Program „Mieszkanie dla Młodych” – nieruchomości cz. 1 najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych - nieruchomości cz. 1 najczęstsze pytania

Dzisiaj przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nieruchomościami w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

– Czy w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogę zakupić mieszkanie na rynku wtórnym

Nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

– Jakiego rodzaju nieruchomości są objęte programem MDM?

Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). Program MDM obejmuje wyłącznie rynek pierwotny.

– Czy mogę zakupić mieszkanie od osoby fizycznej i skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM?

Niestety nie, opisany przypadek dotyczy rynku wtórnego. Program MDM obejmuje jedynie mieszkania z rynku pierwotnego wybudowane i sprzedawane przez osoby prawne, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

– Czy program MDM dotyczy mieszkań z rynku wtórnego, ew. czy w najbliższej przyszłości takie mieszkania mogą zostać objęte dofinansowaniem w ramach programu?

Nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przy jednoczesnym skorzystaniu z odpowiedniego kredytu. W najbliższym czasie nie jest planowane objęcie programem MDM rynku wtórnego.

– Chciałbym nabyć mieszkanie w ramach MDM, a potem je sprzedać lub wynająć. Czy mogę to zrobić?

Niestety nie, program MDM ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów, natomiast opisane działanie ma charakter spekulacyjny i jest nastawione na osiąganie celów zarobkowych. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

– Czy możliwy jest zakup domu lub mieszkania od podmiotu, który wprawdzie nie wybudował nieruchomości, ale jest bezpośrednio powiązany z realizatorem inwestycji i zajmuje się wyłącznie sprzedażą mieszkań?

Art. 3 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Mieszkanie dla Młodych) określa, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone jedynie w przypadku zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wg objaśnień do ww. Ustawy należy jednak założyć, że intencją ustawodawcy nie było określanie konstrukcji prowadzonej działalności, a jedynie zapewnienie, że kupowane mieszkanie będzie pochodziło z rynku pierwotnego.

Jeżeli mieszkanie zostało wybudowane przez jedna spółkę, a jest sprzedawane przez inną, zależną od pierwszej – należy uznać że zostało spełnione kryterium dotyczące rynku pierwotnego i mieszkanie może zostać objęte programem MDM.
W opisanym powyżej przypadku bank kredytujący może wnioskować o dodatkowe, pisemne wyjaśnienie dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji sprzedaży mieszkań.

– Czy mogę zakupić / wykupić mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej?

Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Zgodnie z art. 1. § 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”.

Zatem – o ile jesteśmy pierwszym nabywcą, który zasiedla to mieszkanie, a sam lokal spełnia kryteria powierzchni i limitu ceny obowiązujących w programie MDM, można skorzystać z dofinansowania.

Jest natomiast jedno ale – podczas składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest podanie informacji na temat dokładnych parametrów mieszkania w celu określenia limitów cenowych i powierzchniowych. Spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

Reasumując – powyższy zapis oznacza, że nie ma możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego jedynie na podstawie umowy o budowę mieszkania w ramach spółdzielni. Jeżeli jednak lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone i informacja na ten temat znajdzie się w umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania – istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu MDM.

sprawdz_doplate150