Kredyty hipoteczne w programie „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania

Kredyty hipoteczne w programie Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania

Z listy wielu pytań dotyczących kredytów hipotecznych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, które Państwo zadaliście nam ostatnio wybraliśmy te, które najczęściej powtarzały się.

Poniżej kompendium forumowej wiedzy:

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

– Czy dopłata MDM jest wkładem własnym, czy też jest wcześniejszą spłatą pomniejszającą mój kredyt?

Dopłata MDM nie jest wcześniejszą spłatą. Stanowi ostatnią transzę płatności wpłacaną na konto dewelopera. Można ją traktować jako nasze własne środki wpłacane w ostatniej fazie transakcji.

Wcześniejszą spłatą natomiast będzie dodatkowe 5% wypłacane momencie, kiedy w rodzinie beneficjenta MDM pojawi się 3-cie lub kolejne dziecko (w ciągu 5-ciu lat od wypłaty kredytu).

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)) „do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Posiadam mieszkanie sfinansowane zwykłym kredytem hipotecznym. Czy mogę go zrefinansować i ubiegać się o dopłatę w ramach programu MDM?

Nie, dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

– Kiedy mogę otrzymać dodatkowe 5% wsparcia związane z urodzeniem dziecka?

Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka.

Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka do instytucji udzielającej kredytu.

– Czy kredyt w ramach MDM mogę powiększyć o dodatkowe środki, które przeznaczę na wykończenie lub remont mieszkania?

Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

– Czy w ramach MDM mogę sfinansować także zakup miejsca parkingowego lub garażu, występującego w pakiecie z mieszkaniem?

Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkań. Miejsce parkingowe lub garaż może zostać sfinansowane za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

sprawdz_doplate150