Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ?

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym i pierwotnym teraz w 2016 z dopłatą MDM 2017

Aktualizacja: 04.04.2016 Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa »

Wyczerpanie środków na 2016-ty rok spowodowało duży chaos informacyjny. Media utożsamiają wyczerpanie tegorocznej puli z zakończeniem całego programu – co nie jest absolutnie prawdą.

Środki na dofinansowanie są nadal dostępne.

W puli przeznaczonej na rok 2017-ty znajduje się prawie 670 mln PLN. W puli na 2018-ty rok – ponad 760 mln PLN. Wnioski o przyznanie dofinansowania z tych środków można składać już teraz. Co ważniejsze – nadal można kupić mieszkanie lub dom jeszcze w tym roku – i to zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Co należy zrobić, aby skorzystać z tej możliwości?

Po pierwsze – zgoda sprzedającego. Przy zakupie nieruchomości należy poinformować sprzedawcę, że płatność za lokal zostanie podzielona przynajmniej na dwie transze. Pierwsza część, pochodząca z kredytu może zostać wypłacona jeszcze w tym roku. Drugą – pochodzącą z dopłaty – sprzedawca otrzyma na początku 2017-go. W przypadku mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem zgody dewelopera. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, sprzedawca może mieć obiekcje przed kilkumiesięcznym oczekiwaniem na dopłatę. W takim wypadku można ew. zaproponować zaliczkę, która zostanie nam zwrócona po wpływie środków z MDMu. Zapis o zwrocie zaliczki warto włączyć do ustaleń zawartych w akcie notarialnym.

Jeżeli otrzymamy zgodę, możemy kontaktować się z doradcą i składać wniosek. Przy rozmowie na temat przyznania kredytu koniecznie zaznaczamy, w jaki sposób mają być wypłacone środki (kredyt w bieżącym roku, dofinansowanie  w programie „Mieszkanie dla Młodych” – w przyszłym). Po podpisaniu umowy kredytowej w banku nabywca powinien podpisać ze sprzedawcą akt przekazania własności mieszkania. Po podpisaniu aktu bank wypłaci kredyt, po czym powinno niezwłocznie nastąpić wydanie lokalu w ręce nabywcy.

Spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się tuż po wypłacie środków z kredytu (należy pamiętać, że kwota dopłaty nie jest traktowana jako część kredytu. Nie musi być więc wypłacona, aby rozpoczęło się spłacanie zobowiązania).

W przypadku finansowania nieruchomości, których termin oddania do użytku przypada na 2017 lub 2018 rok taki zabieg nie jest konieczny, chociaż oczywiście warto złożyć wniosek jeszcze w tym roku.

Dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie?

Klientów, których wnioski zostaną złożone w 2016-tym będą obowiązywały tegoroczne warunki – czyli m.in. wkład własny na poziomie 15% (lub nawet 10% wg ofert niektórych instytucji). W większości przypadków będzie on mógł zostać sfinansowany dzięki dopłacie z programu MDM. Nawet, jeżeli dopłata zostanie wypłacona na początku 2017-go roku, nadal będzie ona traktowana, jako wkład własny klienta. Od stycznia 2017-go roku minimalny wkład własny będzie wynosił 20%, co oznacza, że będzie ją można sfinansować ze środków dopłaty MDM jedynie w niektórych przypadkach.

Po drugie – osoby, które w bieżącym roku kończą 35 lat mają czas jedynie do grudnia, aby złożyć wniosek. Po tym terminie – o ile nie wychowują min. trójki dzieci lub nie mają młodszego małżonka – utracą możliwość skorzystania z programu wsparcia.

Po trzecie – jak pokazały wydarzenia ostatnich dni, środki na dopłaty mogą się skończyć szybciej, niż ktokolwiek przypuszcza. Osoby, które złożą wnioski jako pierwsze, będą miały większą szansę na otrzymanie dofinansowania. Jest to tym ważniejsze, że w obecnym roku można zarezerwować jedynie 50% przyszłorocznej puli, a BGK musi zapewnić z tych środków wypłatę wsparcia dla osób, które złożyły wnioski na finiszu programu oraz rodzinom, w których urodziło się trzecie lub kolejne dziecko.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym doradztwem w zakresie Państwa kredytu – zachęcamy do rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z Państwem jak najszybciej.

Aktualizacja 04.04.2016

W nawiązaniu do podanej powyżej informacji dot. możliwości wpłaty kaucji sprzedającemu na poczet ew. zwrotu dopłaty MDM informujemy, że wg oficjalnej informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2016-04-04 takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Dofinansowanie NIE MOŻE zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej, a taką sytuację zapewniałby wpływ środków z kredytu i wcześniejszej kaucji.

Wg Ministerstwa – jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2017.

Poniżej pełen test odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

W nawiązaniu do możliwości udzielenia dofinansowania wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. 0 pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865), w przypadku, w którym nabywca składa wniosek w roku 2016 z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017 oraz dokonuje wpłaty na rzecz sprzedającego kaucji pieniężnej gwarancyjnej stanowiącej równowartość kwoty dofinansowania, uprzejmie informuję, że w opinii Departamentu Mieszkalnictwa objęcie finansowym wsparciem takiej transakcji byłoby niezgodne z zasadami określonymi w ustawie.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, tj. osobie zaciągającej kredyt na zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego), uzyskującej dofinansowanie wkładu własnego i nabywającej prawo własności tego mieszkania, jeżeli kredyt został udzielony przez bank kredytujący wyłącznie na zakup mieszkania w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.

Dofinansowanie wkładu własnego stanowią środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania, wypłacane jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych. Dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane na wniosek nabywcy, składany najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. We wniosku tym nabywca określa termin wypłaty wskazując rok 1 kwartał przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r. (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy). Takie uregulowanie trybu określania terminu wypłaty dofinansowania wkładu własnego nie wyklucza więc możliwości zawarcia w roku 2016 odpowiedniej umowy, określonej w art. 10 ust. 7 ustawy, i wypłaty środków dofinansowania wkładu własnego dopiero w roku 2017, o ile taki tryb został uzgodniony ze sprzedającym i wynika z uregulowań zawartej umowy. Należy przy tym podkreślić, że dofinansowanie wkładu własnego musi stanowić ostatnią część należności regulowanej przez nabywcę jako cena zakupu mieszkania. Nie może natomiast stanowić refinansowania wcześniejszych kosztów ponoszonych przez nabywcę w związku z realizacją transakcji zakupu mieszkania.

Wypłata dofinansowania wkładu własnego jest dokonywana w różnych trybach, jednakże zawsze jako ostatnia płatność z tytułu uregulowania należności przez nabywcę na rzecz sprzedającego (art. 11 ust. 3 ustawy). W przypadku, gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej (transakcja zakupu z rynku wtórnego), wypłata dofinansowania jest dokonywana na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który uprzednio przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

Ustawa nie określa terminu, w jakim wypłata dofinansowania wkładu własnego musi zostać dokonana. Data wypłaty dofinansowania (zapłaty należności sprzedającemu) powinna wynikać z umowy zawartej ze sprzedającym. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy, w zależności od rodzaju transakcji mogą to być: umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, umowa deweloperskiej, umowa określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna) albo umowa o budowę lokalu. Wydaje się, że jeżeli strony umowy postanowią, że między datą zawarcia umowy a datą wypłaty środków pochodzących z kredytu lub z dofinansowania wkładu własnego, nastąpi nawet kilkumiesięczna przerwa, w kontekście Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa tel. 22 522 53 00 fax 22 522 53 04 www.mib.gov.pl przepisów ustawy jest to dopuszczalne i nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

Analizując przypadek złożenia w 2016 roku wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty w roku 2017 należy jednak zwrócić uwagę na inne przepisy ustawy regulujące zasady wypłaty finansowego wsparcia.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego to środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania lub wkład budowlany, wypłacane jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych. Zgodnie z tą definicją finansowe wsparcie wraz z kwotą kredytu i ewentualnymi środkami własnymi nabywcy (wpłaconymi w formie np. kaucji, zaliczki, zadatku, itp.) składają się na pokrycie ceny zakupu mieszkania. W związku z tym dofinansowanie nie może zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej. Przeznaczenie kwoty dofinansowania wkładu własnego na refinansowanie środków wypłaconych wcześniej przez nabywcę na rzecz sprzedającego jako kaucja zabezpieczająca czy zaliczka, itp. jest niezgodne z przepisami ustawy.

Odnosząc się w kontekście przywołanych przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i przedstawionych wyjaśnień do transakcji zakupu mieszkania opisanej w zapytaniu Banku, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy nabywca oprócz kwoty uzyskanego kredytu, kwot stanowiących wkład własny (uzupełniający kwotę kredytu) wpłaca na rzecz sprzedającego także kwotę stanowiącą równowartość przyznanego mu dofinansowania wkładu własnego (w opisanym przypadku nazwaną kaucją pieniężną gwarancyjną albo zadatkiem, zaliczką, itp.), kwota ta jest de facto ostatnią płatnością na poczet ceny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wpłacona przez nabywcę kaucja gwarancyjna może być zwrócona wyłącznie w przypadku, gdy dofinansowanie wkładu własnego zostanie wypłacone przez bank kredytujący i przekazana na rachunek sprzedającego. W przypadku, gdyby dofinansowanie nie zostało udzielone, kaucja gwarancyjna nie podlegałaby zwrotowi, jednakże należność z tytułu ceny zakupu mieszkania byłaby uregulowana w całości, a transakcja zakupu ostatecznie sfinalizowana. W przypadku opisanym w zapytaniu Banku, dofinansowanie wkładu własnego byłoby płatnością na rzecz sprzedającego realizowaną ponad 100% ceny zakupu mieszkania i byłoby de facto refinansowaniem kosztów poniesionych wcześniej przez nabywcę na poczet zapłaty ceny zakupu mieszkania, co jest niezgodne z przepisami ustawy.

Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Ustawa, formułując ww. warunek, nie określa szczegółowych wymagań dotyczących faktycznego terminu objęcia przez nowego właściciela (nabywcę) mieszkania. Nie musi być to np. dzień uzyskania prawa własności mieszkania. Należy jednak podkreślić, że w przypadku transakcji zawieranych na rynku wtórnym, okres użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie może świadczyć o tym, że mieszkanie jest nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości. Taki przypadek powodowałby niezgodność z przepisami ustawy, które warunkują uzyskanie finansowego wsparcia zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy właśnie przez nabywane mieszkanie. Ponadto mogłoby dojść do przypadku określonego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidującego sankcję w postaci zwrotu części dofinansowania wkładu własnego, jeżeli nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania użyczy tego mieszkania innej osobie.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Pewnie, wystarczy złożyć dyspozycję wcześniejszej wypłaty dofinansowania u Pańskiego doradcy.

 • Michal

  Mam pytanie – kupiłem nowe mieszkanie i w umowie kredytowej mam planowany termin wypłaty MDMu na 29.09.2017, ale mój deweloper zakończył prace wcześniej i odbiory mieszań są już od połowy lipca 2017. Czy można przyspieszyć wypłatę MDMu?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie.

 • Kris

  A jeżeli dofinansowanie jest wypłacane dopiero w przyszłym roku ? Czy jest to okoliczność łagodząca ?

 • Witam. Ustawa wspomina jedynie, że przekazanie lokalu powinno się odbyć niezwłocznie. Z naszych doświadczeń – okres 1 do 1,5 miesiąca bywa akceptowalny.

  Oficjalna odpowiedź Ministerstwa: „Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.”

 • Kris

  „Należy jednak podkreślić, że w przypadku transakcji zawieranych na rynku wtórnym, okres użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie może świadczyć o tym, że mieszkanie jest nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.” Jaki okres można uznać za niezbędny ? Czy okres dwóch miesięcy będzie OK ?

 • Witam. Istnieje taka możliwość, kwota zaliczki zostanie wówczas potraktowana jako Pani wkład własny. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kasia Ignasiak

  Witam,
  planuję zakupić mieszkanie z rynku wtórnego, pod koniec tego roku. Czy jest możliwość wpłaty zaliczki sprzedającemu 10% wartości mieszkania i starać się o dofinansowanie MdM 2018 ? Czy lepiej nie wpłacać zaliczki ? Lub alternatywnie wpłacić zadatek ?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • America Blankatmcard

  Czy potrzebujesz pożyczki? jeśli tak, napisz do nas na jullietfinancialaid@yahoo.com aby uzyskać więcej informacji z listy
  Nazwa:
  wiek:
  płeć:
  kraj:
  stan:
  tel:
  zawód:
  Kwota kredytu:
  termin pożyczki:
  miesięczny przychód:
  Celem funduszy:
  e-mail:
  pozdrowienia,
  Julia
  Kontakt email: jullietfinancialaid@yahoo.com

 • Ok, fajnie, że udało się domknąć transakcję. Życzymy, aby dobrze się Panu mieszkało w nowym miejscu.

 • Krzyzstof

  Dziękuję za informacje, co prawda środki wpłynęły dzień później czyli 1-03-2017 ale dotarły.
  Pozdrawiam

 • Witam. Środki powinny zostać przekazane na konto sprzedającego 28.02.2017 (czyli jutro). Może Pan ew. poprosić w banku o promesę wypłaty środków, chociaż biorąc pod uwagę bliski termin wypłaty, ma to średni sens.

 • Krzysztof

  Witam, zakupiłem mieszkanie z rynku wtórnego korzystając z MDM w 2016r z puli na 2017r. Kiedy MIiB powinno wypłacić kwotę wkładu własnego sprzedającemu? Bank nam poradził aby w umowie K/S wpisać datę do 28 lutego 2017r. Dziś jest 27 i środków nie ma. Jutro jest teoretycznie ostatni dzień ale zaczynam się niepokoić czy osoba od której zakupiłem mieszkanie otrzyma te środki na czas.

 • Witam. Niestety nie. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem o kredyt na zakup mieszkania.

 • Sebastian

  Witam. Czy istnieje szansa aby dostac taka doplate po fakcie zakupu mieszkania?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie można. Każde takie działanie może spowodować konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Marian

  Witam można obejść jakoś to naganne udzielanie zaliczek na MDM? Nie wiem np spisać umowę pożyczki dla sprzedającego która będzie musiał zwrócić po otrzymaniu doplaty MDM? Tak aby sprzedający dostal pieniądze w tym roku całość a w następnym zwrócił nam dopłatę jaka zostanie mu przelana?

 • Jakub

  Precz z komuną

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam,

  ad 1. Tak, może, kwestia zadatku to sprawa indywidualna pomiędzy Panią i sprzedawcą mieszkania.

  ad 2. Analityk bankowy raczej będzie się sugerował informacjami podanymi w informacjach ze spółdzielni, danych z KW

  ad 3. Jeżeli mieszkanie jest w stanie umożliwiającym beneficjentowi realizację potrzeb mieszkaniowych – może być nabyte w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • jadzia

  Witam
  Mam pytanie odnośnie mdm z 2017

  – czy umowa wstępna może być zawarta w listopadzie i czy może być bez zadatku
  – czy rzeczoznawca dokonuje pomiaru mieszkania czy jest to metraż spółdzielni/mieszkanie ma zmieniony rozkład i obawiam się czy nie został zmniejszony/
  – mieszkanie ma zrobioną łazienkę reszta do remontu czy rzeczoznawca może nie przyznać kredytu mdm
  dziękuje za odpowiedź

 • W kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego kredytobiorca od stycznia 2017 powinien posiadać środki własne w wysokości min. 20% wartości nieruchomości.

  Dofinansowanie w ramach programu MDM zależne jest od liczby posiadanych dzieci, czyli potencjalny beneficjent powinien wychowywać przynajmniej dwójkę, aby kwota dofinansowania pokryła wymagany wkład własny.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • glab

  Co to znaczy :
  …Od stycznia 2017-go roku minimalny wkład własny będzie wynosił 20%, co oznacza, że będzie ją można sfinansować ze środków dopłaty MDM jedynie w niektórych przypadkach….

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Rekomendacja S dopuszcza możliwość posiadania przez kredytobiorcę jedynie 10% wartości wkładu własnego, o ile brakująca część (10%) zostanie dodatkowo ubezpieczona. Część banków dokonuje takiego ubezpieczenia bez przerzucania kosztów na klienta. Odnośnie szczegółów – polecam kontakt z doradcami.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dolores

  witam, od nowego roku wymagany wkład własny to 20% wartości mieszkania tak ? Czyli jeśli złożymy wniosek 2,01,2017 o dofinansowanie z programu MDM to na ile procent możemy liczyć ? Na całość czy tak jak do tej pory 10-15% a pozostałą część będziemy musieli posiadać sami ? z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aga

  Czy dopłatę z programu MDM można dostać do zakupu mieszkania spółdzielczo-własnośćiowego?

 • Proces kredytowy w szczytowym okresie MDMu trwał około 1 miesiąca. Należy założyć, że podobnie będzie w styczniu (spora liczba osób czeka ze złożeniem wniosków). Reasumując – deweloper mógłby dostać środki pochodzące z dofinansowania najwcześniej na początku lutego 2017. Jeżeli potrzebują Państwo środków w marcu – nie będzie problemu.

  Jeżeli chodzi o zaliczkę – nie bardzo rozumiem kwestię aktualizacji przepisów. Jak najbardziej mogą ją Państwo zapłacić ze środków własnych. Proszę jedynie pamiętać, aby kwota dofinansowania i Państwa zaliczki nie przekroczyła 50% wartości mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Dzień dobry, Spełniamy z mężem warunki dopłaty MDM. Chcemy złożyć wniosek w styczniu, jak długo rozpatrywany jest taki wniosek, kiedy będziemy mogli (przy pozytywnym rozpatrzeniu) wpłacić pieniądze na konto dewelopera? Właśnie wróciliśmy od dewelopera. Zakończenie budowy do końca roku. Mieszkanie zostanie oddane do użytku do końca lutego, przeniesienie własności może nastąpić w marcu i wtedy potrzebujemy mieć pieniążki dla dewelopera(te pozostałe 90% wartości mieszkania). Deweloperowi jednak musimy teraz na początku października ( na dniach ok 1-2 tygodni) zapłacić 10% przy podpisaniu umowy deweloperskiej. Jeszcze jej nie podpisaliśmy. Zgodnie z aktualizacją przepisów, nie możemy wpłacić tego 10% zadatku ze środków własnych, prosimy o podpowiedź jak z tego wybrnąć, Nie wiem, czy deweloper będzie chciał czekać. Może mogą państwo zaproponować jakieś inne rozwiązanie, żeby zapłacić ten zadatek przy umowie deweloperskiej spisanej na dniach i jednak skorzystać, ze środków MDM, sprawa toczy się o 17000, dziękuję

 • Witam. Polecam sprawdzić, czy wymienione mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni. Można w tym celu skorzystać z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Następny krok, to wybór odpowiedniego kredytu. Pomocy może udzielić Pani doradca po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Aby zakupić mieszkanie w II-III kwartale 2017 polecam złożyć wniosek już na początku stycznia. Zainteresowanie programem jest spore, środków wystarczy prawdopodobnie na góra 2 miesiące 2017-go roku. Podczas składania wniosku wyznaczy Pani termin wypłaty kredytu i dofinansowania w dogodnym dla Pani terminie.

 • Agata

  Witam
  chcę kupić mieszkanie MdM w II-III kwartale 2017r (nie mam jeszcze upatrzonego konkretnego mieszkania) jakie kroki podjąć w pierwszej kolejności aby otrzymać dofinansowanie i kiedy złożyć wniosek ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/