Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Witam. Odnośnie Pańskich pytań:

  Ad 1. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat, jednak już po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania kredyt można całkowicie spłacić.

  Ad 2. Mnożnik dofinansowania wyniesie 10%. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mat

  Witam,

  Planuje zakupić mieszkanie w pierwszym kwartale roku 2017. Kredyt będzie opiewał na około 250 000 na około 5 lat.

  1) Czy dofinansowanie można otrzymać tylko w przypadku kredytu na minimum 15 lat?

  2) Jeżeli dobrze rozumuje, dofinansowanie dla bezdzietnego kawalera wynosi 10%.

  Pozdrawiam

 • Witam. Niestety nie. W ramach programu MDM można sfinansować jedynie zakup domu lub mieszkania.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan posiada już mieszkanie, o ile nie wychowuje Pan min trójki dzieci, nie ma niestety możliwości, aby mógł Pan skorzystać z programu MDM.

 • anonim

  witam

  zakupiłem mieszkanie jako kawaler w pażdzierniku 2015 roku, oczywiście w kredycie, czy jest jeszcze szansa na jakiekolwiek dofinansowanie z MDM ?

 • Piotr L.

  Witam,
  Czy w ramach dofinansowania MDM budowy domu metodą gospodarczą można dofinansować gruntowny remont/przebudowę już posiadanego domu?
  Pozdrawiam,
  Piotr

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu może Pani skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Okres oczekiwania na wypłatę od momentu złożenia wniosku wynosi obecnie około 1 miesiąca.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Serdecznie Państwa zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Kredyty procesowane przez doradców liczone są już w tysiącach, z pewnością będą w stanie pomóc także Państwu.

 • Jagna

  Witam, chciałabym złożyć wniosek o dopłatę w MDM. Aktualnie jestem mężatką, ale w trakcie procedury oczekiwania na dopłatę może się to zmienić. Chciałam się dowiedzieć jakie konsekwencje niosłaby za sobą zmiana stanu cywilnego?

 • Edyta

  Witam, moja sytuacja przedstawia się następująco: jestem współwłaścicielką kawalerki otrzymanej w spadku po zmarłym rodzicu wraz z dwojgiem rodzeństwa. Mąż (36 l.), z którym obecnie jestem w separacji, nie posiada ani nigdy nie posiadał własnej nieruchomości. Ja mam 30 l. i wychowuję jedno dziecko. Chciałabym skorzystać z programu MDM – czy w moim przypadku jest to możliwe? Jeśli tak, to ile mniej więcej musiałabym czekać od momentu złożenia wniosku do otrzymania dotacji? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Marlena

  Witam, wraz z mężm nie posiadamy żadnego mieszkania własnosciowego…w tej chwili mieszkamy w małym pokoju u tesciow …mamy prace ale niestety na umowe zlecenie… stac nas na splate kredytu poniewaz zarobione przez nas wyplaty umozliwiaja nam to jednak zaden bank nie udzieli nam kredytu na podstawie takich umow…czy ktos mogłyby nam doradzic?? Na rodziców nie mamy co liczyc nie maja zadnej zdolnosci kredytowej ….prosimy o mała pomoc

 • Dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Jeżeli mąż posiada ułamkową własność ww. domu, ale nie stanowiącą osobnego mieszkania – mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kaaa

  Witam,mąż jest współwłaścicielem domu co wyklucza nas z programu,jednakże co oznacza to sformułowanie :
  2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach,
  czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie
  posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza
  ich z programu MDM.

 • Kaa

  Witam,mój mąż jest współwłaścicielem domu, w związku z tym nie możemy starać się o dofinansowanie ale w artykule napisane jest coś takiego :
  „2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach,
  czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie
  posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza
  ich z programu MDM.” Co w takim razie to oznacza?

 • Nie. Rodzice mogę ew. wesprzeć Pana zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie, ale Państwa rodzice mogą wesprzeć Waszą zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli umowa nie została podpisana w ciągu 60 dni od akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia, środki dot. dofinansowania wróciły do puli. Może Pani ponownie złożyć wniosek o przyznanie dopłaty z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam,
  Czy jesli nie posiadam zdolności kredytowej, któreś z moich rodziców może wziąć kredyt na siebie pozdrawiam!

 • Junior

  Witam,
  Przebywam za granicą i wraz z moja partnerka chcielibyśmy wrócić do Polski, chcielibyśmy skorzystać z programu MDM, lecz nie mamy zdolności kredytowej, czy któreś z naszych rodziców może może ewentualnie wziąć kredyt na siebie? Pozdrawiam

 • zakłopotana

  złożyłam wniosek do BGK 15 marca i środki zostały na ten rok dla mnie zarezerwowane;
  jednakże
  sam wniosek o kredyt mogę składać dopiero teraz; w odpowiedzi piszecie
  Państwo: „Środki na 2016-ty rok zostały już niestety wyczerpane, mogą
  natomiast
  złożyć Państwo wniosek o wypłatę dopłaty ze środków przeznaczonych na
  2016-ty rok. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy
  kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie…”
  zatem jak to jest?
  miałam
  zarezerwowane środki na ten rok, ale nie zdążyłam w 60 dni podpisać
  umowy kredytowej, bo dopiero teraz mogę składać fizycznie wniosek
  kredytowy do banku; te środki zarezerowane na 2016 rok dla mnie są
  jeszcze zarezerwowane czy też przepadły i teraz mogę sięgać po pulę na
  2017?
  z Państwa odpowiedzi nie zrozumiałam tego…

 • Jeżeli upłynęło już 60 dni od momentu zarejestrowania wniosku, środki dofinansowania wróciły do puli. W tej sytuacji konieczne będzie powtórne złożenie wniosku.

 • Witam. Mogą Państwo wprowadzić się do domu i zamieszkiwać go przed zakupem, nie będzie to kolidowało z programem MDM.

 • zakłopotana

  złożyłam wniosek do BGK 15 marca i środki zostały na ten rok dla mnie zarezerwowane;
  jednakże sam wniosek o kredyt mogę składać dopiero teraz; w odpowiedzi piszecie Państwo: „Środki na 2016-ty rok zostały już niestety wyczerpane, mogą natomiast
  złożyć Państwo wniosek o wypłatę dopłaty ze środków przeznaczonych na
  2016-ty rok. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy
  kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie…”
  zatem jak to jest?
  miałam zarezerwowane środki na ten rok, ale nie zdążyłam w 60 dni podpisać umowy kredytowej, bo dopiero teraz mogę składać fizycznie wniosek kredytowy do banku; te środki zarezerowane na 2016 rok dla mnie są jeszcze zarezerwowane czy też przepadły i teraz mogę sięgać po pulę na 2017?
  z Państwa odpowiedzi nie zrozumiałam tego…

 • irena

  Witam czy bylby problem jakbysmy razem z mezem wprowadzili sie do domu przed jego zakupem ? Poniewaz prawdopodobnie bedziemy mogli skorzystac z dofinansowania dopiero na poczatku 2017 roku i czy moglibysmy jakos dogadac sie z wlascicielem zebysmy do tego czasu zamieszkali w domu na zasadzie „stancji”? Czy bylby to problem?

 • Środki na 2016-ty rok zostały już niestety wyczerpane, mogą natomiast złożyć Państwo wniosek o wypłatę dopłaty ze środków przeznaczonych na 2016-ty rok. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • sowka

  Zakupiliśmy mieszkanie 40 m2 , nie długo urodzi się nasze 2 dziecko , czy możemy liczyć na jakieś obniżenie kredytu?

 • zakłopotana

  dzień dobry; wniosek rejestracja w BGK o dopłatę nastąpił w marcu 2016; teraz dopiero mogę z mężem składać wniosek kredytowy; czy mogę jeszcze skorzystać z „zarezerwowanych” środków na 2016 rok czy musimy składać nowy wniosek do BGK o dofinansowanie na 2017 rok?
  będę wdzięczna za informację

 • Witam. Może Pani skorzystać z programu MDM jedynie po ew. rozwodzie. Na podstawie art. 6-go Ustawy MDM, małżeństwa biorą udział w programie razem. Dopóki pozostają Państwo w związku małżeńskim, nie ma możliwości, aby skorzystała Pani z programu MDM.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aneta Ciszewska

  Witam. Chciałabym prosić o odp. na nst. pytanie. Mój mąż jeszcze przed ślubem miał już swoje mieszkanko. Teraz 7 lat po ślubie nie układa nam się a mąż nie chce dać mi rozwodu. Mamy rozdzielność majątkową. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o jakiekolwiek dofinansowanie do mieszkania? Nie mam praw do mieszkania męża a ma 29 lat i dwoje dzieci.

 • Natalia

  Witam,

  Chciałabym się upewnić odnośnie dopłaty do domów szeregowych, a mianowicie chcielibyśmy z mężem kupić dom szeregowy o powierzchni 113m2 z czego 17m2 to garaż mieszczący się w bryle budynku. Czy otrzymamy dofinansowanie MDM. Pytam ponieważ obiło mi się o uszy że dom szeregowy traktowany jest jak mieszkanie czyli limit do 75m2. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Natalia

  Witam,
  Chciałabym się upewnić odnośnie dopłaty do domów szeregowych, a mianowicie chcielibyśmy z mężem kupić dom szeregowy o powierzchni 113m2 z czego 17m2 to garaż mieszczący się w bryle budynku. Czy otrzymamy dofinansowanie MDM. Pytam ponieważ obiło mi się o uszy że dom szeregowy traktowany jest jak mieszkanie czyli limit do 75m2. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Może Pan, ale za zakupione na własny rachunek materiały budowlane (wg stawki 23%). Jeżeli materiały będzie kupowała firma, zostaną one uwzględnione w usłudze budowy (stawka 8%). Nie ma jednak tego złego, w efekcie może Pan zaoszczędzić więcej środków, niż później odzyskać z VATu ze względu na limit, o którym pisaliśmy powyżej. Dodatkowo, nie zamraża Pan swoich środków w podatku.

 • Marcin

  Czyli podsumowując pierwszą możliwość gdy zatrudnię firmę budowlaną wówczas nie będę mógł odliczyć część różnicy pomiędzy stawkami 23% i 8% ?

 • Niestety nie, gdyż nabędzie Pan nieruchomość po skorzystaniu z programu MDM. Ograniczenie obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu otrzymania własności lokalu.

 • karol

  Dziękuję za odpowiedź. Czyli działkę mogę kupić. Dopytam jeszcze, gdy pojawi się trzecie dziecko, to czy wtedy obowiązuje to ograniczenie? Chodzi mi oto, czy wtedy będę już mógł wybudować te domki bez konsekwencji zwrotu dofinansowania MDM?

 • Witam. Ma Pan dwie możliwości, aby skorzystać z pomocy w ramach programu MDM.

  Pierwsza – to budowa systemem gospodarczym i zwrot części podatku VAT. Po zakończeniu budowy może Pan odliczyć część różnicy pomiędzy stawkami 23% i 8% za zakupione materiały budowlane. wystarczy złożyć druk VZM-1 oraz f-ry w urzędzie skarbowym. Jedna uwaga – jeżeli dom będzie budowała firma, wówczas będzie to usługa opodatkowana wg stawki 8% – nie będzie miał Pan wprawdzie czego odliczyć, ale nie będzie Pana także obowiązywał limit kwoty zwrotu. Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to maksymalnie 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

  Opcja druga – jeżeli ww. firma wybudowałaby dom na swojej działce, a Pan zakupiłby całą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM, ma Pan możliwość ubiegania się o kwotę dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest to możliwe. W takim przypadku pierwsza transza kredytu zostanie przeznaczona na spłatę dotychczasowego zobowiązania hipotecznego, pozostała część trafi na konto sprzedawcy. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • zaciekawiony

  Witam,

  czy mogę skorzystać z programu MDM wraz z narzeczoną tak aby każde z nas miało 1/2 mieszkania czy musimy być małżeństwem?

 • agata

  Dzień dobry,

  chce kupic mieszkanie na ktore wlasciciel ma kredyt, czy możliwe jest uzyskanie dopłaty mdm w tej sytuacji?

  Pozdrawiam,
  Agata

 • Marcin

  Dzień dobry
  Chciałbym ubiegać się o dofinansowanie do budowy domku jednorodzinnego do100m2 pow uzyt. Z tego co się zdążyłem już zorientować to muszę to zrobić metodą gospodarczą. Ale czy mogę to również zrobić za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Na jakich to jest wówczas zasadach. Jestem już po rozmowie z taką firmą i oni nie bardzo potrafili mi doradzić. Jedyne co się dowiedziałem to że od nich mogę jedynie liczyć na zwrot 8% podatku vat za materiały budowlane, ale to oni już się rozliczają z US i cenę jaką mi gwarantuję już uwzględnia tę zniżkę, jednakże znalazłem informację że podatek na materiały budowlane to ok 22%. Więc proszę mi napisać jak to zrobić prawnie i formalnie aby taka firma mogła mi wybudować taki dom ale jednoczenie abym mógł odliczyć sobie podatek zgodnie z MDM ?

 • Ww. kwestie nie powinny stanowić problemu. Ocieplenie ani ogrodzenie nie jest wymagane do odbioru technicznego budynku.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada obecnie mieszkanie, nie może więc Pani skorzystać z programu MDM. Zbycia lokalu niczego nie zmieni. w przypadku MDMu liczy się także fakt posiadania mieszkania w przeszłości.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w programie warunki.

 • Karolina Garwol

  witam

  czy mam szansę na dopłatę do kredytu na mieszkanie jesli otrzymałam od babci mieszkanie w darowiźnie (babcia żyje i nie mogę tam mieszkać), czy mogę się jakoś zrzec tego mieszkania a potem uzykać dofinansowanie?

 • Witam. Owszem, może pan zakupić działkę, a nawet rozpocząć budowę domków. Odradzam jednak ich oddanie do użytkowania przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Ministerstwo Rozwoju w swojej rekomendacji, którą można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#aktualizacja

  odradza taki sposób przeprowadzenia transakcji.

 • Jeżeli będzie to ułamkowa część własności nieruchomości mieszkaniowej, bank może nie zaakceptować Pańskiego wyjaśnienia, iż zakup nie nastąpił w celach mieszkaniowych.

 • karol

  Witam, właśnie otrzymałem kredyt na mieszkanie z dopłatą MDM. Chciałem zapytać, czy mogę teraz kupić działkę, na której w niedalekiej przyszłości chciałbym postawić domki letniskowe, żeby je wynajmować? Czy będzie to skutkowało koniecznością zwrotu dopłaty MDM? Ewentualnie czy mogę teraz kupić tą działkę a dopiero po 5 latach moge postawić domki letniskowe? Nie zamierzam tam mieszkać, tylko wynajmować wczasowiczom.

 • Mateusz

  Witam. Czy jest możliwość abym kupił mieszkanie z moim wkładem własnym a MDM po nowym roku przelałby środki na moje konto? Chce kupić mieszkanie które jest w budowie. Budowa kończy się za kilka miesięcy a środki z MDMu byłyby dopiero po nowym roku. Deweloper chce „zamknąć” segment wiec pieniądze musi mieć w tym roku.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Łukasz

  Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Co do kwestii zakupu nieruchomości w okresie po podpisaniu umowy kredytowej, a przed podpisaniem aktu notarialnego przytoczony przykład stanowi o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i stąd nastąpiła mam rozumieć dyskwalifikacja kredytobiorcy przez bank. Jak zatem rozpatrzyć by można mój ewentualny następujący scenariusz:
  Rodzina wielodzietna, posiadacz nieruchomości mieszkaniowej dokonuje zakupu ułamkowej części nieruchomości podczas wyżej opisanego okresu jako spłaty współwłaścicieli, lecz nie w celach zamieszkania. Czy tak samo analogicznie będzie to potraktowane jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?

 • Witam. Odnośnie Pańskich pytań:

  Ad 1. Tak, może. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 2. Nie, nie grozi Panu utrata dofinansowania z powodu zawarcia związku małżeńskiego. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ad 3. Tak. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Ad 4. Zmian raczej nie będzie, to program poprzedniej, obecnie niezbyt popularnej ekipy rządzącej. Obecny rząd raczej będzie promował swoje rozwiązania.

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Bank występuje do BGK o wypłatę środków 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli nie ma Pan jeszcze podpisanej umowy, bank mógł nie zamówić środków, wówczas płatność dla sprzedającego lokal może zostać wysłana dopiero po 20.05.

 • Rafał Podelski

  Witam
  Własnie oczekuje na podpisanie umowe z bankiem o kredyt( wszystkie dokumenty złozone itd.) wraz z dofinansowaniem MDM. Środki mam zarezerwowane do 15 maja. Bank jest świadomy o tym terminie. Czy jesli podpisze umowe kredytową w piatek to zdąże dostac środki ??
  Jak to dokładnie działa ? Bardzo prosze o in formację

 • Krzysztof

  Witam, skorzystalem z dofinansowania z programu MDM jako samotny wychowujących dziecko mam kilka pytań:
  1. Mieszkam z dzieckiem i jesteśmy zameldowani czy partnerka(matka dziecka) może z nami mieszkać i być zameldowania.
  2. Planujemy zawrzeć związek małżeński(trzeba BGK poinformować o planach) czy z tego powodu nie będziemy musieli zwrócić dofinansowania?
  3. Planujemy również drugie dziecko wiec nie istnieje żadna możliwość otrzymania dofinansowania na nie, dopiero na trzecie?
  4. Ustawodawca planuje jeszcze jakieś zmiany w programie MDM? Jeśli tak czy wiadomo co się może zmienić?

 • Antonona

  Szukam podobnego wątku i nie mogę znaleźć w takim razie pozwolę sobie zadać pytanie: Jestem w programie MdM jako samotna matka z jednym dzieckiem. Dostaliśmy 15%dofinansowania. Czy jesli w ciągu tych 5lat urodzi mi sie kolejne dziecko lecz nadal będę samotna matką czy wobec tego przysługuje mi kolejne 5%?

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie. Pani mąż, ze względu na fakt posiadania mieszkania nie może niestety skorzystać z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • ewa

  Witam. Jestem w zwiazku malzenskim i mieszkamy w domu ktory jest zapisany tylko na meza.Ja nie posiadam nic. Moje pytanie brzmi tak Czy jesli chcialabym kupic mieszkanie to czy moglabym skorzystac z programu MdM?

 • Witam. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać w przypadku kupna nieruchomości mieszkalnej spełniającej kryteria programu MDM przy pomocy specjalnego kredytu. Mogłaby Pani otrzymać dopłatę jedynie w przypadku kupna ww. domu od narzeczonego. Przypominam, że limit powierzchni użytkowej kwalifikujący dany lokal do programu MDM wynosi 100 m2 powierzchni użytkowej (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  witam. W Świetle prawa jestem jeszcze singielką i mam 31 lat. mój chłopak buduje dom, póki co z własnych środków. Powierznia użytkowa wynosi 117m2. Czy ja jako osoba samotna mogę ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji? czy moje dofinansowanie mogłoby być pomocą w budowaniu tego domu czy nie ma kompletnie takiej możliwości?

  pozdrawiam

 • Bank kredytujący wypłaci środki z dofinansowania w dowolnym, wybranym przez Panią terminie.

 • Aleksandra

  tylko pytanie czy w styczniu? bo jesli w umowie przedwstępnej czy też w akcie notarialnym ujmiemy styczeń a okaże się inaczej to mogą być problemy.

 • Witam. Lokal mieszkalny zakupiony w ramach programu MDM powinien zapewniać beneficjentowi odpowiednie warunki mieszkaniowe. Aby zakupić opisany przez Panią dom, musiałby on być ukończony (a przynajmniej po odbiorze technicznym). Dodatkowo – nieruchomość powinna się znajdować na wydzielonej działce i posiadać własną księgę wieczystą. Kupno takiego domu od rodziców męża za pomocą kredytu w ramach programu MDM pozwoliłoby Państwu na uzyskanie dofinansowania. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Proszę się nie martwić. Jeżeli Państwa wniosek o przyznanie dofinansowania zostanie zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia i podpiszą Państwo umowę kredytową z bankiem kwota dofinansowania na pewno trafi na konto sprzedającego lokal mieszkalny.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aga

  Proszę o informację, czy nie będąc małżeństwem mogę z chłopakiem wziąć kredyt z dofinansowaniem MDM? Czy w końcu związki partnerskie mogą uczestniczyć w tym programie? Chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania na 2017 rok, dlatego liczy się każda chwila, żeby zarezerwowaćśrodki z wypłat przyszłorocznych.

 • Aleksandra

  Proszę mi powiedzieć czy wypłata mdm w styczniu przyszłego roku jest pewna na 100% ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Paweł

  Witam,
  Przeczytałem warunki ale wolałbym się upewnić. Jeśli z zoną jesteśmy w wieku 35+ i wychowujemy dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, program już nas nie obejmuje?
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Monika

  Witam, mam nietypowe pytanie, gdyz dom w ktorym chcemy zamieszkac z mezem juz stoi, jest to dom gospodarczy na dzialce gdzie stoi juz dom jego rodzicow. Jest on w surowym stanie, same sciany, nic wiecej. Czy mamy szanse na jakies dofinansowanie? Nie mamy dzieci ani nie bylismy wlascicielami zadnych nieruchomosci. Z gory dziekuje za odpowiedz

 • Niestety, w chwili obecnej – nie ma takiego programu. Ew. jeżeli wychowuje Pan roje lub więcej dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki, może Pan skorzystać z MDMu.

 • Andrzej

  czy jest jakiś program dla starych, tj +35 lat i nie posiadających mieszkania?

 • Witam. Potwierdzam, nabycie lub otrzymanie w wyniku darowizny części lub całości nieruchomości mieszkalnej po przekazaniu własności lokalu nabytego w ramach programu MDM będzie skutkowało koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Odnośnie Pańskiego pytania – nabycie własności działki rolnej lub budowlanej (całości lub części, nabycie na wolnym rynku lub darowizna) nie stwarza groźby utraty dopłaty MDM.

  Kolejne pytanie – Czy nie ma przeciw wskazań, aby nabyć jakąkolwiek inną nieruchomość czy jej część po podpisaniu umowy kredytowej i rejestracji w BKG, ale przed zawarciem aktu notarialnego na mieszkanie z MDM? Wg Ustawy nie ma takich przeciwwskazań, kontaktowałem się jednak w tej sprawie z doradcami. Okazuje się, że był już taki przypadek. Bank został poinformowany, że wnioskodawca nabył mieszkanie w wymienionym okresie i wystąpił do Ministerstwa z prośbą o opinię. Odpowiedź opierała się o intencje Ustawy, czyli zapewnienie beneficjentowi możliwości mieszkaniowych. Na tej podstawie bank odmówił udzielenia kredytu z dofinansowaniem wskazując, że możliwości mieszkaniowe beneficjenta zostały spełnione. Nie udało mi się niestety dotrzeć do tego dokumentu, mogę więc jedynie przytoczyć ustny opis.

  Odnośnie doprecyzowania tematu upływu pięciu lat. Wg art. 14 Ustawy MDM okres liczony jest dokładnie od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Kwestia budowy domu – może Pan zacząć budowę tuż po nabyciu lokalu w ramach programu MDM, jednak jej zakończenie (odbiór techniczny budynku) będzie oznaczał uzyskanie własności innej nieruchomości mieszkalnej, co przełoży się na konieczność zwrotu dofinansowania (na podstawie art.14-go Ustawy).

  Rejestracja wniosku w systemie BGK Zlecenia oznacza wprowadzenie Pańskich danych osobowych i sprawdzenie limitów. Nie jest tożsama z „rezerwacją” środków. Rezerwacja odbywa się po zaakceptowaniu wniosku. W zależności od procesu w danym banku odbywa się to tuż po rejestracji lub dopiero po sprawdzeniu zdolności kredytowej.

  W przypadku dalszych pytań, zachęcam do wpisów na forum.

 • W takim razie nie ma problemu, można śmiało zgłaszać wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach MDMu. Jak zawsze – polecamy usługi doradców i rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Linn

  Witam, jest to stary domek jednorodzinny, ale 1/2 jego udziału nie stanowi osobnego lokalu. Posiada połowę własności całej nieruchomości, oczywiście mieszka tam matka a dom jest naprawdę mały – 2 pokoje, kuchnia, łazienka – nie ma mozliwości aby mieszkać tam wspólnie w przyszłości. Martwiliśmy się że odziedziczenie 1/2 nieruchomości może jego ”skreślić” z dofinansowania

 • Łukasz

  Dziękuje za odpowiedź. Wnioskuję z niej , iż na pewno nabycie bądź otrzymanie jakiejkolwiek nieruchomości mieszkalnej czy jej części skutkuje koniecznością zwrotu dofinansowania. Proszę potwierdzić czy dobrze wnioskuję. Dalej jednak nie otrzymałem odpowiedzi co w sytuacji gdyby była to sama działka budowlana lub rolna lub budowlano-rolna, niczym nie zabudowana. Bardzo proszę o odpowiedź: Czy mogę w okresie 5 lat od zakupu mieszkania w ramach dofinansowania mdm zakupić działkę na wolnym rynku? czy mogę otrzymać działkę w darowiźnie? czy mogę otrzymać część działki w ramach spłaty współwłaściciela (zniesienia współwłasności)? Co do kolejnej kwestii-proszę potwierdzić czy dobrze zrozumiałem, iż kluczowym punktem-od którego zaczyna następować powyższe ograniczenie 5 lat zakazu nabywania nieruchomości mieszkalnych to faktyczne nabycie czyli zawarcie aktu notarialnego na zakup mieszkania w ramach mdm. W związku z tym pytanie kolejne: Czy nie ma przeciw wskazań, aby nabyć jakąkolwiek inną nieruchomość czy jej część po podpisaniu umowy kredytowej i rejestracji w BKG, ale przed zawarciem aktu notarialnego na mieszkanie z MDM? Prócz tego proszę o doprecyzowanie tematu upływu pięciu lat . Czy będzie to dokładnie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego np 15.09.2016 do 15.09.2021 ? Czy pięć lat od końca roku kalendarzowego w którym akt notarialny zawarto czyli 31.12.2016 do 31.12.2021 ? Wreszcie kolejna możliwość to pięć następnych pięciu lat po roku w którym zawarto akt notarialny, czyli cały 2017,18,19,20,21; i wtedy ten okres może trwać nawet do końca 2022 roku (analogicznie do ordynacji podatkowej , gdzie 5 lat jest okresem de facto 6 letnim).

  Kolejna kwestia to pytanie czy w trakcie upływu tego okresu mogę rozpocząć i zakończyć budowę domu na własnej działce. Czyli po zakupie mieszkania w ramach mdm i otrzymaniu dofinansowania, w trakcie upływu 5 letniego okresu wybuduję własny dom mieszkalny, oczywiście zamieszkam w nim dopiero potem po 5 latach.Czy to jest jakoś uregulowane w ustawie, czy zachodzi konieczność zwrotu dofinansowania gdybym wybudował dom? Proszę także o informację co oznacza termin rejestracji w BGK? Kiedy konkretnie następuje rezerwacja środków? W momencie złożenia wniosku czy podpisania umowy kredytowej? Pytanie o tyle ważne, gdyż umowę kredytową podpisze w czerwcu, natomiast zawarcie aktu notarialnego nastąpi we wrześniu / październiku. Wtedy może znowu zabraknąć środków….Czekam na odpowiedź i z góry dziękuje.

 • Łukasz

  Dziękuje za odpowiedź. Wnioskuję z niej , iż na pewno nabycie bądź otrzymanie jakiejkolwiek nieruchomości mieszkalnej czy jej części skutkuje koniecznością zwrotu dofinansowania. Proszę potwierdzić czy dobrze wnioskuję. Dalej jednak nie otrzymałem odpowiedzi co w sytuacji gdyby była to sama działka budowlana lub rolna lub budowlano-rolna, niczym nie zabudowana. Bardzo proszę o odpowiedź: Czy mogę w okresie 5 lat od zakupu mieszkania w ramach dofinansowania mdm zakupić działkę na wolnym rynku? czy mogę otrzymać działkę w darowiźnie? czy mogę otrzymać część działki w ramach spłaty współwłaściciela (zniesienia współwłasności)? Co do kolejnej kwestii-proszę potwierdzić czy dobrze zrozumiałem, iż kluczowym punktem-od którego zaczyna następować powyższe ograniczenie 5 lat zakazu nabywania nieruchomości mieszkalnych to faktyczne nabycie czyli zawarcie aktu notarialnego na zakup mieszkania w ramach mdm. W związku z tym pytanie kolejne: Czy nie ma przeciw wskazań, aby nabyć jakąkolwiek inną nieruchomość czy jej część po podpisaniu umowy kredytowej i rejestracji w BKG, ale przed zawarciem aktu notarialnego na mieszkanie z MDM? Prócz tego proszę o doprecyzowanie tematu upływu pięciu lat . Czy będzie to dokładnie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego np 15.09.2016 do 15.09.2021 ? Czy pięć lat od końca roku kalendarzowego w którym akt notarialny zawarto czyli 31.12.2016 do 31.12.2021 ? Wreszcie kolejna możliwość to pięć następnych pięciu lat po roku w którym zawarto akt notarialny, czyli cały 2017,18,19,20,21; i wtedy ten okres może trwać nawet do końca 2022 roku (analogicznie do ordynacji podatkowej , gdzie 5 lat jest okresem de facto 6 letnim).
  Kolejna kwestia to pytanie czy w trakcie upływu tego okresu mogę rozpocząć i zakończyć budowę domu na własnej działce. Czyli po zakupie mieszkania w ramach mdm i otrzymaniu dofinansowania, w trakcie upływu 5 letniego okresu wybuduję własny dom mieszkalny, oczywiście zamieszkam w nim dopiero potem po 5 latach.Czy to jest jakoś uregulowane w ustawie, czy zachodzi konieczność zwrotu dofinansowania gdybym wybudował dom? Proszę także o informację co oznacza termin rejestracji w BGK? Kiedy konkretnie następuje rezerwacja środków? W momencie złożenia wniosku czy podpisania umowy kredytowej? Pytanie o tyle ważne, gdyż umowę kredytową podpisze w czerwcu, natomiast zawarcie aktu notarialnego nastąpi we wrześniu / październiku. Wtedy może znowu zabraknąć środków….Czekam na odpowiedź i z góry dziękuje.

 • Tylko proszę nie pokazywać tego posta żonie 😉

 • Witam. Limit powierzchni użytkowej domu w Państwa przypadku wynosi 110 m2. Proszę pamiętać, że nie wszystkie pomieszczenia są wliczane do powierzchni użytkowej. Tutaj może Pan znaleźć więcej szczegółów na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • zendesign

  pomyślę 😉
  Dziękuję za odp.

 • Witam. Dofinansowanie jest wyliczane wg sytuacji beneficjenta w momencie rejestracji wniosku o dopłatę. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Niestety, nie pomoże nawet trójka dzieci (przerabialiśmy taki wariant). Rozdzielność majątkowa również nie zda egzaminu – na podstawie art. 6-go Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu razem. Jedyna opcja – w przypadku rozwodu zostanie Pan singlem bez mieszkania i mógłby Pan ew. skorzystać z MDMu, ale czy warto?

 • Witam. Nie ma minimalnej, wymaganej wartości kredytu. Proszę jedynie pamiętać, że kwota kredytu pomniejszona o wartość dopłaty nie może być mniejsza niż 50% wartości nieruchomości. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Maciej

  Witam. W przypadku rodziny z czwórką dzieci (ja 36, partnerka 32 lata) możemy liczyć na dofinansowanie MDM na dom o powierzchni około 140m2. Nadmienię iż ślub będzie na początku czerwca zatem stanowimy brzydko pisząc konkubinat.

 • Artur

  Witam,
  Skorzystałem z programu MDM pod koniec zeszłego roku (grudzień 2015) jako singiel bezdzietny. W tym roku rodzi mi się dziecko. W związku z tym czy mogę ubiegać jeszcze o dofinansowanie + 5% ?
  Pozdrawiam

 • zendesign

  Czyli żadnych szans? Nawet gdybyśmy mieli trójkę dzieci? A czy mogę sam próbować przystapić do programu? Albo rozdzielność majątkową? Lub Sprzedali obecne mieszkanie i zwrócili dopłaty? Są jakiekolwiek mozliwości?

 • reres

  Jaki jest minimalny kredyt jeżeli chodzi o wartość nieruchomości i lata?
  Nie zamierzam wspierać banksterki a skoro socjaliści dają dopłaty to chciałbym z nich skorzystać bo w podatkach zabierają razy dwa.
  Singiel, Rzeszów.

 • Witam. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2

  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • zendesign

  Witam,
  Moja żona kupiła mieszkanie na kredyt korzystając z dopłat Singiel na swoim zanim jeszcze wzielismy slub. Później wzielismy ślub, później urodził się syn, teraz czekamy na drugie dziecko. Mieszkanie które kupiła żona robi się ciasne i chcielibyśmy kupić większe.
  Pytanie brzmi: Czy mamy szanse na skorzystanie z MDM?
  Jeżeli tak to co z obecnym mieszkaniem i dopłatami.
  Proszę o odpowiedź, ewentualnie podlinkowanie pomocnych artykułów.
  W.

 • Witam. Odnośnie pierwszego pytania – na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego, to uzyskanie nawet części praw do własności opisanego przez Pana domu będzie skutkowało koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Odnośnie drugiego pytania – okres 5-ciu lat powinien być liczony od momentu podpisania umowy ostatecznej przekazania własności mieszkania (aktu notarialnego). Sprawdzę jeszcze kwestę upływu tego okresu, gdyż ostatnio kolega miał dyskusję, że nie powinno to być liczone wg liczby dni, ale lat kalendarzowych.

  Rezerwacja środków w programie MDM następuje w chwili akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wg mojej wiedzy – niestety nie jest możliwe sfinansowanie takiej transakcji w ramach programu MDM. W przypadku przetargu, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. O ile mi wiadomo, banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • program MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Odnośnie partnera – zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Dawid

  Witam. Chciałbym nabyć mieszkanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej na które niebawem będzie przetarg. Wiem już że nie ma na ten rok środków na dopłaty a jedynie można otrzymać kwotę kredytu a dopłatę w styczniu 2017r. Niestety Spółdzielnia nie przewiduje takiej sytuacji podzielenia wpłaty na mieszkanie a jedynie wymaga pełnej kwoty 30dni od wygrania przetargu. Czy jest jakiś sposób na pogodzenie sytuacji czy regulamin MDM i SM się wykluczają?

 • Łukasz

  Łukasz

  Dzień dobry.
  Proszę o wyjaśnienie następującej sprawy. Jestem w trakcie realizacji zakupu
  mieszkania w ramach programu MDM. Wszelka dokumentacja jest złożona do banku,
  czekam na ostateczną decyzję i podpisanie umowy kredytowej na początku czerwca,
  a w następstwie do 90 dni podpisanie aktu notarialnego, z wypłatą środków z MDM
  dla zbywcy w styczniu 2017 roku. Obecnie równolegle, przeprowadzam w rodzinie
  uregulowania w celach uporządkowania tematu , dotyczące zniesienia
  współwłasności na działkach zabudowanych starym domem w innym rejonie kraju,
  służącym nam jako domek wakacyjny .Według ustawy w okresie 5 lat od zakupu
  nieruchomości w ramach MDM nie mogę nabyć innej nieruchomości ze względu na
  konieczność zwrotu dopłaty. Proszę o wyjaśnienie jakich nieruchomości to
  dotyczy: działki, działki zabudowanej domem wraz z obiektem typu szopa,
  zniesienia współwłasności i przejęcia części domu np 1/8 czy 1/2 czy 3/4
  (podział dopiero nastąpi). Czy ma tutaj wpływ forma załatwienia sprawy czyli
  darowizna, spłata całkowita bądź częściowa innych członków rodziny…Innymi
  słowy co mogę po skorzystaniu z MDM a czego nie mogę w temacie zakupu bądź
  otrzymania działki , domu, części domu?

  Proszę także o jednoznaczne wskazanie jak i od kiedy liczyć okres 5 lat z
  ustawy? Od złożenia wniosku (składałem w marcu)? Od decyzji kredytowej (połowa
  maja)? Od podpisania umowy kredytowej (początek czerwca)? Od zlecenia wypłaty
  kredytu? Od podpisania aktu notarialnego (mam w umowie przedwstępnej do końca
  października)? Czy wreszcie od daty otrzymania środków przez zbywcę z MDM ( to
  będzie styczeń 2017)? Wreszcie kiedy termin na zakaz nabycia nieruchomości
  upływa-z końcem piątego roku kalendarzowego czy dokładnie licząc 5 lat od danej
  chwili , którą Państwo wskażecie.

  Ostatnia kwestia to zapytanie kiedy następuje rezerwacja środków z MDM – w
  momencie złożenia wniosku w banku komercyjnym?, podpisania umowy? czy też
  dopiero po zawarciu aktu notarialnego i wydaniu dyspozycji o przyszłej
  realizacji dopłaty?

  Z góry dziękuję za odpowiedzi, na tak ważne dla mnie informacje.

 • Łukasz

  Dzień dobry. Proszę o wyjaśnienie następującej sprawy. Jestem w trakcie realizacji zakupu mieszkania w ramach programu MDM. Wszelka dokumentacja jest złożona do banku, czekam na ostateczną decyzję i podpisanie umowy kredytowej na początku czerwca, a w następstwie do 90 dni podpisanie aktu notarialnego, z wypłatą środków z MDM dla zbywcy w styczniu 2017 roku. Obecnie równolegle, przeprowadzam w rodzinie uregulowania w celach uporządkowania tematu , dotyczące zniesienia współwłasności na działkach zabudowanych starym domem w innym rejonie kraju, służącym nam jako domek wakacyjny .Według ustawy w okresie 5 lat od zakupu nieruchomości w ramach MDM nie mogę nabyć innej nieruchomości ze względu na konieczność zwrotu dopłaty. Proszę o wyjaśnienie jakich nieruchomości to dotyczy: działki, działki zabudowanej domem wraz z obiektem typu szopa, zniesienia współwłasności i przejęcia części domu np 1/8 czy 1/2 czy 3/4 (podział dopiero nastąpi). Czy ma tutaj wpływ forma załatwienia sprawy czyli darowizna, spłata całkowita bądź częściowa innych członków rodziny…Innymi słowy co mogę po skorzystaniu z MDM a czego nie mogę w temacie zakupu bądź otrzymania działki , domu, części domu?
  Proszę także o jednoznaczne wskazanie jak i od kiedy liczyć okres 5 lat z ustawy? Od złożenia wniosku (składałem w marcu)? Od decyzji kredytowej (połowa maja)? Od podpisania umowy kredytowej (początek czerwca)? Od zlecenia wypłaty kredytu? Od podpisania aktu notarialnego (mam w umowie przedwstępnej do końca października)? Czy wreszcie od daty otrzymania środków przez zbywcę z MDM ( to będzie styczeń 2017)? Wreszcie kiedy termin na zakaz nabycia nieruchomości upływa-z końcem piątego roku kalendarzowego czy dokładnie licząc 5 lat od danej chwili , którą Państwo wskażecie.
  Ostatnia kwestia to zapytanie kiedy następuje rezerwacja środków z MDM – w momencie złożenia wniosku w banku komercyjnym?, podpisania umowy? czy też dopiero po zawarciu aktu notarialnego i wydaniu dyspozycji o przyszłej realizacji dopłaty?
  Z góry dziękuję za odpowiedzi, na tak ważne dla mnie informacje.

 • Ola

  Witam mam pytanie?. Dostałam kredyt z MDM jako matka samotna z dzieckiem. wiem że muszę tam zamieszkiwać z dzieckiem ale czy muszę się tam też zameldować z dzieckiem??? Czy mój partner też może tam zamieszkać i zameldować się ????

 • Witam. Piwnica, wg rekomendacji BGK nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Domek Pani męża nie stanowi żadnej przeszkody w przypadku chęci skorzystania z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aleksandra

  Witam, proszę mi powiedzieć czy w powierzchnię użytkową lokalu wlicza się piwnica? Mieszkanie, które chcemy kupić bez piwnicy ma 64.48 m2( czyli mieści się w warunkach mdm). W księdze wieczystej jednak w Dziale I Rubryka 1.5 – Obszar widnieje 81.38 m2. W związku z tym mam pytanie czy mieścimy się w metrażu aby przystąpić do mdm czy nie?

 • Joanna Kmita

  witam,
  mamy domek będący majątkiem odrębnym męża, ja nie mam własnego mieszkania, mam troje dzieci, czy ja mogę sama wziąć udział w programie i zakupić z dopłatą 65 metrowe mieszkanie?

 • Na podstawie art. 6-go Ustawy MDM małżeństwa przystępują do programu wspólnie, jeżeli nie nastąpiła akceptacja wniosku w systemie BGK Zlecenia, na wniosku powinniście się Państwo pojawić oboje.

  Termin 60 dni dotyczy okresu od momentu rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania do czasu jego akceptacji w systemie BGK Zlecenia. Jeżeli wniosek został już zaakceptowany, jedyne ograniczenia czasowe będą związane z procesem w banku kredytującym.

 • zakłopotana

  Zarówno na wniosku MdM, jak i na wniosku kredytowym powinniśmy być wpisani obydwoje? w bankach wielkie oczy robią

  i dwa – jeśli pierwszy wniosek składany był 15 marca, to jest 60 dni na podpisanie w tym banku umowy kredytowej? co jeśli składałam pierwszy wniosek do PKO – na MdM, a teraz chciałabym tam kończyć proces kredytowy – czyli teraz składać wraz z mężem wniosek – podobno do 15 maja powinna być podpisana umowa kredytowa u nich, a wiadomo, że do tego dnia nie zdążą z decyzją, to jedyna opcja składć kolejne wnioski do innych banków? z pominięciem PKO, czy też jest na to jakaś możliwość?

 • Niestety – nawet wtedy.

 • Iwona

  Nawet wtedy kiedy będę miała trójkę dzieci ?

 • Witam ponownie, dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie Państwa uczestnictwa w programie. Z punktu widzenia wysokości kwoty dofinansowania, Państwa stan cywilny nie ma znaczenia. Dopłata będzie taka sama przed i po Państwa ślubie. Jeżeli mogę jednak doradzić, polecam skorzystać z programu jak najszybciej. Program cieszy się wyjątkową popularnością, każdego dnia jest rezerwowane ponad 3 mln PLN środków z dopłat.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego

  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Linn

  Witam, proszę o konkretną informację: Mój chłopak odziedziczył po
  zmarłym ojcu 1/2 domu, drugą połowę odziedziczyła jego matka. Czy
  wyklucza go to z programu MDM ? Czy lepiej gdyby brał kredyt sam jako
  singiel? czy lepiej brać razem po ślubie? (ja nie jestem właścicielem
  ani współwłaścicielem żadnej nieruchomości)

 • Linn

  Witam, proszę o konkretną informację: Mój chłopak odziedziczył po zmarłym ojcu 1/2 domu, drugą połowę odziedziczyła jego matka. Czy wyklucza go to z programu MDM ? Czy lepiej gdyby brał kredyt sam jako singiel? czy lepiej brać razem po ślubie? (ja nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem żadnej nieruchomości)

 • Anna

  Witam, Jesteśmy z mężem w wieku 39, 44, jednak w tym roku urodzi nam się 3-cie dziecko i uzyskamy drugą młodość w MDM 🙂 W tej chwili mamy małe mieszkanie a chcielibyśmy kupić większe z dopłatą. Moje pytanie brzmi- czy po sprzedaniu naszego starego mieszkania będziemy mogli wcześniej spłacić kredyt czy jest to niedopuszczalne w programie?

 • Owszem, można. Wtedy najpierw regulowane jest zadłużenie, a pozostałe środki wpływają na konto zbywcy.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Może Pani złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pani zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pani otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Na obu wnioskach powinni być wpisani oboje Państwo.

 • Wszelkie formalności związane z wypłatą kwoty dofinansowania załatwia bank kredytujący.

 • Joanna P

  Witam.
  Proszę o informację czy można otrzymać dopłatę MdM na dom z rynku wtórnego na ktorym jest zadłużenie komornicze, a nie jest to jeszcze licytacja? W księdze wieczystej widnieje ostrzeżenie.

 • zakłopotana

  rozumiem, że mogę teraz złożyć wniosek do innego banku – mam NWR z PKO – i na wniosku MdM wpisuję tylko siebie, a na wniosku kredytowym siebie i męża?

 • Grzegorz

  Witam, Czy dla wypłaty ostatniej transzy kapitału własnego z MdM wymagane jest aby nabywca złożył wniosek osobiście do BGK, czy wystarczy, że Bank złoży taki wniosek wraz z informacją o wypłacie ostatniej raty kredytu? Czy istnieje wzór takiego wniosku?

 • Witam. Owszem, w uzasadnionych przypadkach BGK dokonuje korekty w złożonych wnioskach (na prośbę banku kredytującego). Wbrew pozorom, nie są to wcale rzadkie przypadki, ludziom zdarza się mylić. korekta to kwestia kilku dni roboczych, jeżeli w wyniku zmiany powierzchni nie zostaną przekroczone limity ceny/powierzchni – to nie ma Pan się czym martwić.

 • Witam. Nie jest. Wymieniona kobieta może skorzystać z programu MDM, o ile dzieci spełniają warunki wymienione w nowelizacji ustawy MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Panią zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Problem może być ew. z umową kredytową, ale tą kwestię bank wyprostuje w ramach wewnętrznych procedur.

 • Balbinna

  Witam.
  Proszę mi napisać czy kobieta (będąca mamą trójki dzieci), posiadająca prawa do lokalu mieszkalnego jest wykluczona z możliwości zapisania się w programie MDM ?

 • zakłopotana

  Witam serdecznie; 15 marca został zarejestrowany mój wniosek MdM do BGK – jest potwierdzenie; wówczas byłam panną, zatem wniosek o MdM został przeze mnie złożony jako singiel. W międzyczasie wyszłam za mąż i teraz dopiero możemy wspólnie złożyć wniosek kredytowy. Jak teraz to ugryźć? bo wniosek MdM był zarejestrowany jako singiel, a teraz jestem w związku małżeńskim – dopłata niby w tej samej wysokości; byłam w banku i nie umieli mi udzielić odpowiedzi co teraz

 • Piotr

  Dzień dobry.Po złożeniu wniosku i wszystkich dokumentów do banku okazało się że developer źle obliczył powierzchnię użytkową nieruchomości. Bank rozpatrujący wniosek zażądał inwentaryzacji powierzchni użytkowej. Po inwentaryzacji powierzchni użytkowej bank rozpatrujący wniosek powiedział że jest ok, jednak teraz czekamy na decyzję BGK w kwestii zmiany powierzchni użytkowej we wniosku o dofinansowanie. Dodam tylko, że przed inwentaryzacją bank rozpatrujący wniosek stwierdził że istnieje możliwość zmiany powierzchni w samym wniosku do BGK i żeby działać w kwestii inwentaryzacji. Proszę o informację czy spotkał się Pan wcześniej z takim przypadkiem i czy BGK faktycznie dopuszcza zmianę powierzchni po złożeniu wniosku, czy tak naprawdę ten błąd developera eliminuje nas i decyzja ze strony BGK będzie negatywna? Dodam tylko że wszystkie wymagania zostały spełnione. Z góry dziękuję i pozdrawiam

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Ze względu na dosyć szybko wyczerpującą się pule dopłat sugerowałbym Państwu złożyć wniosek jak najszybciej. Z punktu widzenia wysokości dofinansowania, Państwa stan cywilny nie ma znaczenia.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Pani, jako jedynie poświadczająca zdolność nie musi spełniać warunków programu MDM.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ok, dodałem info powyżej.

 • Trochę inaczej. Bank ma czas do 2016-05-11 na zaakceptowanie Pani wniosku w systemie BGK zlecenia.

 • Witam. Po urodzinach bliźniąt Pani narzeczony będzie mógł skorzystać z możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia w formie spłaty części kredytu (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania). Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dzieci wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Z programu wyklucza jedynie posiadanie 100% własności nieruchomości mieszkalnej. Nawet, gdyby posiadała Pani cała działkę, nadal mogłaby Pani skorzystać z programu MDM.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Martyna

  Witam. W styczniu bieżącego roku ówczesny narzeczony otrzymał dopłatę MDM do zakupu mieszkania. Posiadaliśmy 1 dziecko. Aktualnie spodziewamy się bliźniąt, które przyjdą na świat w październiku. Czy otrzymamy dopłatę do dofinansowania za urodzenie się bliźniąt? W sumie będzie to trójka dzieci. Jeśli tak to w jakiej kwocie? Czy jeśli otrzymamy dopłatę to wpłynie to na wysokość raty, czy na okres spłacanego kredytu? Mieszkanie, które nabyliśmy ma 54,1 m2 w województwie dolnośląskim, z poza obszaru Wrocławia. Pozdrawiam

 • Magda Słodka

  Termin 60 dni od momentu rejestracji wniosku dotyczy rejestracji w BGK czy w banku, do kt. ja złożyłam wniosek? Na certyfikacie mam napisane: „wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego z dnia 12 marca złożony przez (…) w banku (…) został zarejestrowany w BGK w dniu 15.03.”, czyli ostatnim dniem kiedy muszę podpisać umowę kredytową jest 9 czy 12 maja? (bank twierdzi, że musi mieć 1 dzień dodatkowy na przesłanie dokumentów do BGK.)

 • Marta

  w przeszłości byłam posiadaczką mieszkania

 • Marta

  Witam,
  jestem z partnerem w nieformalnym związku. Niestety nie mamy możliwości przystąpić do MDM jako para czy ewentualnie małżeństwo, gdyż ja w przyszłości byłam posiadaczką mieszkania.
  Czy w związku z tym mój partner nie mając pełnej zdolności kredytowej może przystąpić do MDM jako singiel, a ja poświadczę za niego w banku lub będę współkredytobiorcą? Oczywiście nie licząc na żadne prawa do nieruchomości z MDM.
  Czy w przypadku, kiedy bedzie taka możliwość pobierzemy się dofinansowanie przepadnie?

 • Magdalena

  Dzień dobry, razem z moim narzeczonym planujemy kupno mieszkania. Za jakieś 2 lata chcemy wziąć ślub i zaraz potem dziecko. Czy możemy już teraz złożyć wniosek jako narzeczeni z zamiarem kupna mieszkania np. w 2018r. ? Czy lepiej zaczekać na zawarcie związku małżeńskiego? Nie jesteśmy właścicielami ani nigdy nie byliśmy żadnej nieruchomości. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

 • Olga

  W powyżej opisanych warunkach programu przeczytałam, że:
  „Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.”

  Bardzo proszę o informację czy mamy szansę na skorzystanie z programu jeśli nie mamy jeszcze ślubu ale posiadamy działkę po 1/2 udziału na mnie i mojego narzeczonego. czy dobrze rozumieniem, że jedno z nas jako singiel mimo że jest współwłaściciel działki może skorzystać z programu?

 • Owszem, o ile nieruchomość będzie położona w Polsce, a bank kredytujący akceptuje obcokrajowców. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Obcokrajowiec z PESEL

  Witam,
  jestem na karcie stałego pobytu i mam nadany numer PESEL spełniam kryteria mdm (wiek, nie miałem wcześniej nieruchomosći). Czy mogę ubiegać się o kredyt z MDM?

 • Jedyna opcja, to niestety zgoda sprzedającego. Do niedawna sugerowaliśmy wypłatę sprzedającemu wypłatę własnych środków w formie zaliczki, a potem odzyskanie dofinansowania. Po wydaniu oświadczenia Ministerstwa nie rekomendujemy już jednak takich czynności. Ew. szczegóły można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, można. konieczność zwrotu dofinansowania zachodzi jedynie w przypadku nabycia całości lub części innego lokalu mieszkalnego. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Przy budowie domu systemem gospodarczym kredyt nie jest wymagany. Wystarczy jedynie zbierać faktury VAT. Limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m2 (lub 110 m2, jeżeli wychowują Państwo troje lub więcej dzieci).

 • martyna695

  Witam. Chce kupić dom jako singiel. Mam możliwość skorzystania z MDM. Problem polega na tym że sprzedający nie chce sie zgodzić na wypłate reszty pieniedzy w styczniu wiec ja musze teraz wziaść dodatkowy kredyt. Jak rozwiązać taki problem aby móc skorzystać z pomocy?

 • Piotr

  Witam, mam pytanie, czy w ciągu 5 lat po skorzystaniu z programu MdM można nabyć lokal użytkowy? A w zasadzie zaadaptować strych na lokal użytkowy i kupić go od Wspólnoty? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Paweł Szczepaniak

  Witam, chcę kupić działkę za swoje pieniądzę i wspomóc się kredytem MDM na budowę domu.
  Dom chciałbym budować przez różne firmy wybierając na zasadzie przetargów z róznych serwisów. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z programu MDM?

 • ewa1999

  Witam !Chcialam zapytac czy gdy prowadze budowe domu systemem gospodarczym to musze wziasc kredyt czy tylko mam odliczany podatek vat? I rozumiem ze powierzchnia max 100mkw pow uzytkowej.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej – oczywiście powinni Państwo także spełniać warunki programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • O ile mieszkanie zostanie zakupione w Polsce, a bank kredytujący zaakceptuje obcokrajowców – można. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Odpowiadając na Pańskie pytania:
  Ad 1. Przeniesienie kredytu do innego banku oznacza de facto spłatę pierwotnie zaciągniętego zobowiązania. Jeżeli nastąpi to w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM – będzie się wiązało z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Ad 2. Nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Олена Береза

  Witam! Też mam pytanie. Czy z programu MDM ma prawo skorzystać para małżeńska z Ukrainy posiadająca Kartę Stałego Pobytu i Kartę Polaka…

 • Олена Береза

  Witam! Też mam pytanie. Czy z programu MDM ma prawo skorzystać para małżeńska z Ukrainy posiadająca Kartę Stałego Pobytu i Kartę Polaka…

 • Paweł

  Dzień dobry,
  1. Czy korzystając z programu MdM możliwa jest zmiana kredytodawcy bez utraty dopłaty, inaczej mówiąc czy po roku lub 3 latach będę mógł przenieść kredyt do innego banku?
  2. Czy otrzymanie mieszkania w spadku zobowiązuje do zwrotu dopłaty z programu MdM?

 • Jeżeli wymieniona 1/6 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asia

  WITAM, mam pytanie. Moja mama zmarła w 2003 roku. Rodzice mieli dom. W 2007 roku ojciec wziął ponownie slub. Teraz dokonali wpisu na księgę wieczystą , że w 1/6 jestem wtspółwłaścicielem domu po zmarłej matce. Czy dostanę w takim razie dopłatę z programu? Proszę o odpowiedź…..

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli dany lokal przekracza wartość limitu – nie ma możliwości, aby zakupić go w ramach programu MDM.

  Doradcy mogą jednak zaproponować „tradycyjny” kredyt hipoteczny, którym można będzie sfinansować także większe nieruchomości.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Adrian

  Kupując dom np. 150m2 nie otrzymam żadnego dofinansowania? Pisze że do 100m2, myślałem że dostanę jedynie tak jakby dopłatę za mieszkanie do 100m2.

 • W ramach programu MDM można nabyć 100% własności danego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania). Nabycie części ułamkowej nieruchomości, nie stanowiącej samodzielnego lokalu nie jest niestety możliwe.

 • Monika Gellert

  Witam, mam pytanie czy możliwe jesu uzyskanie kredytu z dopłatą MDM jeśli bedzie to udział w nieruchomości ze wskazaniem na lokal mieszkalny ?

 • 60 dni dot. terminu na podpisanie umowy jest liczone od momentu jej wygenerowania (data decyzji ostatecznej banku). Osobny termin 60 dni dotyczy okresu od momentu rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania do czasu jego akceptacji w systemie BGK Zlecenia.

 • Magda Słodka

  dziękuję za info. Złożyliśmy wniosek w banku A z datą wypłaty 31.05 (i taką datę mamy na certyfikacie z BGK bo tak było na umowie rezerwacyjnej z deweloperem). W miedzyczasie podpisaliśmy umowę dewelop. z datą wypłaty 30.06 (opóźnienie dewelopera w zakończeniu budowy). Poszliśmy do Banku B gdzie mamy już pozytywną wstępną decyzję (na podst. umowy rezerwacyjnej z datą wypłaty 31.05), przynieśliśmy umowę dewelop. , chcemy procedować dalej i pojawił się problem, o kt. pisałam.

  A jak z 60 dniami na podpisanie umowy z bankiem-od kiedy się liczą?

 • Jeżeli dobrze zrozumiałem, to sytuacja wygląda tak:

  W banku A złożyli Państwo wniosek z planowaną datą wypłaty na 31/05. Podpisują umowę deweloperską. W banku B chcą Państwo złożyć wniosek z planowaną datą wypłaty na 30/06. Kolega potwierdził, że faktycznie system tego nie przepuści.

  Bank B powinien wprowadzić datę taką jak bank A czyli 31/05 (o ile taka data wynikała z wcześniejszych dokumentów) i dopiero podpisaniu umowy w banku B złożą Państwo wniosek o wypłatę dofinansowania wskazując nową datę 30/06.

 • Magda Słodka

  Będę wdzięczna za sprawdzenie i potwierdzenie. Pracownik Banku twierdzi, że analityk odrzuci wniosek przy procedowaniu (obecnie mam wstępną decyzję kredytową), bo nie ma zgodności co do terminu wypłaty między umową deweloperską (30.06) a przyznanym certyfikatem, z przeiwdywanem terminem wypłaty środków z BGK(31.05).
  I jeszcze jedno-czy wymagany termin 60 dni na podpisanie umowy kredytowej liczy się od daty mojego wniosku w Banku czy daty rejestracji wniosku w BGK ?

 • W Pańskim przypadku – można spłacić kredyt w dowolnej wysokości, nawet całkowicie, bez konsekwencji ze strony programu MDM. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Przy składaniu wniosku o przyznanie dofinansowania wyznaczyła Pani określony termin wypłaty kwoty z programu MDM. Nie jest to jednak termin ostateczny. Bank kredytujący (także ten, w którym obecnie ubiega się Pani o kredyt) może prosić w BGK o skorygowanie tej daty. O ile się orientuję, wystarczy złożenie prostej dyspozycji zmiany terminu wypłaty dofinansowania. Jeżeli można – upewnię się jeszcze jutro odnośnie tej kwestii i dam znać.

 • Dawid

  mam pytanie odnosnie sankcji za splate czesci kredytu przekraczajaca 50 % LTV przed przeniesieniem wlasnosci

  sam zawarlem umowe w czerwcu 2014 na starych zasadach na minimalna wymagana kwote 50 % (reszta wklad wlasny plus MDM), wyplata z BGK nastpila w listopadzie 2014 r. (zakonczenie prac budowlanych). Przeniesienie wlasnosci nasapilo pozniej bo w czerwcu 2015 r. jeszcze przed wejsciem nowelizacji. Od grudnia 2014 do czerwca 2015 zaczalem regularnie splacac kredyt (raty kapitalowo odsetkowe jeszcze jak nie mialem wlasnosci co de facto powodowalo ze mialem mniej kapitalu niz 50 % wartosci przed przeniesieniem wlasnosci.

  Wydaje sie to abstrakcyjne ale czy mozliwe ze trzeba by zwrocic tutaj doplate, byly to regularne raty kapitalowo – odsetkowe, poza tym przeniesienie wlasnosci nastapilo przed nowelizacja o ktorej wtedy nawet nie mialem prawa wiedziec ?

 • Magda Słodka

  mam zarejestrowany wniosek w BGK z marca(posiadam certyfikat o przyznanej dopłacie) z datą wypłaty srodków do końca maja br.(tak było w umowie rezerwacyjnej). Podpisałam umowę deweloperską i tam termin wypłaty zmienił się na 30.06.(opóźnienie budowy) . Obecnie mam problem bo w banku (innym niż ten który składał wniosek do BGK) twierdzą, że nie mogą tego terminu zmienić w systemie bankowym. Jak to można zmienić -jakaś podpowiedź bo pracownik banku rozkłada ręce:(

 • Witam. O ile się orientuję – jest taka możliwość. Prosiłbym jednak o kontakt z doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Dokładną kwotę dofinansowania może Pan wyliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Witam. O ile się orientuję – jest taka możliwość. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wszystko zależy od tego, w jakiej lokalizacji Pan mieszka. Dokładną kwotę można wyliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kacper

  Witam serdecznie a jak mam mieszkanie ze wspólnoty jestem głównym najemcą z umową na czas nieokreślony z prawem do pierwokupu mogę wykupić mieszkanie i dostać dofinansowanie ? i ile takiego dofinansowania będzie jeśli mieszkanie kosztuje 60 tysięcy zł 38 m2 Mam dziecko które wychowuję z Partnerką bez ślubu ile dostane dofinansowania ?

 • Kacper

  Witam chciałbym się dowiedzieć czy mógłbym skorzystać z MDM, w moim wypadku jestem głównym najemcą mieszkania gdzie mam umowę ze wspólnotą podpisaną na czas nieokreślony czy mógłbym z dopłatą MDM wykupić na własność mieszkanie ?

 • lukasz bartosh

  Chciałbym jako singiel kupić 2 pokojowe mieszkanie za ok 75 tys zło o powierzchni 36 m.Wkładu własnego mogę uzbierać do końca 2018 r ok 45 tys.Na resztę chciałbym wziąć kredyt,czy dostanę dofinansowanie z programu MDM i na ile?

 • Witam ponownie/ jeżeli złoży Pani wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków na 2017-ty rok i zostanie podpisana umowa kredytowa, sprzedający ma 100% gwarancji, że otrzyma dofinansowanie (środki są rezerwowane w momencie akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia). Odnośnie drugiej części pytania -może Pani dodać zapis w akcie notarialnym szczegółowo opisujący sposób wypłaty środków (łącznie z dofinansowaniem),

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karolina Monika Bartko

  Witam, chciałabym sie dopytać, pisałam już wczeniej ze w ostatnim momencie wycofał sie nam sprzedający, mieliśmy juz dofinansowanie przyznane, wiem juz ze niestety nie da sie go przekalkulowac na inne mieszkanie, moge sie starac o dofinansowanie w przyszłym roku ale czy jeżeli złoże wniosek w tym roku moge być pewna ze dostane je w 2017? i czy prawie mozna uregulowac to ze sprzedający poczeka na nie do 2017 roku i je na pewno dostanie?

 • Witam. W przypadku wyboru innego lokalu konieczne będzie niestety złożenie ponownego wniosku o przyznanie dofinansowania. Tym razem procedura przyznawania kredytu powinna już pójść szybciej. Bank ma już Państwa dokumenty. Uwaga- jeżeli rezerwacja dotyczyła puli na 2016-ty rok, rezygnacja z podpisania umowy oznacza utratę dofinansowania w tym roku (na 216-ty rok nie ma już środków w MDMie). Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety, nie jest to prawda. Jeżeli uzyska Pan prawo do własności mieszkania przed skorzystaniem z programu MDM – utraci Pan możliwość ubiegania się o dofinansowanie (gdyż stanie się Pan posiadaczem mieszkania). Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Natomiast uzyskanie spadku po skorzystaniu z MDMu nie niesie za sobą konieczności zwrotu dopłaty.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Sugerowałby więc pospiech, aby zdążyć z MDMem przed sprawą spadkową. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Kasia Mała 33

  Witam,
  Mam zrobioną rezerwację na dofinansowanie ale chcielibyśmy kupić większe mieszkanie u tego samego developera. Chciałabym zapytać czy jest możliwość zmiany kupowanego mieszkania jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej? Czy nie stracimy tego dofinansowania? Czy jest taka możliwość zmiany?

 • Dany

  Witam,
  słyszałem, że jeśli dostało się mieszkanie w drodze spadku, to nadal można skorzystać z MDM, niedługo ma się odbyć sprawa spadkowa i nie wiem czy muszę się śpieszyć z zakupem mieszkania, czy mogę poczekać na spokojnie i kupić po orzeczeniu sądu?

 • Anna B.

  Dzień dobry!

  Razem z mężem chcemy na 2018 rok zacząć budować dom jednorodzinny. Nie wiemy czy do tego czasu uda nam się odłożyć pieniądze „pod zastaw”. Czy jest to w ogóle możliwe, abyśmy mogli otrzymać pomoc z tego programu? Kiedy należy składać wnioski?

 • Witam. Wg ustawy – lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. bank kredytujący nie udzieli Panu kredytu na budynek bez odbioru technicznego. Najlepiej więc, aby poprzedni inwestor dokonał ww. odbioru, a Pan mógłby wtedy odkupić nieruchomość w ramach MDMu. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.