam. Pewnym problemem może być waluta Pana zarobków (ale to jedynie wtedy, gdyby chcieli Państwo zaciągnąć kredyt, co nie jest konieczne przy budowie domów systemem gospodarczym).

  Mianowicie – rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).
  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Jeżeli żona była w przeszłości właścicielką 100% własności mieszkania, niestety nie mogą się Państwo ubiegać o udział w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Wiesia

  Aha, jesteśmy rodziną z 3. dzieci.

 • Wiesia

  Mam upatrzone mieszkanie deweloperskie 74,29 m za cenę 410 tys, czyli niby nie kwalifikuje się do MdM. Ale do niego przynależy komórka lokatorska o pow. 4,47 oraz przynależne miejsce postojowe w garażu podziemnym (ok. 15 m). Oba pomieszczenia trzeba kupić jako całość. Ponieważ to spółdzielnia mieszkaniowa, nie ma możliwości obniżki ceny. Pytanie moje – jak w tej sytuacji liczyć cenę za metr – czy dzieląc kwotę tylko na metraż mieszkania czy też jest możliwość podziału łącznie z komórką i garażem? A może wystarczy w umowie zaznaczyć, że garaż ma taką wartość a komórka taką? W jaki sposób można jednak zakwalifikować to mieszkanie do MdM?

 • Artur

  Witam posiadam mieszkanie przepisane jako darowizna jesteśmy małżeństwem mieszkanie jest w trakcie sprzedaży bo jest dla Nas za małe 26m2. Mamy 2 dzieci czy po sprzedaży mieszkania z wkładem własnym ale nie kredytem tylko z gotówką możemy ubiegać się o dofinansowanie z mdm? Z góry Dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam

 • Zainteresowany

  Biorąc udział w programie MdM, otrzymując dofinansowanie, następnie w ciągu 5 lat dziedzicząc spadek/otrzymując darowiznę w postaci domu jednorodzinnego (w całości) będę zobowiązany do zwrotu dofinansowania lub wyzbycia się domu?

 • Asia

  Witam
  Czy mając 34 lata i wychowując samotnie dziecko ale jednocześnie posiadam prawa do mieszkania nabyte w formie darowizny mogę starać się o MdM na nowe mieszkanie/dom?

 • test

  teet tftftftf

 • Dawid Kalinowski

  Witam razem z żoną planujemy pobudować dom w 2017r. Mamy jedno dziecko ja pracuje za granicą legalnie umowa na czas nieokreślony żona jest obecnie bezrobotna wychowuje dziecko . Czy mamy szansę na skorzystanie z programu mdm ? Nasz wiek nie przekracza 35 lat. Czekam na odpowiedz.

 • Rafal

  Witam, razem żoną jesteśmy małżeństwem 1,5 roku, myślimy o kredycie na własny dom, mamy jedno dziecko, drugie jest w drodze. Żona 10 lat temu była właścicielem (w udziale 100%) mieszkania, które otrzymała w spadku, zostało ono sprzedane (też w tamtym okresie). Czy możemy ubiegać się o dopłatę z programu MDM?

 • ok, proszę dać znać, jeżeli będziemy mogli pomóc w temacie

 • Przemek

  Dziękuję za wyjaśnienie,ponieważ brniemy w ten temat a może się okazać że to jest nie do przejścia. Jutro wybieram się do banku i może coś się dowiem więcej.

 • Wg naszych doświadczeń, dom powinien być oddany do użytku.

  Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy , a z kolei bank finansuje wyłącznie inwestycje, które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych. Bank kredytu MDM na dokończenie budowy nie da, więc to zbywca musi doprowadzić budowę do stanu pozwalającego na uzyskanie dokumentu zgłoszenia do użytkowania. O ewentualne środki na wykończenie należałoby wnioskować oddzielnym zwykłym kredytem bez gwarancji, że bank da drugi kredyt.

 • Przemek

  Planujemy podpisać umowę deweloperską w której właściciel deklaruje się dokończyć dom i przepisie go na nas po zakończeniu budowy . Chodzi o to czy prawdą jest ze dom jednorodzinne nie muszą być oddane do użytku a jedynie zgłosic należy zakończenie budowy?

 • Tak, bez problemu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Joanna Hamerszmidt

  Witam.Wraz z narzeczonym chcemy kupić mieszkanie w MDM. W lipcu bierzemy ślub. Czy będzie można po ślubie wpisać małżonka jako współwłaściciela mieszkania?

 • Witam. Aby lokal mógł być zakupiony w ramach programu MDM, powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta – czyli być przynajmniej oddany do użytkowania. Sam Pan nie może tego zrobić po zakupie domu.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan wymienione warunki, zachęcam do skorzystania z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, kiedyś istotnie poruszaliśmy już ten wątek. W momencie złożenia wniosku nie będzie Pan jeszcze właścicielem innego lokalu mieszkalnego, czyli warunek uczestnictwa w programie MDM będzie spełniony. Z kolei darowizna nie nastąpi po podpisaniu przekazania aktu własności, więc nie zostaną spełnione przesłanki art. 14-go

 • Przemek

  Witam, planujemy zakupić dom w mdm w najblizszych dniach. Jest to dom wolnostojący w stanie surowym zamkniętym, z zewnątrz wykończony. W banku dowiedzieliśmy się że musimy podpisać umowę deweloperska na dokończenie domu a inwestor odda nam dom w stanie deweloperskim oddany do użytku. Wszystko byłoby ok gdyby nie to że deweloper oznajmił że nie odda budynku do użytku a jedynie zakończy budowę a oddanie do użytku muszę zrobić sam. Czy jest to zgodne z przepisami mdm czy dom musi być oddany do użytku czg wystarczy zakonczyc budowę i czy mamy na to określony czas? Z góry dziękuję za opd

 • Przemysław

  Witam serdecznie jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego czy mam szansą na mdm?

 • Łukasz

  A ja zadam pytanie, do zacytowanego punktu 4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub
  budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny…

  Co jest tym momentem uzyskania lokalu. Bo chcę składać wniosek na dom z mdm na samym początku stycznia, ale dokładnie od 22 lutego mogę otrzymać w formie darowizny drugi domek od siostry. Czy jeśli złożę wniosek w styczniu, a akt notarialny na dom z mdm podpisałbym dopiero po otrzymaniu darowizny od siostry (czyli po 22.02) wówczas nie będę musiał zwracać dopłaty. Kiedyś już o to pytałem ale proszę o potwierdzenie czy jeśli złoże wniosek o kredyt i dopłatę w styczniu, 22 lutego otrzymam darowiznę, zaniosę do banku dokument że już posiadam inną nieruchomość, ale w myśl ustawy mam trójkę dzieci i mogę posiadać i np. 23 lutego podpisze akt notarialny na nieruchomość z mdm to czy nadal przysługuje mi dopłata. Jeśli nie to 5 lat bym musiał czekać za darowizną. I na jakiej podstawie prawnej to działa?

 • W ramach programu MDM można również nabyć dom o powierzchni całkowitej 150m2, o ile maksymalna wielkość powierzchni użytkowej wymienionego domu wynosi max 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Tutaj możecie Państwo znaleźć informacje, jakie pomieszczenia wg. BGK powinny być kwalifikowane jako powierzchnia użytkowa: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest taka możliwość, o ile maksymalna wielkość powierzchni użytkowej wymienionego domu wynosi max 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Tutaj możecie Państwo znaleźć informacje, jakie pomieszczenia wg. BGK powinny być kwalifikowane jako powierzchnia użytkowa: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam
  zeby skorzystać z programu mdm musze szukac domu o powierzchni do 100m2 ??nie wliczając dzieci. Czy moge zakupic dom o powierzchni 150 m2 i tez dostane dofinansowanie??

 • Michał

  Witam czy jest możliwość kupienia domu o powierzchni 150 m2 z dofinansowania mdm?

 • Witam. Jeżeli dobrze rozumiem, w obu przypadkach nieruchomość spełnia limity programu MDM. Jeżeli bank zasugeruje się projektem (co jest najbardziej prawdopodobne), powierzchnia użytkowa mieści się w normie. Jeżeli zostanie wysłany rzeczoznawca i dokona obmiaru (w co bardzo wątpię), to zaliczy wiatrołap do powierzchni użytkowej, ale odejmie od niej aktualną powierzchnię suszarni.

  Może Pan ew. dokonać ustalenia wielkości powierzchni użytkowej we własnym zakresie, wtedy sprawa będzie całkowicie wyjaśniona.

  Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Można, ale z zachowaniem pewnych warunków. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • KArol

  Czy jak się weźmie kredyt z MDM to można nadpłacać kredyt ?

 • Witam. Jeżeli będzie to otrzymanie części lub całości własności mieszkania (ale nie w formie spadku), będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli zostanie podpisana umowa kredytowa, gwarancja wynosi 100%. Bank może ew. wystawić promesę wypłaty kwoty dofinansowania.

 • Łukasz

  Dzień dobry,

  Mam trójkę dzieci. Znalazłem dom z lat 70tych o powierzchni 115,5 m. W tym suszarnia 6 m. Powierzchni użytkowej w projekcie i akcie wpisano 109,5. Z tym, że suszarnia ma 10 m2 bo została powiększona o ciemnice (2 m) i przedpokój (2m) – pomieszczenia te były w projekcie z lat 70 tych obok suszarni. Dodam, że suszarnia jest o powierzchni jak kuchnia znajdująca się od nią i o pow. 10m2.

  Problem jest w tym, ze w projekcie nie ma wiatrołapu (z pewnością dobudowany później) o powierzchni 3m2.

  Jeśli przyjmę rozwiązanie, że 115,5 minus 10 suszarni, ale dodam 3 wiatrołapu to mam 108,5 m i się mieszczę w limicie do 110 z trójką dzieci.

  ale jeśli Rzeczoznawca uzna 115,5 minus suszarnia 6 m plus wiatrołap 3m= 112,5 i się nie mieszczę. Nawet jeśli odejmę ciemnicę 2m (zależy jaka to kategoria pomieszczenia, choć jej w rzeczywistości nie ma bo powiększono suszarnie) 2 m2 wychodzi 110,5 i zonk.

  Jak może podejść do tego rzeczoznawca?
  Co powinienem zrobić, może wstawić zabudowaną szafę. Co to za dziwaczne pomieszczenie ciemnica? Może zrobić otwarty wiatrołap i będzie nieużytkowy lub go zbużyć?

  Pozdrawiam

 • Tl

  Witam,

  Czy jeżeli w trakcie mdm otrzymam mieszkanie na zasadzie dożywotniej opieki, bedzie to powodowało jakieś komplikacje?

  Pozdrawiam
  A.

 • ArturK

  Witam. Mam jeszcze jedno pytanie , sprzedajacy mieszkanie pytaja mnie kto zagwarantuje im wyplate tych srodkow w2018 roku ponieważ oni juz nie sa wlascicielami tego mieszkania jaka maja gwarancje otrzymania pieniedzy

 • Jeżeli są to własności części ułamkowych nieruchomości, ale nie stanowiące odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa wspomina o wychowywaniu min. trójki dzieci, muszą więc Państwo poczekać na urodziny malucha i dopiero wtedy składać wniosek. Wcześniej warto ew. zbadać zdolność kredytową i zebrać dokumentację, aby proces przebiegł jak najszybciej.

  To prawda, że zainteresowanie programem jest duże i w marcu może już nie być środków z 2017-go roku. Pozostanie wtedy Państwu pula z 2018, co oznacza, że zakup mieszkania może się odbyć jeszcze w 2017-tym, ale zbywca otrzyma środki z MDMu na początku 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Tak, musi Pani złożyć wniosek do końca roku, w którym kończy Pani 35 lat, ale może to być wniosek z puli 2018. Inna sprawa, czy pod koniec 2017-go roku będą jeszcze dostępne środki z puli 2018, które można zarezerwować wcześniej. W tym roku środków z 2017 nie ma już od lipca.

 • marla

  witam serdecznie
  Czy jeżeli aktualnie jestem współwłaścicielem dwóch nieruchomości z czego:
  1. Współwłasność 1/4 na mocy postępowania spadkowego
  2. Współwłasność 1/3 na podstawie umowy o darowiznę
  to wyklucza mnie to z programu? Mąż nie posiada żadnych nieruchomości. Dodam tylko, że w obu nieruchomościach nie ma możliwości zamieszkania. Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • ArturK

  Witam, na przełomie lutego i marca rodzi mi się trzecie dziecko, już mam mieszkanie tylko chciałbym kupić większe wiem że przy trójce dzieci można kupić kolejne tylko kiedy mogę zacząć załatwiać formalności związane z MDM, czy mogę to zrobić zanim urodzi się trzecie dziecko np. początkiem stycznia? Wiem że jest dużo chętnych na dopłatę wiec na przełomie lutego może może już zbraknąć środków.

 • Marlena

  Witam, mam następujące pytanie:
  – w styczniu 2017r. skończę 35 lat – chciałabym ubiegać się o kredyt z dopłatą mdm na mieszkanie z rynku wtórnego w 2018r. I mam pytanie: czy jak podpiszę umowę przedwstępną na zakup mieszkania i złożę wniosek o kredyt i dofinansowanie pod koniec roku 2017r. będę mogła liczyć na wypłatę z mdm w 2018r.? (czy złożenie wniosku musi być z datą 2018r. i wtedy z racji że skończy mi się rok kalendarzowy w którym ukończę 35 lat nie będę mogła liczyć na dofinansowanie)?

 • W przypadku TBSu mówimy raczej o udziale we wspólnej własności, obawiam się, że nie jest możliwe sfinansowanie takiego mieszkania przy pomocy kredytu w programie MDM.

 • Witam. Limity cen odnoszą się do powierzchni użytkowej. Aby sprawdzić, czy mieszkanie mieści się w wyznaczonych limitach należy wartość całej nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) podzielić przez metraż użytkowy.

 • Witam. Wstępne wnioski można już składać, ale na podstawie takiego wniosku zostanie jedynie wyliczona zdolność kredytowa oraz sporządzona lista dokumentów niezbędnych w procesie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać po 2017-01-01.

 • Witam. Jedyną opcją w Pana przypadku jest złożenie wniosku do końca bieżącego roku o dofinansowanie z puli 2018. W takiej sytuacji umowa przekazania własności mieszkania mogłaby być wypłacona w przyszłym roku (po wypłacie środków z kredytu), kwota dofinansowania wpłynęłaby na konto sprzedającego na początku 2018-go roku. Jeżeli zbywca mieszkania zgodzi się na takie rozwiązanie – będzie Pan mógł skorzystać z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • justyna

  Witam planuje z mężem odkupić partycypację tbs lub starać się o mieszkanie tbs czy w takim przypadku również możemy starać się o kredyt z mdm na wykup partycypacji.

 • Agnieszka

  Witam,
  chciałabym zapytać czy opublikowane przez BGK maksymalne limity cen za m2 odnoszą się do powierzchni użytkowej czyli bez piwnic, suszarni, garaży itp. czy do ogólnej powierzchni nabywanej nieruchomości czyli wraz z wymienionymi pomieszczeniami.
  Pozdrawiam

 • beata

  Witam,

  kiedy można składać wnioski na 2018r.?

  z góry dziękuję za odpowiedź

 • Jakub Samek

  Witam, zastanawiam się nad tym, czy możliwe jest skorzystanie z programu MdM w następującej sytuacji: skończyłem 35 lat w lutym i chciałbym samodzielnie zaciągnąć kredyt z dopłatą na rynku wtórnym. Czy jest to możliwe w jakiś sposób, biorąc pod uwagę fakt, że aby skorzystać z dofinansowanie umowa musiałaby zostać zawarta w przyszłym roku?

  Pozdrawiam serdecznie.

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić jedynie 100% własności mieszkania. Jeżeli wymieniona 1/3 miałaby być darowizną, może zbywca po prostu obniżyłby cenę mieszkania? Samego lokalu nigdzie nie trzeba rejestrować. Jeżeli spełnia limity ceny i powierzchni – co można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  można go zakupić w ramach programu MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna Z.

  Witam,
  Planujemy z Partnerem odkupić mieszkanie od osoby z jego rodziny. 1/3 wartości mieszkania będzie darowizną a na pozostałe 2/3 musimy zaciągnąć kredyt.
  Czy istnieje możliwość, żeby osoba z rodziny zarejestrowała to mieszkanie w programie MDM jako mieszkanie do sprzedaży z rynku wtórnego i żebyśmy otrzymali do niego w ten sposób dopłatę MDM?

 • Witam. Obecnie nie mają Państwo niestety możliwości dołączyć do programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Paweł

  Witam. Kupiliśmy wraz z żoną 2lata temu mieszkanie. Niestety wtedy w mdm nie można było kupić mieszkania z rynku wtórnego więc nie wzięliśmy udziału w programie. Mam 2 dzieci i chciałbym się dowiedzieć czy mogę teraz po 2 latach od zaciągnięcia kredytu wziąć udział w mdm. Jeżeli tak to jak to zrobić?

 • Witam. warunek nieposiadania mieszkania dotyczy osób, które wychowują min. troje dzieci. W Państwa przypadku proponuję poczekać na urodziny trzeciego dziecka i od razu składać wniosek. Wcześniej mogą Państwo ew. wstępnie sprawdzić zdolność i rozpocząć zbieranie dokumentacji. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Artur

  Witam
  czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie MDM drugiego stycznia 2017 jeżeli
  – mam już mieszkanie 60 m2
  – trzecie dziecko urodzi mi się luty / marzec 2017
  – kupić chciałbym 84 m2
  czy mogę zacząć dopełniać wszystkie formalności / dokumenty / związane z programem MDM już w styczniu a akt urodzenia trzeciego dziecka doniósłbym niezwłocznie po urodzeniu dziecka?

 • Szczerze mówiąc, nie słyszałem o przypadku sfinansowania programem MDM nieruchomości zakupionej w wyniku przetargu. Może ew. nasi doradcy coś pomogą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Witam,

  Ad 1. Nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Tak,przy czym proszę pamiętać, że wtedy obydwoje będziecie musieli spełniać kryteria programu MDM.

  Ad 3.Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Izabela

  Witam chcialm zapytac o dwie sprawy pierwsza:
  1. Mialam 35 urodziny w tym miesiacu a dokladnie urodzilam sie 4 listopada 1981 roku, ile czasu mi jeszcze zostalo zeby ubiegac sie o dofinansowanie z MDMu, do koca tego roku 2016 czy do momentu moich 36 urodzin w listopadzie 2017 roku?
  I drugie pytanie:
  2. W ramach skorzystània z tego programu chcialam wybudowac domek jednorodzinny przez dewelopera wiem jednak ze jest ovraniczenie co do metrarzu w moim przypadku jest to 100 m2 powierzchni mieszkanej poniewaz posiadam dwojke dzieci, czy w ramach mdm mozna mimo tego wybudowac dom o wiekszym metarzu powierzchni mieszkalnej np. 140 m2 i dalej ubiegac sie o to dofinansowanie? Czy dofinansowanie w takim przypadku nadal bedzie mozliwe np tylko do tych 100 m2 mimo ze powierzchnia bedzie wieksza?
  Pozdrawiam

 • Andrzej
 • Beata

  Witam,

  mam 3 pytania:

  1. Czy jeśli z chłopakiem tworzymy związek nieformalny, chcielibyśmy wziąć kredyt na mieszkanie w programie mdm wspólnie to czy oboje będziemy właścicielami mieszkania?
  2. Czy jeśli powyższa opcja nie jest możliwa, to czy jeśli przed wzięciem kredytu weźmiemy ślub i razem przystąpimy do kredytu czy oboje będziemy właścicielami?
  3. Czy jeśli weźmiemy ślub po dostaniu kredytu na mieszkanie z programu mdm czy będzie możliwość, abyśmy oboje byli współwłaścicielami?

  z góry dziękuję za odpowiedź

 • Niestety – nie w przypadku beneficjentów programu RnS. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Michał

  Witam,
  W 2011r. kupiliśmy z żoną (jako małżeństwo bezdzietne) mieszkanie w programie Rodzina na Swoim – jesteśmy po 5 latach dopłat – zostały jeszcze 3 lata i obecnie mamy trójkę dzieci. Dotarły do mnie informacje, że korzystając z Rodziny na Swoim nie możemy już skorzystać z MDM pomimo trójki dzieci. Czy to prawda?

 • Witam. Posiadanie 50% udziałów w mieszkaniu mamy również nie stanowi powodu do zwrotu dofinansowania. Na tym etapie może być Pani spokojna, bank z pewnością prześwietlił Państwa sytuację. Jeżeli byłyby jakieś przyczyny do odmowy udzielenia kredytu – otrzymaliby Państwo taką informację.

 • Jeżeli nie była to cześć stanowiąca osobny lokal mieszkalny – może Pani skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona para nie jest małżeństwem – można (ale wtedy można zakupić inne mieszkanie, odkupienie udziałów drugiej osoby odpada). Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszego z małżonków).

  Odnośnie Pani zdolności – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” – czyli również Pani partner.

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Wstępny to inaczej przodek, osoba od której się wywodzimy. Zstępnymi określa się wszystkich potomków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie MDM do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszego z małżonków).

  Odnośnie Pani zdolności – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” – czyli również Pani partner.

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Wstępny to inaczej przodek, osoba od której się wywodzimy. Zstępnymi określa się wszystkich potomków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. jeżeli będzie to trzecie lub kolejne dziecko – tak. Kwota będzie wyższa, gdyż wymienione 5% nie jest liczone wg wartości kredytu, ale wg wartości odtworzeniowej mieszkania.

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Mon

  Rozumiem. Druga sprawa dotyczy tego, że od 9 lat jestem współwłaścicielką 50% udziałów mieszkania mojej mamy (dostałam 50% na zasadzie darowizny od mojego ojca). To także nie zobowiąże mojego mojego męża do zwrotu dofinansowania? Czekam teraz na odpowiedź z banku, bo dzwoniłam w tej sprawie – czy mogę być wpisana jako właściciel na takich samych warunkach, jak mój mąż (jednocześnie będąc współkredytobiorcą). Czas w tym momencie jest bardzo ważny, bo za tydzień mamy spotkanie u notariusza. Dziękuję

 • Kamila

  Witam, Po śmierci Taty dom odziedziczyła moja Mama w 1/2 częśći a pozostała część wg prawa spadkowego spadła na mnie i moje 3 siostry. W ciągu 6 miesięcy odbyla się sprawa na której wraz z siostrami zrzekłyśmy się spadku na rzecz Mamy. Czy mogę skorzystać z MDM?

 • Marcin

  Czy dopłata przysługuje również w przypadku kiedy para bezdzietna posiada po połowie mieszkania jednopokojowego wiec nie można z tego wydzielić odrębnego mieszkania?

 • Izabela

  Witam, chcialabhm skorzystac z programu MDM jako singielka mam 2 dzieci i skonczylam 35 lat w listopadzie tego roku, czy jesli zloze wniosek do konca grudnia tego roku to nadal moge sie ubiegac o to dofinansowanie?
  Drugie pytanie, nie mam jednak wystarczajacej zdolnosci kredytowej, z kim moglabym przystapic do programu i zaciagnac kredyt, czy moge go wziasc z moim partnerem z ktorym nie mam slubu? Zaznaczam ze partner jest w wieku 39 lat. A jesli nie z nim to z kim moge go wziasc? Co oznaza w ustawie ; wstepni i zstepni jakie to sa osoby?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

 • Izabela

  Witam, chcialabhm skorzystac z programu MDM jako singielka mam 2 dzieci i skonczylam 35 lat w listopadzie tego roku, czy jesli zloze wniosek do konca grudnia tego roku to nadal moge sie ubiegac o to dofinansowanie?
  Drugie pytanie, nie mam jednak wystarczajacej zdolnosci kredytowej, z kim moglabym przystapic do programu i zaciagnac kredyt, czy moge go wziasc z moim partnerem z ktorym nie mam slubu? Zaznaczam ze partner jest w wieku 39 lat. A jesli nie z nim to z kim moge go wziasc? Co oznaza w ustawie ; wstepni i zstepni jakie to sa osoby?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

 • Ewa

  Jeśli weźmiemy kredyt równy 50% wartości mieszkania i w ciągu 5
  kolejnych lat urodzi nam się kolejne dziecko, to czy uzyskamy dodatkowe
  5% obniżenie kwoty kredytu? Kwota kredytu wtedy spadnie do 45% wartości
  nieruchomości.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Witam. Nie przeszkadza. Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Trudno mi odpowiedzieć, jak będą wyglądały przyszłe ew. programy (po Mieszkaniu+). W przypadku MDMu fakt, że ktoś z małżonków posiada mieszkanie nabyte np. w ramach RnS’u wyklucza z programu oboje (chyba, że wychowują min. trójkę dzieci).

 • Jakub

  Witam. Posiadam działkę budowlaną. Czy przeszkadza to w udziale MDM ?

 • Agnieszka

  Witam,
  chciałabym kupić mieszkanie znajdujące się w domu jednorodzinnym dwulokalowym w zabudowie szeregowej. Powierzchnia całego domu wynosi ok. 185 m2. Ja kupowałabym jeden segment czyli dokładnie połowę – 1 lokal.
  Czy w takiej sytuacji nabywana przeze mnie nieruchomość kwalifikuje się do programu MDM w zakresie powierzchni ? Czy należy nabywane mieszkanie kwalifikować jako dom jednorodzinny czy mieszkanie dla którego ustawa przewiduje maksymalną powierzchnię 75 m2.

 • Sylwia

  Witam. Czy jeśli ktoś weźmie dofinansowanie przed ślubem (np jako narzeczony), to czy w przyszłości po ślubie współmałżonek (czyli już żona) będzie mogł skorzystac z innego dofinansowania na mieszkanie z innego programy czy fakt , że są małżenstwem a jedno z nich brało udział w MDM wyklucza kupno drugiego mieszkania ?
  pozdrawiam

 • Witam. Po urodzinach pierwszego i drugiego dziecka nie otrzymają Państwo żadnego dodatkowego dofinansowania. Uprawniają do tego dopiero urodziny trzeciej pociechy.

 • zapewne została Pani wezwana jako współkredytobiorca. Proszę się nie obawiać kwestii ew. zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Prośba o weryfikację daty urodzenia. Wniosek można złożyć do końca roku kalendarzowego w którym potencjalny beneficjent ukończył 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić 100% własności danej nieruchomości.

 • Kasia

  Witam,
  Czy jeśli do programu przystąpi rodzina bezdzietna, ale w ciągu tych 5 lat urodzi się dziecko, przysługuje takiej rodzinie dopłata dofinansowania? Znalazłam tylko informację, że „Dodatkowo dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 5 proc., jeśli w ciągu
  pięciu lat od transakcji w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne
  dziecko”. Czy w takim razie na pierwsze i drugie taka dopłata nie przysługuje?

 • Mon

  Dzień dobry,
  Mój partner wziął kredyt w MDM w 2015r. – w 2016r. została wysłana ostatnia transza oraz środki z MDM. Ja jestem wpółkredytobiorcą – on podpisywał wszystkie dokumenty jako właściciel / nabywca.
  W lipcu tego roku wzięliśmy ślub (bez rozdzielności majątkowej). Dziś odebrałam telefon, że mąż ma się stawić na podpisanie aktu notarialnego (przeniesienie własności). Pani poinformowała go, że muszę stawić się również ja. Czy w związku z tym będę wpisana jako współwłaściciel lokalu bez konieczności zwrotu środków MDM czy Notariusz może zażądać podpisania przeze mnie zrzeczenia się praw do lokalu męża?

 • Natalia Jastrzębska

  Dzień dobry, czy jak singiel urodzony 6 lutego 2016 roku mogę jeszcze złożyć wniosek o kredyt? Nie do końca jasno jest określony wiek.

 • Pgod

  Witam, czy w ramach MDM mogę kupić od siostry udziały w domu (mamy po połowie) – jest tam tylko jeden lokal?

 • Dodałem informację w komentarzu poniżej. Dodatkowo – aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Witam. Rozbudowa domu nie jest niestety objęta programem MDM (chyba, że w wyniku rozbudowy powstanie oddzielny lokal mieszkalny z własną KW).

 • Toma

  Witam, narzeczona mieszka w domu jednorodzinnym, który jest własnością jej brata. Po ślubie planujemy dobudować piętro z osobnym wejściem. Czy w związku z tym kwalifikujemy się do programu MDM?
  Czy bedzie można liczyć na zwrot za materiały budowlane?

 • Toma

  Witam, czy jesli narzeczona mieszka w domu jednorodzinnym i po slubie planujemy dobudowac piętro w tym domu to czy bedzie to traktowane jako budowa domu?
  będzie osobne wejście do domu. Czy mozna liczyć na zwrot kosztów za materialy z MDM?

 • Dodałem informację do komentarza powyżej.

 • O ile rozumiem, pozostajecie Państwo we wspólnocie małżeńskiej. Domek wybudowany przez żonę będzie także Pana własnością.

 • Piotr

  Rozumiem. To jeszcze jednak kwestia, jeżeli działkę
  letniskową nabyła by żona (oczywiście w rozumieniu naszej sytuacji opisanej powyżej – w pierwszym wątku naszej korespondencji) oraz to żona wybudowała by ten wspominany dom letniskowy (o ogólnych cechach/parametrach scharakteryzowanych powyżej) na tej działce? Oczywiście przed upływem 5lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM, którego jesteśmy wspólnie (z żoną) właścicielami ale to ja otrzymałem dofinansowanie z BGK w ramach programu MDM (nie żona i nie otrzymaliśmy go wspólnie). To czy również musielibyśmy zwrócić do BGK wartość przyznanego dofinansowania, jeżeli zdecydowalibyśmy się na ten zakup i inwestycję?

 • Piotr

  Rozumiem. To jeszcze jednak kwestia, jeżeli działkę
  letniskową nabyła by żona (oczywiście w rozumieniu naszej sytuacji opisanej powyżej – w pierwszym wątku naszej korespondencji) oraz to żona wybudowała by ten wspominany dom letniskowy (o ogólnych cechach/parametrach scharakteryzowanych powyżej) na tej działce? Oczywiście przed upływem 5lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM, którego jesteśmy wspólnie (z żoną) właścicielami ale to ja otrzymałem dofinansowanie z BGK w ramach programu MDM (nie żona i nie otrzymaliśmy go wspólnie). To czy również musielibyśmy zwrócić do BGK wartość przyznanego dofinansowania, jeżeli zdecydowalibyśmy się na ten zakup i inwestycję?

 • Jeżeli taka czynność mogłaby spowodować zwrot dofinansowania, bank z pewnością Państwa o tym poinformuje.

 • W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dofinansowanie trzeba będzie niestety zwrócić.

  Ew. możecie Państwo rozpocząć budowę tego domu, ale jej nie ukończyć przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM.

 • Jeżeli zakupi Pani ten dom jako osoba fizyczna – tak, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. Jeżeli zakupu dokona firma – wtedy nie będzie takiej konieczności (właścicielem domu będzie ww. firma, a nie Pani).

 • Ewelina

  Czyli wpisywał Pan wszystko w kolumnę gdzie pozwolenie potrzebne czy nie? bo w vzm-c jest podział

 • mysz

  Czyli jak bank się zgodzi na podpisanie aktu z małżonką to nie będzie na pewno takiej sytuacji, że BGK będzie kazał zwrócić dofinansowanie w moim przypadku?

 • Piotr

  Aby wyczerpać listę wszelkich wątpliwości odnośnie mojej sytuacji. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy na działce letniskowej którą planujemy zakupić możemy wybudować (teraz przed upływem 5lat od przyznania dofinansowania z BGK) dom letniskowy (drewniany z bali) dwukondygnacyjny (parter + poddasze) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 70m2? Tak aby nie musieć zwracać dopłaty przyznanej przez BGK? Wspomniany dom letniskowy miałby być wybudowany na wylewce betonowej (płycie betonowej pod całą powierzchnią domku) – nie jest to fundament w mojej ocenie.

 • Piotr

  Aby wyczerpać listę wszelkich wątpliwości odnośnie mojej sytuacji. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy na działce letniskowej którą planujemy zakupić możemy wybudować (teraz przed upływem 5lat od przyznania dofinansowania z BGK) dom letniskowy (drewniany z bali) dwukondygnacyjny (parter + poddasze) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 70m2? Tak aby nie musieć zwracać dopłaty przyznanej przez BGK? Wspomniany dom letniskowy miałby być wybudowany na wylewce betonowej (płycie betonowej pod całą powierzchnią domku) – nie jest
  to fundament w mojej ocenie.

 • Katarzyna

  A jeśli kupię ten dom wraz ziemią na działalność gospodarczą, którą aktualnie prowadzę to też będę musiała zwrócić mdm?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Jeżeli wymieniona działka letniskowa nie jest zabudowana nieruchomością mieszkalną, możecie ją Państwo objąć użytkowaniem wieczystym lub zakupić (osobno lub wspólnie z żoną) bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Wymieniona konieczność zwrotu części lub całości dofinansowania zachodzi jedynie w przypadku uzyskania własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem uzyskania własności w drodze spadku).

 • w moim przypadku nie dokonywałem takiego podziału. Kierowałem się listą materiałów, które były objęte możliwością zwrotu. Listę można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem aktu polecam poinformować bank kredytujący o zawarciu związku, jeżeli nie będą mieli nic przeciwko, może Pan podpisać akt razem z małżonką (ew. w czasie jednej wizyty u notariusza może Pan dokonać darowizny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

 • Witam. Posiadanie przez jednego z współmałżonków nieruchomości mieszkalnej dyskwalifikuje oboje.

  Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżonkowie przystępują do kredytu wspólnie. Jeżeli Pana żona posiada mieszkanie – nie ma niestety możliwości aby Państwo skorzystali z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki określone w ustawie.

 • Jeżeli miałby to być zakup domu na rynku pierwotnym (wyższe limity ceny) firma powinna spełniać warunki ustawy deweloperskiej, czyli m.in. posiadać rachunek powierniczy.

 • Ewelina

  Witam,
  Jestem w trakcie rozliczania vatu za materiały budowlane za budowę i wykończenie naszego domku. Orientujecie się może czy muszę dzielić materiały na te do inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę i takie, które nie wymagają? Szczerze nie wiem jak to ugryźć, mam nadzieję, że coś poradzicie

 • mysz

  Witam,

  Co w sytuacji, gdy podczas podpisywania kredytu i umowy deweloperskiej w zeszłym roku byłem singlem. Realizacja inwestycji wypada na koniec obecnego roku. W międzyczasie wziąłem ślub. Teraz zbliża się akt przeniesienia własności i moje pytanie, czy na tym akcie powinienem być sam czy raz z małżonką? Chodzi o to, aby nie stracić dofinansowania MdM.

 • Piotr

  Witam, mam taką sytuację:

  1) W dniu 13.03.2015 w formie aktu notarialnego zawarłem (samodzielnie jeszcze bez żony – nie byliśmy jeszcze małżeństwem) z deweloperem, umowę deweloperską tzw. przedwstępną umowę sprzedaży w celu zakupu
  mieszkania z rynku pierwotnego.

  2) W dniu 29.04.2015 zawarłem (wziąłem kredyt samodzielnie) z bankiem umowę kredytu mieszkaniowego MDM z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat na zakup mieszkania deweloperskiego.
  W momencie zawarcia umowy kredytowej z bankiem nie byliśmy jeszcze małżeństwem.

  3) W dniu 05.05.2015 BGK przyznaje wnioskowaną kwotę dofinansowania z planowaną datą wypłaty na 15.12.2015 – zgodnie z harmonogramem wpłat należności na rachunek powierniczy dewelopera.

  4) W dniu 15.10.2015 zawarliśmy związek małżeński ze wspólnością małżeńską.

  5) W dniu 01.12.2015 składam w banku dyspozycję o wypłatę/przekazanie dofinansowania z BGK na rachunek powierniczy dewelopera.

  6) W dniu 24.05.2016 podpisujemy w formie aktu notarialnego wraz z deweloperem umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego – tzw. przepisanie prawa własności na nabywcę, na mnie ale i również na żonę.
  Żona jest wpisana jako współwłaściciel w akcie notarialnym ale nie jest dopisana do kredytu/umowy kredytowej z bankiem (widnieję tylko ja) – oczywiście wykonane zostało to za zgodą banku. Akt notarialny wiadomo ma ustanowioną hipotekę.

  W związku z powyższą sytuacją mam pytanie:

  a) czy ja mogę
  b) czy moja żona może
  c) czy wspólnie (ja z żoną) możemy

  teraz nabyć nieruchomość: działkę letniskową/rekreacyjną z formą własności – użytkowanie wieczyste, aby nie musieć zwracać kwoty dofinansowania z BGK?

  Dodatkowo jeśli była by możliwość zakupu (w którejkolwiek z powyższych opcji: „a”, „b” lub „c” ) bez konieczności zwrotu dofinansowania z BGK, dla nieruchomości: działka letniskowa/rekreacyjna z formą własności – użytkowanie wieczyste. To czy będziemy mogli wykupić tę działkę na własność – zmienić jej formę własności z użytkowanie wieczyste na własność, oczywiście bez konieczności zwrotu udzielnego przez BGK dofinansowania?

 • BartekWLKP

  Witam!
  Mam pytanie odnośnie MDM. Razem z Małżonką posiadamy mieszkanie warte 250 tys zł. Mieszkanie jest całkowicie przepisane na nią. Dostała je jako darowiznę od rodziców. W tym roku planujemy sprzedać mieszkanie i kupić coś w granicach 340 tys zł. Potrzebujemy dobrać kredyt w wysokości 130-150 tys zł (różnica zakupu nowego + wykończenie). Czy jeśli wezmę kredyt na siebie, to mogę skorzystać z programy MDM? W przeszłości nigdy nie posiadałem nieruchomości/mieszkania/działki/domu jednorodzinnego.
  Czy posiadanie przez jednego z współmałżonków nieruchomość mieszkalną dyskwalifikuje obojga z MDM? Pozdrawiam

 • Anula

  Rozumiem, że deweloper nie musi mieć podwykonawcy. Ja szukam możliwości zlecenia budowy domu firmie budowlanej, która nie ma uprawnień dewelopera (np. rachunku powierniczego). Jakie warunki MUSI spełnić firma, która kupiłaby działkę i zbudowała na niej dom? Ten rachunek powierniczy jest absolutnie konieczny?

 • Tylko w przypadku, kiedy będzie to spadek. W każdym innym po uzyskaniu własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego część dopłaty trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Środki pochodzące z dofinansowania w programie MDM są przelewane na rachunek osoby sprzedającej lokal mieszkalny.

 • Tak, jeżeli działkę zakupi deweloper i wybuduje na niej dom, a następnie Pani zakupi tą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM, jest szansa na uzyskanie dofinansowania. Deweloper nie musi mieć podwykonawcy. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

  Tutaj znajdzie Pan wskazówki dot. powierzchni użytkowej: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ryl

  Witam jestem 30 letnim singlem zabiegam o dopłate mdm od początku roku 2017…kredyt zamierzam splacic w 5 lat…. czy w ciągu 5 lat moge stać sie włascicielem (współwłascicielem) innego mieszkania wlasnosciowego lub dzialki po rodzicach????

 • Anula

  Czy można spytać, komu bank wypłaca pieniądze w ramach kredytu z dopłatą MdM? Mnie, a ja deweloperowi, czy bezpośrednio na rachunek dewelopera?

 • Anula

  Czy w takim razie kupienie tej działki przez dewelopera byłoby dla mnie rozwiązaniem? Czy taki deweloper może mieć podwykonawcę, któremu zleci wykonanie domu?

 • Łukasz

  Witam. Upatrzony dom z rynku wtórnego om ma 170 m2 z piwnicą, tak że na parterze i piętrze jest 116 m2. Został wybudowany bez projekt w 1971 roku. W tych 116 metrach jest pomieszczenie wykorzystywane jako suszarnia (około 11 m2) ale w aktach wpisane jako kolejny pokój. Ma trójkę dzieci i mogę zakupić do 110 m2. czy mogę jakoś wyprostować tę sytuacje przed zakupem i mieć na papierze, że pokój-suszarnia to suszarnia. Nie chodzi mi o te 6 m. Dla mnie BGK może sobie je zabrać, ale oferta atrakcyjna, a tu taki zonk. Co robić?

 • Witam. Jeżeli wymieniony dom ma status budynku mieszkalnego, nawet jeżeli jest ruiną – po jego zakupie część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Polecam ew. postarać się o dokumentację dot. stanu technicznego budynku przed jego zakupem i poinformować o tym fakcie bank kredytujący.

 • Katarzyna

  Witam,
  dopłatę MDM na mieszkanie otrzymałam w styczniu 2016, zaś akt
  notarialny podpisałam we wrześniu 2016. Teraz rozważam zakup ziemii
  rolnej, na której stoi dom i budynek gospodarczy. Dom jest do
  całkowitego remontu, ma wybite okna, zerwany dach, zostało w nim
  totalnie wszystko zniszczone gdyż nie był zamieszkiwany i kilkakrotnie
  były do niego włamania. W żadnym wypadku nie jest możliwe w nim
  zamieszkanie na dzień zakupu. Czy w związku z tym będę musiała zwrócić
  dopłatę mdm? Czy po zakupie mam to zgłosić do bgk, ale ewentualnie
  dołączyć jakąś opinię budowlaną, że ten dom w żaden sposób nie spełnia
  warunków i potrzeb mieszkaniowych?

 • Witam, niestety nie, zlecenie budowy na własnej działce także będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym.

 • Anula

  Witam.
  Czy jest możliwe staranie się o dopłatę w ramach MdM do kredytu, z którego chcielibyśmy sfinansować zakup działki i domu – w sytuacji skomplikowanej: od kogo innego kupowalibyśmy działkę, a kto inny (firma budowlana) stawiałby dom.

  Już wiem, że nie można zlecić budowy domu na własnej działce – wtedy można tylko walczyć o zwrot VATu. Ale jeśli kupuję i działkę, i dom, ale od dwóch innych osób – to co wtedy? Da się to zrobić jednym kredytem i starać się o MdM?
  Pozdrawiam,
  Anula

 • Witam. Niestety Ustawa wspomina jedynie o zwrocie dot. wydatków opodatkowanych wg stawki 22% lub wyższej (art 21 ust 3)

 • Witam. Najprawdopodobniej analityk przyjmie powierzchnię użytkową pomniejszoną o powierzchnię piwnicy (czyli 38,55 m2).

 • Lukasz

  Witam,

  planuję zakup nieruchomości, która w księdze wieczystej posiada nastepujący zapis: „Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych – 41,81 m2”, a w innej rubryce jest zapis: „Opis pomieszczeń przynależnych (rodzaj pomieszczenia – liczba)PIWNICA NR 11 O POW. 3,26 M2-1”. W zwiazku z tym mam pytanie czy do limitu powierzchni MDM będzie brana pod uwage wartość 41,81 m2 czy wartości po odjęciu powierzchni piwinicy czyli 38,55 m2 ?

 • Wojtek

  Dzień dobry,

  Mam pytanie dotyczące budowy domu systemem gospodarczym (do 100 m2 i nie starszy inwestor niż 36 lat) i przysługującego z tego tytułu zwrotu części VATu. Czy faktury VAT 8% (z usługą montażu) również kwalifikują się do rozliczenia?
  Pozdrawiam,

 • Może 🙂

 • angela

  Czyli może?

 • Witam. Wniosek o udział w programie MDM powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Karol

  Witam,
  Pomimo przeczytania warunków przystąpienia do programu MDM, w dalszym ciągu nurtuje mnie pytanie, czy mogę przystąpić do programu, mimo iż zaciągnąłem już kredyt na mieszkanie dwa miesiące temu? Czy do programu można przystąpić jedynie przed zakupem mieszkania?

 • Angela

  Witam,
  Czy moj partner po zakupie mieszkanie mdm moze mnie w nim zameldowac.
  nie mamy slubu.

 • Witam. w przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Z użyczeniem mielibyśmy do czynienia, gdyby Pani nie mieszkała w wymienionym mieszkaniu (zajmowałby je narzeczony). W przypadku ew. ślubu nie byłoby oczywiście mowy o ew. zwrocie dofinansowania.

 • Jeżeli nadal będzie Pani główną użytkowniczką zakupionego mieszkania (będzie Pani w tym lokalu zamieszkiwać) i nie będzie Pani czerpała z tego tytułu korzyści majątkowych, nie zostanie to potraktowane jako użyczenie.

 • To już kwestia umowy pomiędzy Państwem, a deweloperem.

 • Marcin

  Żyjemy w nieformalnym związku wychowując 2 dzieci, ja jestem właścicielem mieszkania oraz posiadam 50% mieszkania w kredycie, narzeczona posiada drugie 50% tego mieszkania. Kredyt bez dopłaty MDM. Czy decydując się na zakup nowego mieszkania mamy szansę na skorzystanie z dopłaty MDM?

 • Emilia

  Witam,

  Moje pytanie nie dotyczy zameldowania a zamieszkania ze mną narzeczonego w momemncie gdy mieszkanie jest tylko na mnie oraz kredyt i MDM. Czy jest to traktowane jako użyczenie mieszkania iz powodu jego mieszkania ze mną mogę stracić dopłątę. Czy urzyczenie polega na tym że całkowicie pozostawiłąbym mieszkanie i dała komuś innemu czy pomieszkiwanie ze mną w 1 pokoju także jest użyczeniem? Ew czy ślub jest rozwiązaniem tej sprawy aby nie było to uznawane za użyczenie?

  Pozdrawiam

 • Emilia

  Witam,

  Jednak moje pytanie nie odtyczy zameldowania osoby trzeciej a mieszkania ze mną bez ślubu. Czy to jest użyczenie? Czy moge z tego powodu stracić dopłątę a jest to mój narzeczony?

  Pozdrawiam,
  Emilia

 • Adam

  A ostatnia transza do dewelopera nie musi wpłynąć w takim wypadku 30.11.2017 r ?

 • Witam.

  Ad 1. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 2. Nie.

  Ad 3. Także nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Owszem. Proszę jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Powierzchnia piwnicy nie powinna się zaliczać do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów można znaleźć np tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Odnośni drugiego pytania – jeżeli nastąpiło scalenie mieszkań (obecnie lokal ma jedną KW), będzie traktowany jako jedno mieszkanie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niezbyt pomyślnie. Jeżeli piwnica ma osobną KW – nie będzie traktowana jako pomieszczenie przynależne (nie wlicza się do ceny nabycia)

 • Witam. Środki zostaną wypłacone z puli 2018, co w pewnym sensie jest dla Państwa bardzo dobrą informacją. Wniosek możecie w takiej sytuacji złożyć w dowolnym momencie (nawet w bieżącym roku). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Adam

  Podpisałem umowę z deweloperem rozpoczęcie budowy 01.07.2016 a zakończenie prac budowlanych 30.11.2017 r zaś przeniesienie na nabywcę prawa do lokalu do dnia 31.01.2018 r.
  I mam pytanie czy w takim wypadku łapiemy się na MDM na 2017 czy 2018 ?

 • Bartek

  i jak ?

 • Emilia

  Witam,

  Zakupiłam mieszkanie na siebie wraz z kredytem w MDM jako singiel. Poznałam kogoś i chciałabym móc z nim mieszkać (jest to mój partner-narzeczony). Pytanie czy wtedy stracę dopłatę MDM z racji użyczenia mieszkania czy użyczeniem to nie jest? Drugie pytanie dotyczy faktu ślubu. Czy jeśli za rok wyjde za niego i pozostawię mieszkanie na mnie (intercyza, jedyny właściel ja) to czy również będzie to trktowane jako użyczenie? Trzecie pytanie, co w momencie jeśli on ukrywa przede mną swój majątek i po ślubie okaże się, że on ma mieszkanie? Czy ja wtedy stracę dopłatę MDM?

  Pozdrawiam,
  Emila

 • Paula

  Dzień dobry. Wspólnie z narzeczonym chcemy kupić mieszkanie własnościowe o powierzchni 46m2. Narzeczony ma umowę o pracę na czas określony, ja natomiast umowę o pracę na okres próbny. Czy pomimo to, możemy wziąć udział w Programie?

 • Toma

  Witam, czy pow. piwnicy liczy się do limitu pow. użytkowej mieszkania ?
  Mam na oku mieszkanie 68 m2, które zostało kiedyś połączone z dwóch mieszkań obok siebie, do tego są 2 piwnice razem 8 m2 – czy w związku z tym będzie liczona pow. 76 m2 czy 68 m2 ?
  Czy takie mieszkanie będzie traktowane jako samodzielny lokal mieszkalny? (ma 2 łazienki, 2 balkony)

  Pozdrawiam.

 • W poniedziałek skonsultuję ten temat z doradcami i dam znać, jakie będzie najlepsze rozwiązanie.

 • Bartek

  Ale nie ma ustalonej kwoty ile kosztuje piwnica więc nie można kupić ze własnych środków, ale jest osobna księga wiec czy to bedzie jakiś problem ?

 • Witam. Fakt posiadania domu przez dziecko w niczym nie przeszkadza. Ważne, że partnerka nigdy nie była właścicielką mieszkania. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Udzieli kredytu jedynie na mieszkanie. Piwnicę trzeba będzie kupić za pomocą innego kredytu lub w ramach własnych środków.

 • Paweł

  Witam, żyjemy w nieformalnym związku, mamy 30-33 lata i jedno dziecko. Miałem na siebie dom, jednak rok temu zostało ono przepisane na dziecko aktem darowizny. Rozumie, że z racji że posiadałem 100% własności domu nie mogę ubiegać się o dopłatę MDM, ale partnerka, która nigdy nie miała na własność mieszkania już bez problemu może się ubiegać? Nie stoi na przeszkodzie, że jej dziecko ma na siebie dom?

 • kamila

  w listopadzie 2015 skorzystałam z mdm jako singiel , w kwietniu 2016 wyszłam za mąż, chciałabym rozszerzyc wspolnosć majtkową o mieszkanie , czy bede musiała zwrocic dofinansowanie mdm?

  i jaki jest koszt tego rozszerzenia?

 • Bartek

  może ale nie musi, a co jak potraktuje to jako osobny lokal ? nie udzieli kredytu ? czy za piwnice trzeba bedzie osobno zapłacić ?

 • Bank może potraktować takie pomieszczenie jako osobny lokal, a nie pomieszczenie przynależne.

 • Tak. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.