Program „Mieszkanie dla Młodych” podstawowe zagadnienia cz. 3 – najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych podstawowe zagadnienia cz. 3 – najczęstsze pytania

Dzisiaj kolejna część odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z podstawowymi zagadnieniami i warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

– Mój współmałżonek posiada dom/mieszkanie, ale mamy współwłasność majątkową. Czy ja sam/sama mogę skorzystać z kredytu i otrzymać dofinansowanie w ramach programu MDM?

Niestety nie. Zapisy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy „Mieszkanie dla Młodych” eliminują możliwość skorzystania z programu przez właściciela mieszkania. Dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Z programu teoretycznie mógłby skorzystać współmałżonek niebędący właścicielem, nie jest to jednak możliwe, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM  kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a więc także właścicielowi mieszkania, co stoi w sprzeczności z ww. art. 4 ust. 1 pkt 2.

Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych” jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

– Razem z partnerem/partnerką tworzę nieformalny związek, czy mogę skorzystać z programu, a następnie zameldować partnera i ustalić współwłasność mieszkania?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość, na podstawie której pary żyjące w nieformalnych związkach mogą wspólnie skorzystać z kredytu. Na podstawie art. 6 ust. 3 „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”;

Niestety zapis ten nie umożliwia ustalenia współwłasności mieszkania. Podobna czynność spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,

2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku

mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

– Posiadam siedlisko, domek letniskowy. Czy to eliminuje mnie z programu MDM?

W prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania.

Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Mieszkanie zakupione przez Pana żonę będzie współwłasnością obojga Państwa. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład.

  Zakup innego lokalu mieszkalnego będzie oznaczał dla Pana konieczność zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jarek

  WItam. Zakupiłem mieszkanie jako singiel. Następnie się ożeniłem. Moja partnerka zamierza kupić mieszkanie na kredyt. Czy będzie mogła to zrobić mimo iż mieszkamy już w mdm ( bez zwrotów środków itp?)

 • Po upływie 5-ciu lat karencji (o czym pisałem powyżej) może Pan zostać współwłaścicielem mieszkania bez konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Michał

  czy po 5latach mogę zostać współwłaściciel ?

 • Michał

  Witam, czy jezeli wraz z partnerką mamy kredyt w mdm, to czy moge zostać dopisany jako współwłaściciel mieszkania? Nie mamy ślubu ani nic.

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Pytanie

  Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Powinniście Państwo wypowiedzieć umowę najmu w przeciągu 6-ciu miesięcy od momentu uzyskania własności domu. Najstarsze dziecko może wówczas przejąć ww. mieszkanie komunalne. O ile dobrze pamiętam, wymagana będzie zgoda Państwa gminy.

 • Pytanie

  Witam. Mam 4 dzieci, najstarsze jest już pełnoletnie, samodzielne i pracuję. W ramach MDM kupiliśmy domek, do którego wkrótce się wyprowadzimy z trójką niepełnoletnich dzieci. Czy najstarsze dziecko może zostać w mieszkaniu komunalnym, które obecnie zamieszkujemy, gdyż nie chce zmieniać miejsce zamieszkania (domek jest w innym mieście)? Jestem głównym najemcą, ale na przydziale z miasta widnieje również najstarsze dziecko.

 • Ostatnia pula dofinansowania MDM. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Anna

  Dzień dobry. Partner skorzystał z dofinansowania MDM w 2015r. Za pare miesięcy rodzi mu sie dziecko, czy kwota dofinansowania ulegnie zmianie z 10% na 15%. Orientują sie Państwo w warunkach programu z wcześniejszych lat?
  Pozdrawiam

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • tomek qqqq

  Uzyskałem dofinansowanie MDM jako singiel, ale planuję wziąć ślub z narzeczoną, która ma mieszkanie przekazane darowizną. Czy po ślubie będę musiał zwrócić część dofinansowania, a jeśli tak to po jakim czasie mogę wziąć ślub bez konieczności zwrotu MdM?

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, gdyż przyznanie lokalu komunalnego nie oznacza nabycia praw własności. Osobna kwestia, to kredyt z narzeczonym.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Lokini

  Jeżeli wraz z narzeczonym mamy przyznane mieszkanie na zasadzie komunalnego z możliwością wykupu po kilku latach to czy możemy starać się o kredyt w mdm ?

 • Już niedługo rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Chodzi o użyczenie mieszkania, czy też zameldowanie?

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Astonia

  Witam. Mam pytanie dotyczące umowy użyczenia mieszkania dla mojej mamy, które jest potrzebne w sprawach urzędowych, czy jest taka możliwość? Dodam że mieszkanie jest kupione na MDM przez mego męża do ślubu, i obecność mamy nie ogranicza nam potrzeby mieszkaniowe. Dziękuję i pozdrawiam

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Adam Kontny

  Dzień dobry, czy jak donoszą akt notarialny do banku i mam akt z dnia 15.05 a datę wyprowadzki sprzedającego do 14.06 to Pani w banku przyjmująca wniosek boi się że wstrzymają kredyt bo niezgodny z ustawą i cofnąć mi mogą dofinansowanie bo to już uzyczenie będzie…. czy faktycznie 30dni niemoże być w akcie? Ustaliliśmy to z kupującym na początku on ma prace i musiał z niej zrezygnować.

 • Witam. Z programu mogą korzystać małżeństwa lub osoby samotne (single). Małżeństwem Państwo nie są, może Pan więc złożyć wniosek jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tobi

  Witam,razem z partnerka spodziewamy się drugiego dziecka czy jako osoba ubiegajaca sie o MDM bede traktowany jako singiel czy samotnie wychowujacy dziecko?Dziekuje

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – można ubiegać się o wsparcie w ramach programu MDM.

  Lokal komunalny trzeba będzie opuścić w terminie 6 miesięcy od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – możecie ubiegać się o wsparcie w ramach programu MDM.

  Lokal komunalny trzeba będzie opuścić w terminie 6 miesięcy od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Mariola

  Dzień dobry,
  Mam pytanie czy jeśli małżonek jest głównym
  najemcą mieszkania komunalnego – ma decyzję wydaną na siebie dotyczącą
  prawa mieszkania w lokalu komunalnym to czy możemy ubiegać się o
  dofianansowanie „Mieszkanie dla Młodych” ? Czy będzie musiał złozyć
  deklarację w trakcie wspólnego ubiegania się o kredyt o opuszczeniu lokalu
  komunalnego w ciągu 6 miesięcy?

 • Mariola

  Dzień dobry,

  Mam pytanie czy jeśli małżonek jest głównym najemcą mieszkanie komunalnego – ma decyzję wydaną na siebie dotyczącą prawa mieszkania w lokaliu komunalnym to czy możemy ubiegać się o dofianansowanie „Mieszkanie dla Młodych” ? Czy po będzie musiał złozyć deklarację w trakcie ubiegania się o kredyt o opuszczeniu lokalu komunalnego w ciągu 6 miesięcy?

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli dobrze rozumiem – jest Pani posiadaczką mieszkania. O ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Edyta

  Witam, czy przysługuje mi mdm w nastepującej sytuacji: Babcia wykupiła mieszkanie komunalne, które następnie w akcie darowizny zapisała na mnie natomiast do aktu jest dopisana klauzula umowy dożywocia w stosunku do babci ( tzw służebność osobista) mieszkanie jest małe w związku z czym wraz z rodziną nie jest w stanie zaspokoić naszych potrzeb mieszkaniowych. Co w takiej sytuacji?

 • Owszem. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Basia

  Witam…. Mój mąż jest właścicielem domu który otrzymał w darowiźnie, mamy 4 małoletnich dzieci. Czy mamy możliwość z skorzystania dofinansowania do mieszkania lub budowy domu?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Marta

  Dziękuję 🙂

 • Witam. Nie musi się Pani zrzekać praw do pierwszego mieszkania. Może je Pani przekazać dzieciom. ważne, aby zamieszkiwała Pani w lokalu kupionym w ramach MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam, jestem już właścicielką mieszkania, ale mam 3 małoletnich dzieci. Jezeli otrzymam dofinansowanie z MDMu i kupię drugie mieszkanie, muszę zrzec się praw do pierwszego mieszkania? Jeżeli tak, to czy mogę mieszkanie przekazać w formie darowizny dzieciom?

 • Witam.

  Ad 1. Nie, działka nie jest lokalem mieszkalnym. Uzyskanie takiej własności nie spowoduje konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Ad 2. Również nie. Do momentu odbioru technicznego nie zostanie Pan właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej (poza MDM).

 • Daniel

  Witam,
  Czy jeżeli skożystałem z programu mdm i w jego trakcie:
  1. Uzyskam prawo własnosci do działki budowlanej na zasadzie darowizny od Rodziców. Czy musze zwrocić dofinansowanie?
  2. Rozpocznę budowę domu mieszkalnego, ale jej nie ukoncze do momentu zakonczenia okresu 5 lat od rozpoczecia wsparcia z mdm. Czy musze zwrocić dofinansowanie?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, z programu może jedynie wykluczyć uzyskanie własności ww. mieszkania.

 • Malwina Zalewska

  Witam,
  Czy po podpisaniu umowy z Urzędem miasta jako główny najemca mieszkania komunalnego mogę w poźniejszym czasie starać sie o MDM?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Angelika Slomczewska

  Witam, odziedziczyłam w spadku po zmarłym ojcu 1/4 część domu jednorodzinnego, w którym mieszka 2 pozostałych właścicieli. Ja tam nie mieszkam. Czy mogę skorzystać z programu MDM jestem singlem, pracującym i to będzie moje pierwsze mieszkanie.

 • Jeżeli zakupi Pan to mieszkanie jako osoba fizyczna – to tak. Jeżeli natomiast nabywcą będzie osoba prawna (czyli Pańska firma) to nie.

 • Marcin Sobczyk

  Witam
  Od trzech lat mieszkam w mieszkaniu na które otrzymałem dopłatę mdm. W natępnym roku zamierzam zakupić mieszkanie na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na wynajem. Czy będę musiał zwrócić dopłatę mdm?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Odnośnie pierwszego pytania: zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.
  Ad 2. Jeżeli budowa domu zostanie ukończona w przeciągu 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić (nawet jeżeli zostanie Pani ułamkowym właścicielem ww. nieruchomości). Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Krystyna

  Dzień dobry, mam dwie sprawy dot. MDM.1. Kupiłam mieszkanie jako singiel z dzieckiem z dopłatą MDM, w przyszłym roku w czerwcu mieszkanie będzie oddane i ustanowione prawo własności. Czy mogę w tym mieszkaniu zameldować babcię, która bedzie mi pomagała opiekować się dzieckiem?
  2. Równocześnie rozpoczęłam budowę domu mieszkalnego, który miał byc budowany systemem gospodarczym przez kilka lat. Istnieje jednak mozliwośc oddania do uzytku domu wcześniej, ponieważ mogę otrzymać dodatkowe pieniądze od mamy na wykonczenie, Moje pytanie brzmi : czy mogę w momencie gdy otrzymam pieniądze wpisać mamę jako współwłaściciela domu , zakończyc budowę wczesniej niż planowałam – udziały w domu bedą 50/50 , czy bedę musiała zwrócić dopłatę MDM czy też moja połowa domu będzie potraktowana jako niesamodzielne mieszkanie?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ustawa odnosi się jedynie do wykorzystania powierzchni użytkowej mieszkania. Beneficjent programu MDM nie może prowadzić działalności gospodarczej ograniczającej jego możliwości mieszkaniowe. wykorzystanie piwnicy (powierzchni nie będącej użytkową powierzchnią mieszkaniową) nie będzie kolidowało z przepisami Ustawy MDM.

 • siedem89

  Witam, czy w piwnicy domu zakupionego w ramach MDM mogę prowadzić usługową działalność gospodarczą? Mam tu na myśli przyjmowanie klientów, a nie tylko obsługę biurową. Pomieszczenie, które chciałbym przeznaczyć na tą działalność nie należy i nie należało do powierzchni użytkowej domu.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zgodnie z nową normą, do powierzchni użytkowej można zaliczyć powierzchnię, gdy wysokość w danym miejscu wynosi minimum 1,9 m.

 • magdalena.o

  Witam, mamy w planie zakup domu z poddaszem uzytkowym, jak liczona jest powierzchnia skosów?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli prowadzi Pan działalność jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) będzie Pan mógł działać w imieniu spółki. w inny przypadku – będzie to związane ze zwrotem dofinansowania.

 • KM

  Czyli nie będę mógł już nabywać nieruchomości jako jednoosobowa działalność gospodarcza?

 • Witam. Po zakupie mieszkania w ramach programu MDM nie będzie Pan mógł (jako osoba fizyczna) wejść w posiadanie innego mieszkania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • KM

  Witam,
  Jestem już właścicielem jednego mieszkania. Posiadam trójkę dzieci dlatego zamierzam skorzystać z dofinansowania MDM. Dodatkowo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą o profilu – handel nieruchomościami. Dodam jeszcze, że kupując nieruchomości na moją działalność gospodarczą
  wchodzą one do majątku wspólnego małżonków na mocy prawa, jednak tego
  typu nieruchomości nie służą mi celom mieszkaniowym, a jedynie są
  towarem handlowym. Czy w myśl Art. 14 ustawy o MDM będę musiał zaprzestać mojej działalności ze względu na groźbę zwrotu dotacji?. Czy nie ma obawy, że Art. 14 będzie stosowany literalnie?

 • Nie będzie to powodem do zwrotu w przypadku, kiedy drugie mieszkanie zakupi Pan jako firma, a nie osoba prywatna.

 • MT

  Jeszcze raz 🙂
  Kupuję mieszkanie jako osoba fizyczna na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – z MDM. Następnie kupuję inne mieszkanie, na firmę. I przekształcam je w lokal użytkowy, w którym prowadzę działalność. Czy ten drugi zakup jest podstawą do zwrotu dofinansowania na pierwsze mieszkanie?

 • ok, ale nie może Pan korzystać z programu jako firma (osoba prawna), aby zakupić lokal dla potrzeb prowadzenia działalności. Nieruchomość zakupiona w ramach MDMu może mieć wyłącznie charakter mieszkalny. Może Pan natomiast zakupić nowe mieszkanie i przeprowadzić się do niego z rodziną, a poprzednie zaadaptować do celów gospodarczych.

 • MT

  Zgadza się. Następnie w ramach dg można kupić inny lokal.

 • Z programu MDM można skorzystać wyłącznie przy zakupie lokalu na cel mieszkalny.

 • MT

  Chodzi o inny lokal, na cele (mieszkalny, bedzie przeksztalcony na uzytkowy) firmowe.

 • Prośba o doprecyzowanie – czy całe mieszkanie zakupione w ramach MDMu będzie przeznaczone na biuro. W takim wypadku należałoby zwrócić całość dofinansowania. Jeżeli natomiast biuro oznacza zajęcie np. biurka na komputer oraz szafy na dokumenty i w żaden sposób nie zakłóci funkcji mieszkaniowych mieszkania, nie będzie potrzeby zwrotu dopłaty.

 • MT

  Dzień dobry, jestem już właścicielem mieszkania, ale posiadam trójkę dzieci więc mogę przystąpić do programu. Moje pytanie dotyczy art. 14 ustawy, czyli sytuacji, w których trzeba zwrócić dofinansowanie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuję zakup lokalu na biuro – czy w takiej sytuacji będę zmuszony do proporcjonalnego zwrotu dofinansowania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Ciężko mi to określić bez spojrzenia w dokumentację. Polecam po prostu spróbować złożyć wniosek. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • M&M

  Witam. Jestem zainteresowana kupnem domu jednorodzinnego- powierzchnia do 100m2. Dom posiada poddasze, które może być zaadaptowane. Czy można zwiększyć powierzchnię użytkową zakupionego domu po uzyskaniu dopłaty MDM?

 • Pytam_nie_bladze

  Jest zapisana jako dom mieszkalny. Lecz jeśli jest to dom w stanie ruiny, w żaden sposób nie nadający się do zamieszkania to w takim przypadku i tak nie przysługuje dopłata?

 • Owszem, może. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Pierwszy krok to poinformowanie Państwa banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

 • Kasia

  Jeżeli (jeszcze narzeczony) kupił mieszkanie z dofinansowaniem mdm. To czy teraz jak jesteśmy małżeństwem, od pół roku, to może mnie wpisać do aktu notarialnego jako współwłaściciela bez konieczności zwracania dopłaty mdm?

 • ok, ale jak ww. ruina jest zaznaczona w księdze wieczystej? Jako dom mieszkalny? W takim razie niestety nie będzie możliwości, aby skorzystać z MDMu.

 • Pytam_nie_bladze

  witam, jeśli kupiłem działkę z nieruchomością (domem) w stanie ruiny, to czy starając się o kredyt na budowę nowego od podstaw domu, będzie mi przysługiwać dopłata z mdm? nadmieniam, że ruina ta w żaden sposób nie nadaje się do zamieszkania, gdyż grozi zawalenie i można ją jedynie wyburzyć.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika Krauze

  Witam serdecznie,
  razem z partnerem tworzymy nieformalny związek. Narzeczony będzie kredytobiorcą, ja będę współkredytobiorcą (ponieważ sam nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej). Czy w takim wypadku razem będziemy widnieli w akcie notarialnym jako właściciele mieszkania? Czy właścicielem będzie jedynie mój narzeczony? I jak wygląda dokładnie sprawa z meldunkiem partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”? Powyżej jest napisane, że możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM -> jednak nie bardzo rozumiem o jakie ograniczenia może tutaj chodzić.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. W ramach programu MDM można nabyć 100% własności domu lub mieszkania. Może Pan ew. zrzec się swojej części, a następnie nabyć całość lokalu w ramach programu MDM. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paweł Molenda

  Dzień dobry, jestem współwłaścicielem 50% mieszkania. Czy jeżeli będę chciał wykupić drugie 50% tego mieszkania mogę skorzystać z programu MDM?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Po ślubie może Pani dokonać rozszerzenia własności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • ania

  Witam mam pytanie chce kupic mieszkanie jako matka samotnie wychowujaca dziecko i czy w takim wypadku bede musiala oddac dofinansowanie jesli zamieszka z nami moj partner przed upływem 5 lat? czy moze mieszkac bo wtedy opłaty byly by oplacane za 3 osoby? a co jesli chcielibysmy wziac slub przed upływem 5 lat. bo rozumiem ze nie moze zostac zameldowany ale oplaty do spoldzieli musza wtedy byc za 3 osoby. prosze o odpowiedz

 • Witam ponownie. Nie, powierzchnia garażu nie wlicza się do powierzchni użytkowej domu. Garaż może być także w bryle budynku mieszkalnego, nie musi znajdować się obok niego. Aby otrzymać zwrot podatku VAT nie jest konieczna ani rejestracja, ani kredyt. Wystarczy zbierać f-ry ipo zakończeniu budowy zgłosić się do urzędu skarbowego. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Odnośnie pozwolenia na budowę – rzeczywiście, od czerwca ubiegłego roku nie jest ono wymagane.

 • Łukasz

  Czyli budując dom do 100m2 i w tym samym czasie obok garaz wolnostojący nie dyskwalifikuje mnie to z programu mdm. Mam jeszcze pytanie, czy aby występować o zwrot części podatku VAT trzeba się gdzieś rejestrować czy wystarczy zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym?? Oraz drugie pytanie czy Gdzieś trzeba przedstawiać projekt tego domu?? I jak wygląda aktualnie sprawa z okazaniem pozwolenia na budowę, gdyż w swietle najnowszych przepisów prawa budowlanego aby zbudować dom jednorodzinny wystarczy zgłoszenie budowy a nie jest wymagane pozwolenie na budowe??

 • Tak. garaż nie wlicza się do powierzchni użytkowej. jest jednak małe ale. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Owszem, taka transakcja jest możliwa. Państwa rodzice mogą z Wami zamieszkań, o ile to Państwo będą głównymi użytkownikami mieszkania, a rodzice nie ograniczą Waszych potrzeb mieszkaniowych.

  Wg interpretacji Ministerstwa IiR: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Łukasz

  Witam, mam pytanie, czy budując dom jednorodzinny(do 100m2) włącznie z garażem Wolnostojącym mogę liczyć na udział w programie MDM??

 • Ala

  Witam, Czy w ramach programu MDM mogę odkupić z mężem od mojej mamy dom jednorodzinny spełniający oczywiście wymagania dot. metrażu. I czy jak już ja z mężem będziemy właścicielami domu i głównymi użytkownikami, to czy może zamieszkać z nami moja mama albo rodzice męża?

 • Oczywiście, że tak. Może Pan złożyć wniosek już teraz, z terminem wypłaty dofinansowania w dowolnie wybranym przez siebie okresie do końca 2018-go roku. Wniosek o kredyt składamy razem z wnioskiem o dofinansowanie. Jeżeli potrzebuje Pan porady profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Grzegorz

  Witam. Czy moge zostac wpisany jako glowny nabywca mieszkania ktore zakupie wraz z narzeczona w programie mdm jesli moi rodzice nie wykupili mieszkania komunalnego ( zalezy mi zeby go nie stracic wykup nasapi w ciagu roku czy 2 lat) czy juz teraz moge nabyc nieruchomosc na siebie?

 • No niestety.

 • Asia

  czyli na 100m 18 klatki… jakiś nonsens. Dziękuję

 • Ustawodawca nie rozgranicza rodzaju klatki schodowej – stąd wniosek, że należy wliczać wszystko, jak leci.

 • Asia

  że należy ją wliczyć nie ulega wątpliwości, natomiast moje pytanie dotyczy tego w jaki sposób ją wliczać 🙂 Na rzutach mam:
  piwnica: klatka schodowa 8,2m
  parter: klatka schodowa 8,4m
  poddasze: klatka schodowa 1,7m
  Czy wszystkie te wartości należy wliczyć, czy klatki w piwnicy już nie?

 • Witam. Klatka schodowa powinna być wliczana do powierzchni użytkowej (wg. rekomendacji BGK, którą znajdzie Pani tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf)

 • Asia

  witam,
  w jaki sposób liczone są klatki schodowe przy budowie domu systemem gospodarczym, gdy chcemy uzyskać zwrot części VAT za materiały budowlane. Czy należy wliczyć powierzchnię klatki i schodów na każdym poziomie? Czy wliczają się także schody do piwnicy?
  Pozdrawiam,
  Asia

 • Witam.

  Ad 1. Tak, nie ma to znaczenia. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Ad 2. Tak, możecie Państwo. proszę jedynie pamiętać, aby kwota Państwa środków powiększona o kwotę przyznanego dofinansowania nie była większa niż 50% wartości mieszkania, które chcecie nabyć. Odnośnie przelewu – w świetle prawa nadal jesteście Państwo obcymi osobami, będzie to więc de facto darowizna, chociaż w takim przypadku płacenie podatku będzie trochę dziwne.

  Ad 3. Tak. Od razu po ślubie możecie Państwo ustanowić współwłasność mieszkania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Ula

  Witam,

  Chcielibyśmy z partnerem (brak ślubu) w 2016 kupić mieszkanie. Konieczny będzie kredyt, dlatego chętnie skorzystalibyśmy z programu MDM.

  Nasza sytuacja przedstawia się następująco: oboje mamy oszczędności, które chcielibyśmy przeznaczyć na wkład własny, oboje mamy etatową pracę na czas nieokreślony. Ja mam większe oszczędności, ale mniejsze dochody, on odwrotnie, ale oboje osobno mamy zdolność kredytową.

  1. Rozumiem, że w punktu widzenia MDM nie ma znaczenia, które z nas będzie właścicielem mieszkania i głównym kredytobiorcą, a które
  będzie podnosić zdolność drugiego?

  2. Czy możemy połączyć nasze oszczędności (40 i 70 tys.) i stworzyć z nich wspólny wkład własny? Tzn. czy jedna osoba może przelać drugiej
  osobie na konto swoje oszczędności i tym samym poprawić jej zdolność kredytową i później również solidarnie spłacać kredyt? Czy taki przelew będzie traktowany, jako darowizna, od której trzeba płacić podatek?

  3. Czy jeśli w okresie spłacania kredytu zdecydujemy się wziąć ślub, druga osoba może być ustanowiona współwłaścicielem mieszkania bez negatywnych konsekwencji ze strony programu MDM? Jeśli do ślubu by nie
  doszło, współwłasność można ustanowić dopiero po 5 latach od zakończenia
  spłacania kredytu czy od zakupu mieszkania (w kontekście art. 14 ustawy o MDM)?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Kasia

  Witam

  mam pytanie, jeżeli z mężem chcemy wsiąść na chwile obecną kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem, a za parę miesięcy ma urodzić się nasze pierwsze dziecko to czy możemy liczyć w późniejszym czasie na te dodatkowe dofinansowanie tak jak to jest z kolejnymi dziećmi? Czy jedynie możemy uzyskać dofinansowanie w chwili już wychowywania dziecka?

 • Nie ma problemu. Odnośnie Pani pytania – ostatecznej oceny dokonuje bank kredytujący, w którym zdecyduje się Pani zaciągnąć zobowiązanie.

 • Jeżeli ww. partycypacja nie jest równoznaczna z posiadaniem na własność domu lub mieszkania – można skorzystać z programu MDM.

 • gumijagoda

  Czy z dofinansowania mdm można skorzystać w przypadku zakupu partycypacji TBS ?

 • Kamila Bulczyńska

  Dziękuję. W moim rozumieniu zatem lokal dwupoziomowy w zabudowie szeregowej, z ODRĘBNYM WEJŚCIEM, jest w rozumieniu przepisów MDM domem jednorodzinnym i może mieć powierzchnię do 100m.

  Ale kto dokonuje takiej ,,oceny” lokalu przy ubieganiu się o MDM? Pani w banku? Na podstawie czego – specyfikacji od dewelopera?

 • Witam. Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Kamila Bulczyńska

  Witam
  Nurtuje mnie pytanie kiedy nieruchomość jest „uznawana” jako dom a kiedy jako mieszkanie (z punktu widzenia limitu powierzchni)? Czy klasyczny segment w szeregowcu (dwa poziomy) jest traktowany jako dom (max pow. 100m) czy jako mieszkanie (max pow, 75 m.)?
  Zauważyłam że zdecydowana większość deweloperów w nazewnictwie na swoich stronach stosuje słowo ,,mieszkanie” ale czy mieszkaniem jest lokal dwupoziomowy w ogródkiem?
  Co jest decydujące przy ubieganiu się o dofinansowanie – nomenklatura firmy deweloperskiej???
  Jeżeli taki segment w zabudowie szeregowej będzie miał 85m. to już nie obejmie go MDM ponieważ deweloper użył słowa ,,mieszkanie”?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. W ramach programu MDM można wykupić jedynie 100% udziału w danym lokalu mieszkalnym.

 • Emi La

  Witam.
  Niedawno stałam się właścicielką 1/4 mieszkania. Chcę wykupić „resztę” nieruchomości, ale z zapisem dożywocia dla obecnego właściciela. Czy jest to możliwe z pomocą MDM?
  Pozdrawiam

 • Tak, bez problemu. jeżeli chciałby Pan w tym celu skorzystać z usług naszych doradców – prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Udzielają porad również w kwestii „zwykłych” pożyczek i kredytów hipotecznych.

 • Mateusz Więcławski

  Witam,
  Czy jeżeli kupiłem mieszkanie w ramach programu MDM , mogę skorzystać z pożyczki remontowej w innym banku ?

 • Witam. Refinansowanie zostanie potraktowane jako spłata kredytu. Jeżeli nastąpi w przeciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, będzie Pani musiała zwrócić część otrzymanego dofinansowania.

 • Ania

  Witam

  Chciałabym się dowiedzieć jak na nowych warunkach programu MDM wygląda kwestia refinansowania kredytu zawartego (również na nowych warunkach MDM). Zakładam, że biorąc kredyt hipoteczny i otrzymując dofinansowanie jako singielka np na 20 tys zł i dokładnie po dwóch latach od wypłaty świadczenia chciała bym przenieść kredyt do innego banku (który nie jest objęty programem MDM). Czy w takiej sytuacji naruszam warunki programu (wcześniejszej spłaty/spłaty kredytu) i jestem zobowiązana do zwrotu 3/5 kwoty 20 tys. zł, czy może dlatego, że jest to przeniesienie kredytu do innego banku bez żadnych dodatkowych nadpłat nie naruszam regulaminu i zwrot dofinansowania nie będzie konieczny? Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w/w sytuacji.

  Pozdrawiam

 • Witam. Wymieniona sytuacja jest sprawą pomiędzy Państwem, a deweloperem. Zaliczka zostanie potraktowana jako Państwa wkład własny, proszę jedynie wziąć pod uwagę, że kwota wkładu własnego powiększona o kwotę dopłaty nie może przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

 • Wiola

  Witam. Chcemy kupić dom na rynku pierwotnym od firmy, która wystąpi w roli dewelopera i skorzystać z MDM. Czy firma, która będzie go budować może żądać od nas zaliczki (sporej)? Chcemy podpisać umowę rezerwacyjną, ponieważ firma musi kupić działkę i uzyskać pozwolenia. A dopiero potem będziemy mogli złożyć wniosek o kredyt. Czy to jest sprawa firmy i ich zasad? Chciałam zaznaczyć, że dotacja byłaby naszym wystarczającym wkładem własnym i zastanawiamy się, czy jest to zgodne z mdm wpłacanie firmie pieniędzy poza bankiem. Dziękuję i pozdrawiam.

 • Ad 1. Nie. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Ad 2. Oczywiście. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • darko

  mam kilka pytan, 1. moj ojciec zmarl i ustawowo dostalismy z bracmi po czesci z 2 jego mieszkan, czy to eleminuje mnie do programu mdm? 2. czy doplate mozna wliczyc w wklad wlasny?

 • Jak najbardziej, mogą Państwo zakupić wymieniony dom w dowolnym – jest to zależne jedynie od decyzji sprzedającego.

  Odnośnie drugiej części pytania – do tego czasu na pewno zmienią się limity ceny (zmieniają się co kwartał), nie jestem jednak w stanie przewidzieć, jaka to będzie zmiana.

 • Maria

  Dziekuję za odp. Mamy 3 dzieci 🙂 Pytanie: Jeżeli budowa rozpocznie się w 2016r. i skończy się pewnie pod koniec lipca 2016, to czy zakup domu i dofinansowanie będzie można wziąć dopiero w styczniu 2017? Czy warunki kupienia tego domu od teściowej mogły by się zmienić do tego momentu?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Anna

  Dziękuje za odpowiedź 🙂

 • Witam. Bank przyjmie informację o powierzchni użytkowej na podstawie projektu domu, informacji w KW lub informacji podatkowej (ew. prospektu dewelopera, jeżeli dom jest w budowie). Zakup domu spełniającego limity ceny i powierzchni jak najbardziej może zostać sfinansowany kredytem w ramach programu MDM. Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Odnośnie drugiej kwestii. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”
  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Jeżeli kwota dofinansowania stanowi wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego, ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Zachęcam Państwa w takim razie do udziału w programie – np. poprzez rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  W wybranym przez Państwa banku przedstawicie Państwo swoje wątpliwości. Rzeczoznawcę wyśle wtedy wybrany bank (będzie to dla Państwa trochę tańsze rozwiązanie, poza tym, nie będzie ryzyka, że bank odrzuci taką ekspertyzę)

 • Witam. Nawet, jeżeli pula dopłat zostanie wyczerpana – transakcja jest bezpieczna. W momencie rejestracji wniosku środki zostały „zarezerwowane” dla beneficjenta. Jeżeli chodzi o przesunięcie daty wypłaty dofinansowania, można to bez większego problemu zrobić w trakcie danego roku. Wystarczy jedynie złożyć odpowiednią dyspozycję u doradcy kredytowego.

 • Anna

  Witam serdecznie,
  Jestem zainteresowana zakupem domu na rynku wtórnym w ramach programu MDM. W związku z tym, iż część domów, które oglądałam z mężem posiada wpisaną wyłącznie kubaturę w księdze wieczystej chciałam się dowiedzieć czy zakup takiego budynku może być sfinansowana z dopłatą? Jeżeli tak, jak wyliczyć metry użytkowe domu oraz co należy przedstawić w banku aby taki zakup mógł zostać sfinalizowany?

  Druga kwestia dotyczy wyliczonej dopłaty stanowiącej teoretycznie wkład własny. Zgodnie z Państwa stroną „Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta” oraz „Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi: 1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów” Natomiast korzystając z kalkulatora dopłat chcąc zakupić dom z rynku wtórnego w woj. Dolnośląskim, w pozostałych miejscowościach nie sąsiadujących z Wrocławiem, o powierzchni użytkowej równej 100 m2, kalkulator wskazuje dopłatę (niezależnie od wpisanej kwoty kredytu) w kwocie 18 373 zł. Czy wartość ta jest prawidłowa, oraz jeżeli tak to co w przypadku gdy zdecyduje się na zakup domu w cenie 250 tys. zł? Różnicę w 10% wymaganym wkładzie własnym (w kwocie około 6700 zł) muszę dopłacić z „własnej kieszeni”
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 • Paulina

  Wstępnie przeglądając informację na temat powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, znalazłam informację, w której był zapis „za
  powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii,
  antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
  i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”- jeżeli w mieszkaniu jest balkon, są szafy tzw. zabudowane, jest piwnica, to czy wtedy są szanse na dofinansowanie z MDM? czy musimy wezwać rzeczoznawce, aby zmierzył ponownie mieszkanie?

 • Kamaz

  Witam serdecznie,
  mam podpisaną umowę sprzedaży (akt notarialny) wraz z podpiętą pod nią umową kredytową. Jednak podobno ostatnia transza (Mdm) zostanie przelana do Sprzedającego dopiero do 15.01.2016 r. Czy to możliwe, że limit wypłat został wyczerpany i że wypłaty rozpoczną się od razu od początku stycznia? Termin wypłaty Mdm koliduje mi z zapisami umowy dotyczącymi terminów wpłat poszczególnych transz i zastanawiam się jak ją aneksować, aby skutecznie się zabezpieczyć, a nie zniechęcić Sprzedającego.

 • Nie byłoby problemu. Gdyby przeznaczył Pan na działalność większą część mieszkania (np. gabinet kosmetyczny lub fryzjerski) – wtedy rzeczywiście mógłby Pan się liczyć z koniecznością zwrotu części dofinansowania. Jeżeli jest to jednak wykorzystanie części salonu, będzie ok.

 • Tak, jak najbardziej możecie Państwo zakupić dom od rodziców. Przypominam jednak, że limit powierzchni użytkowej w przypadku domów wynosi 100m2 (110m2 jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z profesjonalnej porady w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli powierzchnia mieszkania przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby sfinansować je w ramach programu MDM. Polecam jednak zapoznać się z rekomendacją BGK dot. powierzchni umieszczoną na naszej stronie w dziale Dokumenty. Być może znajdą Państwo wskazówkę, która umożliwi zakwalifikowanie ww. mieszkania do udziału w programie MDM.

 • Aleksandra

  Witam,
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w domu z rodzicami (przeznaczony jest gabinet do prowadzenia działalności). Czy mogę wziąć kredyt MDM i przerejestrować działalność gospodarczą do nowego mieszkania w sensie tylko salon byłby przeznaczony na działalność a reszta mieszkania jako zwykła powierzchnia mieszkalna? Artykuł 14 ustawy, ustęp 3 nie zawiera takiej sytuacji – swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokoję. Czy byłby problem?

 • Maria

  MOJA TEŚCIOWA CHCE WYBUDOWAĆ DOM DO 110M2 GDYŻ MA NA TO FUNDUSZE . CZY MOŻEMY TEN DOM PÓŹNIEJ KUPIĆ Z DOPŁATĄ W MDM-IE? CZY TO ŻE JESTEŚMY RODZINĄ MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ?

 • Witam. Jak Pan wspomniał – jednym z warunków udziału w programie MDM jest brak posiadania mieszkania (obecnie i w przeszłości). W przypadku małżeństw warunek ten dotyczy obojga małżonków. Jeżeli więc Pańska narzeczona weźmie z Panem ślub, oboje stracicie możliwość skorzystania z MDMu (ponieważ posiada Pan już mieszkanie, a na podstawie art.6 Ustawy małżonkowie biorą kredyt razem). Sugeruję rozwiązanie w którym narzeczona korzysta z programu z MDMu sama, a Pan jedynie wspomaga jej zdolność. Po otrzymaniu dopłaty możecie Państwo wziąć ślub bez konsekwencji zwrotu dofinansowania.

 • Paulina

  Witam,
  z mężem chcielibyśmy kupić mieszkanie. Mamy już wybrane mieszkanie- z tym, że według regulaminu, MDM współfinansuje mieszkania do 75 m2. Nasze wybrane mieszkanie ma dokładnie 75,70 m2. Czy z racji tych kilku cm (70), nie przysługuje nam dofinansowanie z programu MDM? Pozdrawiam

 • Polecamy nasze usługi. Pozdrawiamy.

 • Jeżeli mieszkanie jest kupowane od podmiotu, który je wybudował, to wg Ustawy MDM powinno być rozpatrywane jako mieszkanie pochodzące z rynku pierwotnego – czyli w tym przypadku nie byłoby mowy o podatku PCC. Sprzedaż nowych budynków wybudowanych przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez inne podmioty, które budują domy na sprzedaż podlega VAT (do 300 m2 8%, powyżej 300 m2 23%). Proszę skonsultować sprawę z deweloperem, nie powinna Pani płacić podwójnego podatku (VAT i PCC). Odnośnie ustalenia typu rynku polecam także pkt 6 nowelizacji MDM dotyczący art. 5-go Ustawy MDM.

 • gość

  Bardzo dziękuję za udzielone informację. Pozdrawiam.

 • Tak. Na dobrą sprawę, żadne z małżonków nie musi się wymeldowywać. Jeżeli jednak oboje są beneficjentami MDMu, powinni na stałe korzystać z mieszkania zakupionego w ramach programu.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Partner nie musi być Pani mężem, aby zostać zameldowany, jednak aby ustanowić współwłasność mieszkania, będzie Pani musiała poczekać do ślubu.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • gość

  Zatem sprecyzujmy…jeden z małżonków
  ( nabywców) mieszkania może nadal zameldowany być pod poprzednim adresem?

 • Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • natalia

  Witam,
  od dwóch lat wynajmuję mieszkanie od dewelopera i zastanawiam się nad jego wykupem. Jestem pierwszą osobą wynajmującą to mieszkanie, więc przy kredycie w ramach MDM powinno być traktowane jako rynek pierwotny, gdzie przy sprzedaży mieszkania deweloper płaci VAT. Deweloper upiera się, że w przypadku zakupu ja mam zapłacić 2% pcc do urzędu skarbowego, ponieważ mieszanie było zamieszkane przez 2 lata i jest z rynku wtórnego. Nie znalazłam żadnego przepisu, który mówi o tym, że wynajmowane mieszkanie, które nie zmieniło właściciela od początku istnienia, przestaje być nieruchomością z rynku pierwotnego. Czy spotkaliście się Państwo z taką sytuacją? Mam wątpliwość, jak podejść do sprawy, bo z jednej strony jest to rynek pierwotny, czyli wyższa dopłata MDM, z drugiej strony wg dewelopera to rynek wtórny, co wobec tego deklarować w bankach przy robieniu rozeznania odnośnie kredytów? Prawdę mówiąc przy takich kombinacjach ze strony dewelopera odechciewa mi się zakupu tego mieszkania, ale mimo to chciałabym wiedzieć, czy byście Państwo doradzili w takiej sytuacji. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • kamila

  Witam
  kupuje mieszkanie w mdm, kredyt sama na siebie. w kwietniu biore ślub, moje pytanie czy moge małżonka zrobic współwłaściecielem mieszkania? mogę go zameldować? by nie zwracac dofinansowania?

 • gość

  Witam, chodzi o małżeństwo z jednym dzieckiem, ubiegające się o mieszkanie w programie MDM. Czy istnieje możliwość aby w nabytym mieszkaniu zameldowany był tylko jeden z małżonków wraz z dzieckiem?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

 • Witam. Moim zdaniem – wymieniony otwór w podłodze nie powinien być rozpatrywany jako powierzchnia użytkowa. Schody natomiast powinny być rozpatrywane jako powierzchnia użytkowa (Klatka schodowa – schody wewnętrzne)

 • Pkt. 1 obowiązuje także dla umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji. Pkt 2 – tylko dla umów zawartych po noweli.

 • Zasada jest prosta – jeżeli są Państwo właścicielami mieszkania – nie możecie skorzystać z programu MDM (chyba, że wychowujecie min. troje dzieci). Jeżeli nie posiadacie i nie posiadaliście mieszkania – zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam. Pytanie odnośnie zmniejszenia powierzchni użytkowej: w mieszkaniu dwukondygnacyjnym w pokoju dziennym(w bloku) znajdują się schody na drugi poziom. Z tego co się orientowałem wchodzą one do powierzchni użytkowej (pierwszej kondygnacji), lecz co z otworem wejściowym drugiej kondygnacji (1,5 x 1,5), czy otwór w podłodze zmniejsza powierzchnie użytkowa na pietrze?

 • andrzej

  A co w przypadku jeśli nadpłata nastąpiła przed wejściem w życie nowelizacji to jest np maj 2015 a odbiór mieszkania i przekazanie własności nastąpi w 2016.Czy zastanie wypłacone dofinansowanie w takim przypadku? W umowie termin wypłaty dofinansowanie przewidziany jest na luty 2016

 • sandra

  Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o informację, jak jest w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, w takim razie może Pan bez problemu zrezygnować z obecnego kredytu i raz jeszcze przystąpić do programu MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zachęcam Pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”_ określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • borsiuk

  budynek nie jest jeszcze oddany do uzytkownia, ja mieskzania jeszcze nie odebralem. Mam tylko podpisana umowe deweloperska sporzadzana przez notariusza przy zakupie. Kredyt nie zostal nawet przelany na konto dewelopera.

 • Krzysztof Matuszewski

  Witam
  Jestem współwłaścicielem(1/2) domu który nabyłem po części w spadku a po części w darowiźnie. w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy mogę się ubiegać o kredyt mdm?

 • Lucek

  PKO BP nie uruchomi kredytu jeśli w akcie notarialnym będzie późniejsza data przekazania mieszkania niż data sprzedaży. Tyle w temacie. Uważajcie! Bo mało który pośrednik nieruchomości o tym wspomina, a notariusz nie ma o tym pojęcia. Mieszkanie, w dniu podpisania umowy sprzedaży powinno być już gotowe do przekazania.

 • Tak – narzeczony nie jest przecież właścicielem 100% wymienionego mieszkania. Proszę tylko uwzględnić jeden fakt. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim (czyli państwa) jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Paulina

  Witam, narzeczony jest podpisany jako osoba3 w kredycie hipotecznym na dom jego rodzicow. czy jest szansa o przyznanie nam mieszkania?

 • Jeżeli posiadają Państwo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zrzeczenie się tego prawa nic Państwu nie da w świetle warunków programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie MDM.

 • Jeżeli nastąpiło przeniesienie własności mieszkania – to niestety nie może Pan skorzystać z MDMu. Ustawa traktuje takie sytuacje bardzo „zerojedynkowo”. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • borsiuk

  „ale w wyniku kilku ‚zaniedban’ rezygnuję jednak z zakupu mieszkania.”

 • sandra

  Witam.
  Posiadamy z mężem prawo do własnościowego spółdzielczego mieszkania. Teraz chcemy skorzystać z oferty MDM na zakup innego mieszkania. Dowiedziałam się, że jest ustawa, która mówi, że jeżeli zrzekniemy się tego prawa na rzecz np. rodziców, to będziemy mogli skorzystać z MDM i kupić swoje mieszkanie. Czy tak jest naprawdę?

 • borsiuk

  Witam,
  dostalem dofinansowanie mdm i kredyt, podpisalem umowe deweloperska, ale w wyniku kilku ‚zaniedban’ jednak z zakupu mieszkania. Czy bede mogl ponownie ubiegac sie o dofinansowanie mdm kupujac inne mieszkanie?

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”_ określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Warto – o ile małżonka zrozumie. W wielu przypadkach byłaby to samobójcza propozycja. Osobiście – nie chciałbym być w takiej sytuacji na Pańskim miejscu. Szaleńcza odwaga – to chyba zbyt nieprecyzyjne określenie.

 • W kwestii dopłaty po urodzenia 3-go lub kolejnego dziecka zasady są takie same. Nowelizacja nic tutaj nie zmieniła.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), przysługuje Państwu w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”_ określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

  Odnośnie Pani wątpliwości – program nie jest niestety zbyt zrozumiale zdefiniowany. Jeżeli pojawią się dalsze pytania – jesteśmy do Pani dyspozycji.

  Zachęcam również do rejestracji na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asia

  Witam,
  jak wygląda kwestia wydania mieszkania a podpisania aktu notarialnego. Posiadam sprzeczne informacje, jakoby termin wydania mógł nastapić po otrzymaniu przez Sprzedającego całości środków (maks. do 1 miesiąca). Z drugiej strony dotarła do mnie wczesniej informacja, że w takiej sytuacji traktowane to jest jako użyczenie lokalu i dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

  Dziękuję
  Pozdrawiam

 • yaro210

  Dziękuję za info, biorąc pod uwagę że koszt rozwodu to 600zł a dofinansowanie dla osoby z dwójka dzieci kilkadziesiąt tysięcy to może jednak warto rozwazyć.

 • Magda

  Mam dylemat dotyczący terminów podpisania aktu notarialnego i przekazania mieszkania. Czy data przekazania mieszkania musi być taka sama jak data podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego? Czy w akcie notarialnym wskazuje się datę przekazania mieszkania, która jest zgodna z datą sporządzenia aktu? A jeśli będzie inna, czy to jest podstawą do cofnięcia dofinansowania mdm?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Im więcej czytam na temat tego dofinansowania to zaczynam się obawiać, że coś zrobię nie tak jak powinnam.

 • ok, jeżeli tak, okres karencji będzie wynosił 5 lat od momentu podpisania aktu notarialnego

  Odnośnie drugiej części pytania – jeżeli nie będzie w tym okresie spłat pozaharmonogramowych – nic się nie stanie.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • aga

  w treści umowy jest tylko zobowiązanie do przekazania, więc jak rozumiem spłata będzie obligatoryjna przez 5 lat od podpisania umowy przyrzeczonej.

  Natomiast co się stanie w przypadku, gdy mój wkład własny, wkład przekazany przez BGK uzupełniony przez moje raty odsetkowo-kapitałowe przekroczą 50% wartości mieszkania? Oczywiście przed podpisaniem umowy przekazującej własność mieszkania?

 • Jeżeli w Pańskiej umowie deweloperskiej jest mowa o przekazaniu własności mieszkania – tak, można. Z reguły jednak jako datę przekazania uznaje się datę podpisania aktu notarialnego.

 • Oczywiście. Sugeruję rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • aga

  Witam, podpisałam umowę deweloperską z odbiorem w marcu 2017, jednocześnie już teraz zaczynam płacić raty kapitałowo-odsetkowe. Czy umowa deweloperska może zostać uznana jako umowa ustanowienia własności mieszkania? Ustawa operuje sformułowaniem ” od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania „. Czy można stwierdzic, że obowiązek zakazu całkowitej spłaty obowiązuje przez 5 lat od podpisania umowy deweloperskiej? proszę o wyrażenie waszego zdania

 • Paula

  Czy samotna osoba niepełnosprawna może dostać dofinansowanie mam19 lat i nie mam żadnych nieruchomości ni mieszkania

 • Witam. BGK nie narzuca bankom polityki udzielania kredytów. Jeżeli spotkała się Pani z przypadkiem, kiedy marża kredytu w programie MDM była wyższa niż marża „zwykłego” kredytu hipotecznego – sugeruję wybrać inny bank. Może Pani skorzystać z doświadczeń doradców kredytowych po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Pani nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Pani wybierze.

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Zacznijmy od Pańskiej żony. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonka była właścicielem mieszkania i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

  Ponieważ małżeństwa wg artykułu 6 Ustawy MDM przystępują do kredytu razem, pan także nie może obecnie skorzystać z MDMu. teoretycznie mógłby Pan skorzystać z programu po rozstaniu z małżonką – piszę to jednak czysto hipotetycznie. Kwota dofinansowania nie jest warta rozpadu Państwa związku. Prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wyszuka Państwu „zwykły” kredyt hipoteczny z lepszą marżą, co częściowo zrekompensuje utratę dofinansowania w MDMie.

 • Jest to jak najbardziej możliwe. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pani otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Hania

  Dzień dobry,

  zwracam się do Państwa z następującym pytaniem:
  dlaczego banki dają kredyt mdm w wyższą marżą niż inne kredyty hipoteczne? Czy nie ma jakiś przepisów, które zabraniałyby tego procederu?
  Czy można samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego w ramach mdm bezpośrednio do BGK i z decyzją BGK iść po kredyt w banku, który przystąpił do programu?

  Dziękuję.
  Hania.

 • Marcelina

  czy mogę skorzystać z programu MdM gdy mój narzeczony jest współwłaścicielem domu? Co będzie po ślubie, czy będę musiała zwracać dopłatę? Ślub planujemy w przeciągu 2-3 lat, zakup mieszkania planuję wcześniej.

 • Yaro210

  Witam, żona z byłym mężem była wspolwlascicielka mieszkania. Po rozwodzie kredyt i mieszkanie przejął były małżonek. Ja nigdy nie byłem właścicielem mieszkania. Czy żeby skorzystać z dopłaty mam się rozwiesc z żoną? Mamy dwójkę dzieci.

 • Magda

  Czy po otrzymaniu dofinansowania 30% mdm na zakup mieszkania, można otrzymać dodatkowo 5% po urodzeniu czwartego dziecka?

 • Niestety nie – przepraszam, nie sprawdziłem tej daty. Może Pan ew. złożyć dyspozycję o przelew w poniedziałek 4-go stycznia.

 • Jarod

  Zauważyłem, że 2 stycznia 2016 to sobota. Czy banki przelewają kredyty w sobotę?

 • Witam. Mogą Państwo złożyć wniosek w momencie, kiedy działka będzie już własnością ww. firmy z terminem wypłaty na okres przewidywanego zakończenia budowy. Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie uda się przesunąć dopłaty na 2015-ty rok, ale może Pan złożyć dyspozycję z terminem wypłaty na 2-go stycznia.

 • Witam. Ustawa nie zawiera takiego warunku. Najprawdopodobniej chodzi o wymóg postawiony przez bank kredytujący. Jeżeli nie jest pan zadowolony z takiego wymagania – polecam wybrać inny bank, np. korzystając z pomocy doradców: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • wiola

  Witam. Kiedy składa się wniosek o dofinansowanie ? Chcemy kupić dom z rynku pierwotnego. Firma, która wybuduje dom musi najpierw odkupić działkę od moich rodziców. Pani w banku poinformowała nas, że dopiero kiedy dom będzie gotowy możemy składać wniosek. Inna pani, że w momencie, kiedy działka będzie należeć do firmy i będą pozwolenia na budowę.
  Czy fakt, że rodzice byliby naszymi współkredytobiorcami może być w tym wypadku powodem do odmowy przyznania dotacji? Dom spełniałby warunki, a my mamy zdolność kredytową z rodzicami.

 • Jarod

  Z tego co rozumiem to ta norma aplikuje się do liczenia powierzchni przy skosach. Powierzchnia użytkowa wg MdM to co innego niż powierzchnia użytkowa wg normy. Banki (i pewnie US tak samo) żądają dokładnych rysunków architektonicznych, aby policzyć powierzchnię wg MdM. Ja miałem wypisane wszystkie pomieszczenia kupowanego domu wraz z powierzchnią w akcie notarialnym umowy przedwstępnej. Bank i tak zażądał rzutów z rysunku architektonicznego wraz z opisem powierzchni. Wg mnie oni sami ustalają powierzchnię MdM wg przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. To jaka powierzchnia użytkowa jest wpisana jako użytkowa, nie ma znaczenia. P.S. Garderoba powinna być wliczana do powierzchni wg MdM – chyba, że to tylko szafa wnękowa.

 • Jarod

  Czy jeśli wpisałem przewidywaną datę wypłaty dofinansowania na 10 stycznia, a uda mi się kupić dom wcześniej, to czy mój bank może przelać pieniądze z BGK sprzedającemu już 2 stycznia (zakładam, że w 2015 roku raczej nie)?

 • Szymon

  W jednym z banków otrzymałem informację, iż MDM zobowiązuje do tego aby na konto założone w danym banku wpływało wynagrodzenie zarówno moje jak i małżonki, Moje pytanie brzmi czy to prawda i czy jeżeli nie spełnię tego warunku nie otrzymam kredytu MDM.

 • Wymieniony zapis obowiązuje także rodziny z trójką dzieci. Ustawa nie określa konsekwencji, jeżeli nie rozwiążecie Państwo umowy najmu w określonym terminie. Mówi jedynie – że się do tego zobowiązujecie 😉

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pan otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Tak naprawdę – w każdym z wymienionych punktów. Polecam kontakt z Pańskim biurem architektonicznym i przerobienie projektu zgodnie z wytycznymi, które może Pan znaleźć np. tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Halina

  Mam pytanie.Jesteśmy rodziną z trójką dzieci.W styczniu planujemy zakup domu z dofinansowaniem w MDM i chcemy zrobić tam kapitalny remont {już z własnych środków]. Obecnie wynajmujemy mieszkanie w zasobach TBS. Znależliśmy zapis w ustawie ,że musimy rozwiązać umowę najmu mieszkania w ciągu 6 miesięcy od kupna domu. Co jeśli nie skończymy remontu do tego czasu? Czy obowiązuje ten zapis również rodziny wielodzietne ,bo przecież rodziny wielodzietne i posiadające już własne mieszkanie ,chcąc nabyć większe nie muszą pozbywać się posiadanego mieszkania a tu chodzi tylko o najem.Jakich konsekwencji możemy się spodziewać jeśli nie uda nam się w określonym czasie wypowiedzieć umowę najmu w TBS?

 • piotr

  a jak skorzystałem już z MDM w 2015 roku i jeszcze w tym roku urodzi mi się dziecko to mogę skorzystać z dodatkowej dopłaty?

 • Dom

  Kupiłem projekt domu z powierzchnią użytkową 124m2. Pomimo zastosowanej normy PN-ISO 9836:1997 .kotłownia, garderoba i pralnia jest liczona jako użytkowa. Dodatkowa będę montował szafy. W sumie uwzględniając powyższe zmiany powierzchnia użytkowa będzie poniżej 100m2. Gdzie mam uwzględnić zmiany, tak żeby w przyszłości móc otrzymać zwrot części vat. Na pozwoleniu, projekcie, a może dopiero w US?

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać na zakup lokalu, w którym beneficjent będzie mógł realizować swoje potrzeby mieszkaniowe. Dom w stanie surowym niestety takich warunków nie zapewnia.

 • Witam. Kredyt w ramach programu MDM można wykorzystać na zakup domu lub mieszkania. Remont lub rozbudowę należy wykonać za pomocą własnych środków lub przy pomocy „zwykłego” kredytu poza programem MDM.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Asia

  Czy mogę wziąć kredyt na kupno domu w stanie surowym zamkniętym i doprowadzenie go do stanu deweloperskiego?

 • Ilona

  Wybudowałam dom w stanie surowym zamkniętym za gotówkę. Czy będę mogła skorzystać z kredytu mdm na rozbudowanie go od stanu surowego zamkniętego do deweloperskiego?

 • Martyna

  Dobry wieczór. Właśnie na dniach narzeczony składa papiery o kredyt z dofinansowaniem mdm dla singla z dzieckiem. Czy po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł mnie, osobę żyjącą nieformalnie w związku, oraz naszą córkę zameldować w nowym mieszkaniu? Czy jeśli weźmiemy ślub w przeciągu roku, czyli już po otrzymaniu dofinansowania to będę mogła być dopisana do współwłasności tego mieszkania, czy musimy czekać 5 lat? będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie.

 • Po zawarciu związku małżeńskiego będzie Pan mógł dokonać rozszerzenia jego własności na żonę. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Odradzam ukończenie wymienionego domu przed upływem 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Michał

  Witam chce skorzystać z mdm kupując mieszkanie. lecz za około

  2 lata będę chciał dodatkowo budować powoli dom za gotówkę oraz wziasc slub.
  Czy będę mógł dopisać do mieszkania żonę?
  Oraz czy budując i będąc właścicielem dom będę musiał zwrócić dofinansowanie?

 • Witam. BGK dopuszcza możliwość rozdzielenia kwoty dofinansowania na dwie transze (jednak ostateczną decyzję pozostawia bankowi kredytującemu). Polecam kontakt z Pana doradcą i upewnienie się, czy w Pańskim banku na pewno nie ma możliwości rozdziału kwoty dopłaty na dwie raty.

 • Panie Pawle, nie ma za co przepraszać. Na naszym forum liczymy na wymianę doświadczeń, aby zapewnić czytelnikom najpełniejsze informacje. Bardzo dziękuję za potwierdzenie i cieszę się, że udało się wyjaśnić temat.

 • Witam, o ile mi wiadomo, do złożenia wniosku wystarczy umowa przedwstępna. Obecnie – dzięki nowelizacji – nie jest nawet wymagane przedstawienie aktu notarialnego (w każdym razie nie zawsze). Prośba o rejestrację na naszej stronie. Doradca oddzwoni do Państwa i sprawdzi, co może być przyczyną.

 • Paweł

  Witam,

  Wszystko się zgadza:) trochę za szybko przeczytałem Państwa tekst. Podsumowując małżeństwa mogą ustalić współwłasność bez zwrotu dofinansowania, natomiast związki nieformalne będą zobowiązane zwrócić część dofinansowania.

  Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za zamieszanie.

  Pozdrawiam,
  Paweł

 • Gosia

  Witam, w tym roku skończyłam 35 lat, mój mąż także. Do końca grudnia mamy jeszcze możliwość złożyć wniosek mdm. Mamy zawartą umowę rezerwacyjną. Nasz developer na pewno nie zawrze z nami umowy developerskiej. Dom zostanie nam przekazany aktem notarialnym w 2016 roku. Gdy pytaliśmy o mdm w kilku bankach nie widziano problemów. Teraz okazało się, że nawet do samego złożenia wniosku o kredyt z mdm nie wystarczy umowa rezerwacyjna, konieczny jest odbiór domu (co nie jest możliwe bo dom jest wykańczany i odbiór dopiero w styczniu 2016. Czy faktycznie jest to prawdą? Czy nie wystarczy do złożenia wniosku tylko umowa rezerwacyjna, a w momencie zawarcia umowy przedstawienie aktu notarialnego? Takie informacje mieliśmy wcześniej z banku, który obecnie twierdzi, ze do złożenia wniosku potrzebna umowa developerska a jeżeli takiej nie ma to konieczny jest akt notarialny, jeżeli nie to dom przynajmniej musi być już oddany do użytku. Proszę o odpowiedź, wniosek możemy złożyć tylko do końca grudnia 2015.

 • Marcin

  Jestem przed podpisaniem kredytu, a po umowie deweloperskiej. Moje dofinansowanie w MDM jest większe niż ostatnia transza, a dofinansowanie musi być jednorazowym przelewem. Pytanie jak to załatwić? Aneks do umowy? Przed czy po podpisaniu umowy kredytowej?

 • Generalnie – najważniejszy moment dotyczy podpisania umowy kredytowej. Po tym może Pan zawrzeć związek małżeński. Mieliśmy jednak kilka przypadków, kiedy kredytobiorca miał przygodę z bankiem, bo zawarł związek małżeński w „nieodpowiednim” momencie. Stąd właśnie zapis dla bezpieczeństwa. Na wszelki wypadek polecam kontakt z Pana doradą i potwierdzenie – jak do tej sytuacji podchodzi Pański bank.

  Odnośnie aktu – polecam indywidualny zapis w formie testamentu, już po podpisaniu aktu notarialnego o zakupie mieszkania.

 • Andrzej

  Piszą Państwo „dla bezpieczeństwa”, czy mogłoby być coś zakwestionowane jeśli ślub byłby przed wypłatą dofinansowania ? Jeśli budynek jest w budowie, a mieszkanie będzie oddane w 2017 roku to dofinansowanie będzie wypłacone z/po ostatniej transzy ? W takim wypadku ślub byłoby najlepiej wziąć dopiero w 2017 roku ?

  Czy mowa o akcie notarialnym odnośnie zakupu mieszkania, czy też akcie notarialnym już indywidualnie sporządzanym u notariusza traktującym tylko o przekazaniu własności mieszkania po śmierci ?

 • Witam. Czy chodzi o odpowiedź na pytanie: „Razem z partnerem/partnerką tworzę nieformalny związek, czy mogę skorzystać z programu, a następnie zameldować partnera i ustalić współwłasność mieszkania?”

  W tym punkcie chodzi o związek nieformalny, nie małżeństwo. W przypadku małżeństw oczywiście można bez problemu ustanowić współwłasność mieszkania, zgodnie z cytowanym przez Pana zapisem. Analogiczne ustalenie współwłasności w związku nieformalnym skończy się niestety zwrotem części dofinansowania.

  Prośba o informację – czy to o tę kwestię chodziło.

 • Ad 1. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania. Od razu po ślubie może zostać ustanowiona współwłasność lokalu mieszkalnego.

  Ad 2. Najlepszym rozwiązaniem byłby chyba zapis w akcie notarialnym + testament na wypadek ew. śmierci głównego kredytobiorcy. Pozwoli to uniknąć ew. sporów z potencjalnymi spadkobiercami.

 • Andrzej

  Witam,

  razem z partnerka planujemy zakup mieszkania z dofinansowaniem MDM. Partnerka nie ma zdolnosci kredytowej (mozna powiedziec ze jej zarobki dla banku wynosza 0zł) posiada za to wkład własny w wysokości 70 tys zł. Partnerka wystąpiłaby również o dofinansowanie MDM. Ja przystąpiłbym do kredytu jako osoba posiadająca zdolność, która umożliwiłaby zgode banku na kredyt. Właścielem mieszkania byłaby dziewczyna. Pytania są następujące:

  – budynek jest w budowie do 2017 roku, czy po ślubie w roku 2016 można odrazu dopisać mnie jako współwłaściciela czy trzeba czekać na ustanowienie hipoteki dopiero potem ślub oraz dopisanie ?

  – jak najlepiej zabezpieczyć się przed śmiercia osoby na która jest mieszkanie, nim współkredytująca będzie również współwłascicielem, tak żeby osoba wspolkredytujaca nie byla poszkodowana ? Testament, czy też są inne lepsze formy zabezpieczenia w takim przypadku ?

 • Paweł

  Witam,

  Moim zdaniem w artykule powyżej wprowadzają nas Państwo w błąd, ponieważ po zmianie ustawy istnieje możliwość przepisania własności mieszkania na współmałżonka. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie i przepraszam.
  Poniżej zapis z ustawy:

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

  w art. 14 w ust. 1:

  a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

  „1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
  rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania
  innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób
  uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,”,
  b) w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego”;

  Pozdrawiam,

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, może Pani złożyć wniosek, proszę jedynie dołączyć do niego wymieniony akt małżeństwa.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najlepsze z dostępnych na rynku ofert.

 • Monika

  Witam
  biorę z partnerem ślub cywilny 12 grudnia 2015, zmienię nazwisko, w poniedziałek 14 grudnia otrzymamy akt małżeństwa, jednak nowy dowód osobisty otrzymam już zapewne w 2016 r., czy mogę składać wniosek o kredyt jeszcze w grudniu? (Wydaje mi się, że dotychczasowy dowód osobisty bnie straci jeszcze ważności)
  Pozdrawiam

 • Tak, kwota dofinansowania powinna zostać wyliczona wg metrażu bez pomieszczenia przynależnego.

 • Martyna

  Metraż użytkowy, czyli 54,1? Bez powierzchni powmieszczenia przynależnego?

 • Dofinansowanie powinno zostać wyliczone wg metrażu użytkowego. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Martyna

  Dobry wieczór. Jestem zaintersowana kupnem mieszkania, którego powierzchnia wynosi 54,1 plus powierzchnia pomieszczenia przynależnego o metrażu 2,6, Czy w takim wypadku dofinansowanie będzie nalezało się za metraż 54,1, czy za 56,7? W księdze wieczystej figuruje metraż 56,7, na akcie notarialnym jest to wyodrębnione. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/