Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Tak. Budowę systemem gospodarczym należy finansować z własnych środków lub za pomocą zwykłego kredytu hipotecznego, w czym oczywiście także możemy Państwu pomóc. Prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli opisana przez Panią budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • W takiej sytuacji, o ile są spełnione także limity dla tynku wtórnego – może Pan wnioskować o kredyt w ramach programu MDM na rynku wtórnym. Spróbuję się jeszcze ew. jutro zorientować, jakie są możliwości podciągnięcia wniosku pod rynek pierwotny.

 • Witam. Liczy się data złożenia wniosku (Art. 4. ust.1 „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku
  kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat”

  Proszę więc podjąć decyzję na spokojnie i bez pośpiechu.

 • Limit 85 m2 powierzchni użytkowej oznacza maksymalny możliwy metraż mieszkania, który może Pani nabyć w ramach programu MDM. Jeżeli metraż użytkowy mieszkania będzie większy, nie można go będzie niestety sfinansować MDMem.

 • Do czasu uzyskania nowego dowodu tożsamości ważny będzie obecny. Proszę złożyć wniosek podpisany Pani obecnym nazwiskiem. Razem z wnioskiem złoży Pani m.in. kopię swojego obecnego dowodu osobistego. Proponuję także przygotować oświadczenie, w którym opisze Pani, że zawarła Pani związek małżeński, zmieniła nazwisko oraz występuje o nowy dowód tożsamości. Jutro potwierdzę jeszcze tą informację w zaprzyjaźnionych bankach i gdyby coś się zmieniło, dam znać.

 • Mia

  Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Czyli możemy podpisać rozdzielność majątkową, w której tylko ja będę właścicielem mieszkania i nie będzie to zobowiązywało do zwrotu dofinansowania, dobrze rozumiem?
  A co z meldunkiem, mogę się zameldować dopiero za kilka miesięcy i nie ma to wpływu na zwrot dopłaty?
  Pozdrawiam

 • pawel chojnacki

  Chojnacki Paweł.

  Czy lokal mieszkalny o powierzchni 105 metrów z działką 300 metrów który posiada pomieszczenie z piecem 6 metrów, mieszczący się w budynku dwu lokalowym w którym każdy z tych lokali ma odrębne wejście, instalacje i są oddzielnie wykorzystywane będzie liczony z powierzchni mieszkania czy domu według zasad MDM? Inwestycja wygląda jak typowy bliźniak… Z góry dziękuję za pomoc.

 • Wioletta

  proszę o odpowiedź 😉

 • Barbara Herman

  Witam

  Czytając warunki MDM ,pogubiłam sie troszkę ,otóż chcielibyśmy z mężem wybudować dom (mamy trójkę dzieci) ,jeśli dobrze zrozumiałam to na budowę trzeba wziąć normalny kredyt ??Proszę mi to wyjaśnić jak to wygląda z tą budową domu.

 • Łukasz

  Witam,
  czy będzie problem z uzyskaniem dofinansowania jeśli kupuje dom od dewelopera, który w świetle prawa nim nie jest bo nie otworzył on rachunku powierniczego i nie brał kredytu na jego budowę? Nie będę też podpisywał umowy deweloperskiej. Dom jest w trakcie budowy a sprzedany będzie po zakończeniu wszystkich prac czyli doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego. Cena i metraż jest zgodny z ustawą. 20tyś już wpłacone…

 • Anna Rozak

  Witam!

  Wiem, że mając skończone w tym roku 35 lat mam czas do końca tego roku,
  żeby skorzystać z dopłaty do kredytu w ramach MDM. Mam pytanie czy ważna
  jest data złożenia wniosku o kredyt i dopłatę do końca tego roku w moim
  przypadku, czy do końca roku trzeba zrealizować już finalnie zakup
  mieszkania? Zostały już niecałe 3 mc. i mam obawy czy zdążę pozałatwiać
  wszystko do końca roku, na decycje kredytową można podobno długo czekać
  itp…. a nie chciałabym stracić pieniędzy na rezerwacje mieszkania itp
  jeśli z tego nic nie wyjdzie, bo nie zdążę np. do końca roku dostać np.
  decyzji z przyznaniem kredytu.

 • Ania Różak

  Witam!

  Wiem, że mając skończone w tym roku 35 lat mam czas do końca tego roku,
  żeby skorzystać z dopłaty do kredytu w ramach MDM. Mam pytanie czy ważna
  jest data złożenia wniosku o kredyt i dopłatę do końca tego roku w moim
  przypadku, czy do końca roku trzeba zrealizować już finalnie zakup mieszkania? Zostały już niecałe 3 mc. i mam obawy czy zdążę pozałatwiać wszystko do końca roku, na decycje kredytową można podobno długo czekać itp…. a nie chciałabym stracić pieniędzy na rezerwacje mieszkania itp jeśli z tego nic nie wyjdzie, bo nie zdążę np. do końca roku dostać np. decyzji z przyznaniem kredytu.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Emka

  Czy limit 85 metrow oznacza ze nie moge kupic wiekszego mieszkania zeby skorzystac z mdm czy moge ale dofinansowanie dostane tylko na 85? Chodzi o rodzine wielodzietna.

 • Wioletta

  Witam, szukam odpowiedzi na pytanie i niestety znalezc nigdzie nie moge, a kazdy doradca w banku gdy pytam nie jest doinformowany i kieruje mnie do Państwa, by uzyskac odpowiedz. Mianowicie:
  17 pazdziernika tego roku (za dwa tygodnie) biore z Narzeczonym ślub, przyjmuje jego nazwisko rezygnujac calkowicie ze swojego. Wedug prawa moj dowod osobisty ze starym naziwskiem bedzie wazny jeszzce 4 miesiace od daty sporzadzenia aktu malzenstwa. Dowodu osobistego nie wyrabia sie z dnia na dzien a mi zalezy na jak najszybszym zlozeniu wniosku kredytowego w banku. Od razu po slubie skladam wniosek w urzedzie o zmiane nazwiska w dowodzie osobistym. Moje pytanie jest nastepujace:
  Jakim nazwiskiem powinnam podpisac sie zarowno na wniosku kredytowym jak i na dokuemntach o dofinansowanie z MDM majac dowod ze starym naziwskiem?? oczekuje na szybka odpowiedz, z gory serdecznie dziekuje!

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Dla umów kredytowych podpisanych przed wejściem w życie nowelizacji obowiązuje tylko 1-wszy warunek. Dla tych, podpisanych po uprawomocnieniu się nowelizacji, obowiązują oba.

  Odnośnie drugiego pytania – tak, będzie taka możliwość. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Rzeczoznawca wysłany przez bank oceni stan nieruchomości i sytuację zw. z rzeką. Zalecam jednak spokój, bankowi zależy na udzieleniu kredytu, od nieprzewidzianych sytuacji jest ubezpieczenie nieruchomości, które z pewnością będzie Pan musiał zrobić.

 • Tak, do końca roku kalendarzowego w którym kończy Pani 35 lat. Zostały prawie 3 miesiące na złożenie wniosku.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • lili

  witam. urodziłam się w styczniu 1980 r. – czy mogę jeszcze skorzystać z MDM?

 • Mia

  Witam, dostałam kredyt z dopłatą MDM we wrześniu tego roku. Mam pytanie czy zmieniły się przepisy i nie mogę wcześniej spłacić kredytu, bo będę musiała oddać dopłatę? W moim banku bez prowizji mogłabym spłacić po 3 latach, ale pani powiedziała, że mając MDM nie mogę szybciej jak po 5 latach, bo od września jest zmiana przepisów.
  Drugie pytanie dotyczy mojego partnera, chcemy w przyszłym roku wziąć ślub, ustanowić rozdzielność majątkową, i on nie będzie przystępował ze mną do kredytu, jak również w rozdzielności ustanowimy, że mieszkanie jest tylko moje. Czy w tej sytuacji będę mogła go po ślubie zameldować? Czy mam obowiązek meldować się w tym mieszkaniu mając dopłatę? Za wyczerpujące odpowiedzi serdecznie dziękuję.

 • Franko

  Dziękuję za odpowiedź,
  kontynuując moje pytanie czy brane jest pod uwagę położenie takiej nieruchomości? Moja działka położona jest w pierwszej linii działek kilkanaście metrów od nieuregulowanej rzeki Bug, która praktycznie co roku wylewa i nie jest możliwe zamieszkiwanie całoroczne a jedynie w sezonie letnim. Kto określa czy taki dom może być zamieszkały na stałe?

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • osa

  Witam, czy mogę ubiegać się o kredyt, wspólnie z jednym rodzicem i przystąpić do MDM?

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Odnośnie uczestnictwa w programie z narzeczonym – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Magdalena Szyszko

  Witam i bardzo proszę o odpowiedź:)

  Chcemy z narzeczonym wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie z mdm. Jako iż byśmy chcieli tego dokonać jeszcze przed ślubem ja bym była współktedytobiorcą. Moje pytanie brzmi następująco: czy obydwoje możemy zostać współwłaścicielami mieszkania?

  Dziękuję za odpowiedź.

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Rafał

  Witam. W kwietniu 2016 rodzi mi sie 2 dziecko czy moge liczyc na pozostale 5procent dofinansowania. Mdm juz mam wziety

 • Rafał

  Witam. Mam juz wziety mdm. W kwietniu 2016 rodzi mi sie 2 dziecko czy moge liczyc na pozostale 5procent. Dziekuje za odpowiedz

 • Jeżeli kupuje Pan dom, w obu przypadkach (rynek wtórny i pierwotny) wygląda to tak samo. Bierze Pan kredyt w banku i kupuje daną nieruchomość, a na konto sprzedającego wpływa dofinansowanie.
  O zwrocie podatku VAT mówimy w przypadku budowy systemem gospodarczym.

 • Damian W.

  Witam. Na jakiej zasadzie przyznawane jest dofinansowanie do zakupu domu z rynku wtórnego? Przy budowie nowego dofinansowanie jest naliczane na podstawie faktur za materiały budowlane, a jak to wygląda z domem z rynku wtórnego??

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Joanna

  Witam, mój mąż pracuje legalnie za granicą w UE, posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy możemy starać się o MDM?

 • Sprawdziłem dzisiaj temat w zaprzyjaźnionym banku. „Nie ma takiego wymogu w MdM. Nie wiem o co chodzi, jeśli jest obywatelem państwa UE to w jaki sposób i kto ma wydać dokument, że jest obywatelem UE…? Nie ma takich dowodów poświadczających obywatelstwo nie konkretnego kraju w UE..”

 • Jeżeli wymieniona 1/4 odziedziczonego domu stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 20%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnych dzieci. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dzieci stale przebywają i który sprawuje nad nimi stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM

  Art. 14 ust. 2 mówi, że zwrot dofinansowania powinien nastąpić w przypadku gdy beneficjent „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,”

  Chodzi o przypadku, kiedy to Pan zostaje beneficjentem, ale nie miesza w wymienionym mieszkaniu (zamieszkuje je wyłącznie narzeczona). nie realizuje Pan wówczas celu programu wsparcia.

  Odnośnie ślubu – nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Zapis ten obowiązuje oboje beneficjentów.

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

  Art. 14 ust. 2 mówi, że zwrot dofinansowania powinien nastąpić w przypadku gdy beneficjent „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,”

  Chodzi o przypadku, kiedy to Pan zostaje beneficjentem, ale nie miesza w wymienionym mieszkaniu (zamieszkuje je wyłącznie narzeczona). nie realizuje Pan wówczas celu programu wsparcia.

  Odnośnie ślubu – nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Zapis ten obowiązuje oboje beneficjentów.

  Dodatkowo – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • To zależy – czy wymieniony domek rekreacyjny ma charakter całoroczny. W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dlaczego życie w konkubinacie ma być lepsze? Zamieniłby Pan rodzinę na dofinansowanie z MDMu?

  Poza tym – ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub właścicielami mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo te warunki – zapraszam do udziału w programie MDM.

 • Prawdopodobnie tak, dopłata z MDMu nie będzie warta Państwa zachodu. Zmiany dot. możliwości nabycia mieszkania na rynku wtórnym tak naprawdę zaskoczyły wszystkich. Gdyby nie tegoroczne wybory, na bank nie byłoby takiej możliwości. Proszę spojrzeć na to z drugiej strony, ma Pani fajne, własne mieszkanie, które zawdzięcza Pani wyłącznie sobie i swojej pracy.

 • jukasia

  Odziedziczyłam 1/4 nieruchomości po zmarłym ojcu. Z programu chcielibyśmy skorzystać razem z narzeczonym. Czy fakt, że jestem współwłaścicielem działki z nieruchomością wpływa na możliwość skorzystania z programu przez nas razem ?

 • Natalia

  Dziękuję za odpowiedź, nie zmienia to faktu że do aktualnego kredytu nie dostaniemy żadnego do finansowania a drugiego mieszkania nie kupimy bo nas nie stać. Z kolei nie po to remontowaliśmy swoimi siłami mieszkanie żeby teraz sprzedać go ze stratą, zapłacić prowizję bankowi za wcześniejszą spłatę kredytu, nie wspominając opłat notarialnych itp. Podejrzewam że wartość całej operacji i kupno następnego mieszkania przewyższyło by kwotę dofinansowania na to nowe mieszkanie.

 • jarvis86

  Witam

  Jestem współwłaścicielem 1/4 domu(spadek) czy mogę skorzystać z programu?

 • Tomek Marszal

  place alimenty na 2 dzieci jednoczesnie przebywaja ze mna 2 dni w tygodniu czy moge sie ubiegac o to by dopisac je do dofinansowania w programie mdm?

 • Tomasz

  Witam, odnosząc się do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r.
  dokładniej chodzi mi o zwrot „wynajął lub użyczył to mieszkanie innej
  osobie”.
  Pytanie mam, czy ja jako jedyny kredytobiorca i osoba
  otrzymująca dofinansowanie z BGK jako singiel mogę zameldować w tym
  mieszkaniu narzeczoną ? Intryguje mnie słowo „użyczył”. Jeśli nie
  mógłbym zameldować, czy ta osoba może ze mną mieszkać bez zameldowania?
  Co się dzieje w momencie gdy za około rok bierzemy ślub?
  Dodatkowo
  posiadając obecnie dofinansowanie z programu MdM na moje mieszkanie,
  gdy poślubię narzeczoną która również otrzymała dofinansowanie z tego
  programu na swoje mieszkanie (wszystko w okresie około 1-2 lat spłacania
  kredytu) to czy któreś z nas będzie musiało zwrócić część
  dofinansowania ? Dziękuję i pozdrawiam

 • Tomasz

  Witam, odnosząc się do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. dokładniej chodzi mi o zwrot „wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie”.
  Pytanie mam, czy ja jako jedyny kredytobiorca i osoba otrzymująca dofinansowanie z BGK jako singiel mogę zameldować w tym mieszkaniu narzeczoną ? Intryguje mnie słowo „użyczył”. Jeśli nie mógłbym zameldować, czy ta osoba może ze mną mieszkać bez zameldowania?
  Co się dzieje w momencie gdy za około rok bierzemy ślub?
  Dodatkowo posiadając obecnie dofinansowanie z programu MdM na moje mieszkanie, gdy poślubię narzeczoną która również otrzymała dofinansowanie z tego programu na swoje mieszkanie (wszystko w okresie około 1-2 lat spłacania kredytu) to czy któreś z nas będzie musiało zwrócić część dofinansowania ? Dziękuję i pozdrawiam

 • Franko

  Witam, czy jako osoba samotna będąca właścicielem darowizny w postaci działki z domem o przeznaczeniu rekreacyjnym mogę skorzystać z programu MDM?

 • Asia

  Witam.
  W 2013 roku skorzystałam z dopłaty MDM w wysokości 10% dopłaty.
  Czy w przypadku pojawienia się pierwszego dziecka można ubiegać się o dodatkowe 5% dopłaty?

 • P

  Czyli jak się żyje w konkubinacie jest lepiej. Ja z żoną mamy dwójkę dzieci, mamy małe mieszkanie i żadnego dofinansowania nie dostaniemy. To co mam się rozwieść?

 • Owszem, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub właścicielami mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada mieszkanie, co jednocześnie wyklucza Panią z możliwości udziału w programie MDM.

 • W zamyśle chodziło o własność lub współwłasność domu oraz własność mieszkania. Zmodyfikujemy odpowiedź, aby nie budziła wątpliwości. Pełny tekst odpowiedzi powinien brzmieć:

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub właścicielami mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Nie wyklucza. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, pierwsze słyszę o wymogu złożenia w banku takiego dokumentu. Z reguły przyjmowane jest założenie, o którym Pani wspomniała: będąc obywatelem kraju członkowskiego UE, jest się automatycznie obywatelem UE. Sprawdzę temat.

 • Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci). Jeżeli limit powierzchni zostanie przekroczony, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Wg zaleceń BGK nie wlicza się do niej całkiem sporo pomieszczeń, a to już stwarza pewne pole do działania. Polecam także artykuły:

  mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  oraz

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Jeżeli nie są Państwo w formalnym związku, oznacza to, że każde z Państwa dysponuje ułamkową częścią nieruchomości. W ej sytuacji nadal możecie skorzystać z programu MDM i zakupić inne mieszkanie ze wsparciem rządowym. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków
  (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Ustawa określa (art.10, ust.7), że podstawą do określenia ceny i powierzchni użytkowej jest umowa (przedwstępna lub przeniesienia własności). Jeśli taki dokument zostanie przedłożony w banku to będzie możliwość uzyskania kredytu MdM.

 • Gabi

  Jesteśmy rodziną z trójką dzieci. Mój mąż po ślubie otrzymał w darowiźnie dom, jest jego jedynym właścicielem. Obecnie w nim mieszkamy. Ja nie posiadam żadnej nieruchomości. Czy przysługuje nam możliwość zakupu mieszkania w ramach programu MDM?

 • ANa

  Witam, jestem właścicielką domu (w którym dożywotnią służebność ma moja Mama). W innym województwie chciałabym kupić mieszkanie. Czy to mnie wyklucza z programu MDM?

 • Krzysiek

  Kolejny raz w odpowiedzi pojawia się informacja, że nabywca mieszkania nie mógł być współwłaścicielem innego domu lub mieszkania. Faktycznie ustawa nie zabrania aby nabywca był współwłaścicielem mieszkania, zastrzeżenie to dotyczy tylko domu.
  Może też nim być na dzień składania wniosku i uzyskania dofinansowania.
  Patrz Art. 4 p. 2 Ustawy

 • Mariola

  witam, jeżeli mąż odziedziczył po zmarłym tacie 25% mieszkania wyklucza to nas z MDM>

 • Rodzyna

  Szukam, szukam i nie mogę znaleść na Waszej stronie.
  Doradca finansowy prosił mojego męża, o specjalny dokument, poświadczający jego obywatelstwo w UE. Jedyne, co znalazłam, to informację, że będąc obywatelem kraju członkowskiego UE, jest się automatycznie obywatelem UE.
  O co więc chodzi? Dokument ma być wymogiem programu MDM
  Pozdrawiam

 • Andrzej Mołoniewicz

  Witam,

  Czy jest możliwość dopłat do domu jednorodzinnego z rynku wtórnego, który ma powyżej 100 m2 powierzchni?

  Pozdrawiam

 • Natalia

  Witam
  czuje się oszukana prze Państwo Polskie, kupiłam w listopadzie 2014 roku mieszkanie na rynku wtórnym bo nawet z dopłatą nie było mnie stać na kupno mieszkania na rynku pierwotnym. Nie otrzymałam żadnego dofinansowania ze strony Państwa, razem z narzeczonym zaciągnęliśmy kredyt na 25 lat rata miesięczna 1000 zł miesięcznie. Są to dla nas duże koszty. W dodatku jest to moja pierwsza nieruchomość moje narzeczonego również i co jesteśmy w przysłowiowym lesie bo w 2015 roku przepisy się zmieniły i są już dofinansowania do rynku wtórnego. A przecież gdzieś trzeba mieszkać a nie czekać aż przepisy się zmienią…. chory kraj.

 • heniek

  Witam
  Czy mozna skorzystac z MDM w przypadku mieszkania zakupionego w przetargu z KHW ????

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowują Państwo trójki dzieci, fakt posiadania w przeszłości mieszkania przez męża uniemożliwia Państwu skorzystanie z programu MDM

 • Fakt posiadania mieszkania przez Pani rodziców nie ma znaczenia. Beneficjentką będzie wyłącznie Pani i tylko Pani powinna spełniać warunki programu MDM. Problemem może być kwestia separacji. Jeżeli nie nastąpiło formalne rozwiązanie małżeństwa, na podstawie art 6 ustawy MDM – małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą być
  udzielone jedynie na sfinansowanie zakupu mieszkania. Garaż należy nabyć przy udziale środków własnych lub na podstawie innego kredytu hipotecznego, poza programem MDM. Nie ma natomiast przeszkód,
  aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • BGK nie zakwestionuje ceny mieszkania, może to jednak zrobić bank kredytujący w obawie o zbyt niskie zabezpieczenie zawieranej umowy kredytowej. Do tego typu sytuacji dochodzi, kiedy wartość mieszkania znacząco odbiega od cen nieruchomości na danym rynku.

 • Jeżeli wartość 1 m2 mieszkania przekracza obecną wartość limitu ceny 1 m2 powierzchni użytkowej, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Nadal jednak może Pan skorzystać ze zwykłego kredytu hipotecznego i sfinansować tym sposobem wymienione mieszkanie. Polecam ew. negocjacje z deweloperem w celu obniżenia ceny 1 m2 wymienionego mieszkania.

 • Jeżeli będzie to wynajem całości lub części mieszkania lub użyczenie całego mieszkania – należy się liczyć z konsekwencją w postaci zwrotu dofinansowania.

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Rozdzielność majątkowa w przypadku programu MDM nie ma większego znaczenia. Na podstawie art 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu razem. Razem są także beneficjentami programu i właścicielami mieszkania.

 • Mikolaj Olchawski

  a czy na zagraniczna umowe dostane ten kredy

 • Daria

  A czy po kupnie mieszkania z dofinansowaniem mogą w mieszkaniu mieszkać inne osoby?

 • Sebastian Jaworski

  Witam, doszły mnie dzisiaj słuchy, że dla Warszawy limity zostaną zwiększone. Wczoraj podpisałem przedwstępną umowę sprzedaży u notariusza, dałem zadatek w wysokości 10 tys.zapłaciłem 50% należności do biura nieruchomości i oczywiście zapłaciłem taksę notarialną. Czy mam rozumieć, że jeśli po obniżeniu limitów nie zmieszczę się w kwocie za m2 to mogę się pożegnać z pieniędzmi i mieszkaniem?
  Pozdrawiam

 • Robert

  Mam pytanie, czy jest możliwe zakwestionowanie i jeśli tak to w jakich sytuacjach BGK może zakwestionować cenę mieszkania? Tzn jeśli wg umowy deweloperskiej mieści się w limicie czy mogą to zakwestionować i odmówić dotacji?

 • paolast

  Mąż był właścicielem mieszkania 3- 4 lata temu na podstawie umowy dożywocia. Czy teraz jako małżeństwo mamy możliwość ubiegania się o mdm?

 • Paulina Stępniak

  Mam pytanie. Jesteśmy z mężem w separacji orzeczonej prze Sąd. Chciałabym wraz z jednym z moich rodziców starać się o kredyt mieszkaniowy. Czy mam w takiej sytuacji możliwość ubiegania się o mdm? Ale rodzice są właścicielami domu jednorodzinnego.

 • Olek

  Witam
  Jesli do mieszkania dołączona jest piwnica, pomieszczenie gospodarcze i garaż w formie nieruchomości wspólnej na wyłączność korzystania (w akcie notarialnym), będzie to jakaś przeszkoda w celu otrzymania dofinansowania?

  pozdrawiam

 • Zuza

  Mam pytanie: Chcemy kupic z mezem mieszkanie, ale – musimy zrobic rozdzielnosc, ze wzgledu na to ze ja jestem w biku ,(dodam ,że nie pracuje)za nie terminowe spłacanie, mamy dwojke dzieci czy mozemy skorzystac z MDM ?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy
  państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli mieszkanie przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby nabyć je w ramach programu MDM.

  Odnośnie uczestnictwa w programie z narzeczonym – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji
  kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a Pani mąż posiada już mieszkanie, co wyklucza go z możliwości wzięcia udziału w programie MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM można zakupić inne mieszkanie bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, macie Państwo szansę na skorzystanie z programu MDM. W celu zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie
  MDM zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Odnośnie wkładu własnego: Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowuje Pan trójki dzieci, fakt posiadania mieszkania uniemożliwia Panu skorzystanie z programu MDM

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowuje Pan trójki dzieci, fakt posiadania mieszkania uniemożliwia Panu skorzystanie z programu MDM.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  O ile nie wychowuje Pan trójki dzieci, fakt posiadania mieszkania uniemożliwia Panu skorzystanie z programu MDM.

 • Kasia

  Witam . Prosze o pomoc . Ja wraz z narzeczonym rozważamy kupno mieszkania z dofinansowaniem mdm , wychowuję jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa, jestem zatrudniona na umowę na stałe z dochodem 2,100zł brutto plus 500zł alimentów na dziecko, mój partner pracuje na umowę na czas określony 6 lat i jednocześnie na umowę zlecenie łączny dochód z umów to 2,000zł plus ewentualne prowizje. Nie posiadamy wkładu własnego . Mieszkanie jakie mnie interesuje to mieszkanie w Piasecznie czyli w bliskich okolicach Warszawy powierzchnia mieszkania w bloku to 60m2 cena 220.000tyś czyli cena za metr wychodzi 3.667zł . Nie posiadamy z chłopakiem żadnych innych kredytów ani mieszkań ogółem żadnych zobowiązań bankowych.Czy mamy szansę na dofinansowanie MDM ?Czy wkład własny w naszym przypadku jest konieczny ? jeśli tak w jakiej wysokości ? Pozdrawiam Kasia

 • Ustawa określa (art.10, ust.7), że podstawą do określenia ceny i powierzchni użytkowej jest umowa (przedwstępna lub przeniesienia własności). Jeśli taki dokument zostanie przedłożony w banku to będzie możliwość uzyskania kredytu MDM.

 • Tak, jest to możliwe. Art 14 określa, że dofinansowanie można utracić w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności do innego domu lub mieszkania. O ile dom nie zostanie ukończony, nie można mówić o własności domu. Aby uniknąć zwrotu dofinansowania, wystarczy odebrać budynek po upływie 5-ciu lat od przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Tak, jest to możliwe. Art 14 określa, że dofinansowanie można utracić w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności do innego domu lub mieszkania. O ile dom nie zostanie ukończony, nie można mówić o własności domu.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • budowa

  Czy po zakupie mieszkania w programie MDM, w ciągu pierwszych pięciu lat można zakupić np. działkę budowlana i w ciągu tych pierwszych pięciu lat np. rozpocząć budowę domu? czy jest to w ogóle możliwe by nie utracić dofinasowania do kredytu w programie MDM uzyskanego na wcześniej zakupione mieszkanie? jeżeli jest to możliwe to w jaki sposób?

 • kupiec

  Czy po otrzymaniu kredytu z dofinansowaniem w programie MDM i zakupie mieszkania, w ciągu pierwszych pięciu lat można zakupić np. działkę budowlana, jeżeli tak, to czy również w ciągu tych pierwszych lat można także rozpocząć na niej budowę np. domu? czy jest to możliwe, i w jaki sposób to zrobić by nie utracić otrzymanego dofinansowania z MDM na zakupione wcześniej mieszkanie?

 • kupiec

  Czy można w ramach programu zakupić mieszkanie w programie MDM z licytacji komorniczej, czy dostanie się wówczas kredyt, na zakup takiego mieszkania, no i oczywiście w programie MDM, biorąc pod uwagę, iż przystępując do licytacji wpłacamy 10% wadium ceny oszacowania gotówka, i w przypadku przybicia, co dalej ? Czy jest to możliwe? jeżeli tak to jak się do tego przygotować, by cala procedura otrzymania kredytu z dofinansowaniem na pewno została przyznana w tej sytuacji ?

 • zywek

  Kupiłęm w 2014r mieszkanie z rynku wtórnego bez mdm poniewaz dotyczyl on tylko rynku pierwotnego teraz zostalo mi 290 rat i zastanawia mnie czy istnieje mozliwosc skorzystania z nowego mdma zmienic kredyt czy cos.

 • zywek

  Kupiłem w 2014r mieszkanie z rynku wtórnego bez mdm ponieważ uwzględniał on tylko rynek pierwotny. Teraz zostało mi 290 rat zastanawia mnie czy w jakiś sposób mogę skorzystać z nowego mdm

 • zywek

  zakupiem w 2014r mieszkanie z rynku wtórnego bez mdm bo dotyczyl on wtedy rynku pierwotnego, splacilem 13 rat zostalo mi 287;p czy istnieje w jakiś sposób możliwość skorzystsnia z mdm?

 • Bogdan

  Witam
  Czy jesli mam mieszkanie z dofinansowania mdm i przyszla malzonka tez ma takie mieszkanie bedziemy musieli zwrócić dofinansowanie po slubie?
  Pozdrawiam

 • Daria

  Witam. Chce się dowiedzieć o ofertę czy narzeczenstwo z 2 dzieci może składać i dofinansowanie?
  Mieszkanie wyświetla się w ofercie mdm ale powierzchnia to 78m2 w Wałczu

 • Kasia

  Witam
  Mąż ma mieszkanie na własność i kupił je przed naszym ślubem, czy moge/możemy ubiegać się o dofinansowanie MDM?

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Bazując na powyższym artykule, będzie ona różna w zależności od powierzchni mieszkania kredytobiorcy, liczby wychowywanych dzieci oraz położenia lokalu.

 • O ile nie jest Pani właścicielem domu lub mieszkania, może Pani skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Pan posiada obecnie mieszkanie. Jeżeli nie wychowuje Pan trójki dzieci, nie ma Pan możliwości skorzystać z programu MDM.

  Z programu może ew. skorzystać Państwa narzeczona (o ile spełnia podane powyżej warunki), Pan może ew. wspomóc jej zdolność.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie
  będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  uwaga – po ślubie z panem narzeczona straci możliwość skorzystania z programu MDM, gdyż wg art 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie – a Pan posiada już mieszkanie.

 • Polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca przedstawi, jak wygląda oferta w poszczególnych bankach.

 • Wymóg nieposiadania mieszkania już został zniesiony, ale jedynie w przypadku beneficjentów wychowujących troje lub więcej dzieci. Co do zniesienia tego wymogu dla wszystkich – obawiam się, że to czysta fikcja. Ze względów na możliwe spekulacje, nie sądzę, aby doszło do zmiany tego warunku.

 • Polecam rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca przedstawi, jak wygląda oferta w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a pani mąż posiada już mieszkanie, co wyklucza go z możliwości wzięcia udziału w programie MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Kwota dofinansowania jest zależna od wielkości użytkowej mieszkania. Piwnica się do niej nie zalicza, więc jej powierzchnia nie zostanie uwzględniona w kalkulacji kwoty dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

 • Ustawa nie reguluje tej kwestii i w każdym banku może być inne podejście. Polecam kontakt z wybranym bankiem kredytującym, ew. rejestrację na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Arek

  Witam, jaka będzie kwota dofinansowania w roku 2016? Pozdrawiam.

 • Kasia

  Witam, czy jeśli jestem jednym z najemców w TBS ( ale nie partycypantem ani nie ponosiłam kaucji z tytułu mieszkania, po prostu jako studenci dostalismy mozliwosc w tbs mieszkac jako grupa znajomych ) czy wyklucza mnie to z możliwości starania się o MDM ? Dziękuję za odpowiedź 😉

 • K.R

  Witam, 2 lata temu wziąłem kredyt na zakup mieszkania (37 m2) z rynku wtórnego ( nie załapałem sie na żadne mdm itp) , w przyszłym roku bierzemy ślub z moją partnerką . Moje pytanie to czy możemy uzyskać pomoc w postaci MDM przy zakupie domu lub wiekszego mieszkania jenoczesnie gdy ja jestem właścicielem mieszkania i spłacam kredyt, pozdrawiam

 • ad

  Witam,

  Mam pytanie czy jest możliwość otrzymania dopłaty w ramach MDM dla małżeństwa ( żona ma umowę o pracę na czas określony natomiast ja mam umowę na pół etatu też na czas określony) wraz z moim tatą który ma umowę na czas nieokreślony oraz jest w wieku zbliżonym do emerytury

 • And

  Witam, gdzieś czytałem że ‚za jakiś czas’ mdm zniesie ten zapis o posiadaniu mieszkania w przeszłości i będzie można wtedy przystąpić do programu, to prawda czy raczej fikcja ?

 • Ewa

  witam. obecnie jestem na urlopie macierzyńskim mąż ma umowę do 2017 roku czy bank udzielił by nam kredytu

 • Ania

  Witam. Ja nie posiadam żadnego
  mieszkania/domu na własność. Mąż w trakcie trwania małżeństwa
  otrzymał darowizną od babci niewielkie mieszkanie ale przekazane
  jest tylko na niego, ja nie figuruję w akcie notarialnym. Czy w
  takiej sytuacji możemy jako małżeństwo skorzystać z programu
  MDM?

 • Janina

  Czy jeżeli mieszkanie ma 44 m, a piwnica która przynależy do mieszkania 2 m. To czy dopłata będzie dotyczyła tylko mieszkania czy piwnicy tez? Np. 0,9x44xlimit za m obowiązujący w danym czasie czy 0,9x46xlimit? Dotyczy rynku wtórnego.

 • Adam

  O matko Tomek usuń to bo po prostu wstyd, przeczytaj cokolwiek, chociaż ogólne założenia programu, pomyśl chwilę, bo po co się kompromitować potem takimi pytaniami i zaśmiecać forum. Dostaniesz 15% od tej całej kwoty, jak wkład własny, to wszystko, resztę spłacasz sam, zdrówko…..

 • Kwota dofinansowania nie jest zależna od wartości nabywanego lokalu. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Kwota otrzymanego dofinansowania ma charakter jednorazowy, jest przyznawana na początku okresu kredytowania i powinna być traktowana jako Pański wkład własny. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu może Pan zaciągnąć mniejsze zobowiązanie.

  Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  ew. do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Wg art. 6-go Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie.

 • Tomek

  Czy mam rozumieć iż przy zakupie mieszkania za 135000 zł, gdzie bank wymaga wkładu własnego 10% wartości mieszkania czyli 13500zł z programu MdM dostane dofinansowanie w kwocie 2025zł czyli 15% od wkładu własnego? Czy jest to inaczej naliczane?

  I czy Mdm pomaga w spłacie kredytu, to znaczy czy spłatę kredytu też może dofinansować? Dodam iż jesteśmy małżeństwem z jednym dzieckiem.

 • judyta

  Jestem w zwiazku malzenskim, chciałabym skorzystac z dopłaty MDM, czy jest możliwosc abym sama starała się o kredyt i dopłate? Mąż ma zadłużenie i mamy rozdzielczość majatkowa, dlatego chciałabym przystapic sama o zakup mieszkania i dopłate. Jest taka mozliwosc?

 • Obawiam się, że historia Państwa zatrudnienia będzie niestety zbyt krótka do uzyskania zdolności kredytowej. Ew. możecie Państwo poprosić kogoś z będzie dla banku lepszym gwarantem Państwa kredytu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Siara

  Witam, Posiadam pracę od miesiąca po przepracowaniu 3 miesięcy dostane umowę o pracę tj.listopad/grudzień. Dziewczyna to samo. Zarobki około 2 tysięcy na miesiąc na głowę. Mamy po 21 i 20 lat. Nie mamy dzieci. Czy mamy szanse dostania kredytu około 150 tysięcy i dopłaty na mieszkanie w okolicach Stycznia/Lutego?

 • Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi informację, jak kwestia renty socjalnej przedstawia się podczas badania zdolności w poszczególnych bankach:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • mario2012

  Witam! Jestem osobą z wadą sluchu i Posiadam Rente socjalną na stale, a pracuje to na 3 miesiace i czy mogę starac sie o to ? 🙂 Dziekuje Pozdrawiam i prosze o odp

 • Serdecznie przepraszam, ale otrzymałem prośbę, aby nie podawać wyników naszych analiz względem ew. zmian limitów. Nie są one w żadne sposób oficjalne ani wiążące, a potencjalny beneficjent mógłby na ich podstawie wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Rzeczywiste stawki zostaną podane do wiadomości 30.09.

 • lodziak

  witam, proszę uchylic rombka tajemnicy czy limit w lodzi wzrosnie czy spanie gdyz mam umowe deweloperską podpisana na styk a wniosek kredytowy jeszcze nie złożony, jest to dla wielu bardzo ważne.

 • Po ślubie może nastąpić ustalenie współwłasności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Obawiam się, że z możliwości zwrotu podatku VAT będziecie Państwo mogli skorzystać dopiero po urodzeniu dziecka i przysposobieniu przez Pani męża Pani pierwszego dziecka. Tymczasem możecie Państwo zaczynać budowę. Ustawa mówi, że warunki do zwrotu podatku VAT powinny być spełnione na dzień złożenia wniosku o zwrot VATu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Tak. Może się Pani ubiegać o zwrot VAT do 2018-09-01.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Niestety, w obecnej chwili otrzymany w spadku dom uniemożliwia Państwu skorzystanie z programu MDM. Tak, jak Pan napisał, teściowa z pewnością miała dobre chęci. Na pocieszenie mogę jedynie dodać, że w przypadku budowy domu systemem gospodarczym mógłby Pan liczyć jedynie na zwrot VATu. Maksymalna możliwa do osiągnięcia kwota wg ustawy MDM to około 30 tys. PLN.

 • Yuriy Hz

  Witam,

  Mam takie pytanie jeżeli ja skorzystam z MDM jaką singel to czy moja przyszła zona będzie mogła tez skorzystać z programu? Ona nie będzie właścicielką żadnego mieszkania.

  Pozdrawiam

 • Dorota

  witam,wraz z mężem chcemy rozpocząć budowę systemem gospodarczym i skorzystać z odliczenia vat za materiały budowlane ,obydwoje mamy 34 lat . Z pierwszego małżeństwa mam syna ,z obecnym mężem mam syna i jestem w ciąży termin na 8 grudnia . Mąż jest właścicielem mieszkania które kupił będąc kawalerem i współwłaścicielem mieszkania babci .Proszę mi doradzić kiedy możemy zacząć budowę ( czy dopiero jak 3 dziecko przyjdzie na świat ) ? ,czy mąż musi sprzedać swoje mieszkanie i czy wogule możemy skorzystać z odliczenia vatu .

 • Natalia

  Witam,
  W tej chwili czekam na pozwolenie i mysle ze najpóźniej w przyszłym roku rozpoczne budowe. Czy jest jakiś okres czasu, w którym muszę zakończyć budowę aby móc się ubiegać o zwrot VAT?

 • Artur Całka

  Dziekuje za odpowiedz!
  Jest to spadek ktory bedzie dla nas jak strzal w kolano. Checi byly dobre lecz niestety nie mozrmy czekac na ten „spadek” 30 lat. Tak myslalem ze przez to nie bedziemy mogli skozystac z tej pomocy.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • W takiej sytuacji polecam natychmiastowy kontakt z Pańskim bankiem i wyjaśnienie powodu opóźnienia. Jeżeli zadeklarował Pan wypłatę w bieżącym roku, a nastąpi znaczące opóźnienie, może się to wiązać nawet z możliwością utraty dofinansowania.

 • Mnożnik 10% nie oznacza 10% dofinansowania. Proponuję skorzystać z kalkulatora w celu wyliczenia dofinansowania: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Oczywiście może Pani zapewnić dodatkowy wkład własny ze swoich środków, proszę jedynie pamiętać, że kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

 • All

  nie

 • marcin

  Witam,
  Jestem niezaleznym doradcą finansowym.
  Jeżeli państwo są z Warszawy i mają jakieś pytania odnośnie MDM’u proszę o telefon: 785906148

 • Przemek

  No i napotkałem kolejny problem na swojej drodze do MDM
  W KW nie ma wpisanego domu. KW jest tylko założone dla nieruchomości gruntowej, a sposób korzystania – jako tereny mieszkaniowe. Podobno żeby uzyskać dofinansowanie w KW musi być ujawniony budynek. Co należy zrobić w takim przypadku aby dostać dopłatę?

 • Filip

  Witam . Czy mogę się starać o dofinansowanie na budowę nowego domu jeżeli posiadałem kiedyś dom kupiony na kredyt hipoteczny zaciągnięty w skoku. Pozdrawim

 • Sebastian

  Pytanie jesli podam np. grudzien 2015 a fizycznie srodki beda mogly byc przelane styczen/luty 2016 to nie bedzie problemem z dofinansowaniem?

 • Jarod

  Ja z tego powodu czekam do 1.X. Proszę pamiętać, że bank nie musi złożyć waszego podania do BGK tego samego dnia. Jeśli zrobi to 1.X a limit spadną poniżej waszej ustalonej ceny to może być problem. Np. pani w PKO mi powiedziała, że „wie Pan… to może potrwać… jeszcze dostępów do systemów nie sprawdziliśmy…”

 • Honoratka

  Jak dobrze rozumiem, bank dopłaca wkład własny (10% małżeństwo bez dzieci) do 50 m2. Natomiast pytanie moje brzmi czy do pozostałych 22,64 m2 mogę środki dopłacić w postaci gotówkowej? (Obecnie jak rozumiem banki finansują nieruchomości w 90%, a więc żeby zapewnić 10 % wkładu własnego będzie mi jeszcze brakować.)

 • Limit powierzchni mieszkania wynosi 75 m2 (85 m2 jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci). Może Pani spokojnie sfinansować całe mieszkanie kredytem w ramach programu MDM.

  Wartość 50 m2 odnosi się do sposobu wyliczenia dofinansowania. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

 • Honoratka

  Witam,
  Jeżeli kupuje mieszkanie z rynku wtórnego przekraczające metraż 50 m2 (powierzchnia mieszkanie wraz z piwnicą liczy 72,64 m2) to czy pozostają kwotę poza dopłatą mogę dopłacić gotówką w banku? zadatek nie został pobrany, a w umowie przedwstępnej jest wprowadzona pierwotna cena mieszkania.

 • Odnośnie pierwszej części pytania – z wynajęciem (nawet jednego pokoju) będzie problem. Może się to dla Pana skończyć koniecznością zwrotu dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył
  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru
  Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Środki pochodzące z dofinansowania de facto stanowią nadpłatę Pańskiego kredytu.

 • Będzie pana obowiązywał limit wkładu własnego wg daty rejestracji wniosku o kredyt z dofinansowaniem (czyli wg wymienionego przykładu – z grudnia)

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Nie. Jeżeli domek nie ma charakteru całorocznego – nie powinno być problemów.

 • Wartość 75 m2 dotyczy limitu powierzchni, a 50 m2 – sposobu wyliczenia dofinansowania.

  Reasumując, może Pani zakupić mieszkanie o powierzchni użytkowej do 75 m2, ale dofinansowanie zostanie wyliczone maks. do powierzchni 50 m2.

  Więcej na temat powierzchni użytkowej na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • kuba

  czy z dziewczyną mogę się starać o dofinansowanie bez legalizacji związku bardzo proszę o szybą odpowiedź

 • Sebastian

  dziekuje za informacje,
  Jeszcze pytanie dotyczace wkladu wlasnego jesli wniosek zloze w grudniu ale kredyt otrzymam w styczniu jaki limit wkladu wlasnego bedzie mnie obowiazywal?

 • Adrian

  Dzień dobry,
  Jestem 25-letnim kawalerem. Do tej pory nie byłem właścicielem ani współwłaścicielem żadnego mieszkania czy też domu. Planuję kupić dla siebie mieszkanie na kredyt, ale po jego zakupie chciałbym wynajmować jeden pokój. Czy przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach MDM ten fakt ma znaczenie? Czy uniemożliwi mi otrzymanie wspomnianego dofinansowania?
  Druga sprawa: jak dobrze rozumiem, dofinansowanie otrzymuje się do wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Czy działa to tylko w ten sposób? Bo jeśli dane mieszkanie uda się kupić po cenie znacznie niższej, niż jego wartość, to większość (jeśli nie wszystkie) banków nie wymaga wkładu własnego. Czy w takim wypadku jest możliwość uzyskania dofinansowania na nadpłatę kredytu?

 • Marouan

  Tylko ze działka ogrodowa ma charakter gospodarczy czy to coś zmienia ?

 • Dorota

  Witam,
  mam pytanie dotyczące wielkości mieszkania. Mając dwójkę dzieci mogę się ubiegać o dofinansowanie do 50m mieszkania, a gdzie indziej czytam, że mieszkania mogą mieć max 75m. MDM to dla mnie nowy temat- proszę o wyrozumiałość:)
  Druga sprawa co nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej?

 • jeżeli zostanie Pani właścicielką 50% wymienionego mieszkania, zachowa Pani prawo do skorzystania z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Limity są wyliczane wg daty złożenia wniosków o kredyt i o dofinansowanie (przez Pana).

  Odnośnie wysokości limitów w IVQ – serdecznie przepraszam, ale otrzymałem prośbę, aby nie podawać wyników naszych analiz względem ew. zmian limitów. Nie są one w żadne sposób oficjalne ani wiążące, a potencjalny beneficjent mógłby na ich podstawie wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Rzeczywiste stawki zostaną podane do wiadomości 30.09.

 • Niestety nie może, gdyż na podstawie art. 6 z kredytu z dofinansowaniem małżonkowie muszą skorzystać wspólnie – a Pan w przeszłości posiadał mieszkanie.

 • W momencie wnioskowana o kredyt z dofinansowaniem zadeklaruje Pan przybliżoną datę wypłaty dofinansowania. Środki na dopłatę zostaną przeznaczone z puli dot. podanego przez Pana roku.

  Limity ceny są związane z datą złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

 • Niekoniecznie. Limit
  powierzchni użytkowej dla mieszkań wynosi 75 mkw (85 mkw jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci).

  Jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania mieści się w wyznaczonym limicie lub wychowywana jest min, trójka dzieci, można zakupić wymienione mieszkanie w ramach programu MDM.

 • Niestety, warunki programu MDM uniemożliwiają Państwu skorzystanie z opcji zwrotu podatku VAT. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:- powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Limit powierzchni użytkowej dla domów jednorodzinnych wynosi 100 mkw. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje
  dzieci, limit wzrasta do 110 mkw. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową.

  Polecam artykuł w celu weryfikacji, co się do tej powierzchni zalicza:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Chcąc ew.zmienić powierzchnię użytkową trzeba przejść cały proces: od inwentaryzacji zaczynając, a na księdze wieczystej kończąc.

  Następnie należy wziąć kredyt na zakup domu w banku współpracującym z BGK .

 • To zależy – czy domek ma charakter całoroczny. W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • ad 1. Tak. Partner może wspomóc Pani zdolność, ale współwłaścicielem mieszkania może zostać dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  ad 2. Bank poprosi z pewnością o akt urodzenia dziecka. Może jednak Pani spróbować złożyć wniosek w tym roku i zobowiązać się do dostarczenia wymaganych przez bank dokumentów w późniejszym terminie. Minimalna kwota wkładu własnego jest zależna od daty wniosku.

 • Ola

  Witam

  Wraz z mężem nie jesteśmy właścicielami mieszkania, ale będziemy starać się o wykup mieszkania komunalnego po babci. Czy w sytuacji gdy wykupie mieszkanie np z siostra i będa właścicielką 1/2 części mieszkania mogę przystąpić do programu mdm?
  Proszę o odpowiedź i z Góry Dziękuję

 • wrocław

  Witam,
  Na dniach składam wnioski do banków o kredyt z dopłatą MDM. Co
  jeśli wniosek do banku złożony zostanie 30.09 a 01.10 limity zostaną
  obniżone? Czy obowiązywać mnie będą limity z 3 czy z 4 kwartału? Czy
  liczy się data złożenia przeze mnie wniosku do banku czy data złożenia
  wniosku przez bank do BGK? Czy można gdziekolwiek dowiedzieć się jakie
  planowane są limity na 4 kwartał?

 • wrocław

  Witam,
  Na dniach składam wnioski do banków o kredyt z dopłatą MDM. Co jeśli wniosek do banku złożony zostanie 30.09 a 01.10 limity zostaną obniżone? Czy obowiązywać mnie będą limity z 3 czy z 4 kwartału? Czy liczy się data złożenia przeze mnie wniosku do banku czy data złożenia wniosku przez bank do BGK? Czy można gdziekolwiek dowiedzieć się jakie planowane są limity na 4 kwartał?

 • Paweł

  Witam,
  Jeżeli ponad 10 lat temu jako kawaler posiadałem mieszkanie własnościowe, przepisane jako darowizna przez rodziców, które zostało około 10 lat temu sprzedane (obecnie nie posiadam mieszkania) to czy moja żona może ubiegać się o kredyt z MDM a ja wraz nią? Żona jest najemcą w TBS.

 • Sebastian

  Witam
  Planuje podpisanie umowy przedwstępnej pod koniec listopada, czy musze zaznaczyć z którego roku będzie dofinansowanie (nie wiem ile potrwa decyzja kredytowa), oraz drugie pytanie jesli kredyt otrzymam na poczatku stycznia a umowa jest z listopada to ktore limity mnie obowiązują q4 2015 czy q1 2016?

 • kejcik

  Witam, czy mieszkanie z rynku wtórnego, które ma 77m2 wyklucza mnie całkowicie z programu mdm ?

 • Anna

  Witam. Wraz z mężem budujemy dom systemem gospodarczym. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy z 2014 roku. Mąż przed ślubem był właścicielem mieszkania (100%). Po ślubie mieszkanie należy w 1/2 części do mnie i w 1/2 do męża. Czy jest możliwość ubiegania się w Urzędzie Skarbowym o zwrot kosztów za materiały budowlane ? Oboje nie mamy 36 lat. Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Bartek

  Witam! chciałbym się budować i skorzystać z programu dofinansowania MDM. Mam pytanie podoba mi się dom o powierzchni 115m- co zrobić aby dostać dofinansowanie z MDM.

 • Marouan

  a jak jest na działce ogrodowej domek ogrodowy murowany

 • moni

  Dziękuję za odpowiedz, ale jeszcze chcę potwierdzić.
  Co do 1 kwestii zakładając, ze brak mi zdolności, mój partner przystąpić do kredytu może, ale nie do programu mdm, a co za tym idzie nie będzie współwłaścicielem nieruchomości przez co najmniej 5 lat, bo dopiero wtedy mogę go dopisać? Czy tak?
  Co do 2 kwestii…nie o to mi chodziło…chcę poczekać na urodzenie dziecka, bo jednak 5% to dużo. Pytanie natomiast było czy wystarczy, ze dziecko urodzi się w tym roku, a ja złożę wniosek, czy jednak to dziecko musi posiadać już jakieś dane, jak np. PESEL. Czy uwzględnione zostanie dziecko jeszcze w tym roku, kiedy minimalny wkład własny musi wynosić 10%, czy jednak gdyby PESEL nadano dopiero przykładowo 02.01.2016 to mój wkład własny będzie musiał wynosić już 15% wartości nieruchomości zgodnie z wymogami wkładów własnych na rok 2016?

 • Jeżeli pani posiada wystarczającą zdolność kredytową, mąż nie musi mieć umowy o pracę.

  Wkład własny w wysokości 50% to za dużo, aby otrzymać kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM. Kwota kredytu, po
  odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Kwota dofinansowania nie pokryje reszty brakującej kwoty. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się
  z 50 m2 do 65 m2.

  W celu dokładnego wyliczenia – zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Współpracujemy ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mamy kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo możemy Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem możemy zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Nasze wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – nasza pomoc nic Państwa nie kosztuje – rozliczamy się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Paulina

  Witam. Wraz z mężem(bez dzieci) chcielibyśmy ubiegać się o dofinansowanie MDM. Jednak nie jestem pewna- czy mój mąż musi mieć umowę o pracę na stałe aby dostać dofinansowanie(tj. kredyt w banku)? Jeżeli nasz wkład byłby 50% to resztę dopłaca bank w formie kredytu? A jeśli to bank daje nam resztę pieniędzy na dom/mieszkanie to na czym polega dofinansowanie w ramach tego projektu? Też coś dajecie czy po prostu załatwiacie formalności związane z kredytem? Proszę wybaczyć ale nie koniecznie rozumiem.

 • Przepraszam, trochę się pogubiłem. Mam jednak wrażenie, że nie wychowuje Pan trójki dzieci oraz że posiadał Pan w przeszłości mieszkanie. Fakt posiadania mieszkania wyklucza Pana niestety z możliwości wzięcia udziału w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Tak. Z programu (oprócz kryterium wieku) wyklucza jedynie posiadanie domu lub mieszkania.

 • Jeżeli wymieniona część domu stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny
  beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kwestia jest jednak trochę skomplikowana, dlatego – po kolei.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po drugie, jak wspomniałem powyżej – beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Oznacza to, że jeżeli nie są Państwo małżeństwem, do programu może przystąpić tylko jedno z Was – i to właśnie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Banki różnie traktują dochody na urlopie macierzyńskim (tzn. większość przyjmuje je w liczeniu zdolności, ale zdarzają się wyjątki). Bank może np. wymagać zaświadczenia z ZUS-u o wysokości macierzyńskiego za cały okres lub deklaracji, że kredytobiorca nie skorzysta z urlopu wychowawczego).

  Odnośnie dofinansowania ze względu na dziecko. Może Pani
  skorzystać z kredytu jako osoba bezdzietna i otrzymać mnożnik
  dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Podstawowym założeniem programu jest pomoc beneficjentowi w uzyskaniu własnego mieszkania (i ew. w założeniu rodziny). Mieszkanie z rodzicami trochę ten cel komplikuje. Wprawdzie użyczenie części mieszkania nie wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania, ale polecam rozważyć sprawę. Meldunek rodziców w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • Jest to dosyć kontrowersyjny warunek, ale takie jest prawo banku. Jeżeli wg wewnętrznych procedur data powinna być jednoznacznie określona, to tak musi być. Polecam spełnić wymóg lub spróbować w innym banku (niestety bez gwarancji powodzenia)

 • Prawdopodobnie chodzi o zapis w testamencie, a nie o przeniesienia prawa własności na chwilę obecną. Oznaczałoby to, że nie jest Pani w bieżącym momencie właścicielką mieszkania i może Pani skorzystać z programu MDM.

 • W art. 14 w ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy MDM: „5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego”;

 • Nie. Z programu wyklucza jedynie posiadanie 100% własności domu lub mieszkania (o ile beneficjent nie wychowuje min. trójki dzieci).

 • polluka

  Witam,
  Moja żona ma dziecko z poprzednim partnerem. Ja mam dziecko z poprzednią żoną, które nie mieszka z nami ale mam wszystkie prawa. Moja żona obecnie jest najemcą mieszkania w TBS-ach oraz mam nadzieję jest w ciąży… oby bo żyć nie daje 🙂 ja zaś jestem najemcą mieszkania w TBS-ach w którym mieszka moja była żona z moim dzieckiem. W przeszłości miałem mieszkanie własnościowe w innym mieście. Czy zatem w takiej sytuacji możemy z żoną ubiegać się o mieszkanie w ramach MDM?

 • Tomek

  Czy będę mógł skorzystać z programu jeśli otrzymam w drodze darowizny 2 hektary gruntu pod zalesienie (reszte warunków spełniam) ?

 • Damian

  Witam. Byłem współwłaścicielem domu razem z siostrą, na chwile obecną Dom należy wyłącznie do siostry.Czy wraz z żoną możemy starac się o dofinansowanie.Pozdrawiam

 • moni

  Witam,
  chcemy nabyć mieszkanie z rynku pierwotnego. Nie jesteśmy jednak małżeństwem, a normalnie każde z nas niby ma zdolność kredytową, jednak chcielibyśmy zakupić mieszkanie razem. Na początku grudnia ma się urodzić nasze pierwsze dziecko. Oczywiście tatuś „znany”, więc mimo, że bez ślubu to chyba nie będę spełniać kryterium samotnej matki przy wyliczaniu mojej zdolności kredytowej, czy jednak to się zmieni? Ponadto obecnie jestem na zwolnieniu, a od grudnia na macierzyńskim. Czy w takiej sytuacji mogę stracić tą zdolność kredytową i wtedy przystąpić będziemy mogli do kredytu razem?
  A co do dziecka…gdyby urodziło sie po czasie to czy wystarczy data urodzenia z tego roku, żeby „załapać sie” na 10% wymóg wkładu własnego czy np. musi być PESEL, który już moga nadać dopiero na początku stycznia 2016, a wtedy jak rozumiem 15% wkładu własnego już musimy przedstawic? Pozdrawiam

 • Michal32167

  Witam, jestem singlem i chciałbym mieszkać w moich przyszłym mieszkaniu MDM razem z rodzicami , czy jest taka możliwość ? czy murze ich gdzieś meldować rejestrować ? dziękuje!

 • amtap

  Dzień dobry,
  w sporządzonej w formie aktu notarialnego umowie przedwstępnej wpisany jest ostateczny termin zawarcia umowy (określony na 16 października), zaś ostateczny termin zapłaty określony został jako 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Chodzi o mieszkanie na rynku wtórnym.

  Bank, w którym złożyłem wniosek, przyczepił się, że data ta musi być wpisana w formie dziennej (czyli np. 27.10.15). Co w sytuacji, w której nie mogę zmienić umowy przedwstępnej (sprzedający jest poza granicami kraju)? Czy oznacza to, że utracę prawo do dofinansowania?

 • Agnieszka

  Na papierku z sądu mam zapis: do całego spadku powołuję swoją wnuczkę X.Y.

 • Natalia

  Witam, który z pkt. znowelizowanej ustawy mówi o tym, że nie można spłacić kredytu z dofinansowaniem mdm przed upływem 5 lat od przeniesienia prawa własności lokalu?

 • Marouan

  Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć czy mając działkę ogrodową czy to mnie wyklucza z korzystania z mdm

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bank może poprosić o Oświadczenie
  ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka. Najprawdopodobniej w procesie wyliczenia dofinansowania zostanie uwzględnione tylko dziecko objęte prawami rodzicielskimi męża.

 • Jeżeli wymienione małżeństwo oraz samo mieszkanie spełniają kryteria programu MDM, opisana transakcja jest możliwa do przeprowadzenia.

 • Witam. Jeżeli syn oraz mieszkanie spełniają kryteria programu MDM, może on nabyć wymieniony lokal od rodziców.

 • Witam, o ile nie wychowują Państwo trójki dzieci i było to przepisanie 100% własności wymienionego domu, nie ma niestety możliwości, abyście Państwo skorzystali z programu MDM.

 • Tak, skróty myślowe są niebezpieczne. Pan Jack może zakupić mieszkanie zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, thx.

 • Tak, skorygowałem wpis, thx

 • No problem, polecamy się.

 • Weronika Soluch

  Witam!
  Mam pytanie przystąpiłam do kredytu razem z mężem posiadamy dwójkę dzieci , jednak do jednego dziecka mój mąż nie posiada praw rodzicielskich, i mam pytanie ile będzie wynosiła nasza dopłata z MDMu czy będziemy mieć liczone jak na dwójkę dzieci czy na jedno ?

 • Piotr Śmieliński

  A czy z programu może skorzystać małżeństwo, nieposiadające żadnego mieszkania, niebędące współwłaścicielem żadnego, ale chcące kupić mieszkanie od rodziców jednego z małżonków?

 • daria

  Dzień, dobry. Mam pytanie. Co w wypadku, gdy rodzice chcą sprzedac synowi swoje mieszkanie poniewaz kupują dom? Czy taka osoba dostanie kredyt w programie MDM?

 • Artur Całka

  Witam!
  Chcemy rozpoczac budowe domu i skorzystac z MDM lecz widze tu problem, poniewaz moja tesciowa przepisala mojej żonie swoj dom w ktorym nie mieszkamy rok temu. Byl to strzal w kolano lecz szukamy jakiegos rozwiązania.

  Pozdrawiam
  Artur

 • Jarod

  Warning….We wniosku o dofinansowane do MdM są 4 opcje ustalenia metrażu i ceny domu/lokalu: Akt notarialny przenoszący własność, umowa zobowiązująca, prospekt informacyjny, umowa o budowę lokalu ze spółdzielnią.Umowa zobowiązująca z tego co rozumiem też musi być notarialna. Nie ma tam opcji umowy przedwstępnej do ustalenia ceny. I jedne niuans – jeśli kupuje się dom od developera i dom ten już jest gotowy to tylko ta umowa zobowiązująca ma sens i wtedy musi być notarialna. Generalnie stawki notariuszy są tak skonstruowane, że opłaca się przedwstępną u notariusza spisywać.

 • Jarod

  No wg mnie odpowiedź jest słaba. Jeśli w budynku są lokale mieszkalne i na lokale właśnie są zakładane księgi wieczyste to możecie pewnie kupić lokal mieszkalny. Na lokal mieszkalny są jednak limity 75/85 m2. Ja wątpię, że bank widząc na akcie notarialnym przedmiot zakupu – „lokal mieszkalny w budynku” uzna to za dom jednorodzinny i zakwalifikuje pod wyższe limity metrażowe. Wg mnie to właśnie konstrukcja księgi wieczystej jest rozstrzygająca dla banku. Jeśli kupujecie nieruchomość gruntową wraz z budynkiem to wtedy bank raczej nie ma wątpliwości że to dom jednorodzinny. Jeśli kupujecie lokal mieszkalny (i na lokal jest KW) wraz z współwłasnością ziemi to nie wierzę, że bank uzna to za dom jednorodzinny i będzie brał wyższe limity metrażowe. Oczywiście interpretacja zależy pewnie od douczenia analityka, ale uważałbym na to…

 • Jarod

  p. jack pytał czy może JEDYNIE na rynku wtórnym. Zakładam, że w jego sytuacji może także na rynku pierwotnym.

 • jacob

  chyba chodziło Państwu o IV dział KW?

 • Lucy

  Dziękuję za odpowiedź 🙂

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu domu lub mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Oczywiście. W dniu 09.09.2015 użytkownik @Marek Mariusz jako pierwsza osoba w Polsce pochwalił się tym faktem na naszym forum:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-mieszkanie-dla-mlodych/#comment-2250987729

 • W celu wyliczenia kwoty limitu należy podzielić cenę mieszkania (bez żadnych dodatkowych opłat) przez wielkość powierzchni użytkowej.

 • Owszem, może Pan. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • ok, jeżeli osobie fizycznej budowała dom firma i teraz ta osoba sprzedaje nieruchomość, mówimy o rynku wtórnym

 • Łukasz S.

  Witam Rozważam kupno domu 80m2 w stanie surowym otwartym. Czy mogę ubiegaś się o kredyt z programu MDM tylko na kupno nieruchomości czy takżę na dokończenie inwestycji umożliwiające zamieszaknie w niej?

 • Lucy

  Witam,
  myślimy z mężem o przystąpieniu do programu MDM. Jestem w ciąży. Czy wniosek jako rodzina z dzieckiem możemy złożyć jeszcze przed narodzinami dziecka?
  Pozdrawiam

 • marze

  Dzięń Dobry .mam pytanie czy został już udzielony choć jeden
  kredyt z rynku wtórnego?na tych nowych zasadach? Dziękuję

 • Marcin

  Witam, czy cena do limitu na rynku wtórnym jest ceną transakcyjną podzieloną przez liczbę metrów, czy trzeba do niej doliczać podatek dla państwa, notariusza, koszty agencji nieruchomości?

 • Jack

  Witam,
  Mam powyżej 35 lat i troje dzieci uczących się. Czy to prawda, że mogę skorzystać jedynie z zakupu na rynku wtórnym?

 • Michal89

  Właścicielem jest osoba fizyczna nie firma.firma tylko budowała dom. Zakup przez biuro nieruchomości. Czyli w teorii powinno się udać.

 • No problem, polecamy się.

 • Jarek

  Bardzo dziękuję 🙂

 • ok, w takim razie nie powinno być problemów.

 • Jarek

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Wynika z powyższego, o ile dobrze zrozumiałem, że lokal, który chcemy z żoną kupić spełni warunki. Nie wiemy, czy jest oddzielony ścianami przeciwpożarowymi, ale ma oddzielne wejście, oddzielne instalacje (woda, prąd i gaz są doprowadzone z zewnątrz do każdego lokalu z osobna), własne ogrzewanie, a jedynym wspólnym obszarem jest droga dojazdowa.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje
  lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Jarek

  Witam, czy budynek mieszkalny, w którym są cztery odrębne lokale o powierzchni 95m2 plus okolo 200m2 działki przypisane do każdego z nich może spełniać warunki, aby kupić jeden taki lokal i uzyskać dopłatę z MdM?

 • Rozumiem, że chodzi o kredyt poza programem MDM? Jeżeli posiada Pan odpowiednią zdolność i zabezpieczenie – tak, może Pan. Jeżeli chce Pan zabezpieczyć kredyt na tym samym mieszkaniu, sugeruję wybrać ten sam bank co w przypadku poprzedniego kredytu (banki bardzo niechętnie decydują się na wpis w dziale III kw na drugim miejscu ze względu na ew. problemy z odzyskaniem należności).

 • Jeżeli dom budowała firma trudniąca się budową i sprzedażą nieruchomości – będzie to zakup na rynku pierwotnym. Jeżeli natomiast osoba fizyczna, mówimy o rynku wtórnym.

 • W obu przypadkach – nie jest to prawda.

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2:
  „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
  samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”.

  Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Tak, możecie, gdyż jest pan właścicielem części ułamkowej mieszkania (razem z mamą). Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • PPPPP

  Mam pytanie, czy jeżeli mam już kupione mieszkanie w MDM jako singiel to czy mogę dobrać drugi kredyt hipoteczny na remont tego mieszkania. Czy musi to być ten sam bank w którym mam kredy czy może być zupełnie inny?
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

  Pozdrawiam

 • Michał 89

  Rozumiem ze z rynku wtórnego znaczy że możemy nabyć dom do 100m2 od osoby prywatnej która ma taki na sprzedaż ? A co jeśli jest on nowy. Tzn wykończony ale budowany w tym roku ? Nie był jeszcze zamieszkany.

 • joka

  Witam

  Otrzymałam informację, że po nowelizacji ustawy z poczatkiem wrzesnia tego roku, aby skorzystac z kredytu z doplata MDM na rynku pierwotnym umowa musi być podpisana w formie aktu notarialnego. Czy to prawda? Zwykla umowa przedwstępna nie wchodzi w grę? Podobno wydłużył się tez czas w jakim przelewane są środki z BGK z 14 do 21 dni od zawarcia aktu notarialnego. To tez prawda?

  Pozdrawiam

 • Stefan

  Na początku był to jeden dom jednorodzinny, natomiast po skłóceniu się rodziny został podzielony na 2 części stykające się jedną ze ścian. Lokal ma osobne wejście z własną księgą wieczystą i działką-ogródkiem 20m2.

 • DaniG

  witam serdecznie,
  nie jestem pewien czy dobrze rozumiem zasadę posiadania/nieposiadania mieszkania stąd moje pytanie.
  Małżeństwo, oboje poniżej 30 roku życia, ja posiadam mieszkanie którego współwłaścicielem jest moja mama, małżonka nie posiada żadnej nieruchomości, nie posiadamy dzieci.
  Czy możemy skorzystać ze zwrotu podatku VAT budując dom?

  dziękuje i pozdrawiam,
  Daniel

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie
  otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub
  przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Owszem, może Pan skorzystać z programu MDM, jeżeli Pański wiek wynosi poniżej 36 lat. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Czy dziadkowie dokonali rzeczywistego przeniesienia własności, czy też jest to jedynie zapis w testamencie, że po ich śmierci odziedziczy Pani mieszkanie? W pierwszym wypadku (jeżeli własność została przekazana) nie będą Państwo niestety mogli skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Odnośnie wymienionych kwot limitów, polecam lekturę artykułu:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania przekracza wyznaczony limit – nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Nie ma żadnych marginesów.

  Dodatkowa kwestia – to wymieniony, wydzielony lokal. W jaki sposób nastąpiło wydzielenie? Czy jest to lokal z osobnym wejściem i własną księgą wieczystą?

 • Ad 1. W momencie kiedy skorzysta Pan z programu MDM zostanie Pan wpisany do rejestru docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  Ad 2. Tak, taka transakcja będzie poprawna z punktu widzenia programu MDM.

 • Witam. Żeby miejsce garażowe zostało potraktowane jako samodzielne (i w konsekwencji mogło posiadać księgę wieczystą) musi spełniać przede wszystkim warunek, że od pozostałej części nieruchomości oddzielone jest trwałymi przegrodami. W garażu wielostanowiskowym jest to raczej niemożliwe. Jednym z rozwiązań jest potraktowanie tego miejsca jako powierzchni przynależnej do mieszkania (analogicznie jak np. komórki lokatorskiej). W takich przypadkach miejsce parkingowe może być wpisane do księgi wieczystej mieszkania jako przynależność.

  Inne rozwiązanie to potraktowanie tej części podziemia jako lokalu samodzielnego którego elementami są miejsca parkingowe. Wtedy da się utworzyć księgę wieczystą, a właścicielem miejsca parkingowego stajemy się poprzez zakup ułamkowej części (miejsce parkingowe nie będzie wtedy związane z mieszkaniem).

 • Jeżeli zarówno Pani, jak i mieszkanie spełniacie warunki programu MDM, tak, jest taka możliwość.

 • oni

  Witamy
  Czy o dofinansowanie z MDM mogą się starać osoby które nabyły mieszkanie z rynku wtórnego na początku tego roku czy tylko Ci którzy w sierpniu dokonywali zakupu?

 • Stefan

  Czyli 3,62m2 dyskwalifikuje mnie z programu? Nie ma żadnego marginesu?

 • Stefan

  Czyli 3,62m2 dyskwalifikuje mnie w programie mdm? Nie ma żadnych marginesów czy coś w tym stylu?

 • Agnieszka

  W mojej miejscowości niestety ciężko jest znaleźć mieszkanie o rozsądnej powierzchni dla rodziny myślącej o dzieciach – zarówno na rynku pierwotnym jak i na wtórnym

 • Żaba

  Witam,
  własnie staramy się z mężem o dofinansowanie, jeżeli w przyszłym roku rodzina powiększy nam się o dziecko to czy otrzymane 10% dofinansowanie zostanie powiększone do 15% czy zostanie na poziomie tych 10% ?

 • marta

  Jeżeli jest to mieszkanie i :
  a) masz troje lub więcej dzieci – to tak
  b) masz mniej niż troje dzieci- to nie

 • Stefan

  Dodam, że mam 4 letnie dziecko.

 • marta

  Jeżeli cena przekroczy limit to nie możecie przystąpić do programu MDM

 • Mateusz

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy kwalifikuje się do programu MDM ponieważ byłem kiedyś współwłaścicielem razem z siostrą mieszkania, ktore przepisała nam babcia (nadal żyjąca i mieszkająca tam), ale później zostało mieszkanie przepisane tylko na siostre i tak zostało. Czy w takiej sytuacji mogę wziąć udział w projekcie MDM? Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedź.

 • Agnieszka

  Witam, razem z mężem chcielibyśmy skorzystać z programu MDM dla rynku wtórnego. Jednakże moi dziadkowie przepisali na mnie swoje mieszkanie, do którego będę mieć prawa po ich śmierci. Czy mogę skorzystać w takiej sytuacji z MDM? Jeśli tak, to jesteśmy zainteresowani kupnem mieszkania o powierzchni ok. 55 m2. Cena mieszkania niestety przekroczy limit cenowy (kat. pozostałe gminy nie przylegające do miasta wojewódzkiego). Jak w takim przypadku byłoby rozwiązane dofinansowanie?
  Pozdrawiam

 • Stefan

  Witam, czy otrzymam dofinansowanie z programu MDM jeśli planuje zakup lokalu 78,62m2? Jest to lokal wydzielony z domu jednorodzinnego.

 • marta

  Nie, chyba, że macie troje lub więcej dzieci

 • Asia

  Witam,
  mój mąż jeszcze przed naszym ślubem posiadał kawalerkę kupioną bez kredytu. Czy możemy wziąć kredyt z dofinansowaniem MDM mimo iż był on kiedyś właścicielem mieszkania?

 • Paweł84

  1. Chciałbym dowiedzieć się czy istnieje możliwość skorzystania z dopłaty MDM dwukrotnie, przed i po pojawieniu się trzeciego dziecka. Opiszę po krótce sytuację, o której myślę.
  Załóżmy, że wychowując dwoje dzieci kupuję dom do 100m2 i otrzymuje dopłatę w MDM. Po upływie roku lub dwóch od otrzymania dopłaty rodzi się trzecie dziecko, wówczas ograniczenie „pierwszego” lokalu przestaje obowiązywać i można kupić mieszkanie w celu zwiększenia przestrzeni życiowej.
  Czy sprzedając posiadany dom i kupując drugi, większy do 110m3 mogę liczyć na dopłatę?
  Rozumiem że z powodu nabycia kolejnej nieruchomości oraz z powodu sprzedaży poprzedniego domu i nadpłaty kredytu, będę zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części dofinansowania, ale mimo wszystko wydaje się że jest to korzystnie.
  2. mam z bratem po 1/2 udziałów w mieszkaniu. odkupując od niego połowę nie mogę liczyć na dopłatę ponieważ kwota kredytu po odjęciu dofinansowania będzie mniejsza niż połowa wartości mieszkania.
  Czy posiadając 1/2 udziałów w mieszkaniu mogę przekazać swoją część bratu, a następnie odkupić od niego całość otrzymując dopłatę w MDM.
  Dziękuje i pozdrawiam.

 • Paweł

  Witam serdecznie,
  w czerwcu 2014 roku podpisałem umowę deweloperska na budowę lokalu mieszkalnego, którego zakup finansowany jest z programu MdM. Dopłata z funduszu MdM miała miejsce wraz z ostatnią transzą w sierpniu 2015. We wrześniu 2015 zakupiłem miejsce postojowe z hali garażowej ze środków własnych. Czy na hale garażową musi być osobna księga wieczysta? Jeśli nie, jak wygląda wpis do hipoteki, jeśli miejsce w hali garażowej nie jest finansowane z kredytu ?

 • Kasia

  Witam ,
  Czy otrzymam dofinasowanie jeśli kupię mieszkanie, którego właścicielem jest osoba z rodziny męża – jego brat cioteczny ?

 • Polecam jednak skorzystać z porad na forum. Pomimo nieustannych wysiłków niektórym z doradców nadal pewne kwestie potrafią się pomylić.

 • Mateusz

  Witam, byłem z żoną u doradcy finansowego polecanego przez MDM i powiedział że po podpisaniu umowy jeśli urodzi się nam pierwsze dziecko dostaniemy wyższe dofinansowanie kredytu o wartość 5% jeśli to będzie do 5 lat. W takim razie jak to rozumieć, kto mówi prawdę?

 • Jeżeli najpierw skorzystają Państwo z programu, a potem otrzymacie mieszkanie w spadku – nie będzie problemu.

  Jeżeli jednak sytuacja będzie odwrotna (najpierw spadek, potem wniosek o kredyt w programie MDM) – nie otrzymacie niestety pozytywnej decyzji.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie dziecka i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie
  otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub
  przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Wartość budynków gospodarczych powinna zostać uwzględniona podczas wyliczania kwoty limitu (tzn. wartość całej nieruchomości powinna być podzielona przez wielkość powierzchni użytkowej wymienionego domu).

 • Uzyskaliśmy właśnie następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą

 • Uzyskaliśmy właśnie następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą.

 • Uzyskaliśmy właśnie następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą

 • Jedynie jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMuwychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • andrzej

  Witam,mam 38 lat czyli nie mogę skorzystac z programu MDM???

 • Rafał

  Witam chcę zakupic dom na rynku wtornym ktorego powierzchnia użytkowa wynosi 80 m2,natomiast na dzialce znajdują się dwa budynki gospodarcze o pow ok 180m2 łącznie,czy to ma jakis wpływ na otrzymanie dopłaty?

 • Maciej

  Witam, moja żona jest w ciąży (to będzie nasze pierwsze dziecko) a chcielibyśmy kupić mieszkanie już z MDM już teraz. Czy po urodzeniu dziecka otrzymamy dodatkowe 5% dofinansowania czy nie? Czy musimy czekać do narodzin dziecka i wtedy starać się o 15% dofinansowanie Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • wojciechovicz

  Witam, mam pytanie odnośnie następującej sytuacji: Wraz z Żoną kupujemy mieszkanie w ramach mdm (Poznań, kwota dofinansowania: 26930 zł, okres kredytowania 15 lat). Jak fakt pojawienia się dzieci już po podpisaniu umowy, ale w trakcie spłaty wpływa na ewentualny wzrost dofinansowania?

 • lena

  Jeżeli mąż otrzyma w spadku mieszkanie to możemy otrzymać dofinansowanie?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Do dochodu analityk przyjmie prawdopodobnie dzieci pozostające nadal na Pańskim utrzymaniu.

 • tromek

  Witam.mam czwórkę dzieci do 25 roku życia .dwoje jest pełnoletnich,czy wszystkich wliczam do dochodu i wspólnego gospodarstwa-jedna osoba pracuje i studjują druga studjuje a w wakacje zarabia za granicą?

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Wniosek o zwrot podatku VAT złożą Państwo po zakończeniu inwestycji.

 • Ania

  Czy w takim razie wniosek o zwrot VAT musimy złożyć przed zawarciem małżeństwa czy możemy już po będąc małżeństwem?

 • Ania

  Wniosek o zwrot podatku VAT w naszym przypadku, musimy złożyć przed zawarciem małżeństwa czy możemy po?

 • Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • agagaga15

  Ile potrzebuje swoich oszczednosci chcac kupic mieszkanie w kamienicy o pow.68 m2 za 110 tys w programie Mdm?

 • Chodzi o pośrednictwo w kupnie mieszkania? Zalecam śledzenie lokalnych ogłoszeń prasowych i ogłoszeń internetowych (np. na stronie otodom), a następnie kontakt ze sprzedawcą lokalu.

 • Kwestia spełnienia warunku dostarczenia wkładu własnego jest sprawdzana w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem. Jeżeli złożą Państwo wniosek w tym roku, wiążące dla Was będzie wymienione 10%. Odnośnie bezpieczeństwa transakcji, nie znam Państwa umowy z deweloperem, ale możecie Państwo zadysponować wypłatę kredytu w transzach, po realizacji kolejnych etapów inwestycji.

 • Pytanie bardziej w kwestii prawnej. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, jako jego opiekunowie występujecie Państwo w jego imieniu.

  Ustawa nic na ten temat nie wspomina.

 • Adam

  Witam, mam dwa pytania. Po pierwsze chodzi o skorzystanie z MDM jeszcze w tym roku, tak aby złapać się w te 10% wkładu własnego. W którym momencie dojdzie do uznania zaciągnięcia kredytu w MDM, dopiero w momencie odbioru mieszkania, podpisania jakiejś umowy wstępnej, przeniesienia własności czy jak. Chodzi np o to, że budynek jest stawiany i będzie skończony w 2016 roku a wtedy wkład własny będzie już 15% i zonk.
  Po drugie kiedy te nasze pieniądze z kredytu i MDM dostaje deweloper, chodzi o bezpieczeństwo pieniędzy, rozumiem jak budynek stoi, ale jak go kurde nie ma to można się ładnie potem załatwić. Pozdrawiam

 • Niestety nie jest to takie proste. Spadek oczywiście możecie Państwo przyjąć, nie grozi to utratą dofinansowania. Nie możecie jednak przez 5 lat wynająć mieszkania zakupionego w ramach programu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Beneficjentami programu MDM mogą być jedynie małżeństwa lub single. Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane na jedno z Państwa, to właśnie ta osoba powinna zbierać f-ry i dokonać następnie procedury wnioskowania o zwrot podatku VAT.

 • Kasia

  Witam, mam pytanie. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Planuję skorzystać z programu MDM jako singielka. Czy jest możliwość kupna mieszkania w tym programie bez pośredników? Ponieważ firmy pośredniczące biorą dosyć sporą kwotę za zakup mieszkania przez ich firmę…. jak to rozwiązać?

 • Lena

  Witam. Jesteśmy małżeństwem z dzieckiem. Do tej pory żadne z nas nie było właścicielem żadnych nieruchomości, jednak teście chcą przepisać mojemu mężowi mieszkanie i stracimy możliwość skorzystania z programu mdm. Pytanie czy jeżeli przepiszą to mieszkanie na nasze dziecko, to czy wtedy mamy możliwość skorzystać z dopłaty?

 • Maciej

  Witam. Wspólnie z żoną mamy 4 małoletnich dzieci. Liczymy też w niedalekiej przyszłości na spadek (dom jednorodzinny). Czy w przypadku skorzystania z programu MDM (planujemy kupno 3- pokojowego mieszkania w bloku), możemy mieszkanie z tego programu wynająć i przeprowadzić się do domu?

 • Ania

  Witam, razem z narzeczonym planujemy budowę domu systemem gospodarczym(oczywiście do 100m2). Budowę rozpoczniemy w styczniu 2016r. Natomiast ślub będziemy mięli w październiku 2016r. Czy w takim razie nie będąc małżeństwem możemy rozpocząć budowę, a później otrzymamy zwrot części vatu?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania, ani nie musi spełniać wymogów programu MDM.

  Po drugie: jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • marenka

  Witam, Planujemy z chłopakiem kupić mieszkanie, ja nigdy nie miałam żadnej nieruchomości na siebie, jednak on dostał darowizne połowy domu, drugą połowę ma brat jego ojca. Czy w przypadku cofnięcia takiej darowizny albo przekazaniu jej spowrotem na rodziców albo na rodzeństwo jest szansa na dopłatę? nie planujemy mieszkać tutaj z powodu trudnych relacji z właścicielem drugiej części domu.

 • Tak. Druga z wartości oznacza ratę kredytu po uwzględnieniu dofinansowania. Pragnę nadmienić, że ze względu na warunki obowiązujące w danym banku wymieniona kwota może być nieco inna.

 • Dodałem informację pod Pani wcześniejszym komentarzem.

 • Jeżeli w wyniku wymienionej przebudowy powstało nowe mieszkanie (z nową księgą wieczystą), a przebudowy dokonała firma zajmująca się budową i sprzedażą mieszkań – będziemy mówić o rynku pierwotnym. Jeżeli nie – wymienione mieszkanie będzie traktowane jako pochodzące z rynku wtórnego.

 • Morena Salvatore

  Witam, mam pytanie według kalkulatora przy 160tys. z wkładem wlasnym 16tys , rata z bez dofinansowania wynosi 720 a z 537, która ratę będę płacić przez 25 lat?

 • Kasia

  Witam, chciałabym kupić mieszkanie, które zlokalizowane jest w budynku który przeszedł gruntowną renowacje na szkielecie starego budynku. Właściciel twierdzi że budynek został praktycznie wybudowany od nowa i jako datę budowy budynku podaje właśnie rok w którym była renowacja. Czy takie mieszkania są traktowane jako z rynku pierwotnego czy wtórnego?

 • Kasia

  Witam, chciałabym kupić mieszkanie w budynku który przeszedł gruntowną odnowę, przebudowa ścian w środku, wymiana instalacji, nowa elewacja. Wlasciciel twierdzi że budynek praktycznie został zbudowany od nowa. Czy w takiej sytuacji takie mieszkanie będzie mieszkaniem z rynku wtórnego czy pierwotnego?

 • Remigiusz

  To jest absurd, chciałbym znaleźć w Gdyni na rynku wtórnym mieszkanie do 4000 zł za m2.. Cena mieszkań wg barometru z ostatnich 18 miesięcy nie spadła poniżej poziomu 4600 zł za m2.!

 • Umowa przedwstępna stanowi porozumienie pomiędzy Panią, a zbywcą lokalu. aby rozpocząć proces kredytowy należy złożyć wniosek o kredyt razem z wnioskiem o dofinansowanie w programie MDM. Czas oczekiwania na podpisanie umowy kredytowej jest różny, w zależności od banku i stopnia obłożenia wnioskami oraz zależny od sytuacji danego kredytobiorcy i nabywanego mieszkania. Średnio, wynosi on około 3-4 tygodni.

 • marzena26@

  Witam pisałam do Państwa już kilka razy.Wszystkie informacje były bardzo przydatne za co serdecznie dziękuję.Ale mam jeszcze jedno pytanie:)
  Jesli we wtorek czyli 15 wrzesięń przystępujemy do podpisania umowy przed wstępnej na rynku wtórnym,to mniej więcej jaki okres czasu trzeba czekać na kredyt? Dodam że wstępna analiza bankowa przez naszego doradcę wyszła pozytywna.

 • Jeżeli cena 1 m2 mieszkania przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym ( a takim właśnie będzie budowa domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki. Mogą więc Państwo bez problemu skorzystać z programu MDM i otrzymać dofinansowanie – ale przy zakupie domu.

  Limit powierzchni użytkowej w Państwa przypadku wynosi 85 m2 w przypadku mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

  zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców.
  Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania
  finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Budowa domu na Państwa działce zawsze będzie traktowana jako system gospodarczy, gdyż nie kupujecie Państwo domu, a jedynie zlecacie jego budowę.

  Dofinansowanie będziecie mogli dostać w przypadku, kiedy kupicie dom lub mieszkanie. Państwa wiek nie ma znaczenia, gdyż – na
  podstawie nowelizacji programu MDM – ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki. Adaptacja strychu może nastąpić po otrzymaniu wsparcia z programu MDM.

 • Tata

  Witam,
  Czy jest możliwe skorzystanie z dofinansowania MDM w przypadku zakupu działki i budowy domu o powierzchni użytkowej 110m2 (małżeństwo z trójką dzieci)? Do kiedy maksymalnie trzeba sprzedać mieszkanie, w którym mieszkamy obecnie?

 • Żaneta

  Witam , posiadam mieszkanie na kredyt ale chcielibyśmy z męże kupić większe mieszkanie. Braliśmy kredyt RnS (mieliśmy wtedy jedno dziecko ) Czy możemy skorzystać z MDM ( mamy trójkę dzieci ). Pozdrawiam

 • Mama

  Mamy ponad 35 lat, 4 dzieci i zamiar budowy domu na własnej działce. Kto musi zbudować nam ten dom, żebyśmy dostali 30 % dofinansowania? Rozumiem, że kredyt z dofinansowaniem otrzymamy dopiero po wybudowaniu domu przez tę firmę „pod klucz” ? Kiedy i czy w ogóle będziemy mogli zaadoptować strych w tym budynku na pokoje mieszkalne co zwiększy powierzchnię użytkową do 121 m2?

 • Dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Może Pani zacząć budowę od razu, nie może Pani jednak zakończyć budowy i odebrać domu przed upływem okresu 5-ciu lat od przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie
  odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat. Nie jesteście Państwo małżeństwem, więc z programu może skorzystać jedynie jedno z Was. Pani napisała, że nie dostanie kredytu, Pani partner mógłby ew. skorzystać z programu, jeżeli przysposobił dwójkę Pani dzieci.

 • Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie
  otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub
  przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Tak. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Nie przeszkadza, ustawa nie precyzuje, jakie mieszkanie może Pan nabyć.

 • Tak, jeżeli Pan wykupi mieszkanie nie będzie konieczności rozwiązywania umowy najmu, a jednocześnie będzie pan mógł nabyć inne mieszkanie ze względu na fakt wychowywania trójki dzieci.

 • Anna

  Witam, gdybym kupiła mieszkanie z MDM to kiedy mogłabym rozpocząć budowę domu? Czy posiadając warunki zabudowy mogę starać się o MDM?

 • Anna

  Witam, gdybym kupiła sobie mieszkanie w programie MDM to po jakim okresie czasu mogłabym zacząć budowę swojego domu jednorodzinnego?

 • Aliss

  Ja niestety nie mogę wziąść kredytu ponieważ spłacam komornika. Dlatego opisałam naszą sytuację, W której wyłącznie mój partner może być kedytobiorcą. Więc ponawiam pytanie. Czy zaliczamy się do rodziny z trójką dzieci? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Patryk

  Witam, jak traktowana jest przez przyznających dofinansowanie sytuacja w której małżeństwo posiada jedno wspólne dziecko, a ponadto jedno z małżonków posiada drugie dziecko z innego związku. Ten rodzic posiada pełną władze rodzicielska i spędza z drugim dzieckiem weekendy, przy czym to dziecko pozostaje pod stałą opieką drugiego z rodziców. Zatem czy dopłata wyniesie 15% czy 20%?

 • Natalia

  Witam,
  W styczniu urodzi się nasze pierwsze dziecko. Nie mniej jednak chcielibyśmy kupić mieszkanie już teraz. Rozumiem że obecnie przysługuje nam 10% dofinansowanie. Czy możemy liczyć na dodatkowe 5% po urodzeniu dziecka? czy dotyczy się to wyłącznie przypadku urodzenia 3 dziecka?
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

 • beata

  Witam, MAm takie pytank, Jestesmy parą, NIE małżeństwem, mamy zdolnosc kredytową na upatrzone już mieszkanie. Bank musi miec od nas 10% wkładu własnego. Czy program MDM może dofinansować nam te 10% ??
  Chodzi o to żebyśmy mogli wziąć kredyt bez wkładu własnego, ale za to z pomocą programu MDM.

 • Andrzej

  I jeszcze ostatnie pytanie mieszkanie lokatorskie które wykupię ma 57m a nowe mieszkanie będzie miało 46m czy to nie przeszkadza

 • Andrzej

  A jeżeli go wykupię to mogę skorzystać z mdm bez problemu i przysługuje mi dofinansowanie gdyż nie byłem beneficjentem BGK tylko spółdzielnia czy tak to mam rozumieć dziękuję za informację i pozdrawiam

 • W przypadku najmu lokalu jeżeli przysługuje Panu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – podpisuje Pan zobowiązanie, że zrzecze się Pan spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżni lokal, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności
  mieszkania nabytego w ramach MDM.

 • Andrzej

  Mieszkanie nie jest moją własnością tylko spółdzielczym lokatorskim jeżeli go nie wykupię a skorzystam z mdm to będę musiał go zwrócić czy nie bo rozumiem że po wykupieniu go mogę skorzystać z mdm bez żadnych konsekwencji

 • Jako osoba wychowująca min. troje dzieci nie ma Pan takiego obowiązku. Gdyby mieszkanie było wynajmowane, trzeba by wypowiedzieć umowę najmu. Jeżeli jest pana własnością, może nim Pan dowolnie rozporządzać.

 • Andrzej

  Mieszkanie było kupowane 16 lat temu w ramach Tbs-u czy to też nie koliduje z mdm gdy nie wykupię tego mieszkania czy nie będę go musiał zwrócić do spółdzielni lub BGK gdyż stanę się właścicielem nowego mieszkania.

 • Jeżeli urodzi się Państwu 3-cie lub kolejne dziecko, nabędą Państwo prawo do dodatkowego dofinansowania w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

  Odnośnie drugiej części pytania, nowelizacja
  programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Ponieważ to nie pan był beneficjentem kredytu BGK, nie znajduje się Pan w rejestrze docelowych kredytobiorców (zakładam, że to był kredyt w programie RnS) – może Pan skorzystać z programu MDM ze względu na fakt wychowywania trójki dzieci.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Aby skorzystać z programu MDM nie musi Pan spłacać wymienionego kredytu

 • Witam. Ponieważ to nie pan był beneficjentem kredytu BGK, nie znajduje się Pan w rejestrze docelowych kredytobiorców (zakładam, że to był kredyt w programie RnS) – może Pan skorzystać z programu MDM ze względu na fakt wychowywania trójki dzieci.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Aby skorzystać z programu MDM nie musi Pan spłacać wymienionego kredytu.

 • Jola

  Dziękuję za odpowiedź. A czy jeśli mój narzeczony skorzysta z programu MDM w tym roku, a ślub weźmiemy w przyszłym roku i w ciągu 5 lat urodzi się nam dziecko, to czy otrzymamy dopłatę w wysokości dodatkowych 5%?

 • Andrzej

  Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie które obciążone jest
  kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię z BGK (kredyt spłacam w
  czynszu).Czy po spłaceniu tego kredytu i wykupieniu tego mieszkania na
  własność będe mógł skorzystać z MDM i kupić nowe mieszkanie.Posiadam
  trójkę dzieci.Czy to że mieszkanie lokatorskie było finansowane z
  kredytu z BGK nie koliduje z MDM.

 • Andrzej

  Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie które obciążone jest
  kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię z BGK (kredyt spłacam w
  czynszu).Czy po spłaceniu tego kredytu i wykupieniu tego mieszkania na
  własność będe mógł skorzystać z MDM i kupić nowe mieszkanie.Posiadam
  trójkę dzieci.Czy to że mieszkanie lokatorskie było finansowane z
  kredytu z BGK nie koliduje z MDM.

 • W obecnej sytuacji – polecam, aby z kredytu w programie MDM skorzystała Pani jako główny beneficjent, a partner wspomoże jedynie Pani zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jeżeli nie nastąpił odbiór budynku, nie jest, ani nie był Pan właścicielem lokalu mieszkalnego i może Pan skorzystać z programu MDM. Obecnej inwestycji nie trzeba sprzedawać (nie może jej Pan jedynie ukończyć przez 5 lat od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM, gdyż będzie to groziło koniecznością zwrotu dofinansowania).

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan jest obecnie właścicielem mieszkania, sprzedaż nic nie da, bo warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości.

 • Oczywiście, bez problemu. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Obawiam się, że zostaliście Państwo błędnie poinformowani, ew. bierzecie kredyt poza programem MDM, gdzie nie ma takich obostrzeń. Sytuacja przedstawia się dokładnie tak, jak opisałem powyżej.

 • Nie musi. Obecnie nie jest Pani właścicielką mieszkania, więc śmiało może Pani skorzystać z programu MDM. W przypadku ew. odziedziczenia mieszkania po babci nie będzie Pani musiała zwracać dofinansowania (na podstawie art 14 Ustawy: uzyskania praw do lokalu w drodze spadku nie niesie za sobą konsekwencji zwrotu dofinansowania).

 • Nie. Musi już być dokonane zgłoszenie do użytkowania, a do wniosku kredytowego trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt .

  Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy, Bank finansuje wyłącznie inwestycje, które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pani otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia (np. akt urodzenia dziecka). Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Aliss

  Witam, chciałabym dowiedzieć się czy w sytuacji gdy: nie jesteśmy małżeństwem, On ma dwie córki z żoną, Ja mam dwóch synów z poprzedniego związku i mamy wspólnego syna. Wychowujemy razem naszego wspólnego synka i dwójkę moich synów z mojego poprzedniego związku. Czy zaliczamy się do rodzin z trójką dzieci? On ma 43 lata i jest współwłaścicielem mieszkania wspólnie ze swoją żoną. Ja kredytu nie dostanę, a mój partner ma dobrą zdolność kredytową. Zastanawiam się, czy w naszej skomplikowanej sytuacji mój partner ma szansę na skorzystanie z programu MDM?

 • Jjj

  Dzień dobry. Posiadam rozpoczęta budowę domu otrzymaną w darowiźnie. Chciałbym sprzedać budowę i kupić mieszkanie z dopłatą MDM . czy mam do tego prawo czy rozpoczęta budowa zalicza się do okoliczności które wykluczają otrzymanie dopłaty? Jeśli tak do od jakiego etapu budowy zalicza się jako posiadanie domu?

 • Lukasz

  Witam,
  Chciałbym sie dowiedziec czy moge skorzystac z programu MDM jesli jestem juz właściciel mieszkania ktore bylo przekazane mi w darowiznie, ale ktore nie nadaje sie do użytku. I czy sprzedanie owego mieszkania będzie kwalifikowalo mnie go skorzystania z programu MDM. Dodam ze mam 31lat i nie korzystalem wczesniej z zadnego programu.

 • Tomek

  Witam, czy zakupując na rynku wtórnym w programie MDM będąc tzw. singlem. W przyszłości po zawarciu małżeństwa będę mógł uwspólnić to mieszkanie?
  Zaznaczam, iż przyszła małżonka nie posiada innej nieruchomości.

 • Jola

  Wobec tego banki oraz doradcy finansowi podają zupełnie inne informacje – uzyskaliśmy informację, że zarówno ja, jak i mój narzeczony będziemy właścicielami mieszkania po połowie. Ja nie mam zdolności finansowej, mój narzeczony ma, chcieliśmy wziąć jeszcze trzecią dodatkową osobę, która nie była by właścicielem mieszkania, tylko podniosłaby zdolność, ale doradca powiedział nam, że nie ma takiej konieczności.

 • Natalia

  Witam, jezeli na dzien dzisiejszy posiadam mieszkanie przepisane przez dziadkow na mnie ( dziadkowie nadal w nim mieszkaja), czy w chwili gdy oni przepisa je na moja siostre bede mogla przystapic do programu mdm na budowe domu do 100 m2?

 • Karo

  Witam
  Czy możemy z mężem skorzystać z mdm jeżeli chcemy zakupić dom w stanie surowy zamkniętym z rynku wtórnego?

 • ONA

  witam !! czy jako osoba w ciąży (termin mam na marzec 2016) mogę skorzystac z dopłaty 5%? Jeśli tak to kiedy ?

 • Szkoda, że akurat taką wiadomość miałem dla Pana. Gdyby to nie był RnS, mógłby Pan bez problemu skorzystać z programu MDM.

 • Łukasz D.

  Dziękuję za rzeczowe wyjaśnienie. Pozdrawiam.

 • Nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania
  finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Łukasz D.

  Witam. W najbliższym czasie powiększy mi się rodzina, tak że będę miał trójkę dzieci. Posiadam małe mieszkanie wzięte na kredyt w programie „Rodzina na Swoim”. Czy mogę wziąć kolejny kredyt w ramach MDM na kolejne (tym razem większe) mieszkanie? Czy też może uczestnictwo w „Rodzina na Swoim” wyklucza mnie z MDM? Czytałem, że nowelizacja ustawy powoduje, że w przypadku trójki dzieci możemy z żoną do programu MDM przystąpić. Ani ja, ani żona nie przekroczyliśmy jeszcze wieku 35 lat, jednak posiadamy już małe mieszkanie w programie „Rodzina na Swoim”. Obawiam się, że przed porodem żony nie zdążymy mieszkania sprzedać – dlatego myślimy o drugim większym.

 • Niestety tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W przypadku małżonków art. 6 Ustawy nakazuje przystąpienie do kredytu wspólnie.

 • Tak, może Pan. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci
  konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie zgłoszenia do wspólnoty mieszkaniowej – tę kwestię wyjaśniają już przepisy obowiązujące w Pana wspólnocie.

 • Maksymalny limit powierzchni użytkowej w programie MDM w przypadku domów wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci).

  Tutaj znajdzie Pani opis pomieszczeń, które wg BGK zaliczają się do tej powierzchni:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • pytanie

  czy jako singiel mogę wziąść kredyt tylko na siebie a mieszkać z narzeczoną nie pobierając żadnych korzyśći finansowych? czy taka osoba musi być zarejestrowana/zgłoszona do wspólnoty mieszkaniowej ( rynek pierwotny ) ?

 • Witam. Jeżeli żona jest obecnie właścicielką wymienionego domu, nie mogą Państwo niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Fakt nieposiadania przez Pana mieszkania nie ma niestety znaczenia. Na podstawie art, 6 Ustawy, małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Rozdzielność majątkowa nie ma większego znaczenia w przypadku programu MDM. Wg art 6 małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Nie ma możliwości przerzucenia dopłaty zarezerwowanej na dany rok, na rok kolejny.

  Ostatnia transza powinna być wypłacona w roku, na który została zarezerwowana.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji
  kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bartek Magda Jaroszewscy

  Witam.Wraz z żoną chcemy kupić dom.Moja żona przed ślubem kupiła mieszkanie. Ja nie jestem współwłaścicielem tego mieszkania ani nie posiadałem i nie posiadam mieszkania ani domu. Czy fakt, że moja żona posiada mieszkanie dyskwalifikuje nas aby ubiegać się o dofinansowanie?

 • Bartek Magda Jaroszewscy

  Witam.Wraz z żoną chcemy kupić dom.Moja żona przed ślubem kupiła mieszkanie. Ja nie jestem współwłaścicielem tego mieszkania ani nie posiadałem i nie posiadam mieszkania ani domu. Czy fakt, że moja żona posiada mieszkanie dyskwalifikuje nas aby ubiegać się o dofinansowanie?

 • kasia

  Witam chciałam sie dowiedzieć jaka może być maksymalna powierzchnia domu? nie mieszkania. Żeby mozna bylo skorzystać z programu mdm ?

 • Krzysiek

  Dzień dobry,
  wraz z żoną chcielibyśmy skorzystać z programu MDM, przy czym nie wiemy czy fakt, iż kilka lat temu rodzice, z racji wieku, mimo, że nadal żyją, przepisali na moją żonę swój dom z dożywociem dla siebie. Ja osobiście, nigdy nie byłem właścicielem żadnego mieszkania. Czy w opisanej sytuacji kwalifikujemy się do skorzystania z Programu?

 • Danusia

  Witam,
  chciałabym wraz z mężem skorzystać z programu MDM, jednakże posiadamy rozdzielność majątkową. Czy w takim przypadku możemy w dalszym ciągu ubiegać się o dopłatę w ramach MDM?
  Dziękuję za odpowiedź

 • Tomasz

  Chodzi mi dokładnie o to stwierdzenie:
  „nie ma możliwości przerzucenia wypłaty dopłaty na inny (kolejny) rok kalendarzowy niż ten, w którym podpisana została umowa kredytowa.”

  To nie jest prawda ponieważ rok podpisania umowy kredytowej nie ma znaczenia.

  Ważne jest tylko aby ostania transza była wypłacona w roku na który była zarezerwowana.

  Pozdrawiam

 • Magda

  Witam.
  Mam 28 lat i chciałabym skorzystać z programu MDM.
  Zarabiam najniższą krajową i jestem panną.
  Czy osoba niespokrewniona może przystąpić do kredytu w charakterze żyranta? Osoba ta ma 35 lat i posiada dwie nieruchomości.
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

 • Nie. Na podstawie Art. 14 znowelizowanej Ustawy MDM ust 2: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie, część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kasia

  Witam,
  czy mogę wynajmować mieszkanie kupione w programie Mdm?
  Pozdrawiam
  Kasia

 • Można także na mdm@mir.gov.pl

 • A czy państwo przesyłali już zapytania w związku z MDM? Jeśli tak, na ogólny adres kancelaria@mir.gov.pl czy jakiś inny?

 • No problem.

 • Dziękuję serdecznie.

 • Polecam przesłać pytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 • A czy wiedzą państwo kto może udzielić mi informacji, czy darowizna uznana za nieważną lub odwołana ma wpływ na MDM?

 • No problem, polecamy się.

 • Asia

  Więc tylko zwrot częsci podatku VAT…. szkoda że rząd się bardziej nie postarał . Dziękuję za odpowiedź.

 • Nie jesteśmy, nie znamy dokładnej sytuacji. Być może w Państwa wypadku nie nastąpiło notarialne przekazanie własności i mogą Państwo jednak skorzystać z programu MDM. Polecam mimo wszystko spróbować złożyć wniosek. Niczym Państwo nie ryzykujecie.

 • Tak. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Witam. Odnośnie pierwszej części pytania – tak, mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków
  (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie drugiej części. Środki w ramach programu MDM są rezerwowane z pul przeznaczonych na dany rok. Mogą Państwo ustalić termin wypłaty dofinansowania na przyszły rok, ale uniemożliwi to wypłatę ostatniej transzy kredytu w bieżącym roku.

  Mogą Państwo także zarezerwować dofinansowanie ze środków na obecny rok, jednak wtedy wypłata musi nastąpić do końca obecnego roku, gdyż inaczej środki z dopłaty przepadną.

 • Asia

  Witam,
  w 2016 roku planujemy rozpocząć budowę domu jednorodzinnego o pow. do 100m3 . Spełniamy z mężęm kryteria wiekowe itd. Czy pomoc z programu MDM w naszym przypadku będzię dotyczyła tylko i wyłącznie zwrotu podatku VAT na materiały budowlane? Czy możemy liczyć również na dodatkowe wsparcie finansowe?

 • Jeżeli wymieniona część ułamkowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W Pana przypadku zapis ten nie ma jednak znaczenia z uwagi na trójkę dzieci. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie (czyli wiek poniżej 25 lat, dzieci uczące się).

  Żona z dziećmi mogą pozostać zameldowani w dotychczasowym mieszkaniu.

 • Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Są państwo pewni tego odwołania darowizny? To nie jest tak, że w świetle prawa traktowana jest taka darowizna, jakby nie istniała?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jeżeli własność mieszkania została już Państwu przekazana, nie możecie niestety skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Nie ma takiej granicy, tzn. 99% własności, także jest częścią ułamkową.

  Jeżeli mąż chociaż przez moment był właścicielem 1005 własności mieszkania, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM. warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości.

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Innymi słowy: Pani wkład własny + kwota dofinansowania muszą wynieść mniej niż 50% wartości mieszkania.

 • Obecnie banki są bardzo przeładowane wnioskami złożonymi po 01.09. Polecam najpierw sprawdzić, jak wygląda sytuacja w wybranym przez Pana banku i dopiero wtedy decydować.

 • Ostatnia transza, na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 jest zawsze przekazywana na konto zbywcy lokalu.

 • Proszę ponownie spojrzeć na mój powyższy komentarz. Jeżeli zarezerwował Pan wypłatę np. na koniec bieżącego roku, ale deweloper zaliczył spory poślizg, musi Pan dostarczyć wymaganą brakującą kwotę z własnych środków, ponieważ dofinansowanie przepada.

  Jeżeli od początku rezerwował Pan dopłatę na koniec marca 2016, nie ma problemu. Te środki zostały zarezerwowane z przyszłorocznej puli i bez problemu zostaną panu wypłacone (chyba, że deweloper opóźni inwestycję i odda mieszkanie w 2017 roku, co jest mało realne).

 • Tak, może Pan. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Tak. Współwłaścicielem mieszkania może Pan zostać dopiero po ślubie (ew. po upływie 5-ciu lat od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM).

 • Witam,

  czy jest jakaś górna granica wielkości częśći ułamkowej mieszkania, której jestem współwłaścicielem? Czy jest to maks 50 % czy mogę być współwłaścicielem 3/4 mieszkania (2 pokojowego więc ciężko powiedzieć, żebyb to spełniało warunki mieszkaniowe rodziny z dzieckiem).

  Czy jeżeli mężowi zostało darowane mieszkanie, a później zgodnie z prawem, darowizna została odwołana, czy może on przystąpić do MDM czy nie? (został wykreślony z księgi wieczystej)

  dziękuję za pomoc.

 • Karolina

  Mam pytanie. Razem z narzeczonym podpisaliśmy umowę zakupu mieszkania (akt notarialny), jednak nie wzięliśmy jeszcze kredytu. Czy możemy jeszcze skorzystać z programu i dopłaty?

 • Jola

  Witam,
  Proszę powiedzieć mi, jak to jest ze związkami partnerskimi – czy dwie osoby, niebędące małżeństwem mogą wspólnie przystąpić do programu MDM i obydwoje stać się właścicielami nieruchomości? Wczoraj u doradcy finansowego dowiedzieliśmy się, że teraz jest taka możliwość. Proszę o potwierdzenie, ponieważ każda osoba podaje inne informacje.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Jacek

  Witam, jestem żonaty, ma trójkę dzieci i jestem współwłaścicielem domu w części ułamkowej, który był kupiony jeszcze przed ślubem. Czym mogę się starać o zakup nowego mieszkania z dopłatą? Czy w nowym lokalu mogę się zameldować samodzielnie, żona z dziećmi zostaje w dotychczasowym? Pozdrawiam

 • madana

  Witam, bardzo proszę o pomoc w takiej kwestii: jestem współwłaścicielem domu jednorodzinnego (50%), w części niepodzielnej, niestanowiącej odrębnego lokalu, z ustanowioną wieczystą służebnością w odniesieniu do moich rodziców- połówkę mam ja i drugą mój brat. Czy w takim stanie rzeczy możemy się starać z mężem o dofinansowanie w MDM? Mąż nie ma żadnej nieruchomości, żadnych praw współwłasności, itp.
  Drugie pytanie: chcemy kupić mieszkanie o metrażu 71 m2, cena za m2 mieści się w kwocie limitu, nieruchomość jest z rynku pierwotnego, a termin zakończenia prac i przeniesienia własności na lokatorów jest szacowany na początek przyszłego roku- czy w takiej sytuacji jeśli kredyt dostaniemy i załatwimy formalności do końca października kwota dopłaty nam nie przepadnie?
  Czy jednak w związku z planowym przeniesieniem własności w styczniu nie będzie ona już nas obejmowała?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 • Kamila

  Witam,
  Mam pytanie – jestem singielką i myślę o kupnie mieszkania z rynku wtórnego. Jaki jest maksymalny wkład własny, który mogę włożyć, aby cały czas kwalifikować się do programu MDM?

  Kamila

 • luk

  Witam , mam pytanie bo można kupić dom z licytacji komorniczej , z tym że po wygraniu tej licytacji do miesiąca max. trzeba wykonać przelew.Czy kożystając z programu mdm jest szansa aby zmieścić sie w czasie ,a co w wypadku gdy ten czas się wydłuży (dom znów trafi na licytacje i przepada wadium wpłacone)

 • Tomasz

  A do kogo przekazywana jest ostatnia transza z BGK?
  Do banku w którym zaciągamy kredyt czy na konto developera?

 • Tomasz

  Coś mi tu nie pasuje to jest jakaś dezinformacja!
  w tym roku podpisuje umowę kredytową i wg planu developer kończy budowę marcu 2016 i z tego wynika że nie dostane dofinansowania… Co jest nie prawdą moim zdaniem.

  To by oznaczało że nie można podpisać umowy kredytowej w 2015 roku na nieruchomość która zastanie oddana do użytku w 2016 roku.

  Myślę że to ma zastosowanie jeśli oddanie nieruchomości przez dewelopera przesunie się na rok następny i nie ma to nic wspólnego z momentem podpisania umowy kredytowej.

  Jeśli się mylę proszę o wskazanie miejsca takiego zapisu w ustawie lub innym dokumencie na który można się powołać.

 • Marek

  Witam

  Jestem singlem w spadku otrzymałem 1/2 mieszkania, którą sprzedałem (nie stanowiła ona odrębnego lokalu). Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowego mieszkania ?

 • sluki

  Czyli jesli dobrze rozumiem to współwłaścicielem zostane tylko jeśli wezniemy slub,bez slubu nie moge być dopisany do ksiąg wieczystych?

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Kinga Szczepanek

  Witam. Mam pytanie… Jestem spadkobiercą 1/4 domu (po zmarłej mamie) czy mając swoją działkę budowlaną mogę mogę uzyskać dofinansowanie na budowę domu. Mam 2 Dzieci.

 • Mieszkanie kosztuje 315 tys. PLN, Jeżeli dopłata stanowi 27 tys. PLN, musi Pani dostarczyć min. 4,5 tys. PLN wkładu własnego (obecnie wymagane jest 10 %). 4,5 tys. PLN Pani wkładu + 27 tys. PLN kredytu jest przelewane jako 1 transza płatności. Potem idą kolejne transze. Ostatnia transza będzie zawierała 4,5 tys. kredytu + 27 tys. dofinansowania z programu MDM. W sumie dostarczy Pani 4,5 tys. środków własnych, otrzyma 27 tys. PLN dopłaty oraz skorzysta z kredytu w wysokości 283,5 tys. PLN

 • olgamarek

  Nie rozumiem sformułowania „ostatnia transza”. Czy mogłabym prosić o rozpisanie jakby miały wyglądać płatności w tym konkretnym przypadku. Mieszkanie 315 tys. Pierwsza opłata do dewelopera 31500, kolejna po dwóch miesiącach również 31500. Oddanie mieszkania planowane na grudzień 2016. Czy mogłabym prosić o podanie konkretnych kwot? Chodzi mi o to, że chciałabym dowiedzieć się ile konkretnie gotówki będę potrzebowała.

 • Dofinansowanie z programu MDM jest wypłacane w formie ostatniej transzy. wszystkie wcześniejsze mogą być finansowane z kredytu.

 • olgamarek

  Reasumując moje ostatnie pytanie (nie wiem czy dobrze zrozumiałam odpowiedz) decydując się na mieszkanie o wartości 315tys. pierwsza transza do dewelopera musi wynieść 10% wartości czy 31500 i może być finansowana przez MDM w części przypadającej na singla, czyli ok. 27tys? Czy ta pierwsza transza jest traktowana jako wkład własny? Chciałam jeszcze zapytać co z zapłata 2 transzy również w wysokości 10%, czyli kolejne 31500? Czy jest to już finansowane z kredytu?

 • Prawda. Jeżeli zarezerwował Pan wypłatę np. na koniec bieżącego roku, ale deweloper zaliczył spory poślizg, musi Pan dostarczyć wymaganą brakującą kwotę z własnych środków, ponieważ dofinansowanie przepada.

 • Jeżeli narzeczony nie jest właścicielem 100% własności w którejkolwiek z wymienionych nieruchomości – może skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie drugiej części pytania – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29
  sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  W kwestii wkładu własnego. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.” Należy
  jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • olgamarek

  Mam pytanie. Narzeczony jest współwłaścicielem 3 nieruchomość (50%). Dwie z nich otrzymał w drodze spadku, jedną natomiast w darowiźnie. Czy taki stan rzeczy dyskwalifikuje go z MDM? Czy można wziąć MDM nie będąc małżeństwem? Zastanawiamy się nad mieszkaniem wartym 315 tys. Czy jest możliwość pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% częściowo z dofinansowania MDM? Czy to dofinansowanie zmniejsza tylko raty kredytu?

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli lokal przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Yuriy Hz

  Czy ja jaki singel mogę dostać dofinansowanie na zakup domu z rynku wtórnego o wielkości 88 m²?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia pan wymienione warunki, zachęcam do skorzystania z programu MDM.

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • sebo_b

  Czy samotny ojciec kierowca zawodwy moze siestarac o mdm wraz z dzieckiem?

 • Witam. Nie ma takiego przeciwwskazania. Jeżeli Pani oraz wymienione mieszkanie spełniacie warunki programu MDM, może je Pani nabyć także od dziadka.

 • Witam. Nie ma takiego przeciwwskazania. Jeżeli Pani oraz wymienione mieszkanie spełniacie warunki programu MDM, może je Pani nabyć także od dziadka.

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie musi Pan zmieniać daty umowy przedwstępnej. Zachęcam do złożenia wniosku w programie MDM. Zapraszamy także do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, to nie będzie nowy lokal, a jedynie rozbudowa istniejącego domu. Nie może Pan w takiej sytuacji skorzystać z programu MDM.

 • Program MDM nie obejmuje nadbudowy domu, a jedynie budowę systemem gospodarczym w wyniku której powstaje nowy lokal

 • Program MDM nie obejmuje nadbudowy domu, a jedynie budowę systemem gospodarczym w wyniku której powstaje nowy lokal.

 • Powierzchnia użytkowa domu powinna być określona, chociażby ze względów podatkowych. Proszę spojrzeć do projektu, księgi wieczystej, ew. sprawdzenie w Urzędzie Miasta / Gminy.

 • Jeżeli wymienione 120 m2 dotyczy powierzchni użytkowej – nie mogą się Państwo ubiegać o zwrot podatku ze względu na przekroczenie limitu powierzchni użytkowej.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Tomasz

  „Jest jeszcze jeden haczyk: w związku z tym, że rząd podzielił sobie
  budżet przeznaczony na dopłaty w ramach MdM na roczne „porcje” nie ma
  możliwości przerzucenia wypłaty dopłaty na inny (kolejny) rok
  kalendarzowy niż ten, w którym podpisana została umowa kredytowa.
  Tymczasem – zgodnie z ustawą – dopłata wypłacona musi być jako…
  ostatnia transza kredytu.

  Czy to prawda?

 • ola

  Witam, czy istnieją przeciwwskazania do wzięcia udziału w mdm, jeśli mieszkanie z rynku wtórnego zakupiłabym od dziadka? Dodam, iż ani ja ani mój ojciec (syn dziadka) nie mamy żadnych formalnych praw do tego mieszkania.

 • Ola

  Witam, czy jest jakieś przeciwwskazanie do wzięcia udziału w mdm, jeśli mieszkanie z rynku wtórnego kupiłabym od własnego dziadka? Dodam, iż ani ja ani mój ojciec (syn dziadka) nie mamy do tej nieruchomości żadnych formalnych praw.

 • Darek

  Witam.
  Czy jeśli mam podpisaną umowę przedwstępną w lipcu, ale jeszcze nie składałem wniosku kredytowego (czekałem na nowelizację) to czy mogę liczyć na dopłatę, czy musiałbym zmienić datę na umowie przedwstępnej?

 • Tomasz

  I chciałbym dodać ze parter zamieszkują rodzice narzeczonej, a pietro bedzie do zamieszkania przeze mnie i narzeczoną.

 • Tomasz

  A przy zwrocie Vat limity dotyczą obecnej powierzchni domu, czy nadbudowanej, czy całosci? innymi słowy dom ma obecnie 89 m, planowana nadbudowa bedzie miec 98 a caly do po nadbudowie 187m.

 • Tomasz

  Witam, czyli przy nadbudowie również obowiązują limity, a dotyczą one całego domu, czy części powstającej? innymi słowy, dom obecnie ma 89 m powierzchni, część nadbudowana bedzie mieć 98 wieć lącznie dom bedzie miał 187m.

 • mat

  chce kupic stary domel w programie mdm. niema okreslonej dokladnie powierzchni uzytkowej. moze ona byc dopisana po pomiarach przez rzeczoznawce bankowego.czy z jakiego dokumentu to wziac do potwierdzenia

 • Gosia

  Witam,
  Wraz z mężem chcemy wybudować dom o powierzchni ok 120m2. Czy możemy ubiegać się o zwrot VATu za materiały budowlane wykorzystane do wybudowania 100m2 tego domu?

 • Ad 1. Tak, przez 5 lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nie może Pani nabyć innej nieruchomości mieszkalnej, gdyż grozi to konsekwencjami w postaci zwrotu części dofinansowania.
  Ad 2. Jeżeli po 2 latach sprzeda Pani obecnie posiadane mieszkanie i zakupi inne jako 100% właścicielka, konieczny będzie zwrot częci dofinansowania MDM.

 • Niestety, nie ma takiej możliwości. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwo powinno przystąpić do kredytu z dofinansowaniem wspólnie.

 • Tak, może Pan. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • lucky

  Dzięki za odpowiedź! Zatem mogę skorzystać z dopłaty z MDM tym bardziej, że dopiszę wuja do wniosku kredytowego jako osobę wspomagającą zdolność kredytową.

 • No problem, po to tutaj jesteśmy, polecamy się.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek,
  aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Przemysław

  Ogromnie dziękuję za szybkie i konkretne odpowiedzi!
  Pozdrawiam!

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w
  zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Druga sprawa – jeżeli nie przysposobiliście Państwo wzajemnie dzieci, to w świetle ustawy MDM jesteście dwiema odrębnymi rodzinami.

 • Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia dowolnego mieszkania.

 • Chodziło mi o Pańskiego teścia, ale to nie ma większego znaczenia. Jeżeli żona jest właścicielką ułamkową, możecie skorzystać z programu MDM. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ewa

  Witam, chcę wziąć kredyt i skorzystać z dopłaty, ktora w moim przypadku bedzie bardzo wysoka, ale mąż nie zgadza sie na kredyt. Czy jest jakikolwiek sposób, abym w małżeństwie (nie mamy rozdzielczości majątkowej) wzieła kredyt tylko na siebie i kupiła mieszkanie tylko na siebie nie podpisując intercyzy? Da się to jakoś zabezpieczyć prawnie? Z gory dziekuje za odpowiedź.

 • Anna

  Dzień dobry, mam czworo dzieci uczących się w wieku do 25 roku życia. Chcę skorzystać z dopłaty MDM kupując mieszkanie, ale mam dwa pytania.
  Czy mając rodzinę wielodzietną również przez 5 lat nie będę mogła kupić żadnej nieruchomości? Chcę kupić teraz mieszkanie korzystająć z MDM, a dopiero za 2 lata sprzedać moje dotychczasowe mieszkanie i wtedy muszę zainwestować w coś pieniądze, aby nie płacić podatku od wzbogacenia się. Więc będę mogła zakupić mieszkanie po dwóch latach otrzymania dopłaty MdM w rodzinie wielodzietnej?

 • lucky

  Chcę zakupić mieszkanie z dopłatą MDM, Jestem singlem, mam wkład własny i zdolność kredytową. Mieszkanie które chce zakupić jest teraz wynajmowane przez mojego wuja. Jeśli zakupię to mieszkanie w ramach MDM to czy mój wujek nadal może być w nim zameldowany?

 • Piotr Strojewski

  Witam
  Żyję w związku nieformalnym. Moja partnerka ma dwójkę dzieci i ja również mam dwójkę dzieci. Czy jako para (bez ślubu) możemy otrzymać dopłatę MDM? Dodam że chcemy wybudować dom.
  Dziękuję za odpowiedź

 • Monika

  Witam,

  Czy dotacje MdM są możliwe do zdobycia, w sytuacji nabycia mieszkania poprzez przetarg komorniczy ?

 • Przemysław

  I o to mi chodziło!
  To znaczy że jeżeli zakupię mieszkanie na kredyt ja wspólnie z Żoną to otrzymamy dopłatę z MDM?
  Ona zakupiła te mieszkanie wraz z ojcem swoim, nie teściem.

 • Jeżeli żona zakupiła mieszkanie razem z teściem, oznacza to, że była jedynie ułamkowym właścicielem nieruchomości.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw
  – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków
  (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Przemysław

  Witam serdecznie!
  Wraz z Żoną planujemy zakupić mieszkanie w programie MDM ale mamy jedną wątpliwość.
  Żona wraz z teściem w 2007 roku zakupili na kredyt kawalerkę w której razem mieszkaliśmy.
  Niestety, sytuacja finansowa moja i Żony zmusiła Nas wtedy do sprzedaży tego mieszkania w 2009 roku.

  Obecnie chcemy ponownie kupić dla nas mieszkanie, ale czy łapiemy się na MDM skoro Żona w przeszłości zakupiła mieszkanie na kredyt?
  Mieszkanie zostało zakupione na nią i na teścia, ja nie byłem kredytobiorcą/ wpisanym w akt notarialny.

  Dziękuj e z góry za odpowiedz.
  Pozdrawiam!

 • Korespondowaliśmy w tej sprawie z Ministerstem, można zakupić w ramach programu MDM spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 • Tak, możliwość zwrotu podatku VAT została utrzymana. Limity powierzchni domu jak najbardziej obowiązują.

 • Dodałem informację pod Pańskim drugim komentarzem.

 • Jeżeli umowa będzie jedynie na Pana, może Pan nie rozszerzać współwłasności mieszkania i podpisać akt samemu.

 • Jeżeli wymieniona połowa lokalu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny
  beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Łukasz

  Witam,

  czy w ramach MDM na pewno finansowany jest również zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Nie wynika to wprost z art. 3 pkt 1 ustawy. Jaka jest praktyka w tym zakresie?

  Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Łukasz

 • Tomasz

  Witam, czy po wrzesniowej nowelizacji dalej utrzymany jest zwrot podatku vat od materiałów budowlanych przy nadbudowie domu jednorodzinnego? czy przy zwrocie podatku vat są obowiązujące limity do powierzchni domu?

 • Dominika

  Ale pytanie mam czy jesli wezme mdm jako singiel.nastepnie wezme slub a dop potem jest odbior nieruchomosci to czy moge sam podpisac akt notarialny?przyszla zona nie chce widniec w akcie ani jako wlasciciel mieszkania.czy tak moze byc?

 • Dominika

  Tylko chodzi mi czy ja sam moge podpisac ten akt.nie chce dawac darowizny przyszlej zonie.i ona tez nie chce uczestniczyc w tym dlatego myslalem ze jak przed slubem podpisze umowe to bedzie to moj kredyt.czy tak moze byc?

 • Piotr

  witam. dostałem w formie darowizny udziały stanowiące 50% lokalu mieszkalnego ,które następnie sprzedałem. czy przy zakupie mieszkania mogę skożystać z programu ?

 • Jeżeli ślub będzie po podpisaniu umowy kredytowej, nie powinno być problemów. Akt notarialny mogą już Państwo podpisać jako para, ale pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie
  zgody, dopiero drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Witam. Darowizna w postaci gruntów nie będzie problemem. Jeżeli f-ry są wystawiane jedynie na Pana, Pan sam wystąpi o zwrot podatku VAT.

 • Różnica pomiędzy braniem kredytu jako narzeczeństwo a małżeństwo jest taka, że w przypadku narzeczonych jedynie jedna osoba jest właścicielem mieszkania nabytego w ramach programu MDM. druga osoba jedynie wspomaga zdolność. Kwota dopłaty nie zmieni się, jeżeli wezmą Państwo ślub.

  Nie może Pan skorzystać z kredytu jako singiel ze względu na swój wiek. Jeżeli nie wezmą Pańśtwo ślubu, z programu będzie mogła skorzystać Pana narzeczona i otrzymać dofinansowanie jako osoba samotnie wychowująca dwoje dzieci. Pan jedynie wspomoże zdolność kredytową, ale nie zostanie Pan właścicielem mieszkania.

 • Różnica pomiędzy braniem kredytu jako narzeczeństwo a małżeństwo jest taka, że w przypadku narzeczonych jedynie jedna osoba jest właścicielem mieszkania nabytego w ramach programu MDM. druga osoba jedynie wspomaga zdolność. Kwota dopłaty nie zmieni się, jeżeli wezmą Państwo ślub.

  Odnośnie dopłaty po urodzeniu dziecka. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Kredytobiorca powinien być świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  „[§ 1],
  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej,
  poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego
  lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
  nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  [§ 2]
  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego
  podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

  [§ 3]
  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.„

  ART. 297 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 KODEKS KARNY
  (DZ.U. Z 1997 R. NR 88 POZ 553, Z PÓŹN. ZM.)

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/ przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Justyna

  Dzień Dobry, jestem w 6 miesiącu ciąży i wraz z narzeczonym chcemy kupić mieszkanie. Nurtują nas tylko 2 sprawy. 1. czy jest jakakolwiek różnica w dopłacie dla narzeczeństwa a małżeństwa? (razem posiadamy zdolność kredytową, potwierdzone telefonicznie w Expanderze) czyli czy dopłata zmieni się jeżeli weźmiemy ślub? drugie pytanie: jeżeli kupimy nieruchomość jeszcze jak będę w ciąży to czy kilka miesięcy później po narodzinach dziecka otrzymamy dodatek? czy będzie on należny dopiero po narodzinach 3ego dziecka? z góry dziękuję

 • sebo b__

  Witam chcialbym wziasc kredyt z mdm jestem kierowca ciezarowki mam 1280 zl podstawy i ok 4000 tys diety chcialbym kredyt wziac wraz z dzieckiem czy przy takich zarobkach mam szanse?

 • Piotr

  Witam, czy jest możliwość żeby skorzystać z MDM bez wkładu własnego – zamiast odkładać pieniądze na konto by był wkład własny od razu spłacać kredyt?

 • Leszek

  Witam z żoną budujemy dom jednorodzinny (pow 90 m2) na własnej działce metodom gospodarczą. Pozwolenie na budowę wydane w zeszłym roku na obojga małżonków. Faktury zakupu Vat są wystawiane z reguły Tylko na mnie (czy urząd skarbowy nie będzie wymagał faktur na obojga inwestorów). Drugie pytanie dostaliśmy od rodziców w darowiźnie grunty orne o powierzchni 3 ha-( w ustawie mówi się tylko o budynkach mieszkaniowych itd-to chyba nie będzie uniemożliwiało wnioskowania o zwrot różnicy Vatu?)

 • luki

  Witam , ja mam 38 lat , moją narzeczona 33 która z pierwszego małżeństwa ma syna a wspólnie też mamy syna , czy jest możliwośc skorzystania z mdm , czy musimy być małżeństwem.Czy sam mogę na siebie wziąść ze względu na zdolnosc kredytową czy wspólnie ze wzgledu na wiek?

 • jatoja

  wystarczy spisać z właścicielem nieruchomości jedną umowę gdzie jest zapisane że dają Państwo tą zaliczkę, a dla banku sporządzić drugą umowę gdzie nie ma mowy o tej zaliczce 🙂

 • Piotr

  Witam w ubiegłym roku wraz z małżonką skorzystaliśmy z MDM na zakup mieszkania, w czerwcu 2015 urodziło nam się drugie dziecko. Czy możemy liczyć na 5% dopłatę z tego tytuły.

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka powinien Pan poinformować bank o zamiarach i uzyskać stosowną zgodę, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego Pana do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Filip

  W takim razie jeśli ja jako właściciel wyrażam zgodę, to bez problemu mogę iść z żoną zameldować Ją do Urzędu Gminy?

 • Ustawa nie zawiera takiego doprecyzowania.

 • Bank zawsze policzy tą kwotę jako wkład własny.

 • Filip

  ok, jeszcze sprawa zameldowania.
  Kto określa czy zameldowanie żony „nie spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.” Do kogo należy się udać, aby uzyskać informację odnośnie powyższego i bez problemu móc zameldować żonę?