Nowe warunki „Mieszkania dla Młodych” po konsultacjach społecznych cz. 2

Nowe warunki Mieszkania dla Młodych po konsultacjach społecznych cz. 2

Przedstawiamy kolejną porcję proponowanych zmian warunków programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Poniższe zmiany skutkować będą dalszym rozszerzeniem dostępności oraz benefitów programu MDM:

1. Umożliwienie objęcia programem MDM mieszkań budowanych przez deweloperów korzystających z kredytu.

Wg obecnej wersji ustawy, wypłata dofinansowania wkładu własnego następuje po podpisaniu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania. Ministerstwo proponuje rezygnację z tego warunku. Zmiana jest spowodowana trudnościami w finansowaniu tego typu transakcji w przypadku gdy sprzedający lokal korzystał z kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego hipoteką na tym lokalu.

2. Stworzenie możliwości wspólnego przystąpienia do kredytu osobom niespokrewnionym ze sobą.

Obecne regulacje zakładają, że jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. Proponuje się zniesienie ww. ograniczenia i wprowadzenie możliwości, żeby do umowy kredytu beneficjenta programu „Mieszkanie dla młodych” mogły przystępować – w celu zwiększenia jego zdolności kredytowej – dowolne osoby.

3. Rozszerzenie ograniczeń dotyczących dysponowania mieszkaniem.

Beneficjent programu „Mieszkanie dla młodych” nie może m.in. wynajmować, użyczać, zmieniać przeznaczenie zakupionego mieszkania. W przypadku dokonania jednej z wymienionych czynności zobowiązany jest do zwrotu części lub całości otrzymanego wsparcia. Modyfikacja ustawy zakłada jednoznaczne wyjaśnienie każdego z tych terminów, aby wnioskodawca nie miał żadnych wątpliwości, jakiego rodzaju czynność będzie groziła sankcjami.

4. Uściślenie przepisów określających prawo do zwiększonego wsparcia z tytułu wychowywania dziecka. Zmiana dotyczy sytuacji gdzie tylko jedna osoba ubiegająca się o dopłatę ma prawa rodzicielskie. Wątpliwości, czy takie małżeństwo może się ubiegać o zwiększone wsparcie zostały rozstrzygnięte przez pozytywną interpretację przepisów dokonaną w Ministerstwie.

5. Uściślenie pojęcia „nowo wybudowanego mieszkania”.

Ustawodawca proponuje jasne wskazanie, że mogą to być również mieszkania powstałe w wyniku np. przebudowy, adaptacji i innych robót budowlanych, w wyniku których powstają nowe samodzielne lokale mieszkalne.

6. Modyfikacja definicji domu jednorodzinnego.

W przypadkach dotyczących wątpliwości, czy daną nieruchomość należy uznać za dom jednorodzinny urzędnicy proponują zastosowanie definicji z Prawa budowlanego, czyli dom jednorodzinny to: „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. Ministerstwo planuje pozostawienie zapisu, wg którego w domu jednorodzinnym może się znajdować wyłącznie jeden lokal mieszkalny (nie można kupić budynku z dwoma lokalami lub z lokalem mieszkalnymi użytkowym).

W nowelizacji pozostaje w mocy organicznie wiekowe dla uczestników programu, czyli do 35 lat (w przypadku małżeństw ograniczenie dotyczy młodszego z małżonków). Ewentualne zmiany w programie mogą jeszcze zostać zaproponowane podczas prac w Sejmie.
sprawdz_doplate150