• Owszem, do momentu odbioru technicznego ww. domu nie jest Pan właścicielem nieruchomości mieszkalnej – czyli może Pan skorzystać z programu MDM (uwaga – przez 5 lat nie można będzie tego domu odebrać, gdyż wtedy grozi zwrot części otrzymanego wsparcia).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt jak najszybciej, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • MrDidymos

  Witam,
  jestem właścicielem budynku mieszkalnego w stanie surowym otwartym. Czy mimo to mogę otrzymać dopłatę z programu MDM?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Krzysztof

  Dzień dobry.
  Moja żona podpisała w kwietniu 2016 umowę kredytową jako singiel (kilka miesięcy przed ślubem). Teraz developer skończył budowę i niedługo będzie podpisywany kolejny akt notarialny. Czy w obecnej sytuacji mogę być wpisany jako współwłaściciel mieszkania? Czy istnieje ryzyko zwrotu dofinansowania?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie, w styczniu można jednak złożyć wniosek z terminem wypłaty kredytu i dofinansowania na sierpień 2018. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Patrycja

  Witam chciałabym kupić bliźniak 74 m2. Jednak odbiór tych domów jest dopiero w sierpniu 2018 roku. Nie ma także umowy deweloperskiej.Tylko umowa przedwstępna. Czy jest możliwość otrzymania dopłaty mdm do tego domu w styczniu 2018?

 • Tak, bez problemu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Marek

  Dzień dobry,
  Kilka miesięcy temu otrzymałem kredyt mdm jako singiel. W międzyczasie wziąłem ślub. Chciałbym teraz dopisać małżonkę do kredytu oraz do współwłasności – czy jest to możliwe? Dziękuję za odpowiedz.

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przed Panem mniej więcej 100 wniosków oczekuje na przyznanie dofinansowania. Szanse nie są duże, ale są.

 • Dominik Skwarczyński

  Witam. 8.08 złożyłem wniosek o dofinansowanie, mój numer NWR to 036066. Jakie są realne szanse na dostanie dofinansowania w tej turze? Na tą chwilę jestem na liście rezerwowej. Dziękuję.

 • Z programu może skorzystać Pana narzeczona – jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pan ew. może wspomóc jej zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Witam mam pytanie . jeżeli moja narzeczona ma dziecko i razem je wychowujemy ,lecz nie mam do niego praw bo ojciec się ich nie rzekł to możemy skorzystać z dopłaty w kwocie 29 tys ?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nadal byłoby jak opisałem.

 • iwlecka

  A Jeżeli sytuacja tyczy się lokalu, zakupionego przeze mnie i męża na kredyt z dopłatą MDM? Jeśli swoją część mąż przepisałby na mnie (nadal mieszkanie byłoby w rękach jednego ze współwłaścicieli/kredytobiorcy), czy w takiej sytuacji również obowiązuje zwrot dopłaty? Opispowyżej tyczy się nabycia innego lokalu

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Czy pracujac za granica na kontrakt, czas nieokreslony mozna starac sie o mdm w pl chcac kupic dom. Dodam ze posiadam pl konto w banku I wplywy sa , dziekuje z gory za inf

 • iwlecka

  A jeżeli w okresie tych pierwszych 5 lat od momentu wzięcia kredytu, mąż przepisałby na mnie swoją część mieszkania (jesteśmy jego współwłaścicielami), to czy będzie się to wiązało ze zwrotem dopłaty w programie MDM?

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Możecie Państwo ew. poinformować bank kredytujący, jednak nie jest to konieczne.

 • iwlecka

  Tak, nie chcemy nieruchomości zbywać. Nadal pozostajemy współwłaścicielami. Czy należy gdzieś zgłaszać fakt powstałej rozdzielności majątkowej w programie MDM?

 • Sama rozdzielność nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania, zakładam, że nadal pozostają Państwo współwłaścicielami nieruchomości zakupionej w ramach programu MDM?

 • iwlecka

  Dzień dobry, w 2015 r. otrzymałam dopłatę do mieszkania w ramach programu MDM. Kredyt zaciągałam razem z mężem. W chwili obecnej chcemy ustanowić rozdzielność majątkową. Czy wpłynie ona w jakikolwiek sposób na udzieloną mi dopłatę? Czy trzeba to gdzieś zgłaszać?

 • Jeżeli ww. garaż stanowi przynależność do mieszkania (nie posiada oddzielnej KW), można go zakupić w ramach kredytu MDM (oczywiście łączna wartość nieruchomości powinna się mieścić w limitach cenowych). Wykończenie mieszkania musi zostać niestety wykonane w ramach Państwa własnych środków lub za pomocą oddzielnego kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Agnieszka Osiecka

  Czy możemy z mężem wziąć jeden kredyt na zakup mieszkania, garaż oraz wykończenie (rynek pierwotny) i starać się o dofinansowanie do wkładu własnego z MDM? Czy konieczne jest wzięcie dwóch kredytów – jeden na zakup mieszkania i drugi na wykonczenie i garaż? Rozumiem że dofinansowanie obejmuje tylko stan deweloperski.
  Dziękuję za odpowiedź 🙂

 • Witam. Nie potrafię niestety udzielić odpowiedzi na to pytanie, jednak po wpisaniu w google frazy: czy można wstrzymać przyjęcie spadku? wyskoczyło mi kilka wpisów, że tak (nawet polecają taką opcję ze względu na mniejsze koszty).

 • Dominik Skwarczyński

  Witam. Chciałbym starać się o dofinansowanie na początku stycznia. Natomiast w tym miesiącu zmarła osoba, której według testamentu dziedziczę 100% mieszkania. Czy istnieje możliwość przedłużenia w czasie dziedziczenia tego majątku abym mógł starać się o dofinansowanie w styczniu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie – za duża powierzchnia użytkowa.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • monisstw

  Czy istnieje szansa na zwrot VATu za materialy budowlane? Dom jednorodziny o powierzchni uzytkowej 190m2? Dziekuję

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam,

  ad 1. Wątpię, aby do tego czasu były jeszcze środki. Sugeruję złożyć wniosek teraz, z terminem wypłaty kredytu w czerwcu – sierpniu).

  ad 2. Tak. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dominik Skwarczyński

  Witam. Mam dwa pytania:

  1. Chcemy z przyszłą żoną starać się o dofinansowanie w lato (czerwiec, lipiec, sierpień). Czy właśnie wtedy jest możliwość złożenia wniosku i dostać dofinansowanie na początku przyszłęgo roku?

  2. Czy jeżeli posiadam 99% własności mieszkania, a 1% moja mama mogę skorzystać z dofinansowania?

  Dziękuję.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada mieszkanie. O ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Witam, tak, byłyby brane. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM małżonek musiałby osiągaćdominujący dochód w PLN.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Karolina Orłowska

  Witam,
  dziadkowie przepisali mi mieszkanie, póki żyją nic nie mogę z nim zrobić, jest szansa na dofinansowanie gdybym chciała kupić dom bądź mieszkanie?
  pozdrawiam

 • Anowi

  Moj malzonek pracuje w Polsce ja natomiast przebywam z nasza trojka dzieci w Anglii. Czy moje dochody w funtach bylyby rowniez brane pod uwage w straniu sie o kredyt i dofinansowanie jesli chcielibysmy skladac wniosek jako malzenstwo z trojka dzieci?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W przypadku budowy systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

  Gdyby jednak zdecydowali się Państwo na kredyt, nasi doradcy są do Waszej dyspozycji. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • jk

  Witam,
  narzeczony ma działkę, na której chcemy postawić dom. Raczej nie mamy szans na kredyt hipoteczny, czy w związku z tym mamy możliwość starania się o zwrot podatku za zakupione materiały budowlane? Byłabym także wdzięczna za odpowiedź, co w przypadku kiedy bank udzieliłby jednak kredytu na budowę (ok.200tys. zł)- jak wówczas wyglądałaby sytuacja tak, żeby było to najbardziej korzystne?

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się. Odnośnie pytania – tak, nadal można będzie korzystać z puli 2018.

 • Dominik Skwarczyński

  Dziękuję za odpowiedź. Czy jak już się skończą środki na 2017 rok (przypuszczając będzie to do końca I kwartału) można jeszcze w 2017 roku rezerwować środki na 2018 rok czy dopiero po 1.01.2018?

 • Aby otrzymać dofinansowanie z puli 2017 wniosek o dofinansowanie powinien zostać zarejestrowany w systemie BGK Zlecenia po 2017-01-01. Sam wniosek można złożyć wcześniej, niektóre banki już rozpoczęły przyjmowanie zgłoszeń, aczkolwiek obecnie możliwa jest jedynie weryfikacja zdolności i sporządzenie listy dokumentów oraz wstępna decyzja analityczna.

  Odnośni wyczerpania środków – bazując na doświadczeniach z obecnego roku, nie sądzę, aby starczyło ich dłużej niż do końca I kwartału.

 • Dominik Skwarczyński

  Rozumiem. Proszę jeszcze o informację jak wygląda rezerwacja dofinansowania na 2017 rok oraz 2018 (kiedy zazwyczaj się kończą środki itd…)

 • Witam. Może Panew. złożyć wniosek jako singiel, a narzeczona wesprze Pana zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po ślubie może Pan dokonać rozszerzenia współwłasności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dominik Skwarczyński

  Witam serdecznie,

  Planuję ślub na początku maja. Obawiam się, że już wtedy zostaną wyczerpane środki z programu MDM. Czy jest jakiś sposób na wcześniejsze zabukowanie dla nas środków na mieszkanie? Czy żeby skorzystać z dofinansowania muszę przyśpieszyć datę ślubu?

  Pozdrawiam

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli na wymienionej działce nie ma danej nieruchomości mieszkalnej, możecie Państwo skorzystać z programu MDM.

  Odnośnie terminu składania wniosków – środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki pochodzące z dofinansowania dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcecie Państwo otrzymać dofinansowanie w 2017-tym roku, polecam złożyć wniosek po 2017-01-02. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Proszę po prostu poprosić o to doradcę.

 • Lukasz Zieba

  Witam od dzisiaj moja żona stała się posiadaczką działki która jest w trakcie przekształcania. Gmina zatwierdziła przekształcenie jednak teraz czekamy na decyzję warszawy. Jak się dowiedzieliśmy na przełomie maja i czerwca ma być decyzja a do końca przyszłego roku ma być wszystko zatwierdzone. Czy w takim razie możemy ubiegać się o dopłatę, jeśli tak to kiedy możemy składać wniosek?

 • Marta

  Jak można wyrejestrować się i usunąć konto ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Doradca który do Pana dzwonił nie miał racji, serdecznie przepraszam za błędne informacje, które Pan otrzymał. Gdyby pamiętał Pan nazwisko swojego rozmówcy – przekażę tą informację przełożonemu.

 • Dominik Skwarczyński

  Rozumiem. Tylko teraz mam wątpliwość co do wiarygodności udzielanych informacji. Zarejestrowałem się w programie MDM na Państwa stronie, podałem swój numer telefonu, za jakiś czas oddzwonił ktoś do mnie z firmy Expander. Powiedziano mi, że nie ma absolutnie możliwości skorzystania z dofinansowania nawet jeżeli posiadam ułamkową część mieszkania. Nie mogę mieć ani 100% ani jakiejś części. Kto w takim potrzebuje przeszkolenia?

 • Jeżeli z programu MDM chce skorzystać małżeństwo, żadne z małżonków (osobo lub oboje razem) nie mogą posiadać 100% udziałów nieruchomości mieszkalnej. Nie może nastąpić sytuacja, kiedy Pan posiada np 95% własności mieszkania, a małżonka pozostałe 5%. W takim przypadku nie moglibyście Państwo skorzystać z MDMu.

 • Dominik Skwarczyński

  Mógłby Pan/Pani swoimi słowami wyjaśnić tą kwestię: ,,Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków” ?

  1. Użyte jest sformułowanie nabywcą lokalu (tego lokalu, które będzie dofinansowane z MDM?)
  2. Nabywcą nowego mieszkania będzie małżeństwo, czy w takim wypadku również mogę mieć 99% lokalu w darowiźnie i przystąpić do programu?

 • Jeżeli będzie to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu (nawet 99%) – można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Jeżeli będzie to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu (nawet 99%) – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Dominik Skwarczyński

  Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym upewnić się w jednej rzeczy. Najprawdopodobniej będziemy starali się o dofinansowanie już będąc w związku małżeńskim. Czy jeżeli zostanie mi przepisana darowizna (przed albo po ślubie – tego jeszcze nie wiem) i w momencie starania się o kredyt będę miał 99% nieruchomości (jesteśmy już w związku małżeńskim) eliminuje nas to z dofinansowania czy jednak nie? Dziękuję.

 • Dominik Skwarczyński

  Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym upewnić się w jednej rzeczy. Najprawdopodobniej będziemy starali się o dofinansowanie już będąc w związku małżeńskim. Czy jeżeli zostanie mi przepisana darowizna (przed albo po ślubie – tego jeszcze nie wiem) i w momencie starania się o kredyt będę miał 99% nieruchomości (jesteśmy już w związku małżeńskim) eliminuje nas to z dofinansowania czy jednak nie? Dziękuję.

 • Witam. Jeżeli otrzyma Pan 100% własności ww. mieszkania, straci Pan możliwość skorzystania z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Możliwych wariantów jest kilka:
  rozwiązanie 1. Pan dziedziczy mieszkanie, z programu korzysta jedynie Pańska narzeczona (czyli kredyt przed ślubem). Po podpisaniu umowy kredytowej możecie Państwo zawrzeć związek małżeński bez konieczności zwrotu dofinansowania.

  rozwiązanie 2. Babcia przepisuj Panu jedynie ułamkową część nieruchomości (np 99%), pozostałe 1% np. otrzymuje Pana mama. Jeżeli będzie to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dominik Skwarczyński

  Witam. Mam w planach na początku roku wraz z żoną (w tej chwili narzeczoną) złożyć wniosek o dofinansowanie MDM. Właśnie dowiedziałem się, że babcia chce odpisać mi swoje mieszkanie w innym mieście. Czy po przyjęciu darowizny będę mógł skorzystać z MDM-u, a jeśli nie to jak prawnie rozwiązać to aby móc przyjąć mieszkanie oraz skorzystać z dofinansowania? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Beata

  Dziękuję za odpowiedź,mam pytanie do jednego z punktów a mianowiecie przy trójce dzieci z tego co wyczytałam to mogę posiadać mieszkanie?

 • Witam, jeżeli wychowuje Pani troje dzieci, powierzchnia użytkowa domu może wynosić 110 m2. W celu weryfikacji ww. powierzchni polecam rekomendację BGK, którą można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  W US oprócz faktur złoży Pani także druk VZM-1 oraz prawdopodobnie projekt domu (nie zawsze jest wymagany).

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Beata

  Witam, buduje dom w systemie gospodarczym, interesuje mnie odliczenie vatu od materiałów budowlanych, mam troje dzieci jaka powierzchnia uzytkowa powinna byc domu, jak ja obliczyc ,powierzchnia ktora jest podana w projekcie jaki zakupilam nie jest adekwatna do rzeczywistosci poniewaz wprowadzilam zmiany.Prosze napisac jak to wyglada formalnie jakie dokumenty musze zlozyc w US abym mogla skorzystac z ulgi.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Według normy PN-070 B-02365, powierzchnia netto poddasza obliczana jest z uwzględnieniem różnych wysokości w pomieszczeniu. Część pomieszczenia o wysokości 2,20 m wliczana jest w całości, część o wysokości od 1,40 m do 2,2 m wliczana jest już tylko w połowie, natomiast część o wysokości poniżej 1,4 m nie jest wliczana w ogóle.

  Nowsza norma PN ISO 9836 nie uwzględnia już wysokości pomieszczeń – obliczana jest w stanie wykończonym. Jeżeli poddasze obliczone jest według tej normy, powyżej 1,9 m = powierzchnia użytkowa.

 • Michał

  Witam,
  Dla jakiej wysokości poddasza ze skosami wyliczana jest powierzchnia użytkowa domu/mieszkania?

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-jak-w-dalszym-ciagu-mozna-kupic-nieruchomosc/

 • Vladislav

  Witam,
  czy jest mozliwe kupic nowe mieszkanie oddane do uzytku w 2016roku lub wczesniej z MDM ale skladając wniosek dopiero w styczniu-2017, czyli skorzystac z puli pieniedzy MDM przeznaczony na 2017 ?
  Dziekuje i Pozdrawiam

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Vladislav

  Witam,
  lepiej pózniej napisac ale z wiarogodną informacją niz szybko i ,,aby tako zeby bylo”
  Teraz wszystkojest jasne dla mnie.
  pomocniczna strona owszem jak i ludzi co pomagają innym.
  Dziekuje Wam i wszystkiego najlepszego:)

 • Witam ponownie, przepraszam za zwłokę. Konsultowałem temat w zaprzyjaźnionych bankach. Nie ma problemu, aby z programu skorzystał obcokrajowiec. W dziale Dokumenty na naszej stronie umieścimy specjalna rekomendację BGK dotyczącą udzielania kredytów osobom nie posiadającym numeru PESEL (obcokrajowcom).

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Hmm, serdecznie przepraszam za ten błąd informacyjny, zweryfikuję z doradcami który bank będzie dla Pana najodpowiedniejszy i dam znać na forum.

 • Vladislav

  Dziekuje bardzo za odpowiedz,
  Zarejestrowalem sie na stroniei zadzwonil do mnie Pan i powiedzial ze obcokrajowiec nie moze skozystac z MDM…
  Dodam tylko ze mieszkanie jest na terenie Polski i bank potwierdzil ze mam zdolnąsc kredytową…
  I tutaj widac ze porada profesjonalnego doradcy nie zawsze jest profesionalna…

 • Owszem – pod warunkiem, że dany bank kredytujący akceptuje obcokrajowców, a samo mieszkanie jest położone na terytorium Polski.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Vladislav

  Witam, czy obcokraiowec moze kozystac z programu MDM? nie mam karte pobytu na stale ale mamy paszport UE+legalizacja pobytu w Uzedzie spraw Zagr.
  Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Warto zadbać o rezerwację dofinansowania i złożyć wniosek jeszcze w tym roku. W tych artykułach znajdzie Pan nieco więcej informacji na ten temat:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/w-dalszym-ciagu-mozna-skladac-wnioski-mdm-o-doplate-na-lata-2017-2018/

  http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomek

  Witam,
  Planuje kupić mieszkanie z dopłata mdm na początku 2017r. Czy musze wczesniej sobie rezerwować dopłate? Co innego ewentualnie trzeba zrobić aby ją wtedy otrzymac?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie bardzo, gdyż to ograniczyłoby Pani możliwości mieszkaniowe. Nurko na komputer i szafa na segregatory jeszcze przejdą, cały pokój już niekoniecznie.

 • malwina

  czy kupując mieszkanie w mdm, mogę jeden z pokoi przeznaczyć na działalność gospodarczą?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Generalnie – zakupiony w ramach programu MDM lokal powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. jeżeli jednak bank chce Państwu udzielić kredytu – polecam skorzystać. Ustawa wspomina powinni Państwo zamieszkać w ww. lokalu jak najszybciej, ale opóźnienie do około 1 miesiąca nie będzie żadnym problemem.

  Odnośnie zwrotu podatku VAT – jest to możliwe w przypadku budowy systemem gospodarczym. W Państwa przypadku będzie to zakup domu, więc ta możliwość niestety odpada.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ania

  Witam,

  mamy okazje kupic z męzem dom. Tyle, że jest on do remontu. W jednym banku mówią, że mozemy sie starac o dofinansowanie mdm. W innym, że nie, bo dom nie ma centralnego ogrzewania, trzeba wymienic w nim okna, środek też jest do remontu. Jedynie wyremontowana jest łazienka i przedpokój. Reszte trzeba zrobic. Wiem, ze kredyt na rwemont nie wlicza sie do mdm. Ale czy na sam zakup takiego domu, którego remont zajmie maksymalnie miesiac czasu zanim bedziemy mogli w nim zamieszkac, mozemy dostac dofinansowanie? Jesli nie, to czy za koszty remontu mozemy ubiegac sie o zwrot vatu jesli wezmiemy kredyt bez dofinansowania?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Stan cywilny beneficjenta nie ma żadnego wpływu na wysokość dofinansowania. W przypadku przystąpienia do programu małżonków – oboje nie powinni obecnie i w przeszłości posiadać mieszkania. Oboje będą także właścicielami nabytego mieszkania. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kasiula1912

  Mam pytanie odnośnie kredytu czy lepiej zawrzeć związek małżeński i wtedy starać się o dotację czy można starać się wcześniej i jak będą liczyć dofinansowanie od czego szczegółowo to zależy czy od wynagrodzenia też??

 • Nie ma problemu. Gdyby pojawiły się dodatkowe wątpliwości, zapraszam do skorzystania z naszego forum.

 • piotr_krakow

  Bardzo dziękuję za odpowiedz!

 • Witam. aby skorzystać z programu MDM inwestycja powinna być zakończona, a zakupiony lokal powinien zapewniać beneficjentowi warunki do zamieszkania. Przykro mi, ale aby skorzystać z programu MDM dom musiałby być przynajmniej po odbiorach technicznych.

 • piotr_krakow

  mam jedno pytanie, na które nikt niestety nie potrafi mi udzielić odpowiedzi. Rozmawiałem już z kilkoma osobami (doradca finansowy, infolinie kredytowe kilku banków)…
  Czy mogę otrzymać dopłatę MDM na zakup domu w stanie surowym zamkniętym?
  Inwestor zakończył inwestycje kilka lat temu i sprzedaje niedokończony dom, w praktyce niewiele brakuje do stanu deweloperskiego, no ale niestety jest to dom bez pozwolenia na użytkowanie, stan surowy zamknięty.
  Czy mogę na taki dom otrzymać dopłatę MDM, oczywiście nie chodzi mi o dopłatę w postaci zwrotu VAT-u …
  Z góry dzięki za pomoc

 • Owszem, o ile mieszkanie zostanie zakupione na terenie Polski, a kredyt zostanie zaciągnięty w banku akceptującym obcokrajowców. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • rasitaudi rasit

  jestem obywatelem unii europejskiej ale mam prawo salego pobytu w polsce czy mogeszel staracz
  skorzystac z programuy mdm ???

 • Jeżeli adaptację przeprowadzi osoba fizyczna – niestety nie. Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęty jedynie zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym.

  Zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli adaptacji i sprzedaży dokona inna osoba fizyczna lub prawna. Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) – można skorzystać z programu MDM.

 • johnrambokn30

  chce rozbudować dom jestem singlem znaczy do wrzesnia, chcialbym zapytac czy moglbym skorzystac z programuy mdm ???

 • Ustawa nie nakłada na Pana takiego obowiązku.

 • Tomasz Deryło

  Dziękuje za odpowiedź, to jeszcze jedno pytanie, czy powinienem to wcześniej gdzieś zgłosić że działalność prowadzę w kupionym mieszkaniu ale w żaden sposób to nie ogranicza moich możliwości mieszkaniowych?

 • Tak, bez problemu. Jeżeli rejestracja / prowadzenie działalności nie ogranicza w najmniejszym stopniu Pańskich możliwości mieszkaniowych, jest to dopuszczalne.

 • Tomasz Deryło

  Witam,
  skorzystałem z programu MDM, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (jestem na tzw samozatrudnieniu). czy w związku z tym mogę swoją działalność zarejestrować w mieszkaniu które kupiłem w ramach programu MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Można złożyć wniosek, jeżeli mieszkanie jest na etapie budowy (lub nawet w fazie projektu), jednak wypłata kredytu z dofinansowaniem będzie możliwa jedynie po realizacji inwestycji.

 • Gacus

  chciałbym zakupić mieszkanie w trakcie budowy czy mogę skorzystać z dofinansowania mieszkania dla młodych ??

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pan otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marcin

  Witam. Kupiłem mieszkanie z mdm w 2014. jako singiel. Rok temu urodził mi się syn czy mogę starać się o dodatkowe dofinansowanie do mieszkania?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

  Serdecznie Panią zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach odnośnie obu kredytów.

 • wazup

  Witam chciałam kupić mieszkanie z rynku wtórnego, jako singiel, do remontu, bezpośrednio z przetargu spółdzielni , pow. 32m2, wartość 43 tys. + remont ok. 30 tys. Czy mam szansę ubiegać się o dofinansowanie MDM?

 • Limit powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 75 m2 (85 2, jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej trójkę dzieci). Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona, nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Kasia

  chciałabym kupić mieszkanie jako singiel. Wartość mieszkania wynosi 140 tyś ale metraż wynosi 75,41m. Mam szanse na dopłatę?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pan otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • PAWEŁ

  Witam. Wziąłem kredyt sam jeszcze na starych zasadach w lipcu z mdm. Byłem wtedy singlem, nie mającym nikogo na utrzymaniu. Dziecko urodziło mi się trochę później, w październiku wziąłem ślub. Czy mogę skorzystać z dodatkowej dopłaty, kiedy dziecko urodziło mi się w międzyczasie? Wniosek o dopłatę dopiero będę składał po zakończeniu inwestycji, która jest w toku budowy.

 • Garaż nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej domu. Szczegółowe informacje znajdzie Pan tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • lukasz

  Powierzchnia użytkowa budowanego domu może być do 110m2. Jakie powierzchnie są w to wliczane (czy np. garaż też)?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Może Pani skorzystać z kredytu jako osoba wychowująca jedno dziecko i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie drugiego malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzysta Pani z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzyma Pani kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pani otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Kasia

  Witam.

  Jestem na etapie kupowania mieszkania z dofinansowaniem mdm jednocześnie będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem. Czy po porodzie będę mogła złożyć wniosek o uzyskanie dodatkowym 5% dopłaty do mieszkania czy jest to możliwe w przypadku większej liczby dzieci?

  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ad 1. Program nie określa standardu mieszkania. Jeżeli będzie ono spełniało Państwa potrzeby mieszkaniowe i inwestycja jest ukończona – nie będzie problemu ze sfinansowaniem takiej nieruchomości.

  Ad 2. Nie dyskwalifikuje.

  Ad 3. Ustawa mówi jedynie o spełnieniu potrzeb mieszkaniowych beneficjenta. Jeżeli mieszkanie nie będzie komuś użyczane, ani wynajmowane, sądzę, że możecie je Państwo spokojnie wykańczać.

  Ad 4. Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Charlie

  Witam!

  Na wstępie przedstawię naszą sytuację.
  Żyjemy w narzeczeństwie wiec jest to związek nieformalny. Ja pracuję za granicą i nie mam możliwości kredytowej, partnerka ma zdolność 60 tys., więc to ona będzie wnioskodawcą w programie mdm. Mamy okazję kupić mieszkanie w wyremontowanej kamienicy o pow. 60m2, do kapitalnego remontu za kwotę 45 tys. W lokalu trzeba wymienić wszystko tzn. istalacje wod.-kan., elektryczna, CO, okna, drzwi, ściany, sufity, podłogi,wytyczyć łazienkę. Remont planujemy sfinansować własnymi środkami, krok po kroku, wypłata po wypłacie.Aby zmniejszyć koszty remontu planuje większość prac wykonać samodzielnie. 25 tys. które zbieraliśmy wspólnie przez na wkład chcielibyśmy przeznaczyć na koszty związane z zakupem nieruchomości i start remontu. Maksymalna kwota 10% dofinansowania w woj. lubuskim, w dziale „pozostałe miasta” wynosi ok. 16 tys. Moje pytania brzmią następująco:

  1.) Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania kredytu na mieszkanie ogrzewane piecami węglowymi bez łazienki?
  2.) Czy w przeszłości umowa najmu lokalu od osoby prywatnej dyskwalifikuję z mdm?
  3.) Jest jakiś ograniczony czas na rzeczywiste wprowadzenie się do mieszkania czy wystarczy tylko zameldowanie i jego opłacanie, a na czas remontu trwającego np. pół roku pomieszkiwać u rodziców i teściów?
  4.) Narzeczona będzie beneficjentem i właścicielem nieruchomości więc czy może ona mnie zameldować w tym mieszkaniu?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Odnośnie drugiego pytania: kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Dopłata stanowi ostatnią transzę płatności, wpłacaną bezpośrednio na konto osoby sprzedającej lokal mieszkalny.

  Obecnie proces od złożenia wniosku do wypłaty kredytu trwa około miesiąca.

 • Tak. Jeżeli zostanie przekroczony limit ceny lub powierzchni – nie można zakupić danego lokalu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

  Ew. polecam artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Ewelina

  Witam,
  Czy w ramach programu MDM trzeba mieć jakiś wkład własny? Jesteśmy rodziną z jednym dzieckiem. Czy kredyt na mieszkanie musimy wziąć na całą wartość mieszkania, a ewentualną kwotę dofinansowania potem otrzymamy? Jak długo trwa cały proces zakupu mieszkania w ramach programu MDM?

 • Ewelina

  Witam, czy musi być spełnione kryterium, że mieszkania dla rodzin z jednym dzieckiem nie mogą przekroczyć 75 m2? Jeżeli przekroczymy ten limit to nie dostaniemy dofinansowania?

 • Witam. Nie może Pani prowadzić działalności w sposób ograniczający Pani możliwości mieszkaniowe. Czyli – prowadzenie w danym mieszkaniu gabinetu dentystycznego, czy salonu fryzjerskiego odpada. Wstawienie do jednego z pokoi komputera i przeznaczenie jednej z szaf np. na segregatory będzie natomiast akceptowalne.

 • Iwona

  Witam serdecznie

  Czy w mieszkaniu zakupionym w ramach programu MDM może być prowadzona działalność gospodarcza?

  Mam na myśli wydzielenie części mieszkania do prac biurowych ( np. cały pokój lub jego część ) zakładając, że nie zmieniamy funkcji mieszkalnej

 • Zgadzam się, że w przypadku niektórych gmin kwoty limitów zupełnie nie przystają do rzeczywistości. Na szczęście coraz częściej mówi się o konieczności zmiany sposobu wyliczania limitów – o czym może Pani przeczytać także na naszej stronie.

 • Iwona

  Ten program to jedna wielka porażka! Jest tak skonstruowany żeby chyba nikt tej dopłaty nie dostał albo tylko wybrani! Jest pełen absurdów! Mieszkam w Legionowie i nie ma w moim mieście ani jednego mieszkania ani domu spełniającego wymagania. Najlepsze jest to, że cena za m2 mieszkania z rynku wtórnego to 3232,17 a pierwotnego 3950,43 w Legionowie a 3878,6 i 4740,52 w mieścinach, które sąsiadują z warszawą i ceny mieszkań są tam duuużo tańsze niż w Legionowie! Gdzie tu logika?!!!

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W ramach programu MDM może Pani zakupić dowolne mieszkanie z rynku wtórnego. aby mieszkanie można było nabyć w ramach programu MDM, powinno spełniać limit cenowy i powierzchniowy. W celu weryfikacji proponuję skorzystanie z naszego kalkulatora:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Katarzyna

  Witam, chciałabym uzyskać informację dotyczącą zakupu mieszkania z rynku wtórnego, czy musi być to mieszkanie prezentowane w Państwa ofertach czy dowolne wybrane przeze mnie?Wiem, że na pewno jednym z kryteriów jest metraż (do 75m2) czy są jeszcze jakieś inne kryteria, które powinno spełniać wybrane przeze mnie mieszkanie?Dziękuję za pomoc, pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie mam pojęcia, nie znam całej sprawy. jeżeli chciałby Pan skorzystać z pomocy doradcy, prośba o rejestrację na ww. stronie.

 • Sebastian Surdyk

  To czemu pani kazała mi czekać do 20 ?

 • Termin podpisania umowy deweloperskiej nie ma związku z udziałem w programie MDM. Może Pan wnioskować o kredyt z dofinansowaniem w dowolnym momencie. Polecam rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  doradca zadzwoni do Pana i przedstawi ofertę kredytową.

 • Sebastian Surdyk

  Dzień dobry mam podpisać umowę deweloperska pod koniec października a byłem w banku i chciałem wziąść kredyt w mdm a pani w banku powiedziała ze mam trochę poczekać bo mdm ma jakiś tam termin możecie mi wyjaśnić o co chodziło

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, answer attached to previous comment.

 • Question
  in English is absolutely not a problem. Price limit of one square meter for
  Wroclaw is 5.181,00 PLN, so mentioned price is adequate to include your
  apartment into MDM program. As long as you fulfil conditions of program (age
  below 35 years, lack of ownership of house or flat) – you can join MDM.

 • Angelo

  in Wroclaw

 • Angelo

  Hello, sorry if i speak english bu i’m still not good in Polish; an apartment of 65 sq/m with antresol at 5150 zl/m2 can receive Mdm?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu najlepszej dopłaty MDM: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Niestety nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w
  związku z zakupem domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • melasia

  czy można samemu wybudować dom do 100 m2 i uzyskać dofinansowanie?

 • MDM Mieszkanie dla Młodych

  Tak, niektóre banki akceptują takie formy dochodu. Ew. Pani zdolność mogą wspomóc najbliżsi. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebuje Pani porady w kwestii wyboru najlepszej oferty – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Nasz doradca skontaktuje się z Panią.

 • zainteresowana

  czy pracujac na umowe zlecenie w roznych firmach ale na czas okreslony mam szanse na mdm?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu kredytu: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Robol

  ostatni film najlepszy bo prawdziwy i realny