Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Ania

  A czy możliwe jest zawarcie takiego zapisu w umowie, który sprawi, że bank nie policzy tej kaucji jako wkładu własnego i wraz z dotacją z MDM przesłane zostanie 100% kwoty na konto właściciela a kaucję zwróci właściciel?

 • Filip

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w takim razie powinienem poinformować bank przed zaciągnięciem kredytu o takiej chęci, czy dopiero „po ślubie”?
  Jak doczytałem forma darowizny na stopie pokrewieństwa – mąż-żona nie podlega opodatkowaniu, także opłaty są zerowe czy się mylę? Jakiej kwoty może zażądać notariusz przy załatwieniu takiej sprawy?

 • Proszę poinformować bank po ślubie. Koszt notariusza to około 500 PLN + 100 PLN za aktualizację księgi wieczystej.

 • Filip

  Dziękuję za informację. Bank powinienem poinformować od razu przy chęci wzięcia kredytu, czy „po ślubie”? Jak doczytałem darowizna „pierwszego pokrewieństwa” – mąż-żona nie jest opodatkowana i nie trzeba nic płacić, a orientujecie się jakie są koszty notarialne?

 • Jeżeli to Pan będzie głównym kredytobiorcą i beneficjentem programu MDM, umowa z deweloperem powinna być na Pana.

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Po ślubie może Pan więc rozszerzyć współwłasność bez konsekwencji utraty dofinansowania.

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka powinien Pan poinformować bank o zamiarach i uzyskać stosowną zgodę, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny
  własności nieruchomości z majątku osobistego Pana do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Niestety nie. Jeżeli limit powierzchni użytkowej przekracza wyznaczona wartość (100 m2 lub 110 m2 w przypadku trójki lub większej liczby dzieci) – nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Filip

  witam, będę brał kredyt z MDM tylko na siebie. Umowa z deweloperem może być podpisana na mnie i narzeczoną w przypadku wzięcia kredytu tylko na siebie? Umowę chcemy podpisać do końca tego miesiąca. Planujemy ślub na sierpień przyszłego roku, czy w momencie zawarcia związku małżeńskiego można od razu przepisać połowę mieszkania na obecną już wtedy żonę żeby też była współwłaścicielką? Mieszkanie ma być wybudowane do czerwca przyszłego roku. Także czy można zameldować narzeczoną w tym mieszkaniu? Dzięki i pozdrawiam 🙂

 • Niestety nie. jeżeli limit powierzchni użytkowej przekracza wyznaczona wartość (100 m2 lub 110 m2 w przypadku trójki lub większej liczby dzieci) – nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Jeżeli Pani oraz mieszkanie spełniacie wymogi programu MM – to tak.

  Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w
  ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego
  na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Własność może zostać przekazana po zakończeniu inwestycji.

 • Majka

  Witam, mam zamiar kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Właścicielem mieszkania jest zakład pracy w którym pracuję i z tego tytułu przysługuje mi upust w wysokości 20% na zakup tego mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

 • Także nie, ale z innej przyczyny. Na postawie 11 ust. 3 pkt 1 w przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu. Tutaj byłyby 2 takie osoby.

  Proponuję przeprowadzić sprawę prościej. Kupcie Państwo dom od rodziców, a oni ze środków pozyskanych od Państwa spłacą pozostałe dzieci.

 • Narzeczona

  A czy własność mieszkania, może być przekazana przed zakończeniem inwestycji i odbiorem mieszkania?
  Oddanie inwestycji, którą jestem zainteresowana planowane jest na grudzień 2016r, ślub mam w maju 2016r.

 • W niektórych bankach można skredytować także opłaty dodatkowe (np. prowizję za udzielenie). Na opłaty notarialne trzeba już jednak dysponować własnymi środkami.

 • Niestety nie. Jeżeli chcą Państwo otrzymać mnożnik 15% związany z wychowywaniem dziecka, głównym kredytobiorcą i beneficjentką programu MDM powinna być Pani.

 • Stan mieszkania nie jest problemem, ale brak księgi wieczystej już tak.

 • Po zakupie mieszkania? Niestety nie.

 • Polecam np. sekcję Dokumenty na naszej stronie.

 • NIe. Beneficjentami programu MDM i właścicielami mieszkania może być jedynie osoba samotna (singiel) lub małżeństwo. Nie ma natomiast problemu, aby teściowa wspomogła Państwa zdolność, ale nie była właścicielka mieszkania. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Witam. Kredyt w ramach programu MDM można przeznaczyć jedynie na zakup domu lub mieszkania. Nie ma możliwości, aby ta kwota została wpłacona na Pani konto. Wykończenie lub remont mieszkania może Pani wykonać za pomocą innego kredytu, poza programem MDM, w czym oczywiście możemy pomóc.

 • W art 2. Ustawy zdefiniowane jest pojęcie nabywcy mieszkania:

  ” nabywca – oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim, uzyskujące finansowe wsparcie na zasadach określonych w ustawie”

  Art 6. ust 5:

  „1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.”

 • Owszem, jest taka możliwość.

 • Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby
  co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub
  posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z
  dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z
  nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie
  Mieszkanie dla Młodych.

  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Jeżeli ślub nastąpi po przekazaniu własności mieszkania – nie trzeba będzie zwracać dofinansowania. Jeżeli przed, będzie Pani musiała zwrócić dopłatę.

 • Wysłałem zapytanie do Ministerstwa, otrzymałem jedynie enigmatyczną odpowiedź: „Tak”. Poprosiłem o rozwinięcie tematu w postaci odpowiednich podstaw prawnych.

 • Ania

  Witam, chciałam zapytać o następującą rzecz. Znalazłam mieszkanie, które chciałabym zakupić w ramach MDM na rynku wtórnym (sprawdziłam już u doradcy finansowego, że spełniam warunki i mam wystarczającą zdolność kredytową). Problem jest taki, że właściciel nie chce sprzedać mieszkania w tym roku (jest to spadek i z ostatnim dniem grudnia tego roku mija 5 lat od otrzymania spadku) więc w ramach zapewnienia, że jestem zdecydowana na zakup, chciałby pobrać kaucję (zaliczkę, zadatek?) w wysokości 10% wartości mieszkania. Dysponuję taką sumą, natomiast chciałabym docelowo wykorzystać ją na odświeżenie mieszkania i jego doposażenie, a wymagane 10% wkładu własnego pokryć z dofinansowania MDM. Czy istnieje zatem możliwość, żeby wpłata ta była zwrotna? Czy jest to kwestia sformułowania umowy wstępnej, czy też decyzji banku?

 • Tomek

  Otrzymałem informację od konsultanta Open Finance (tylko telefoniczną, więc niepotwierdzoną), że jeśli mamy z żoną dwójkę dzieci i chcemy kupić pół bliźniaka (rynek pierwotny), to możemy ubiegać się o dofinansowanie nawet jeśli powierzchnia przekracza 100m (wynosi 136m), bo otrzymamy wtedy mniej – nie 10%, ale może 8%… Czy to prawda.

 • Tomek

  Usłyszałem od doradcy Open Finance -niestety tylko przez telefon, że jeśli mam z żoną dwójkę dzieci i chcemy kupić pół bliźniaka rynek pierwotny), to nawet jeśli powierzchnia przekracza 100m (wynosi 136m) możemy starać się o dofinansowanie i otrzymamy częściowe – nie 10%, ale może 8%… Czy to prawda?

 • kracek

  Mam podobną sytuację. Rodzice w drodze darowizny chcą przekazać mi i dwójce mojgo rodzeństwa dom. Każdy z nas dostanie więc po 1/3 udziału. Wartość całej nieruchomości to ok 240tyś zł. Czy w takim wypadku mogę odkupić pozostałe 2/3 z wykorzystaniem programu MDM?

 • marzena26@

  witam chcemy kupić mieszkanie z rynku wtórnego w MDM ale niewiem czy opłaty notarialne i skarbowe,można podciągnąć pod ten kredyt?czy już z własnych pieniążków?:( Proszę o pomoc!!! Dziękuję

 • Marta

  Witam wraz z narzeczonym zamierzamy kupić mieszkanie (rynek wtórny). Mam dziecko z pierwszego związku mój narzeczony nie jest ojcem biologicznym ani nie ma przysposobionej mojej córki. Czy jeżeli on jest głównym kredytobiorcą a ja współkredytobiorcą to zaliczą moją córkę również do dofinansowania? tzn czy otrzymamy 15 % dofinansowania czy tylko on wnioskując o dofinansowanie jako singiel?

 • Tomasz

  Witam,zamierzam kupić mieszkanie w kamienicy (rynek wtórny). Aktualnie nie ma w mieszkaniu łazienki (brak jej również w księdze wieczystej). Oczywiście dostęp do ubikacji jest zapewniony ze strony wspólnoty. Ubikacja znajduje się na półpiętrze. Po zakupie planujemy od razu adaptację części kuchni na łazienkę. Czy na takie mieszkanie jest możliwość otrzymania wsparcia z Mdm ?
  Dziękuję i pozdrawiam

 • majkel

  Dzien dobry, Czy powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego jest liczona z kondygnacją z piwnicą/garażem?

 • maecin

  kupiłem mieszkanie od dewelopera czy mogę starać się odofinansowanie dla młodych małrzeństw

 • Em

  Dzień Dobry.
  Bardzo proszę o wskazanie miejsca w sieci, gdzie mogę znaleźć ustawę MDM na rynek wtórny?

 • Maciek

  Witam, czy tesciowa moze byc w jakiejs czesci np. 30pct wspolwlascicielem nowego mieszkania i dalej bysmy jako malzenstwo spelniali warunki MDM.? Jako osoba starsza musimy sie nia zaopiekowac i skorzystac z jej srodkow finansowych.

 • MIchał

  Dziękuję za odpowiedź. Proszę o wskazanie artykułu ustawy, z którego wynika wniosek, że drugi kredytobiorca nie może być współwłaścicielem mieszkania. Uważam, że nie zostało to wprost napisane w ustawie….

 • luki

  Witam , czy z programu mdm mozna zakupić mieszkanie , dom z licytacji komorniczej?

 • Eva

  Witam,

  W trakcie byłego małżeństwa na zasadzie wspólnoty małżeńskiej byłam współwłaścicielką mieszkania.
  W wyniku rozwodu mieszkanie zostało wyłączną własnością byłego, jestem również wykreślona z KW, nie posiadam aktualnie tytułu prawnego do żadnego mieszkania.
  Czy w związku z tym mogę ubiegać się o dopłatę (jestem w trakcie poszukiwania mieszkania)?

 • Narzeczona

  Witam,
  Mam pytanie. Chcialabym skorzystac z programu MDM i wziąć kredyt na mieszkanie, ktore zostanie dopiero odebrane pod koniec przyszlego roku.
  W miedzy czasie zamierzam wzias slub z osoba, ktora juz posiada wlasne mieszkanie. Czy wiaząca w tej sytuacji jest data zawarcia umowy kredytowej ( bede wtedy singlem bez mieszkania), czy data odbioru mieszkania ( bede wtedy mezatka).
  Z góry dziekuje za odp

 • ok, fakt, w porównaniu z dopłatą, zwłaszcza przy większej liczbie dzieci rzeczywiście wygląda to blado

 • slavio

  art 21 ustawy pkt 3 precyzuje dokladnie jaki to limit – srednio 70 m2 * 3.984 zł = 278.880 zł * 12,195 % = 34.009,42 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obl. premi gwarancyjnej od wkladow oszcz. ….) tak wiec w porownaniu do doplat do mieszkan to slabiutku wyglada ta pomoc panstwa

 • Niestety nie. Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. U Państwa wkład własny wynosiłby dokładnie 50%, po odjęciu dofinansowania warunek 50% LTV nie zostałby zachowany.

 • Paweł84

  I jeszcze jedna sprawa do wyjaśnienia. Żona posiada 1/2 udziału w mieszkaniu. Czy możemy skorzystać z dopłaty na wykup drugiej połowy udziałów w mieszkaniu? wówczas stalibyśmy się właścicielami 100% udziałów w mieszkaniu.

 • Jeżeli chciałby Pan zakupić dom (nie mówimy o budowie na Pańskiej działce) wówczas istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu MDM.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (tym właśnie będzie zamówienie budowy domu na pana działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Paweł84

  Szanowni Państwo, czy posiadając własną działkę i dwójkę dzeci mogę skorzystać z dopłaty MDM w przypadku kupna, zlecenia wykwalifikowanej firmie budowlanej (np jakiemuś developerowi) budowy domu „pod klucz”. Czy w takim przypadku dopłata będzie do zakupu domu, czy będze w formie zwrotu części VATu za materiały budowlane?

 • W ramach programu MDM można jedynie nabyć dom lub mieszkanie, obawiam się, że powstałego zadłużenia nie można będzie sfinansować w ramach programu MDM.

 • Kamill

  Witam, chcemy kupić mieszkanie z rynku wtórnego koszt mieszkania to 215 tys + 80 tyś spłaty do wspólnoty (podejrzewam że zadłużenie poprzedniego właściciela), łącznie 295 tysięcy złotych. Czy w takim wypadku możemy z żoną starać się kredyt z mdm na 295 tysięcy? Dzięki

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  Odpowiadając na Pani pytanie – może Pani skorzystać z programu MDM. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub
  posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z
  dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z
  nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie
  Mieszkanie dla Młodych.

  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • martyna

  nie ma sprawy 🙂 będę się upominać o odpowiedź 😉 pozdrawiam

 • Jeżeli nie odezwę się w ciągu max 2-3 dni, serdecznie proszę się przypomnieć. Obecna liczba zapytań odrobinę nas zaskoczyła. 😉

 • martyna

  Będę czekać na odpowiedź 🙂

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, zdolność mogą Państwo odpowiednio obniżyć (np. decydując się na droższe mieszkanie)

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast właścicielem mieszkania

 • Proszę pozwolić mi zweryfikować temat.

 • Rozdzielność majątkowa nie ma znaczenia w przypadku programu MDM, jeżeli żona ma mieszkanie, z programu niestety nie możecie skorzystać Państwo oboje.

 • Będzie Pani brana pod uwagę, gdyż małżeństwa wg art. 6 Ustawy MDM biorą kredyt wspólnie. Wymieniony żyrant powinien jednak uprościć sprawę. Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej
  zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli nie została pani przekazana własność mieszkania, bez problemu może Pani skorzystać z programu MDM. Również w przypadku ew. odziedziczenia mieszkania (czego oczywiście nie życzymy) proszę sienie martwić. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku otrzymania innej nieruchomości w spadku.

 • Kasa jest, a i sam proces powinien trwać krócej. Ma Pan szczególnego pecha albo rzeczywiście Pańskie wnioski dot. wymienionego analityka są poprawne.

 • Sławomir Kocur

  powinienem dodać, że posiadamy rozdzielność majątkową. Nie jestem właścicielem mieszkania Żony. Żona nie byłaby właścicielem mojego mieszkania

 • martyna

  w nowelizacji art. 3 brzmi:
  „Art. 3. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem
  w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania;
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na
  podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”
  Nie ma tam informacji o zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 🙁

 • Z Pańskiej wypowiedzi zrozumiałem, że żona posiada mieszkanie. W takim razie nie może Pan skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie art 6 Ustawy, małżeństwa biorą kredyt w ramach programu MDM wspólnie.

 • Sławomir Kocur

  szanowni Państwo,
  nie jestem właścicielem mieszkania ale jestem kredytobiorcą na mieszkanie Żony. Czy mogę przystąpić do MDM w celu zakupu mieszkania gdzie byłbym jedynym właścicielem

 • Po upływie 5-ciu lat od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM może Pani zostać właścicielką innego domu lub mieszkania bez konsekwencji konieczności zwrotu dofinansowania. Nie musi Pani zwracać dopłaty, jeżeli nowe mieszkanie uzyskała Pani na drodze darowizny (dotyczy to także wymienionego okresu karencji 5-ciu lat).

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu, więc sam dom można zakupić w ramach MDMu.

  Remont, jak napisał Pan Dawid, należy jednak przeprowadzić w ramach własnych środków lub przy pomocy innego kredytu, poza programem MDM, w czym również możemy Państwu pomóc.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Rozumiem, że chodzi o ew. kwestię zwrotu dofinansowania po zmianie wielkości powierzchni użytkowej. Proszę się nie niepokoić, nic takiego Państwo nie grozi (tzn. po remoncie nie trzeba będzie zwracać dofinansowania).

  Wszystkie warunki potencjalnej konieczności zwrotu dopłaty MDM zostały wymienione w art. 14 ustawy. Nie ma wśród nich takiego, który nakazywałby zwrot dofinansowania w przypadku zwiększenia powierzchni użytkowej domu nabytego w ramach programu MDM.

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi oddzielne mieszkanie, to niestety nie można skorzystać z programu MDM, w innych przypadkach jak najbardziej ma Pan rację.

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Czytam przy okazji innych komentarzy o Pańskich perypetiach i niestety przykro mi, że nie możemy pomóc.

 • Niestety nie.

 • Prośba o rozwinięcie tematu, sam korzystałem z możliwości odliczenia VATu (około 3 lat temu, czyli jeszcze przed MDMem) i nie było mowy o żadnym górnym limicie kwoty odliczenia.

 • Może Pani skorzystać z programu MDM przy zakupie innego mieszkania, jeżeli wychowuje Pani roje lub więcej dzieci. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  W innym przypadku, jak napisał poniżej Pan Dawid – nie ma takiej możliwości.

 • Tak.

 • Nie. Kredyt jest wyłącznie na nieruchomość. Na remont i adaptację należy wziąć osobny kredyt.

 • Można kupić wyłącznie dom z powierzchnią użytkową do 110m2.

 • Z tego co przepisy stanowią to tak. 🙂 Nie posiadacie prawa do całości domu lub mieszkania, więc nie powinno być problemu.

 • Niestety nie.

 • askumaba

  Witam! jestem samotną matką z 3 małoletnich dzieci. Jestem właścicielką mieszkania. W planach mam zakup większego mieszkania (oczywiście sprzedając obecne, mniejsze)Mam 40 lat. Czy mogę skorzystać z kredytu MDM?

 • mgi80

  Mam pytanie: Czy mam szanse na dofinansowanie w ramach program MdM gdy jestem jeszcze żonaty (ale żona wyjechała za granicę i już nie wróci…czyli jestem przed rozwodem. mniejsza z tym) natomiast mam rozdzielność majątkową i mieszkanie brałbym na siebie w 100%. ? Ktoś miał taki przypadek? Jak to zgłaszać: jako singiel? czy inaczej?” Prosze o pomoc w tej kwestii.

 • Michał

  Witam. Czy możliwe jest wzięcie kredytu wspólnie z partnerką (bez związku małżeńskiego) i zapisanie mieszkania jako własność wspólna ?
  Nowelizacja ustawy mówi, że kredyt można wziąć z dowolną osobą, jeśli nie ma się zdolności kredytowej. My zdolność posiadamy… Dodatkowo ustawa nie mówi nic o czy obie osoby przystępujące do kredytu mogą być właścicielami.
  Proszę o odpowiedź

 • Anna

  Gdzieś wcieło mój komentarz wiec ponowie:
  Witam serdecznie.
  W związku ze zmianą w programie (możliwość dodania żyranta niespokrewnionego) zastanawiamy się z mężem nad kredytem.
  Mamy
  jednak jeden problem. Mąż ma dobry BIK ja niestety nie. Obecnie nie
  posiadam dochodów które by „liczyły” się dla banku, dlatego też aby
  podwyższyć zdolność kredytową był by żyrant.
  Czy w związku z tym że
  ja nie będe dostarczała żadnych zaświadczeń itp. o dochodach będe brana
  pod uwagę podczas sprawdzania wiarygodności kredytowej i czy będzie to
  jakiś problem podczas ubiegania się o dofinansowanie?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Anna

  Witam serdecznie.
  W związku ze zmianą w programie (możliwość dodania żyranta niespokrewnionego) zastanawiamy się z mężem nad kredytem.
  Mamy jednak jeden problem. Mąż ma dobry BIK ja niestety nie. Obecnie nie posiadam dochodów które by „liczyły” się dla banku, dlatego też aby podwyższyć zdolność kredytową był by żyrant.
  Czy w związku z tym że ja nie będe dostarczała żadnych zaświadczeń itp. o dochodach będe brana pod uwagę podczas sprawdzania wiarygodności kredytowej i czy będzie to jakiś problem podczas ubiegania się o dofinansowanie?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Marta

  Mam pytanie, czy jeśli moja babcia (nadal żyjąca) w swoim testamencie zapisała mi swoje mieszkanie, to przed jej śmiercią mogę bez problemu wziąć kredyt z dofinansowaniem? Do momentu, gdy babcia żyje, ja nie jestem właścicielem tego mieszkania?

 • Karol

  chcesz kopic i robią ci pod górkę czekam już 3 miesiące aż szanowny BGK powie ze da mi dopłatę gdzie bank który będzie kredytował resztę zrobił decyzje po 2 tyg , ciągłe pytanie jakieś papiery itp nawet kazali mi wysłać nowy skan dowodu osobistego w kolorku i musiał być rozciągnięty na cała stronę A4 to jest kpina !! co chwilkę muszę dosyłać to samo zaświadczenie o zarobkach bo K>>>> jak by coś się zmieniło !! fajnie ze dopłata jest i ze nawet te 18 tys zł daje już swoje jak robią ci człowieku pod górkę bo trafiłeś na jakiegoś nazistę-analityka który co chwilkę ma jakiś problem luz żona mu nie daje (o ile ja ma) kolega zaś czekał 6 miesięcy wiec jeszcze 3 mi zostały wiec życzę wytrwałości o otrzymaniu dopłaty.
  ps: wydaje mi się ze porostu nie maja kasy i przeciągają dotacje.

 • Judyta

  Witam, chciałam się dowiedzieć jak wygląda sprawa zakupu kolejnego mieszkania? załóżmy, że po dotacji z MDM’u będę chciała kupić kolejne mieszkanie. Czy jest jakiś okres w czasie którego kupno kolejnego mieszkania wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z dofinansowania na pierwsze z mieszkań z MDM?

 • Ja2015

  Witam czy MDM można otrzymać w przypadku gdy dom z rynku wtórnego jest do remontu nie ma łazienki i czy w takiej sytuacji do kredytu hipotecznego można dobrać sobie jakaś kwotę na przeprowadzenie remontu?

 • tom3

  tom3
  Czy kupując dom na rynku wtórnym do 110 m2, wymagający remontu i po wykonaniu tego remontu powierzchnia użytkowa wzrośnie powyżej ustalonego limitu, czy ma to jakiś wpływ na otrzymaną dopłatę. Dotyczy rodziny wychowujacej 3 dzieci.

 • Młodziak

  Witam serdecznie, czy w sytuacji kiedy żona posiada prawo do 1/4 domu
  jednorodzinnego – możemy ubiegać się o dofinansowanie z programu MDM ??

 • Bolek

  Doczytałem nowe zasady. Faktycznie dodatkowa dopłata pojawia się dopiero po urodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka i wynosi tylko 5%. Nic tu się nie zmieniło. Miałem nadzieję, że urodzenie drugiego dziecka według nowych zasad daje taki sam efekt skoro kolejny próg dopłaty pojawia się już przy drugim dziecku.

 • slavio

  Dziękuję za wskazówki, chyba w moim przypadku racjonalnym było by zadawanie pytań na forum typu Dom dla Młodych MDM 🙂

 • slavio

  Tak nie ma limitu wartości budowy domu – jest limit maksymalnego odliczenia VAT-u, W moim przypadku mówimy o budynku inteligentnym pasywnym – wiec musi kosztować. Pozdrawiam

 • slavio

  Tak jak Pani słusznie zauważyła w nowelizacji ustawy zabrakło tzw myślenia do przodu i nie wstawili kluczowej poprawki, z ciekawości dodam, że obdzwoniłem całe ministerstwo w warszawie (celowo z małych liter) i po przerzucaniu się odpowiedzialnością kto winien odpowiedzieć na moje pytanie (przyznam szczerze do tej pory nie wiedziałem na co idą moje podatki – ale po przynajmniej 10 -ciu przekierowaniach juz wiem, tam jest tyle zatrudnionych osób że same gubią się w tym co kto ma robić). Cała historia z Ministerstwem – twórcą ustawy zakończyła się komentarzem – Szanownej Pani w sekretariacie, ” odpowiadamy tylko na pytania zadane na piśmie – proszę wysłać maila” – było to na początku sierpnia, od tego czasu puściłem im ze 4 przypomnienia i cisza. Po prostu traktują swoich podatników niepoważnie – wiec szukam rozwiązania za pomocą portali tematycznych jak na przykład MDM. Dziękuję za próbę odp. na moje pytanie – chyba jestem zmuszony nie ryzykować i wybrać dłuższą drogę tj. pozowlenie na budowę.

 • Ja2005

  Czyli to kolejny bubel dofinsowujący nie tych, którzy są naprawdę w potrzebie i mieszkają w trudnych warunkach … smutne ale prawdziwe

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Jeżeli wymienione 3/38 spadku stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej
  troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Od 01.09 można ubiegać się o kredyt w ramach programu MDM na sfinansowanie zakupu lokalu na rynku wtórnym.

  Limity o których Pani wspomniała, czyli 100/110 m2 dotyczą powierzchni użytkowej domu.

 • Ja2005

  Czy moja siostra wraz z mężem i dwójką dzieci mieszkająca w tej chwili w mieszkaniu 30 m2 , spłacająca kredyt na to mieszkanie moze starać się w MDMie o dofinansowanie z myślą o zamianie na większe ?

 • Jeżeli posiadają Państwo mieszkanie (nawet, jeżeli właścicielem jest jedno z Was), nie możecie niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • gg

  Witam mam pytanie – może głupie ale jednak.. Mam męża i dziecko roczne i kredyt na mieszkanie na mnie. Czy możemy w jakiś sposób wziąć kredyt z mężem na MDM?

 • Beata G

  Dzień dobry
  mam 31 lat. Jestem w związku małżeńskim, na razie nie mamy dzieci. Czy mogę starać się o dofinansowanie mając jakiś udział w spadku po ojcu? Nie pamiętam dokładnie ale to chyba 3/38 ( połowa jest mamy a połowa mamy i 5 rodzeństwa). Czy można się starać o dofinansowanie na dom z drugich rąk? I czy te 100/110 m jest powierzchnią bezwzględną?

 • No problem, polecamy się.

 • jas

  dziękuję

 • jas

  Serdecznie witam.
  Czy kupując mieszkanie z mdm jako singiel mogę w nim zameldować moją partnerkę.
  oraz
  Czy kupując mieszkanie z mdm jako singiel mogę np. po roku gdy weźmiemy ślub wprowadzić ją na równych zasadach właścicielstwa i współkredytobrania do tego mieszkania

  pozdrawiam

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie jednak właścicielem mieszkania.

  W Państwa przypadku sugeruję, aby to narzeczona wystąpiła o kredyt z dopłatą w programie MDM. Jako osoba wychowująca dziecko otrzyma korzystniejszy mnożnik niż Pan (15% zamiast 10%)

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli przynajmniej trójka z wymienionych dzieci ma poniżej 25 lat i uczy się, mogą Państwo bez problemu skorzystać z programu MDM, nawet jeżeli posiadalibyście nieruchomość lub mieli powyżej 35 lat.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

  O kredyt możecie ubiegać się Państwo w dowolnym banku, który podpisał umowę z BGK lub za pośrednictwem strony:http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chodzi chyba o dwie kwestie. Po pierwsze – dofinansowanie w związku z urodzinami 3-go lub kolejnego dziecka. Nowelizacja nic w tym temacie nie zmieniła. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/ przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Druga kwestia dotyczy zmian mnożników dofinansowania. Nowelizacja wprowadziła możliwość otrzymania korzystniejszego dofinansowania dla beneficjentów wychowujących przynajmniej dwoje dzieci. W poprzedniej wypowiedzi chodziło mi o to, że jeżeli ktoś już skorzystał z programu MDM, a chciałby teraz otrzymać ew. wyrównanie z uwagi na korzystniejsze mnożniki – to nie ma takiej możliwości, gdyż dofinansowanie jest wyliczane na moment wnioskowania o kredyt, a dana osoba korzystała już przecież z programu MDM.

 • jas

  Serdecznie witam. Chciałem zapytać o własność mieszkania korzystając z mdm, A DOKŁADNIE CZY: jeżeli wraz z partnerką (oboje 25 lat) bez formalnego związku chcemy zakupić mieszkanie (partnerka posiada jedno dziecko z wcześniejszego zakończonego związku) oboje w równych procentach będziemy właścicielami mieszkania czy właścicielem może być tylko jedna z osób.

 • Justyna

  Dzien dobry mam pytanie z mezem prowadzimy swoje dzialalnosci gospodarcze nie posiadamy swojego domu i mamy 4 DZIECI czy mozemy starac sie o kredyt z dofinansowaniem i gdzie
  mozemy sie po niego udac

 • Tak. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Paweł

  Mam kupione od gminy mieszkanie z bratem, wspólnie jesteśmy właścicielami. Czy mogę jako singiel skorzystać z MDM?

 • Bolek

  Chyba odpowiedź nie dotyczy zadanego pytania. Zgodnie z zasadami zarówno nowymi jak i starymi istnieje możliwość dodatkowego wsparcia po urodzeniu kolejnego dziecka. Czy w związku z wprowadzeniem zmian, dopłata będzie zawsze według nowych zasad czy według starych. Oczywiście chodzi o uczestników programu, którzy otrzymali kredyt przed zmianami.

 • Nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych
  ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu
  przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Niestety nie, gdyż posiadają Państwo dom. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • asia

  Witam
  mam dwójkę dzieci w tym jedno niepełnosprawne na które pobieram zasiłek pielęgnacyjny ,posiadam z mężem również stary dom który ma juz 90 lat otrzymaliśmy go w darowiżnie ale nie nadaje się już do remontu chcemy z mężem budować dom czy możemy skożystać z mdm

 • Aleksandra Gajos

  Witam,
  oboje z mężem przymierzamy się do zakupu domu z rynku wtórnego do 100 m, jednak jestem już współwłaścicielką jednego domu (w 1/3), czy kwalifikujemy się na dofinansowanie MdM? Mamy jedno dziecko, niepełnosprawne, czy z tego tytułu możemy uzyskać dodatkowe dofinansowanie?

 • Adrian

  Witam

  Mam Pytanie A mianowicie w 2009 roku skorzystaliśmy z żona z programu rodzina na swoim czy możemy skorzystać z MDM?? Wzieliśmy kredyt na to mieszkanie więc teoretycznie bak jest jego właścicielem a my z żona nie posiadaliśmy wcześniej żadnych nieruchomości czy mieszkań
  Dziękuje z odp

 • Niestety nie. Może Pani skorzystać z kredytu jako bezdzietna singielka i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzysta Pani z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzyma Pani kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Justyna

  Witam,
  W najblizszych dniach planuje wziac kredyt jako singiel (dokladnie jako singielka) czyli na ten moment otrzymam 10 % dofinansowania tak??? Natomiast za miesiąc urodzi sie moje pierwsze dziecko, i tu moje pytanie czy tuz po narodzinach moge wystapic o to dodatkowe 5% dofinansowania tak aby lacznie bylo 15% ?? prosze o odpowiedz

 • Marta

  ale moment moment, czytam nowelizację i wyraźnie jest w niej napisane o „wydaniu pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy”
  w czym więc problem?

 • Na to pytanie mogę kompetentnie odpowiedzieć ;-). W przypadku
  budowy domu jednorodzinnego nie obowiązuje limit cenowy 1 m.kw.

 • Marta

  w funkcjonującym stanie prawnym w pierwotnej wersji Ustawy była mowa o pozwoleniu na budowę; sądzę, że w nowelizacji obowiązującej od dziś powinno się pojawić rozszerzenie, lecz go zabrakło … myślę, że warto dopytać w banku jak oni to interpretują;
  ale ja mam do Ciebie inne pytanie – skoro piszesz o koszcie domu 500 000 to jak chcesz się zmieścić w limicie powierzchniowo – cenowym ustalonym ustawą i rozporządzeniem w sprawie limitów na dany kwartał? 😉

 • Dopłata jest wyliczana na moment wyliczania wniosku o kredyt z dofinansowaniem. Jeżeli chcą Państwo uzyskać zmianę warunków, konieczne jest złożenie nowego wniosku i rozpoczęcie całej procedury od nowa, ostrzegam jednak, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami (np. ponowna opłata za udzielenie kredytu).

 • Przykro mi, ale nie czuję się kompetentny, aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie. Polecam bardziej specjalistyczne fora, np. strony Muratora.

 • Szczerze mówiąc, polecam w tej kwestii bardziej specjalistyczne forum, np. Muratora. Nie czuję się na tyle kompetentny, aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie. W moim przypadku, kiedy budowałem dom pompę ciepła można było ująć w druku VZM.

 • Adam

  Witam. Czy jeżeli mamy przyznaną dopłatę Mdm w wysokości 15% bo wychowujemy z żoną dwoje dzieci, to mam teraz po zmianie przepisów szansę na dopłatę w wysokości 20% jak stanowi nowe prawo. Nadzieniam że kredyt mam na nowe mieszkanie którego jeszcze nie odebrałem i dopłata Mdm nie została jeszcze wypłacona deweloperów. Pozdrawiam Adam

 • Niestety nie (chyba, że wychowujecie Państwo min. troje dzieci). Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Nie, w niczym to nie przeszkadza, sprzedawca może być dowolną osobą.

 • malenstwo

  Jeżeli mąż ma przepisane tylko i wyłącznie w papierach mieszkanie po rodzicach to nie możemy juz sie starac o kredyt mdm?

 • XellosMaster

  Czy można kupić dom od rodzica ( dokładnie od Matki ) i dostać dofinansowanie ? Czy to, że sprzedawcą jest bliska rodzina w czymś przeszkadza ?

 • Słuszna decyzja, polecam próbować.

 • Ten zapis pozostał bez zmian. Kredyt w programie MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać
  sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

 • No problem, polecamy się.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Osoby, które już skorzystały z programu MDM nie mają możliwości ponownego skorzystania z programu wsparcia.

 • Oczywiście, że tak. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • kamila421

  Dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂 będziemy próbować skoro mamy 50% szans ,że przyjmą 🙂 a 50% ,że nie

 • asia

  Witam, czy po nowelizacji ustawy jest możliwe uzyskanie kredytu w ramach Mdm również na remont czy to pozostało bez zmian?

 • martyna

  Bardzo dziękuję za odpowiedź

 • KaGieS

  Dobry wieczór,
  mam pytanie, jak jest z dofinansowaniem MDMu dla małżeństw z dużą różnicą wieku – tzn kobieta lat 28, mężczyzna lat 38 – poza granicznym 35?
  pozdrawiam
  K

 • Bolek

  Czy osoby, które kupiły już mieszkanie w programie MDM mają szansę na zmianę warunków, czy dopłaty z tytułu urodzenia kolejnego dziecka rozliczane są według starych zasad. Jak ta kwestia się ma do prawa równości zapisanego w Konstytucji?

 • slavio

  witam w kontekście zawartego na stronie zestawienia grup materiałowych zadam pytanie czy pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem oraz ogrzewanie podlogowe podlegają możliwości odliczenia podatku wat w ramach MDM (nie widzę żadnej podgrupy aby przyporządkować)

  w tym miejscu zapytam również co jest bardziej oplacalne dla inwestora skorzystanie z MDM i zbieranie faktur (odliczenie różnicy w podatku np 23 a 7) czy tez zakup materiałów z usługą montażu (dostępny dla wszystkich z poza MDM) który zamienia VAT 23 na 8 i nie ma limitu odpisu ? czy to nie wychodzi na to samo a MDM jest zwykłym mydleniem oczu przez Państwo?

 • marzena26@

  Witam mam pytanie.
  Znakleżliśmy mieszkanie albo tzn.Bliżniak z rynku wtórnego w Redzie woj.Pomorskie 198 000 PLN (2 789 PLN/m2) 71mkw,mamy dwójkę dzieci 8 miesięcy i 5 lat.Jesteśmy małżeństwem ja mam 26 lat,mąż 33 czy mozemy skorzystać z dofinansowania Mdm bez wkładu własnego?Mamy trochę odłożone ale to starczy raczej na remont:( Dziękuję serdecznie za pomoc.

 • slavio

  Proszę o interpretację ustawy z dnia 27.09.2013 r (poz
  1304) o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
  młodych ludzi w zakresie rozdziału 4 „Zwrot osobom fizycznym
  niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego
  własnego mieszkania”.

  Otóż na początku wspomnę, że na moje pytanie nie potrafi
  odpowiedzieć Urząd Skarbowy w Szczecinie (miejsce w którym
  przebywam), a także ministerstwo finansów w tym krajowa informacja
  podatkowa informując przy tym iż nie są autorami ustawy do której
  się odwołuję. W związku z powyższym moje pytanie kieruję do Państwa.

  Szanowni Państwo ustawa (rozdział 4) umożliwiająca dokonanie zwrotu
  VAT (częściowego) dla osób młodych (<36lat), przy budowie
  pierwszego domu informuje w pkt. 2 iż warunkiem koniecznym do
  uzyskania tej możliwości jest realizacja przedsięwzięcia na
  podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014r. W
  odniesieniu do tego kryterium należy wspomnieć że w dniu
  28.06.2015r nastąpiła długo oczekiwana nowelizacja Prawa
  Budowlanego gdzie po wejściu w życiu nowych przepisów są możliwe
  dwa sposoby rozpoczęcia prac budowlanych: rozpoczęcie budowy
  zgodnie ze starą procedurą (z pozwoleniem na budowę) lub z nową
  (bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem). Ta druga możliwość jest o
  wiele szybsza ponieważ oszczędza kilka tygodni utraconego czasu na
  procedury. W kontekście naszej ustawy o pomocy młody – niefortunne
  odniesienie się do Pozwolenia na Budowę (prawdopodobnie autorzy nie
  przewidzieli możliwości skrócenia tej drogi – zgłoszeniem) w moim
  rozumowaniu dyskwalifikuje (choć chciałbym się mylić) wykonanie
  budowy domu jednorodzinnego na zgłoszenie a później spełniając
  wszystkie inne warunki MDM ubiegania się o zwrot osobom fizycznym
  niektórych wydatków.

  Reasumując zarówno Ja jak i wiele innych osób stoję przed trudnym
  wyborem zainwestowania w pierwsze lokum (w tym wypadku dom – nie od
  developera), czyli wyłożenie ok 500 000,00 zł i chciałbym przy tym
  uzyskać jaką kol-wiek pomoc se strony Państwa, czyli uzyskać
  częściowy zwrot VAT. Abstrahując od tego, że pomoc w tym wypadku w
  porównaniu do dopłat do kredytów czy też wcześniejszych
  nielimitowanych odliczeniach VAT w budownictwie wydaje się
  symboliczna jednakże dla mnie jak i mojej rodziny (2+2) spełniając
  pozostałe kryteria każda pomoc w "inwestycji życia"
  będzie wskazana.

  Proszę o zajęcie stanowiska.

 • Minimalny okres kredytowania w programie MDM wynosi 15 lat (ale już po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania mogą Państwo nadpłacić lub nawet całkowicie spłacić kredyt).

  Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

 • Albert

  Witam,
  Chcemy z żoną wziąć kredyt,ale na krótszy okres do 8 lat. Kwota wkłady własnego wyniesie ok 70 %.
  Czy kwalifikujemy się do programu ?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Bank kredytujący otrzymuje przelew środków z BGK 10-go, 20-go 0 ostatniego dnia każdego miesiąca. Następnie przekazuje je na konto sprzedawcy. Jeżeli tak Pani zadysponuje, kwota kredytu razem z kwotą dofinansowania może być przekazana w formie jednej transzy.

 • martyna

  witam,
  Czy kwota dopłaty przelewana jest na konto sprzedawcy w tym samym czasie co udzielony z banku kredyt? A jeśli nie to po jakim czasie od podpisania umowy kredytu jest wypłacana na konto sprzedawcy dopłata MDM? (chodzi o rynek wtórny a sprzedawcą jest osoba prywatna)

 • Niestety, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM, gdyż żona była już właścicielką mieszkania.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan również nie może skorzystać z programu, gdyż wg art 6. Ustawy małżeństwa muszą wziąć kredyt wspólnie.

 • Jeżeli byłoby to całe mieszkanie (wyodrębniona własność z własną księgą wieczystą) – tak, jak najbardziej można.

 • Niestety, tutaj bez zmian. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Niestety nie. Dopłata jest wyliczana jednorazowo wg stanu na moment wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem w programie MDM.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marzena

  Witam. Słyszałam iż zaszły zmiany w MDM. Czy dotyczą również budowy domu na własnej działce. Firma buduje dom na mojej działce.

 • Od 01.09 w ramach programu MDM będzie można nabyć także dom na rynku wtórnym. Dom powinien spełniać limity ceny i powierzchni. Limity ceny można znaleźć na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-w-iii-kwartale-2015-r/

  Limity powierzchni natomiast wynoszą 100 m2 powierzchni użytkowej lub 110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci.

 • Nie sądzę, aby trzeba było aż takiego pisma. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Jeżeli jest to umowa na czas określony, bank może nie uznać Pańskiego źródła dochodu i odrzucić Pański wniosek.

 • Iwona

  Witam,
  korzystamy z mężem z programu MDM, podpisaliśmy umowę kredytową w banku ale mieszkanie jest w trakcie budowy, nie posiadamy jeszcze aktu notarialnego i nie została przelana kwota dofinansowania. Posiadamy już dziecko i lada moment urodzi nam się drugie dziecko (przed wypłatą dopłaty). Mam pytanie czy możemy jeszcze skorzystać z dopłaty na drugie dziecko?

 • Bady Love

  Witam, Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest brat a ja mam tylko prawo dożywotniego, swobodnego poruszania się po dwóch pokojach tego domu. Czy przysluguje mi dopłata gdybym chciał kupić mieszkanie??

 • BJ

  Witam, zamierzamy z żoną kupić mieszkanie, żona przed ślubem kupiła kawalerkę, którą sprzedała w tym roku, aktualnie nie posiadamy żadnego mieszkania. czy kwalifikujemy się do programu ? bezdzietni, wiek poniżej 35lat. z góry dziękuję i pozdrawiam

 • Tomi

  Czy po nowelizacji ustawy MDM można liczyć na dotację do zakupu domu na rynku wtórnym czy dofinansowane są tylko domy z rynku pierwotnego? Jakie kryteria muszą spełniać domy aby były zakwalifikowane do programu mdm?

 • Joanna

  Witam. Posiadam 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, które otrzymałam w spadku. Czy mogę skorzystać z mdm?

 • tatuś

  Wszystko jasne a czy tworząc u notariusza pismo że matka zrzeka się przez okres kredytu dofinansowania na dziecko te 5% należy się mojej osobie ?

 • Kamila421

  Umowa jest na rok i kilka dni. Czy to zmienia sytuację?? Czy bank może nam zabronić złożyc taki wniosek do czasu upływu 3 m-cy??

 • Ad 1. Tak, ale nie więcej niż kwota otrzymanego dofinansowania.

  Ad 2. Tak, przez pierwsze 5 lat nie więcej niż 20 tys, potem może Pan spłacić ile dusza zapragnie oraz wynająć wymienione mieszkanie.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Tylko wtedy, jeżeli dzieci jest trójka. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • pytajacy

  ok, w porządku

  dziękuje za odpowiedz

  Czyli tak w ramach uściślenia

  pkt. 1. Podpisałem umowę kredytowa i już spłacam kredyt.
  Przed momentem przekazania, nie można nadpłacać, tylko spłacać normalnymi ratami odsetkowo-kapitałowymi?
  Ale gdy deweloper już wybuduje i przekaże mi mieszkanie, mogę już wtedy trochę nadpłacić sobie kredyt, nie tracąc dopłaty? tak?
  pkt. 2. np. Zakupiłem na kredyt w programie MDM mieszkanie wartości 200 tys. PLN, mój wkład własny to było 80 tys. PLN, dopłata z programu MDM wyniosła 20 tys. PLN, pozostałą cześć czyli 100 tys. PLN spłacam , czyli w przeciągu 5 lat korzystania z programu, nie mogę (Oprócz normalnych rat odsetkowo-kapitałowych???) nadpłacić dodatkowo więcej niż 20 tys. PLN kredytu?
  Natomiast po okresie 5 lat, można spłacić cały kredyt, bez względu, czy był zaciągnięty na 15, 20 czy tez 30 lat?
  Lub na przykład wynająć mieszkanie, bez konsekwencji zwrotu dofinansowania?

 • cancri

  czy małżeństwo w wieku 38 lat i małoletnimi dziećmi ma szansę na dofinansowanie?

 • cancri

  czy małżeństwo w wieku 38 lat i dziećmi 13 i 5 lat ma szansę na dofinansowanie, bo lekko się pogubiłam interpretacji. proszę tylko oodpowiedź tak lub nie

 • Natalia

  Witam, w zeszłym roku sprzedałam mieszkanie. Jeśli chciałabym kupić teraz nowe wraz z narzeczonym, to rozumiem, że przed ślubem może kupić tylko on. A jak to wygląda po ślubie i czy to się zmieni po nowelizacji?

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia
  w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • W obu przypadkach – tak. Listę możliwych sytuacji grożących utratą dofinansowania znajdzie Pan w art. 14 Ustawy. Żaden z Pańskich przypadków nie jest tam wymieniony.

 • Tomek

  Jeśli rok po skorzystaniu z MDM zechcę wyjechać za granicę celem dalszej edukacji, to czy
  1) mogę się zameldować za granicą bez obaw o utratę dofinansowania?
  2) mogę pozostając zameldowanym w nabytym przez MDM mieszkaniu i studiować za granicą bez obaw o utratę dofinansowania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Martyna

  Czy dopłata MDM z rynku wtórnego dotyczy także zakupu pierwszego mieszkania od osoby prywatnej która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

 • ok,

  pkt. 1. Podpisał Pan umowę kredytową, ale nie nastąpiło przekazanie mieszkania, deweloper dopiero je buduje, kredyt jest wypłacany w transzach. Nie może Pan nadpłacić kredytu (poza normalnymi ratami odsetkowymi), bo trzeba będzie zwrócić dopłatę.

  pkt. 2. Nastąpiło przekazanie mieszkania, otrzymał Pan np. 100 tys. PLN dopłaty. Nie może Pan nadpłacić kredytu (poza normalnymi ratami kapitałowo-odsetkowymi) w kwocie większej niż 100 tys. PLN

 • pytajacy

  A czy można by w prosty i zrozumiały sposób np. za pomocą przykładu, wyjaśnić punkt 1 i punkt 2, bym konkretnie wiedział jak uniknąć takich sytuacji? czyli jakich dokładnie sytuacji one dotyczą?

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Jeżeli dopłata stanowi 10% wartości mieszkania, wkład własny nie może przekroczyć 40%.

  Odnośnie drugiej kwestii. Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM może Pan spłacić kredyt w dowolnej wysokości, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Witam. Jeżeli została zachowana ciągłość zatrudnienia i obecna umowa ma charakter stały, nie będzie problemów. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • pytajacy

  Jak wygląda sytuacja, w momencie, gdy zaciągniemy kredyt w programie MDM po nowelizacji, z 50% wkładem własnym wartości mieszkania.
  Czy wówczas kredytowana pozostała cześć czyli 50% wartości jest zmniejszona o 10% dofinansowania, i defacto mamy do spłacenia np. przez 15 lat mamy tylko pozostałe 40%, tak?
  I druga kwestia, oczywiście caly czas po nowelizacji, czy można sobie trochę nadplacac kredyt, np w miare możliwości i przypływu srodkow większymi ratami, lub w ogole szybsza splata kredytu po 5, 6, 7 latach?
  Poprosil bym o dokładne wyjaśnienie tej kwestii, gdyż wcześniej było pytanie o możliwość np wcześniejszej splaty kredytu niż wymagane 15 lat i odpowiedzi były czysta regula z ustawy, a chciałbym mieć to wyjaśnione w prosty i zrozumialy sposób.

 • Kamila421

  Chłopak zmienił pracę i w tym momencie dostanie wynagrodzenie za drugi miesiąc pracy w zakładzie. Czy jest wymagane w MDM wpływ z nowej pracy co najmniej 3 miesiące?? Dodatkowo dodam iż chłopak po przejściu z jednej pracy do drugiej w ogóle nie ma żadnej przerwy w wpływie środków na konto. Czy mamy jakieś szanse aktualnie na kredyt??/

 • No problem, polecamy się.

 • gość

  wszystko jasne, dziękuję

 • Nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany
  każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze
  spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • gość

  ok, to po ślubie, a jeśli kredyt przed ślubem wraz z mdm, a potem ślub + dopisanie małżonki do współwłasności, to czy wtedy mdm do zwrotu?

 • Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz.
  583).

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak proszę pamiętać, że beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, co oznacza, że do ślubu nie będzie Pani właścicielką wymienionego mieszkania.

 • To z programu MDM może skorzystać jedynie Pan. Co gorsza, po ślubie straci Pan możliwość udziału w programie MDM, gdyż żona będzie posiadała mieszkanie, a wg art. 6 Ustawy małżeństwa biorą kredyt wspólnie.

 • gość

  a co jeśli narzeczona posiada już spółdzielcze prawo własnościowe do innego mieszkania?

 • gość

  Narzeczony chce przystąpić do programu MDM dot. rynku wtórnego a ja ewentualnie chcę wspomóc jego zdolność kredytową, dodatkowo posiadam spółdzielcze prawo właśnościowe do innego mieszkanie czy to koliduje?. Czy po
  ślubie można mnie dopisać jako współwłaściciela nowego mieszkania bez
  utraty dopłaty z MDM?

 • Niczego nie muszą się Państwo zrzekać. Termin 6-ciu miesięcy na wymeldowanie się dotyczy umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (art 4 ust. 3 Ustawy).

  Banki (w większości) monitorują czy beneficjent MDMu wypełnił to zobowiązanie. Po 4-5 miesiącach (w zależności od banku) do kredytobiorcy wysyłany jest monit, że zgodnie z ustawą taką i taką, art 4 ust 3 zobowiązał się do rozwiązania umowy najmu, a bank takiej informacji nie otrzymał. Na tym proces się kończy. W ustawie nie ma żadnej sankcji, która groziłaby beneficjentowi z tytułu niedopełnienia tego zobowiązania.

 • Niestety, dofinansowanie nie działa wstecz. Odnośnie własności mieszkania – zapewniam, że są Państwo jego właścicielami, co z pewnością potwierdza akt własności wymienionego mieszkania.

 • Oczywiście. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z
  dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą być udzielone jedynie na sfinansowanie zakupu mieszkania. Meble może Pan zakupić za pomocą własnych środków lub np.przy pomocy kredytu gotówkowego. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

  rzeczoznawca odniesie się jedynie do wartości samego mieszkania.

 • maria

  Czytaliśmy, że trzeba zrzec się mieszkania obecnie zajmowanego.Jest to mieszkanie z zasobów MTBS. Zależy nam na kupnie domu teraz
  , natomiast chcę z dziećmi mieszkać tu az zakoncza szkole

 • Ewe

  Czy dofinansowania działają wstecz? W ubiegłym roku chcieliśmy skorzystać z MDM ale nabywaliśmy mieszkanie z rynku wtórnego (oczywiście ze względu na cenę) i takowe dofinansowanie nam się nie należało. Jakby nie patrzeć mieszkanie wciąż nie jest nasze, bo płacimy kredyt, więc można powiedzieć, że mieszkania nie kupiliśmy. Również jest to nasze pierwsze mieszkanie. Jesteśmy młodym małżeństwem z dzieckiem.

 • Martyna

  Witam,
  Narzeczony chce przystąpić do programu MDM a ja razem z nim jako osoba wspomagająca zdolność kredytową. Za kilka miesięcy bierzemy ślub. Czy po ślubie możliwe jest dopisanie mnie jako współwłaściciela mieszkania bez utraty dopłaty z MDM?

 • Jacek

  Dzień dobry,
  Mam z żoną na oku mieszkanie z rynku wtórnego w cenie 240 tys. o metrażu 54m. Niestety przekracza to limit przewidziany przez MDM.
  Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone.
  Limit nie byłby przekroczony gdyby mieszkanie kosztowało 220 tys.
  Czy możliwe jest skonstruowanie dwóch umów, jedną na wyposażenie wnętrza i drugiej na sam lokal, tak by możliwe było skorzystanie z programu MDM?
  Czy może wartość mieszkania jest ustalana przez rzeczoznawcę i kwota wpisana na umowie nie ma żadnego znaczenia?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Przekładając to na państwa sytuację – beneficjentką programu MDM może zostać Pańska narzeczona (jako osoba wychowująca dwoje dzieci może liczyć na wyższy mnożnik dofinansowania, czyli 20%). Pan może wspomóc zdolność kredytową narzeczonej, ale nie będzie Pan właścicielem mieszkania.

 • Marcin

  Witam
  Mam pytanie jeżeli z moją partnerką żyjemy w nieformalnym związku(konkubinacie) i wspólnie mamy dziecko dodatkowo ona posiada jedno dziecko z poprzedniego związku przy całkowitej władzy rodzicielskiej do dziecka to czy możemy przystąpić do programu na warunkach dla dwójki dzieci jeżeli ja nie przysposobiłem jej syna a miałbym wziąć kredyt tylko na siebie

 • Polecamy się.

 • Damik

  Dziękuję.

 • Obawiam się, że może to kolidować z zasadami programu MDM.

 • Damik

  konkretnie rzecz biorąc chodzi o gabinet psychoterapeutyczny.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • O tym, czy dofinansowanie wystarczy na wkład własny dowie się Pan już w momencie wnioskowania o kredyt. ew. dopłata środków będzie miała miejsce na konto dewelopera.

 • Mąż nie musi się wymeldowywać z obecnego mieszkania. Mogą Państwo zakupić dodatkowe mieszkanie w innym mieście.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania nie może przekroczyć w Pana przypadku:

  4 889,50 PLN w przypadku rynku pierwotnego

  4 000,50 PLN w przypadku rynku wtórnego

  zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli to mieszkanie z rynku pierwotnego, będzie Pani mogła skorzystać z programu MDM, jeżeli „zbije” Pani cenę mieszkania do 278.450 PLN – wtedy cena 1 m2 zmieści się w limitach.

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli umowa kredytowa w ramach programu MDM zostanie zawarta po uprawomocnieniu się nowelizacji programu MDM – konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Jeżeli natomiast umowa zostanie lub została zawarta przed uprawomocnieniem się noweli – obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę
  jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Pani @Aniu, prośba o ew. sprostowanie.

  Zbywca mieszkania nie może być jednocześnie stroną umowy kredytowej.

 • Co do zasady, każda działalność, która ogranicza możliwości mieszkaniowe beneficjenta programu powoduje konsekwencje w postaci zwrotu dofinansowania. Jeżeli jest to działalność gospodarcza polegająca np. na pisaniu książek – nie ma problemu. Prowadzenie w wymienionym mieszkaniu gabinetu dentystycznego, fryzjerskiego itp. nie jest możliwe.

 • Sebastian

  Witam
  Jesli pozytywnie bank rozpatrzy mój kredyt w MDM ale dopłata nie pokryje 10% wkładu własnego to różnice wpłacam do banku czy do dewelopera?

 • Tatuś

  Mam nietypową sytuacje chce skorzystać z MDM a mam dziecko na które teoretycznie przysługuje mi 5% dodatkowego dofinansowania.Z matką dziecka jesteśmy że tak napiszę w separacji, po prostu żyjemy oddzielnie.Alimentów przez sąd nie ma żadna ze stron a dziecko wychowujemy w proporcji 50/50. Czy Matka mojego dziecka traci możliwość dodatkowych 5% jakby też zdecydowała się na dofinansowanie z MDM-u? 2 doradców nie było mi w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.Obawiam się ze po kilku latach może dojść do takiej sytuacji ze zostanę oskarżony przez Matkę dziecka o to że bez jej wiedzy wziełem dofinansowanie które jej już się nie należy. Proszę o pomoc jak uregulować tą sytuacje prawnie aby w przyszłości nie być o coś oskarżonym. Z góry dziekuję.

 • Maria

  Witam jestesmy z mezem zainteresowani kupnem domu przy dofinansowaniu mdm w innej miejscowosci niz obecne mieszkamy. Mamy trojke dzieci i chcemy zakupic dom z rynku wtornegoChcielibysmy jednak aby dzieci dokonczyly tu szkole.czy istnieje mozliwsc dofinansowania z mdm przy opcji ze maz wymelduje sie z obenegomieszkania a ja nie pozdrawiam

 • Olgierd Gwizdała

  Dzień dobry ! Poprosiłbym o informację bo nie umiem się w 1 temacie odnaleźć -> zaczynam poszukiwania mieszkania i pojawia się zasadnicze pytanie. Mieszkanie własnościowe/ spółdzielcze maksymalnie do 50 metrów, będę osobą która ubiega się o kredyt z Mamą. Bezdzietny, nie planujący dziecka. Mieszkanie ma być w Gdyni. Nie rozumiem za bardzo limitu dopłaty i ceny za m2. Która z liczb jest dla mnie wyznacznikiem poszukiwania? Przepraszam jeśli to banał, głowię się i nie mogę dość do porozumienia z myslami.

 • Gosia

  Witam! Czy mam prawo do dofinansowania MDM, jeżeli chcę kupić mieszkanie o pow. 47 m i wartości 280000 w Poznaniu?

 • Adam

  Czy biorąc kredyt pod mieszkanie w ramach programu MDM jest możliwość nadpłacania bądź wcześniejszej spłaty kredytu? Czy jest wymóg trwania w kredycie przez min 15 lat?

 • Pawel

  Chyba jednak nie skoro bank przeleje rodzicom pani pieniądze. Będą mogli kupić mieszkanie dla siebie za gotówke. Podejrzewam że Pani bardziej chodziło o to czy może wwziąść kredyt z rodzicami kupując od nich mieszkanie

 • Damik

  Czy jeśli kupię mieszkanie z dofinansowaniem MDM, to czy w tym mieszkaniu mogę prowadzić prywatny gabinet (własną działalność)?

 • Otrzymała Pani pomoc w ramach programu MDM – w formie dofinansowania. O zwrocie podatku VAT mówimy przy budowie domów systemem gospodarczym.

 • Ala

  Zakupiłam mieszkanie z dofinansowaniem MDM, mam pytanie odnośnie odliczenia VAT z remontu. Czy jest taka możliwość?

 • Opisana przez Panią konfiguracja jest jak najbardziej możliwa do wykonania. Współkredytobiorcy (rodzice) mogą nabyć inne mieszkanie, z tym, że rata Pani kredytu zostanie uwzględniona w obliczaniu zdolności kredytowej przy nabyciu przez rodziców mieszkania od dewelopera.

 • Zlecenie budowy domu na działce beneficjenta będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli można we. liczyć na zwrot części podatku VAT. Materiały, które zakupi Pani sama będą mogły zostać odliczone od podatku (o ile znajdują się w wykazie materiałów objętych zwrotem).

 • Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie
  wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Iwona

  Planuję budowę domu. Czy dla potrzeb programu budowa metodą gospodarczą jest traktowana tak samo jak budowa metodą zleceń ? Budowa metodą gospodarczą w strikte tego słowa znaczeniu oznacza, iż część prac wykonujemy sami, a tak budować na pewno nie będę z uwagi na brak czasu i totalny brak umiejętności . Także będę budować wynajmując firmy do poszczególnych etapów, zapewne część materiałów będę kupować sama – rozumiem że dla tych materiałów będę mogła odzyskać część VAT?

 • Ania

  witam serdecznie. Mam troszke nietypowe pytanie. Kilka miesięcy temu kiedy jeszcze nie wspominano o rynku wtórnym w nowelizacji zarezerwowałam nowe mieszkanie u dewelopera (50m2). Moi rodzice posiadaja mieszkanie 74m2. Poniewaz jestem mamą samotnie wychowującą 3 dzieci aby zwiększyć zdolność kredytową – do kredytu będą dołączeni moi rodzice. Po wejściu nowelizacji i dopuszczeniu rynku wtórnego tak sobie myślę – czy możliwa by była tak sytuacja: – kupuję używane mieszkanie od rodziców a następnie rodzice kupią sobie to moje zarezerwowane od dewelopera dla siebie. Tylko powstaje absurdalna sytuacja. Czy bank może dać kredyt w sytuacji gdzie współkredytobiorcy będą jednocześnie właścicielami nabywanej rzeczy? To troche tak jakby ktoś kupował od siebie 😉 Z drugiej jednak strony to tylko współkredytobiorcy. Czy tu nie ma konfliktu? 🙂

 • lopik

  Czy zgodnie z nową ustawą od 1/09/2015 roku, można będzie z pomocą MDM wziąć kredyt na wykupienie partycypacji w TBS*

 • lopik

  Czy zgodnie z nową ustawą od 1/09/2015 roku, można będzie z pomocą MDM wziąć kredyt na wykupienie partycypacji w MDM ?

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione
  następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla
  osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Ad 1. Tak. Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów muszą zostać złożone złożone
  do dnia 2018-09-01

  Ad 2. Niestety nie, liczba dzieci nie ma wpływu na wysokość odliczenia w tym przypadku.

  Ad 3. Tak, pomoc w ramach MDMu działa na zasadzie obowiązującej do 2014-01-01 ulgi budowlanej VAT.

 • Patryk

  jeszcze jedno – czy do w/w odliczenia VAT ma zastosowanie limit powierzchni domu ? Jak wspomniałem wyżej do ma mieć 190-200m2 to znaczy,że wtedy VAT można odliczyć za materiały na 100m2, całość czy to już zupełnie dyskalifikuje…?

 • Patryk

  dziękuję za odpowiedz. odnosnie 2. Na pewno na 50-60% budowy będziemy brać kredyt – ale rozumiem, że nic z MDM nie wyjdzie. Odnośnie odliczenia VAT – sądziłem,że taka możliwość już się skończyła….czy MDM to znów „uruchamia” dla młodych małżństw?, tzn.
  1. czy są jakieś ograniczenia czasowe co do budowy/czasu na odliczenie?
  2. czy ilość dzieci też pozwala na odliczenie więcej VAT? (podobnie jak dopłaty do kredytu)
  3. czy powyższe odliczenia VAT są możliwe jakby się dodatkowo korzystało także z dofinansowania do budowy domu energooszczednego, gdzie można otrzymać dopłatę z NFOŚiGW??

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, faktury + projekt + druk VZM

 • Iwona

  A mam jeszcze pytanie czysto techniczne – jak wygląda ubieganie się o zwrot VAT-u ? Po oddaniu domu należy złożyć faktury do skarbówki z jakimś projektem domu który udowadnia że dom ma nie więcej niż 100 m2 ?

 • Tak, nie musiałaby Pani zwracać odzyskanego VATu. Odnośnie drugiej części pytania – nie ma takiego limitu czasu.

 • Przykro mi, że odpowiedź akurat taka. Niemniej – polecamy się.

 • Marcin

  😉 dziekuje za odp i odrobine humoru

 • Iwona

  Czyli rozumiem, że gdybym w przyszłości zdecydowała się na adaptację strychu na cele mieszkalne ( powiększając w ten sposób powierzchnię użytkową , przekraczając w ten sposób 100 m2 ) nie musiałabym oddawać tej części VAT która została mi zwrócona ? Czy jest jakiś okres czasowy w którym nie mogę takiej adaptacji zrobić ? Jeśli chodzi o taką adaptację to mówię o dalekiej przyszłości , gdybym w przyszłości miała dzieci i na tyle by podrosły że chciałyby mieć więcej intymności .

 • Niestety, jedyną opcja dla Państwa na skorzystanie z programu MDM jest właśnie to wymienione trzecie dziecko.

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a Pan posiadał przecież w przeszłości mieszkanie.

  Sam jestem w podobnej sytuacji (mieszkanie i dwójka dzieci), jak wspominam o MDMie i trzecim dziecku, żona przestaje się do mnie odzywać 😉

 • Tak, istnieje taka możliwość. Strych wg rekomendacji BGK nie jest w ogóle rozpatrywany jako powierzchnia użytkowa.

 • Iwona

  Ok dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy gdybym teraz wybudowała dom o powierzchni około 80-100 m2 ( parter ) ale byłby to projekt z możliwości w przyszłości adaptacji strychu ( a więc potencjalne dodatkowe m2 ) to jest możliwe ze skorzystania z odliczenia VAT czy nie ? Na razie nie byłby w ogóle ten strych wykorzystywany, ale może w przyszłości kiedyś zostałaby wykonana jego adaptacja.

 • Marc

  Witam. Nie wiemczy dobrze zrozumialem. Jezeli przed slubem dostalem w darowiznie mieszkanie i podpisalem z zona intercyze przedmalzenska to czy zona jako ze nie posiada i nie posiadala mieszkania moze skorzystac z MDM mamy 2 dzieci ktos zlosliwy moglby napisac zebysmy sobie dorobili trzecie i nie bylo pytania

 • Tak. Proszę jednak pamiętać, że aby otrzymać
  wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione
  następujące warunki:

  – powierzchnia
  użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla
  osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na
  budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której
  przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia
  współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone
  do dnia 2018-09-01

 • Limit powierzchni użytkowej w przypadku domów wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci). Przekroczenie limitu uniemożliwia niestety skorzystanie z programu MDM.

 • Jedynie w wypadku, jeżeli z działki rodziców zostanie wydzielona jej część, na której Państwo postawią własny dom – systemem gospodarczym.

 • Norbert Zoladek

  Czyli rozumiem, ze w momencie brania kredytu oraz samej budowy domu nie musze nic załatwiać ani nic zglaszac nigdzie w zakresie mdm. Dopiero na koniec przedstawiam w skarbowce faktury oraz jakies dokumenty potwierdzajace odpowiednia powierzchnie budynku?

 • edi-g87

  Witam,
  Planujemy z mężem budowę domu. Dom jest duży ok 250m2 pow. użytkowej. Dodatkowo mąż jest współwłaścicielem domu rodzinnego (spadek po zmarłym ojcu). Wychowujemy 1 dziecko i spodziewamy się narodzin kolejnego w grudniu tego roku. Czy mamy jakieś szanse na dofinansowanie w ramach mdm, choćby na te 100m2? województwo łódzkie

 • Agnieszka

  Witam, chcemy z narzeczonym zbudować oddzielne mieszkanie w domu jednorodzinnym należącym do jego rodziców. chciałabym zapytać, czy możemy przystąpić do programu i odzyskać część podatku vat?

 • Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania
  kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

 • Oczywiście. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki (w dużym skrócie: dzieci uczące się, poniżej 25 lat).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • spawacz

  Pracuję za granicą (Niemcy) ale kilka razy w miesiącu jestem w Polsce. Czy zarabiając legalnie poza granicami Polski mogę starać się o kupno mieszkania w programie MdM? ( spełniam wszystkie warunki). Stały meldunek w Polsce; planowany powrót do kraju za 2 lata.

 • jeżeli metraż mieszkania przekracza wyznaczony limit (75 m2 lub 85 m2, jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci) – nie ma niestety możliwości aby skorzystać z programu MDM.

 • Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

 • Niestety tak, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Klaudia

  Witam.chcielibyśmy z mężem skorzystać z programu ale mieszkanie które w naszej miejscowości jest do kupienia ma 75,84 m2
  Czy w takim przypadku mamy szansę na dofinansowanie?

 • Dominika

  Witam, mój partner jest beneficjentem programu MDM, w związku z czym chciałam się spytać czy przez zameldowanie kolejnej osoby w mieszkaniu, którego jest jedynym właścicielem i sam mam meldunek czy może utracić dofinansowanie?

  Uprzejmie proszę o odpowiedź.

 • wader0707

  Czyli w moim przypadku, gdy nie posiadam trójki dzieci a żona jest właścicielem domu to nie mogę sie starać o dofinansowanie z program MDM?

 • Można podpisać umowę przedwstępną teraz. Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem jednego z wiodących banków. Będą gotowi ze zmianami w systemach na 1-go września.

 • Natasha

  Oboje z mężem mamy zdolność, spełniamy warunki i upatrzone przez nas mieszkanie również spełnia warunki. Pytanie czy podpisać umowę przedstępną teraz czy lepiej np. z dniem 1 września? Sprzedający daje nam czas na załatwienia kredytu do 15 października ?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Posiadanie 1/2 kawalerki nie wyklucza Państwa z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Odpowiedź znajdzie Pan w art 4. Ustawy:

  „1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
  1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
  2) do dnia nabycia mieszkania nie był:

  a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  2. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy obojga małżonków.”

  Nowelizacja dodała jednak do tego artykułu bardzo ważne info:

  Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 ust. 1a.”;

 • Forum czasami reaguje z opóźnieniem za względu na liczbę wpisów. Pani posty nie zostały usunięte, oczekują w kolejce na publikację.

 • Niestety nie. Dofinansowanie można otrzymać jedynie wówczas, gdy do
  dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw –
  oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu
  jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
  lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a
  także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w
  przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal
  mieszkalny.

 • Wystarczy, że jedno z Państwa było właścicielem domu, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Ustawa jest pod tym względem fatalnie sformułowana.

 • Zapraszam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Zapraszam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.co

 • Zapraszam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Podpisanie umowy przedwstępnej (o ile nie przenosi ona własności mieszkania) nie ogranicza możliwości skorzystania z programu MDM. Proszę pamiętać tylko o kilku kwestiach:

  a) odpowiednio długi termin realizacji umowy – proces legislacyjny nieco się przedłużył, a poza tym banki będą potrzebowały nieco czasu na dostosowanie swoich systemów do oferty MDM dla rynku wtórnego
  b) sprawdzenie, czy mieszkanie oraz Państwo spełniacie wymagania programu MDM (limity wieku kredytobiorców, ceny i powierzchni mieszkania)
  c) sprawdzenie, czy posiadacie Państwo zdolność kredytową, zachęcam do skorzystania z pomocy na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Magda

  Chodzi o dofinansowanie kredytu na budowę domu.

 • Magda

  Witam, Jestem współwłaścicielką kawalerki z moimi rodzicami (rodzice mają 1/2 i ja 1/2 wg aktu notarialnego). Mieszkanie było zakupione przed ślubem. Czy obecnie, po ślubie, możemy z mężem ubiegać się o dofinansowanie kredytu z programu MDM czy fakt, że jestem współwłaścicielką tej kawalerki już nas wyklucza? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

 • wader0707

  Witam, na żonę przed ślubem został przepisany dom w formie darowizny. Czy możemy starać się o MDM?
  Na waszej stronie znalazłem takie info:”W przypadku małżeństw – jeżeli jedno z małżonków posiadało mieszkanie przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą skorzystać obydwoje”
  Natomiast czytając ustawę nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu.
  Czy mogę prosić o odpowiedź.
  Z góry bardzo dziekuję

 • magdalena

  nie rozumiem, czemu wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na zadane pytania, oraz dlaeczgo moje pytania są usuwane?

 • magdalena

  Witam. Czy przy zwrocie podatku vat do budowy domu, jedno z małżonków przed ślubem mogło być właścicielem nieruchomości, która po ślubie nie była własnością drugiego małżonka i w trakcie trwania małżeństwa, przepisany został dom na inną osobę z rodziny.

 • magdalena

  Czy nowelizacja dotyczy również i tego przypadku, odnośnie bycia w przeszłości właścicielem? Czy jeśli mąż miał kiedyś dom od rodziców z umową dożywocia, oddał do dla brata. Ja – żona nigdy nie byłam współwłaścicielką, dom otrzymał jeszcze wiele lat przed ślubem.

 • izaaaaaaa

  Witam, chciałabym otrzymać dofinansowanie. Mieszkanie, rynek pierwotny cena 180000 tys 47 metrów – Wieliszew. Ja i mój narzeczony nie mamy dzieci. ile dofinansowania moglibyśmy dostać?

 • izaaaaaaa

  Witam, chciałabym otrzymać dofinansowanie. Mieszkanie, rynek pierwotny cena 180000 tys 47 metrów – Wieliszew. Ja i mój narzeczony nie mamy dzieci. ile dofinansowania moglibyśmy dostać?

 • Natasha

  Witam! Od 1 września można składać wnioski, kiedy zatem najlepiej podpisać umowę przedstępną, czy można to zrobić w okresie vacatio legis, czy dopiero od 1 września?

 • Nie. W przypadku umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji nie będzie sankcji dotyczącej wcześniejszej spłaty kredytu (ze strony programu MDM).

 • Nowelizacja została wpisana do Dziennika ustaw dzisiaj. Od dzisiaj liczymy 14 dni vacatio legis. Uprawomocnienie nastąpi więc 31.08.

 • Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Jarosław

  Witam,
  otrzymałem dofinansowanie MDM na poprzednich warunkach. Czy po podpisaniu nowelizacji zmiana o niemożności wcześniejszej spłaty/nadpłaty kredytu dotyczy również mnie?

 • Ryś

  Witam, czy ustawa mdm poszerzoną o runek wtórny jest już prawomocna (chyba minęło 14dni vacatio leg)? Pytałem dziś w banku a oni że wniosek na mieszkanie z rynku wtórnego bede mógł składać dop w połowie września! Czy oni nie powinni być już gotowi w dniu uprawomocnienia?

 • Tomasz

  Witam,
  proszę o doprecyzowanie terminu „wychowanie dziecka”. Mam troje dzieci, lecz jedno z nich mieszka z matką (poprzednia partnerka). Czy „wychowanie” = „zamieszkiwanie”, czy należy to rozumieć jako posiadanie dziecka, utrzymywanie z nim kontaktu itp. Jak to się ma do kwestii zameldowania? Najstarszy syn jest zameldowany ze mną, pozostała dwójka z matką. Czy to jakoś komplikuje sytuację?

 • Witam. Ustawa nie wspomina o konieczności zwrotu dofinansowania w przypadku rozwodu.

 • Anna M

  Witam Serdecznie, mam pytanie, Czy rozwodząc się trzeba oddać dofinansowanie z mdm? Czy to dofinansowanie również trzeba oddać w przypadku gdy winnego rozwodu współmałżonka wymelduję z mieszkania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie właścicielem mieszkania, ani nie musi spełniać warunków programu MDM (wiek do 36 lat, brak mieszkania).

 • Owszem, ale po uprawomocnieniu się nowelizacji. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Andżelika

  Witam serdecznie, niestety nie mogę znaleźć konkretnych ifnromacji na ten temat dlatego pytam, czy jeśli sama nie mam zdolności kredytowej tzn. jestem studentką pracująca na umowe zlecenie, a moi rodzice natomiast maja tą zdolność, czy są szanse, że biorąc ich jako „wspólników” dostanę krędyt w programie MDM? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • kasia

  witam mam pytanie chcielibysmy z meżem kupic mieszkanie na wiosce w kturym mieszkał niegdys sasiad teraz stoi puste i z tad moje pytanie czy do takiego mieszkania tez możemy udiegac sie o dofinansowanie

 • Jeżeli mówimy o budowie na Państwa działce – wówczas w grę wchodzi budowa systemem gospodarczym i zwrot części podatku VAT. Jednak w opisanym powyżej przykładzie nie bardzo będzie co zwracać. Wymieniona firma z pewnością potraktuje budowę jako usługę – opodatkowaną wg stawki 8%. Mogą Państwo ew. odliczyć część podatku VAT za niektóre materiały użyte do wykończenia wnętrz.

 • Ania

  Witam.
  Mam pytanie odnośnie budowy domu jednorodzinnego, ponieważ planujemy budowę na własnej działce domu z prefabrykatów w technologii szkieletu drewnianego. Całość do stanu deweloperskiego stawia jedna firma (oprócz instalacji), czy jest tutaj możliwość skorzystania ze zwrotu części podatku VAT na budowę, czy tylko na wykończenie?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

 • Ad 1. Do limitu powierzchni brana jest wyłącznie powierzchnia użytkowa. Może Pan łatwo sprawdzić, co się do niej zalicza w dziale Dokumenty na naszej stronie.

  Ad 2. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Nie ma potrzeby brania kredytu, chociaż oczywiście można, Będzie to jednak zwykły kredyt hipoteczny bez warunków obowiązujących dla kredytów w programie MDM.

 • Przeprasza serdecznie. Wprowadziłem Panią w błąd. W przypadku budowy domu jednorodzinnego nie obowiązuje limit cenowy 1 m.kw., wystarczy spełnienie warunków o których pisaliśmy powyżej.

 • Iwona

  Czyli jeśli dobrze rozumiem na wartość domu złożą się : kwotą jakaś zapłacę wykonawcy za dom w stanie developerskim, wydatki które poniosę w związku z wykończeniem domu ( panele, płytki ceramiczne, wykończenie łazienki etc ) oraz wartość działki na której stanie dom? To wszystko podzielone przez metraż podniesie nie powinno być większe niż 4017,20 ?

 • Patryk

  Witam,

  Planujemy z zona (32 i 34 lata) budowe domu (mamy dwoje dzieci, kiedys bedzie trzecie;) dom bedzie mial ok 190-200 metrow (z garazem i piwnica).
  1. Czy do limitu m2 chodzi po wierzchnie uzytkowa czy calkowita?
  2. Czy w takim razie w nowym MDM mozemy dostac dofinansowanie do kredytu („budowy”) tylko dla wymienionych 100m2 (tzn do ok. 50% wartosci kredytu) albo czy zamiast tego sa jakies zwolnienia podatkowe w ramach MDM, np odliczenie czesci VAT (proporcjonalnie za 100m2) za materialy/robocizne?

  Dziekuje za informacje i pozdrawiam

 • Paula

  Niestety dochod taty jest wylacznie w Euro i rozlicza sie za granica nie tu…
  Wiec ponawiam pytanie ile musi minimanie zarabiac moj maz abysmy lapali sie do programu. mieszkamy w Warszawie i mamy 1 dziecko i drugie „w drodze” kotre urodzi sie w styczniu 2016

 • Tak, gdyż nowelizacja programu MDM zmodyfikowała
  art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania.
  Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 §
  1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Angela

  Witam.
  W 2014r. mój narzeczony kupił mieszkanie uzyskał kredyt i dopłatę MDM. Podpisał umowę deweloperską. Mieszkanie jest w budowie i zostanie oddane dopiero w 2016r. W maju zawarliśmy związek małżeński ( ja od kilku lat jestem właścicielem mieszkanie). Czy podpisując już ostateczne przekazanie własności w 2016r. będę mogła być dopisana do aktu notarialnego oraz współwłascicielem mieszkania bez straty dopłaty?

 • Tak, po uprawomocnieniu się nowelizacji Ustawy bez problemu będzie można zakupić wymienione mieszkanie w ramach programu MDM.

 • PP

  Dzień dobry,

  Chciałbym prosić o pomoc w poniższej sytuacji.

  Chcę kupić mieszkanie, które powstało w wyniku adaptacji/rozbudowy budynku, tj. duży dom został rozbudowany oraz podzielony na mniejsze mieszkania.

  Podmiotem sprzedającym jest osoba prawna, spółka z o.o., jednak nie będąca deweloperem, ani spółdzielnią.

  Mieszkanie zostało wyodrębnione z nieruchomości posiadającej tylko jedną księgę wieczystą. Lokal, którym jestem zainteresowany nie był wcześniej przez nikogo zamieszkały, nie posiadał wcześniej księgi wieczystej, więc teoretycznie jest nowo powstałym mieszkaniem, a ja będę pierwszym nabywcą, który je zasiedli.

  Czy takie mieszkanie kwalifikuje się do programu MdM?

 • No problem, polecamy się.

 • Odradzam przepisanie na Panią współwłasności mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w
  okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Niestety nie. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że nawet po nowelizacji beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie jest właścicielem mieszkania.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy
  kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Nie ma więc problemu, aby ktoś inny wsparł Państwa zdolność. Może to być nawet Pani tata, o ile jego dochód w EUR nie będzie dominującym. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe
  wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości
  odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • ok, w takim razie nie będzie żadnego problemu. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Iza

  Super! Bardzo dziękuję:)

 • Ania

  Witam,

  Mój partner kupił mieszkanie w programie MDM. I rata kredytu (tylko same odsetki, ponieważ mieszkanie jest w trakcie budowy, odbiór budynku planowany jest na maju 2016r.) Czy w takim wypadku będąc w związku nie formalny będzie można przepisać mieszkanie również na mnie? wg. nowej ustawy z programu MDM mogą korzystać osoby nie będące w związku formalnym?

 • Ania

  Witam,
  Mój partner kupił mieszanie w programie MDM . Z tego co wiem obecnie mogą się ubiegać o mieszkanie w programie MDM osoby nie posiadające związku formalnego, czy w obecnej sytuacji jest jakaś szansa by przepisać kredy na nas dwoje, np. aneks do aktu notarialnego? Dodam że I rata kredytu była zapłacona w sierpniu.

  Z góry dziękuję za informację.
  Pozdrawiam 😉

 • Paula

  mieszkamy w Warszawie

 • Viktoria

  Witam,

  mam 2 pytanie czy jesli skorzystam z dofinansowania MDM sama czyli skorzystam z dofinansowania 10% wezme kredyt a następnie za rok, dwa urodzę dziecko bez zawierania małżeństwa to czy po urodzeniu mogę ubiegać się o dodatkowe 5 % dofinansowania?

  pzdr.,

 • karcia

  Tak, chcę wybudować z mężem oddzielne mieszkanie. Aktualnie mieszkamy u mojej mamy w domu jednorodzinnym, lecz ja jestem współwłaścicielem tego domu na polowe z mamą (czyli mamy po 1/2 wkładu). Dom użytkujemy wspólnie- jeden nr, licznik itp.

 • Paula

  Witam, nie mam zdolnosci kredytowej, maz ma umowe na zlecenie jaki powinien miec minimalny dochod bysmy mogli wziac udzial w programie, mamy jedno dziecko i drugie „w drodze” .
  wiem, ze jest mozliwosc wsparcia od rodziny. np moj tata nie wiem czy by mogl poniewaz zarabia za granica ale pieniadze wchodza jemu do banku polskiego w euro potem je wyciaga i wplaca w tym samym banku w PLN

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z
  małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano
  pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w
  przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Rozumiem, że chodzi o budowę innego domu? Jeżeli wymieniona 1/2 domu nie jest oddzielnym mieszkaniem – to tak, może Pani skorzystać z programu (zwrot vat- budowa domu).

 • Tak, bez problemu.

 • Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane
  z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa
  powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko
  stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę.

 • Dodałem informację komentarz poniżej.

 • Michał

  od pewnego czasu jestem wlascicielem dzialki budowlanej na ktorej chce wraz z zona postawic dom jednorodzinny w najblizszym czasie dzieci nie posiadamy dzialke nabylem jako akt darowizny od rodzicow wobec powyzszego czy wraz z zoną możemy również skorzystać z program mdm??? jeżeli tak to na jakich zasadach.

 • Nowelizacja nie określa limitów, a jedynie mnożnik, jaki należy przyjąć aby wyliczyć kwotę limitu – wynosi on 0,9. Należy przemnożyć przez ten współczynnik wartość odtworzeniową 1 m2 dla danej lokalizacji.

  Najbliższa zmiana wartości odtworzeniowych dla Warszawy będzie miała miejsce 30.09. Do tego czasu obowiązuja limity z III-go kwartału.

  Limity oraz kwota dofinansowania jest wyliczana na moment złożenia wniosku kredytowego i nie zmieniają się do momentu wypłaty ostatniej transzy kredytu.

 • Witam. Strych wg zaleceń BGK nie jest uwzględniany jako powierzchnia użytkowa. Bank dokona weryfikacji powierzchni wg zapisów w KW, prospekcie informacyjnym lub wg projektu mieszkania.

  Ustawa MDM określa powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu
  art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3));

 • Jeżeli to Państwo wychowujecie wymienione dzieci i ponosicie większe nakłady związane z wychowaniem – to dopłata będzie je uwzględniać.

 • No problem, polecamy się.

 • W Państwa przypadku – limit powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 75 m2, ale dopłata będzie wyliczona do powierzchni 50 m2.

 • Iza

  Witam. Jak należy rozumieć zapis o „wychowywaniu trójki i więcej dzieci” ? Jeżeli wychowuję dwoje własnych dzieci, a mój partner dwoje z poprzedniego związku, przy czym dzieci są zameldowane u swojej matki to czy możemy wspólnie ubiegać się o dopłatę dla rodzin wielodzietnych ?

 • karcia

  Dodam, ze jest to dom jednorodzinny, który użytkujemy wspólnie, moja część nie stanowi odrębnego lokalu.

 • karcia

  Witam. Mam pytanie, czy mogę skorzystać z programu (zwrot vat- budowa domu), gdy jestem współwłaścicielem domu rodzinnego (1/2 część domu należy do mnie, 1/2 do mamy)?

 • Iza

  Witam, czy limity ustalone dla rynku wtórnego są pewne, czy mogą ulec jeszcze zmianie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o mdm? Czy mogę podpisać już umowę przedwstępną na kwotę zgodną z limitem dla Warszawy tj. 5.390,44 zł/m2? Co wprzypadku, gdy umowę przedwstępną oraz wniosek o kredyt złożę w 3 kwartale br., ale kredyt otrzymam w 4 kwartale – który limit będzie mnie obowiązaywał?

 • Marcin

  Witam, poproszę o pomoc. Mamy zamiar kupić dość duże mieszkanie którego całkowita powierzchnia wynosi 93 m2, jednak 20 m2 stanowi strych, który nie jest zwykłym jest przerobiony na część mieszkalną. Moje pytanie kiedy możemy uznać, że strych nie dołącza się do powierzchni mieszkania? Czy to zależy od wysokośći (strych według przepisów jest do 2,2 m2), czy jest to zależne od wpisu do Księgi Wieczystej gdzie powierzchnia ta będzie wskazywała że jest to strych? Kto o akceptacji powierzchni decyduje bank na podstawie dokumentów, czy podczas inspekcji przed daniem kredytu? Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
  Marcin

 • piex

  Moja żona ma dwójke dzieci z poprzedniego małżeństwa, czy dopłata będzie uwzględniać te dzieci?

 • Gosia

  Tak dokładnie, my będziemy kończyć budowę i faktury wystawiane będą na nas. Dziękuję za informację:)

 • MoPe1712

  Juz mam mętlik w głowie. Mam rodzinę , 2 dzieci i męża. Szukam mieszkania do powierzchni 65m2 , bo jak rozumiem dofinansowanie do 2 dzieci jest 65m2 ?? czy ja żle już to wszystko rozumiem.

 • Owszem, oba programy nie koliduja ze sobą. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • paulina_burda

  Witam. Czy korzystając z mdm na budowę domu można jednocześnie uzyskać dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dom energooszczędny?

 • ok, czyli de facto kończyli by Państwo budowę? W takim wypadku kwestia zwrotu VAT wygląda trochę inaczej. Jeżeli f-ry za materiały budowlane będą wystawione na Państwo – nie powinno być problemu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydanopozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (wprzypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub domjednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności
  obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Witam. Niestety nic się w tej sprawie nie zmieniło. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Gosia

  Dom prawnie nie został jeszcze oddany do użytku, czekamy na uprawomocnienie się decyzji o przeniesienie pozwolenia na budowę domu. Dodam jeszcze, że pierwotna decyzja na poprzednich właścicielach została wydana 14.10.2013 r.

 • Ania Mączka

  Witam ja z takim zapytaniem.Widze,że kredyt można jedynie zaciągnąć w polskiej walucie,a jeśli mąz pracuje zagranicą i zarabia w euro tylko w takiej walucie może dostać w każdym banku kredyt,czy wtedy możemy tez starać sie o dofinansowanie mdm??Może coś sie zmieniło?

 • Owszem, w ramach programu MDM można będzie nabyć (po nowelizacji) także mieszkanie pochodzące z licytacji komorniczej.

 • Przy budowie domu systemem gospodarczym kredyt nie jest potrzebny. Należy jedynie zbierać f-ry i złożyć druk VZM w urzędzie skarbowym. Technologia budowy nie ma znaczenia, limit zwrotu ograniczony jest jedynie Państwa wydatkami, a nie ma takiej kwoty, której nie da sie wrzucić w budowę domu.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z
  małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano
  pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w
  przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była
  właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Zakup i remont domu nie jest tożsamy z budową systemem gospodarczym. Tutaj już nastąpiło odebranie budyku do użytkowania, Państwo chcą jedynie wyremontować lokal. Obawaim się, że nie uda się Państwu odzyskać części podatku VAT.

 • Mateusz

  Dlaczego nie pozwalacie Państwo bankowi BZ WBK zaktualizować mojego
  wniosku o dopłatę MdM? Sytuacja już powtarzała się kilkukrotnie przez
  ostatnie miesiące. Jeden formularz się przedawnił i został w systemie
  blokując nowy akualny, potem przedawniały się dokumenty i tak w kółko.
  Ostatnio trzeba było czekać do końca kwartału, żeby system odblokował
  wiszący gdzieś stary wniosek! Dzięki Państwu od 3 miesięcy jestem
  pozbawiony mieszkania i możliwości szukania nowego
  przez wpłacone zaliczki i podpisane umowy przedwstępne. W czym jest
  problem i co jest takiego trudnego, że póki co jest niemożliwy dla Państwa do
  rozwiązania? Na infolinii traktowany jestem jak intruz, bo
  „nie jestem stroną umowy”. To kim jestem?

 • Karol

  Mam pytanie jak się ma kupno mieszkania z licytacji komorniczej a MDM, czy jest to możliwe?

 • emi

  Witam ,
  mam jeszcze pytanie odnosnie mdm przy budowie domu bo rozwazamy tez taki scenariusz. Czy dofinansowanie na materiały budowlane rowiez jest udzialane przy budowie systemem strawbale czyli ze slomy i gliny ze stelazem drewnianym ? i ile wtedy mozna uzyskac zwrotu ? Wtedy nei jest konieczne branie kredytu?

 • Gosia

  Witam, mam pytanie,
  razem z narzeczonym kupiliśmy dom od osoby fizycznej w stanie deweloperskim w udziale po 1/2 dla każdego z nas. Powierzchnia użytkowa domu to 88,10 m2 plus garaż 18,70 m2 i kotłownia 7,7 m2. Czy w takim przypadku możemy skorzystać z częściowego zwrotu podatku Vat za materiały budowlane przeznaczone do remontu tego domu? Jeżeli tak to czy każde z nas może wystąpić do urzędu skarbowego o taki zwrot (oczywiście z różnymi fakturami) czy lepiej by było gdyby faktury były wystawiane na jedną osobę i tylko ona by wystąpiła do us o taki zwrot? Dodam, że żadne z nas do tej pory nie było i nie jest w posiadaniu innego lokalu mieszkalnego.

 • Oczywiście. Pani narzeczony jedynie wspomoże Pani zdolność kredytową, beneicjentką i właścicielką mieszkania będzie jedynie Pani. W takiej sytuacji jedynie benefficjent musi spełniać kryteria programu MDM (np. dot. nieposiadania mieszkania).

 • Narzeczeństwo może wziąć kredyt wspólnie, ale właścicielem mieszkania będzie tylko jedno z nich.

  Odnośnie drugiej części pytania – tak, dodatkowe dofinansowanie można otrzymać dopiero po urodzinach 3-go lub kolejnego dziecka.

 • Zwiększone dofinansowanie powinno trafić do tego z małżonków po rozwodzie, który ponosi większe koszty związane z utrzymaniem dzieci. Jeżeli to Pani narzeczony jest tą osobą, może skorzytać z wyższego mnożnika. Po ślubie – może skorzystać z programu razem z Panią.

 • Tak, nowelizacja nie nakłada na Państwa obowiązku sprzedaży mieszkania. Mogą Państwo np. wynająć obecne mieszkanie i zapewnić w ten sposób środki na spłatę kredytu w programie MDM. Po upływie 5-ciu lat mogą Państwo kupić kolejne mieszkanie (ale poza programem MDM)

 • Ola

  Witam, mam pytanie.
  Chciałabym kupić mieszkanie z MDM, jednak wiem, że moje zarobki nie wystarczą na pokrycie kredytu. Mój chłopak jednak posiada odpowiednie zarobki, więc może przystąpić do umowy i mnie wesprzeć finansowo – jednak on posiada mieszkanie. Czy mimo to ja mogę ubiegać się o kredyt z MDM wraz z jego wsparciem finansowym?

 • Bartek

  Czyli narzeczeństwo nie może wspólnie brać kredytu ? trzeba brać jedna osoba jako singiel ?
  I jak się przystąpi do kredytu bez dziecka a potem się urodzi to nie dostaje się większego dofinansowania musi sie urodzić 3 dziecko ?

 • Kasia

  Witam,
  Mam pytanie jeśli mój narzeczony ma 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa i chcielibyśmy wziąć ślub czy ta 2 dzieci wlicza sie w dofinansowanie, dzieci nie mieszkają z nami sa u nas na weekendy.

 • emi

  Czy w zwiazku z tym bedziemy zobowiazani sprzedac swoje dotychczasowe mieszkanie czy mozemy je zachowac i kupic nowe z mdm?
  i czy po jego zakupie w ciagu 5 lat bedziemy mogli kupic kolejne? (dla naszej córki lub syna ktorzy pewnie nie beda mieli takiej zdolnosci kredytowej)?

 • Ad 1. Jeżeli cena 1 m2 powierzchni mieszkania przekracza ustalony limit – nie ma możliwości na skorzystanie z programu MDM.

  Ad 2. Kwota kredytu (po odjęciu kwoty dofinansowania) nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Czyli w Pańskim przypadku trzeba by to tak skalkulować, aby kwota kredytu wyniosła minimum 122.500 PLN (nie znam wysokości dopłaty).

  Ad 3. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta – nie jest natomiast właścicielem mieszkania.

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Ad 4. Dopiero po urodzeniu 3-go dziecka (szczegóły pkt 3)

 • Ad 1. Jeżeli cena 1 m2 powierzchni mieszkania przekracza ustalony limit – nie ma możliwości na skorzystanie z programu MDM.

  Ad 2. Kwota kredytu (po odjęciu kwoty dofinansowania) nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Czyli w Pańskim przypadku trzeba by to tak skalkulować, aby kwota kredytu wyniosła minimum 122.500 PLN (nie znam wysokości dopłaty).

  Ad 3. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta – nie jest natomiast właścicielem mieszkania.

  Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

 • Bartek

  Witam serdecznie mam pytanie takie 4 przypadki
  1) Co gdy mieszkanie kosztuje więcej i nie łapie się do MDM czyli 61 m2 kosztuje 275 000 zł a dotacja jest do mieszkania za 240 000 zł można zapłacić gotówką różnice ?

  2) Co gdy mieszkanie łapie sie na MDM bo 61 m2 kosztuje 240 00 zł a dysponuje gotówką 50 000 zł czy mogę wpłacić wkład własny i wziąć mdm na 190 000 zł

  3) Przystępując do MDM jako narzeczeństwo i w trakcie trwania kredytu w ciągu 2 lat byśmy wzieli ślub a w ciągu 3 lat urodziło by sie dziecko czy przystępująć razem jako nieformalny związek a potem ślub i dziecko dostaniemy większe dofinansowanie czy trzeba wziąć MDM już jako małżeństwo ?

  4) związek partnerski razem MDM i w trakcie rodzi sie dziecko czy dostaniemy większą dotację

 • Bartek

  Witam serdecznie mam kilka pytań wariantów

  1) Co w przypadku jeśli mieszkanie kosztuje 275 000 zł a dotacja jest do mieszkania 245 000 zł i pokryłbym tą różnicę to czy mogę brać MDM ?

  2) jeśli mieszkanie kosztuje 245 000 zł i łapie się na MDM i mam wkład własny 50 000 zł to mogę zapłacić 50 000 i wziąć MDM na 195 000 zł

  3) Co w przypadku gdy przystąpimy do MDM jako para w konkubinacie i w trakcie kredytu po 2 latach weźmiemy ślub a po 3 latach urodzi nam się dziecko ? to dostaniemy większe dofinansowanie jak nam się urodzi dziecko i weźmiemy ślub czy trzeba przystąpić do MDM już jako małżeństwo aby dostać dofinansowanie

 • Wiek oraz fakt, że Pani dzieci nadal się kształcą predysponuje Państwa do udziału w programie MDM, do czego serdecznie zachęcam.

 • emi

  Tak, chodziło mi jedynie o to czy taka szkoła zalicza się do szkół o których mowa w ustawie? lub czy zamężna córka to nadal córka którą „wychowujemy” ?:)

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Przeznaczenie jednego pokoju na działalność gospodarczą zmniejszy Pana możliwości mieszkaniowe – co koliduje ze statutowymi celami programu MDM.

  W mieszkaniu zakupionym w programie MDM może Pan zarejestrować działalność gospodarczą, ale nie może jej Pan prowadzić w sposób, który będzie ograniczał możliwości mieszkaniowe. Na przykładzie – może Pan np. prowadzić działalność programistyczną, ale przeznaczyć jeden pokój na gabinet dentystyczny – już nie.

 • lukaszpp

  Witam!
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem zainteresowany dwupokojowym mieszkaniem, z czego jeden pokój chciałbym przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej. Czy jest to możliwe?

 • Jeżeli chcecie spłacić Państwo równo połowę własności mieszkania – raczej nie ma opcji na skorzystanie z programu MDM. Kwota kredytu (po uwzględnieniu dofinansowania) nie może być mniejsza niż 50% własności mieszkania. Tutaj chcecie Państwo wziąć kredyt na maks 50% własności, którą dodatkowo pomniejszy dopłata, czyli LTV będzie mniejsze niż 50%.

 • Oczywiście, że tak. Na podstawie nowelizacji programu MDM
  ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się,
  jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje
  własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Państwo niestety posiadacie dom i mieszkanie, nie macie więc możliwości skorzystania z programu MDM, możemy jednak pomóc Państwu w uzyskaniu atrakcyjnego „zwykłego” kredytu hipotecznego. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prośba o rejestyrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni i pomoże Państwu.

  Ew., na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Tak, to prawda. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z
  małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w
  przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
  lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem
  budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności
  obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Grzegorz

  Moja sytuacja wygląda następująco: żona i ja spełniamy rygory wiekowe, natomiast oboje posiadamy nieruchomości (mieszkanie i dom), które otrzymaliśmy jako darowizny kilka lat temu. Dom jest ruiną na skrawku ziemi w bardzo niekorzystnej lokalizacji, natomiast mieszkanie znajduje się ponad 75km od miejsca naszej pracy. Czy w obecnej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z programu MDM? Jeżeli, to jakie warunki dodatkowo musielibyśmy spełnić?

  Dziękuję i pozdrawiam

 • aaalica

  A jak wygląda sytuacja z dofinansowaniem w ramach programu MDM budowy domu? W banku otrzymaliśmy informację, iż jeśli budujemy dom na własną rękę to nie otrzymamy wsparcia w ramach tego programu. Dofinansowanie otrzymalibyśmy wyłącznie gdybyśmy kupili gotowy już dom. W przypadku budowy na własną rękę w grę wchodzi wyłącznie zwrot części VATu. Czy to prawda?

 • Emi

  Czy jeżeli wspólnie z mężem mamy 4 dzieci, z czego 2 niepełnoletnich oraz syna pełnoletniego 21 lat który od pazdziernika bedzie sie uczyl w szkole policealnej do ktorej mozna sie dostac bez matury (czy ona sie kwalifikuje?), oraz corke ktora ma 24 lata i w tym roku w lipcu obronila tytul mgr, ale od padziernika ma zamiar isc na dalsze studia podyplomowe lecz juz w sierpniu wychodzi za mąż … zaliczamy sie do warunku posiadania 3 dzieci o ktorym mowa w ustawie?

 • anadiomene

  Witam serdecznie,

  Nasza sytuacja wygląda następująco, jesteśmy małżeństwem z miesięcznym stażem, mieścimy się w przedziale wiekowym.

  Mój mąż ma otrzymać połowę mieszkania w spadku po Dziadku, drugą część dostanie Wujek.
  Chcemy wziąć kredyt aby spłacić połowę mieszkania Wujka.

  Słyszeliśmy,
  że niedługo wchodzi w życie nowelizacja MDM. Na jej podstawie można się
  ubiegać o kredyt na mieszkanie z rynku wtórnego.

  Bardzo proszę o informację czy w naszej sytuacji możemy się ubiegać o dofinansowanie?

  Pozdrawiam

 • Nawet, jeżeli dofinansowanie z RnSu nie było wykorzystane do końca, figurują Państwo w rejestrze docelowych kredytobiorców korzystających z programów rządowego wsparcia i nie możecie skorzystać z programu MDM.

  Wg odpowiedzi z Ministerstwa: „Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).”

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa
  w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym
  wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek
  powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2

  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

 • Pola

  Witam, w 2009 roku wzięłam z mężem kredyt z programem Rodzina na swoim, w 2013 roku rozwiedliśmy się i w 2014 roku sprzedaliśmy mieszkanie, więc dopłata nie była wykorzystana do końca. W tej chwili chciałabym wziąć kredyt jako singiel czy jest możliwość żebym skorzystała z programu MDM? Może w związku z tym ,że poprzednia dopłata nie była wykorzystana do końca mogłabym dostać chociaż częściową dopłatę ? Będę wdzięczna za informację czy mam jakąkolwiek szansę na jakieś dofinansowanie.
  Pozdrawiam.

 • Tomasz

  Witam, przymierzam się do zakupu mieszkania w kamienicy. Pytanie mam co do braku wydzielonej w mieszkaniu łazienki ( indywidualna toaleta znajduje się na korytarzu, a wanna w kuchni), czyli dostęp do ubikacji jest zapewniony. Czy z takim mieszkaniem jest możliwość otrzymania dofinansowania MDM do kredytu ?

 • Ad 2) ok, to informacja, której mi zabrakło, przy trójce dzieci (o ile spełniają wymienione w ustawie warunki) nie obowiązują Państwa warunki dot. wieku i nieposiadania mieszkania.

  Ad 3) Jeżeli nastąpiło przekazanie własności 3-mce temu to niestety na ten dom nie uzyskają Państwo kredytu w ramach programu MDM, ponieważ jednak wychowujecie trójkę dzieci, możecie zakupić następną nieruchomość i otrzymać dofinansowanie.

  Środki w ramach dopłaty MDM są przekazywane bezpośrednio na konto sprzedawcy, jako ostatnia transza płatności

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Czarek

  Uprzejmie dziękuje za odpowiedz, mój komentarz poniżej

  ad 2) ale mamy trójkę dzieci, więc nie dotyczą nas te ograniczenia

  ad 3) faktycznie celem kredytu może byc zakup mieszkania albo wkład budowlany do spółdzielni.

  Ale czy faktycznie zakup mieszkania (lokalu lub domu), który odbył się np. 3 miesiące temu nie może być sfinansowany / refinansowany?

  Przecież przed udzieleniem kredytu MdM podpisuję się zapewne (lub można podpisać) umowę przenoszącą własność a środki są zwracane na konto kupującego (?).

 • Asia

  Witam, pracuję w Niemczech na stałe.Czy z umową Niemiecką też można się starać o MDM?

 • W programie MDM niestety nie ma takiej możliwości. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

  Możemy jednak pomóc Państwu w uzyskaniu „zwykłego” kredytu hipotecznego, za pomocą którego będzie można zakupić ww. działkę.

  Prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ad 1. Tak, po uprawomocnieniu się nowelizacji ustawy będzie można nabyć dom na rynku wtórnym.

  Ad 2. Nie. Jeżeli są Państwo już właścicielami domu to wchodzi w grę warunek brzegowy MDMu – o nieposiadaniu mieszkania. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku
  kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Kredyt w ramach MDMu można dostać jedynie na zakup domu lub mieszkania. Środki na remont należy zdobyć we własnym zakresie lub przy pomocy „zwykłego” kredytu hipotecznego.

  Ad 3. W art 14 nie ma, ale jest to wyjaśnione art. dot. celów kredytowania. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

 • ania

  Witam, interesuje mnie dofinansowanie do zakupu działki budowlanej ,czy jest taka szansa ? i jak to wyglada

 • Czarek

  Owszem, budowa systemem gospodarczym ale…. czytam umowę i projekt nowelizacji. Pytania jakie mi się nasuwają:

  1) Ustawa umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach MdM na zakup domu na rynku wtórnym (są oczywiście pewne limity, ograniczenia, etc).

  2) Czy można jednak wziąć kredyt i uzyskac dofinansowanie na już zakupiony dom, np. 3 miesiące temu?
  Banki zwykle udzielają takich kredytów hipotecznych (refinansowanie), jeżeli są potrzebne jeszcze środki do rozbudowę, remont, etc.

  3) Zakładając, że można, to art 14 określa okoliczności zwrotu dofinansowania. Nie ma wprost napisane, że nie można domu remontować, rozbudowywać, czy wprost rezebrać i postawić nowy.

  Jest jedynie ustęp 3. „dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych”

  ale jak pisałem, taka zmiana (budowa nowego domu i rozbiórka starego) nie uniemożliwia zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Czarek

  Owszem, budowa systemem gospodarczym ale…. czytam umowę i projekt nowelizacji. Pytania jakie mi się nasuwają:

  1) Ustawa umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach MdM na zakup domu na rynku wtórnym (są oczywiście pewne limity, ograniczenia, etc).

  2) Czy można jednak wziąć kredyt i uzyskac dofinansowanie na już zakupiony dom, np. 3 miesiące temu?
  Banki zwykle udzielają takich kredytów hipotecznych (refinansowanie), jeżeli są potrzebne jeszcze środki do rozbudowę, remont, etc.

  3) Zakładając, że można, to art 14 określa okoliczności zwrotu dofinansowania. Nie ma wprost napisane, że nie można domu remontować, rozbudowywać, czy wprost rezebrać i postawić nowy.

  Jest jedynie ustęp 3. „dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych”

  ale jak pisałem, taka zmiana (budowa nowego domu i rozbiórka starego) nie uniemożliwia zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Oczywiście, że może Pani skorzystać z programu MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chce Pan sam rozebrać dom i postawić nowy? To będzie budowa systemem gospodarczym (bo na Pańskiej działce) – czyli może Pan liczyć jedynie na zwrot różnicy w podatku VAT.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Kalkulator na naszej stronie zawiera już opcję wyliczenia dofinansowania przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, zachęcam do wykonania obliczeń:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Zapraszamy także do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM – jeżeli spłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności lub będzie to spłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50%” ceny nabycia to trzeba będzie zwrócić kwotę dofinansowania. Warunek obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Margaretz

  Witam, mam skończone 18 lat. Pytanie czy mogę wziąć udział w programie MDM jeżeli jestem w klasie maturalnej, otrzymując darowiznę w wysokości kosztów mieszkania od rodziców ?

 • Czarek

  Witam, mam nieco trudniejszy przypadek – czy wskutek rozbiórki domu celem budowy nowego domu (po nowelizacji) zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania? Czytając ten artykuł 14 nie znajduję takiego punktu, blisko może do pkt 3 ale potrzeby mieszkaniowe będą zaspokojone:
  „dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych”

 • Paulina

  Witam, czy zmieniło się coś w kwestii skorzystania z programu MdM dla narzeczeństwa? Czy jednak jedyną opcją nadal jest wzięcie kredytu hipotetycznego przez jedną osobę+ gdyby ewentualnie zdolność kredytowa tej osoby była za mała, wzięcie kredytu gotówkowego przez drugiego partnera?
  Czy jest już oficjalna informacja nt. kredytów przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym?

 • Łukasz Kwapis

  dzień dobry
  mam jeszcze pytanie czy istnieje możliwość nadpłacenia kredytu w mdm np. biorę kredyt 100 tyś ponieważ wedle nowej ustawy nie mogę go spłacić wcześniej niż 5lat ale czy mogę go nadpłacić przykładowo 80 tys i płacić odsetki od 20 tyś ? przez 5 lat a później go spłacić?

 • Kwota wartości całej nieruchomości powinna być podzielona przez metraż użytkowy domu. Wycenę nieruchomości zleci bank.

 • Liczy się data złożenia wniosku o kredyt jeżeli złoży Pan wniosek przed uprawomocnieniem się nowelizacji – skorzysta Pan z kredytu na „starych” zasadach.

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe
  wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości
  odtworzeniowej mieszkania), można otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie drugiego malucha i otrzymać 20%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia
  kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Tak, jeżeli łączna cena nieruchomości mieści się w narzuconych limitach – można skorzystać z programu MDM.

 • Monter

  Witam.

  Planuję zakup domu (narożny segment szeregowca) wraz z działką (ok. 200m2). Wielkość domu ok. 100m2, gmina sąsiadująca z Poznaniem (limit ceny 5 043,72). Czy jeśli całkowita kwota zakupu nie przekroczy 500.000 PLN, to kredyt mogę wziąć na zakup ŁĄCZNIE domu i działki, na którym on stoi?

 • istvan55

  Witam Państwa

  Chciałbym kupić dom na rynku wtórym razem z dużą działką (ok 2 ha), na której został pobudowany na nowych zasadach. Dom spełnia kryteria metrażu i ceny. Czy przy wyliczaniu dofinansowania jako podstawa jest brana kwota za całą nieruchomość, czy też konieczna jest wycena działki i domu – i dofinansowanie obejmuje tylko wartość domu ?

  dziękuję z góry

  z poważaniem

 • Łukasz Kwapis

  dzień dobry
  chciałem skorzystać z programu MDM problem polega na tym że chciałbym spłacić kredyt wcześniej niż 5 lat a słyszałem że nowelizacja ustawy będzie to uniemożliwiać jestem w trakcie załatwiania kredytu czy istnieje szansa że zdążę jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy ?
  z góry dziękuje za odpowiedz

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • aleksander

  podpisałem umowę kredytową MDM jako singiel przed nowelizacją. czy jeżeli wezmę ślub z moją dziewczyną i urodzi nam się pierwsze dziecko w okresie pierwszych pięciu lat dostanę dodatkowe dofinansowanie 5 %? zaznaczam, że moja dziewczyna ma inne mieszkanie (kawalerka)

 • kasia

  Witam,

  jesteśmy małżeństwem z 3 miesięcznym dzieckiem czyli
  korzystając z dofinansowania otrzymamy je w wysokości 15%.

  Czy po urodzeniu się drugiego dziecka jest możliwość
  ubiegania się o kolejne 5% dopłaty w okresie 5 lat od zakupu mieszkania tak jak jest w przypadku urodzenia się trzeciego i kolejnego dziecka?

 • Przykro mi, nie wiem tego na pewno, a nie chcę wprowadzić Pana w błąd i w dodatkowe koszty.

 • Jeżeli nie było to mieszkanie nabyte w ramach RnSu (co sugeruje waluta kredytu) i wychowują Państwo troje dzieci – bez problemu możecie skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Andrzej

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zapomniałem dodać jeszcze że mieszkanie jest na rynku wtórnym, które ma już akt notarialny. Czy obejścia w takim przypadku też potencjalnie są możliwe??

 • farelek

  W 2006 kupiliśmy z żoną mieszkanie 50mkw na kredyt we frankach. Do spłaty zostało mniej więcej tyle ile jest warte mieszkanie… Chcielibyśmy zmienić mieszkanie na większe lub na dom (mamy 3 dzieci) Czy możemy skorzystać z MDM?

 • Hmm, opisywaliśmy podobne kruczki stosowane przez niektórych deweloperów. Polecam artykuł na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Rozszerzenie współwłasności będzie możliwe po zawarciu przez Państwa związku małżeńskiego (konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności
  ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • James

  Witam,
  mój narzeczony skorzystał z dofinansowania mdm i jest właścicielem mieszkania. Kiedy będzie możliwe dopisanie mnie jako współwłaściciela?

 • Witam. Garaż nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie Pan na naszej stronie w dziale dokumenty:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

 • piotr

  Witam Mam pytanie czy powierzchnia użytkowa 100 metrów dotyczy również garażu połączonego z domem ponieważ sama powierzchnia mieszkalna ma mieć 96 metrów ale garaż ma mieć dodatkowe 60 czy dostanę zwrot podatku z faktór

 • Witam. Szwagier nie zostanie wykluczony z możliwości wzięcia udziału w programie MDM – gdyż jak Pani słusznie napisała, nie będzie współwłaścicielem domu. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, ale nie będzie właścicielem mieszkania.

 • Niestety nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Niestety nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać
  udzielony obojgu małżonkom.

 • Dodałem odpowiedź w komentarzu poniżej.

 • Dodałem informację w komentarzu poniżej.

 • Tylko w przypadku, jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Andrzej

  Witam, mam trójkę dzieci ostanio znalazłem mieszkania w jednej z miejscowości na rynku wtórnym, które ma 89 metrów jest to jedyne mieszkanie tej wielkości w tej miejscowości, pozostałe to max 65m. Czy jest jakakolwiek szansa na dofinansowanie takiego mieszkania (obecny limit to 85 metrów dla rodziny z trójką dzieci), ale być może będzie jakaś furtka???

 • Andzia

  Witam, bardzo proszę o radę. Ze względu na brak zdolności kredytowej jesteśmy zmuszeni wziąć kredyt na budowę domu ze szwagrem (bratem męża). Czy jeśli szwagier będzie naszym współkredytobiorcą, to czy w przyszłości chcąc skorzystać z dofinansowania mdm, nie będzie wykluczony? Wiem, że będąc współkredytobiorcą, nie jest właścicielem domu, ale czy ten kredyt nie uniemożliwi mu wzięcia udziału w programie?

 • Lukasz

  witam, przed ślubem kupiłem mieszkanie. Moja żona nie ma żadnego prawa własności do tego mieszkania. Czy ona może skorzystać z programu MDM np. z rodzeństwem?

 • Lukasz

  witam, posiadam mieszkanie na własność, które zostało zakupione przed ślubem. Moja żona nie ma udziału w tym mieszkaniu. Czy ona może skorzystać z programu MDM np. ze swoim rodzeństwem?

 • Patryk

  Witam, jak już wziąłem mieszkanie na kredy bez MDM to mogę teraz to zmienić?

 • Patryk

  Witam, jak mam wziąłem mieszkanie na kredyt bez MDM to mogę teraz to zmienić?

 • 99% własności także umożliwi Panu skorzystanie z programu MDM. 100% – już nie.

 • Grzegorz Gawroński

  Dziękuję za obszerną odpowiedź.

  Czyli rozumiem, że w takiej sytuacji mogę starać się o dofinansowanie na nowe mieszkanie w programie MDM ?
  A czy ten ułamkowy procent ma jakieś widełki ? Bo np 99/100 to też ułamek dlatego jest to jakoś konkretnie określone ?

 • wycena jest dokonywana na podstawie wewnętrznych baz banku, baz AMRON lub ekspertyzy rzeczoznawcy wysłanego przez bank kredytujący.

 • Wzmianka o ułamkowej własności jest prawdziwa. Ograniczenie
  dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować
  z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  BTE, miło nam, że ma Pan o nas taką opinię.

 • Jeżeli w wyniku adaptacji powstanie oddzielne mieszkanie (z nową KW), a Pani nabędzie je w ramach kredytu w programie MDM – to tak.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
  przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów,
  na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego
  mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

 • Tak. Budowa domu na Państwa działce będzie traktowana jako system gospodarczy. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci), ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • kasia

  Na jakiej podstawie jest dokonana wycena ?,skoro np poddasze (rynek wtórny ) wymaga zmiany calego dachu .

 • Grzegorz Gawroński

  Witam,
  Mam w tej chwili przepisane mieszkanie na siebie i brata jako darowizny po 50% wartości. Czyli jestem współwłaścicielem. Czy to mnie całkowicie wyklucza z możliwości wzięcia udziału w programie MDM ? Znalazłem wzmiankę, że jeżeli właśność stanowi ułamkowy % wartości to jest możliwość. W tej sytuacji jest to 1/2 wartości.
  Będę wdzięczny z odpowiedź bo jest to najbardziej wiarygodna strona internetowa w sieci odnośnie programu MDM.

 • kasia

  Czy mdm obejmuje adaptacje poddasza domu w którym jestem zameldowana

 • kinga

  Witam,
  Chcemy kupić dom od dewelopera w stanie surowym zamkniętym czyli okna i drzwi bez prądu i tynków. Na wykończenie domu mamy 54 tysiące złotych czyli tyle i ile obliczyli fachowców którzy będą wykończać nasz dom. W jakie stanie musi być dom żeby uzyskać kredyt hipoteczny MDM? czy może być w stanie surowym zamkniętym?

 • Robert Kruszyk

  Witam wraz z żoną planujemy wybudować dom do 100m2 jesteśmy małżeństwem od 3 lat i mamy 3miesięczne dziecko. Zarabiamy oboje 3500zł brutto mamy już swoją ziemię oraz oszczędności w wysokości 20000zł pytanie moje jest takie czy możemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie z programu MDM?

 • Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM – w czym oczywiście możemy także pomóc.

 • Sylwia

  Witam, czy do kredytu w ramach MDM może być wliczony remont mieszkania?

 • Powierzchnia użytkowa ulegnie zwiększeniu, ale nie zostaną spełnione żadne warunki opisane w art 14 dotyczące sytuacji zwrotu dofinansowania. Nie straci Pan dopłaty w skutek przeróbki strychu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Powierzchnia użytkowa ulegnie zwiększeniu, ale nie zostaną spełnione żadne warunki opisane w art 14 dotyczące sytuacji zwrotu dofinansowania. Nie straci Pan dopłaty w skutek przeróbki strychu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • pablo

  Dzień dobry.

  Czy stracę kredyt mdm który już posiadam, jeśli przerobię strych nieużytkowy przynależny do mieszkania na strych użytkowy w którym zrobię pokój ? Powierzchnia mieszkania ulegnie zwiększeniu.

 • pablo

  Dzień dobry.

  Czy stracę kredyt mdm który już posiadam, jeśli przerobię strych nieużytkowy przynależny do mieszkania na strych użytkowy w którym zrobię pokój ? Powierzchnia mieszkania ulegnie zwiększeniu.

 • Nie. Ale gdyby wzięli Państwo ślub przed zarejestrowaniem w programie MDM, mogliby Państwo skorzystać ze zwiększonego mnożnika dofinansowania (małżeństwo z dzieckiem).

 • Mariusz

  Witam, zamierzam wziąć kredyt na zasadach mdm na siebie (kawalera) – wiadomo – zdolność kredytowa….
  Narzeczona wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Czy jeśli w trakcie 5 lat trwania MDM weźmieny ślub będzie mi przysługiwać dopłata 5% na dziecko?

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Powinna pani wnioskować o kredyt w minimalnej wysokości 82.500 PLN

 • Witam. Niestety, jeżeli mąż posiadał kiedykolwiek 100% własności mieszkania, to nawet po nowelizacji nie będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM – przykro mi.

 • Witam. Może Pani wnioskować o kredyt już w tym roku (z terminem wypłaty na 2018). Limit ceny dla Wwy w tym momencie to 6.588,32 PLN za 1 m2 dla rynku pierwotnego. Prośba o podanie informacji, czy wychowuje Pani dzieci – potrzebuję tej danej do wyliczenia dopłaty, ew. zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie.

  Własność ułamkowa nieruchomości nie stanowi przeszkody, aby móc skorzystać z programu MDM.

 • witam. Może Pani wnioskować o kredyt już w tym roku (z terminem wypłaty na 2018). Limit ceny dla Wwy w tym momencie to 6.588,32 PLN za 1 m2 dla rynku pierwotnego. Prośba o podanie informacji, czy wychowuje Pani dzieci – potrzebuję tej danej do wyliczenia dopłaty, ew. zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie.

  Własność ułamkowa nieruchomości nie stanowi przeszkody, aby móc skorzystać z programu MDM.

 • Oczywiście – nie jest Pan przecież właścicielem wymienionego domu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Sylwia

  Witam, Czy w nowelizacji będzie możliwość żeby dostać dofinansowanie dla małżeństwa, którego jedno z nich miało kiedyś mieszkanie? Mąż kiedyś posiadał mieszkanie, które tylko formalnie było jego i tam nie mieszkał, notarialnie nie jest już jego. Teraz chcielibyśmy się starać o kredyt jednak wiem, że nie było to wcześniej możliwe. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

 • Ola Stodoła

  Jaka jest minimalna kwota kredytu o ktory musze sie ubiegac w przypadku kupna mieszkania z rynku wtornego o wartosci 165000.Malzenstwo bez dzieci

 • malina

  Chciałabym kupic mieszkanie w Wraszawie. Oddanie do uzytkowania bloku nastąpi w 2018r. Czy w 2015r. mogę się już ubiegać o dofinansowanie w ramach MDM. Deweloper posiada pozwolenie na budowę oraz rozpoczął inwestycje. Jaka byłaby kwota dofinansowania dla mieszkania 36 m kw, cena za metr 6.400. Rozumiem, że posiadanie udziału 1/100 w innym mieszkaniu nie dyskwalifikuje mnie z wzięcia udziału w programie MDM.

 • grzesiek

  Witam. Mam pytanie. Dzierzawie grunty na których jest budynek budynek mieszkalny rodziców, nie bedąc jego fizycznym włascicielem, czy moge przystapć do MDM- u

 • grzesiek

  Witam. Mam pytanie. Dzierzawie grunty na których jest budynek mieszkalny, nie bedąc fizycznym włascicielem budynku, moge przystapić do MDM- u

 • Jeżeli cena 1m2 lub powierzchnia mieszkania przekraczają wyznaczone limity – nie ma możliwości skorzystania z programu MDM. Co prawda sprzedawcy często stosują różne tricki, o czym pisaliśmy m.in. w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Adam

  Hej. Mam takie oto pytanie. Czy cena za metr kupowanego mieszkania musi się dokładnie mieścić w limitach ogłaszanych dla rynku pierwotnego i wtórnego, czyli np jeśli dla Torunia jest wtórnie ok 3700 zł a pierwotnie 4500 zł, to co jeśli mieszkanie będzie w cenie np 3790 czy 4600 za metr? Wtedy temat automatycznie upada czy jakoś to się przelicza inaczej. Tak samo jeżeli metraż jest np 53 czy 60 m, to po prostu dopłata jest do 50 m, a resztę czyli te 7 czy 10 m trzeba dopłacać normalnie tak?

 • Jak Pan zauważył – drugi budynek ma charakter gospodarczy, a powierzchnia pomieszczeń gospodarczych nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej domu, czyli nie stanowi to przeszkody do skorzystania z odliczenia VATu.

 • Arkadiusz Stepczuk

  Witam.
  Mam pytanie od wiosny chciałbym ruszyć z budową domu jednorodzinnego 100 m, oraz w osobnym budynku garaż wraz z pomieszczeniem gospodarczym, a więc mogę się starać o zwrot części VAT za materiały wykorzystane do budowy domu, czy też nie ze względu że buduję drugi budynek gospodarczy z garażem?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Tak. Proszę poprosić rodziców, aby wstrzymali się jeszcze 4,5 roku. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W
  przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marek Walendziewski

  Dzień dobry,
  przymierzam się do zakupu działki budowlanej oraz postawienia na niej domu modułowego, o powierzchni ok 80-100 metrów. Czy ta metoda budowlana jest również wspierana przez program?

 • tom

  Witam!mam pytanie jak skorzystalem z MDM na zakup mieszkania pol roku temu a w tej chwili rodzice chcą przepisać na mnie cale gospodarstwo rolne w tym ziemie rolna ,także dom to BD musiał zwrócić dofinansowanie MDM?

 • Tak. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako
  „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Żaba

  Witam,
  Czy zabudowa szeregowa też jest objęta dofinansowaniem? doczytałam tylko o mieszkaniach i domach jednorodzinnych a jak sprawa ma się z szeregówkami?

 • Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Po wejściu w życie nowelizacji programu MDM – jeżeli spłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności lub będzie to spłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50%” ceny nabycia to trzeba będzie zwrócić kwotę dofinansowania. Warunek obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Jeżeli podpisze Pan umowę kredytu przed wejściem nowelizacji w życie – nie będzie Pan związany opisanym powyżej warunkiem.

 • gibon20

  witam,

  Mam pytanie dotyczące wcześniejszej nadpłaty kredytu .

  Od kiedy (najwcześniej ) wejdzie w życie nowelizacja ustawy ?

  Czy jeżeli np. od września tego roku, a ja wezmę kredyt do września to nowelizacja mnie nie obejmie i będę mógł spłacić wcześniej większość kredytu ?

  czy w dotychczas obowiązującym programie są jakieś klauzule dotyczące nadpłat kredytu ?

 • Tak. Program MDM będzie działał do końca 2018-go roku. Potem prawdopodobnie zostanie przedłużony lub wejdzie w życie inna forma pomocy.

  Minimalny mnożnik kwoty dotacji (10%) nie zostanie podniesiony w związku ze zwiększeniem wymaganego limitu wkładu własnego. Brakującą kwotę wkładu klient będzie musiał zapewnić w ramach własnych środków.

 • Marcin

  Czy program MDM będzie również działał w przyszłym roku (2016)? Jeśli są takie plany, to czy kwota dotacji w związku z podniesieniem limitu minimalnego wkładu własnego zostanie zwiększona do 15%

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga
  posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Być może w Pani przypadku umówienie spotkania było bardziej efektywną formą kontaktu. Zwrócę przełożonemu uwagę na ten przypadek.

 • Dagmara

  Ale doradcy nie przedsywiwają telefonocznie ofert banków. Juz dwa razy się rejestrowałam i dwa razy zostałam odesłana na spotkanie z doradcą. Przez telefon doradca zbiera tylko informacje dot. nieruchomości, kredytu itp. i nie przedstawia ofert banków tylko umawia na spotkanie.

 • MarcinF

  Witam,
  Czy wkład własny jest niezbędny żeby moc zaciągnąć kredyt MDM ?? jak tak to w jakiej wysokości musi on być minimalnie?

 • Po wejściu w życie nowelizacji ustawy MDM (koniec sierpnia br.) możliwy będzie także zakup domu na rynku wtórnym. Odnośnie Państwa udziału w programie – polecam rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni i przedstawi oferty poszczególnych banków.

 • silce

  Witam,
  Od dwóch lat prowadze dzialalnosc gospodarcza na zasadzie agencyjnej. Miesieczne wynagrodzenie wynosi ok 3000zł na reke. Mąż nie pracuje. Mamy dziecko. Chcielibysmy zakupic dom jednorodzinny o wielkosci 100m2. Czy to musi byc dom od deweloperow? czy moze to byc zakup od osoby prywatnej? Czy bedzie mozliwe dla nas dofinansowanie ?

 • W obecnej formie – nie, ale po nowelizacji będzie Pani mogła kupić wymieniony dom w ramach programu MDM. Wykończyć go jednak będzie Pani musiała w ramach własnych środków lub przy pomocy kredytu poza programem MDM. Kredyt w ramach MDMu można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki – również w kwestii tego dodatkowego kredytu o którym pisałem.

 • Kwota kredytu po odjęciu dofinansowania nie może być mniejsza nić 50% wartości nieruchomości nabywanej w ramach programu MDM.

 • marta

  Witam
  czy program obejmuje dopłatę do zakupu domu jednorodzinnego z lat 60-tych i przebudowę go ?

 • Ania

  Witam. W tym roku z mężem chcemy zakupić mieszkanie w programie MDM. Mam pytanie. Czy te 50% to jest składowa naszego wkładu własnego + dofinansowanie z BGK? Czy tylko naszego wkładu w momencie brania kredytu?

 • Konsultowałem dzisiaj to pytanie i wychodzi na to, że jednak odpowiedzieliśmy Panu niepoprawnie. Uzyskałem informację, że o ile zameldowanie innej osoby nie spowoduje ograniczenia Pańskich możliwości mieszkaniowych – to nie ma problemu. Serdecznie przepraszamy niepoprawną informację.

 • Adam

  1) nie zbywam prawa do własności
  2) nie wynajmuje oraz nie użyczam całego lokalu w sposób taki, że sam z niego przestaję korzystać
  3) cały czas mam możliwość mieszkania nieograniczającego własne potrzeby
  4) nie uzyskałem żadnego prawa własności

  więc? Zameldowanie osoby trzeciej jest problemem?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności
  kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Lidia

  witam serdecznie mam 27 lat umowę o pracę na czas określony zarabiam 2300 na rękę jestem sama czy dostanę kredyt na mieszkanie i w jakiej kwocie (pytanie czysto teoretyczne)

 • Jeżeli jest Pan w wieku poniżej 35 lat, a właścicielką pozostałej części mieszkania nie jest Pańska żona – to tak. Ograniczenie
  dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować
  z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Tommm

  Czy jeśli posiadam 50% własności mieszkania kupionego przed ślubem, a teraz jestem po rozwodzie to czy mogę brać odział w programie MDM?

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od
  dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Adam

  Witam,
  kupiłem mieszkanie z pomocą MDM przed nowelizacją. Czy są jakieś obostrzenia jeżeli chodzi o zameldowanie w mieszkaniu osoby trzecie?

 • Tak, ale po uprawomocnieniu się nowelizacji ustawy. Nowelizacja
  programu MDM zmodyfikuje art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ten akurat punkt nowelizacji będzie dotyczył także umów podpisanych przez wejściem noweli w życie.

 • Nadia

  Witam,
  kupiłam mieszkanie w programie MDM, w przyszłym miesiącu biorę
  ślub. Czy po zawarcie małżeństwa będę mogła dopisać męża jako
  współwłaściciela mieszkania bez zwrotu dofinansowania?? czy nowelizacja będzie dotycztła również umów już podpisanych?

 • Tak, ale po uprawomocnieniu się nowelizacji ustawy. Nowelizacja
  programu MDM zmodyfikuje art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety zbyt wysoka cena 1m2. Limit dla rynku wtórnego w Rzeszowie wynosi 3.313,35 PLN.

  Gdyby nie to, dopłata wyniosłaby 18.407,50 PLN.

  Polecam jednak rejestrację na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z panem i przekaże kilka rad, co można zrobić w podobnej sytuacji.

 • Trochę skomplikowany temat. Mieszkanie kupiliście Państwo jako narzeczeństwo – więc ze strony MDMu nie byłoby problemu (własność ułamkowa). Potem jednak zalegalizowaliście związek, czyli współwłaścicielami mieszkania było już małżeństwo – a to z kolei wyklucza udział w programie. Potem rozwód, czyli znowu własność ułamkowa.

  Niechętnie się do tego przyznaję, ale szczerze – nie jestem pewien jak bank to potraktuje. Wg mnie – otrzyma Pan odmowę udziału w programie MDM (ze względu na tą współwłasność w ramach małżeństwa), ale może się mylę. Zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Być może któryś z naszych doradców spotkał się z podobnym wyzwaniem i pomoże.

  Na pewno jednak, jeżeli nie może Pan skorzystać z MDMu, w wyniku ślubu uniemożliwi Pan skorzystanie z programu Pańskiej wybrance, gdyż wg art. 6 ustawy małżeństwa biorą kredyt wspólnie.

 • Jeżeli dziecko się uczy, mają jeszcze Państwo trochę czasu.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z ofertami poszczególnych banków, zachęcam do rejestracji na naszej stronie – doradca skontaktuje się z Państwem.

 • Joanna

  Witam. mam trójkę dzieci, w tym jedno kończy w listopadzie 18lat, czy z mdm mogę skorzystać do ukończenia przez dziecko 18lat. czy do momentu kiedy dziecko się uczy? Jak to wygląda? pozdrawiam

 • apsik40

  Witam. mam trójkę dzieci, w tym jedno kończy w listopadzie 18lat, czy z mdm mogę skorzystać do ukończenia przez dziecko 18lat. czy do momentu kiedy dziecko się uczy? Jak to wygląda? pozdrawiam

 • Jerzy

  Pare lat temu, wspólnie z narzeczoną wzielem kredyt na mieszkanie, pozniej pobralismy sie a nastepnie rozwiedlismy. Czy posiadana nieruchomosc uniemozliwia przystapienie do programu MdM czy bedzie traktowana jako wlasnosc czesci ulamkowej nieruchomosci w moim przypadku 50%? Co w przypadku ponownego slubu z osoba ktora spelnia warunki otrzymania doplaty, czy je straci? Czy osoba ktora otrzymala doplate i zaraz potem wezmie slub z osoba ktora ma mieszkanie bedzie musiala oddac doplate?