Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Emka

  Czy limit 85 metrow oznacza ze nie moge kupic wiekszego mieszkania zeby skorzystac z mdm czy moge ale dofinansowanie dostane tylko na 85? Chodzi o rodzine wielodzietna.

 • Wioletta

  Witam, szukam odpowiedzi na pytanie i niestety znalezc nigdzie nie moge, a kazdy doradca w banku gdy pytam nie jest doinformowany i kieruje mnie do Państwa, by uzyskac odpowiedz. Mianowicie:
  17 pazdziernika tego roku (za dwa tygodnie) biore z Narzeczonym ślub, przyjmuje jego nazwisko rezygnujac calkowicie ze swojego. Wedug prawa moj dowod osobisty ze starym naziwskiem bedzie wazny jeszzce 4 miesiace od daty sporzadzenia aktu malzenstwa. Dowodu osobistego nie wyrabia sie z dnia na dzien a mi zalezy na jak najszybszym zlozeniu wniosku kredytowego w banku. Od razu po slubie skladam wniosek w urzedzie o zmiane nazwiska w dowodzie osobistym. Moje pytanie jest nastepujace:
  Jakim nazwiskiem powinnam podpisac sie zarowno na wniosku kredytowym jak i na dokuemntach o dofinansowanie z MDM majac dowod ze starym naziwskiem?? oczekuje na szybka odpowiedz, z gory serdecznie dziekuje!

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Dla umów kredytowych podpisanych przed wejściem w życie nowelizacji obowiązuje tylko 1-wszy warunek. Dla tych, podpisanych po uprawomocnieniu się nowelizacji, obowiązują oba.

  Odnośnie drugiego pytania – tak, będzie taka możliwość. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rzeczoznawca wysłany przez bank oceni stan nieruchomości i sytuację zw. z rzeką. Zalecam jednak spokój, bankowi zależy na udzieleniu kredytu, od nieprzewidzianych sytuacji jest ubezpieczenie nieruchomości, które z pewnością będzie Pan musiał zrobić.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, do końca roku kalendarzowego w którym kończy Pani 35 lat. Zostały prawie 3 miesiące na złożenie wniosku.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • lili

  witam. urodziłam się w styczniu 1980 r. – czy mogę jeszcze skorzystać z MDM?

 • Mia

  Witam, dostałam kredyt z dopłatą MDM we wrześniu tego roku. Mam pytanie czy zmieniły się przepisy i nie mogę wcześniej spłacić kredytu, bo będę musiała oddać dopłatę? W moim banku bez prowizji mogłabym spłacić po 3 latach, ale pani powiedziała, że mając MDM nie mogę szybciej jak po 5 latach, bo od września jest zmiana przepisów.
  Drugie pytanie dotyczy mojego partnera, chcemy w przyszłym roku wziąć ślub, ustanowić rozdzielność majątkową, i on nie będzie przystępował ze mną do kredytu, jak również w rozdzielności ustanowimy, że mieszkanie jest tylko moje. Czy w tej sytuacji będę mogła go po ślubie zameldować? Czy mam obowiązek meldować się w tym mieszkaniu mając dopłatę? Za wyczerpujące odpowiedzi serdecznie dziękuję.

 • Franko

  Dziękuję za odpowiedź,
  kontynuując moje pytanie czy brane jest pod uwagę położenie takiej nieruchomości? Moja działka położona jest w pierwszej linii działek kilkanaście metrów od nieuregulowanej rzeki Bug, która praktycznie co roku wylewa i nie jest możliwe zamieszkiwanie całoroczne a jedynie w sezonie letnim. Kto określa czy taki dom może być zamieszkały na stałe?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • osa

  Witam, czy mogę ubiegać się o kredyt, wspólnie z jednym rodzicem i przystąpić do MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Odnośnie uczestnictwa w programie z narzeczonym – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Magdalena Szyszko

  Witam i bardzo proszę o odpowiedź:)

  Chcemy z narzeczonym wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie z mdm. Jako iż byśmy chcieli tego dokonać jeszcze przed ślubem ja bym była współktedytobiorcą. Moje pytanie brzmi następująco: czy obydwoje możemy zostać współwłaścicielami mieszkania?

  Dziękuję za odpowiedź.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Rafał

  Witam. W kwietniu 2016 rodzi mi sie 2 dziecko czy moge liczyc na pozostale 5procent dofinansowania. Mdm juz mam wziety

 • Rafał

  Witam. Mam juz wziety mdm. W kwietniu 2016 rodzi mi sie 2 dziecko czy moge liczyc na pozostale 5procent. Dziekuje za odpowiedz

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli kupuje Pan dom, w obu przypadkach (rynek wtórny i pierwotny) wygląda to tak samo. Bierze Pan kredyt w banku i kupuje daną nieruchomość, a na konto sprzedającego wpływa dofinansowanie.
  O zwrocie podatku VAT mówimy w przypadku budowy systemem gospodarczym.

 • Damian W.

  Witam. Na jakiej zasadzie przyznawane jest dofinansowanie do zakupu domu z rynku wtórnego? Przy budowie nowego dofinansowanie jest naliczane na podstawie faktur za materiały budowlane, a jak to wygląda z domem z rynku wtórnego??

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Joanna

  Witam, mój mąż pracuje legalnie za granicą w UE, posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy możemy starać się o MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Sprawdziłem dzisiaj temat w zaprzyjaźnionym banku. „Nie ma takiego wymogu w MdM. Nie wiem o co chodzi, jeśli jest obywatelem państwa UE to w jaki sposób i kto ma wydać dokument, że jest obywatelem UE…? Nie ma takich dowodów poświadczających obywatelstwo nie konkretnego kraju w UE..”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli wymieniona 1/4 odziedziczonego domu stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zwiększona pomoc (mnożnik 20%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnych dzieci. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dzieci stale przebywają i który sprawuje nad nimi stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM

  Art. 14 ust. 2 mówi, że zwrot dofinansowania powinien nastąpić w przypadku gdy beneficjent „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,”

  Chodzi o przypadku, kiedy to Pan zostaje beneficjentem, ale nie miesza w wymienionym mieszkaniu (zamieszkuje je wyłącznie narzeczona). nie realizuje Pan wówczas celu programu wsparcia.

  Odnośnie ślubu – nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Zapis ten obowiązuje oboje beneficjentów.

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

  Art. 14 ust. 2 mówi, że zwrot dofinansowania powinien nastąpić w przypadku gdy beneficjent „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,”

  Chodzi o przypadku, kiedy to Pan zostaje beneficjentem, ale nie miesza w wymienionym mieszkaniu (zamieszkuje je wyłącznie narzeczona). nie realizuje Pan wówczas celu programu wsparcia.

  Odnośnie ślubu – nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Zapis ten obowiązuje oboje beneficjentów.

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  To zależy – czy wymieniony domek rekreacyjny ma charakter całoroczny. W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dlaczego życie w konkubinacie ma być lepsze? Zamieniłby Pan rodzinę na dofinansowanie z MDMu?

  Poza tym – ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub właścicielami mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo te warunki – zapraszam do udziału w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Prawdopodobnie tak, dopłata z MDMu nie będzie warta Państwa zachodu. Zmiany dot. możliwości nabycia mieszkania na rynku wtórnym tak naprawdę zaskoczyły wszystkich. Gdyby nie tegoroczne wybory, na bank nie byłoby takiej możliwości. Proszę spojrzeć na to z drugiej strony, ma Pani fajne, własne mieszkanie, które zawdzięcza Pani wyłącznie sobie i swojej pracy.

 • jukasia

  Odziedziczyłam 1/4 nieruchomości po zmarłym ojcu. Z programu chcielibyśmy skorzystać razem z narzeczonym. Czy fakt, że jestem współwłaścicielem działki z nieruchomością wpływa na możliwość skorzystania z programu przez nas razem ?

 • Natalia

  Dziękuję za odpowiedź, nie zmienia to faktu że do aktualnego kredytu nie dostaniemy żadnego do finansowania a drugiego mieszkania nie kupimy bo nas nie stać. Z kolei nie po to remontowaliśmy swoimi siłami mieszkanie żeby teraz sprzedać go ze stratą, zapłacić prowizję bankowi za wcześniejszą spłatę kredytu, nie wspominając opłat notarialnych itp. Podejrzewam że wartość całej operacji i kupno następnego mieszkania przewyższyło by kwotę dofinansowania na to nowe mieszkanie.

 • jarvis86

  Witam

  Jestem współwłaścicielem 1/4 domu(spadek) czy mogę skorzystać z programu?

 • Tomek Marszal

  place alimenty na 2 dzieci jednoczesnie przebywaja ze mna 2 dni w tygodniu czy moge sie ubiegac o to by dopisac je do dofinansowania w programie mdm?

 • Tomasz

  Witam, odnosząc się do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r.
  dokładniej chodzi mi o zwrot „wynajął lub użyczył to mieszkanie innej
  osobie”.
  Pytanie mam, czy ja jako jedyny kredytobiorca i osoba
  otrzymująca dofinansowanie z BGK jako singiel mogę zameldować w tym
  mieszkaniu narzeczoną ? Intryguje mnie słowo „użyczył”. Jeśli nie
  mógłbym zameldować, czy ta osoba może ze mną mieszkać bez zameldowania?
  Co się dzieje w momencie gdy za około rok bierzemy ślub?
  Dodatkowo
  posiadając obecnie dofinansowanie z programu MdM na moje mieszkanie,
  gdy poślubię narzeczoną która również otrzymała dofinansowanie z tego
  programu na swoje mieszkanie (wszystko w okresie około 1-2 lat spłacania
  kredytu) to czy któreś z nas będzie musiało zwrócić część
  dofinansowania ? Dziękuję i pozdrawiam

 • Tomasz

  Witam, odnosząc się do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. dokładniej chodzi mi o zwrot „wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie”.
  Pytanie mam, czy ja jako jedyny kredytobiorca i osoba otrzymująca dofinansowanie z BGK jako singiel mogę zameldować w tym mieszkaniu narzeczoną ? Intryguje mnie słowo „użyczył”. Jeśli nie mógłbym zameldować, czy ta osoba może ze mną mieszkać bez zameldowania?
  Co się dzieje w momencie gdy za około rok bierzemy ślub?
  Dodatkowo posiadając obecnie dofinansowanie z programu MdM na moje mieszkanie, gdy poślubię narzeczoną która również otrzymała dofinansowanie z tego programu na swoje mieszkanie (wszystko w okresie około 1-2 lat spłacania kredytu) to czy któreś z nas będzie musiało zwrócić część dofinansowania ? Dziękuję i pozdrawiam

 • Franko

  Witam, czy jako osoba samotna będąca właścicielem darowizny w postaci działki z domem o przeznaczeniu rekreacyjnym mogę skorzystać z programu MDM?

 • Asia

  Witam.
  W 2013 roku skorzystałam z dopłaty MDM w wysokości 10% dopłaty.
  Czy w przypadku pojawienia się pierwszego dziecka można ubiegać się o dodatkowe 5% dopłaty?

 • P

  Czyli jak się żyje w konkubinacie jest lepiej. Ja z żoną mamy dwójkę dzieci, mamy małe mieszkanie i żadnego dofinansowania nie dostaniemy. To co mam się rozwieść?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub właścicielami mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada mieszkanie, co jednocześnie wyklucza Panią z możliwości udziału w programie MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W zamyśle chodziło o własność lub współwłasność domu oraz własność mieszkania. Zmodyfikujemy odpowiedź, aby nie budziła wątpliwości. Pełny tekst odpowiedzi powinien brzmieć:

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub właścicielami mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie wyklucza. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam, pierwsze słyszę o wymogu złożenia w banku takiego dokumentu. Z reguły przyjmowane jest założenie, o którym Pani wspomniała: będąc obywatelem kraju członkowskiego UE, jest się automatycznie obywatelem UE. Sprawdzę temat.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci). Jeżeli limit powierzchni zostanie przekroczony, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Wg zaleceń BGK nie wlicza się do niej całkiem sporo pomieszczeń, a to już stwarza pewne pole do działania. Polecam także artykuły:

  mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  oraz

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli nie są Państwo w formalnym związku, oznacza to, że każde z Państwa dysponuje ułamkową częścią nieruchomości. W ej sytuacji nadal możecie skorzystać z programu MDM i zakupić inne mieszkanie ze wsparciem rządowym. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków
  (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa określa (art.10, ust.7), że podstawą do określenia ceny i powierzchni użytkowej jest umowa (przedwstępna lub przeniesienia własności). Jeśli taki dokument zostanie przedłożony w banku to będzie możliwość uzyskania kredytu MdM.

 • Gabi

  Jesteśmy rodziną z trójką dzieci. Mój mąż po ślubie otrzymał w darowiźnie dom, jest jego jedynym właścicielem. Obecnie w nim mieszkamy. Ja nie posiadam żadnej nieruchomości. Czy przysługuje nam możliwość zakupu mieszkania w ramach programu MDM?

 • ANa

  Witam, jestem właścicielką domu (w którym dożywotnią służebność ma moja Mama). W innym województwie chciałabym kupić mieszkanie. Czy to mnie wyklucza z programu MDM?

 • Krzysiek

  Kolejny raz w odpowiedzi pojawia się informacja, że nabywca mieszkania nie mógł być współwłaścicielem innego domu lub mieszkania. Faktycznie ustawa nie zabrania aby nabywca był współwłaścicielem mieszkania, zastrzeżenie to dotyczy tylko domu.
  Może też nim być na dzień składania wniosku i uzyskania dofinansowania.
  Patrz Art. 4 p. 2 Ustawy

 • Mariola

  witam, jeżeli mąż odziedziczył po zmarłym tacie 25% mieszkania wyklucza to nas z MDM>

 • Rodzyna

  Szukam, szukam i nie mogę znaleść na Waszej stronie.
  Doradca finansowy prosił mojego męża, o specjalny dokument, poświadczający jego obywatelstwo w UE. Jedyne, co znalazłam, to informację, że będąc obywatelem kraju członkowskiego UE, jest się automatycznie obywatelem UE.
  O co więc chodzi? Dokument ma być wymogiem programu MDM
  Pozdrawiam

 • Andrzej Mołoniewicz

  Witam,

  Czy jest możliwość dopłat do domu jednorodzinnego z rynku wtórnego, który ma powyżej 100 m2 powierzchni?

  Pozdrawiam

 • Natalia

  Witam
  czuje się oszukana prze Państwo Polskie, kupiłam w listopadzie 2014 roku mieszkanie na rynku wtórnym bo nawet z dopłatą nie było mnie stać na kupno mieszkania na rynku pierwotnym. Nie otrzymałam żadnego dofinansowania ze strony Państwa, razem z narzeczonym zaciągnęliśmy kredyt na 25 lat rata miesięczna 1000 zł miesięcznie. Są to dla nas duże koszty. W dodatku jest to moja pierwsza nieruchomość moje narzeczonego również i co jesteśmy w przysłowiowym lesie bo w 2015 roku przepisy się zmieniły i są już dofinansowania do rynku wtórnego. A przecież gdzieś trzeba mieszkać a nie czekać aż przepisy się zmienią…. chory kraj.

 • heniek

  Witam
  Czy mozna skorzystac z MDM w przypadku mieszkania zakupionego w przetargu z KHW ????

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowują Państwo trójki dzieci, fakt posiadania w przeszłości mieszkania przez męża uniemożliwia Państwu skorzystanie z programu MDM

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Fakt posiadania mieszkania przez Pani rodziców nie ma znaczenia. Beneficjentką będzie wyłącznie Pani i tylko Pani powinna spełniać warunki programu MDM. Problemem może być kwestia separacji. Jeżeli nie nastąpiło formalne rozwiązanie małżeństwa, na podstawie art 6 ustawy MDM – małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą być
  udzielone jedynie na sfinansowanie zakupu mieszkania. Garaż należy nabyć przy udziale środków własnych lub na podstawie innego kredytu hipotecznego, poza programem MDM. Nie ma natomiast przeszkód,
  aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  BGK nie zakwestionuje ceny mieszkania, może to jednak zrobić bank kredytujący w obawie o zbyt niskie zabezpieczenie zawieranej umowy kredytowej. Do tego typu sytuacji dochodzi, kiedy wartość mieszkania znacząco odbiega od cen nieruchomości na danym rynku.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli wartość 1 m2 mieszkania przekracza obecną wartość limitu ceny 1 m2 powierzchni użytkowej, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Nadal jednak może Pan skorzystać ze zwykłego kredytu hipotecznego i sfinansować tym sposobem wymienione mieszkanie. Polecam ew. negocjacje z deweloperem w celu obniżenia ceny 1 m2 wymienionego mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli będzie to wynajem całości lub części mieszkania lub użyczenie całego mieszkania – należy się liczyć z konsekwencją w postaci zwrotu dofinansowania.

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Rozdzielność majątkowa w przypadku programu MDM nie ma większego znaczenia. Na podstawie art 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu razem. Razem są także beneficjentami programu i właścicielami mieszkania.

 • Mikolaj Olchawski

  a czy na zagraniczna umowe dostane ten kredy

 • Daria

  A czy po kupnie mieszkania z dofinansowaniem mogą w mieszkaniu mieszkać inne osoby?

 • Sebastian Jaworski

  Witam, doszły mnie dzisiaj słuchy, że dla Warszawy limity zostaną zwiększone. Wczoraj podpisałem przedwstępną umowę sprzedaży u notariusza, dałem zadatek w wysokości 10 tys.zapłaciłem 50% należności do biura nieruchomości i oczywiście zapłaciłem taksę notarialną. Czy mam rozumieć, że jeśli po obniżeniu limitów nie zmieszczę się w kwocie za m2 to mogę się pożegnać z pieniędzmi i mieszkaniem?
  Pozdrawiam

 • Robert

  Mam pytanie, czy jest możliwe zakwestionowanie i jeśli tak to w jakich sytuacjach BGK może zakwestionować cenę mieszkania? Tzn jeśli wg umowy deweloperskiej mieści się w limicie czy mogą to zakwestionować i odmówić dotacji?

 • paolast

  Mąż był właścicielem mieszkania 3- 4 lata temu na podstawie umowy dożywocia. Czy teraz jako małżeństwo mamy możliwość ubiegania się o mdm?

 • Paulina Stępniak

  Mam pytanie. Jesteśmy z mężem w separacji orzeczonej prze Sąd. Chciałabym wraz z jednym z moich rodziców starać się o kredyt mieszkaniowy. Czy mam w takiej sytuacji możliwość ubiegania się o mdm? Ale rodzice są właścicielami domu jednorodzinnego.

 • Olek

  Witam
  Jesli do mieszkania dołączona jest piwnica, pomieszczenie gospodarcze i garaż w formie nieruchomości wspólnej na wyłączność korzystania (w akcie notarialnym), będzie to jakaś przeszkoda w celu otrzymania dofinansowania?

  pozdrawiam

 • Zuza

  Mam pytanie: Chcemy kupic z mezem mieszkanie, ale – musimy zrobic rozdzielnosc, ze wzgledu na to ze ja jestem w biku ,(dodam ,że nie pracuje)za nie terminowe spłacanie, mamy dwojke dzieci czy mozemy skorzystac z MDM ?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli mieszkanie przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby nabyć je w ramach programu MDM.

  Odnośnie uczestnictwa w programie z narzeczonym – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji
  kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a Pani mąż posiada już mieszkanie, co wyklucza go z możliwości wzięcia udziału w programie MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM można zakupić inne mieszkanie bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Owszem, macie Państwo szansę na skorzystanie z programu MDM. W celu zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie
  MDM zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Odnośnie wkładu własnego: Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowuje Pan trójki dzieci, fakt posiadania mieszkania uniemożliwia Panu skorzystanie z programu MDM

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowuje Pan trójki dzieci, fakt posiadania mieszkania uniemożliwia Panu skorzystanie z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowuje Pan trójki dzieci, fakt posiadania mieszkania uniemożliwia Panu skorzystanie z programu MDM.

 • Kasia

  Witam . Prosze o pomoc . Ja wraz z narzeczonym rozważamy kupno mieszkania z dofinansowaniem mdm , wychowuję jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa, jestem zatrudniona na umowę na stałe z dochodem 2,100zł brutto plus 500zł alimentów na dziecko, mój partner pracuje na umowę na czas określony 6 lat i jednocześnie na umowę zlecenie łączny dochód z umów to 2,000zł plus ewentualne prowizje. Nie posiadamy wkładu własnego . Mieszkanie jakie mnie interesuje to mieszkanie w Piasecznie czyli w bliskich okolicach Warszawy powierzchnia mieszkania w bloku to 60m2 cena 220.000tyś czyli cena za metr wychodzi 3.667zł . Nie posiadamy z chłopakiem żadnych innych kredytów ani mieszkań ogółem żadnych zobowiązań bankowych.Czy mamy szansę na dofinansowanie MDM ?Czy wkład własny w naszym przypadku jest konieczny ? jeśli tak w jakiej wysokości ? Pozdrawiam Kasia

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa określa (art.10, ust.7), że podstawą do określenia ceny i powierzchni użytkowej jest umowa (przedwstępna lub przeniesienia własności). Jeśli taki dokument zostanie przedłożony w banku to będzie możliwość uzyskania kredytu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, jest to możliwe. Art 14 określa, że dofinansowanie można utracić w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności do innego domu lub mieszkania. O ile dom nie zostanie ukończony, nie można mówić o własności domu. Aby uniknąć zwrotu dofinansowania, wystarczy odebrać budynek po upływie 5-ciu lat od przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak, jest to możliwe. Art 14 określa, że dofinansowanie można utracić w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności do innego domu lub mieszkania. O ile dom nie zostanie ukończony, nie można mówić o własności domu.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • budowa

  Czy po zakupie mieszkania w programie MDM, w ciągu pierwszych pięciu lat można zakupić np. działkę budowlana i w ciągu tych pierwszych pięciu lat np. rozpocząć budowę domu? czy jest to w ogóle możliwe by nie utracić dofinasowania do kredytu w programie MDM uzyskanego na wcześniej zakupione mieszkanie? jeżeli jest to możliwe to w jaki sposób?

 • kupiec

  Czy po otrzymaniu kredytu z dofinansowaniem w programie MDM i zakupie mieszkania, w ciągu pierwszych pięciu lat można zakupić np. działkę budowlana, jeżeli tak, to czy również w ciągu tych pierwszych lat można także rozpocząć na niej budowę np. domu? czy jest to możliwe, i w jaki sposób to zrobić by nie utracić otrzymanego dofinansowania z MDM na zakupione wcześniej mieszkanie?

 • kupiec

  Czy można w ramach programu zakupić mieszkanie w programie MDM z licytacji komorniczej, czy dostanie się wówczas kredyt, na zakup takiego mieszkania, no i oczywiście w programie MDM, biorąc pod uwagę, iż przystępując do licytacji wpłacamy 10% wadium ceny oszacowania gotówka, i w przypadku przybicia, co dalej ? Czy jest to możliwe? jeżeli tak to jak się do tego przygotować, by cala procedura otrzymania kredytu z dofinansowaniem na pewno została przyznana w tej sytuacji ?

 • zywek

  Kupiłęm w 2014r mieszkanie z rynku wtórnego bez mdm poniewaz dotyczyl on tylko rynku pierwotnego teraz zostalo mi 290 rat i zastanawia mnie czy istnieje mozliwosc skorzystania z nowego mdma zmienic kredyt czy cos.

 • zywek

  Kupiłem w 2014r mieszkanie z rynku wtórnego bez mdm ponieważ uwzględniał on tylko rynek pierwotny. Teraz zostało mi 290 rat zastanawia mnie czy w jakiś sposób mogę skorzystać z nowego mdm

 • zywek

  zakupiem w 2014r mieszkanie z rynku wtórnego bez mdm bo dotyczyl on wtedy rynku pierwotnego, splacilem 13 rat zostalo mi 287;p czy istnieje w jakiś sposób możliwość skorzystsnia z mdm?

 • Bogdan

  Witam
  Czy jesli mam mieszkanie z dofinansowania mdm i przyszla malzonka tez ma takie mieszkanie bedziemy musieli zwrócić dofinansowanie po slubie?
  Pozdrawiam

 • Daria

  Witam. Chce się dowiedzieć o ofertę czy narzeczenstwo z 2 dzieci może składać i dofinansowanie?
  Mieszkanie wyświetla się w ofercie mdm ale powierzchnia to 78m2 w Wałczu

 • Kasia

  Witam
  Mąż ma mieszkanie na własność i kupił je przed naszym ślubem, czy moge/możemy ubiegać się o dofinansowanie MDM?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Bazując na powyższym artykule, będzie ona różna w zależności od powierzchni mieszkania kredytobiorcy, liczby wychowywanych dzieci oraz położenia lokalu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  O ile nie jest Pani właścicielem domu lub mieszkania, może Pani skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Pan posiada obecnie mieszkanie. Jeżeli nie wychowuje Pan trójki dzieci, nie ma Pan możliwości skorzystać z programu MDM.

  Z programu może ew. skorzystać Państwa narzeczona (o ile spełnia podane powyżej warunki), Pan może ew. wspomóc jej zdolność.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie
  będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  uwaga – po ślubie z panem narzeczona straci możliwość skorzystania z programu MDM, gdyż wg art 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie – a Pan posiada już mieszkanie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca przedstawi, jak wygląda oferta w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wymóg nieposiadania mieszkania już został zniesiony, ale jedynie w przypadku beneficjentów wychowujących troje lub więcej dzieci. Co do zniesienia tego wymogu dla wszystkich – obawiam się, że to czysta fikcja. Ze względów na możliwe spekulacje, nie sądzę, aby doszło do zmiany tego warunku.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca przedstawi, jak wygląda oferta w poszczególnych bankach.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a pani mąż posiada już mieszkanie, co wyklucza go z możliwości wzięcia udziału w programie MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota dofinansowania jest zależna od wielkości użytkowej mieszkania. Piwnica się do niej nie zalicza, więc jej powierzchnia nie zostanie uwzględniona w kalkulacji kwoty dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ustawa nie reguluje tej kwestii i w każdym banku może być inne podejście. Polecam kontakt z wybranym bankiem kredytującym, ew. rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Arek

  Witam, jaka będzie kwota dofinansowania w roku 2016? Pozdrawiam.

 • Kasia

  Witam, czy jeśli jestem jednym z najemców w TBS ( ale nie partycypantem ani nie ponosiłam kaucji z tytułu mieszkania, po prostu jako studenci dostalismy mozliwosc w tbs mieszkac jako grupa znajomych ) czy wyklucza mnie to z możliwości starania się o MDM ? Dziękuję za odpowiedź 😉

 • K.R

  Witam, 2 lata temu wziąłem kredyt na zakup mieszkania (37 m2) z rynku wtórnego ( nie załapałem sie na żadne mdm itp) , w przyszłym roku bierzemy ślub z moją partnerką . Moje pytanie to czy możemy uzyskać pomoc w postaci MDM przy zakupie domu lub wiekszego mieszkania jenoczesnie gdy ja jestem właścicielem mieszkania i spłacam kredyt, pozdrawiam

 • ad

  Witam,

  Mam pytanie czy jest możliwość otrzymania dopłaty w ramach MDM dla małżeństwa ( żona ma umowę o pracę na czas określony natomiast ja mam umowę na pół etatu też na czas określony) wraz z moim tatą który ma umowę na czas nieokreślony oraz jest w wieku zbliżonym do emerytury

 • And

  Witam, gdzieś czytałem że ‚za jakiś czas’ mdm zniesie ten zapis o posiadaniu mieszkania w przeszłości i będzie można wtedy przystąpić do programu, to prawda czy raczej fikcja ?

 • Ewa

  witam. obecnie jestem na urlopie macierzyńskim mąż ma umowę do 2017 roku czy bank udzielił by nam kredytu

 • Ania

  Witam. Ja nie posiadam żadnego
  mieszkania/domu na własność. Mąż w trakcie trwania małżeństwa
  otrzymał darowizną od babci niewielkie mieszkanie ale przekazane
  jest tylko na niego, ja nie figuruję w akcie notarialnym. Czy w
  takiej sytuacji możemy jako małżeństwo skorzystać z programu
  MDM?

 • Janina

  Czy jeżeli mieszkanie ma 44 m, a piwnica która przynależy do mieszkania 2 m. To czy dopłata będzie dotyczyła tylko mieszkania czy piwnicy tez? Np. 0,9x44xlimit za m obowiązujący w danym czasie czy 0,9x46xlimit? Dotyczy rynku wtórnego.

 • Adam

  O matko Tomek usuń to bo po prostu wstyd, przeczytaj cokolwiek, chociaż ogólne założenia programu, pomyśl chwilę, bo po co się kompromitować potem takimi pytaniami i zaśmiecać forum. Dostaniesz 15% od tej całej kwoty, jak wkład własny, to wszystko, resztę spłacasz sam, zdrówko…..

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwota dofinansowania nie jest zależna od wartości nabywanego lokalu. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Kwota otrzymanego dofinansowania ma charakter jednorazowy, jest przyznawana na początku okresu kredytowania i powinna być traktowana jako Pański wkład własny. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu może Pan zaciągnąć mniejsze zobowiązanie.

  Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  ew. do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie. Wg art. 6-go Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie.

 • Tomek

  Czy mam rozumieć iż przy zakupie mieszkania za 135000 zł, gdzie bank wymaga wkładu własnego 10% wartości mieszkania czyli 13500zł z programu MdM dostane dofinansowanie w kwocie 2025zł czyli 15% od wkładu własnego? Czy jest to inaczej naliczane?

  I czy Mdm pomaga w spłacie kredytu, to znaczy czy spłatę kredytu też może dofinansować? Dodam iż jesteśmy małżeństwem z jednym dzieckiem.

 • judyta

  Jestem w zwiazku malzenskim, chciałabym skorzystac z dopłaty MDM, czy jest możliwosc abym sama starała się o kredyt i dopłate? Mąż ma zadłużenie i mamy rozdzielczość majatkowa, dlatego chciałabym przystapic sama o zakup mieszkania i dopłate. Jest taka mozliwosc?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obawiam się, że historia Państwa zatrudnienia będzie niestety zbyt krótka do uzyskania zdolności kredytowej. Ew. możecie Państwo poprosić kogoś z będzie dla banku lepszym gwarantem Państwa kredytu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Siara

  Witam, Posiadam pracę od miesiąca po przepracowaniu 3 miesięcy dostane umowę o pracę tj.listopad/grudzień. Dziewczyna to samo. Zarobki około 2 tysięcy na miesiąc na głowę. Mamy po 21 i 20 lat. Nie mamy dzieci. Czy mamy szanse dostania kredytu około 150 tysięcy i dopłaty na mieszkanie w okolicach Stycznia/Lutego?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi informację, jak kwestia renty socjalnej przedstawia się podczas badania zdolności w poszczególnych bankach:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • mario2012

  Witam! Jestem osobą z wadą sluchu i Posiadam Rente socjalną na stale, a pracuje to na 3 miesiace i czy mogę starac sie o to ? :) Dziekuje Pozdrawiam i prosze o odp

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Serdecznie przepraszam, ale otrzymałem prośbę, aby nie podawać wyników naszych analiz względem ew. zmian limitów. Nie są one w żadne sposób oficjalne ani wiążące, a potencjalny beneficjent mógłby na ich podstawie wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Rzeczywiste stawki zostaną podane do wiadomości 30.09.

 • lodziak

  witam, proszę uchylic rombka tajemnicy czy limit w lodzi wzrosnie czy spanie gdyz mam umowe deweloperską podpisana na styk a wniosek kredytowy jeszcze nie złożony, jest to dla wielu bardzo ważne.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Po ślubie może nastąpić ustalenie współwłasności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Obawiam się, że z możliwości zwrotu podatku VAT będziecie Państwo mogli skorzystać dopiero po urodzeniu dziecka i przysposobieniu przez Pani męża Pani pierwszego dziecka. Tymczasem możecie Państwo zaczynać budowę. Ustawa mówi, że warunki do zwrotu podatku VAT powinny być spełnione na dzień złożenia wniosku o zwrot VATu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Może się Pani ubiegać o zwrot VAT do 2018-09-01.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety, w obecnej chwili otrzymany w spadku dom uniemożliwia Państwu skorzystanie z programu MDM. Tak, jak Pan napisał, teściowa z pewnością miała dobre chęci. Na pocieszenie mogę jedynie dodać, że w przypadku budowy domu systemem gospodarczym mógłby Pan liczyć jedynie na zwrot VATu. Maksymalna możliwa do osiągnięcia kwota wg ustawy MDM to około 30 tys. PLN.

 • Yuriy Hz

  Witam,

  Mam takie pytanie jeżeli ja skorzystam z MDM jaką singel to czy moja przyszła zona będzie mogła tez skorzystać z programu? Ona nie będzie właścicielką żadnego mieszkania.

  Pozdrawiam

 • Dorota

  witam,wraz z mężem chcemy rozpocząć budowę systemem gospodarczym i skorzystać z odliczenia vat za materiały budowlane ,obydwoje mamy 34 lat . Z pierwszego małżeństwa mam syna ,z obecnym mężem mam syna i jestem w ciąży termin na 8 grudnia . Mąż jest właścicielem mieszkania które kupił będąc kawalerem i współwłaścicielem mieszkania babci .Proszę mi doradzić kiedy możemy zacząć budowę ( czy dopiero jak 3 dziecko przyjdzie na świat ) ? ,czy mąż musi sprzedać swoje mieszkanie i czy wogule możemy skorzystać z odliczenia vatu .

 • Natalia

  Witam,
  W tej chwili czekam na pozwolenie i mysle ze najpóźniej w przyszłym roku rozpoczne budowe. Czy jest jakiś okres czasu, w którym muszę zakończyć budowę aby móc się ubiegać o zwrot VAT?

 • Artur Całka

  Dziekuje za odpowiedz!
  Jest to spadek ktory bedzie dla nas jak strzal w kolano. Checi byly dobre lecz niestety nie mozrmy czekac na ten „spadek” 30 lat. Tak myslalem ze przez to nie bedziemy mogli skozystac z tej pomocy.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W takiej sytuacji polecam natychmiastowy kontakt z Pańskim bankiem i wyjaśnienie powodu opóźnienia. Jeżeli zadeklarował Pan wypłatę w bieżącym roku, a nastąpi znaczące opóźnienie, może się to wiązać nawet z możliwością utraty dofinansowania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Mnożnik 10% nie oznacza 10% dofinansowania. Proponuję skorzystać z kalkulatora w celu wyliczenia dofinansowania: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Oczywiście może Pani zapewnić dodatkowy wkład własny ze swoich środków, proszę jedynie pamiętać, że kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

 • All

  nie

 • marcin

  Witam,
  Jestem niezaleznym doradcą finansowym.
  Jeżeli państwo są z Warszawy i mają jakieś pytania odnośnie MDM’u proszę o telefon: 785906148

 • Przemek

  No i napotkałem kolejny problem na swojej drodze do MDM
  W KW nie ma wpisanego domu. KW jest tylko założone dla nieruchomości gruntowej, a sposób korzystania – jako tereny mieszkaniowe. Podobno żeby uzyskać dofinansowanie w KW musi być ujawniony budynek. Co należy zrobić w takim przypadku aby dostać dopłatę?

 • Filip

  Witam . Czy mogę się starać o dofinansowanie na budowę nowego domu jeżeli posiadałem kiedyś dom kupiony na kredyt hipoteczny zaciągnięty w skoku. Pozdrawim

 • Sebastian

  Pytanie jesli podam np. grudzien 2015 a fizycznie srodki beda mogly byc przelane styczen/luty 2016 to nie bedzie problemem z dofinansowaniem?

 • Jarod

  Ja z tego powodu czekam do 1.X. Proszę pamiętać, że bank nie musi złożyć waszego podania do BGK tego samego dnia. Jeśli zrobi to 1.X a limit spadną poniżej waszej ustalonej ceny to może być problem. Np. pani w PKO mi powiedziała, że „wie Pan… to może potrwać… jeszcze dostępów do systemów nie sprawdziliśmy…”

 • Honoratka

  Jak dobrze rozumiem, bank dopłaca wkład własny (10% małżeństwo bez dzieci) do 50 m2. Natomiast pytanie moje brzmi czy do pozostałych 22,64 m2 mogę środki dopłacić w postaci gotówkowej? (Obecnie jak rozumiem banki finansują nieruchomości w 90%, a więc żeby zapewnić 10 % wkładu własnego będzie mi jeszcze brakować.)

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni mieszkania wynosi 75 m2 (85 m2 jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci). Może Pani spokojnie sfinansować całe mieszkanie kredytem w ramach programu MDM.

  Wartość 50 m2 odnosi się do sposobu wyliczenia dofinansowania. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

 • Honoratka

  Witam,
  Jeżeli kupuje mieszkanie z rynku wtórnego przekraczające metraż 50 m2 (powierzchnia mieszkanie wraz z piwnicą liczy 72,64 m2) to czy pozostają kwotę poza dopłatą mogę dopłacić gotówką w banku? zadatek nie został pobrany, a w umowie przedwstępnej jest wprowadzona pierwotna cena mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Odnośnie pierwszej części pytania – z wynajęciem (nawet jednego pokoju) będzie problem. Może się to dla Pana skończyć koniecznością zwrotu dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru
  Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Środki pochodzące z dofinansowania de facto stanowią nadpłatę Pańskiego kredytu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Będzie pana obowiązywał limit wkładu własnego wg daty rejestracji wniosku o kredyt z dofinansowaniem (czyli wg wymienionego przykładu – z grudnia)

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Jeżeli domek nie ma charakteru całorocznego – nie powinno być problemów.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Wartość 75 m2 dotyczy limitu powierzchni, a 50 m2 – sposobu wyliczenia dofinansowania.

  Reasumując, może Pani zakupić mieszkanie o powierzchni użytkowej do 75 m2, ale dofinansowanie zostanie wyliczone maks. do powierzchni 50 m2.

  Więcej na temat powierzchni użytkowej na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • kuba

  czy z dziewczyną mogę się starać o dofinansowanie bez legalizacji związku bardzo proszę o szybą odpowiedź

 • Sebastian

  dziekuje za informacje,
  Jeszcze pytanie dotyczace wkladu wlasnego jesli wniosek zloze w grudniu ale kredyt otrzymam w styczniu jaki limit wkladu wlasnego bedzie mnie obowiazywal?

 • Adrian

  Dzień dobry,
  Jestem 25-letnim kawalerem. Do tej pory nie byłem właścicielem ani współwłaścicielem żadnego mieszkania czy też domu. Planuję kupić dla siebie mieszkanie na kredyt, ale po jego zakupie chciałbym wynajmować jeden pokój. Czy przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach MDM ten fakt ma znaczenie? Czy uniemożliwi mi otrzymanie wspomnianego dofinansowania?
  Druga sprawa: jak dobrze rozumiem, dofinansowanie otrzymuje się do wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Czy działa to tylko w ten sposób? Bo jeśli dane mieszkanie uda się kupić po cenie znacznie niższej, niż jego wartość, to większość (jeśli nie wszystkie) banków nie wymaga wkładu własnego. Czy w takim wypadku jest możliwość uzyskania dofinansowania na nadpłatę kredytu?

 • Marouan

  Tylko ze działka ogrodowa ma charakter gospodarczy czy to coś zmienia ?

 • Dorota

  Witam,
  mam pytanie dotyczące wielkości mieszkania. Mając dwójkę dzieci mogę się ubiegać o dofinansowanie do 50m mieszkania, a gdzie indziej czytam, że mieszkania mogą mieć max 75m. MDM to dla mnie nowy temat- proszę o wyrozumiałość:)
  Druga sprawa co nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  jeżeli zostanie Pani właścicielką 50% wymienionego mieszkania, zachowa Pani prawo do skorzystania z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Witam. Limity są wyliczane wg daty złożenia wniosków o kredyt i o dofinansowanie (przez Pana).

  Odnośnie wysokości limitów w IVQ – serdecznie przepraszam, ale otrzymałem prośbę, aby nie podawać wyników naszych analiz względem ew. zmian limitów. Nie są one w żadne sposób oficjalne ani wiążące, a potencjalny beneficjent mógłby na ich podstawie wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Rzeczywiste stawki zostaną podane do wiadomości 30.09.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety nie może, gdyż na podstawie art. 6 z kredytu z dofinansowaniem małżonkowie muszą skorzystać wspólnie – a Pan w przeszłości posiadał mieszkanie.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W momencie wnioskowana o kredyt z dofinansowaniem zadeklaruje Pan przybliżoną datę wypłaty dofinansowania. Środki na dopłatę zostaną przeznaczone z puli dot. podanego przez Pana roku.

  Limity ceny są związane z datą złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niekoniecznie. Limit
  powierzchni użytkowej dla mieszkań wynosi 75 mkw (85 mkw jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci).

  Jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania mieści się w wyznaczonym limicie lub wychowywana jest min, trójka dzieci, można zakupić wymienione mieszkanie w ramach programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Niestety, warunki programu MDM uniemożliwiają Państwu skorzystanie z opcji zwrotu podatku VAT. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:- powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Limit powierzchni użytkowej dla domów jednorodzinnych wynosi 100 mkw. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje
  dzieci, limit wzrasta do 110 mkw. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową.

  Polecam artykuł w celu weryfikacji, co się do tej powierzchni zalicza:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Chcąc ew.zmienić powierzchnię użytkową trzeba przejść cały proces: od inwentaryzacji zaczynając, a na księdze wieczystej kończąc.

  Następnie należy wziąć kredyt na zakup domu w banku współpracującym z BGK .

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  To zależy – czy domek ma charakter całoroczny. W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  ad 1. Tak. Partner może wspomóc Pani zdolność, ale współwłaścicielem mieszkania może zostać dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  ad 2. Bank poprosi z pewnością o akt urodzenia dziecka. Może jednak Pani spróbować złożyć wniosek w tym roku i zobowiązać się do dostarczenia wymaganych przez bank dokumentów w późniejszym terminie. Minimalna kwota wkładu własnego jest zależna od daty wniosku.

 • Ola

  Witam

  Wraz z mężem nie jesteśmy właścicielami mieszkania, ale będziemy starać się o wykup mieszkania komunalnego po babci. Czy w sytuacji gdy wykupie mieszkanie np z siostra i będa właścicielką 1/2 części mieszkania mogę przystąpić do programu mdm?
  Proszę o odpowiedź i z Góry Dziękuję

 • wrocław

  Witam,
  Na dniach składam wnioski do banków o kredyt z dopłatą MDM. Co
  jeśli wniosek do banku złożony zostanie 30.09 a 01.10 limity zostaną
  obniżone? Czy obowiązywać mnie będą limity z 3 czy z 4 kwartału? Czy
  liczy się data złożenia przeze mnie wniosku do banku czy data złożenia
  wniosku przez bank do BGK? Czy można gdziekolwiek dowiedzieć się jakie
  planowane są limity na 4 kwartał?

 • wrocław

  Witam,
  Na dniach składam wnioski do banków o kredyt z dopłatą MDM. Co jeśli wniosek do banku złożony zostanie 30.09 a 01.10 limity zostaną obniżone? Czy obowiązywać mnie będą limity z 3 czy z 4 kwartału? Czy liczy się data złożenia przeze mnie wniosku do banku czy data złożenia wniosku przez bank do BGK? Czy można gdziekolwiek dowiedzieć się jakie planowane są limity na 4 kwartał?

 • Paweł

  Witam,
  Jeżeli ponad 10 lat temu jako kawaler posiadałem mieszkanie własnościowe, przepisane jako darowizna przez rodziców, które zostało około 10 lat temu sprzedane (obecnie nie posiadam mieszkania) to czy moja żona może ubiegać się o kredyt z MDM a ja wraz nią? Żona jest najemcą w TBS.

 • Sebastian

  Witam
  Planuje podpisanie umowy przedwstępnej pod koniec listopada, czy musze zaznaczyć z którego roku będzie dofinansowanie (nie wiem ile potrwa decyzja kredytowa), oraz drugie pytanie jesli kredyt otrzymam na poczatku stycznia a umowa jest z listopada to ktore limity mnie obowiązują q4 2015 czy q1 2016?

 • kejcik

  Witam, czy mieszkanie z rynku wtórnego, które ma 77m2 wyklucza mnie całkowicie z programu mdm ?

 • Anna

  Witam. Wraz z mężem budujemy dom systemem gospodarczym. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy z 2014 roku. Mąż przed ślubem był właścicielem mieszkania (100%). Po ślubie mieszkanie należy w 1/2 części do mnie i w 1/2 do męża. Czy jest możliwość ubiegania się w Urzędzie Skarbowym o zwrot kosztów za materiały budowlane ? Oboje nie mamy 36 lat. Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Bartek

  Witam! chciałbym się budować i skorzystać z programu dofinansowania MDM. Mam pytanie podoba mi się dom o powierzchni 115m- co zrobić aby dostać dofinansowanie z MDM.

 • Marouan

  a jak jest na działce ogrodowej domek ogrodowy murowany

 • moni

  Dziękuję za odpowiedz, ale jeszcze chcę potwierdzić.
  Co do 1 kwestii zakładając, ze brak mi zdolności, mój partner przystąpić do kredytu może, ale nie do programu mdm, a co za tym idzie nie będzie współwłaścicielem nieruchomości przez co najmniej 5 lat, bo dopiero wtedy mogę go dopisać? Czy tak?
  Co do 2 kwestii…nie o to mi chodziło…chcę poczekać na urodzenie dziecka, bo jednak 5% to dużo. Pytanie natomiast było czy wystarczy, ze dziecko urodzi się w tym roku, a ja złożę wniosek, czy jednak to dziecko musi posiadać już jakieś dane, jak np. PESEL. Czy uwzględnione zostanie dziecko jeszcze w tym roku, kiedy minimalny wkład własny musi wynosić 10%, czy jednak gdyby PESEL nadano dopiero przykładowo 02.01.2016 to mój wkład własny będzie musiał wynosić już 15% wartości nieruchomości zgodnie z wymogami wkładów własnych na rok 2016?

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli pani posiada wystarczającą zdolność kredytową, mąż nie musi mieć umowy o pracę.

  Wkład własny w wysokości 50% to za dużo, aby otrzymać kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM. Kwota kredytu, po
  odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Kwota dofinansowania nie pokryje reszty brakującej kwoty. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się
  z 50 m2 do 65 m2.

  W celu dokładnego wyliczenia – zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Współpracujemy ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mamy kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo możemy Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem możemy zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Nasze wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – nasza pomoc nic Państwa nie kosztuje – rozliczamy się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Paulina

  Witam. Wraz z mężem(bez dzieci) chcielibyśmy ubiegać się o dofinansowanie MDM. Jednak nie jestem pewna- czy mój mąż musi mieć umowę o pracę na stałe aby dostać dofinansowanie(tj. kredyt w banku)? Jeżeli nasz wkład byłby 50% to resztę dopłaca bank w formie kredytu? A jeśli to bank daje nam resztę pieniędzy na dom/mieszkanie to na czym polega dofinansowanie w ramach tego projektu? Też coś dajecie czy po prostu załatwiacie formalności związane z kredytem? Proszę wybaczyć ale nie koniecznie rozumiem.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Przepraszam, trochę się pogubiłem. Mam jednak wrażenie, że nie wychowuje Pan trójki dzieci oraz że posiadał Pan w przeszłości mieszkanie. Fakt posiadania mieszkania wyklucza Pana niestety z możliwości wzięcia udziału w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Tak. Z programu (oprócz kryterium wieku) wyklucza jedynie posiadanie domu lub mieszkania.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jeżeli wymieniona część domu stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny
  beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Kwestia jest jednak trochę skomplikowana, dlatego – po kolei.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po drugie, jak wspomniałem powyżej – beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Oznacza to, że jeżeli nie są Państwo małżeństwem, do programu może przystąpić tylko jedno z Was – i to właśnie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Banki różnie traktują dochody na urlopie macierzyńskim (tzn. większość przyjmuje je w liczeniu zdolności, ale zdarzają się wyjątki). Bank może np. wymagać zaświadczenia z ZUS-u o wysokości macierzyńskiego za cały okres lub deklaracji, że kredytobiorca nie skorzysta z urlopu wychowawczego).

  Odnośnie dofinansowania ze względu na dziecko. Może Pani
  skorzystać z kredytu jako osoba bezdzietna i otrzymać mnożnik
  dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Podstawowym założeniem programu jest pomoc beneficjentowi w uzyskaniu własnego mieszkania (i ew. w założeniu rodziny). Mieszkanie z rodzicami trochę ten cel komplikuje. Wprawdzie użyczenie części mieszkania nie wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania, ale polecam rozważyć sprawę. Meldunek rodziców w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Jest to dosyć kontrowersyjny warunek, ale takie jest prawo banku. Jeżeli wg wewnętrznych procedur data powinna być jednoznacznie określona, to tak musi być. Polecam spełnić wymóg lub spróbować w innym banku (niestety bez gwarancji powodzenia)

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Prawdopodobnie chodzi o zapis w testamencie, a nie o przeniesienia prawa własności na chwilę obecną. Oznaczałoby to, że nie jest Pani w bieżącym momencie właścicielką mieszkania i może Pani skorzystać z programu MDM.

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  W art. 14 w ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy MDM: „5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego”;

 • http://mieszkaniedlamlodych.com/ Mieszkanie dla Młodych MDM

  Nie. Z programu wyklucza jedynie posiadanie 100% własności domu lub mieszkania (o ile beneficjent nie wychowuje min. trójki dzieci).

 • polluka

  Witam,
  Moja żona ma dziecko z poprzednim partnerem. Ja mam dziecko z poprzednią żoną, które nie mieszka z nami ale mam wszystkie prawa. Moja żona obecnie jest najemcą mieszkania w TBS-ach oraz mam nadzieję jest w ciąży… oby bo żyć nie daje :) ja zaś jestem najemcą mieszkania w TBS-ach w którym mieszka moja była żona z moim dzieckiem. W przeszłości miałem mieszkanie własnościowe w innym mieście. Czy zatem w takiej sytuacji możemy z żoną ubiegać się o mieszkanie w ramach MDM?

 • Tomek

  Czy będę mógł skorzystać z programu jeśli otrzymam w drodze darowizny 2 hektary gruntu pod zalesienie (reszte warunków spełniam) ?

 • Damian

  Witam. Byłem współwłaścicielem domu razem z siostrą, na chwile obecną Dom należy wyłącznie do siostry.Czy wraz z żoną możemy starac się o dofinansowanie.Pozdrawiam

 • moni

  Witam,
  chcemy nabyć mieszkanie z rynku pierwotnego. Nie jesteśmy jednak małżeństwem, a normalnie każde z nas niby ma zdolność kredytową, jednak chcielibyśmy zakupić mieszkanie razem. Na początku grudnia ma się urodzić nasze pierwsze dziecko. Oczywiście tatuś „znany”, więc mimo, że bez ślubu to chyba nie będę spełniać kryterium samotnej matki przy wyliczaniu mojej zdolności kredytowej, czy jednak to się zmieni? Ponadto obecnie jestem na zwolnieniu, a od grudnia na macierzyńskim. Czy w takiej sytuacji mogę stracić tą zdolność kredytową i wtedy przystąpić będziemy mogli do kredytu razem?
  A co do dziecka…gdyby urodziło sie po czasie to czy wystarczy data urodzenia z tego roku, żeby „załapać sie” na 10% wymóg wkładu własnego czy np. musi być PESEL, który już moga nadać dopiero na początku stycznia 2016, a wtedy jak rozumiem 15% wkładu własnego już musimy przedstawic? Pozdrawiam

 • Michal32167

  Witam, jestem singlem i chciałbym mieszkać w moich przyszłym mieszkaniu MDM razem z rodzicami , czy jest taka możliwość ? czy murze ich gdzieś meldować rejestrować ? dziękuje!