Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ?

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym i pierwotnym teraz w 2016 z dopłatą MDM 2017

Aktualizacja: 04.04.2016 Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa »

Wyczerpanie środków na 2016-ty rok spowodowało duży chaos informacyjny. Media utożsamiają wyczerpanie tegorocznej puli z zakończeniem całego programu – co nie jest absolutnie prawdą.

Środki na dofinansowanie są nadal dostępne.

W puli przeznaczonej na rok 2017-ty znajduje się prawie 670 mln PLN. W puli na 2018-ty rok – ponad 760 mln PLN. Wnioski o przyznanie dofinansowania z tych środków można składać już teraz. Co ważniejsze – nadal można kupić mieszkanie lub dom jeszcze w tym roku – i to zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Co należy zrobić, aby skorzystać z tej możliwości?

Po pierwsze – zgoda sprzedającego. Przy zakupie nieruchomości należy poinformować sprzedawcę, że płatność za lokal zostanie podzielona przynajmniej na dwie transze. Pierwsza część, pochodząca z kredytu może zostać wypłacona jeszcze w tym roku. Drugą – pochodzącą z dopłaty – sprzedawca otrzyma na początku 2017-go. W przypadku mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem zgody dewelopera. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, sprzedawca może mieć obiekcje przed kilkumiesięcznym oczekiwaniem na dopłatę. W takim wypadku można ew. zaproponować zaliczkę, która zostanie nam zwrócona po wpływie środków z MDMu. Zapis o zwrocie zaliczki warto włączyć do ustaleń zawartych w akcie notarialnym.

Jeżeli otrzymamy zgodę, możemy kontaktować się z doradcą i składać wniosek. Przy rozmowie na temat przyznania kredytu koniecznie zaznaczamy, w jaki sposób mają być wypłacone środki (kredyt w bieżącym roku, dofinansowanie  w programie „Mieszkanie dla Młodych” – w przyszłym). Po podpisaniu umowy kredytowej w banku nabywca powinien podpisać ze sprzedawcą akt przekazania własności mieszkania. Po podpisaniu aktu bank wypłaci kredyt, po czym powinno niezwłocznie nastąpić wydanie lokalu w ręce nabywcy.

Spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się tuż po wypłacie środków z kredytu (należy pamiętać, że kwota dopłaty nie jest traktowana jako część kredytu. Nie musi być więc wypłacona, aby rozpoczęło się spłacanie zobowiązania).

W przypadku finansowania nieruchomości, których termin oddania do użytku przypada na 2017 lub 2018 rok taki zabieg nie jest konieczny, chociaż oczywiście warto złożyć wniosek jeszcze w tym roku.

Dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie?

Klientów, których wnioski zostaną złożone w 2016-tym będą obowiązywały tegoroczne warunki – czyli m.in. wkład własny na poziomie 15% (lub nawet 10% wg ofert niektórych instytucji). W większości przypadków będzie on mógł zostać sfinansowany dzięki dopłacie z programu MDM. Nawet, jeżeli dopłata zostanie wypłacona na początku 2017-go roku, nadal będzie ona traktowana, jako wkład własny klienta. Od stycznia 2017-go roku minimalny wkład własny będzie wynosił 20%, co oznacza, że będzie ją można sfinansować ze środków dopłaty MDM jedynie w niektórych przypadkach.

Po drugie – osoby, które w bieżącym roku kończą 35 lat mają czas jedynie do grudnia, aby złożyć wniosek. Po tym terminie – o ile nie wychowują min. trójki dzieci lub nie mają młodszego małżonka – utracą możliwość skorzystania z programu wsparcia.

Po trzecie – jak pokazały wydarzenia ostatnich dni, środki na dopłaty mogą się skończyć szybciej, niż ktokolwiek przypuszcza. Osoby, które złożą wnioski jako pierwsze, będą miały większą szansę na otrzymanie dofinansowania. Jest to tym ważniejsze, że w obecnym roku można zarezerwować jedynie 50% przyszłorocznej puli, a BGK musi zapewnić z tych środków wypłatę wsparcia dla osób, które złożyły wnioski na finiszu programu oraz rodzinom, w których urodziło się trzecie lub kolejne dziecko.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym doradztwem w zakresie Państwa kredytu – zachęcamy do rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z Państwem jak najszybciej.

Aktualizacja 04.04.2016

W nawiązaniu do podanej powyżej informacji dot. możliwości wpłaty kaucji sprzedającemu na poczet ew. zwrotu dopłaty MDM informujemy, że wg oficjalnej informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2016-04-04 takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Dofinansowanie NIE MOŻE zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej, a taką sytuację zapewniałby wpływ środków z kredytu i wcześniejszej kaucji.

Wg Ministerstwa – jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2017.

Poniżej pełen test odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

W nawiązaniu do możliwości udzielenia dofinansowania wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. 0 pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865), w przypadku, w którym nabywca składa wniosek w roku 2016 z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017 oraz dokonuje wpłaty na rzecz sprzedającego kaucji pieniężnej gwarancyjnej stanowiącej równowartość kwoty dofinansowania, uprzejmie informuję, że w opinii Departamentu Mieszkalnictwa objęcie finansowym wsparciem takiej transakcji byłoby niezgodne z zasadami określonymi w ustawie.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, tj. osobie zaciągającej kredyt na zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego), uzyskującej dofinansowanie wkładu własnego i nabywającej prawo własności tego mieszkania, jeżeli kredyt został udzielony przez bank kredytujący wyłącznie na zakup mieszkania w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.

Dofinansowanie wkładu własnego stanowią środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania, wypłacane jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych. Dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane na wniosek nabywcy, składany najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. We wniosku tym nabywca określa termin wypłaty wskazując rok 1 kwartał przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r. (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy). Takie uregulowanie trybu określania terminu wypłaty dofinansowania wkładu własnego nie wyklucza więc możliwości zawarcia w roku 2016 odpowiedniej umowy, określonej w art. 10 ust. 7 ustawy, i wypłaty środków dofinansowania wkładu własnego dopiero w roku 2017, o ile taki tryb został uzgodniony ze sprzedającym i wynika z uregulowań zawartej umowy. Należy przy tym podkreślić, że dofinansowanie wkładu własnego musi stanowić ostatnią część należności regulowanej przez nabywcę jako cena zakupu mieszkania. Nie może natomiast stanowić refinansowania wcześniejszych kosztów ponoszonych przez nabywcę w związku z realizacją transakcji zakupu mieszkania.

Wypłata dofinansowania wkładu własnego jest dokonywana w różnych trybach, jednakże zawsze jako ostatnia płatność z tytułu uregulowania należności przez nabywcę na rzecz sprzedającego (art. 11 ust. 3 ustawy). W przypadku, gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej (transakcja zakupu z rynku wtórnego), wypłata dofinansowania jest dokonywana na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który uprzednio przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

Ustawa nie określa terminu, w jakim wypłata dofinansowania wkładu własnego musi zostać dokonana. Data wypłaty dofinansowania (zapłaty należności sprzedającemu) powinna wynikać z umowy zawartej ze sprzedającym. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy, w zależności od rodzaju transakcji mogą to być: umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, umowa deweloperskiej, umowa określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna) albo umowa o budowę lokalu. Wydaje się, że jeżeli strony umowy postanowią, że między datą zawarcia umowy a datą wypłaty środków pochodzących z kredytu lub z dofinansowania wkładu własnego, nastąpi nawet kilkumiesięczna przerwa, w kontekście Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa tel. 22 522 53 00 fax 22 522 53 04 www.mib.gov.pl przepisów ustawy jest to dopuszczalne i nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

Analizując przypadek złożenia w 2016 roku wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty w roku 2017 należy jednak zwrócić uwagę na inne przepisy ustawy regulujące zasady wypłaty finansowego wsparcia.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego to środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania lub wkład budowlany, wypłacane jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych. Zgodnie z tą definicją finansowe wsparcie wraz z kwotą kredytu i ewentualnymi środkami własnymi nabywcy (wpłaconymi w formie np. kaucji, zaliczki, zadatku, itp.) składają się na pokrycie ceny zakupu mieszkania. W związku z tym dofinansowanie nie może zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej. Przeznaczenie kwoty dofinansowania wkładu własnego na refinansowanie środków wypłaconych wcześniej przez nabywcę na rzecz sprzedającego jako kaucja zabezpieczająca czy zaliczka, itp. jest niezgodne z przepisami ustawy.

Odnosząc się w kontekście przywołanych przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i przedstawionych wyjaśnień do transakcji zakupu mieszkania opisanej w zapytaniu Banku, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy nabywca oprócz kwoty uzyskanego kredytu, kwot stanowiących wkład własny (uzupełniający kwotę kredytu) wpłaca na rzecz sprzedającego także kwotę stanowiącą równowartość przyznanego mu dofinansowania wkładu własnego (w opisanym przypadku nazwaną kaucją pieniężną gwarancyjną albo zadatkiem, zaliczką, itp.), kwota ta jest de facto ostatnią płatnością na poczet ceny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wpłacona przez nabywcę kaucja gwarancyjna może być zwrócona wyłącznie w przypadku, gdy dofinansowanie wkładu własnego zostanie wypłacone przez bank kredytujący i przekazana na rachunek sprzedającego. W przypadku, gdyby dofinansowanie nie zostało udzielone, kaucja gwarancyjna nie podlegałaby zwrotowi, jednakże należność z tytułu ceny zakupu mieszkania byłaby uregulowana w całości, a transakcja zakupu ostatecznie sfinalizowana. W przypadku opisanym w zapytaniu Banku, dofinansowanie wkładu własnego byłoby płatnością na rzecz sprzedającego realizowaną ponad 100% ceny zakupu mieszkania i byłoby de facto refinansowaniem kosztów poniesionych wcześniej przez nabywcę na poczet zapłaty ceny zakupu mieszkania, co jest niezgodne z przepisami ustawy.

Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Ustawa, formułując ww. warunek, nie określa szczegółowych wymagań dotyczących faktycznego terminu objęcia przez nowego właściciela (nabywcę) mieszkania. Nie musi być to np. dzień uzyskania prawa własności mieszkania. Należy jednak podkreślić, że w przypadku transakcji zawieranych na rynku wtórnym, okres użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie może świadczyć o tym, że mieszkanie jest nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości. Taki przypadek powodowałby niezgodność z przepisami ustawy, które warunkują uzyskanie finansowego wsparcia zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy właśnie przez nabywane mieszkanie. Ponadto mogłoby dojść do przypadku określonego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidującego sankcję w postaci zwrotu części dofinansowania wkładu własnego, jeżeli nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania użyczy tego mieszkania innej osobie.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150