Program „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Program Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Dzisiaj przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kredytem w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

– W jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM.

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM należy zaciągnąć kredyt w banku, który podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli są państwo zainteresowani, który z banków oferuje najkorzystniejsze warunki – zachęcamy do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z państwem telefonicznie i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

– Jaka powinna być minimalna kwota kredytu w programie MDM.

Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej obecnej narzeczonej?

Tak, po formalizacji związku istnieje możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki do kredytu jako współkredytobiorcy.

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

– Posiadam rozdzielność majątkową z mężem/żoną. Czy mogę sam przystąpić do kredytu w ramach programu MDM?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

sprawdz_doplate150

 • Bezpłatnie sprawdź najlepsze kredyty na Twoje mieszkanie lub dom. Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Okres kredytowania jest dowolny(ale oczywiście nie mniejszy niż 15 lat). Dodatkowo proszę pamiętać, że w większości banków okres kredytowania + wiek najstarszego kredytobiorcy nie mogą przekroczyć 75 lat.

 • Witam. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed wrześniem 2015 (uprawomocnienie nowelizacji MDM) oraz nastąpiło przeniesienie własności zakupionego lokalu – może Pan spłacić kredyt bez konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Wojtek

  Witam w 2014 roku przystąpiłem do programu mdm moje pytanie brzmi czy jeśli spłacę kredyt szybciej to stracę cześć dofinansowania skoro nowelizacja ustawy weszła w życie w 2015 r

 • Magda

  Witam czy w programie mdm mogę wziąć kredyt tylko na 15 lub 30 lat czy mogę no na 20 lat? Mam przyznany mdm teraz tylko sprawna kredytu. Pozdrawiam

 • Może Pani przystąpić do aktu razem z mężem. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Duska

  Witam. W 2016 roku wzięłam kredyt z dopłatą mdm na singla. Współkredytobiorcą był mój narzeczony. W lipcu 2017 wzięliśmy ślub, wypłata mdm miała miejsce w październiku. Jako że na umowie deweloperskiej jestem tylko ja, a w marcu będę podpisywać akt końcowy przeniesienia własności – stąd pytanie czy mogę do aktu końcowego przystąpić wraz z mężem czy z racji udzielonego wsparcia mdm na akcie własności mogę być tylko ja? Dziękuję

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Katarzyna

  Witam, mój mąż w 2014 roku zakupił mieszkanie z dopłatą MDM jako singiel. Spodziewamy się pierwszego dziecka, które urodzi się przed upływem 5 lat od przystąpienia do programu. Czy możemy liczyć na dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5% wartości mieszkania, czy dotyczy to tylko trzeciego i kolejnych dzieci?

 • Nie – przynajmniej nie do czasu odbioru technicznego. Jeżeli kupuje Pan lokal w budowie , a nie budynek mieszkalny – nie będzie miał zastosowania zapis art. 14-go ustawy.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • pl spinach

  Witam. Mam kredyt MDM ktory uruchomilem 4 lata temu. Chcialbym kupic dom wybudowany ale nie skonczony (brak odbioru budynku). Czy w takim przypadku strace czesc dofinansowania?

 • Polecamy się.

 • Aleksandra

  Bardzo dziękuję za pomoc.

 • Tak, gdyż w programie MDM współkredytobiorca nie jest beneficjentem (i przyszłym właścicielem mieszkania). Wspomaga jedynie zdolność właściwego beneficjenta.

 • Aleksandra

  Czy w sytuacji nabycia lokalu od rodziców mogą być oni jednocześnie współkredytobiorcami, o jakich mowa w art. 6 ust. 3 ustawy?

 • Tak. W ramach programu MDM można także nabyć mieszkanie od rodziców. Grunt, aby lokal spełniał limity ceny i powierzchni.

 • Aleksandra

  Witam. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu następującej kwestii – czy rodzice jednego z nabywców mogą być jednocześnie zbywcami lokalu stanowiącego przedmiot kredytowania w MDM i współkredytobiorcami w MDM?

 • Jeżeli nastąpiło już przekazanie własności mieszkania (a pisze Pan, że tak) warunek dot. minimalnego wkładu własnego 50% nie musi być zachowany.

 • Bartłomiejas

  czyli nie przeszkadza tu nic u mnie, że kredyt zaciagniety na mieszanie stanowi tylko 50% a drugie 50% to wklad własny razem z MDM?.
  Mimo wszystko moge nadpalcic kredyt do wysokosci dofinansowania MDM?

 • ok, to w skrócie – przed upływem 5-ciu lat (od momentu uzyskania własności mieszkania) może Pan nadpłacić kredyt w kwocie maksymalnie równej wartości otrzymanego wsparcia MDM, po 5-ciu latach – kredyt można spłacić chociażby w całości.

 • Bartłomiejas

  Prawo własności zostało juz przeniesione na mnie.
  Jestem prostym człowiekiem, nie rozumiem czy mogę w mojej sytuacji zrobic nadpłatę czy nie?

 • Sylwia

  Od złożenia wniosku jaki jest czas przyznania kredytu i podpisania umowy? Ile cała procedura trwa ?

 • W skrócie – tak.

 • Sylwia

  Czyli w skrócie- mogę wziąć ślub przed wypłatą dofinansowania ale po podpisaniu już umowy z bankiem ??

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Sylwia

  Witam mam pytanie. Mam podpisaną umowę wstępną rezerwacja z deweloperem, wczoraj składałam wniosek o MDM dzisiaj dostałam odpowiedź że został przyznany i kwota dofinansowania zostanie wypłacona 15 marca. Występuje z wnioskiem kredytowym jako sigileka wychowująca 1 dziecko ( samotna matka). W połowie lutego zamierzam wziąć ślub cywilny ale będzie podpisana rozdzielnosc majątkowa więc będę jedynym właścicielem jak i kredytobiorca. Moje pytanie brzmi czy zmiana statusu od przyznania mdm może wpłynąć że będę musiała zwracać kwotę dofinansowania bo w chwili przyznania byłam singielka a w chwili wypłaty mezatka? Czy muszę przekładać ślub?

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Bartłomiejas

  Kupilem mieszkanie za 240tys. w 2016
  50% to kredyt. a drugie 50% to wkład własny (100tys wkład własny + 20tys MDM)
  mam teraz 10tysięcy wolnych środków i chciałbym nadpłacic kredyt. czy w moim przypadku nie grozi mi utrata dofinansowania?

 • Żona nie musi być współkredytobiorcą. Wystarczy akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Niekoniecznie. Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt jak najszybciej, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Mateusz

  Witam.
  Czy muszę brać kredyt w tym samym banku, który przyzna mi MDM ?
  Pozdrawiam

 • BB

  Witam, dwa lata temu zakupiłem mieszkanie z dopłatą mdm. W najbliższym czasie planuję wziąć ślub i chciałbym, żeby żona po ślubie miała takie same prawa do własności tego mieszkania jak ja. Kredyt również jest tylko na mnie. Jak rozwiązać to sprawę? Czy konieczne jest dopisanie żony do kredytu?

 • Nowelizacja ustawy MDM wprowadziła sankcje dla wcześniej podpisanych umów jedynie w przypadku, kiedy nadpłata nastąpiła przed przeniesieniem własności mieszkania i w jej skutku LTV kredytu spadło poniżej 50%. Jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności, kredyt można spłacić nawet w całości – bez konsekwencji zwrotu dofinansowania (cały czas mówimy o umowach kredytowych podpisanych przed wejściem w życie nowelizacji).

  Dokładniej – mowa o tym artykule: „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Reasumując: jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

 • Domek

  Witam.
  Również pytanie dotyczące wcześniejszej nadpłaty kredytu. Umowa kredytowa w programie MDM podpisana z bankiem w marcu 2015 roku. Otrzymałem dofinansowanie w wysokości 20 tys zł. Chciałbym dokonać częściowej nadpłaty (drugiej już), która (łącznie z poprzednią) nieco przekracza kwotę tego dofinansowania. Wydaje mi się, że w momencie podpisywania umowy KH, nie było żadnych ograniczeń ze strony MDM w związku z wcześniejszą nadpłatą, czy całkowitą spłatą.
  W związku z powyższym mam pytanie – czy aktualna nowelizacja ustawy dotyczy tylko nowych umów, czy też zawartych w 2015 rok i w związku z tym musiałbym spłacić część środków MDM w przypadku nadpłaty przekraczającej kwotę dofinansowania?

 • Witam. Jako wcześniejsza spłata powinny być traktowane tylko ponadharmonogramowe spłaty (czyli kapitał spłacony w ratach nie powinien być traktowany jako nadpłata).

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • okChris

  Witam, chciałem prosić o wyjaśnienie dotyczące wcześniejszej spłaty części kredytu hipotecznego,
  z dofinansowaniem z programu Mieszkanie dla Młodych.
  Z programu MdM otrzymałem 21 135,10 zł, przy kredycie w kwocie 207 000 zł. Teraz chciałbym dokonać wcześniejszej spłaty części kredytu w kwocie 20 000 zł. Według mojej interpretacji jest to dozwolone bez konieczności zwrotu dopłaty. Zwrócono mi, jednak uwagę, że według innej interpretacji, kwota kapitału spłacona w odsetkach wlicza się do kwoty, którą mogę nadpłacić.
  Która interpretacja jest poprawna?

 • Witam. Jeżeli podpisał Pan umowę przed nowelizacją programu MDM (wrzesień 2015) i nastąpiło już przeniesienie własności lokalu, to może Pan spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM. Dopiero nowelizacja wprowadziła obostrzenia dot. wcześniejszej spłaty – wcześniej ich nie było. Jeżeli bank twierdzi inaczej, polecam poprosić o uzasadnienie tej decyzji poparte zapisami ustawy MDM.

 • Niestety, nadal jeszcze czekamy na odpowiedź. Przypomnę się.

 • Rafał

  może jakieś wieści? W banku dalej nie wiedzą 😉

 • Andrzej Bączyk

  Witam, mam pytanie umowę kredytową z bankiem w ramach mdm podpisałem w grudniu 2014 roku akt własności otrzymałem w marcu 2016. Czy mogę dowolnie nadpłacać kredyt? Bank twierdzi że w mojej sytuacji będę musiał oddać dopłatę mdm , w przypadku większej nadpłaty kredytu.

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Krzysztof Kozłowski

  Witam ,mam pytanie . Dofinansowanie przyznane jako singlowi ,umowa deweloperska podpisana, decyzja wstepna kredytu przyznana ,w miedzyczasie wzialem slub i wraz z zona jesteśmy wstepnymi kredytobiorcami ,bank nie chce udzielić kredytu w związku ze zmianą statusu z singla ( mdm na singla) na małżeństwo , czy jest jakieś rozwiązanie ?

 • Proces kredytowy w szczytowym okresie dostępności programu MDM trwał około 1,5 miesiąca. Z podobnym terminem należy się liczyć w przypadku styczniowej puli. Jeżeli wniosek zostanie złożony na początku roku, realny termin wpływu środków szacowałbym na końcówkę lutego. Dofinansowanie jest wypłacane jednorazowo, jako ostatnia część płatności.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Kaśka Koszałka-Baran

  Staram się o kredyt MDM w styczniu 2018r. Wiem, że pieniądze wypłacane są osobno kredyt i osobno MDM. Kiedy dofinansowanie MDM jest wypłacane (po jakim czasie od wypłaty kredytu) i w ilu ratach?

 • Tak. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Red Wings

  Czyli jak miałem dofinansowania 17 200 to mogę nadplacic 17 199. I nic nie będę musiał zwracać? To pięknie (mój wkład własny to 15kk)

 • Gratulacje z powodu urodzin syna.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Wkład własny nie jest rozpatrywany jako nadpłata kredytu.

 • Red Wings

  Witam. Mam kredyt MDM chciał bym go nad płacić. Gdy kupowałem mieszkanie wpłaciłem 15 tys wkładu własnego czy to również liczy się teraz do sumy nadpłaty?

 • Michał Misiu

  Witam, w Lutym 2017 roku przystąpiłem z żoną do programu MDM i dokonałem zakupu mieszkania. W dniu 10.11.2017 urodził nam się syn dowiedziałem się niedawo, że powinienem się starać o większą dopłatę. Czy to prawda ? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Owszem, jest. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Po 5-ciu latach od momentu otrzymania dofinansowania BGK nie będzie się ubiegał o zwrot. Chodziło mi o sytuację, kiedy spłaca Pan kredyt przed upływem okresy karencji, a następnie zbywa mieszkanie. Na podstawie art. 14 podobna akcja spowodowałaby zwrot części dofinansowania – tyle, że nie ma Pan kredytu, czyli znika element ew. nacisku na kredytobiorcę.

  PS. Kolega, który mógłby potwierdzić ten temat jest aktualnie na urlopie ojcowskim. Jak już mu minie pierwszy szok – ma mi odpisać.

 • Kamil

  A czy w przypadku budowy pierwszego domu bycie właścicielem mieszkania w przeszłości jest przeszkodą do starania się o zwrot VAT?

 • Rafał

  Anna, to już analizowałem. Nie ma czegoś takiego i się nie obawiają. Nic z tego tak się nie liczy – żadne raty kapitałowe, odsetki etc, nic się tak nie sumuje. Wiem na 100% gdyż tez się nad tym zastanawiałem. Ja mam jeszcze bardziej skomplikowaną sytuacji niż opisana powyżej i na wszystko mam informacje z pierwszej ręki :). Poczytaj moje posty – sytuacja wygląda jak opisana przeze mnie.

 • Rafał

  ad1.Po 5latach mogę zbyć mieszkanie, czemu BGK miałby egzekwować zwrot dopłaty?Na jakiej podstawie?
  ad2 Zgadza się, obostrzenia nadpłata ale banki tak jak pisałem powyżej umożliwiają aneksowanie kredytu, Hipotetycznie można by go skrócić do … 1 miesiąca 🙂 lub dowolnego innego okresu. Oczywiście nie zmienia to faktu, że mieszkania nie można zbyć ale tak jak pisałem – zakładamy, że wszystkie inne warunki są spełnione. Mieszkam, nie sprzedaje mieszkania, tylko spłacam kredyt jak najszybciej (bo mam takie możliwości czego ustawa w żadnym wypadku nie zabrania). Obostrzenia w nowelizacji ustawy dotyczą niemożności sprzedania mieszkania przez 5 lat, oraz obowiązku mieszkania tamże, nie ma tam nic o obowiązku posiadania kredytu po otrzymaniu MDM 🙂

  p.s. mój bank nie odzywa się od 2 tygodni – myśli 😉

 • Witam. Jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności lokalu, a umowa kredytowa została podpisana przed nowelizacją MDM (wrzesień 2015), kredyt można spłacić w całości, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

  Sankcje dot. nabycia innego mieszkania w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania MDM nadal będą obowiązywać.

 • A.

  Dzień dobry, proszę o poradę. Kredyt MDM wzięty w 2014, czy mogę spłacić kredyt w całości ? W mojej umowie jest tylko zapis, że przez 5 lat nie mogę wynająć i sprzedać mieszkania. Nie ma również nigdzie mowy o tym, że kwota nadpłaty przez 5 lat nie może przekroczyć kwoty dofinansowania. To weszło chyba dopiero w 2015 roku w nowelizacji, czyli prawo nie działa wstecz, tak?
  Jeśli mogłabym i spłaciłabym kredyt to już mnie nie wiąże umowa o niemożliwości zakupu kolejnego mieszkania przez 5 lat?
  z góry dziękuję

 • Rozdzielność majątkowa nie ma w przypadku programu MDM większego znaczenia. Na podstawie art. 6 ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Piotr Andrzejczak

  Dobrze, a gdyby istniała rozdzielność majątkowa pomiędzy mną a żoną?

 • Witam. Jeżeli Pana żona zakupi po ślubie mieszkanie – będzie Pan musiał zwrócić cześć dofinansowania. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Zakup działki budowlanej nie spowoduje konieczności zwrotu dopłaty MDM.

 • Piotrek

  Posiadam mieszkanie w MDM , narzeczona posiada również mieszkanie ale kupione za gotówkę . Czy po ślubie ona będzie mogła kupić jakieś mieszkanie ? Oraz czy po ślubie wspólnie możemy kupić działkę budowlana ? I jak wygląda sprawdzenie tego że ktoś nabył nieruchomość i będzie musiał zwrócić dopłatę .

 • Po skróceniu okresu kredytowania to nadal będą raty harmonogramowe.

 • Anna Musiał

  Mówię tu i ratach które ulegną zmianie po skróceniu okresu kredytowania. Co w tedy ?

 • Witam. Spłata rat harmonogramowych w żaden sposób nie skutkuje zwrotem dofinansowania (w ustawie nie ma słowa nt. zysku od kapitału).

 • Przesłałem prośbę o potwierdzenie pytania do kolegi, który temat MDMu zna „z pierwszej ręki”. Dam znać, jak tylko wróci jakieś info. Wspomniałem o okresie 5-ciu lat, gdyż związany jest on z czasem, w którym nie można zbyć lub wynająć zakupionej nieruchomości. Bank ma w takim przypadku realny wpływ na beneficjenta odnośnie zwrotu dofinansowania. Teoretycznie mógłby Pan przecież spłacić kredyt w przeciągu 5-ciu lat po czym sprzedać mieszkanie. Wówczas BGK byłoby niezwykle trudno wyegzekwować zwrot dopłaty.

  Przyszła mi do głowy jeszcze jedna kwestia. W pierwotnej wersji ustawy (przed nowelizacją) można było spłacić kredyt praktycznie następnego dnia po wypłacie dofinansowania i wówczas nie obowiązywały żadne sankcje. Nowelizacja wprowadziła obostrzenia jedynie w zakresie nadpłaty kredytu. Na dobrą sprawę – skrócenie okresu kredytowania i spłata rat harmonogramowych nie powinny skutkować zwrotem dopłaty.

 • Rafał

  brzmi lepiej 🙂 tzn też się zastanawiacie. To polecam zupełnie nie analizować 5 lat (bo czemu akurat 5, a nie 3 albo 1 albo 7?) – ten okres nie ma nic do rzeczy, a 5 lat odnosi się do zupełnie innych kwestii (sprzedaż, wynajem nieruchomości etc). Wedle ustawy warunek kredytu na minimum 15 lat powinien być spełniony przy ubieganiu się o dofinansowanie a potem… no obecnie z info jakie mam to ich to nie interesuje, bo tym zajmuje się bank, który mi kredyt udzielił (a oni nie wiedzą, napisali, że „może” trzeba będzie oddać aczkolwiek nie wiedzą, myślą:) ). Ja z chęcią skróciłbym bym kredyt do minimum aby zapłacić jak najniższe odsetki 🙂

 • ok, sorry, trochę zmyliła mnie kwestia wymienionej nadpłaty. Na postawie art. 6, ust. 1 pkt. 4 – kredyt powinien zostać udzielony na minimum 15 lat. Ustawa nie wspomina jednak, co może z kredytem dziać się dalej. W zamierzeniu ustawodawcy zapewne taki miał być minimalny okres kredytowania, jednak jednoznacznie nie zostało to sformułowane. Część banków ma już w ofercie możliwość skrócenia okresu kredytowania – jeżeli można, potwierdzę, czy przewidują także skrócenie poniżej okresu karencji 5-ciu lat.

 • Rafał

  Ale tu chyba nie o tym jest mowa? Zatem wyjaśnię, bo cenię sobie Waszą
  wiedzę aczkolwiek powyższa odpowiedź jest chyba nie na temat (BGK wysyła
  mnie do banku, a bank nie wie od tygodnia, a Wy wiecie po 2h 🙂 –
  szacunek. Zapytam tak jak bank – Tak czy Nie? Czy mogę po otrzymaniu
  MDM, spełnienie warunku kredytu 50%, podpisaniu aktu notarialnego,
  nadpłacie do wysokości dofinansowania w wyniku czego mój kredyt został
  skrócony z 15 lat do 7 lat ANEKSOWAĆ kredyt skracając go do 2,3,5 lat
  (najkrótszy możliwy). Optymalizuje koszty kredytu przy jednoczesnym
  spełnieniu warunków zachowania otrzymanego MDM, pozostałe warunki są
  spełnione.

 • Rafał

  Ale tu chyba nie o tym jest mowa? Zatem wyjaśnię, bo cenię sobie Waszą wiedzę aczkolwiek powyższa odpowiedź jest chyba nie na temat (BGK wysyła mnie do banku, a bank nie wie od tygodnia, a Wy wiecie po 2h 🙂 – szacunek. Zapytam tak jak bank – Tak czy Nie? Czy mogę po otrzymaniu MDM, spełnienie warunku kredytu 50%, podpisaniu aktu notarialnego, nadpłacie do wysokości dofinansowania w wyniku czego mój kredyt został skrócony z 15 lat do 7 lat ANEKSOWAĆ kredyt skracając go do 2,3,5 lat (najkrótszy możliwy). Optymalizuje koszty kredytu przy jednoczesnym spełnieniu warunków zachowania otrzymanego MDM, pozostałe warunki są spełnione.

 • Ustawa wypowiada się w tej kwestii jasno. Łączna nadpłata powyżej kwoty otrzymanego dofinansowania w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu w ramach MDM skutkuje zwrotem części dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Rafał

  Tak zrobione. Zastanawiam się czy można obecnie aneksować umowę kredytową i kredyt skrócić np na 3 lata (po nadpłacie rata jest sporo niższa). Czy ktoś się orientuje czy można tak zrobić i nie być zmuszonym do zwrotu MDM ? (3 dzieci, mdm >100k). W banku nie wiedzą, myślą od tygodnia. BGK przerzuca sprawę do banku.

 • Witam. Nie będzie to problemem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Magda

  Proszę o odp. czy nie będzie stanowić problemu jeśli z mężem mamy inne adresy zameldowania?

 • Witam. Owszem, decyduje kolejność złożenia i akceptacji wniosku. Jeżeli chodzi o wkład własny – wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Kaśka Koszałka-Baran

  Witam, pula śtodków MDM jest na określoną kwotę na całą Polskę. Co decyduje, ktory z wnioskodawców otrzyma dofinansowanie a kto nie? Wg kolejności złożenia wniosku – kto pierwszy ten lepszy? Chce z mężem postarać się o dofinansowanie w styczniu 2018, ale martwimy się że go nie otrzymamy – dofinansowanie miałoby być naszym wkładem własnym. Jak to działa?

 • Witam. Nie będzie to przeszkodą. Jedynie Pani – jako beneficjenta MDMu, powinna spełniać wymogi programu.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Agnieszka

  W celu poprawy zdolności kredytowej chciałabym dołączyć do kredytu moją mamę. Czy przeszkodą będzie to, że jest ona właścicielem domu?

 • Witam. Druga część puli dopłat z 2018-go roku zostanie uruchomiona dopiero po 2018-01-01 i wtedy można będzie rejestrować wnioski. Sugerowałbym jednak kontakt z doradcą najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

  Odnośnie drugiej części pytania – jeżeli ww. działa na zasadach deweloperskich (czyli np. prowadzi rachunek powierniczy) – to będzie to rynek pierwotny. W innym przypadku mówimy o zakupie na rynku wtórnym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MSŚ

  Czy jeśli składamy wniosek kredytowy jeszcze w 2017 r. to czy możemy starać się o dopłatę jakby osobno po Nowym Roku? Kupujemy dom (w stanie deweloperskim) od osoby prowadzącej działalność (zakład remontowo budowlany) ale niebędącą deweloperem. Czy będzie to rynek pierwotny czy wtórny? Nieruchomość i my spełniamy warunki programu.

 • Niekoniecznie. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Karolina Andrzejczak

  Czy trzeba mieć wkład własny?

 • Jeżeli było to 100% własności mieszkania – nie może Pan skorzystać z MDMu (chyba, że wychowuje Pan min troje dzieci).

 • Kamil

  Wszystkie warunki spełniam, natomiast nie mam w ogóle dzieci a byłem właścicielem mieszkania. Szkoda, bo nie dysponuję wkładem własnym.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu.

 • Kamil

  Dzień dobry, niedawno sprzedałem mieszkanie, które 3 lata temu wziąłem na kredyt, i którego byłem właścicielem. Teraz chciałbym kupić inne mieszkanie. Wtedy nie korzystałem z programu. Czy teraz byłoby to możliwe? Pozdrawiam

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W ramach programu MDM można nabyć 100% własności danej nieruchomości. Na dobrą sprawę – może Pani odstąpić swoją część pozostałym właścicielom, a potem odkupić całość w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Ania

  Dzień dobrym czy mogę skorzystać z MdM przy wykupie mieszkania (rynek wtórny) w którym posiadam już 1/8 udziału?

 • Do kredytu może Pani dołączyć w każdej chwili, dla banku to korzystniejsza sytuacja (dodatkowe zabezpieczenie kredytu).

 • Katarzyna P

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. A czy do kredytu również mogę teraz dołączyć czy po 5 latach? Czy zależy to od konkretnego banku czy jest z góry regulowane? BGK?
  Doradca z banku kredytującego mówił, że dopiero po 5 latach, a wcześniej na Państwa stronie czytałam, że taka możliwość jest.

 • Witam. Owszem, można również dokonać nadpłaty w celu skrócenia okresu kredytowania.

 • Może Pani bez problemu zostać po ślubie współwłaścicielką mieszkania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Rafał

  Bank w którym mama MDM i kredyt umożliwa w przypadku nadpłaty albo skrócenie okresu kredytowania albo zmniejszenie wysokości raty. Z finansowego punktu widzenia lepiej jest skrócić okres kredytowania. Czy to jest możliwe, nie zostanie zabrane dofinansowanie ? (kredyt na 15 lat, MDM —> po nadpłacie wyjdzie 7 lat) (wszystkie inne warunki są spełnione, pytanie tylko o skrócenie okresu kredytu)

 • Katarzyna P

  Dzień dobry,
  Kilka miesięcy temu mój mąż wziął jako singiel kredyt mdm na mieszkanie i podpisał umowę przedwstępną. W międzyczasie wzięliśmy ślub – chciałabym dołączyć do kredytu oraz do podpisywanej za kilka dni księgi wieczystej i współwłasności. Czy jest to możliwe czy musimy czekać 5 lat?

 • Witam. Spłata harmonogramowa (kapitał + odsetki) nie skutkuje zwrotem dofinansowania. Może Pan nadpłacić kredyt w kwocie (lub kwotach) w sumie równej 17.199 PLN (w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania MDM) i nie będzie trzeba zwracać dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Mateusz B

  Dzień dobry, być może to pytanie już padło, ale chciałbym otrzymać konkretną informację na konkretnym przykładzie. Otrzymałem 17 200 zł dofinansowania z funduszy MdM, czy jeśli w ciągu 5-lat, od dnia podpisania aktu notarialnego wpłacę do mojego banku 17199 zł łącznie to nie będę zobowiązany do zwrotu części dofinansowania z MdM?

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Wtedy można będzie spłacić kredyt bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Siostra może zostać współwłaścicielką mieszkania dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania przez Panią własności ww. lokalu. Wcześniejsze ustalenie współwłasności będzie się wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kasia

  Po pięciu latach od przeniesienia własności można spłacić kredyt. Jak podpisaliśmy akt notarialny 20 pazdziernika 2015r , to 21 października 2020r mogę splacic cały kredyt?

 • Ania Czarnota

  Witam! Mam takie problem
  Przystępuje do kredytu razem z siostrą. Siostra postawiła mi warunek, ze do kredytu ze mną przystąpi jeżeli będzie współwłaścicielem mieszkania. Ona ma już mieszkanie, więc nie spełnia kryteriów. Czy mogę ustanowić ją współwłaścicielem o jakimś czasie?

 • Witam. Przeniesienie własności odbywa się w momencie podpisania ostatecznego aktu notarialnego.

  Jeżeli chodzi o wcześniejszą spłatę – po przeniesieniu własności mieszkania kredyt można w przeciągu 5 lat nadpłacić w maksymalnej kwocie równej wysokości przyznanego dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Goska

  Witam .mam 2 pytanią a mianowicie w marcu tego roku kupiliśmy mieszkanie w mdm. I chciałam zapytać przeniesienie własności jest z dniem podpisania aktu notarialnego czy z dniem wpisu do księgi wie system ? A druga kwestia to otrzymaliśmy 93 tys. Dofinansowania. Teraz chcemy nadplacic kredyt czy mogę nadplacic tą kwotę 93 tys. Czy jednak pomniejszyć tą kwotę o kapitał który wpłacę wciągu tych pięciu lat od zaciągnięcia kredytu?

 • Hmm, jeżeli Pana umowa kredytowa została zawarta przed nowelizacją, a przeniesienie własności mieszkania odbyło się przed całkowitą spłatą kredytu – raczej nie ma podstaw do zwrotu dofinansowania. Pierwotna wersja ustawy nie przewidywała żadnych sankcji z tytułu spłaty kredytu. Dopiero nowelizacja wprowadziła takie zapisy.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Ten warunek obowiązuje także dla umów zawartych przed nowelizacją – ale w Pana sytuacji nie powinien mieć zastosowania, bo spłata nastąpiła po przeniesieniu własności nieruchomości.

  Przypadek 2 – obowiązujący dla umów zawartych po nowelizacji MDMu. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.

  Reasumując – proponuję złożyć w banku pismo wyjaśniające, że spłata Pańskiego kredytu nastąpiła po przeniesieniu własności mieszkania, czyli zapisy art. 16 Pana nie dotyczą. Z kolei zapisy art. 6 i art 14. ustawy MDM dotyczą umów zawartych po wejściu nowelizacji w życie.

 • Krzysztof

  Witam.
  mam następujący problem.
  Otóż zakupiłem mieszkanie w programie mdm 20.08.2015 czyli przed wejściem w życie nowelizacji. W sierpniu 2017 (mieszkanie budowano 2 lata) podpisałem akt notarialny na przeniesienie własności. Tego samego dnia złożyłem w banku dyspozycję spłaty całkowitej kredytu.
  Dzisiaj otrzymałem pismo z banku wzywające do spłaty dofinansowania. Powołują się na art.16 ustawy z dnia 29.09.2013 r, ,,o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi” (tj. Dz.U. z 2017 poza 1184 z późn. zm)
  Prośba o pomoc czy ich wezwanie jest zasadne ?
  Sprawa bardzo pilna, w piśmie jest 7 dni na dokonanie zwrotu środków.

 • Witam. Jeżeli dobrze pamiętam, najpierw należałoby skontaktować się z bankiem i dokonać odłączenia kredytobiorcy.

 • mamaz

  W nawiązaniu do powyższej sytuacji: Sama jestem teraz w trakcie rozwodu. Kredyt z dopłatą z MDM wzięliśmy z mężem 2 lata temu. Kredyt był brany w oparciu o mój dochód, mąż był wówczas bezrobotny. Jaką kolejność dokonywania wszelkich formalności należy zachować, aby nie stracić dopłaty? Czy przed orzeczeniem o rozwodzie przepisać mieszkanie i kredyt na mnie, czy dokonać tych czynności po rozwodzie? Czy kolejność ma jakikolwiek wpływ?

 • Witam. Skrócenie okresu kredytowania nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Maciej R.

  Witam,
  skorzystałem z dofinansowania w 2014 roku, chciałbym skrócić okres kredytowania do okresu krótszego niż minimalne 15 lat potrzebne do otrzymania dofinansowania. Czy w tym przypadku będę musiał zwracać część otrzymanego dofinansowania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Michał Dąbrowski

  Witam. Oboje z żoną skończyliśmy 40 lat, mamy 2 dzieci niepełnoletnich. NIE Mieliśmy nigdy mieszkania na własność. Czy w tym przypadku możemy starać się o kredyt z MDM?

 • Owszem, partnerka nie musi nawet spełniać kryteriów programu MDM (wiek i fakt nieposiadania nieruchomości), gdyż nie będzie beneficjentką programu, a jedynie wspomoże Pana zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Dzień dobry.
  Jestem singlem, i kredytobiorcą korzystającym z MDM.
  Czy moja partnerka może być współwłaścicielem takiego domu ?
  Lub posiadać 1/2 udziału ? Nie jest kredytobiorcą – gdyż nie posiada zdolności.
  Pozdrawiam

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kate Adams

  Cześć wszystkim.

  Nazywam się dr Kate Adams, jestem frenologiem w szpitalu Adamsa. Nasz szpital specjalizuje się w chirurgii nerek, a także zajmujemy się kupnem i transplantacją nerek z życiem odpowiadającym dawcy. Znajdujemy się w Dubaju, Turcji, USA, Malezji. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub kupnem nerek prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kateadams946@hotmail.com

  Moim zdaniem

  Dr Kate Adams.

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Bartek

  Witam, wniosek o MDM składałem 8.08 jako singiel i otrzymałem dofinansowanie, 12,08 wziąłem ślub. Czy w tej sytuacji dofinansowanie przepada ? Pozdrawiam

 • Witam. Niestety – nie ma takiej możliwości. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu MDM należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym.

 • angela93

  Witam, nazeczony zakupił mieszkanie w lipcu na kredyt, wszystkie warunki byly by spełnione oprocz daty… Niestety w lipcu wnioski o mdm nie były przyjmowane. Czy w związku z tym można ubiegać się o środki już po udzielonym i uruchominonym kredycie? Meszkanie już jest kupione i akt notarialny został podpisany (właśnie w lipcu). Pozdrawiam

 • Dodałem informację do komentarza powyżej.

 • Kiedy powstawał cytowany artykuł, środki były jeszcze dostępne.

  Odnośnie drugiej części pytania – sama także może Pani złożyć wniosek w wybranym banku.

  Zachęcam do skorzystania z pośrednictwa, ponieważ doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM. Mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Pani wybierze.

 • Witam. Niestety nie. Wniosek o kredyt powinien być złożony razem z wnioskiem o dofinansowanie dopiero po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Witam,

  Mam już wybrane mieszkanie i chciałabym skorzystać z programu MDM. Mamy sierpień a przyjmowanie wniosków dopiero w styczniu… 🙁 Czy jest możliwość kupienia mieszkania i wzięcia kredytu oraz złożenia wniosku o dofinansowanie z datą przyszłego roku już teraz? Czy najszybciej taki wniosek mogę złożyć dopiero w grudniu i wtedy dopiero kupić mieszkanie z datą np. 1.12.2017 czy musi to być z dniem 2.01.2018?

 • W jakim sensie? Jako współwłaściciel lokalu? Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Wymienione terminy wynajęcia/użyczenia oznaczają, że beneficjent programu MDM nie zamieszkuje w zakupionym lokalu. Wtedy należy liczyć się z konsekwencją utraty dofinansowania.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Zuza

  Dzień dobry,
  Zakładając, że korzystam z MDM jako singiel – po kupnie mieszkania mogę zamieszkać w nim z narzeczonym?
  „2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie”
  Jak to rozumieć?
  Jeśli kupię mieszkanie przez 5 lat mogę tylko ja w nim mieszkać?

 • Lena

  Witam! Czy w akcie notarialnym może być uwzględniony rodzic osoby, która uzyskała kredyt w MDM, który dał pieniądze na wkład własny?

 • Jeżeli umowa została zawarta przed uprawomocnieniem się nowelizacji, pkt. 2 Pani nie dotyczy. Opisałem jedynie wszystkie możliwe sytuacje dotyczące zwrotu dofinansowania za względu na wcześniejszą spłatę kredytu.

 • Monika

  Witam, dziękuje za odpowiedź.
  Proszę jeszcze o wyjaśnienie o co dokładnie chodzi w pkt 2 opisanym powyżej przez Pana, ponieważ nji9e za bardzo go rozumiem gdzie przytacza Pan art 16 i art 2.

  Dziękuję.

 • Zgadza się. W przypadku umowy kredytowej zawartej przed uprawomocnieniem się nowelizacji nie obowiązuje ww. 5-cio letni okres.

  Dlatego napisałem: „Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji oraz nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – można spłacić kredyt chociażby w całości.”

 • Zapisy ustawy odnoszą się do umów kredytowych zawartych po jej uprawomocnieniu.

 • Monika

  Witam, nie za bardzo rozumiem gdzie w ustawie jest napisany ten warunek 5
  letni, który mówi iż nie można przed 5 rokiem kredytu nadpłacić więcej
  niż kwota otrzymanego dofinansowania.

  Znalazłam iż nowelizacja do ustawy z dnia 27 września 2013 (która mnie obejmuje) dodaje taki warunek w pkt 5 w brzmieniu:

  „5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art.
  3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania
  wkładu własnego”;

  ale na końcu nowelizacji jest również dodany

  Art. 2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej
  ustawy nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której
  mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

  Czyli wynika z
  tego, że kredyt zawarty przed nowelizacją z 2015 nie uwzględnia 5
  letniego okresu dla wysokości nadpłacanej wartości kredytu
  uwzględnionego od otrzymanego dofinansowania i nie trzeba zwracać
  otrzymanego dofinansowania.
  Moje wnioski są oparte na podstawie obowiązującej nowelizacji do ustawy MdM Z 2015r i Ustawie z dnia 27 września 2013.

 • Monika

  Witam,

  Teraz weszła ustawa, że nie można pobierać, żadnej prowizji za wcześniejszą spłatę czy ta ustawa obejmuje również nasz kredyt?

 • Owszem, jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania, ograniczenie dotyczy jedynie kwoty nadpłaty. W ciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności lokalu nie można w sumie nadpłacić kredytu o wartość większą niż kwota otrzymanego dofinansowania.

 • Alex

  Witam,
  podepnę się pod ten temat bo też interesuje mnie wcześniejsza spłata kredytu. Korzystaliśmy z MDM w 2017r. Proszę o potwierdzenie lub poprawić mnie jeżeli się mylę. Rozumiem, że przed notarialnym przeniesieniem własności mieszkania, wcześniejsza spłata ogranicza jedynie to że 50% wartości mieszkania musi być na kredyt – bez innych ograniczeń. Natomiast po podpisaniu aktu notarialnego i przeniesieniu własności (jesteśmy właśnie po podpisaniu aktu), ograniczeniem wcześniejszej spłaty jest tylko kwota otrzymanego dofinansowania. W ciągu 5 lat nie można nadpłacić więcej niż otrzymane wsparcie z BGK. Bez innych ograniczeń typu np. ilość nadpłat czy kwoty wpłacanej w danym roku kalendarzowym. Te 5 lat obostrzeń liczy się dokładnie od dnia przeniesienia własności?

 • Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji oraz nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – można spłacić kredyt chociażby w całości. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie dotyczące prowizji dla banku za wcześniejszą spłatę.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Monika Kamila Starko

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu z MDM.
  Proszę o pomoc w interpretacji punktu mówiącego o możliwości nadpłat, kredyt zaciągnęłam z mężem w 2014 roku.Czy okres 5 letni również obejmuje kredyty zaciągnięte przed nowelizacją, ponieważ w poprzedniej ustawie nie było o tym napisane. Czy mogę nadpłacić kredy w wysokości 100 tys zł bez konieczności zwrotu dofinansowania

 • Ważna jest liczba wychowywanych dzieci w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Konieczny będzie nr PESEL trzeciego dziecka.

 • Yaceq

  Ok. A jak wygląda kwestia określenia liczby dzieci w składanym wniosku (może się okazać że rodzicami 3-ego dziecka zostaniemy w chwili uruchomienia ostatniej puli dofinansowania). Czy niezbędne jest podanie nr Pesel, przedstawienie aktu urodzenia czy wystarczy samo oświadczenie a brakujące dokumenty można uzupełnić później?

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Reasumując – jeżeli kolejność będzie następująca: urodzenie trzeciego dziecka, złożenie wniosku MDM, nabycie własności mieszkania MDM, nabycie własności mieszkania z wniosku 2016, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

 • Yaceq

  Mam podobną sytuację. Oboje z żoną mamy powyżej 35 lat i dwójkę dzieci. Pod koniec 2016 roku podpisaliśmy umowę deweloperską na zakup mieszkania (bez MDM bo z uwagi na wiek nie spełnialiśmy kryteriów). Termin zakończenie budowy/przeniesienia własności to koniec 2018 roku. W tym roku z kolei okazało się że żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem i termin rozwiązania to połowa stycznia 2018 roku. Tym samy jest szansa że rzutem na taśmę moglibyśmy skorzystać z tego programu.
  Pytanie:
  Jeżeli wystąpimy o dofinansowanie MDM na zakup innego mieszkania, czy fakt że pod koniec 2018 roku staniemy się właścicielami mieszkania na które mamy już umowę deweloperską sprawi że będziemy musieli zwrócić całe dofinansowanie? Czy też jeżeli termin przeniesienia własności mieszkania z dofinansowaniem MDM będzie np. w roku 2019 po przeniesieniu własności mieszkania z podpisanej umowy deweloperskiej to nie będzie trzeba nic zwracać?

 • Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

  „Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego
  z dnia xxx, złożony przez nabywcę/ów: xxx
  w Banku xxx został zarejestrowany w Banku Gospodarstwa Krajowego
  w dniu xxx pod numerem NWR-xxx z limitem środków w wysokości: xxx”

 • Asik

  Witam wczoraj z mężem sklasalismy wniosek do banku o kredyt hipoteczny z mdm. I tu moje pytanie skąd wiadomo czy udalo się otrzymać mdm?

 • Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

  W świetle powyższego, nabycie domu przez Pani męża będzie się wiązało z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Angelika Dybka

  Witam, mam dwa pytania. Otóż przed ślubem uzyskałam jako singiel dofinansowanie do mieszkania z MDM.
  Czy będąc w związku małżeńskim mój już obecny mąż może wziąć kredyt na dom ( mamy rozdzielność majątkową ) i nie będę musiała zwracać dopłaty ?
  Ewentualnie czy może za gotówkę kupić dom bez konieczności zwracania przeze mnie dofinansowania ?

 • Owszem – szczerze mówiąc, nawet powinien Pan złożyć wniosek jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • kris

  Witam mam dziecko jestem ojcem ale nie jestesmy małżeństwem – tylko ja posiadam dochód czy moge otrzymać mdm z sumą na dziecko bez wnioskowania z matką dziecka ?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • michał

  Dzień dobry,

  Otrzymalem potwierdzenie rejestracji wniosku w dniu 18 07 2017r,. Wniosek o dofinansowanie składałem w dniu 05 04 2017r za pośrednictwem banku PKO BP.
  Na dzień składania wniosku mój status nabywcy był: osoba wolna bez dzieci.
  Obecnie, oraz na dzień 18 07 2017 mój status nabywcy jest żonaty bez dzieci.

  Czy przyznane dofinansowanie jest aktualne w przypadku zmiany stanu cywilnego?
  czy mogę składać wnioski o przyznanie kredytu do innych banków niż PKO BP?

 • Witam. Jeżeli wypłata transzy MDM (po zakończeniu inwestycji) nastąpi w 2018-tym roku, można zakupić ww. nieruchomość za pomocą kredytu w programie MDM.

  Odnośnie miejsca parkingowego – jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce postojowe oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  (prościej, jeżeli miejsce nie ma osobnej KW to stanowi przynależność do mieszkania i można je zakupić w ramach MDM).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Harmonogramowe spłaty nie są rozpatrywane jako nadpłata. reasumując, może Pan nadpłacić kredyt ww. kwotą.

 • Marek

  Dzień dobry,
  Planuję złożyć wniosek kredytowy z dopłatą mdm 2 stycznia 2018. Ukończenie inwestycji będzie miało miejsce w IV kwartale 2018, jednak wprowadzić będzie można się w I kwartale 2019. Co jest decydujące – data płatności ostatniej transzy czy też coś innego?
  Jak wygląda sprawa z miejscem parkingowym, które ma oddzielną cenę? Rozumiem, że nie uwzględnia się go w limicie na m2. Czy może być ono uwzględnione w głównej umowie czy lepiej podpisać oddzielną umowę dot. kupna miejsca parkingowego?

 • Mateusz

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu z MDM.
  Proszę o pomoc w interpretacji punktu mówiącego o możliwości nadpłaty kredytu w ciągu pierwszych 5 lat do kwoty nie przekraczającej otrzymanego dofinansowania.
  Mam kredyt od września 2016 roku, kwota zaciągniętego kredytu to 130 000 PLN, kwota otrzymanego dofinansowania to 29 500 PLN. Mieszkanie kosztowało 194 000 PLN, przy wpłacie własnej: 34 500pln (29 500 PLN dofinansowanie MDM + 5 000 własne środki).
  W ciągu pierwszego roku wartość kapitału spłaconego wyniesie około 3 000 PLN.

  Czy mogę we wrześniu bieżącego roku nadpłacić w banku kredyt o kwotę 29 500pln ??

  Czy może należy zsumować kwotę spłacanych rat kapitałowych przez pięć lat czyli 3 000 PLN rocznie x 5 lat = 15 000 PLN i odjąć tą kwotę od kwoty dofinansowania MDM czyli 29 500 PLN? Daje to wynik 14 500pln. Czy tylko o tę kwotę możemy nadpłacić zaciągnięty kredyt ??

  Pozdrawiam
  Mateusz

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, życzymy powodzenia, proszę dać znać, jak poszło

 • Sylwia

  Dziękuję bardzo, jutro idę ponownie na rozmowę w banku 🙂

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Sylwia

  Dziękuję bardzo za odpowiedź, czy mogę poprosić o jakieś źródło? Pani w banku PKO BP twierdzi, że jeśli dokonam nadpłaty i dodatkowo zmienię raty ze stałych na malejące to muszę się liczyć z tym że mogę przekroczyć otrzymane dofinansowanie i będę musiała część zwrócić.

 • Witam. Harmonogramowa spłata rat kredytowych (obojętnie w jakiej postaci) nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Sylwia

  Dzień dobry, mam kredyt z MDM na kwotę znacznie przewyższającą 50 % wartości mieszkania, a akt notarialny podpiszę w styczniu 2018. Chciałabym teraz nadpłacić część kredytu (dalej będzie większy niż 50 % wartości mieszkania) i zmienić raty ze stałych na malejące. Po zmianie rat zwiększy mi się rata kapitałowa i w związku z tym mam pytanie, czy w ciągu 5 lat różnica między ratą kapitałową płaconą w „systemie” malejącym, a ratą kapitałową płaconą w „systemie” stałym traktowana będzie jako nadpłata kredytu?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Paweł Wojno

  Dziękuję bardzo za pomoc.

 • Nie całą, ale część – proporcjonalnie w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

  Owszem, najpierw polecam ustanowić rozdzielność majątkową.

 • Paweł Wojno

  Czyli musiałbym zwrócić całą dopłatę?
  Czy jeżeli w tym momencie ustalimy rozdzielność to nie będzie podstaw do zwrotu dopłaty?

 • Witam. Jeżeli nie macie Państwo rozdzielności majątkowej, w momencie przyjęcia darowizny przez żonę Pan także stanie się „z automatu” współwłaścicielem wymienionej działki z domkiem, a to spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

  Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem nieruchomość nabyta przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi wspólną własność.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Paweł Wojno

  Witam, Na początku 2016 roku wziąłem kredyt mieszkaniowy z dopłatą z MDM jeszcze jako kawaler, mieszkanie zostało przekazane z końcem marca 2016. W czerwcu 2016 ożeniłem się, a w grudniu doszliśmy do wniosku że chcemy skrócić okres kredytowania. Podpisaliśmy aneks do umowy kredytowej, który dołączył moją żonę do kredytu (mimo że nie został wykazany dochód żony, bank twierdził że nie mogę przeliczyć kredytu jeżeli zmieniłem stan cywilny i że wymaga tego MDM).
  W tym roku (w lipcu) żona otrzymała spadek w 1/9 małej działki z rozpadającym się starym domkiem, natomiast jej siostra cioteczna dostałą 1/3 tej działki, siostra chciałaby pozbyć się swojej części i przekazać ją w darowiźnie mojej żonie. Wartość działki z domkiem to około 40tys zł, więc chodzi tu o darowiznę o wartości kilkunastu tys zł.
  Moje pytanie brzmi, czy żona została „wciągnięta” do MDM, czy może przyjąć tą darowiznę oraz czy przez to nie będę miał problemu z MDM?

 • Hmm, czyli w tej sytuacji bank okazał się bardziej restrykcyjny niż samo BGK. Zapis nie jest zgodny z ówcześnie obowiązującą ustawą. Czy ew. rozważali Państwo złożenie w banku wniosku o interpretację prawną możliwości wcześniejszej spłaty kredytu.

 • nina

  Dziękuję za odpowiedź. Mimo, że umowę podpisywałam w kwietniu 2015 mam w niej takie zapisy, które są rozbieżne z ustawą. Np. w punkcie Warunki zwrotu finansowego wsparcia i dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązku zwrotu finansowego wsparcia jest informacja: „BGK będzie samodzielnie dochodził roszczeń z tytułu zwrotu wsparcia, w przypadku gdy kredytobiorca dokona całkowitej spłaty kredytu przed upływem terminu o którym mowa” czyli w okresie 5 lat od dnia przeniesienia własności mieszkania.

 • Jeżeli Pani umowa została podpisana przed nowelizacją (wrzesień 2015) oraz nastąpiło już przekazanie własności mieszkania, może Pani spłacić kredyt nawet w całości – bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • nina

  Witam, umowę na kredyt mdm zawierałam w kwietniu 2015 roku. Według wówczas obowiązujących przepisów mam prawo do całkowitej spłaty kredytu bez konieczności zwrotu dopłat bgk, czy po wejściu nowelizacji nadal je mam? Czy co do zapisu „gdy w ciągu 5 lat od dnia nabycia nieruchomości kredytobiorca dokona spłaty kredytu w kwocie przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania” liczy się data podpisania umowy kredytowej czy przeniesienia własności? ( w moim przypadku chyba początek 2016 roku) W umowie kredytowej jest dołączony regulamin dopłat i w jednym z punktów informacja, że w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu muszę zwrócić dopłatę. Czy aby na pewno?

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Karolina Jarmołowicz

  Witam, do mdm chcę przystapic jako samotny rodzic trójki dzieci. Czy do kredytu moze przystapic ze mna wujek?

 • Karolina Jarmołowicz

  Karolina

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niektóre banki oferują możliwość nadpłaty kredytu i skrócenia okresu kredytowania. Owszem, można dokonać takiej operacji.

 • daria

  Witam, wzięliśmy kredyt MDM na minimalny okres 15 lat. czy jeśli dokonam nadpłaty kwotą niższą niż kwota dofinansowania mogę skrócić okres kredytowania do np. 10 lat czy muszę zmniejszyć ratę i pozostawić okres 15 lat?

 • Mieszkanie rodziców może posłużyć jako forma zabezpieczenia, ale bank raczej niechętnie podejmie się takiej transakcji ze względu na późniejszą ew. egzekucję zabezpieczenia.

 • Ivu

  Witam! Chciałabym wziąć kredyt MDM wraz z rodzicami. Jako wkład własny chciałabym założyć mieszkanie rodziców (które jest nieużywane przeznaczone na sprzedaż). Czy banki akceptują taka formę wkładu własnego?

 • O który konkretnie FAQ chodzi?

 • Szymon

  Nieaktualne 😉

 • Już wkrótce rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Nie można uzyskać własności innego lokalu mieszkaniowego w przeciągu 5-ciu lat od uzyskania własności mieszkania w ramach MDM. Jeżeli przekazanie własności innego mieszkania nastąpi po upływie karencji MDM, nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • ania

  Dziękuję, czy ta sama zasada będzie dotyczyła segmentu/mieszkania zakupionego od dewelopera? Czy może to być budynek w budowie, który zostanie oddany do użytkowania w 2020 roku?

 • Owszem, z tym, że oddanie domu do użytkowania powinno nastąpić po okresie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu nabytego w ramach programu MDM (budowa oczywiście może zacząć się wcześniej).

 • ania

  Dziękuję za odpowiedź. Czy ewentualnie możemy zakupić działkę i zacząć budować dom? Czy dopiero po 5 latach możemy zakupić inne mieszkanie tj. (spisać umowę przedwstępną, deweloperską itp.), czy możemy zacząć rozglądać się wcześniej? Nie rozumiem czy przepis ten dotyczy podpisania ostatniego aktu notarialnego na nowe większe mieszkanie czy już momentu samego zawarcia umowy z deweloperem na mieszkanie, w którym np. chcielibyśmy się wprowadzić w 2020 roku?

 • Witam. Jeżeli pozbędą się Państwo obecnie posiadanego mieszkania lub nabędziecie inny lokal, musicie się liczyć z koniecznością zwrotu części otrzymanego wsparcia.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego: 1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Jeżeli bank wyrazi zgodę i te środki nie zostaną przeznaczone na zakup innego lokalu mieszkalnego – nie ma problemu z punktu widzenia ustawy MDM.

 • anna

  Witam, w 2014 roku będąc panną zakupiłam mieszkanie korzystając z
  programu MDM. Umowa przeniesienia własności – czyli ostatni akt notarialny został podpisany w październiku 2015
  roku. Obecnie jestem już mężatką. Niestety mieszkanie jest małe, więc chcielibyśmy z mężem postarać się o większe. Pytanie brzmi, kiedy możemy to zrobić? Czy musimy czekać aż 5 lat od momentu przeniesienia własności, aby nie zwracać dopłaty? Czy są jakieś inne rozwiązania?

 • OnTwist71

  Witam,
  Czy w przypadku gdy na mieszkanie o wartości 330tys prawie trzy lata temu wziąłem kredyt mdm 235tys (reszta to był wkład własy) w tym momencie mogę starać się o dobranie kredytu w wysokości 40tys? Nie będzie to wykorzystane na wykończenie mieszkania,

 • Witam. W jednym z zapisów nowelizacja odnosi się do umów zawartych przed jej uprawomocnieniem. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

 • Basia

  Witam, czy nowelizacja ustawy z 2015 wprowadzająca zaostrzenia dotyczące nadpłaty kredytu lub wcześniejszej całkowitej spłaty działa wstecz, tzn. odnosi się również do umów kredytowych z 2014 r, czy tylko do tych zawartych już po wejściu znowelizowanych przepisów?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Lukas

  Witam! Mój znajomy zgłosił się do programu MDM jeszcze jako singiel,ale zanim przyszła zgoda wziął ślub (zgoda przyszła późno)czy teraz musi jeszcze raz złożyć wniosek a poprzedni anulować i rozpocząć jeszcze raz procedurę? Pula już się kończy, czy jest jeszcze szansa żeby dostać środki w tym roku? Czy musi anulować poprzednio złożony wniosek i rozpocząć procedurę od nowa?

 • Witam. Jeżeli narzeczona zamieszka z Panem – nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Narzeczona może również dokładać się do raty kredytowej.

 • Rafał

  Witam wziąłem kredyt w programie MDM jako singiel. Wiem że w ciągu 5 lat od zawarcia umowy nie mogę nikogo zameldować ani przepisać własności nabytej nieruchomości . Jednak moje pytanie brzmi czy narzeczona może mieszkać w w/w lokalu oraz czy może dokładać się do spłaty kredytu. Dodam że chcemy spisać umowę miedzy sobą z pieczątką Notariusza że do czasu naszego ślubu partnerka dokłada się w połowie do kredytu i w razie jakby nasze drogi się rozeszły jestem zobowiązany oddać jej kwotę którą wpłaciła na mieszkanie . Czy mogę mieć z tego powodu jakieś nieprzyjemności jeśli chodzi o MDM?

 • Kamila Stojko

  Witam, chciałam zapytać czy wysokość kredytu z mdm może być wyższa niż cena mieszkania ? Na ewentualny remont ?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Nie ma znaczenia. Jeżeli bank oferuje możliwość skrócenia dofinansowania – możecie Państwo skorzystać z tej opcji.

 • Tak, podpisanie ostatecznego aktu notarialnego jest równoznaczne z przeniesieniem własności lokalu.

 • Natalka

  bardzo dziękuję

 • Mateusz

  Aha. I czy ma znaczenie którą opcję wybierzemy przy nadpłacie (skrócenie czasu kredytowania czy pozostawienie takiego samego okresu)? Kredyt mam na równo 15 lat.

 • Mateusz

  Dziękuję za odpowiedź. I mam prostsze pytanie dla upewnienia się – czy podpisanie aktu notarialnego z deweloperem jest równoznaczne z przeniesieniem własności mieszkania?

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Owszem, może Pan, jednak łącznie nie więcej niż kwota przyznanego dofinansowania i jedynie po przeniesieniu własności mieszkania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • ok, znalazłem, to jednak nie była rekomendacja, ale odpowiedź na pismo, które jeden z banków skierował do BGK i Ministerstwa.

  Jeżeli Państwa rozwód zostanie przeprowadzony po przeniesieniu własności mieszkania, a składniki majątku zostaną podzielone w ten sposób, że tylko jedno z Was zachowa prawo do mieszkania i przejmie zobowiązania z tytułu kredytu – dofinansowania nie trzeba będzie zwracać. W przypadku ew. wątpliwości polecam, aby Państwa bank wystąpił do Ministerstwa z oficjalnym zapytaniem dotyczącym opisanej sytuacji.

 • Anna

  Witam. Kupiłam mieszkanie korzystając z dofinansowania mdm, będę mieszkać z chłopakiem – współkredytobiorcą, czy jeśli poinformuję zarządce nieruchomości że w mieszkaniu będą mieszkać dwie osoby – chodzi o czynsz, to coś się stanie i będzie trzeba oddać dopłatę? Czy nie na to związku?

 • Natalka

  byłabym wdzięczna

 • Mateusz

  Dzień dobry. W lutym 2017 podpisaliśmy umowę kredytową z dofinansowaniem MDM (trochę ponad 20 tys). Kredyt jest na równo 50% wartości nieruchomości. Akt notarialny mamy podpisany. Czy jak chciałbym teraz nadpłacić kredyt w kwocie 20 tys, to będzie to oznaczało złamanie punktu o przekroczeniu warunku 50%. Nie do końca rozumiem czy w ciągu pierwszych 5 lat, w moim przypadku, mogę coś nadpłacić?

 • ok, spróbuję odszukać tą rekomendację,

 • Natalka

  „W jednej z rekomendacji BGK dotyczącej podobnego przypadku widziałem zapis, że jeżeli jedno z Państwa zrzeknie się swojej części na rzecz drugiego (w wyniku rozwodu) dofinansowania nie trzeba zwracać.”
  Zrzeknie się swojej części… czy można rozwinąć myśl? części czego? mieszkania? kredytu? Mam podobną sytuację. Interesuje mnie to, jak dokładnie powinna wyglądać ugoda. Czy jedna ze stron może przejąć kredyt i mieszkanie, jeśli druga strona wyrazi na to zgodę? Co jeśli, jedna ze stron nie chce współpracować?

 • Nie ma takiego obowiązku. W jednej z rekomendacji BGK dotyczącej podobnego przypadku widziałem zapis, że jeżeli jedno z Państwa zrzeknie się swojej części na rzecz drugiego (w wyniku rozwodu) dofinansowania nie trzeba zwracać.

 • Monika Grzelak

  Witam

  2,5 roku temu kupiliśmy z mężem mieszkanie z dofinansowaniem MDM.Czy biorąc teraz rozwód muszę zwrócić dofinansowanie które dostaliśmy?
  Słyszałam że jeśli rozwiedziemy się w ciągu 5 lat od otrzymania dofinansowania będę musiała je zwrócić.

 • Pokrótce – nie będzie to miało wpływu na Pani dofinansowanie.

  Dłuższa wersja – z paragrafami: wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Po państwa ślubie Pani narzeczony nie będzie mógł skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania przez Panią mieszkania. Na podstawie art. 6 ustawy, małżeństwa przystępują do kredyt wspólnie.

 • Wiola

  Witam, mam mieszkanie z dofinansowania singiel mdm 2015 i w październiku 2017 biorę ślub, a mój narzeczony chce pomóc siostrze w zdolności kredytowej aby uzyskać dofinansowanie mdm (listopad-grudzień 2017) lub sam wziąć dofinansowanie i przepisać je po 5latach na siostrę.

  Pytanie czy może uzyskać dofinansowanie po naszym ślubie?

 • Make

  Witam kredyt z dofinansowaniem mdm biore jako singiel. We wrzesniu biore slub. Przeniesienie wlasnosci nastapi w styczniu. Do własności mieszkania zostanie dopisany wtedy juz moj maz. Czy ma to jakis negarywny wplyw na dofinansowanie?

 • Jeżeli posiada Pan kawalerkę – nie może Pan niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Łukasz Zimny

  Witam,
  posiadam kawalerkę o pow. 24,5 mkw na własność, moją rodzina powiększyła się o syna (skład rodziny ja, żona, syn). Moje pytanie czy możemy skorzystać z dofinansowania MDM ?
  Dziękuje

 • Tak, po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM może Pani spłacić kredyt w całości, bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ola

  WItam
  Czy po 5 latach moge splacic calosc kredytu ?
  Dziekuje

 • Witam. Może Pan zakupić działkę budowlaną i nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Witam, posiadam już kredyt z dofinansowaniem MDM z przełomu 2014-2015 na okres 15 lat. Mam możliwość kupna działki budowlanej w korzystnej cenie. Czy zakup działki budowlanej będzie naruszeniem regulaminu? Czy ewentualnie moja przyszła żona może zakupić działkę a ja stanę się jej współwłaścicielem po ślube (czerwiec 2018) tak aby nie naruszyć regulaminu?

 • Nie, 5 lat to minimum.

 • Paweł

  Oczywiscie skrócenie okresu kredytowania o ponad 5 lat w pierwszych poeci latach jest też możliwe?

 • Wymieniony okres 5-ciu lat będzie liczony od momentu uzyskania własności mieszkania.

 • Tak, po 5 latach od momentu uzyskania własności mieszkania można bez problemu ustanowić współwłasność.

 • ania

  Witam jeśli kupiłam mieszkanie w 2015 i akt notaarialny został podpisany w styczniu 2016, a mieszkanie zostanie oddane w sierpniu tego roku, to od kiedy te 5 lat MDM jest liczone? Od podpisania aktu w 2016 czy dopier w tym roku jak dostaniemy klucze?

 • JOANNA

  Czyli po 5latach bez problemu można u notariusza zmienić że ja również jestem właścicielem tego mieszkania tak ?

 • Witam. Odradzam. Przekazanie Pani części własności mieszkania przed ślubem skończy się zwrotem części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Przekazania części własności lokalu mieszkalnego bez utraty dofinansowania można dokonać dopiero po Państwa ślubie lub po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 • JOANNA

  Witam kupiliśmy mieszkanie z narzeczonym od developera kredyt jest tylko na mojego narzeczonego i w tym tygodniu idzie go podpisać zostało również przyznane mu dofinansowanie z mdm . Kredyt będziemy spłacać wspólnie oraz ja ze swoich pieniędzy będę urządzać z nim to mieszkanie . Moje pytanie brzmi czy jeśli nie jesteśmy małżeństwem a chcemy aby mieszkanie było nasze wspólne to czy u notariusza odrazu możemy tak podać ? Czy zostanie zabrane nam dofinansowanie? Czy trzeba odczekać jakiś czas żebym ja też mogła zostać właścicielem tego mieszkania mimo że nie jesteśmy małżeństwem ?

 • Witam. Nadpłaty nie trzeba nigdzie zgłaszać.

 • Magda

  Dzień Dobry,
  czy nadpłatę kredytu nieprzekraczającą kwoty dofinansowania muszę gdzieś zgłaszać? Czy tylko wniosek o nadpłatę do banku kredytującego?

 • Wojciech Żaboklicki

  Jak rozumiem, istotna jest tu kwestia, że to dofinansowanie zostało przyznane na rok 2018, a przeniesienie własności ma być jeszcze w roku 2017. I jak rozumiem, deweloper oczekuje, że przeniesienie własności nastąpi dopiero po uregulowaniu pełnej zapłaty za nieruchomość.
  Czy w tym kontekście bank zapłaci ostatnią transzę wcześniej a sam poczeka na pieniądze z MdM do stycznia 2018?

 • Owszem, bez problemu. Z programu byłby ew. wyłączony jedynie w przypadku, gdyby był właścicielem lokalu mieszkalnego lub osiągnął wiek powyżej 35 lat.

 • tom

  Witam, czy brat mojej żony który będzie brał z nami kredyt aby wspomóc zdolność kredytgo z kredytu poową w przyszłości będzie mógł się starać o dofinansowanie z mdm, planujemy za kilka miesięcy odłączyć go z kredytu bo wówczas z małżonką będziemy mieć zdolność,

 • Witam. Jeżeli jest zdolność kredytowa – kredyt gotówkowy nie jest problemem. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • gosc

  Witam czy posiadając już jeden kredyt gotówkowy jest możliwość skorzystać z programu mdm ?

 • Witam. Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte już po podpisaniu umów kredytowych – nie powinno być problemów.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • gość

  Chciałabym zakupić mieszkanie w programie MDM. Jednak mam pewną wątpliwość. Mój narzeczony podpisał umowę deweloperską na zakup mieszkania, którego przeniesienie własności nastąpi w 2018r. We wrześniu 2017 bierzemy ślub. Przeniesienie własności mieszkania, które ja chcę kupić również nastąpi w 2018r. czyli oboje otrzymalibyśmy własność już jako małżeństwo, jednak o kredyty staramy się już teraz. Czy mogę skorzystać z MDM?

 • Jeżeli wymieniona część nieruchomości stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Jeżeli sprzedawca wyraża zgodę, przeniesienie własności i wydanie mieszkania mogą nastąpić wcześniej. Nie trzeba czekać na wpływ kwoty dofinansowania.

 • Ciekawa

  A czy jeżeli jestem współwłaścicielem jednej nieruchomości. To mimo wszystko mogę starać się o mdm?

 • gość

  Witam, mam pytanie odnośnie przeniesienia własności. Podpisałem umowę kredytową z dopłatą MDM. Dopłatę MDM będę miał wypłaconą na początku stycznia 2018. Deweloper planuje zakończyć budowę pod koniec września. Wtedy mam otrzymać klucze. Czy przeniesienie własności może już wtedy nastąpić, czy muszę zaczekać do stycznia 2018, aż deweloper dostanie ostatnią transzę w wysokości dopłaty MDM??

 • Jeżeli będzie to zakup lub darowizna – tak, jeżeli spadek – nie.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • ciekawa

  Czy jeżeli w okresie 5 lat po otrzymaniu dofinansowania w programie MDM stanę się współwłaścicielem drugiego mieszkania w formie zakupu, stracę dofinansowanie?

 • Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Emilia Stefańska

  A co w sytuacji gdy ja posiadam już mieszkanie. Czy przez rozszerzenie wspólności majątkowej zaraz po ślubie, nie zaszkodzę tym narzeczonemu?

 • Obojętnie – czy w skutek nadpłaty skróci Pan okres kredytowania, czy zmniejszy ratę, całkowity koszt kredytu będzie mniejszy. oznacza to mniejszy zysk dla banku – co jak przypuszczam jest powodem dla którego uzyskał Pan poradę, że kredytu nie ma co ruszać.

 • Witam. Akt notarialny mogą już Państwo podpisać jako małżeństwo i jednocześnie dokonać rozszerzenia własności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) (czyli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego).

 • Witam. Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać jedynie na zakup lokalu mieszkalnego. Remont lub wykończenie mieszkania można sfinansować w ramach oddzielnego kredytu )poza programem). W uzyskaniu takiego produktu także możemy pomóc – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Emilia Stefańska

  Witam,

  mam pytanie dotyczące MDM-u, a dokładnie: w kwietniu mój narzeczony
  bedzie podpisywał umowę kredytu na mieszkanie z rynku pierwotnego.
  Chcemy skorzystać z programu MDM, skoro nie jesteśmy jeszcze
  małżeństwem, właścicielem mieszkania będzie na razie tylko on. Moje
  pytanie, skoro umowa przeniesienia własności będzie podpisywanaa dopiero
  w listopadzie 2018 roku, a w grudniu 2017 planujemy wziąć ślub, to czy
  na akcie przeniesienia własności będzie można dopisać już wtedy mnie do
  własności mieszkania bez straty dopłaty MDM?Czy niestety, ale muszę
  odczekać termin 5 lat?

 • Krzysiek

  Jak to wyższą ratę odsetkową ? 🙂 Jeżeli skrócę okres kredytowania? Chyba zapłacę tylko 1,5% od nadpłaconego kapitału + resztę pozostałych rat wyliczając z pozostałego kapitału do spłaty z uwzględnieniem oprocentowania kredytu?

 • Lukasz

  Witam serdecznie,
  Czy istnieje mozliwośc dobrania kredytu na wykonczenie mieszkania w programie MDM? Kredyt zostal uruchomiony w zeszlym roku tj. 2016, nie bylo jeszcze przeniesienia wlasnosci.
  Z góry dziekuje za odpowiedz
  Pozdrawiam
  L.

 • FilipKot

  Witam,
  mam aktualnie zarezerwowaną pulę dofinansowania na dom z MDM’u z puli 2018, jednak ze względu na trwające prace gminy (budowa i podłączenie kanalizacji) nie ma możliwości oddania go do użytku wczesniej niż w maju. Będzie to już po terminie 60 dni od złożenia wniosku do MDM zatem środki te zostaną zwolnione jako niewykorzystane, a bank twierdzi, że umowę kredytową możemy podpisać dopiero po uddaniu do użytkowania. Czy to fanaberia banku i powinienem poszukać sobie innego czy standardowa sytuacja? Nieruchomośc jest budowana przez osobę prywatną zatem jest to rynek wtórny (mimo, że dom jest nowy).

 • Nie ma co ruszać – bo wtedy bank pobiera wyższą ratę odsetkową 😉

  A poważniej, na naszej stronie w dziale dokumenty znajdą Państwo treść ustawy i nowelizacji. W I poście cytowałem zapisy z obu dokumentów dot. możliwych sytuacji, kiedy w skutek nadpłaty trzeba zwrócić dofinansowanie.

 • Krzysiek

  Dziękuję za poprzednią wiadomość. Pojawił się jednak kolejny problem. Próbowałem potwierdzić to samo z infolinią bank – nie byli pewni i kazali skonsultować w placówce. Na miejscu też nie wiedzieli i kontaktowali się z jakąś Panią regionalną. Ona w ciągu 30 sekund odpowiedziała, że nie ma co ruszać bo trzeba będzie oddać środki.. poprosiłem ich o sprawdzenie tego z centralą banku.. Czy macie jakiś dokument, który potwierdzi, że rzeczywiście nie będę musiał oddać środków z MDM jeżeli kredyt był wypłacony w czerwcu 2015? Przepraszam za problemy..

 • Witam. Podobnie – jeżeli umowa została podpisana przed 09.2015 i nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – kredyt można spłacić chociażby w całości.
  Obowiązują Pana oczywiście wszystkie zapisy art. 14 dotyczące zbycia/wynajmu mieszkania.

 • Krzysiek

  Hej, mam bardzo podobny scenariusz. Kredyt podpisaliśmy w czerwcu 2015, z tym że przeniesienie własności nastąpiło na początku stycznia 2016. Czy mam możliwość nadpłat bez konieczności zwrotu części dofinansowania i dotyczy mnie tylko karencja pięciu lat utrzymania tego mieszkania w celach mieszkalnych i braku możliwości zakupu innej nieruchomości?

  Wpadło nam 50tys. Przy naszym kredycie zapłacimy tylko 1,5% nadpłacanego kapitału. jak dobrze rozumiem za te ekstra 750zł może nam spaść jakaś 1/4 ogólnego kosztu kredytu. Tylko nie chciałbym zwrócić 12~tys [(60-24)/60*21000] za to że przypadkiem zostały mi 3 lata karencji po nowelizacji..

  Pozdrawiam.

 • Jeżeli umowa została podpisana przed IX.2015 i nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania, może Pan spłacić kredyt nawet w całości – bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

 • Pawel

  Nie bardzo rozumie odpowiedź ponieważ najpierw jest napisane ze jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed IX 2015 to mogę spłacić caly kredyt a potem zostały opisanw punkty z których wynika ze nie mogę dokonać spłaty. Mam rozumieć ze tę punkty tycza się już umów po IX 2015r. Sprawdzałem akt notarialny i data podpisania aktu to 29.04.2014r. Czyli mam rozumieć ze mogę nadplacic kredyt powyżej dopłaty orazskrócić okres kredytowania powyżej 5lat?

 • Witam. Niestety fakt posiadania przez Panią mieszkania w przeszłości wyklucza Państwa z udziału w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga: na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przez IX.2015 i nastąpiło już przeniesienie prawa własności lokalu – może Pan spłacić nawet cały kredyt bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Magdalena

  Witam,
  przez kilka lat bylam wlascicielka mieszkania. w 2015 roku jednak oddalam je darowizna. To bylo mieszkanie, ktore otrzymalam jako panna. Pozbylam sie go juz jako mezatka. Czy jesli teraz z mezem chcielibysmy wziac kredyt z doplata MDM to czy otrzymamy ja przez wzglad na to, ze ja juz mialam mieszkanie?

 • Paweł

  Witam
  Mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu mdm. Brałem kredyt w kwietniu 2014r. Po nadplacie kredytu w tym roku bede miał już nadpłatę większą od dofinansowania oraz skroce okres kredytowania więcej nic 5 lat. W banku cos mówili o jakiejś nowelizacji ustawy i nie sa pewni kiedy ona się odbyła. Prosze o pomoc czy mogę zrobić nadplate w tym roku. Kredyt był wzięty na 20lat.

 • Witam. Jeżeli cena 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania przekracza limit wyznaczony dla danej lokalizacji – nie ma niestety możliwości, aby sfinansować daną nieruchomość w ramach programu MDM.

 • Owszem. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Witam. Czy jesli mieszkanie jest drozsze niz wyliczone z formuły ceny z danej gminy to nie da rady otrzymac dofinansowania z mdm czy moze raczej dofinansowanie bedzie tylko do kwoty ktora zostanie wyliczona w danej gminie ( a nie wartosci mieszkania) ?

 • Dawid

  Witam czy jezeli jestem właścicielem 90cio procentowym lokalu mieszkalnego to mogę skorzystać z mdm?

 • Witam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Andzofena

  Kupilam dom w mdm a rodzice zapisali mi swoje mieszkanie czy bede musiala oddac ten mdm?

 • Witam. Nie. Ograniczenie dot. wieku i nieposiadania mieszkania dotyczy jedynie beneficjenta programu MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Dzień dobry, czy kupując mieszkanie w MDM, gdzie współkredytobiorcą jest np. rodzic, czy ograniczenie do nieposiadania wcześniej żadnego mieszkania dotyczy również współkredytobiorcy?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli zastąpimy słowa „spłacić” słowem „oddać” – tak, będzie to możliwe.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Hmm, trochę zaufania do partnera. Po ślubie mogą Państwo bez problemu dokonać rozszerzenia współwłasności mieszkania.

 • Klaudia

  Czy biorąc kredyt MDM , mogę po miesiącu(lub więcej) spłacić kwotę dofinansowania i wtedy kupić bez problemu kolejne mieszkanie za gotówkę , a kredyt płacić według ustalonych rat ?

 • Klaudia

  tak , tylko że nieruchomość nabyta przed ślubem byłaby tylko jego własnością . jak zrobić to abym miała takie same prawa do mieszkania jak bym kupowała razem z nim po ślubie ?

 • Klaudia

  tak , tylko że nieruchomość nabyta przed ślubem byłaby tylko jego własnością . jak zrobić to abym miała takie same prawa do mieszkania jak bym kupowała razem z nim po ślubie ?

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Z innej beczki – a nie lepiej, żeby narzeczony sam kupił drugie mieszkanie (nawet w ramach MDMu), a dopiero potem się z Panią ożenił? Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Klaudia

  Właśnie podpisałam umowę kredytową , dostałam 19347,5 dopłaty na mieszkanie . W mieszkaniu,gdzie ja jestem nabywcą będą mieszkać moi rodzice , a ja z narzeczonym po ślubie w 2018 roku chcemy kupić razem mieszkanie za gotówkę i chce również być współwłaścicielem nowego mieszkania. Wiem już, że dopłatę trzeba będzie oddać pytanie tylko czy całą kwotę dofinansowania , czy są związane z tym jakieś kary ? Kiedy trzeba by było oddać pieniądze i w jaki sposób , czy są one wliczane do raty kredytowej ?

 • Witam. Jeżeli byłą to własność 100%, to niestety nie. Warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Przemek

  czy jeżeli rok temu byłem właścicielem mieszkania i je sprzedałem mogę teraz ubiegać się o dofinansowanie w mdm ?

 • ok, to niestety nic nie zmienia, konieczność zwrotu dofinansowania dotyczy także rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marlena

  Nadmienię jeszcze tylko, że w ciągu kolejnych 5 lat, planuje jeszcze mieć jedno lub dwójkę dzieci.

 • Marlena

  Jeśli skorzystamy z mężem (mamy 2 dzieci) z MDMu w 2018 r. i zakupimy mieszkanie, ale w ciągu kolejnym 5 lat kupimy np. dom lub większe mieszkanie, to czy będziemy musieli zwrócić część dofinansowania z MDM?

 • Witam. Nie. Ale gdyby była to kobieta wychowująca min. troje dzieci i Pan by je przysposobił, wtedy można liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

 • Mateusz Piętka

  Witam. Dostałem dofinansowanie z mdm w wysokości 10 %. Jeżeli w ciągu 5 lat od kupna nieruchomości wejdę w związek małżeński z kobietą wychowującą dziecko to bedę mógł starać się o dofinansowanie kolejnych 5 %?

 • Ad 1. Doradca z banku, z którym kontaktowałem się dzisiaj w tej sprawie nie widzi przeciwwskazań.

  Ad 2. na podstawie odpowiedzi Ministerstwa:

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Anna Kobrzak

  Mam w związku z tym 2 pytania:
  1. Czy zamiast rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej, jest możliwość zrobienia tylko darowizny lokalu z majątku odrębnego do wspólnego? Chcemy tylko tą nieruchomość objąć majątkiem wspólnym.
  2. Czy istnieje możliwość, aby na akcie przeniesienia własności, który będzie w grudniu 2018 roku, stawił się już wtedy mąż? Ślub planujemy na czerwiec 2018 roku, tak więc już będzie w związku małżeńskim. W chwili obecnej umowę deweloperską podpisałam tylko ja, bo na chwile obecną to ja jestem beneficjentem programu. Razem bierzemy kredyt, ponieważ sama nie mam takiej zdolności.

 • Owszem, ale nie będzie to kredyt w ramach programu MDM. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Mogą więc Państwo zaciągnąć kredyt w EUR, w czym także mogą pomóc nasi doradcy.

  Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, może. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Czyli – jeżeli Pani sama posiada zdolność, nie ma potrzeby, aby inna osoba przystępowała do kredytu. Proszę się jednak nie martwić, kredyt jedynie dla Pani niczego nie zmienia. Po ślubie będzie Pani mogła ustanowić współwłasność mieszkania.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Jeżeli nastąpiło już przekazanie własności mieszkania- tak, można dokonać takiej nadpłaty.

  Generalnie – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Dagmara

  nawiązując do powyższej korespondencji: proszę wybaczyć, że tak drążę, ale przy tak istotnym temacie nawet odpowiednie ujęcie słowami ma ogromne znaczenie. nie do końca jestem przekonana czy dobrze się „rozumiemy”… Co to znaczy rozszerzenie współwłasności?- własność będzie dopiero nabywana więc to czego nie rozumiem to to, co mielibyśmy rozszerzać? Czy rozszerzenie w tym kontekście jest rozumiane jako nabycie przez oboje małżonków? czy też jest to jeszcze jakiś dodatkowy zapis w Akcie Notarialnym? nadmieniam iż nie chcemy rozszerzać wspólności ustawowej małżeńskiej. Chcemy tylko kupić razem mieszkanie do współwłasności bez dodatkowych zapisów.

 • Agnieszka

  Witam.chcielibysmy wsiąść MDM na zbudowanie domu 100m2 mój partner pracuje i ma wynagrodzenie w euro .Czy dostaniemy kredyt w Polsce? Ja nie pracuje .

 • KasiaR

  Witam. Mam mały problem. Skladalam wniosek o kredyt jako singiel a narzeczony jako wspolkredytobiorca by po ślubie nie było problemu z wspolwlasnoscia. Bank po wstępnej analizie chce żeby kredyt był tylko na mnie ze względu na posiadaną zdolność. Czy może coś takiego zrobić?

 • Bartek Poplawski

  Czy jeżeli kredyt został wzięty w lipcu 2015r. to mogę nadpłacić kredyt bez obawy o karę w postaci zwrotu dofinansowania? Kredyt 280 tys, nadpłata w wysokości 30 tys., dofinansowanie 24 tys. Nigdzie w dokumentacji do kredytu nie mam takiej inforamcji.

 • Owszem. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Izabel

  Dzien dobry, kupilam mieszkanie w mdm. planujemy slub z narzeczonym i kupno wiekszego lub drugiego mieszkania – czy w takich okolicznoscisch musialabym zwroci doplate?

 • Tak, przekazanie własności mieszkania i rozszerzenia współwłasności można będzie przeprowadzić w formie jednego aktu.

 • Dagmara

  W tym rzecz, że umowa kredytowa będzie przed ślubem… (marzec 2017r.) (narzeczony rezerwuje środki z programu MdM już z roku 2018 jako singiel, ja jestem na tym etapie tylko współkredytobiorcą), a przeniesienie własności po ślubie (sierpień 2017r.) czy w tym wypadku mogę kupić mieszkanie razem z już wówczas mężem tak „po prostu” bez rozszerzania wspólności? dziękuje z góry za odpowiedź

 • Jeżeli skorzystają Państwo z programu po ślubie współwłasność zostanie ustalona „z automatu”.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Reasumując – jeżeli wniesie Pani w liczeniu zdolności większy dochód niż siostra, może Pani uzyskać kredyt w ramach programu MDM.

  Odnośnie uczestnictwa siostry w liczeniu zdolności – nie ma z tym problemu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dagmara

  Witam ponownie, czy koniecznym jest rozszerzanie współwłasności? skoro z narzeczonym bierzemy wspólnie kredyt (On – główny kredytobiorca, ja współkredytobiorca), a akt przeniesienia własności będzie już po ślubie to czy po prostu nie możemy kupić mieszkania razem do współwłasności?

 • Magdalena

  Spotkałam się z różnymi opiniami, więc może przedstawię swoją sytuację: moja rodzina to
  ja, mąż i dziecko. Mieszkamy w Polsce. Ja pracuję, mam umowę o pracę na
  czas nieokreślony od 1,5 roku, zarabiam w PLN, mąż nie pracuje. Siostra
  mojego męża, która chce nas wspomóc nie ma swojej rodziny, jest jeszcze
  niezamężna, pracuje na kontrakcie w Anglii od 3 lat. Zarabia w walucie
  GBP. Tam mieszka. Czy w takiej sytuacji siostra mojego męża może być
  naszym współkredytobiorcą? Czy prawdą jest, że ja muszę mieć większy dochód w PLN niż siostra męża w GBP?

 • Nie, nawet zwiększa – jeżeli kredyt jest spłacany terminowo (lepsza historia w BIK).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem. właściwie to może być dowolna osoba. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jeżeli nie nastąpiło przeniesienie własności lokalu, nadal mają Państwo szansę na skorzystanie z programu MDM.

 • Justtyna

  witam mamy w planie z chłopakiem wziąćś mieszkanie w mdm czy to ze mamy kredyt gotówkowy zmniejsza nasze szanse w banku

 • Magdalena

  Czy współkredytobiorcą może być osoba mieszkająca i pracująca za granicą?

 • Magda

  Kredyt mamy już przyznany. Mieliśmy kupić dom na przełomie roku, ale nie doszło do transakcji i kredyt nie został uruchomiony. W tym momencie znaleźliśmy inną nieruchomość, w trakcie budowy i okazało się, że jestem w ciąży. Czy na tą chwilę jesteśmy coś zdziałać w temacie MDM?

 • Witam. Po urodzeniu 3-go dziecka będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Realnie oznacza to złożenie wniosku o kredyt na zakup ww. domu na początku 2018-go roku (wtedy zostanie odblokowana II-ga część puli na ten rok).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Oboje z mężem mamy powyżej 35 lat, swoje mieszkanie, 2 dzieci i trzecie w drodze. W tym momencie będziemy podpisywać umowę rezerwacyjną na dom, a później umowę deweloperską. Wiem, że rodziny z 3 dzieci mogą starać się o MDM. Jak to się ma w praktyce? Rodzę we wrześniu i dom ma być oddany do użytku do końca 2017 roku, a przeniesienie własności najpóźniej do końca marca 2018 roku. Czy w tym momencie możemy liczyć na MDM?

 • Można dokonać zamiany mieszkania na inne, o identycznych parametrach. Bank poprosi prawdopodobnie o zgodę dewelopera. Jeżeli mieszkanie będzie miało inne parametry, całą procedurę należy zacząć od początku.

 • Mieszkanie

  Ale tylko ze strony dewelopera?
  Czy cała procedura od początku?
  Co ze środkami które już mamy zarezerwowane?

 • Ad 1. Owszem, może Pani, ale nie jest to konieczne.
  Ad 2. W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.
  Ad 3. Owszem.
  Ad 4. Po uzyskaniu własności mieszkania przez męża, nie będzie to konieczne.

 • Tylko na mieszkanie o identycznych parametrach jak dotychczasowe. Inny lokal będzie wymagał ponownego procesowania wniosku.

 • Mieszkanie

  Jesteśmy na etapie potwierdzenia kredytu przez ostatniego analityka.
  I pytanie brzmi czy można zmienić mieszkanie na tym etapie u tego samego dewelopera tylko w innym budynku i też nowo wybudowany.

 • Dagmara

  Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂
  – Rozumiem, że nie muszę, ale czy mogę przystąpić do kredytu jako współkredytobiorca chcąc uzyskać współwłasność mieszkania po ślubie?
  – Czy brak konieczności zwrotu dofinansowania dotyczy tylko rozszerzenia wspólności ustawowej czy może to być forma darowizny do współwłasności?
  – Czy niezależnie od formy wymagana jest najpierw pisemna zgoda banku kredytującego?
  – czy będzie wymagany aneks do umowy deweloperskiej która będzie podpisana przez narzeczonego jeszcze przed ślubem?

 • Hmm, wtedy obowiązywała już nowelizacja programu MDM, więc nie powinno być z tym problemu.

 • Witam. Tak, będzie można. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Witam. Bez problemu może Pani uzyskać współwłasność mieszkania po Państwa ślubie. Nie będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Nie będzie konieczne, aby przystąpiła Pani do kredytu jako współkredytobiorca.

 • Będzie Pani mogła przystąpić do aktu jako żona (tzn. przekazanie własności mieszkania i rozszerzenia współwłasności można będzie przeprowadzić w formie jednego aktu).

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Anna Kobrzak

  Znajomi mieli podobną sytuację, z tym, że kredyt brał jedynie chłopak, Ślub wzięli we wrześniu 2016 roku, natomiast umowę przeniesienia własności podpisywali w październiku bądź listopadzie 2016 roku. Dowiadywali się, czy można dopisywać już wtedy żonę do współwłasności mieszkania i powiedziano im, że nie, bo wtedy stracą dopłatę MDM. Jak jest teraz?

 • Dagmara

  chodzi mi konkretnie o to czy (w tym przypadku mąż) może mi wówczas podarować mieszkanie do współwłasności, czy musimy rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską, czy w związku z tym, iż przeniesienie własności nieruchomości nastąpi już po naszym ślubie to czy mogę przystąpić do aktu jako żona. nadmieniam, iż zakup mieszkania następuje w roku 2017, a dopłaty będą przelewane w 2018r..

 • Anna Kobrzak

  Witam,
  mam pytanie dotyczące MDM-u, a dokładnie: w lutym będziemy razem z narzeczonym podpisywać umowę kredytu na mieszkanie z rynku pierwotnego. Chcemy skorzystać z programu MDM, skoro nie jesteśmy jeszcze małżeństwem, właścicielem mieszkania będę na razie ja. Moje pytanie, skoro umowa przeniesienia własności będzie podpisywania dopiero w listopadzie 2018 roku, a w sierpniu 2018 planujemy wziąć ślub, to czy na akcie przeniesienia własności będzie można dopisać już wtedy obecnego męża do własności mieszkania bez straty dopłaty MDM?

 • Dagmara

  Witam, w związku z tym, iż jeszcze nie jesteśmy małżeństwem wniosek o kredyt z dopłatą MdM (z limitu na 2018r) narzeczony jako singiel złoży jeszcze w lutym. Po podpisaniu umowy kredytowej podpisze umowę deweloperską marzec/początek kwietnia. w lipcu 2017 bierzemy ślub, a Akt przeniesienia własności odbędzie się w sierpniu 2017 ponieważ blok jest obecnie w trakcie budowy.
  Reasumując, narzeczony ubiega się o dopłaty MdM jako singiel, natomiast akt przeniesienia własności nastąpi już po naszym ślubie… czy wówczas już jako żona mogę przystąpić do tego Aktu?, czy wymagałoby to mojego przystąpienia do kredytu w roli współkredytobiorcy? jeżeli są jeszcze inne opcje podejścia do tematu (aneksy do umowy itd) proszę o pomoc ponieważ bardzo byśmy chcieli kupić mieszkanie razem, a ze względu na szybko kończące się dopłaty nie możemy czekać z wnioskiem do ślubu.
  Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek odpowiedź, niestety nie udało mi się uzyskać pomocy ze strony banków kredytujących, od konsultanta BGK, a odpowiedzi od Ustawodawcy nie mogę się doczekać…

  pozdrawiam, Dagmara

 • Dagmara

  „Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie
  będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej
  obecnej narzeczonej?
  Tak, po formalizacji związku istnieje
  możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki
  do kredytu jako współkredytobiorcy.” – jak tego dokonać?

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie. Jeżeli jedno z nich posiada mieszkanie i nie wychowują min. trójki dzieci, nie ma niestety szans na MDM.

 • Honorata

  Witam,
  czy jeśli jedno z małożnonków posiada mieszkanie na własność nabyte przed ślubem, to czy w takiej sytuacji możemy starać się o dofinansowanie, zakładając że własność będzie przypisana na drugiego małożonka, który nie jest właścicielem ww. mieszkania?

 • Tak, bez problemu, może Pan nawet ustalić współwłasność wymienionego lokalu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Lukasz

  Witam mam pytanie. Czy jeśli rok temu brałem kredyt w mdm jak singiel a teraz mam żonę to czy mogę ją zameldować. Ja jeszcze nie jestem zameldowany w tym mieszkaniu.

 • Aby mieć pewność, że kredyt będzie spłacany. Taką gwarancję zapewniają rodzice.

 • Nowa pula dopłat w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Meg

  mi postawili warunek, że osoba która mi podniesie zdolność kredytową ma być do 40 lat.

 • Majka

  Mam pytanie, skoro rodzice mają służyć jedynie podniesieniu zdolności kredytowej dlaczego bank skraca okres kredytowania w oparciu o ich wiek i narzuca tym samym bardzo wysoka ratę?

 • ok,racja, odpowiedź była mało precyzyjna. Po upływie okresu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności lokalu zakupionego w ramach programu MDM można dokonać takiej operacji, a nawet zbyć nieruchomość bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

 • roma

  W żadnym wypadku ? Nawet jeśli minie okres pierwszych 5 lat ?? Wówczas przecież można np. sprzedać nieruchomość

 • Witam. Nie ma możliwości przeniesienia kredytu MDM na inną nieruchomość.

 • roma

  Czy w razie konieczności zmiany miejsca zamieszkania, istnieje możliwość przeniesienia kredytu MDM na inną nieruchomość?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • MArra

  i jeszcze jedno, jaki procent jest na mieszkania dla mlodych ? czy zalezy od kwoty ? jesli tak, jaki to procent,

 • MArra

  Jeżeli wezniemy kredyt na mieszkanie z MDM, jesteśmy po slubie cywilnym. nie mamy dzieci, jeśli w ciągu tych 5 lat urodzi nam sie dziecko, czy mamy prawo tez do tych 5% spalty kredytu ?

 • Zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw” – mieszkanie nabyte w ramach programu MDM przez Państwa przy udziale środków ze spadku będzie Waszą wspólną własnością.

 • Adam

  Witam
  Posiadam pieniądze które dostałem w spadku, i aktualnie są moim majątkiem osobistym. Czy używając tych pieniędzy do zakupu mieszkania w MDM wspólnie z żoną , automatycznie kwota przejdzie do majątku wspólnego czy muszę w jakiś sposób przepisać tą kwotę do majątku wspólnego ?

 • Tak. Proszę jedynie pamiętać, że kwota środków własnych + dofinansowanie otrzymane w ramach programu MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dawid

  Jestem singlem i posiadam kwotę odpowiadajacą 25% wartości nieruchomości czy mimo to mogę starać się o dofinansowanie z programu MdM?

 • Tak. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Przemysław

  Umowę kredytowa podpisałem w lutym 2015 roku, czyli przed nowelizacją ustawy. W 2016 zostało dokonane przeniesienie własności. Czy teraz mogę spłacić cały kredyt bez konsekwencji zgodnie z Art. 2. ustawy nowelizującej ?

 • Witam. W nawiązaniu do Państwa pytań.

  Ad 1. W przypadku MDMu istotna jest liczba wychowywanych dzieci w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania. Jeżeli na moment rejestracji wniosku będą już Pańśtwo wychowywali dziecko, otrzymacie mnożnik 15%, w innym przypadku 10%.
  Ad 2. Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).
  Ad 3. Tak, po upływie 5-ciu lat lub po Państwa ślubie. W innym przypadku część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

 • Krzysztof

  Witam,

  mam taką sytuację. Obecnie jestem właścicielem dość małego mieszkania. Wraz z dziewczyną chcielibyśmy skorzystać z programu MDM na zakup większego. Za kilka miesięcy (latem) spodziewamy się narodzin dziecka. Dom, który nas interesuje chcemy zarezerwować i zakupić jak najszybciej. Aby spełnić kryteria właścicielem mieszkania będzie dziewczyna i kredyt także będzie brany na nią. Prawdopodobnie będzie miała zdolność kredytową, ale w razie czego ja także mogę dołączyć do kredytu. I teraz powstaje kilka pytań:

  1. Od kiedy liczone jest te +5% dofinansowania? Jeżeli dziecko urodzi się w czerwcu, a w lipcu oddany zostaje lokal to przysługuje 15% czy liczy się obecna sytuacja czyli moment zawarcia umowy kredytowej? Czy możemy liczyć na 15% czy raczej będzie to 10%?
  2. Czy jeżeli po zawarciu umowy kredytowej lub oddaniu domu do użytku weźmiemy ślub, to czy będziemy musieli zwracać dofinansowanie z programu MDM?
  3. Czy po jakimś czasie mogę zostać współwłaścicielem tego mieszkania bez konieczności zwrotu środków z programu?

  Pozdrawiam

 • ok, rozumiem, fakt, że będzie Pan współkredytobiorcą nie oznacza konieczności zapłacenia podatku od darowizny. Pana majątek nie uległ powiększeniu, nie będą również na Panu ciążyły żadne obowiązki, jeżeli partnerka (żona) będzie regularnie spłacała kredyt.

 • Zapisy ustawy MDMu są niestety na tyle nieprecyzyjne, że raczej unikałbym podobnych zaświadczeń. Mieszkanie przed wszystkim powinno służyć beneficjentowi, każde ograniczenie możliwości mieszkaniowych może skutkować koniecznością zwrotu dopłaty.

  Z drugiej strony, cytując odpowiedź Ministerstwa na podobne pytanie: Zameldowanie w nabytym w ramach programu „mieszkanie dla młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Artur

  Witam, dofinansowanie MDM posiadam od 2014 roku, do mieszkania wprowadziłem się z żoną i dzieckiem w kwietniu 2015 roku. Chciałbym pomóc koledze z Ukrainy i wystawić mu zaświadczenie że mieszka u mnie, czy mogę mieć przez to problemy z MDM? Ja mieszkam normlanie od roku i pytanie brzmi czy strace dopłatę jeśli zamieszka ktoś ze mną z poza rodziny ale nie pobieram za to żadnych korzyści?

 • Rafał Osmański

  Witam,
  ,po zawarciu małżeństwa wolałbym żeby mieszkanie było w dalszym ciągu zapisane na żonę.

  Moje pytanie dotyczy opodatkowania od darowizny przy samym zaciąganiu kredytu, jestem współkredytobiorcą, więc teoretycznie „uszczuplam swój majątek” na korzyść drugiej osoby, ale nie mam z tego tytułu żadnych korzyści finansowych, bo jedynym właścicielem mieszkania jest moja narzeczona.

  pozdrawiam

 • Witam. Chodzi o ew. podatek płacony op zawarciu związku małżeńskiego, kiedy nastąpi przekazanie współwłasności mieszkania. O ile nam wiadomo, nie będzie Pan musiał płacić podatku od darowizny.

 • Można spróbować (tym bardziej, że termin oddania do użytkowania był pod koniec roku). Polecam kontakt z Urzędem Skarbowym.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki – może Pani skorzystać z programu MDM.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rafał Osmański

  Witam,

  mam następującą sytuację, jestem w takcie załatwiania kredytu MDM z narzeczoną.
  Umowę deweloperską mamy podpisać w ciągu 2 tygodni, mamy już pozytywne decyzje kredytowe.
  Ślub mamy zawrzeć w czerwcu tego roku.
  Zgodnie z zapisami MDM, jedynym współwłaścicielem mieszkania będzie narzeczona, ale ja będę razem z nią współkredytobiorcą.

  Moje pytanie, czy dotyczy mnie podatek od darowizny skoro jestem współkredytobiorcą, ale nie jestem współwłaścicielem mieszkania ( zgodnie z postanowieniami MDM może nim być jedna osoba ).

  Proszę o odpowiedź.

  pozdrawiam
  Rafał

 • sylwia

  No tak, ale czy w związku z tym, że jest styczeń 2017, a pozwolenie na użytkowanie listopad 2016- to czy cokolwiek się należy, skoro trzeba się rozliczyć najpóżniej do końca roku kalendarzowego po otrzymaniu pozwolenia?

 • Ana

  Witam łącznych dochodow mam razem 2000tys. oraz jestem współwłaścicielka mieszkania. Sama wychowuję 3letniego syna. Mam szansę żeby otrzymać kredyt na mieszkanie np. do 110tys?Mam 23 lata.

 • dd

  Witam. Pracuję w restauracji zarabiam 1300zł + 1000zł alimentów (udokumentowane) oraz jestem współwłaścicielką mieszkania, Mam 23 lata. nie mam kredytow. Natomiast sama wychowuję 3letniego syna. Mam szanse na otrzymanie kredytu w kwocie np. 90tys?

 • Witam. Polecam zebrać wszytkie faktury, wypełnić druk VZM1 i złożyć komplet dokumentów w Urzędzie Skarbowym

 • Sylwia

  WItam serdecznie.
  Wraz z mężem wybudowaliśmy już dom. obecnie od listopada 2016 mieszkamy „na swoim”. Teraz chcę skorzystać z dofinansowania za wykorzystane materiały budowlane. W związku z tym powinnam dołączyć faktury i jakiś wniosek do US? Czy jest ktoś kto zajmuje się prowadzeniem takich spraw, czy tylko kredytów na zakup mieszkania?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Katarzyna

  Chce zakupić dom o wielkości 76m2 w gminie przylegającej do stolicy województwa. Cena domu 230000. Kalkulator na tej stronie wylicza mi kwotę dopłaty 21559. Trochę dużo, jeżeli do dopłaty liczy się tylko pierwsze 50m2 nieruchomości, czy ja coś źle liczę i ta kwota jest poprawna? Dodam, że mam 10% dopłaty.

 • Obawiam się, że może. Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Salome

  Czy dopuszczalna jest taka sytuacja: 10 maja podpisanie umowy przyrzeczonej, 31 maja wypłata środków z kredytu, 31 lipca wypłata środków z mdm.właściciele mieszkania oddają mieszkanie w dniu wypłaty mdm czyli do dnia 31 lipca w nim mieszkają. Czy to bedzie postrzegane jako wynajem?

 • Witam. Niestety – nie może Pani skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania mieszkania przez męża. Na podstawie art. 6 – małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga – ma podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Joanna

  Witam, mam do Państwa pytanie.Mianowicie: Mąż jeszcze przed ślubem zakupił mieszkanie-jest jego własnością, czy ja mogę zakupić mieszkanie w programie MDM czy już nie możemy z tego skorzystać?

 • Raczej tak, rozdzielność majątkowa nic nie da. Na podstawie art. 6-go małżeństwa przystępują do programu MDM wspólnie.

 • Bartłomiej

  Witam,
  Dziś wraz z żoną byłem na spotkaniu z doradcą w Expander. Niestety żona nie pracuje,ja mam umowę o pracę na czas nieokreślony i mamy bardzo małą zdolność kredytową. Doradca zaproponował żebyśmy podpisali rozdzielność majątkową u notariusza. Mówiłem, że czytałem na stronie MDM i zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Doradca się mylił?

 • Witam, oczywiście, może Pan skorzystać z puli 2018. Wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania odbędzie się jeszcze w tym roku, ale sprzedawca otrzyma środki z dofinansowania dopiero na początku 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Robert

  Witam,
  Chce z zona zakupic mieszkaniew niebawem(w ciagu miesiaca), prawdopodobnie srodki na 2017 juz sie wyczerpia wiec czy moge zarezerwowac srodki z 2018? Jesli tak to moge kupic mieszkanie w tym roku, splacac kredyt jeszcze nie obnizony o doplate, dopiero z 2018 rokiem moja rata zostanie obnizona, czy tak?

 • Odradzam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Co innego po Państwa ew. ślubie. Wtedy męża będzie można dopisać bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli jest Pan właścicielem mieszkania – nie mogą niestety Państwo skorzystać z programu MDM. Nasz doradca może Państwu jednak polecić kredyt hipoteczny z naprawdę rozsądną marżą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Dzień dobry,
  Dostałam dopłatę na rok 2016 jako singiel. Obecnie jestem na etapie podpisywania aktu notarialnego i chciałabym wpisać do aktu własności mieszkania narzeczonego,czy mogę to zrobić?

 • Tomek

  Witam,
  Wraz z żoną spodziewamy się dziecka i chcielibyśmy kupić mieszkanie.
  Moi rodzice jakiś czas temu przepisali na mnie swoje mieszkanie ale nadal w nim mieszkają i nie będą się przeprowadzać (zrobili darowiznę zamiast spisać testament). Czy mimo tego mamy szansę na dofinansowanie do zakupu własnego mieszkania?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Tak, jeżeli do kredytu przystąpią rodzice, maksymalny okres kredytowania zostanie obniżony. W skrajnym przypadku wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania nie mogą przekroczyć 75 lat.

 • Dominika

  Witam. Chciałabym złożyć wniosek kredytowy z dopłatą MDM na 30 lat. Jeżeli rodzice/lub jeden z nich przystąpią do kredytu tylko w celu poprawy mojej zdolności kredytowej to czy przez to maksymalny okres kredytowania może zostać obniżony do np. 20 lat? – Ojciec ma 55 lat.

 • Dominika Wróblewska

  Witam,
  Chciałabym złożyć wniosek kredytowy z dopłatą MDM na 30 lat. Jeżeli rodzice/lub jeden z nich przystąpią do kredytu tylko w celu poprawy mojej zdolności kredytowej to czy przez to maksymalny okres kredytowania może zostać obniżony do np. 20 lat? – Ojciec ma 55 lat.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • tomi

  Witam. Chcę kupić mieszkanie ale nie posiadam wystarczającej zdolności finansowej, wspomoże mnie moja siostra. Chcieli by jednak ze swoim mężem zamieszkać jakiś czas wraz ze mną i być zameldowani. Jak się to ma do dofinansowania.

 • Witam. Program MDM nie określa minimalnej kwoty kredytu. Ważne jest jedynie, aby kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% wartości przyznanego kredytu.

 • Justyna

  Witam wraz z mezem nie mamy zdolnosci kredytowej jedyny kredyt jaki moge dostac to 38 tys ile kredytu trzeba by dostac dofinansowanie

 • Witam.

  Ad 1. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 3. Po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDM lub po zawarciu małżeństwa. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paweł

  Witam. Wraz z dziewczyna jestesmu w nieformalnym zwiazku i chcemy kupic mieszkanie z dofinansowaniem z Mdm.
  1. Czy mozemy wspolnie wziac kredyt i kupic mieszkanie z dofinansowaniem tak abysmy oboje byli wlascicielami? A jesli nie to
  2. Jesli tylko jedno z nas moze byc wlascicielem to czy drugie moze byc w tym mieszkaniu pozniej zameldowane?
  A jesli nie to czy
  3. Po jakim czasie mozemy dopisac druga osobe jako wspolwlasciciela mieszkania?
  Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam.
  1) Jeżeli Pani i/lub Pani chłopak posiadacie zdolność kredytową, nie mieliście nigdy własnego mieszkania i jesteście w wieku poniżej 35 lat, macie sporą szansę na skorzystanie z kredytu w programie MDM.

  2) W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując, z programu może skorzystać albo Pani, albo chłopak, druga osoba jedynie wspomaga zdolność kredytową.

  Bank nie cofnie Państwo dofinansowania, jest jak najbardziej dopuszczalne, aby zakupić mieszkanie od rodziców (pod warunkiem, że będzie ono służyć Państwu)

  ad 3) Tak, jak najbardziej

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agata

  Witam. W przyszłym roku chcemy razem z chłopakiem kupić mieszkanie od Jego rodziców w ramach MDM. W tym mieszkaniu będziemy mieszkali tylko ja i chłopak, rodzice z pieniędzy z kredytu kupią sobie własne mieszkanie.
  1).Czy jest możliwość że BGK odmówi nam dofinansowania?
  2).Co w takiej sytuacji lepiej zrobić? – może ja powinnam być głownym kredytobiorcą ? Czy jest możliwe, że w przyszłości, gdy po ślubie przeniosę współwłasność mieszkania na męża (będziemy mieli nazwisko takie samo jak pierwotni właściciele mieszkania) BGK cofnie nam dofinansowanie?
  3). Czy dodatkowym kredytobiorcą mógły być mój chłopak?

 • Tak – o ile oczywiście mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Wojtek

  Czy mogę zakupić mieszkanie od siostry i otrzymać na to dofinansowanie z MDM?

 • Joanna

  Czyli jeśli skorzystamy z MDM w styczniu 2017 roku i właścicielem mieszkania będę JA to w lipcu po zawarciu związku małżeńskiego będę mogła dopisać małżonka jako współwłaściciela mieszkania i nie będę musiała zwracać dofinansowania?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – właścicielem mieszkania będzie tylko jedno z Państwa (sami musicie zadecydować które). Ew. rozszerzenia własności mieszkania można będzie dokonać po ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam. Chciałabym wraz z narzeczonym wziąć kredyt na mieszkanie i skorzystać z MDM jeszcze przed ślubem. Kto będzie właścicielem mieszkania?

 • Owszem, jest taka możliwość. Po upływie 5-ciu lat można całkowicie spłacić kredyt bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania. ew. dodatkowe koszty mogą dotyczyć prowizji banku za wcześniejszą spłatę kredytu.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • aaa

  Czy mogę po okresie 5 lat od zakupu mieszkania mogę spłacić cały kredyt? Chodzi o to, że w tym czasie sprzedam działkę i będę miał pieniążki na spłatę całości zaciągniętego kredytu. Rozumiem, że w ciągu pierwszych 5 lat nie mogę go spłacić w całości ale czy w szóstym roku kredytu jest już taka możliwość? Jakie dodatkowe koszty wówczas mnie czekają gdy przyniosę całą sumę w szóstym roku.

 • Witam. Obawiam się, że ze względu na fakt posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez Pana tatę taka transakcja nie będzie niestety możliwa. Ew. serdeczna prośba o kontakt z doradcą, być może coś doradzi z praktycznej strony: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marek

  Witam. Chcę kupić mieszkanie od spółdzielni w ramach Mdm. Obecnie prawo do lokalu przysługuje mojemu tacie – jest to lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, nie własnościowe. Ze względu na małą zdolność kredytową chcę dopisać tatę do wniosku o kredyt. Czy jest możliwe? Czy fakt, że tata ma prawo do tego lokalu skreśla jego jakąkolwiek obecność w całej transakcji?

  Pozdrawiam.

 • Problem może być jedynie z piwnicą należącą w połowie do sąsiada, ale ten przypadek to już kwestia na rozmowę z doradcą.

  Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce piwnica oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • Radek Marcol

  Dziekuje za odpowiedz. A czy jesli do mieszkania przynależy piwnica w całosci oraz komórka (w połowie ) druga połowa jest sasiad. Czy stanowi to jakis problem czy piwnicy i komorke mozna kupowac w mdm razem z mieszkaniem?Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie własności mieszkania, może Pan zrezygnować z procesowania obecnego wniosku i złożyć go ponownie (z puli 2017).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Chcę kupić mieszkanie, dostałem możliwość skorzystania z MDM na 2018r, jednak deweloper chyba nie do końca przewidział taką sytuację i mam problemy ze zmianą umowy deweloperskiej.
  Czy mogę złożyć ponowny wniosek na MDM 2017r. Moja pula jest zarezerwowana od 15 listopada na 60 dni. A wnioski na MDM 2017r można składać od stycznia więc terminy pokrywają się. Czy jest możliwe wypisanie się z MDM na 2018r i skorzystanie z MDM na 2017r?

 • Witam. Nie musi Pani wyzbywać się swojego udziału we własności ww. mieszkania.

  Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Czy jeśli jestem współwłaścicielką jakiegoś mieszkania ale oddam je rodzicom, będę mogła przystąpić do programu mdm?

 • arnorld roland

  I pani maike od Surabaya, Indonezja, używam medium poinformować moich braci i sióstr, jak dostałem pożyczkę dobra matka, kiedy mój syn był chory i potrzebuje przeszczepu nerki nie miałem pieniędzy każdy odwrócił mnie w dół do mnie, mój bank żałował mnie dopóki wuj przedstawił mnie do dobrej firmy pożyczki nazwie Arnold Roland, dali mi kredyt, aby zapłacić rachunki medyczne mojego dziecka i założenia własnej firmy bez zabezpieczenia z oprocentowaniem tylko 2%, są tylne zarazki life saver, Niech Bóg nadal błogosławił mu za dobre uczynki jego, jeśli potrzebujesz pożyczki lub pomocy finansowej, aby spłacić swój dług lub inwestować w firmie chciałbym zachęcić do skontaktowania się z firmą za pomocą poczty elektronicznej arnoldrolandloanfirm@gmail.com

  w przypadku każdego pytania lub rada, jaką mogę być osiągnięte za pośrednictwem poczty elektronicznej na maikedwisetiowati157@gmail.com. niech pokój i błogosławieństwo Boga utrzymać nas wszystkich.

 • Witam. Wg mnie, w opisanym przypadku nie powinna nastąpić konieczność zwrotu dofinansowania.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Odnośnie drugiego pytania – po przeniesieniu własności można w ciągu kolejnych 60 miesięcy nadpłacić kredyt maksymalnie do wysokości dofinansowania bez konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia.

 • Owszem można. W takie sytuacji pierwsza rata kredytu pokrywa zobowiązanie hipoteczne, kolejne są natomiast wypłacane na konto sprzedającego mieszkanie.

 • Radek Marcol

  Czy mozna w programie MDM kupowac mieszkanie obciązone hipoteka?

 • Iwona Kukuczka

  w lutym 2016 podpisano umowe o kredyt w programie mdm.Wartość mieszkania283.000,37, wkład własny 111.444.12, dofinansowanie mdm 21.556,25.Kredyt 152.625 w tym na zkup mieszkania 150.000 i 2625 prowizja banku.obecnie spłacane są tylko odsetki. Nie było jeszcze przeniesienia własności.Dokonano spłaty części kredytu w kwocie 8.490. Kredyt pozostały do spłaty 141.510 kapitał i 2625 prowizja razem 144.125. Nadal do spłaty pozostaje 50% wartości mieszkania. Czy w związku z nadpłatą trzeba zwrócić dofinansowanie – wg mnie nie. I drugie pytania czy po przeniesieniu własności mozna w ciagu kolejnych 60 miesięcy nadpłacic kredyt do wysokości dofinansowania.

 • Jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • marta

  Witam czy mogę sie starac o dofinansowanie na zakup mieszkania z programu MDM. A nie posiadam żadnych dochodów tylko tyle co na dzieci i nie jestesmy z partnerem w formalnym związku to mam jakies szanse na otrzymanie takiego dofinansowania czy nie.? Ponieważ na kupno własnego czy choćby na wynajem u prywatnych osób nas nie stać.

 • Witam. Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, mogą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli nadpłata poza harmonogramem nie spowoduje obniżenia LTV poniżej 50%, nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.