Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Dokładnie tak, jeżeli pracownik banku twierdzi inaczej – ma Pan konkretne zapisy z ustawy. Można także poprosić bank o uzasadnienie swojej decyzji.

 • Kamil Więcław

  Dziękuję za odpowiedź. Czyli zawsze można po otrzymaniu aktu własności mieszkania nadpłacić kredyt z MDM kwotą nie większą niż wartość dofinansowania, nawet jeśli spowodowałoby to przekroczenie 50% ceny zakupu. W banku jednak powiedzieli mi, że podczas trwania dofinansowania nie można nic nadpłacać bez straty części dofinansowania…

 • Owszem, po przekazaniu własności mieszkania można nadpłacić kredyt do wysokości otrzymanego dofinansowania bez konsekwencji w postaci zwrotu dopłaty.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Kamil Więcław

  Witam, mam pytanie odnośnie nadpłat kredytu MDM. Załóżmy, że jeśli mam wkład własny np. 40% i otrzymam dodatkowo dofinansowanie z MDM 10%. To w momencie podpisania aktu notarialnego własności mieszkania, zaczyna się odliczać 5 lat przez które nie mogę nadpłacać kredytu bez straty dofinansowania? I tu pytanie czy mogę jednak nadpłacić po podpisaniu aktu dodatkowe 10% (dokładnie tyle ile wyniosło dofinansowanie) bez straty dofinansowania? Co łącznie da już 60% wartości mieszkania.

 • Owszem. Nowelizacja ustawy MDM wprowadziła możliwość wypłaty dofinansowania przed przekazaniem własności mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Przegadam temat z kolegą, ale sądzę, że nastąpiło tutaj przejęzyczenie. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość wypłaty dofinansowania PRZED przekazaniem własności mieszkania. Generalnie – lokal powinien zapewniać beneficjentowi warunki mieszkaniowe – czyli lokal powinien być ukończony i oddany do użytkowania.

  Jeżeli chodzi o sformułowanie zapisów umowy przedwstępnej – polecam kontakt z naszymi doradcami. Poszczególne banki mają swoje wymagania odnośnie tego, jakie sformułowania powinny być zawarte w takiej umowie. Doradcy są w tych kwestiach najlepiej zorientowani. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Taka transakcja jest możliwa do przeprowadzenia. Nowelizacja ustawy MDM wprowadziła możliwość wypłaty dofinansowania przed przekazaniem własności mieszkania. Odnośnie drugiej części pytania –
  jeżeli zachodzi podejrzenie, że deweloper nie zdąży oddać inwestycji w terminie – polecam jak najszybciej skontaktować się z bankiem kredytującym. W większości przypadków (w przypadku nieznacznego opóźnienia) bank występuje do BGK o wypłatę dofinansowania i przechowuje ją dla klienta na rachunku technicznym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Owszem, mogą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jan Jastrzębski

  Pisze Pan/Pani, że wypłata dofinansowania musi nastąpić przed oddaniem lokalu do użytkowania, ale w dyskusji na temat sierpniowej puli pojawiła się taka Pana/Pani wypowiedź:

  „otrzymaliśmy info, że nowelizacja ustawy MDM wprowadza możliwość wypłaty dofinansowania PRZED oddaniem mieszkania do użytkowania, o ile deweloper i bank kredytujący wyrażą na to zgodę. Reasumując – istnieje jednak możliwość, aby złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania po sierpniowej nowelizacji w przypadku lokali oddawanych do użytkowania po 2018-tym roku, o ile wypłata kredytu i dofinansowania nastąpi w roku bieżącym.”

  Rozumiem zatem, że na tej samej zasadzie, jeżeli bank zgodzi się na wypłatę kredytu w IV kwartale 2018r. mimo braku oddania do użytkowania to także dostanę dofinansowanie?
  Poproszę o podpowiedź w jaki sposób powinny wyglądać umowy, żeby mieć pewność dofinansowania?
  Wydaje mi się, że to dość ważna kwestia w kontekście ostatniej transzy MDM, gdy na rynku jest niewiele gotowych nieruchomości, ale można znaleźć sporo lokali będących w budowie.
  Zastanawiam się jeszcze co by się stało, gdybym podpisał umowę kredytową, ale bank nie wypłacił by kredytu deweloperowi z powodu opóźnienia?

 • Agnieszka Żak

  Witam, nasze mieszkanie ma byc oddane do uzytku do 2018, ostatnia transza kredytu wypada 30listopad 2018. Umowe deweloperska podpisujemy w styczniu 2018. Natomiast przeniesienie wlasnosci ma nastapic w kwietniu 2019. Czy mozemy w styczniu 2018 ubiegac sie o kredyt mdm?(obecnie mamy umowe rezerwacyjna).

 • Agnieszka Żak

  Witam, mam podobną sytuację. Prosze potwierdzić czy dobrze zrozumialam. Deweloper wyznaczyl termin ostatniej transzy w harmonogramie 30 listopad 2018, przekazanie kluczy do mieszkan również 2018. Natomiast przekazanie wlasnosci kwiecień 2019. Umowę deweloperska podpisujemy zaraz po otrzymaniu kredytu Styczen 2018. Mam rozumiec, ze nalezy sie nam MDM? Przekazanie do użytkowanie nastapi w 2018 ale przeniesienie wlasnosci 2019. Co jezeli deweloper w trakcie budowy będzie mial opoznienie i nie zakonczy inwestycji w 2018

 • Janusz

  Witam, czy pary (osoby niespokrewnione) mogą wziąć kredyt MDM? Pozdrawiam

 • Na podstawie art. 10 pkt. 2 „We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając zasady, o których mowa w art. 11 ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r.”

  oraz
  art. 11. pkt 3 ust 1: „3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy
  nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy,”

  Reasumując – mieszkanie powinno być oddane do użytku do końca 2018-go roku. Po oddaniu lokalu do użytkowania wypłacone będzie dofinansowanie.

  Jeżeli chodzi o pytanie 2: dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Jeżeli ta 1/2 nieruchomości nie jest samodzielnym mieszkaniem i spełniony jest warunek dot. wieku – to śmiało można wnioskować o kredyt w programie MDM.

 • Jan Jastrzębski

  Witam, jak wygląda kwestia terminów? Mianowicie: spełniam wszystkie warunki, znalazłem lokal, który mieści się w limitach, ale jego budowa wg planów dewelopera ma skończyć się pod koniec 2018, a oddanie dopiero w 2019r., czy zakup takiej nieruchomości może być dofinansowany z mdm? Co w przypadku opóźnień dewelopera?
  I jeszcze jedno, w przypadku urodzenia kolejnego dziecka mogę liczyć na dodatkowe dofinansowanie, czy jeżeli dziecko urodzi się po złożeniu wniosku w styczniu ale przed oddaniem i zakupem mieszkania, to dostanę to dodatkowe wsparcie?

 • Agata Sw

  Dziekuje za odpowiedz. W akcie notarialnym jest zapis ze jestem posiadaczem 1/2 nieruchomosci czyli spokojnie moge startowac z kredytem.

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione warunki – możecie skorzystać z programu MDM. Odnośnie wspólnego kredytowania z rodzicami – jest to możliwe.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Witam. Mogą Państwo skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego w którym młodsze z Was ukończyło 35 lat (czyli do końca bieżącego roku). Niestety, pula środków dostępnych na te rok się skończyła.

 • Witam. Niestety – kredyt w ramach programu MDM można uzyskać jedynie na zakup lokalu mieszkalnego. Ew. nasz doradca może polecić zwykły kredyt – z naprawdę niezłą marżą, a w ramach programu MDM możecie ew. odzyskać część podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Beata Piechota

  Witam, chcemy wziąć z mężem kredyt na zakup mieszkania ale ze względu na to że ja jestem na macierzyńskim ale bez umowy o prace, doradzono nam w banku aby wziąć kogoś z rodziny kto ma umowę o pracę żebyśmy mieli większy dochod, a w momencie gdy ja już podejme prace wykreslimy ta osobę z kredytu. I czy w tej sytuacji możemy się starać o dofinansowanie mdm? Gdy ja z mężem mamy 23 i 25 lat a tata który będzie brał kredyt z nami ma 51?

 • Katarzyna Ignatova

  Dzień dobry jak jest z sprawą wieku mlodszego małżonków???mąż skończył 35 lat w wrześniu 27.09.,mamy dwoje małych dzieci. Czy wiek męża nas dyskwalifikuje bo w styczniu juz będzie zaczynał 36..
  ?Ja niestety jestem starsza o rok.Pytam bo pisze do końca roku kalendarzowego

 • Patrykbombi

  Witam razem z żoną posiadamy działkę na której mamy już dom w stanie surowym potrzebujemy więc środków na wykończenie domu czy w takim przypadku możemy skorzystać z programu Mdm?

 • Agata Sw

  Witam.
  Jestem w zwiazku małżeńskim i posiadamy dziecko. Czy jesli tylko ja mam udzialy w 1/2 domu po rodzicach wyklucza nas, to z możliwość otrzymania dofinansowania?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (na Pana lub Pańskiego taty działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Patryk

  Witam mam 20 lat i chciałem kupić domek do 90m2 (domek który firma przywozi i składa z elementów ) cena takiego domu to około 130tyś. Tata powiedzial że mógłbym wybudować dom na jego działce . Tak że mam miejsce projekt musiał bym znaleźć i firmę która to zrobi , to nie jest problem. Chciałbym wiedzieć czy mógłbym liczyć na dofinansowanie i ile by ono wynosiło.

 • Jest taka opcja, po prostu ktoś inny powinien wtedy poświadczyć Pana zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Jakub

  Czy mam szanse dostać się do programu MDM nie mając żadnej umowy o prace, firmy. po prostu nie mam dowodu pracy.

 • Witam. Niestety jest pewien problem. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Może Pan zostać natomiast współposiadaczem innego lokalu mieszkalnego przed skorzystaniem z programu MDM. Jeżeli będzie to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Piotr

  Dzień dobry

  w styczniu będę korzystał z dopłaty MDM. Czy po otrzymaniu dopłaty mogę zostać współwłaścicielem innego mieszkania? Jeśli nie to czy zostając współwłaścicielem w tym roku będę mógł skorzystać z programu MDM w styczniu?

 • Powierzchnia jest weryfikowana na podstawie projektu lokalu, ew. informacji z KW lub informacji ze starostwa .

 • Witam. Ponieważ budynek będzie odebrany się po zakończeniu programu MDM – nie będziecie Państwo mieli opcji na zwrot VAT w ramach MDMu. Nie jestem niestety w stanie powiedzieć, czy będzie kolejny program umożliwiający takie rozwiązanie.

 • Wojtek

  Witam,
  chciałby się dowiedzieć na podstawie jakiego dokumentu jest stwierdzana powierzchnia użytkowa domu. Powierzchnia upatrzonego przez nas domu w deklaracji podatkowej przekracza dopuszczalne 100 metrów 2, natomiast powierzchnia w wypisie z kartoteki budynków nie przekracza tego limitu.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Iwona Piterek

  Witam. Wraz z mężem planujemy budowę domu jednorodzinnego, budowa ruszy dopiero w 2018 roku i na pewno potrwa kilka lat. Czy w związku z tym możemy liczyć na jakikolwiek zwrot vatu?

 • Witam. Prośba o rejestrację. Doradca oddzwoni i umówi się z Panią stacjonarnie. http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki ustawy.

 • Witam. Owszem, jest to możliwe. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli chodzi o drugą część pytania – w zakupionych w ramach MDM lokalu powinni po prostu Państwo zamieszkać.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, akt przeniesienia własności może dotyczyć obojga Państwa.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Karolina

  witam, jestem wlascicielka mieszkania ktore dostalam w darowiznie od babci, czy moge starac sie o mdm na dom? pozd4rawiam

 • Ka

  witam, kto i gdzie stacjonarnie moze doardzic w kwesti programu? czy to prawda, ze w 2018r. wejdzie nowy program,albo ulepszony obecny?

 • Bogusław

  Witam.
  Jesteśmy małżeństwem w wieku pow. 35l. i posiadamy dom. Z uwagi na to że
  wychowujemy trójkę dzieci chcemy kupić mieszkanie w programie MDM. Czy to
  możliwe? A jeżeli tak to jakie warunki musimy spełniać i jakie ograniczenia
  będą nas obowiązywać aby dostać i nie stracić dofinansowania. Chodzi mi w
  szczególności jak należy rozumieć (w naszym przypadku) spełnienie warunku że nabyte mieszkanie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Paulina

  Dzień dobry,
  Szanowni Państwo, kupiłam mieszkanie oraz wzięłam na nie kredyt korzystając z dopłaty MDM jako singiel. W tym momencie jestem już w związku małżeńskim. Przeniesienie własności mieszkania nie miało jeszcze miejsca. Moje pytanie: czy akt przeniesienia własności mieszkania może być dokonany na mnie oraz małżonka? (Czy nie spowoduje to konieczności zwrotu dopłaty z programu MDM?)

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Zwrot dofinansowania jest dokonywany jednorazowo.

 • Dawid

  Witam,
  W grudniu 2015 kupiłem mieszkanie w programie MDM. W tej chwili zastanawiam się nad zakupem domu. Najprawdopodobniej będę musiał zwrócić część dofinansowania. Jaka to będzie część? Czy musi zostać spłacona w całości czy może być w ratach.

 • Owszem, taka konstrukcja jest dopuszczalna z punktu widzenia MDMu (nie są Państwo małżeństwem). Proszę tylko dobrze skalkulować, podatek + opłaty notarialne nie będą większe niż kwota otrzymanego dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Narzeczony może zostać współwłaścicielem mieszkania po Państwa ślubie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Monika

  Witam,
  Zastanawiamy się z razem z narzeczonym, jak mogłaby wyglądać sprawa programu MDM w następującej sytuacji: Ja sama kupiłam mieszkanie biorąc kredyt bankowy, więc jestem jego właścicielką. Narzeczony chce odkupić to mieszkanie ode mnie, biorąc udział w programie MDM – to byłaby jego pierwsza własna nieruchomość. Czy taka sytuacja zakładająca wraz z zakupem mieszkania przejęcie kredytu jest akceptowalna przez program? Pozdrawiam

 • Daria

  Witam,
  w tym roku udało mi się skorzystać z programu MDM jako singielka, jednak kredyt spłacam razem z narzeczonym.
  Proszę o informację czy i kiedy mogę zrobić z narzeczonego współwłaściciela? Spłacamy to mieszkanie razem i chciałabym aby on też miał prawa własnościowe.
  Dowiedziałam się, że przez 5 lat od daty zakupu nie mogę nic zrobić z mieszkaniem aby nie utracić dofinansowania. Czy w tym temacie również?
  I co jeśli weźmiemy ślub w ciągu 5 lat? Jako mąż też nie będzie mógł mieć praw do tego mieszkania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Niestety nie. Limit powierzchni dla osoby wychowującej dwoje dzieci wynosi w przypadku mieszkań 75 m2.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu.

 • Kamil

  Dzień dobry, niedawno sprzedałem mieszkanie, które 3 lata temu wziąłem na kredyt, i którego byłem właścicielem. Teraz chciałbym kupić inne mieszkanie. Wtedy nie korzystałem z programu. Czy teraz byłoby to możliwe? Pozdrawiam

 • Tomek Luzak

  Cześć Ola,

  Jeżeli dobrze rozumiem, to możesz kupić dowolnie duże mieszkanie pod warunkiem spełniania kryterium ceny za m2. Dopłatę dostaniesz tylko do pierwszych 50m2.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Dodałem informację w poście poniżej.

 • Oczywiście, kredyt w programie MDM można częściowo lub w całości nadpłacić, wszystko zależy od tego, kiedy nastąpiło podpisanie umowy kredytowej i przekazanie własności mieszkania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM: jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Po upływie 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania kredyt można w całości spłacić bez konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Aleksandra

  Witam, mając 2 dzieci chcielibyśmy kupić mieszkanie większe np.100mkw. Czy możemy skorzystać z MDM??

 • Mariusz

  Witam, czy po skorzystaniu z programu MDM mozliwe jest wcześnjiejsze spałacenie kredytu? Jeśli tak to po jakim czasie?

 • Mariusz

  Witam, czy po skorzystaniu z programu MDM możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu? Jeśli tak to po jakim czasie?

 • Nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Raczej nie jest to możliwe, bank będzie miał znikomą możliwość aby zmusić Pana do sprzedaży mieszkania – gdyby Pan zmienił zdanie. Można jednak rozegrać to trochę inaczej.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Innymi słowy – np. Pana teściowie mogą wspomóc Waszą zdolność kredytową, a po uzyskaniu własności mieszkania MDM – sprzeda Pan obecny lokal i spłaci kredyt.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kb

  Witam,
  Mam mieszkanie na kredyt frankowy (wspolwlasność z tesciami) jestesmy rodziną z 4 dzieci, czy dopuszczalne jest złożenie wniosku o mdm z oświadczeniem, że gdy otrzymam dofinansowanie na nowe większe mieszkanie to sprzedam obecną nieruchomość i spłacę posiadany kredyt (z pieniędzy ze sprzedaży). Teraz przy wyliczaniu zdolności kredytowej oczywiście rata blokuje mi zdolność, a nie mogę sprzedać teraz nieruchomosci i sprzedać mieszkania bo nie wiem czy dostanę dofinansowanie. Czy bank może dać warunkową zdolność kredytową jeśli w dniu wypłaty będę miała spłacony poprzedni kredyt?

 • Konrad Kumor

  Co jeśli wziąłem dofinansowanie jako singiel, teraz mój 2 letni synek i dziewczyna mieszkamy razem. Czy mogę się starać o dodatkowe pieniądze za przysposobienie syna

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Generalnie – tak. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że deweloper nie zdąży oddać inwestycji w terminie – polecam jak najszybciej skontaktować się z bankiem kredytującym. W większości przypadków (w przypadku nieznacznego opóźnienia) bank występuje do BGK o wypłatę dofinansowania i przechowuje ją dla klienta na rachunku technicznym.

 • Damian

  Witam.
  W 2017 roku podpisaliśmy umowę z developerem. Jako małżeństwo z jednym dzieckiem otrzymaliśmy dofinansowanie 32000. Wypłata nastąpi ze środków MDM na rok 2018. W czerwcu 2018 urodzi nam się drugie dziecko. Czy w związku z tym należy nam się dodatkowe dofinansowanie? Dziękuję za pomoc.

 • Stysia

  Witam mam pytanie co będzie w sytuacji, kiedy deweloper nie zdąży do końca roku oddać budynku do użytkowania? Wtedy Bank nie wypłaci dofinansowania? I po prostu sami będziemy musieli pokryć brakującą kwotę?

 • Niestety – nie ma już takiej możliwości. Dofinansowanie w ramach kredytu MDM powinno być wypłacone do końca 2018-go roku. Żaden bank nie zdecyduje się wypłacić kredytu i dofinansowania przed ukończeniem inwestycji.

 • Krzysiek

  Dzień dobry,

  Czy można wziąć kredyt w mdm na mieszkanie w inwestycji która zakończona będzie w 2019 roku?

 • Witam. Ukończenie inwestycji powinno nastąpić do końca 2018-go roku.

 • Nie wyklucza. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Wujek Dobra rada

  Witam
  W roku 2018 będę korzystał z programu mdm. Termin ukończenia finansowanej nieruchomości przypada na koniec 2018 roku i wtedy otrzymam klucze do mieszkania. Zamieszkanie będzie jednak możliwe dopiero w 2019 roku. Czy w takiej sytuacji mieszkanie kwalifikuje się do skorzystania z dopłaty mdm. Co jest rozumiane jako oddanie nieruchomości według zasad mdm? Czy jest to otrzymanie kluczy do mieszkania, czy uzyskanie przez dewelopera wszystkich pozwoleń itp.?
  Z góry dziękuję za pomoc

 • maonna

  Dzień dobry,
  Czy bycie właścicielem 1/8 mieszkania odziedziczonego ok. 3 lata temu wyklucza otrzymanie dofinansowania mdm dla singla?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa lub zlecenie budowy domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli dobrze zrozumiałem, chcą Państwo wstrzymać/kontynuować budowę domu jednorodzinnego, ale jednocześnie kupić mieszkanie w ramach programu MDM? Owszem, jest to możliwe, proszę tylko pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, mieszkanie powinno zostać oddane do użytkowania w 2018-tym roku, druga sprawa – w przeciągu 5-ciu lat od momentu zakupu ww. mieszkania nie mogą Państwo uzyskać prawa własności innej nieruchomości mieszkalnej (czyli można kontynuować budowę, ale bez technicznego odbioru budynku).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Witam. Dofinansowanie powinno zostać wypłacone do końca roku 2018, jako ostatnia transza płatności. Bank nie zaryzykuje wypłaty całości kredytu na poczet nieukończonej inwestycji.

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Jeżeli dobrze rozumiem, chcą Państwo wstrzymać/kontynuować budowę domu jednorodzinnego, ale jednocześnie kupić mieszkanie w ramach programu MDM? Owszem, jest to możliwe, proszę tylko pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, mieszkanie powinno zostać oddane do użytkowania w 2018-tym roku, druga sprawa – w przeciągu 5-ciu lat od momentu zakupu ww. mieszkania nie mogą Państwo uzyskać prawa własności innej nieruchomości mieszkalnej (czyli można kontynuować budowę, ale bez technicznego odbioru budynku).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Witam. Jeżeli nastąpiło już przekazanie własności mieszkania oraz umowa kredytowa została podpisana przed wrześniem 2015 (czyli przed nowelizacją), może Pan spłacić kredyt chociażby w całości.

 • Zyta

  Witam!
  Razem z mężem w 2011 r dostalismy pozwolenie na budowę, która jest w trakcie realizacji. Mamy trójkę dzieci i chcę zapytać czy można wziąć kredyt w ramach mdm w naszym przypadku.Jeżeli tak to mam jeszcze jedno pytanie, czy może być to mieszkanie w trakcie budowy lub gdy jego budowa est w planie na 2018 r.

 • klaudia741

  Witam,
  Zakupiłam w 2014 roku mieszkanie w ramach programu Mdm jako singielka. Mój narzeczony planuje zakup mieszkania i również chciałby skorzystać w programu Mdm w 2018 roku. Co w sytuacji gdy Narzeczony zakupi mieszkanie, a my się pobierzemy po finalizacji transakcji ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • klaudia frejowska

  Witam,
  Zakupiłam w 2014 roku mieszkanie w ramach programu Mdm jak singielka. Mój narzeczony planuje zakup mieszkania i również chciałby skorzystać w programu Mdm w 2018 roku. Co w sytuacji gdy Narzeczony zakupi mieszkanie, a my się pobierzemy po finalizacji transakcji ?

 • Paweł Dróżdż

  Witam.
  Planuję kupno mieszkania w MDM. Mam na oku kilka interesujących mnie mieszkań, jednak niektóre z nich planowane są do oddania w okolicach początku roku 2019. Z tego co mi wiadomo, aby otrzymać dofinansowanie w MDM, mieszkanie musi być oddane do użytku w roku 2018. Czy są od tego odstępstwa, albo może moja wiedza jest zła?

 • Ewelina

  Witam!
  Wraz z mężem rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego w (2011 r wydano nam pozwolenie na budowę) czy możemy w 2018 roku ubiegać się o dofinansowanie na zakup mieszkania w ramach programu mdm? Dodam że mamy trójkę dzieci. I jeszcze jedno pytanie: jeżeli możemy ubiegać się o takie dofinansowanie to czy może by to zakup mieszkania, którego budowa rozpocznie się w 2018 r?

 • Alina Zielsdorf

  Witam.
  Jesteśmy w trakcie wyznaczania działki, na której chcielibyśmy wybudować dom w projekcie MDM. Zostaliśmy poinformowani iż prace związane z zapisem działki mogą potrwać ok 3-mc. Kiedy będziemy mogli starać się o kredyt w tym programie i czy zanim zaczniemy składać wnioski-musimy być właścicielami działki?

 • Grzesiek

  Witam. Posiadam kredyt mdm z 2014 roku. Czy mogę nadplacic kredyt w większej kwocie niż dostałem dofinansowania ?

 • Witam. Bardziej chodzi o to, aby ew.działalność gospodarcza nie ograniczała Pana warunków mieszkaniowych. Jeżeli tak będzie – to ok.

 • Agnieszka Kienitz

  Witam, otrzymałam dopłatę w 2016 do zakupu domu oczywiście do metrażu użytkowego, a co z piwnicą czy garażem do których nie ma dopłaty, bo nie jest użytkowa, czy mogę w piwnicy otworzyć działalność gospodarczą? Wiem, że istnieje zapis iż nie mogę otworzyć działalności gospodarczej ale dopłata jest do metrów użytkowych?

 • Witam. Mieszkanie nie musi mieć księgi wieczystej. W takim przypadku notariusz po przekazaniu własności mieszkania złoży wniosek o utworzenie KW.

  Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem o kredyt. Pula środków będzie dostępna dopiero od stycznia, więc wniosek będzie można złożyć najwcześniej 2018-01-02. warto jednak zabrać się w grudniu za kompletowanie dokumentacji kredytowej, aby od razu złożyć kompletny wniosek.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Roksana

  Witam, czy mieszkanie moze byc „spoldzielcze wlasnosciowe bez ksiegi wieczystej” ? Czy musi miec kw. Jezeli jej nie ma to co mozna zrobic zeby dostac na to mieszkanie dofinansowanie ?

  Czy wniosek kredytowy moge zlozyc na poczatku grudnia ? Tak doradza nam Pan w banku, bo procedura kredytowa trwa 2,3 tyg. I jezeli dostaniemy akceptacje kredytu na koniec grudnia to wtedy moge zlozyc 2 stycznia wniosek o dofinansowanie tego kredytu ? Pozdrawiam

 • Dokładnie tak.

 • Michał

  Czy dobrze rozumiem, że w tej sytuacji będę traktowany jako singiel z 2 dzieci i to ja będę właścicielem mieszkania a moja partnerka będzie jedynie wspomagała moją zdolność kredytową?

 • Puka środków będzie dostępna dopiero po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Prawdopodobieństwo decyzji negatywnej zawsze istnieje, jeżeli jednak kupujący otrzymali pozytywną decyzję odnośnie swojej zdolności kredytowej – mają duże szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach programu MDM.

 • Kasia

  witam, mamy na oku mieszkanie. Chcemy wziąć kredyt z dopłatą MDM w tym roku. Jak będzie wyglądać wypłata środków, jeśli na 2017 limit został wykorzystany. wniosek z dopłatą na 2018 składać już, czy dopiero w styczniu 2018

 • Natalia

  Witam, mam następującą pytanie raczej od drugiej strony. Właśnie wystawiliśmy mieszkanie na sprzedaż i pani jest zainteresowana właśnie kupnem w projekcie MDM. W banku dostali pozytywnie rozpatrzony wniosek o udzielenie kredytu a w styczniu będzie składać wniosek o MDM. Jak to teraz wygląda? Czy jak dostali pozytywnie rozpatrzony wniosek z banku i jak we styczniu złożą wniosek o MDM, czy istnieje możliwość że jednak nie otrzymają tego dofinansowania? Nie chcielibyśmy zostać na przysłowiowym lodzie..

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Michał

  Mam kilka pytań odnośnie możliwość skorzystania z dotacji MDM w mojej sytuacji. Wygląda to tak, że mam 31 lat a moja partnerka 36 lat. Żyjemy w związku nieformalnym i mamy wspólnie 2 dzieci. Czy mimo to, że nie jesteśmy małżeństwem możemy razem wystąpić o kredyt z dofinansowaniem z MDM? Rozumiem, że gdybyśmy byli małżeństwem nie byłoby problemu ponieważ jedno z nas spełnia kryterium wieku. Co natomiast w przypadku związku nieformalnego? Dodatkowo mam pytanie czy jeśli moglibyśmy razem ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem to czy oboje będziemy właścicielami mieszkania czy tylko ja jako beneficjent programu. I jeszcze jedno pytanie czy w przypadku jeśli nasza zdolność kredytowa okaże się niewystarczająca możemy dodać jeszcze jedną (trzecią) osobę jako kredytobiorce?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Konrad Konrad

  Dziękuję za info. Pozdrawiam

 • Witam. Serdecznie przepraszam, ale w tej sytuacji polecałbym kontakt z urzędem skarbowym. W moim przypadku zebrałem wszystkie f-ry kwalifikujące się do zwrotu VATu i konsultowałem bezpośrednio z pracownikiem US.

 • Witam. Bez problemu można przyjąć darowiznę w formie pieniężnej. Nie skutkuje to konsekwencjami w postaci zwrotu dofinansowania.

 • Grzegorz

  Dzień Dobry, Mam gorącą prośbę o interpretację wykazu materiałów podlegających zwrocie części VAT przy budowie domu w ramach MdM. Zbudowałem gospodarczo dom szkieletowy, z elementów prefabrykowanych. Nie jestem pewien pojęcia „prefabrykacja”. Na oddzielnych fakturach mam drewno konstrukcyjne strugane i suszone, wszelkie łączniki, płytę osb, itd. Elementy te posłużyły do samodzielnej prefabrykacji ścian i stropów i późniejszego ich zamontowania na fundamencie. Czy to kwalifikuje się jako dom prefabrykowany? Jak do tego podejść? Połowa elementów jakiegokolwiek domu prefabrykowanego nie mieści się w wykazie materiałów, ale rozumiem że gdyby na fakturze zamiast kolejnych składowych była tylko jedna pozycja „dom prefabrykowany” to częściowy VAT jako taki w całości podlegał by zwrotowi? Drewno konstrukcyjne i płyta OSB są tu największym kosztem. Pytanie czy jest inny sposób aby dało się je odliczyć? Drugie pytanie. Czy podłoga z deski barlineckiej podlega zwrotowi? Bardzo dziękuję z góry za pomoc.

 • mdm

  Czy osoba, kt. jest beneficjentem programu mdm (z 2016 r.) może przyjąć darowiznę pieniężną? Czy przyjęcie darowizny pieniężnej będzie się wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania z programu mdm? Wiem, że darowizna w postaci nieruchomości takie konsekwencje za sobą pociąga…

 • Witam. Niestety nie. Zwrot podatku VAT jest możliwy jedynie w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.

 • Konrad Konrad

  Witam.
  W tym roku kupiłem mieszkanie spółdzielcze z dopłatą MDM. Zrobiłem remont łazienki i kuchni. Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku VAT.
  Pozdrawiam

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Narzeczony może skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego w którym skończy 35 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Patrycja

  Witam.
  Narzeczony chce wziąć kredyt na mieszkanie i skorzystać z dofinansowania MDM. Nie jesteśmy małżeństwem, więc dofinansowanie przysługuje mu jako singiel do 35 roku życia? Co trzeba zrobić i kiedy, by załapać się na dofinansowanie w przyszłym roku (początek 2018)? Pozdrawiam.

 • Witam. Sporo pytań.
  Ad 1. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki Ustawy.
  Ad 2. Dofinansowanie otrzyma każdy, kto złoży wniosek w terminie oraz podpisze umowę kredytową z bankiem współpracującym z BGK.
  Ad 3. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.
  Ad 3. Kwota kredytu + kwota Państwa własnych środków nie może przekroczyć 50% wartości mieszkania.
  Ad 4. Kwota dofinansowania jest wypłacana bezpośrednio na konto sprzedającego mieszkanie, jako ostatnia transza płatności.
  Ad 5. Środki są rezerwowane w momencie akceptacji wniosku w systemie BGK zlecenia. Polecam zawrzeć w umowie ze sprzedającym klauzulę, że transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie trzeba pisać żadnego oświadczenia.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 8:

  Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
  2) po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2.

  W opisanym przypadku nie zajdzie warunek 2.

 • Małgorzata

  Szanowni Państwo,
  Mam pytanie – wraz z mężem skorzystaliśmy z programu MDM na przełomie 2015/16 r. W warunkach jest wzmianka o tym, że jeśli w rodzinie w ciągu 5 lat pojawi się kolejne dziecko, otrzymamy dodatkowe dofinansowanie. Czy w przypadku urodzenia martwego dziecka ta zasada jest aktualna?
  Z poważaniem,
  Małgorzata

 • Zbigniew

  Jeżeli będzie zaspokajało moje potrzeby mieszkaniowe zamelduję narzeczoną. Muszę w tym celu pisać jakieś pismo/oświadczenie? jeżeli tak to do kogo?

 • Roksana J.

  Witam, mamy z mężem trójkę dzieci, ja nie pracuje, mąż nie ma umowy na stałe, czy w takiej sytuacji jest szansa ze dostaniemy kredyt, czy ktoś z rodziny kto ma umowę na stałe musiałby go zaciągnąć z mężem? Czy każdy kto złoży wniosek o dofinansowanie je dostanie ? Jaki jest pierwszy krok aby skorzystać z programu ? Trzeba udać się do banku, zapytać o MDM i tam nas pokierują ? Kolejne pytanie, rozumiem że kredyt trzeba zaciągnąc w wysokosci mieszkania,ewentualnie mozna miec pewien wklad finansowy, czy tą dopłatę dostaje się juz po kupnie mieszkania ? Czy przed kupnem mieszkania ? I czy jest to w formie splaty czesci kredytu czy „do ręki”. Co jezeli rozpoczne procedure kredytowa a okaze sie ze zabraknie dla mnie dofinansowania ? Czy to trzeba sie jakos dogadac ze sprzedajacym mieszkanie ze bede je kupowala z programem MDM? Pozdrawiam

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Najważniejsze, aby lokal spełniał Państwa potrzeby mieszkaniowe.

 • Zbigniew

  Witam, dwa lata temu nabyłem mieszkanie z dofinansowaniem MDM + kredyt hipoteczny. Chciałbym zameldować w mieszkaniu narzeczoną. Czy będzie to miało jakiś wpływ na owe dofinansowanie? (Planujemy się pobrać w przyszłym roku). Co będzie najlepszym rozwiązaniem, by nie stracić dofinansowania.

 • Mmm

  Dopłata MDM w moim przypadku uwzględniała 1 dziecko a mieszkanie jest na mnie i na żonę.
  W spółdzielni raczej nie będzie problemu gdyż na razie tam nie mieszkamy i mieszkanie stoi puste już pół roku (zgłoszona tylko 1 osoba).
  Boje się tylko, że BGK może mieć jakieś roszczenia z tego powodu, że nie jesteśmy tam w żaden sposób wszyscy zgłoszeni…??

 • Na podstawie art. 4-go Ustawy, ww. rozwiązanie umowy najmu powinno nastąpić w okresie 6-ciu miesięcy od momentu uzyskania własności lokalu zakupionego w ramach programu MDM.

  Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
  1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3.

 • Witam. Ustawa MDM nie narzuca obowiązku meldunkowego. Taki warunek może mieć jednak ww. spółdzielnia.

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa biorą w programie udział wspólnie (nawet, jeżeli posiadają rozdzielność majątkową).

  Pani posiada lokal mieszkalny – tym samym – Pani mąż nie może skorzystać z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki ustawy MDM.

 • Zonia

  Witam, chcieliśmy z mężem kupić większe mieszkanie. Ja jestem już właścicielem nieruchomości (akt notarialny zawarty przed ślubem), spłacam również kredyt hipoteczny, który wzięliśmy już razem z mężem na remont owego mieszkania.
  Moje pytanie brzmi: Czy mąż może sam ubiegać się o dofinansowanie do kredytu hipotecznego na nowe mieszkanie? Czy jeżeli pozostaje w związku małżeńskim nie ma takiej możliwości jeżeli ja posiadam już mieszkanie?

 • Goska

  Witam
  Dostaliśmy dofinansowanie w 9 marca. Dziś przyszło pismo ze musimy dostarczyć rozwiazanie umowy najmu i opóźnienia lokalu. Nikt nam nie mówił o takim piśmie. I wyprowadzając się z wynajmowanego mieszkanie nie prosilismy o nie. Z jaką datą mamy podpisać to rozwiązaniu umowy?

 • Mmm

  Witam,
  Otrzymałem dofinansowanie mdm w 2017r na spółdzielcze mieszkanie.
  Jaki jest czas na zameldowanie się oraz zgłoszenie wszystkich członków rodziny w spółdzielni mieszkaniowej.
  Przedłuża mi się czas remontu i dlatego jeszcze nie jesteśmy wszyscy tam zameldowani i zgłoszeni. Czy mam z góry jakiś określony termin

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecam kontakt z naszymi doradcami po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca sprawdzi Pani zdolność kredytową i określi prawdopodobieństwo udzielenia kredytu z dofinansowaniem.

  Na Pani korzyść świadczy wiek i brak własności własnego mieszkania.

 • Dziewczynazeslaska

  Witam. Mam 20 lat. Jestem w ciąży i będę wychowywać dziecko samotnie. W wakacje kończy mi się umowa o najm mieszkania i muszę się wyprowadzić. Jaka jest szansa,ze dostane dofinansowanie do tego czasu?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa lub zlecenie budowy domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Piotr.K

  Witam.
  Budujemy z żoną dom o powierzchni użytkowej 101,2 mkw. W rzeczywistości ta powierzchnia jest zmniejszona i nie przekracza 100 mkw. co nie mamy udokumentowane. Czy jest szansa na kredyt z MDM? Mamy 2 dzieci.

 • Witam. Wnioski będzie można formalnie zarejestrować dopiero po 2018-01-01. Polecałbym jednak rozpocząć cała procedurę wcześniej (np. połowa grudnia). Wtedy będzie Pani mogła dostarczyć doradcy komplet dokumentacji, a on złoży od razu kompletny wniosek.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Dom, jak Pani wspomniała, powinien być po odbiorach technicznych (protokołu odbioru przyłączy, wydane pozwolenie na użytkowanie budynku lub ew. brak przeciwwskazań do użytkowania).

 • katarzyna

  Witam,
  Kiedy należy składać wniosek o kredyt dla młodych na pulę w 2018 roku? W tym roku bieżącym czy dopiero w 2018?