Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Konrad Konrad

  Dziękuję za info. Pozdrawiam

 • Witam. Serdecznie przepraszam, ale w tej sytuacji polecałbym kontakt z urzędem skarbowym. W moim przypadku zebrałem wszystkie f-ry kwalifikujące się do zwrotu VATu i konsultowałem bezpośrednio z pracownikiem US.

 • Witam. Bez problemu można przyjąć darowiznę w formie pieniężnej. Nie skutkuje to konsekwencjami w postaci zwrotu dofinansowania.

 • Grzegorz

  Dzień Dobry, Mam gorącą prośbę o interpretację wykazu materiałów podlegających zwrocie części VAT przy budowie domu w ramach MdM. Zbudowałem gospodarczo dom szkieletowy, z elementów prefabrykowanych. Nie jestem pewien pojęcia „prefabrykacja”. Na oddzielnych fakturach mam drewno konstrukcyjne strugane i suszone, wszelkie łączniki, płytę osb, itd. Elementy te posłużyły do samodzielnej prefabrykacji ścian i stropów i późniejszego ich zamontowania na fundamencie. Czy to kwalifikuje się jako dom prefabrykowany? Jak do tego podejść? Połowa elementów jakiegokolwiek domu prefabrykowanego nie mieści się w wykazie materiałów, ale rozumiem że gdyby na fakturze zamiast kolejnych składowych była tylko jedna pozycja „dom prefabrykowany” to częściowy VAT jako taki w całości podlegał by zwrotowi? Drewno konstrukcyjne i płyta OSB są tu największym kosztem. Pytanie czy jest inny sposób aby dało się je odliczyć? Drugie pytanie. Czy podłoga z deski barlineckiej podlega zwrotowi? Bardzo dziękuję z góry za pomoc.

 • mdm

  Czy osoba, kt. jest beneficjentem programu mdm (z 2016 r.) może przyjąć darowiznę pieniężną? Czy przyjęcie darowizny pieniężnej będzie się wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania z programu mdm? Wiem, że darowizna w postaci nieruchomości takie konsekwencje za sobą pociąga…

 • Witam. Niestety nie. Zwrot podatku VAT jest możliwy jedynie w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.

 • Konrad Konrad

  Witam.
  W tym roku kupiłem mieszkanie spółdzielcze z dopłatą MDM. Zrobiłem remont łazienki i kuchni. Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku VAT.
  Pozdrawiam

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Narzeczony może skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego w którym skończy 35 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Patrycja

  Witam.
  Narzeczony chce wziąć kredyt na mieszkanie i skorzystać z dofinansowania MDM. Nie jesteśmy małżeństwem, więc dofinansowanie przysługuje mu jako singiel do 35 roku życia? Co trzeba zrobić i kiedy, by załapać się na dofinansowanie w przyszłym roku (początek 2018)? Pozdrawiam.

 • Witam. Sporo pytań.
  Ad 1. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki Ustawy.
  Ad 2. Dofinansowanie otrzyma każdy, kto złoży wniosek w terminie oraz podpisze umowę kredytową z bankiem współpracującym z BGK.
  Ad 3. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.
  Ad 3. Kwota kredytu + kwota Państwa własnych środków nie może przekroczyć 50% wartości mieszkania.
  Ad 4. Kwota dofinansowania jest wypłacana bezpośrednio na konto sprzedającego mieszkanie, jako ostatnia transza płatności.
  Ad 5. Środki są rezerwowane w momencie akceptacji wniosku w systemie BGK zlecenia. Polecam zawrzeć w umowie ze sprzedającym klauzulę, że transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie trzeba pisać żadnego oświadczenia.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 8:

  Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
  2) po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2.

  W opisanym przypadku nie zajdzie warunek 2.

 • Małgorzata

  Szanowni Państwo,
  Mam pytanie – wraz z mężem skorzystaliśmy z programu MDM na przełomie 2015/16 r. W warunkach jest wzmianka o tym, że jeśli w rodzinie w ciągu 5 lat pojawi się kolejne dziecko, otrzymamy dodatkowe dofinansowanie. Czy w przypadku urodzenia martwego dziecka ta zasada jest aktualna?
  Z poważaniem,
  Małgorzata

 • Zbigniew

  Jeżeli będzie zaspokajało moje potrzeby mieszkaniowe zamelduję narzeczoną. Muszę w tym celu pisać jakieś pismo/oświadczenie? jeżeli tak to do kogo?

 • Roksana J.

  Witam, mamy z mężem trójkę dzieci, ja nie pracuje, mąż nie ma umowy na stałe, czy w takiej sytuacji jest szansa ze dostaniemy kredyt, czy ktoś z rodziny kto ma umowę na stałe musiałby go zaciągnąć z mężem? Czy każdy kto złoży wniosek o dofinansowanie je dostanie ? Jaki jest pierwszy krok aby skorzystać z programu ? Trzeba udać się do banku, zapytać o MDM i tam nas pokierują ? Kolejne pytanie, rozumiem że kredyt trzeba zaciągnąc w wysokosci mieszkania,ewentualnie mozna miec pewien wklad finansowy, czy tą dopłatę dostaje się juz po kupnie mieszkania ? Czy przed kupnem mieszkania ? I czy jest to w formie splaty czesci kredytu czy „do ręki”. Co jezeli rozpoczne procedure kredytowa a okaze sie ze zabraknie dla mnie dofinansowania ? Czy to trzeba sie jakos dogadac ze sprzedajacym mieszkanie ze bede je kupowala z programem MDM? Pozdrawiam

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Najważniejsze, aby lokal spełniał Państwa potrzeby mieszkaniowe.

 • Zbigniew

  Witam, dwa lata temu nabyłem mieszkanie z dofinansowaniem MDM + kredyt hipoteczny. Chciałbym zameldować w mieszkaniu narzeczoną. Czy będzie to miało jakiś wpływ na owe dofinansowanie? (Planujemy się pobrać w przyszłym roku). Co będzie najlepszym rozwiązaniem, by nie stracić dofinansowania.

 • Mmm

  Dopłata MDM w moim przypadku uwzględniała 1 dziecko a mieszkanie jest na mnie i na żonę.
  W spółdzielni raczej nie będzie problemu gdyż na razie tam nie mieszkamy i mieszkanie stoi puste już pół roku (zgłoszona tylko 1 osoba).
  Boje się tylko, że BGK może mieć jakieś roszczenia z tego powodu, że nie jesteśmy tam w żaden sposób wszyscy zgłoszeni…??

 • Na podstawie art. 4-go Ustawy, ww. rozwiązanie umowy najmu powinno nastąpić w okresie 6-ciu miesięcy od momentu uzyskania własności lokalu zakupionego w ramach programu MDM.

  Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
  1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3.

 • Witam. Ustawa MDM nie narzuca obowiązku meldunkowego. Taki warunek może mieć jednak ww. spółdzielnia.

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa biorą w programie udział wspólnie (nawet, jeżeli posiadają rozdzielność majątkową).

  Pani posiada lokal mieszkalny – tym samym – Pani mąż nie może skorzystać z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki ustawy MDM.

 • Zonia

  Witam, chcieliśmy z mężem kupić większe mieszkanie. Ja jestem już właścicielem nieruchomości (akt notarialny zawarty przed ślubem), spłacam również kredyt hipoteczny, który wzięliśmy już razem z mężem na remont owego mieszkania.
  Moje pytanie brzmi: Czy mąż może sam ubiegać się o dofinansowanie do kredytu hipotecznego na nowe mieszkanie? Czy jeżeli pozostaje w związku małżeńskim nie ma takiej możliwości jeżeli ja posiadam już mieszkanie?

 • Goska

  Witam
  Dostaliśmy dofinansowanie w 9 marca. Dziś przyszło pismo ze musimy dostarczyć rozwiazanie umowy najmu i opóźnienia lokalu. Nikt nam nie mówił o takim piśmie. I wyprowadzając się z wynajmowanego mieszkanie nie prosilismy o nie. Z jaką datą mamy podpisać to rozwiązaniu umowy?

 • Mmm

  Witam,
  Otrzymałem dofinansowanie mdm w 2017r na spółdzielcze mieszkanie.
  Jaki jest czas na zameldowanie się oraz zgłoszenie wszystkich członków rodziny w spółdzielni mieszkaniowej.
  Przedłuża mi się czas remontu i dlatego jeszcze nie jesteśmy wszyscy tam zameldowani i zgłoszeni. Czy mam z góry jakiś określony termin

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Polecam kontakt z naszymi doradcami po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca sprawdzi Pani zdolność kredytową i określi prawdopodobieństwo udzielenia kredytu z dofinansowaniem.

  Na Pani korzyść świadczy wiek i brak własności własnego mieszkania.

 • Dziewczynazeslaska

  Witam. Mam 20 lat. Jestem w ciąży i będę wychowywać dziecko samotnie. W wakacje kończy mi się umowa o najm mieszkania i muszę się wyprowadzić. Jaka jest szansa,ze dostane dofinansowanie do tego czasu?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa lub zlecenie budowy domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Piotr.K

  Witam.
  Budujemy z żoną dom o powierzchni użytkowej 101,2 mkw. W rzeczywistości ta powierzchnia jest zmniejszona i nie przekracza 100 mkw. co nie mamy udokumentowane. Czy jest szansa na kredyt z MDM? Mamy 2 dzieci.

 • Witam. Wnioski będzie można formalnie zarejestrować dopiero po 2018-01-01. Polecałbym jednak rozpocząć cała procedurę wcześniej (np. połowa grudnia). Wtedy będzie Pani mogła dostarczyć doradcy komplet dokumentacji, a on złoży od razu kompletny wniosek.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Dom, jak Pani wspomniała, powinien być po odbiorach technicznych (protokołu odbioru przyłączy, wydane pozwolenie na użytkowanie budynku lub ew. brak przeciwwskazań do użytkowania).

 • katarzyna

  Witam,
  Kiedy należy składać wniosek o kredyt dla młodych na pulę w 2018 roku? W tym roku bieżącym czy dopiero w 2018?