Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM „Mieszkanie dla Młodych” cz. 1

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy MDM Mieszkanie dla Młodych cz. 1

Od pewnego czasu sporo mówi się o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Trwają intensywne prace legislacyjne, aby jak najwcześniej wprowadzić zmiany w życie. Sam projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Dzisiaj przyjrzymy się, na jakie udogodnienia możemy liczyć.

Po pierwsze – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje rozwiać kontrowersje wokół nabywania mieszkań, wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie – banki dosyć niechętnie udzielają kredytów na zakup takich nieruchomości. Powodem takiego postępowania ma być głównie niemożność wyliczenia kwoty dopłaty, która bazuje na ostatecznej kwocie wartości mieszkania.

Nowelizacja ma umożliwić uczestnictwo w programie MDM nabywcom, którzy podpiszą ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o budowę lokalu. Podstawą do uzyskania prawa własności mieszkania będzie wniesienie do spółdzielni wkładu budowlanego. Wypłata dofinansowania wkładu własnego w ramach MDMu będzie dotyczyła ostatniej części płatności na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Po drugie – zmiany w ustawie mają doprowadzić do zwiększenia finansowego wsparcia dla rodzin wielodzietnych. W przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci kwota wsparcia zostanie zwiększona do 20% wartości odtworzeniowej mieszkania (obecnie mnożnik ten wynosi 15%). W przypadku beneficjentów z trojgiem lub większą liczbą dzieci mnożnik ten wyniesie 25% (obecnie 15%). Dodatkowym benefitem będzie zwiększenie powierzchni mieszkania wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia. Obecnie jest to 50 m2, docelowo wartość ta wzrośnie do 65m2.

Po trzecie – zostanie zmodyfikowany warunek ograniczający zakres osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z beneficjentem. Jest to szczególnie ważna zmiana dla osób żyjących w związkach nieformalnych. Dotychczas, zgodnie z Art. 6 Ust 3 Ustawy: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca lokalu mieszkalnego, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy lokalu mieszkalnego.”

Taka konstrukcja uniemożliwiała zaciągnięcie wspólnego kredytu np. przez narzeczeństwa. W docelowym projekcie ograniczenie w przystępowaniu do umowy kredytu członków najbliższej rodziny beneficjenta ma zostać zniesione. Ustawodawca rozważa jednak zachowanie wymogu, zgodnie z którym osoba trzecia będzie mogła przystąpić do kredytu jedynie w przypadku braku zdolności kredytowej beneficjenta programu.

Po czwarte – zostanie doprecyzowana możliwość udzielenia wsparcia w ramach MDM w związku z nabyciem mieszkania powstałego w wyniku przebudowy. Ponieważ obecna wersja ustawy jednoznacznie wskazywała, że dofinansowaniem mogą być objęte jedynie nowo wybudowane mieszkania, lokale powstałe w wyniku przebudowy były niechętnie finansowane. Nowelizacja zakłada wprowadzenie w ustawie zmian wskazujących, że dofinansowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą zostać objęte także mieszkania nowoutworzone w wyniku przebudowy. Warunkiem utworzenia takiego mieszkania ma być zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkaniowego wydane przez starostę.

Następną porcję proponowanych zmian przedstawimy w kolejnym artykule.
sprawdz_doplate150