Nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych” już w sierpniu

Nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych już w sierpniu

Aktualizacje:   25.06.2015 »   03.07.2015 »   07.07.2015 »   09.07.2015 »

Na podstawie konsultacji z przedstawicielami BGK mamy przyjemność zakomunikować Państwu, że nowelizacja MDM zostanie uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami – czyli już 5-go sierpnia bieżącego roku.

Następnie wniosek w trybie przyspieszonym zostanie skierowany do Senatu i do podpisu prezydenta RP. Od września beneficjenci programu MDM uzyskają możliwość składania wniosków wg znowelizowanych zasad.

Informacja, że znowelizowany program „Mieszkanie dla Młodych” obejmie również rynek wtórny jest już przesądzona. Trwają obecnie jedynie ustalenia odnośnie mnożnika, który będzie używany do wyliczenia kwoty limitu ceny 1m2 powierzchni użytkowej. Propozycje rozkładają się pomiędzy wartości 0,8 i 0,9 (dla porównania – mnożnik dla rynku pierwotnego wynosi 1,1).

Proponowana zmiana jest dużym zaskoczeniem dla potencjalnych beneficjentów programu, którzy dotychczas mogli nabywać jedynie nowo wybudowane mieszkania z rynku pierwotnego. Znowelizowany program MDM umożliwi uzyskanie dopłat przez mieszkańców małych miejscowości, w których deweloperzy nie realizowali swoich inwestycji. Beneficjenci programu MDM uzyskają dopłaty przy nabyciu na rynku wtórnym zarówno mieszkań jak i domów jednorodzinnych.

Nowelizacja oznacza również dodatkowe wsparcie dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. W ich przypadku zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania” i limitu wieku. W przypadku rodzin wielodzietnych mnożnik na podstawie którego wyliczana jest dopłata, zwiększy się z 15 do 30 proc. Jednocześnie wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50 do 65 m kw. Wszystkie wymienione zmiany mogą spowodować zwiększenie kwoty wsparcia nawet do poziomu ponad 100.000 PLN.

Opisane zmiany to oczywiście nie wszystko. Znowelizowany program MDM zapewni również:

  • możliwość przystąpienia do kredytu przez osoby nie będące w związku małżeńskim (m. in. narzeczeństwa i związki partnerskie);
  • zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych na podstawie umowy o budowę lokalu (czyli przed rozliczeniem kosztów budowy). Dofinansowanie jest wówczas udzielane na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania;
  • możliwość ustalenia współwłasności mieszkania zakupionego w ramach MDMu po zawarciu związku małżeńskiego (obecnie przepisanie własności części mieszkania na współmałżonka wiąże się z koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania).

Pamiętajmy także, że proces legislacyjny nadal trwa, a że zbliżają się wybory, zmiany proponowane w MDM-ie mogą jeszcze zaskoczyć. W czasie konsultacji społecznych propozycja finansowania mieszkań na rynku wtórnym została odrzucona razem z innymi pomysłami. Proponowano wówczas, aby kredyt w ramach programu MDM umożliwił także wykończenie mieszkania lub nabycie garażu.

Proponowano dalszą gradację wysokości dofinansowania w zależności od liczby dzieci, rozszerzenie limitu powierzchni używanej do wyliczania dopłaty do 65 m2 dla wszystkich beneficjentów, umożliwienie każdej ze stron umowy przenoszącej własność nieruchomości złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania w imieniu klienta (co zmniejszyłoby opłaty notarialne), zniesienie limitu wieku dla wszystkich beneficjentów, zmniejszenie poziomu minimalnego LTV i wiele innych. Najbliższe miesiące przyniosą z pewnością wiele niespodzianek – także dla programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Aktualizacja 25.06.2015

Ukończono kolejny etap prac nad zmianą ustawy MDM. Ostatnia, zatwierdzona przez komisję sejmową wersja projektu nowelizacji ustawy została przekazana do Senatu. Należy się spodziewać, że rozmowy na temat projektu nowelizacji MDM zostaną ujęte w harmonogramie obrad Senatu w dniach 8-10.07 br.

Biorąc pod uwagę tempo prac, terminarz posiedzeń Sejmu i Senatu RP oraz 14-to dniowy termin vacatio legis, nowe przepisy ustawy powinny wejść w życie ok. 1-go sierpnia br. BGK zaleca jednocześnie bankom biorącym udział w programie MDM dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów znowelizowanego programu MDM od 1-go sierpnia 2015.

Aktualizacja 03.07.2015

Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we wtorek, 7-go lipca 2015 o godz. 15.00 rozpatrzy zmianę ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk senacki nr 963, druki sejmowe nr 3246, 3527 i 3527-A).

Aktualizacja 07.07.2015

Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły projekt nowelizacji bez wnoszenia poprawek. Projekt zostanie przeczytany na posiedzeniu Senatu, po czym ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP. Projekt będzie przedstawiany podczas jutrzejszych obrad Senatu o godzinie 11. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Aktualizacja 09.07.2015

Zakończyły się 78 obrady Senatu. Izba nie wprowadziła poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami rządowy program wsparcia mieszkalnictwa „Mieszkanie dla Młodych” obejmie także rynek wtórny mieszkań. Do tej pory z programu MDM można było skorzystać wyłącznie kupując mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym – od dewelopera.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany mające na celu wzmocnienie prorodzinnego charakteru programu m.in. przez zwiększenie wsparcia finansowego dla rodzin z większą liczbą dzieci. Przewidują one zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci. (Wysokość dofinansowania wkładu własnego będzie wynosiła 30 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania – obecnie jest to 15 proc. dla rodzin co najmniej z trójką dzieci, dla rodzin z dwójką dzieci dofinansowanie wyniesie 20 proc. zamiast dotychczasowych 15 proc.).

Dodatkowo nowelizacja przewiduje rezygnację z warunku pierwszego mieszkania i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Ustawa daje też większe możliwości udziału w programie osób realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych.

Źródło: Senat RP

sprawdz_doplate150