Program „Mieszkanie dla Młodych” MDM bez limitu wieku

Program Mieszkanie dla Młodych MDM bez limitu wieku

W dotychczasowej wersji programu MDM ze wsparcia mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, osoby nie były właścicielami innego domu lub mieszkania.

Sytuację zmieni jednak planowana nowelizacja ustawy. Już wkrótce warunek nieposiadania wcześniejszego mieszkania oraz limitu wieku zostaną zniesione. Co prawda zmiana będzie dotyczyła jedynie rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci, jednak będzie to spora poprawa dla wielu rodzin w Polsce.

Jakie warunki powinna spełniać wymieniona rodzina, aby móc przystąpić do programu MDM? Dofinansowanie będzie mogło zostać udzielone, jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje:

a) małoletnich dzieci,

b) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

c) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Dodatkowo, kwota dofinansowania dla wymienionych rodzin ma zostać zwiększona.

Kwota dopłaty wyniesie 30% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

1. powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 65 m2;

2. 65 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 65 m2.

Dla przykładu – w przypadku rodziny wielodzietnej, która chce kupić mieszkanie o powierzchni 70 m2 w Warszawie dofinansowanie wyniesie 30% * 65 m2 * 5.989,38 PLN, czyli 116.792,91 PLN.
sprawdz_doplate150