Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Mateusz

  Witam,
  Mieszkanie 58 metrow w cenie 250 tys z rynku wtornego.Miejscowosc Rzeszow.
  Jaka bylaby kwota dofinansowania?
  Jestem singlem

 • Marlena

  Witam,
  kupiłam mieszkanie w programie MDM, w przyszłym miesiącu biorę ślub. Czy po zawarcie małżeństwa będę mogła dopisać męża jako współwłaściciela mieszkania bez zwrotu dofinansowania??

 • Przy budowie systemem gospodarczym nie mówimy o dopłacie, ale o zwrocie części podatku VAT. Trudno mi określić, jaka to może być kwota. Dom pochłonie każdą ilość pieniędzy, którą Pan w niego zainwestuje.

 • aneta

  Witam,chciałam się jeszcze dowiedzieć jaka jest maksymalna dopłata przy budowie domu z programem MDM?

 • Ja bym zaczął od podziału działki i rozpoczęciu budowy na swoim gruncie. o ule pamiętam – wg prawa rzymskiego nieruchomość nierozerwalnie jest związana z gruntem i stanowi własność właściciela działki. Cena 1 m2 nie powinna przekroczyć kwoty limitu.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan wymienione warunki – zapraszam do skorzystania z programu MDM.

  Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • aneta

  Witam,czyli można zacząć budowę domu na działce rodziców a dopiero potem zrobić podział działki i złożyć wniosek o zwrot podatku VAT? Dodam że na tej samej działce stoi dom rodziców a sama działka ma ponad 1000 m2 i bez podziału działki cena za m2 mogła by przekroczyć dopuszczalny limit cenowy MDM. Warszawa 6 588,3 zł ?

 • Wojtek

  Witam,
  Jestem osobą samotną, z byłą partnerką posiadam dziecko jednakże nie byliśmy nigdy małżeństwem. Obecnie nasze kontakty sprowadzają się do ustaleń widzenia syna. Była partnerka jest właścicielką mieszkania. Czy przysługuje mi dofinansowanie?

 • Owszem, jest to możliwe. Zachęcam do rejestracji
  na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • madzia955@vp.pl

  Witam!
  Czy jest mozliwe skorzystanie z dopłaty MDM jeżeli tylko mąż ma dochody i zdolnośc kredytową? Mamy 2 dzieci a ja zajmuję sie domem.
  Pozdrawiam

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w
  zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Limit zostanie wyliczony na podstawie szacunkowej wartości pana domu oraz wielkości powierzchni użytkowej wg projektu. wyliczenie będzie dokonane w momencie złożenia wniosku o zwrot podaktu VAT w US.

 • aneta

  Witam,jest możliwe skorzystanie z dopłaty MDM w sytuacji gdy stawiam dom do 100m2 na działce swoich rodziców?Kto wylicza i na jakim etapie czy nie przekracza cena za m2 jeśli działkę będzie trzeba przepisać na nas?

 • Niestety nie, przykro mi.

 • Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Reasumując – możecie skorzystać (Pani i brat) z programu MDM i nie musicie nawet sprzedawać w tym celu mieszkania. Jeżeli już zdecydujecie się jednak na sprzedaż ww. mieszkania – zwróćcie uwagę, aby żadne z was nie było nawet przez chwilę właścicielem/właścicielką 100% ww. nieruchomości, gdyż wyeliminuje to 100%-go właściciela z programu MDM.

 • Jola

  Witam ,kupiliśmy mieszkanie na rynku wtórnym w lutym czy możemy wstecz starać się o dofinansowanie

 • Ania

  Witam,
  czy w sytuacji gdy posiadam mieszkanie po rodzicach wraz z
  moim bratem (każde posiada 1/2 mieszkania) jest możliwość skorzystania z
  mdm? Chcielibyśmy sprzedać owe mieszkanie i by każde z nas kupiło swoje
  własne korzystając z mdm.

 • Owszem, nowelizacja ustawy nie wyklucza możliwości nabycia mieszkania od rodziców.

 • Owszem, nowelizacja ustawy nie wyklucza możliwości nabycia mieszkania od rodziców.

 • Asia

  Witam, czy mogę kupić mieszkanie z rynku wtórnego od rodziców i skorzystać z dopłaty mdm? z góry dziękuję za odpowiedź

 • Asia

  Witam, czy mogę kupić mieszkanie z rynku wtórnego od rodziców?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dopisałem odpowiedź przy poprzednim poście.

 • Witam. Rozdzielność majątkowa w przypadku MDMu nie ma znaczenia. Art 6 ustawy wskazuje, że z programu można skorzystać jedynie ze współmałżonką. Odnośnie zdolności kredytowej – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 znowelizowanej Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • michal

  Witam, chcielibyśmy kupić z małżonką mieszkanie w ramach MDM. Niestety ja nie posiadam zdolności kredytowej natomiast małżonka tak. Czy jest możliwość zakupu takiego mieszkania. Dodam jeszcze że mamy rozdzielność majątkową.

 • michal

  Witam, chcielibyśmy kupić z małżonką mieszkanie w ramach MDM. Niestety ja nie posiadam zdolności kredytowej natomiast małżonka tak. Czy jest możliwość zakupu takiego mieszkania. Dodam jeszcze że mamy rozdzielność majątkową.

 • Wg informacji, jakie uzyskaliśmy w zaprzyjaźnionym banku, dom powinien być w stanie umożliwiającym zamieszkanie, po odbiorze technicznym

 • Eliza

  Witam,
  Chcę kupić w ramach MDM dom w stanie surowym zamkniętym od developera czy jest taka możliwość?

 • Ad 1. Nie. limity zostaną wyliczone na podstawie obecnych wskaźników – zresztą, dokładne kwoty można już znaleźć na naszej stronie.
  Ad 2. Tak, mieszkania z rynku wtórnego będzie można nabyć w programie MDM na przełomie sierpnia i września.
  Ad 3. Tak, dla bezdzietnych singli mnożnik dofinansowania wynosi 10%.

 • Nie ma to znaczenia. Otrzymałem informację, że wartość działki zwiększa wartość nieruchomości tzn. wartość domu + działki podzielona przez metraż użytkowy powinna się zmieścić w kwocie limitu.

 • Nowelizacja programu MDM zmodyfikuje art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz.
  583).

  Po jej uchwaleniu będzie Pani mogła bez problemu rozszerzyć współwłasność mieszkania na współmałżonka. Zameldować partnera może Pani już teraz.

  Odnośnie kwestii nadpłaty części kwoty kredytu – ten zapis Pani nie dotyczy (zawierała Pani umowę na starych zasadach). Proszę
  jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • anioszka

  Witam, mam pytanie dotyczące:

  Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w III kwartale 2015 r.

  1. skoro być może przełom sierpnia września wejdą w życie ustawy odnośnie dofinansowania mieszkań z rynku wtórnego, to jak te limity cen mają się do tego gdy zacznie obowiązywać ta ustawa? czy mogą obowiązywać nowe limity?
  2. Po tym jak znalazłam te informacje nt. limitów wnioskowałam iż zmiana ustawy już nastąpiła (a nie dopiero sierpień/wrzesień)?
  dobrze rozumiem, że mieszkania z rynku wtórnego dopiero będzie można dofinansować za pomocą MDMu w sierpniu czy też wrześniu?
  3. i też bym się chciała upewnić czy nastąpiła jakaś zmiana wysokości dofinansowania dla singli, czy zostało owe 10%?

 • Iwona

  Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale działka nie została przeze mnie zakupiona – została mi przepisana przez rodziców.

 • Marta

  Witam!
  Przed ślubem kupiłam mieszkanie z dopłatą MDM. Kredyt wzięłam z rodzicami i jestem jedynym właścicielem mieszkania. Czy mogę zameldować w nim męża? Trudno chyba mówić o zmniejszeniu możliwości zaspokajania własnych potrzeb mieszkalnych poprzez mieszkanie z własnym mężem… Wolę się jednak upewnić.
  Drugie pytanie odnosi się nowelizacji i blokady wcześniejszej spłaty kredytu.
  Czy ten przepis będzie mnie obowiązywał, jeżeli kredyt wzięłam w zeszłym roku? Czy mogę spłacić kredyt np. po 3 latach?
  Jeżeli przepis będzie mnie dotyczył to ile maksymalnie mogę nadpłacić kredyt, jeśli moje dofinansowanie wynosiło niecałe 18tys. zł.

 • Tak. Limit ceny dla woj. śląskiego (inne miasta) wynosi 4.017,20 PLN. Odnośnie działki – upewnię się i dam jutro znać.

 • No problem, polecamy się.

 • Iwona

  Czyli jeśli mieszkam w województwie śląskim to bym mogła skorzystać z programu mój dom nie powinien być wart więcej niż metraż razy 4017, 20 zł ? Na podstawie faktur czyli faktura wystawiona przez firmę która zrobi to do standardu developerskiego plus koszt który poniosę by dom wykończyć? Wartość działki nie podnosi mi wartości domu?( działka jest moja)

 • Tomek

  Witam,
  nie miałem okazji, ale dziękuję za tę interpretację.

 • Niestety nie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom – a Pan przecież posiada mieszkanie. Chyba, że wychowują Państwo przynajmniej troje dzieci. Nowelizacja ustawy MDM zdejmie warunek nieposiadania mieszkania w przypadku takich rodzin.

 • Jarek

  Witam,
  Mnie interesuje temat posiadania tych innych mieszkań.
  Mam taką sytuację parę lat po ślubie dostałem w spadku w darowiźnie mieszkanie (zapisane tylko na mnie). Rozumiem, że ja nie mogę się ubiegać o mieszkanie z MdM, dlatego pytanie brzmi czy moja małżonka może?
  Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.
  Pozdrawiam Jarek

 • Na podstawie państwa faktur, ew. w oparciu o dane z ewidencji nieruchomości.

 • Iwona

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie – jak są wyliczane limity ceny ? W przypadku zakupu mieszkania to proste, gdyż kupujemy mieszkanie po jakiejś cenie, a jak to wygląda w przypadku budowy domu ?

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), mogą Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dom budowany systemem gospodarczym także powinien spełniać limity ceny i powierzchni. Są one wyliczone w momencie wnioskowania o zwrot podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione
  następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla
  osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Rafał

  Witam

  mamy mieszkanie zakupione na kredyt już 4 lata czy po takim czasie mogę dostać dofinansowanie?

 • Ola

  Witam,
  Wraz z mężem dokonaliśmy zakupu mieszkania w programie MdM , kredyt został uruchomiony w maju br. Właśnie dowiedzieliśmy sie, ze zostaniemy rodzicami – początek przyszłego roku, czy w związku z tym możemy uzyskać dodatkowe dofinansowanie ? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz

 • Ola

  Witam,
  Wraz z mężem dokonaliśmy zakupu mieszkania w programie MdM, kredyt został uruchomiony w maju br. Właśnie dowiedzieliśmy się, ze zostaniemy rodzicami -początek przyszłego roku, czy w związku z zaistniałą sytuacją możemy liczyć na dodatkowe dofinansowanie z programu MdM w ciagu 6 miesięcy od momentu urodzenia dziecka? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz

 • Iwona

  A jak w tej sytuacji wygląda udział w programie mieszkanie dla młodych ? Kiedy należy się zarejestrować ? Rozumiem że budując w systemie gospodarczym chcąc po prostu skorzystać ze zwrotu części VAT również obowiązują mnie limity co do wartości 1 m2 ? Kiedy to jest liczone? Po oddaniu mi przez firmę stanu developerskiego czy po wykończeniu ? Po wykończeniu wartość zapewne sporo wzrośnie.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • anita

  Ja rozumiem, że kredyt ma być w walucie pl natomiast nie rozumiem dlaczego dochód osiągany w innym kraju się nie liczy. U doradcy finansowego usłyszałam, że to tak jakby tego dochodu nie było.

 • Tylko jeżeli ktoś wspomoże Pani zdolność kredytową. Rekomendacja S wymaga, aby bank udzielał kredytu w walucie, w której kredytobiorcy osiągają dominujący dochód – a kredyty w ramach MDMu udzielane są jedynie w PLN.

 • Tak. wszystko, co jest objęte stawką 23% i uwzględnione na liście materiałów podlegających odliczeniu może zastać ujęte na druku VZM (zwrot podatku VAT).

 • To zależy. Jeżeli posiada Pan mieszkanie – to z programu MDM może Pan skorzystać jedynie, jeżeli wychowuje Pan min. troje dzieci i nie korzystał Pan w przeszłości z rządowego programu wsparcia.

 • anita

  czy zarabiając w obcej walucie można się starać o dofinansowanie w ramach programu mdm?

 • Iwona

  W cennikach podane jest że do wszystkich cen należy doliczyć 8% VAT – rozumiem że tych 8% nie będzie można odliczyć ? A jak wygląda wtedy kwestia materiałów wydanych na wykończenie? Planuję zakupić od nich dom w standardzie developerskim ale nie wykończone pod klucz. Wykańczanie będę zlecać innej firmie , takie materiały jak płytki ceramiczne, panele, drzwi wewnętrzne,armatura biała etc będę zakupywać samodzielnie. Czy na to będę mogła skorzystać z programu ?

 • Krzysztof

  3 lata temu kupiłem mieszkanie w kredycie, chciałbym teraz kupić nowe większe a tamto sprzedać za jakiś czas czy moge skorzystać z dofinansowania czy muszę najpierw pozbyć sie starego ?

 • Tak samo – to także będzie budowa systemem gospodarczym. W Pani przypadku nie bardzo będzie co odliczać. Wynajęta firma z pewnością postawi ww. dom w ramach usługi budowy – czyli wg niższej stawki VAT.

 • Iwona

  Rozważam budowę domu w systemie prefabrykowanym lub szkieletowym – opcja – wykończenie do standardu developerskiego. Na ten cel chcę wziąć kredyt około 250 tysięcy złotych. Dom miałby pomiędzy 80-100 m2 .Zdolność kredytową na taką kwotę posiadam. Dom byłby budowany na działce która jest moją własnością, działka znajduje się na terenie województwa śląskiego. Jestem singlem. Czytałam że w przypadku budowy domu systemem gospodarczym dopłatą z programu jest zwrot części VAT. A jak to wygląda w przypadku budowy domu prefabrykowanego ??

 • No problem, polecamy się.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

  Współpracujemy ze wszystkimi bankami biorącymi
  udział w programie MDM, mamy kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo możemy Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem możemy zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Nasze wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – nasza pomoc nic Państwa nie kosztuje – rozliczamy się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Kupno od taty nie ma znaczenia – ustawa nie definiuje, kto może być zbywcą. Problemem jest metraż domu. Limit powierzchni użytkowej w przypadku domów wynosi 100 m2 (110 jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci). Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Może Pani sprawdzić co się do niej zalicza – na naszej stronie w dziale dokumenty:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  Polecam także artykuł:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Joanna Stankiewicz

  Wow,z podziękowaniem,pojawiły się nowe możliwości…
  Pięknie dziękuję i pozdrawiam!!!

 • Aga

  Witam
  Interesuje mnie program MDM. Czy można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu domku jednorodzinnego, który ma około 150 m2 ?? Jest to domek budowany przez mojego tatę a nie przez żadną spółdzielnię czy firmę. Chciałabym go kupić od taty. Czy to ma znaczenie??

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
  1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako
  „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

  Nabywając dom, nabywają Państwo także % udział działki, na której się znajduje dana nieruchomość (wg prawa rzymskiego) – podobna struktura występuje przecież także przy nabywaniu mieszkań w blokach – nie można kupić nieruchomości oderwanej od gruntu. Moim zdaniem – mogą Państwo skorzystać z programu MDM przy zakupie opisanej nieruchomości.

  Odnośnie drugiego pytania – niestety nie. Mogą
  Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z dwójką dzieci i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 20% lub poczekać na urodzenie trzeciego malucha i otrzymać 30%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Otrzymacie za to Państwo inny rodzaj wsparcia. W związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka otrzymają Państwo dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać . Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Tomek

  Witam, na spotkaniu u dewelopera dowiedziałem się rzeczy która mnie zaintrygowała i proszę o pomoc w jej wyjaśnieniu. Inwestycja stanowi domy szeregowe o powierzchni 75, 85 i 95 m.kW. na dużej wydzielonej działce/osiedle. Zainteresowała mnie oferta 85 metrowego domu stojąca na działce o pow. 300 m.kW. Koszt to 400 tys pln. Mam żonę i dwójkę dzieci. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą przysługuje nam dofinansowanie 20%. Limit powierzchni na dom wynosi 100 m.kW. Domy szeregowe posiadają dylatację (nie ma wspólnej ściany, 20cm przestrzeni).
  Pani poinformowała nas, że ponieważ dom nie stoi na działce z oddzielnym aktem własności, a jedynie udziałem we własności całego terenu osiedla (sam dom ma oddzielny akt własności, to nie spółdzielnia) banki nie udzielają na taki dom kredytu z dofinansowaniem MDM. Nie znalazłem aby ustawa wypowiadała się w tym temacie, ani ustawą o prawie budowlanym definiująca „dom”. Czy mogę prosić o interpretację tej sytuacji?
  Drugie pytanie, to czy po urodzeniu trzeciego dziecka możemy liczyć na dodatkowe 10% dofinansowania zgodnie z wielkością dopłat po nowelizacji?

 • Monika

  Witam
  Jestem samotną mamą trójki dzieci na wynajmowanym mieszkaniu. Jaki trzeba miec dochód aby zakwalifikować sie do programu MDM?

 • Mam nadzieję, że mile Panią zaskoczę – mogą Państwo skorzystać z MDMu.

  Jeżeli była to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Joanna Stankiewicz

  Witam,

  mam pytanie.
  W przeszłości,przed zawarciem związku małżeńskiego,posiadałam 1/2 części mieszkania z moim byłym partnerem,nie był moim mężem ;).Po rozstaniu zostało sprzedane,a kredyt spłacony.
  Rozumiem,że w takiej sytuacji nie możemy z Mężem skorzystać z MDM…?

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Kwota dofinansowania zostania wpłacona bezpośrednio na konto sprzedającego mieszkanie jako ostatnia transza płatności kredytu.

 • No problem, polecamy się.

 • Damian

  Witam,
  Planuje zakup mieszkania, posiadam 40% wartości nieruchomości, mam zamiar wziąć kredyt na 50% wartości mieszkania, z tym że o kredyt mogę się starać dopiero za 2 miesiące, a niebawem podpisuje umowę wstępna notarialną z właścicielem nieruchomości plus wpłacam część pieniążków.
  Proszę powiedzieć czy w takiej sytuacji nie będzie problemu z uzyskaniem dofinansowania mdm do kredytu? I czy dofinansowanie mdm jest wypłacane wraz z kredytem? I czy trafia do mnie czy już bezpośrednio do sprzedawcy?
  Pozdrawiam
  D

 • Patrycja

  Dziękuje za odpowiedź.

 • Trochę inaczej. Jeżeli przed skorzystaniem z programu MDM potencjalny beneficjent posiada mieszkanie otrzymane w drodze spadku lub darowizny – nie może skorzystać z programu (ponieważ ma mieszkanie). jeżeli natomiast otrzyma mieszkanie w spadku po skorzystaniu z MDMu – nie ma konieczności zwrotu dofinansowania.

  Po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania ustaje konieczność zwrotu dofinansowania – z jakiegokolwiek powodu.

 • Zakup działki absolutnie Państwa nie wyklucza z udziału w programie MDM. Mogą Państwo nabyć działkę w dowolnym momencie.

  Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Ew. zwrot dofinansowania następuje jedynie w ściśle określonych przypadkach. Zakup działki do nich nie należy. Na podstawie Art.
  14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Damian

  Witam,

  Planuje zakup mieszkania, mam dość sporą część kwoty potrzebnej, ale niestety muszę jeszcze poczekać aby bank mi przydzielił kredyt. Na dniach podpisuje ze sprzedawcą umowę wstępną notarialną na zakup/zarezerwowanie mieszkania. Moje pytanie brzmi: czy po opłaceniu około 40% wartości mieszkania przed uzyskaniem kredytu i dofinansowania MDM, nie dyskwalifikuje mnie to w możliwości uzyskania MDM? I proszę powiedzieć w którym momencie dofinansowanie MDM jest wypłacane, przelewane jest na moje konto czy bezpośrednio już do osoby sprzedającej mieszkanie?

  Pozdrawiam
  D

 • Angelika

  ” 12. Kiedy mogę stracić dofinansowanie? kiedy uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa)” – a jeśli będzie to darowizna???
  i kolejne pytanie: rozumiem ze po tych 5 latach jeśli dostaniemy inny lokal w spadku nie traci się dofinansowania?

 • Patrycja

  Witam, Planujemy z meżem kupić mieszkanie z pomoca MDM, jednak planujemy tez zakup działki budowlanej za gotówkę. Czy to nas wyklucza z wzięcia udziału w programie ? Czy ważne w tym wypadku jest to czy zakupimy działkę przed zakupem mieszkania czy po zakupie mieszkania? A może posiadanie działki nie ma przełożenia na warunki MDM.?

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Aga

  Witam,
  Czy osoba posiadająca udział wynoszący 1/4 część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu będąca singlem może starać się o dofinansowanie z mdm?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja ustawy MDM, nad którą trwają właśnie prace, dopuści taką możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

 • Nie, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom – a jedno z nich ma przecież mieszkanie i nie może uczestniczyć w programie MDM.

 • Tomek

  Witam
  Mam pytanie do” W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie
  przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą
  skorzystać obydwoje” Jeżeli jeden z małżonków posiadał mieszkanie i nie wniósł go jako majątek wspólny to małżonka może skorzystać z tego programu?

 • Martyna

  Witam

  Czy para żyjąca w konkubinacie może wziąć wspólny kredyt na jedno mieszkanie i otrzymać dofinansowanie 10%? tzn: czy aby otrzymać dopłatę 10% to kredytobiorcą musi być tylko jeden singiel, czy kredytobiorcami może być 2 singli czyli konkubinat.

 • Jeżeli jest to własność ułamkowej części nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu (nawet, jeżeli jest współwłasność z osobą spokrewnioną).

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Adam

  Dzień dobry, czy jeśli obecnie moja żona jest współwłaścicielem mieszkania w 50% (pozostałe 50% osoba spokrewniona) to czy mogę (możemy) skorzystać z dofinansowania?

 • Proponuję, aby obecny właściciel mieszkania wykończył wymieniony dom do stanu umożliwiającego zamieszkanie. Wtedy będzie możliwość zakupu domu w ramach programu MDM i uzyskanie dofinansowania.

 • Witam. Może Pani przejąć mieszkanie i stać się najemcą bez groźby utraty dofinansowania, gdyż będzie to nabycie uprawnień w drodze spadku – które program MDM jak najbardziej dopuszcza. Wykupienie mieszkania to już trochę inna sprawa – w tym momencie rozszerza Pani swój zakres uprawnień do wymienionego (odziedziczonego) prawa nabycia. Wykupienie mieszkania przed upływem 5-ciu lat (od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach MDMU) spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania. Po upływie 5-ciu lat nie będzie żadnych przeszkód do nabycia ww. mieszkania.

 • jagi

  co to oznacza dokladnie bo to bardzo istotne

 • Marzena

  Witam,
  mam kredyt z dopłatą MDM od lutego 2014 roku. Zameldowana jednak jestem i zamieszkuje jeszcze w mieszkaniu komunalno-socjalnym, gdzie głównym najemca jest moja mama. Moja mama właśnie zmarła, czy mogę przejąć to mieszkanie i stać się głównym najemcą nie tracąc dofinansowania? No i czy mogę wykupić to mieszkanie gdy stanę się głównym najemcą i czy to też nie spowoduje konieczności zwrotu dopłaty z MDM?

 • Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Tak. W świetle prawa nigdy Pani nie była właścicielką wymienionego domu, gdyż mąż został jego posiadaczem przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeżeli spełnia Pani także kryterium wieku, MDM jest dla Pani.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki

 • W życiu różnie się układa i Pani sytuacja jest jak najbardziej zrozumiała. Niestety program MDM uniemożliwia skorzystanie z dofinansowania osobom, które obecnie lub w przeszłości posiadają lub posiadały mieszkanie.

 • Nie, gdyż ograniczyłoby to Pańskie możliwości mieszkaniowe. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ewelina

  Witam, jeśli wezmę kredyt na te 15 lat (bo na mniej nie można) to czy mogę go spłacić szybciej niz w ciagu tych 15 lat?

 • gaspertin

  Witam. Jestem obecnie współwłaścicielem mieszkania w 50% z osobą, z którą nie pozostaję w związku małżeńskim. Czy mogę skorzystać z MDM?

 • Malwina

  Witam,
  Chciałabym się dowiedzieć czy mogę skorzystać z dofinansowania MDM. Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, w trakcie rozwodu. Nigdy nie miałam kupionego mieszkania na siebie, aczkolwiek mój mąż ma dom przepisany na niego przed ślubem. W tej chwili od kilku miesięcy mamy podpisaną notarialnie rozdzielność majątkową. Chciałabym kupić mieszkanie 50m2.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Marta

  Jeszcze raz bo zniknęła moja odpowiedź-to nie są kombinacje-właścicielem byłam tylko na papierze, tak musieli zrobić rodzice i głupotą jest to ze przez to jestem pozbawiona możliwości brania udziału w programie skoro nigdy nie miałam swojego mieszkania-nie stać mnie na wkład własny.

 • Marta

  To nie są kombinacje, przykre jest to że tak naprawdę przez to że było się właścicielem mieszkania tylko na papierze-rodzice musieli tak zrobić-jestem pozbawiona szansy na mieszkanie-nie stać mnie na wkład własny.

 • Lukaszsz

  Witam serdecznie gdybym skorzystal z programu mdm kupujac mieszkanie dwu pokojowe to czy mogbym wynajmowac drugi pokuj

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Najlepiej, gdyby dom był po odbiorze technicznym.

 • Kredyt ramach programu MDM można wziąć jedynie na zakup domu lub mieszkania. Czy ew. obecny właściciel nie może wykończyć domu, a Państwo by wtedy dom odkupili z dopłatą w MDMie?

 • MEK

  Co oznacza stan umożliwiający zamieszkanie? Wystarczy jeśli będzie CO, czy coś więcej?

 • MEK

  Właśnie po to chcemy wziąć kredyt z dopłatą aby go wykończyć. Gdzie tu logika?

 • BGK ma możliwość sprawdzenia w Rejestrze Ksiąg Wieczystych

 • BGK ma możliwość sprawdzenia w Rejestrze Ksiąg Wieczystych.

 • kk

  nie kombinuj!

 • Marta

  W jaki sposób jest to weryfikowane?

 • Marta

  Jak to oświadczenie jest weryfikowane?

 • Owszem, w ciągu 6-ciu miesięcy od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach MDMu powinni Państwo rozwiązać umowę najmu.

 • Wymieniony dom powinien znajdować się w stanie umożliwiającym Państwu zamieszkanie w nim.

 • Kupują Państwo mieszkanie wg stanu faktycznego. Do obliczania limitów będzie brana raczej obecna wartość. Z pewnością jednak analityk weźmie pod uwagę Państwa dokumentację – zwłaszcza popartą wyjaśnieniami osoby sprzedającej mieszkanie.

 • Jeżeli własność mieszkania została przekazana w formie aktu notarialnego, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Niestety, własność mieszkania w przeszłości wyklucza Panią z udziału w programie MDM (chyba, że wychowuje Pani min. troje dzieci – wtedy ten warunek zostanie zniesiony). W momencie składania wniosku o kredyt składa Pani odpowiednie oświadczenie.

 • aga26

  WITAM
  Czy kupujac dom w programie MDM mam obowiazek zdania mieszkania wynajmowanego z zasobów gminy?

 • MEK

  Chcielibyśmy kupić z żoną dom w st surowym zamkniętym. Do zrobienia pozostałoby nam CO, i wykończenie. Metraż domu i cena mieści się w limicie. Czy możemy skorzystać z programu MDM?

 • Magda

  Dzień dobry,

  Chciałabym
  ubiegać się o dofinansowanie zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Proszę o
  wyjaśnienie paru kwestii. Od lutego br. wynajmuję mieszkanie które będę chciała kupić. Jako że w lutym nie mieliśmy razem z mężem zdolności kredytowej postanowiliśmy to mieszkanie wynająć do momentu aż uzyskamy zdolność kredytową. Właściciel mieszkania spisał z nami umowę wynajmu i umowę, że mamy pierwszeństwo zakupu tego mieszkania. Wynajęte mieszkanie było w stanie do odświeżenia a więc zrobiliśmy remont 3 pokoi – gładzie ścienne, sufitowe, panele na podłogach, mieszkanie było puste a więc wyposażyliśmy je w podstawowe sprzęty – meble do sypialni, stół, rolety itp. Pozostałe pomieszczenia – kuchnia, łazienka, toaleta i przedpokój pozostawiliśmy do remontu już po zakupie mieszkania. Mam w związku
  z tym pytanie, czy jeżeli to mieszkanie zostało by wycenione przez rzeczoznawcę na wyższą kwotę niż oferowana przez właściciela, z racji tego że zostało częściowo wyremontowane i wyposażone i tym samym przekroczyło by limit, to czy posiadając wszystkie rachunki związane z remontem i zakupem mebli jest możliwość wykazania że mieszkanie to podwyższyło swoją wartość dzięki wynajmującemu? Posiadam
  również dokumentację fotograficzną mieszkania sprzed remontu.
  Dziękuję za odpowiedź.

 • jajko

  CO OZNACZA „PRZEKAZANE WŁASNOSCI MIESZKANIA”
  M BYLO WŁASNOSCIA GMINY PO WYKUPIENI SPORZADZENIA AKTU NOTARIALNEGO JEST WŁASNOSCIA ŻONY. TZN ZE MDM ODPADA ?

 • Marta

  Witam,

  Czy jeżeli kiedyś przez krótki czas byłam właścicielem mieszkania(tak naprawdę tylko na papierze)i ze sprzedaży mieszaknia nie miałam żadnego zsysku mogę starać się o dofinansowanie w programie? Jeżeli oświadczyłabym że nie byłam właścicielem-w jaki sposób jest to weryfikowane?

 • Sebastian Grzenkowicz

  Witam
  Czy dzialka przepisana od rodziców moze stanowic wymagany wklad wlasny do kredytu?
  Czy moge otrzymac kredyt w mdm na dom jednorodzinny ale tylko na materialy budowlane a prace budowlane wszystkie wykonac we wlasnym zakresie?

 • Sebastian Grzenkowicz

  Witam
  Czy dzialka przepisana od rodziców moze stanowic wymagany wklad wlasny do kredytu?
  Czy moge otrzymac kredyt w mdm na dom jednorodzinny ale tylko na materialy budowlane a prace budowlane wszystkie wykonac we wlasnym zakresie?

 • Sebastian Grzenkowicz

  Witam
  Czy dzialka przepisana od rodziców moze byc traktowana do kredytu Mdm jako wymagany wklad wlasny?
  Oraz czy kredyt na Mdm moze pokryc przy budowie domu jednorodzinnego tylko zakup materiałów a robocizne moge wykonywac we wlasnym zakresie?

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

 • Ska

  Witam. Chcem kupic mieszkanie od dewelopera. Czy jest mozliwosc dobrania gotowki na wykonczenie mieszkania?

 • Niestety nie, jeżeli powierzchni użytkowa mieszkania przekracza wyznaczony limit – nie ma niestety możliwości skorzystania z programu MDM. Polecam także artykuł:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Kasia

  Czy jest możliwość budowy domu o powierzchni większej niż 100m2? Czy np. przy 200m2 można skorzystać z dofinansowania, ale tylko do połowy wartości?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dom to dom, jeżeli jest o Pani własnością, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Aga

  Witam, czy posiadając na własność działki gruntu ornego i pod zabudowaniami gdzie na jednej z nich stoi stary drewniany dom mieszkalny mogę skorzystać z programu mdm na zakup mieszkania ?

 • Tak, wtedy należałoby ponownie złożyć wniosek w styczniu 2016.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione
  następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Justyna

  mam takie pytanie jeżeli wniosek złożyłabym w pazdzierniku tego roku a poprostu skończyłyby się limity i nie przyznaliby mi dopłaty ,kiedy ponowanie mogłbym się starać o kredyt czy dopiero w styczniu 2016?

 • Michal

  Witam. Jak wyglada dofinansowanie w przypadku budowy domku jednorodzinnego? Na projekcie ktory juz mamy powierzchnia domu calosci jest 129 mkw, czy w tym programie klatka schodowa,strych jest liczone jako czesc uzytkowa? Po odliczeniu z mkw tych pomieszczen zostaje uzytkowych ok 96 mkw. Na kredt na dzialke podpisalismy juz umowe i o uzyskaniu pozwolenia na budowe bedzie sie starac o kredyt na budowe czy w tym przypadku jest w ogole mozliwe uzyskac dofinansowanie? z gory dziekuje oraz pozdrawiam

 • Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Możliwość skorzystania z programu MDM zależy od rodzaju
  posiadanej nieruchomości. Jeżeli wymieniona zabudowa siedliskowa jest budynkiem gospodarczym – nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia. Jeżeli jest to dom mieszkalny (o danej powierzchni użytkowej) – istnieje możliwość skorzystania z programu MDM.

 • Szczepan Kłys

  Witam, moja dziewczyna jest właścicielką nieruchomości, planujemy ślub cywilny. Czy po ślubie możemy sporządzić intercyzę i czy ja mogę wnioskować sam o MDM?

 • Nowelizacja tego nie zabrania.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Krecik

  A jeśli bym chciał odkupić od ojca ten dom?

 • Ewa

  Czy jeśli obecnie posiadam 50% mieszkania spółdzielczego to czy mogę skorzystać z dofinansowania?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Wszystko zależy od Państwa. Jeżeli poczekacie do wejścia w życie nowelizacji i złożycie wtedy wniosek o kredyt w programie MDM – macie szansę na otrzymanie dofinansowania.

 • Keiko

  Witam, kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym w tym miesiącu złożyliśmy wniosek o kredyt. Rozumiem że nowelizacja która wejdzie 5 sierpnia w życie już nas nie obejmie i nie ma możliwości starania się o zwrot cześci kosztów kredytu?

 • Obecnie – nie ma takiej szansy. program MDM obejmuje jedynie rynek pierwotny. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy program obejmie również rynek wtórny – ale dofinansowanie będzie można otrzymać z związku z zakupem mieszkania. Przy darowiźnie niestety nie mają Państwo możliwości otrzymać dopłaty.

 • Magda

  Razem z mężem spodziewamy się pierwszego dziecka w okolicach sierpnia. Mamy już upatrzone mieszkanie i chcemy podpisac umowę z deweloperem. Pytanie jest takie, czy żeby ubiegać się o dopłate dla małżeństwa z jednym dzieckiem powinniśmy podpisac umowę dopiero po narodzinach dziecka, czy możemy podpisac umowe teraz a zpoczekac ze złożeniem wniosku o kredyt do momentu az dziecko się urodzi?
  Z góry dziękuje za odpowiedź Magda

 • Krecik

  Mój ojciec ma nie duży dom w stanie surowym chciałbym z narzeczona go wykończyć ( przed tym ojciec przepisałby ten dom na mnie) czy jest szansa na dofinansowanie?

 • Jeżeli wymienione wykupienie wiązało się z przekazaniem własności mieszkania – nie można skorzystać z MDMu. Jeżeli nie – zachęcam do udziału w programie.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Dobre pytanie. Ustawodawca w komentarzach do ustawy jako przykład ograniczenia możliwości mieszkaniowych podaje otwarcie gabinetu dentystycznego lub zakładu fryzjerskiego w lokalu nabytym w ramach MDM.

 • jajko

  co gdy sie jest własciccielem mieszkania które wykupiło sie od gminy z dopłata, tzn mieszkanie byłi spółzielcze gminne, gmina dała mozliwsoc wykupinai na włąsnic z bonifikatą jak sprawa wyglda z taka własnościa, ogólnie mieszkanai tego sie nie kupowało wiec mozna korzystac z mdm ?

 • Krzysztof Kowalski

  Co znaczy ograniczac mozliwosci mieszkaniowe?

 • Nie, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać
  udzielony obojgu małżonkom, a współmałżonek przecież posiada mieszkanie co automatycznie eliminuje go z programu MDM (chyba, że mają Państwo troje dzieci).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Nie, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać
  udzielony obojgu małżonkom, a Pani mąż przecież posiada mieszkanie co automatycznie eliminuje go z programu MDM (chyba, że mają Państwo troje dzieci).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Może Pani natomiast skorzystać z programu jako singielka, a potem wziąć ślub. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Ustawa MDM definiuje dom jednorodzinny jako „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”

  Budowa domu w zabudowie bliźniaczej (dwu lokalowego) nie może być sfinansowana w ramach programu MDM. Przy budowie systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu przez dewelopera na Pańskiej działce) pomoc w ramach programu MDM przyjmuje możliwość zwrotu podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Karolina

  Witam chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli jedno z małżonków ma mieszkanie, które nabył przed ślubem ale nie zostało włączone do majątku wspólnego to jako małżeństwo mogą się ubiegać o dofinansowanie z MDM przy budowie domu????

 • Emilia

  Witam, mam pytanie czy jeżeli wyjdę za mąż za faceta który jest już właścicielem mieszkania to możemy ubiegać się o dofinansowanie MDM na budowę domu, jeżeli nie wniesiemy tego mieszkania do majątku wspólnego.

 • Tomasz

  Chciałbym się dowiedzieć czy mając działkę 1100 mkw, dzieląc ją mniej więcej na pół mógłbym wybudować domy w zabudowie bliźniaczej i skorzystać z programu MDM. I jak wyglądałaby sprawa gdyby przy tych domach zostały wybudowane garaże przez dewelopera, jednak ich zakup byłby sfinansowany ze środków własnych. Czy da się prawnie wydzielić garaż na działce z umowy kredytowej MDM?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Małgorzata

  Serdecznie dziękuję za odpowiedzi!

 • Nie, kwota dofinansowania jest zwolniona z podatku VAT.

 • Rafał

  czy od dofinansowania MDM trzeba odprowadzić podatek?

 • Witam. Zachęcam do zadania tych pytań dedykowanemu Panu doradcy. Posiadają oni symulatory w których wyliczą całkowity koszt kredytu oraz określą wymagania związane z pozostałymi pytaniami.

 • Wg ostatnich informacji z BGK, wnioski wg nowych zasad będzie można składać od 1-go września.

 • Adam

  Witam,
  Mam pytanie… Planuje z pomocą Waszych doradców kupić mieszkanie 33m od dewelopera, które spełnia wymogi. Będzie ono oddane do użytku dopiero za rok. Ile zatem będzie faktycznie kosztował mnie kredyt ?
  Jakie koszty będę zmuszony ponieść już teraz ?
  Jeśli zdecydowałbym się na kredyt już teraz, płacił będę normalne raty ?
  I jeszcze sprawa potrzebnej gotówki. Ile może kosztować wzięcie kredytu ? Na jakie koszty muszę się nastawić, które już teraz będę musiał pokryć z własnej kieszeni ? Bo rozumiem, że kwestię wkładu własnego ( 10 % ) rozwiązuje MDM.

  Pozdrawiam

 • mateusz

  oczywiście w grę wchodzi tylko żona. Co oznacza po wejściu w życie nowelizacji? Kiedy ma to nastąpić?

 • Witam. Balkonu, garażu i miejsca postojowego nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Informacji na ten temat nie znajdzie Pan w ustawie, ale w wyjaśnieniach wydanych przez BGK umieszczonych np. na naszej stronie w dziale dokumenty:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_uźytkowa.pdf

 • radek

  Dzien dobry
  W nawiazaniu do pytania mojego poprzednika prosze o informacje czy balkon wliczamy do limitu powierzchni? Dodatkowo prosze o informacje czy przynalezna do mieszkania komorke i miejsce postojowe rowniez zaliczamy do powierzchni uzytkowej. W odpowiedzi prosze o podparcie sie zapisami ustawy a nie wyrazanie wlasnego zdania.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, proszę pisać, po to tutaj jesteśmy. Odnośnie pytań:

  Ad 1. Dofinansowanie zostanie wypłacone po odbiorze mieszkania, jako ostatnia transza płatności przekazana bezpośrednio na konto dewelopera.
  Ad 2. Nic się nie stanie. Mieszkanie musi spełniać limity w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem MDM. Wtedy również jest wyliczana dopłata, która następnie jest „zamrażana” do momentu wypłaty.
  Ad 3. Nie kłóci się. Mają Państwo 6 miesięcy (od momentu przekazania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM) na ew. wypowiedzenie umowy najmu.

 • W chwili obecnej podobna czynność spowoduje groźbę utraty dofinansowania. Po wejściu w życie nowelizacji będzie to możliwe, ale tylko w przypadku małżonków.

  Po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM będzie Pan mógł dowolnie dysponować nieruchomością.

 • Małgorzata

  Dzień dobry, pewnie te pytania już padły, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
  Chcemy kupić mieszkanie w MdM, będzie ono gotowe dopiero za kilkanaście miesięcy. Wniosek o kredyt musimy złożyć już teraz, bo deweloper życzy sobie do czasu oddania mieszkania wpłat po 10% wartości mieszkania.
  I teraz mam pytania:

  1. Kiedy zostanie wypłacone dofinansowanie? Na początku czy dopiero po odbiorze mieszkania?
  2. Co, jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego zmienią się limity dot. wartości nieruchomości?
  3. Do czasu oddania mieszkania i pewnie jeszcze przez 2 miesiące będziemy wynajmować inne mieszkanie. Czy to się kłóci z MDM?
  Pozdrawiam,
  Małgorzata

 • mateusz

  Witam, Czy korzystając z MDM dla singla mogę po jakimś czasie przepisać mieszkanie na kolejną osobę a co za tym idzie podzielić również kredyt? Czy wtedy stracę dofinansowanie? Przykład: dzisiaj biorę kredyt z dofinansowaniem mdm dla singla a po 3 latach biorę ślub. Chcę wtedy włączyć do kredytu małżonkę i podzielić własność mieszkania na dwie osoby.

 • Obawiam się że taras jest w tym wypadku przynależnością do mieszkania. Może Pan skorzystać z programu MDM o ile cena 1 m2 mieszkania (czyli suma ceny mieszkania i tarasu podzielona przez metraż użytkowy) nie przekracza wartości wyznaczonego limitu.

 • Marcin

  Witam planuje zakup mieszkania, które to dzieli się odpowiednio na cześć użytkowa 62 m2 oraz pow. tarasu 33m2. Deweloper rozdziela te ceny odpowiednio na mieszkanie oraz taras z tym, ze zainteresowany będę kredytem na całość nieruchomosci. Wartość nieruchomosci ok 320000 tys natomiast samego mieszkania około 260 tys. Czy w takim przypadku przysługuje się dopłata ?

 • Właścicielem mieszkania jest Pan, bank jedynie przyjął mieszkanie jako zabezpieczenie kredytu. Przykro mi, ale jeżeli to 100% własności – nie może Pan skorzystać z programu MDM.

 • Właścicielem mieszkania jest Pan, bank jedynie przyjął mieszkanie jako zabezpieczenie kredytu. Przykro mi, ale jeżeli to 100% własności – nie może Pan skorzystać z programu MDM.

 • Zarejestruj się w programie „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Maciej

  Witam, co jeżeli już mam kredyt od 2 lat i spłacam mieszkanie ? De facto nie jestem jego właścicielem, tylko bank . Nie korzystałem jeszcze z żadnego programu mieszkania dla młodych małżeństw?

 • Maciej

  Witam, co jeżeli już mam kredyt od 2 lat i spłacam mieszkanie ? De facto nie jestem jego właścicielem, tylko bank . Nie korzystałem jeszcze z żadnego programu mieszkania dla młodych małżeństw?

 • Wg prawa rzymskiego, właściciel działki jest także właścicielem nieruchomości. Jeżeli dom ma być Pani własnością, działka powinna należeć do Pani.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym

 • Wg prawa rzymskiego, właściciel działki jest także właścicielem nieruchomości. Jeżeli dom ma być Pani własnością, działka powinna należeć do Pani.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Monika

  Witam, mam jeszcze jedno pytanie. Jak by to wyglądało gdyby działka została własnością rodziców, a ja wybudowałabym na niej swój dom, obok domu rodziców. Czy istnieje możliwość budowy domu na działce, której nie jestem właścicielką ? Czy wtedy mogłabym się ubiegać o dofinansowanie ? z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Monika

  Witam, czy jeżeli pobuduje się na działce rodziców, obok ich domu, mogę starać się o dofinansowanie ? Czy mogę wybudować dom na działce, która nie jest moją własnością ?

 • Niestety nie. Na papierze jest Pani właścicielką domu i jako taka – nie może Pani skorzystać z programu MDM (chyba, że wychowuje Pani min. troje dzieci – nowelizacja zniesie warunek nieposiadania mieszkania w przypadku rodzin wielodzietnych).

 • Jeżeli powierzchnia mieszkania przekroczy wyznaczony limit – obawiam się że tak. 0,8 m2 to nie jest duża wartość, mieści się w zakresie błędu pomiaru, polecam negocjacje z deweloperem w tej sprawie.

 • ewa

  Witam czy jeśli w umowie przedwstępnej było 74m kwadratowe, klient skorzysta z dopłaty, a po pomiarze powykonawczym okaże się ze powierzchnia mieszkania będzie miała 75,80 metrów kwadratowych to czy klient będzie zawracal dopalę?

 • Monika

  witam, czy jeżeli została przepisana na mnie działka na której jest stary dom, w którym nie chce mieszkać. mam zamiar wybudowac nowy dom a stary wyburzyc czy moge liczyc na dofinansowanie w ramach mdm ?

 • Wtórny być może wkrótce wejdzie. Rozpoczął się właśnie festiwal przedwyborczych obietnic i wygląda na to, że skapnie także coś MDMowi.

 • Okres oczekiwania zależy od wybranego banku, powinien Pan dostać wstępną informację maks. po kilku dniach.

 • Mariusz

  Szkoda. W moim mieście nie ma mieszkań za cenę niższą niż 3444 zł za metr.

 • Rafal

  Witam,
  jak dlugo czeka sie na rozpatrzenie wniosku do MDM?
  komplet dokumentow zostal zlozony i przeze mnie i przez dewelopera.
  Jest z gory okreslone ile czasu jest na wydanie decyzji o dofinansowaniu.

  Pozdrawiam

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Tak, zresztą obowiązek meldunkowy w tym roku wygasa.

 • monika

  Witam, planuje wybudować dom do 35m2 bez pozwolenia, czy mam szanse na mdm?

 • beate

  Dziękuję, ale czy to znaczy, że mogę być zameldowana nadal u rodziców?

 • Tak, gdyż to nie ogranicza Pańskich możliwości mieszkaniowych – ale otworzyć zakład fryzjerski lub gabinet dentystyczny raczej odradzam.

 • Marcin

  Zakladajac ze swoja prace moge wykonywac przy komputerze, moge w takiej sytuacji pracowac w mieszkaniu jednoczesnie w nim mieszkajac?

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw- w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Działalność może być zarejestrowania w wymienionym mieszkaniu, nie może natomiast być w nim prowadzona (w sensie, nie może ograniczać możliwości mieszkaniowych beneficjenta MDMu)

 • Marcin

  Witam, w tamtym roku zakupiłem kredyt z mdm. Czy mogę otworzyć jednoosobową działalność (samozatrudnienie) pod adresem tego mieszkania?

 • Sławek

  Witam, urodziło mi się dziecko i chciałabym rozpocząć budowę domu, jeśli posiadam 50% udziału w mieszkaniu czy mogę starać się o dofinansowanie MDM na budowe domu ?

 • Polecam wpisać w google: Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka wzór. Druk można pobrać np. z GOFINu

 • Arkadiusz

  Czy „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”, ma jakiś specjalny wzór czy jest po prostu oswiadczneniem, które można przygotować odręcznie?

 • Pierwszy komentarz który wpisałem pochodzi z objaśnień do Ustawy, stron BGK i MIiR. Kolejne, to już moja interpretacja na podstawie doświadczeń z bankami, z którymi współpracujemy.

 • arek

  Dziękuję. Czy powyższe odpowiedzi należy traktować jako wytyczne BGK, czy nie są one wiążące?

 • w momencie podpisywania umowy kredytowej warunki będą identyczne jak przy składaniu wniosku. Bank nie będzie miał żadnych podstaw aby wypowiedzieć Panu umowę kredytu lub odmówić wypłaty dofinansowania.

 • arek

  To hipotetyczna sytuacja, ale załóżmy, że tak.

 • ok, ale umowę kredytową podpisze Pan jeszcze jako kawaler.

 • arek

  Jeśli opłata za mieszkania podzielona jest na kilka transz w ciagu trwania budowy, a dofinansowanie w ramach MdM zostanie wyplacone w ostaniej transzy i przekazane deweloperowi, a przed tą ostatnią transzą dojdzie do zawarcia zwiazku małżeńskiego to nie należy zwrócić środków?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego
  wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji
  kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa
  własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę
  lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać
  dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach
  Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako
  osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą
  dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków.
  Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania
  finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
  W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na
  podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
  opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy
  staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw
  majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu.
  Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011
  r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie
  niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi
  być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”.
  Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest
  właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM
  realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego
  współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie
  istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Arkadiusz

  Uprzejmie dziękuję.

 • arek

  Planuję jako kawaler kupić mieszkanie, którego budowa dopiero się rozpoczęła i potrwa ok. 1 roku. Okres od podpisania umów deweloperskiej i kredytowej (z dofinansowaniem MdM) do zakończenia budowy i podpisania umowy przeniesienia to ok. 15 miesięcy. Czy jeśli po podpisaniu umów deweloperskiej i kredytowej i przed podpisaniem umowy przeniesienie wezmę ślub z osobą, która posiada mieszkanie, będę musiał zwrócić otrzymane środki?

 • Jakkolwiek to brutalnie nie zabrzmi, w świetle prawa jesteście Państwo z narzeczoną obcymi ludźmi. Wg definicji MDMu jest Pan osobą samotnie wychowującą dziecko, dopiero planowana na lipiec nowelizacja to zmieni. Może więc Pan zaznaczyć opcję 2 lub poczekać do lipca na doprecyzowanie ustawy.

 • Arkadiusz

  Dziękuję. Czy w takim razie powinienem zaznaczyć opcję „Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci”, nawet jeśli dziecko wychowuję wspólnie z narzeczoną i mieszkamy w jednym mieszkaniu? Czy w takim razie w opisanej sytuacji mieszczę się w definicji „osoby samotnie wychowującej dziecko”, która została zawarta w ustawie?

 • Jeżeli chce pan otrzymać zwiększone dofinansowanie (mnożnik 15%) powinien pan zaznaczyć opcję nr 2. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Arkadiusz

  Czy będąc kawalerem i wychowując jedno dziecko (dziecko wychowuję wspólnie z narzeczoną, będącą jego matką) mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w ramach programu MdM?

  Jeśli tak, proszę o wskazanie, którą z poniższych opcji dotyczącą statusu nabywcy, powinienem zaznaczyć we WNIOSKU NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT (dokument otrzymany z banku):

  1) Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, bez dzieci;
  2) Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci.

 • Przykro mi, że te wyjaśnienia uniemożliwiły panu skorzystanie z dofinansowania MDM. Również życzę dobrej nocy.

 • Marek

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienia i życzę dobrej nocy 🙂

 • Jeżeli każdy z lokali kupi inna osoba – nie ma problemu. W MDMie jeden beneficjent może zakupić jeden lokal.

 • Marek

  Czyli jeśli jako deweloper buduję budynek jednorodzinny dwulokalowy w którym powstaną dwa niezależne mieszkania w rozumieniu Ustawy o własności lokali, to nie mogę ich sprzedawać ze wsparciem programu MDM?

 • Serdecznie przepraszam, niezbyt fortunnie sformułowałem odpowiedź. W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest następująca: „należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
  powierzchni całkowitej budynku”

  Przyjęta w ustawie o MdM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy. Dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny;

  Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy.

 • Marek

  Czy mogłby Pan wskazać artykuł ustawy, który mówi o tym fakcie? Prawo budowlane dopuszcza budowę domów jednorodzinnych dwulokalowych na terenach gdzie MPZP przewiduje tylko zabudowę jednorodzinną

 • Ustawa MDM nie określa obowiązku meldunkowego w zakupionym w ramach programu mieszkaniu.

 • Ustawa MDM nie określa obowiązku meldunkowego w zakupionym w ramach programu mieszkaniu

 • Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie jeden lokal mieszkalny”.

  Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Marek

  Na jakie dofinansowanie można liczyć z MDM przy zakupie od dewelopera mieszkania 75m w domu jednorodzinnym dwulokalowym?

 • beate

  Dzień dobry, kupiłam mieszkanie z dopłatą mdm, akt notarialny podpisuję w poniedziałek. czy muszę się zameldować w kupionym mieszkaniu? jeśli tak, to czy muszę na stałe czy wystarczy meldunek czasowy bez konieczności rezygnowania z obecnego zameldowania stałego u rodziców? od kiedy muszę mieć meldunek, czy już od 1. dnia po podpisaniu aktu? Z góry dziękuje za pomoc.

 • Niezupełnie. Mogą Państwo manewrować kwotą kredytu i okresem kredytowania w ten sposób, że tylko razem będziecie mieć zdolność.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków

 • Maja

  Czyli jeśli na chwilę obecną chcemy wziąć ten kredyt razem i razem osiągamy potrzebną zdolnosć, to i tak nie mamy szans na MDM?

 • Dzisiaj odbyło kolejne czytanie, poprawki przeszły jednogłośnie. Istnieje spora szansa na wejście nowelizacji w lipcu b.r.

  Udział innej osoby w liczeniu zdolności będzie możliwy jedynie w przypadku, kiedy główny beneficjent nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej. Ew. kredyt będzie wówczas spłacany wspólnie.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w
  zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Maja

  A kiedy będzie ta nowelizacja?
  Czyli jeżeli jedna osoba w związku nie ma wystarczającej zdolności do zakupu danego mieszkania, a razem taką mają, to mimo to nie mogą nabyć razem tego mieszkania, tj. razem go spłacać? Może to zrobić tylko jedna osoba?

 • Czy narzeczony przekazał Pani notarialnie współwłasność mieszkania?

 • Gosia

  Chcemy kupić ziemię, a wybudowanie domu zlecić firmie budowlanej. Czy w tym przypadku można również otrzymać dopłatę MDM i w jaki sposób ją się oblicza ?

 • Karolina

  czy w związku z tym należy zwrócić dotację z MDM? Dostałam taką informację z WBK

 • Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM należy skorzystać ze specjalnego kredytu. Jeżeli potrzebna jest
  porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Ceny zawierają podatek VAT, są to ceny brutto.

 • Tak, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może
  nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie.

 • Maja

  Czy będąc w stanie narzeczeństwa możliwe jest wzięcie kredytu w ramach MDM na dwie osoby, czy potrzebny jest ślub?

 • izabela

  dzień dobry, mam jedno podstawowe pytanie, czy ceny za metr mieszkania podane w limitach są cenami netto czy brutto? dziękuję za odpowiedź.

 • Ania

  Czy dofinansowanie jest tylko podczas brania kredytu , czy można wpłacić ze swoich wolnych środków?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Lokale powyżej limitu nie mogą zostać sfinansowane w ramach kredytu w programie MDM.

 • Paweł

  Czy jest możliwość uzyskania dopłaty na kupno mieszkania o powierzchni 80m2 w stanie pierwotnym?

 • Jak najbardziej. Po urodzinach trzeciego dziecka i wejściu nowelizacji w życie będą Państwo mogli skorzystać z programu MDM. Planowana nowelizacja zniesie warunek nieposiadania domu lub mieszkania w przypadku rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Grażyna

  Witam,
  Razem z mężem otrzymaliśmy w darowiźnie działkę budowlaną, na której znajduje się stary drewniany domek jednorodzinny, który chcemy przeznaczyć do rozbiórki. Wiem, że ten fakt uniemożliwiał nam skorzystanie z MDM. Wkrótce jednak spodziewamy się trzeciego dziecka. Czy w związku z tym po nowelizacji ustawy będziemy mogli skorzystać z programu MDM?

 • Sylwester

  Witam. Zamierzam wybudować dom na własnym gruncie. Interesuje mnie kwesta tego czy dotacja MDM obejmuje także budownictwo konstrukcyjne czyli drewniane.

 • Oficjalna informacja – niestety nie, podobna czynność spowoduje
  ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu
  mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Pisaliśmy już w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wymieniony powyżej zapis nie jest precyzyjny i wg opinii naszych prawników odnosi się do sytuacji, kiedy wynajmowane lub użyczane jest całe mieszkanie. Z Ministerstwa otrzymaliśmy odpowiedź, że jeżeli obecność partnera nie powoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta – to nie ma problemu. Grunt, aby nie było to użyczenie całego mieszkania i aby beneficjent nie czerpał z tego faktu korzyści majątkowych.

 • Jeżeli mąż posiadał 100% własności mieszkania, to niestety nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać
  udzielony obojgu małżonkom, rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • Kamil

  Dzień dobry,

  kupiłem mieszkanie z dopłatą MDM jako singiel. Czy w tym mieszkaniu może ze mną zamieszkać i byc zameldowana moja dziewczyna?

  Z góry dziękuję za poradę

 • Czarna

  Witam, obecnie wynajmuję z mężem mieszkanie od osoby prywatnej, jednak myślimy o własnym lokum. Mąż posiadał kiedyś mieszkanie, ja nie. Pozostajemy w rozdzielności majątkowej. Czy mam szansę na dofinansowanie?

 • Jeżeli można – zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z Państwem i postara się znaleźć ofertę odpowiadającą Państwa sytuacji.

 • Ania

  Witam. Mam pytanie odnośnie urlopów wychowawczych. Czy mam szanse z mężem dostać dofinansowanie MDM przy założeniu że mąż jeździ tirami (wiadome jak to wygląda diety plus podstawa) a ja jestem na urlopie wychowawczym przez pół roku. Mamy jedno dziecko. Mam umowę do 2020 roku z możliwością wzięcia zaświadczenia z pracy(poświadczenie), że jak wrócę z wychowawczego to pracodawca zapewni mi dalszą pracę. Dodam, że jest to województwo podlaskie.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Piotr

  Witam. Planujemy z żoną budowę domu do 100m2 użytkowych. Nie wliczam w to garażu i kotłowni które łącznie zajmują dodatkowe 28m2. Posiadamy 1 dziecko. Dom miałby powstać na zakupionej przez nas działce. Czy mozliwa jest jakakolwiek pomoc z programu MDM w naszym przypadku? Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, małżonka chwilowo nie pracuje.

 • Jeżeli mieszkanie będzie zakupione na terytorium Polski – bez problemu można skorzystać z programu MDM. Problemem są niestety Państwa dochody. Jak rozumiem, osiągacie Państwo dochód w GBP? Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której osiągają oni dochód. Program MDM jest udzielany jedynie w PLN, co oznacza, że również dochody kredytobiorców powinny być w PLN.

  Czy ew. mogą Państwo liczyć na pomoc kogoś z rodziny przy liczeniu zdolności? W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności
  kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy”

 • Jeżeli mieszkanie będzie zakupione na terytorium Polski – bez problemu można skorzystać z programu MDM. Problemem są niestety Państwa dochody. Jak rozumiem, osiągacie Państwo dochód w GBP? Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której osiągają oni dochód. Program MDM jest udzielany jedynie w PLN, co oznacza, że również dochody kredytobiorców powinny być w PLN.

  Czy ew. mogą Państwo liczyć na pomoc kogoś z rodziny przy liczeniu zdolności? W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności
  kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • domek

  Witam,
  Mieszkam i pracuje z mezem na terenie Angli. Planujemy
  przeprowadzic sie do Polski w nastepnym roku. Obydwoje mamy ponizej
  35-ego roku zycia. Maz ma obywatelstwo angielskie. Czy kwalifikujemy sie
  do programu MDM? Jest mozliwym dostanie kredytu w przypadku gdy nie
  pracujemy na terenie kraju?

 • domek

  Witam,
  Mieszkam i pracuje z mezem na terenie Angli. Planujemy przeprowadzic sie do Polski w nastepnym roku. Obydwoje mamy ponizej 35-ego roku zycia. Maz ma obywatelstwo angielskie. Czy kwalifikujemy sie do programu MDM? Jest mozliwym dostanie kredytu w przypadku gdy nie pracujemy na terenie kraju?

 • Tak, bez problemu. Nawet, jeżeli obecna narzeczona posiada juz mieszkanie – również nie spotkają Pana żadne sankcje w postaci zwrotu dofinansowania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Szymon

  Witam,
  Planuję zakup mieszkania w MDM jako singiel. Jednak w najbliższych planach jest również ślub. Czy po zawarciu związku małżeńskiego będę mógł „dopisać”
  żonę jako współwłaściciel mieszkania oraz dopisać ją do kredytu, tak żeby zarówno mieszkanie jak i kredyt były wspólne? Pozdrawiam

 • Niestety nie – gdyż w przeszłości była Pani posiadaczką mieszkania.
  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Anita

  Dzień dobry,
  czy w momencie, gdy jestem po rozwodzie (wcześniej miałam zakupione mieszkanie razem z mężem, ale zrzekłam się do niego praw i w obecnym momencie nie mam już praw do żadnego mieszkania), mam szansę na dofinansowanie MDM ?
  Pozdrawiam

 • Obecnie program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania. Po upływie 5-ciu lat będzie Pan mógł spłacić kredyt bez żadnych konsekwencji ze strony MDMu.

 • Kamil

  Witam,

  Chciałbym się dowiedzieć, czy jeśli posiadałbym po upływie 5 lat środki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, to czy MDM będzie mnie blokował w tej kwestii?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
  1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako
  „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 • Lipiec to już druga połowa roku, kontaktowałem się z BGK, nadal twierdzą, że nowelizacja jest możliwa do wprowadzenia do końca lipca.

 • Po 5-ciu latach od momentu przeniesienia mieszkania beneficjent programu MDM na pełną dowolność w spłacie kredytu. O ile się orientuję, zapisy w umowach bankowych dotyczące wcześniejszej spłaty także dotyczą jedynie okresu pierwszych 3 lat.

 • Niestety, program MDM obejmuje wyłącznie mieszkania pochodzące z rynku pierwotnego.

 • Edyta

  Dzwoniłam do Ministerstwa. Nie ma szans by nowela weszła od połowy roku.

 • Edyta

  Witam,

  Chcemy z mężem kupić bliźniaka w ramach MDMu. Łapiemy się na opcję domu do 110m2 powierzchni użytk. Pytanie moje dotyczy nazewnictwa. Jak musi zostać nazwany bliźniak w pozwoleniu na budowę i in. dokumentach by wniosek o dofinans.MDM przeszedł wszystkie procedury. Czy może to być budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy?

  Znalazłam tylko następujacą inf. na stronie Ministerstwa Infrastr.i Rozwoju (cytat poniżej). Nie jest dla mnie jasne, jakim nazewnictwem muszę się posłużyć by móc kupić dom o powierzchni do 110m2 a nie lokal do 85m2.
  Z góry dziękuję za odp.
  Pozdrawiam.

  Czy w przypadku gdy umowa wstępna kupna nieruchomości dotyczy lokalu mieszkalnego w budynku bliźniaczym, zaś umowa ostateczna dotyczy niezależnego budynku jednorodzinnego można ubiegać się o wsparcie w programie MdM?

  Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, weryfikacji kryteriów dotyczących mieszkania, jak również pozostałych warunków, jakie musi spełnić nabywca dokonuje bank kredytujący w dniu złożenia przez nabywcę wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Do weryfikacji kryteriów dotyczących mieszkania bank kredytujący przyjmuje parametry powierzchni i ceny zakupu na podstawie przedstawionej przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku – na podstawie odpowiedniej umowy określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).

  Jak wynika z opisu sytuacji przedmiotem zakupu, który miałby być sfinansowany kredytem objętym dofinansowaniem wkładu własnego jest lokal mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. W przypadku lokalu mieszkalnego limit wielkości powierzchni użytkowej wynosi 75 m2. Pozytywna weryfikacja kryteriów dotyczących lokalu mieszkalnego oraz spełnienie pozostałych warunków ustawowych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego powoduje uzyskanie przez nabywcę uprawnienia do skorzystania z tego dofinansowania. Późniejsze dokonanie podziału działki i wyodrębnienie dwóch niezależnych domów jednorodzinnych w miejsce dotychczasowego jednego budynku z dwoma lokalami mieszkalnymi (zmiana z nieruchomości lokalowej na nieruchomość gruntową), nie będzie miało wpływu na uprawnienie nabywcy do uzyskania dofinansowania wkładu własnego.

 • Ewa

  Dzień dobry, a co w przypadku nadpłacenia kredytu po 5-ciu latach?

 • Kamila

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie mieszkania które chciała bym kupić w programie MDM: czy mieszkanie które jest obcięte dopłatą MDM to mieszkanie tylko developerskie nowe, nigdy nie zamieszkałe, czy program obejmuje również mieszkania z rynku wtórnego ?
  Pozdrawiam Kamila

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego
  współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Idąc dalej tym tokiem rozumowania, dopisanie współmałżonka do kredytu także stanowi realizację uprawnień właścicielskich. Jeżeli bank wyrazi na to zgodę (a zwykle tak się dzieje) – nie ma przeszkód.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli mąż jest właścicielem mieszkania Pani teściowej to niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

  Odpowiadając na drugą część pytania – wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która
  będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Z drugiej strony, kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego
  mieszkania.

  Reasumując – dopłata ze środków MDM może zastąpić wkład własny oraz kredytobiorca nie powinien posiadać więcej wkładu własnego niż 50% wartości nabywanej nieruchomości

 • Szakalaka

  Witam,
  mam pytanie:
  jesli biore doplate MDM jako singiel a po pol roku zawieram malzenstwo z osoba ktora ma juz kredyt na inne mieszkanie co wtedy? czy musze zwrocic doplate?
  i czy moge pozniej ja dopisac do swojego kredytu?

 • ja

  witam mam pytanie po pierwsze ile musze miec wkładu własnego a po drugie to maz ma zapisane mieszkanie od teściowej za opieke czy moge starac sie o wlasne mieszkanie to znaczy mamy dwoje dzieci a tesciowa jeszcze zyje i jest nam poprostu ciasno prosze o odp

 • Firma powinna mieć wpis w KRS dotyczący budowy nieruchomości oraz ich sprzedaży.

 • Maria

  Witam,

  Czy deweloper musi posiadać wpis w KRS aby można było skorzystać z dopłaty na mieszkanie budowane przez niego? Wybrany przez nas deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i takiego wpisu w KRS nie posiada…

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wejście w życie nowelizacji zostało zapowiedziane na lipiec bieżącego roku.Wszyscy mamy nadzieję, że tego terminu uda się dotrzymać.

 • Jeżeli narzeczony zakupił mieszkanie jako singiel, zarówno on jak i bank kredytujący powinni po ślubie wyrazić zgodę na Pani przystąpienie do kredytu oraz powinno nastąpić przekazanie współwłasności mieszkania, najlepiej w formie aktu notarialnego.

 • Jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana przed nowelizacją, nowe przepisy Państwa nie obejmą i kredyt będzie można spłacić wcześniej, bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Niestety nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Ania

  Witam,

  Jeżeli mój narzeczony bierze na siebie mieszkanie w programie MDM na jakiej zasadzie po ślubie będę mogła mieć prawa do tego mieszkania. Czy automatycznie przechodzi to na mnie czy trzeba wpisać to do aktu notarianlego i czy ban t5ez musi się zgodzić bym była właścicielem.

 • Julia

  Czy jeśli kupimy teraz mieszkanie z dopłatą MDM przy założeniu, że spłacimy kredyt od razu tzn. po zakończeniu inwestycji przez dewelopera, czyli w okolicach stycznia/lutego 2016 to czy mogą objąć nas nowe przepisy – głównie chodzi o brak możliwości wcześniejszej spłaty kredytu? Chcielibyśmy skorzystać z kredytu, ale spłacić go od razu tak, żeby uzyskać tylko dopłatę.

 • Mariusz

  Czy mieszkania objęte MDM mogą być nabywane z rynku wtórnego czy tylko pierwotnego?

 • Ustawa mówi jedynie, że firma sprzedająca nieruchomość powinna prowadzić działalność gospodarczą polegającą na budowie i sprzedaży mieszkań. Deweloper jest jedynie podawany jako przykład takiej firmy.

 • Jeżeli to Pan wychowuje dzieci i posiada odpowiednie oświadczenie – może Pan skorzystać z wyższego mnożnika dofinansowania.

  Osoba wychowująca min. troje dzieci może wybudować dom o powierzchni użytkowej do 110 m2.

  Na postawie art. 7 Ustawy – w przypadku kredytobiorców wychowujących min. 3 dzieci, dofinansowanie wkładu własnego po wejściu nowelizacji w życie wyniesie 30% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 65 m2;
  2) 65 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 65 m2.”

 • Wnioski można będzie składać do września 2018 roku.

 • Po nowelizacji będą Państwo mogli liczyć na 90.636 PLN dopłaty.
  Kredytem w ramach programu MDM można objąć zakup mieszkania razem z elementami przynależnymi, jednak garaż i miejsce postojowe się do nich nie zaliczają.
  BGK sugeruje, że nowelizacja wejdzie w życie w lipcu b.r., mamy nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany.

 • Katarzyna

  Witam
  w moim mieście budowany jest budynek mieszkalny przez firmę która nie jest deweloperem i nie podlega pod ustawę deweloperska. Jest to spolka z o.o. ktorej dzialalnosc polega na budowie i sprzedazy lokali mieszkalnych i uzytkowych (PKD: kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek, realizacja projektow budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynkow) czy kupujac od tej spolki mieszkanie moge skorzystac z programu MDM? w banku powiedziano mi ze nie, bo sprzedawca mieszkania musi byc deweloperem

 • TomaszK

  Jesteśmy małżeństwem z dwójką dzieci, dziec są z poprzedniego małżeństwa mojej żony czy w takim przypadku przysługuję dofinansowanie MDM dla dwójki dzieci? Czekamy jak wejdzie 20%. Drugie pytanie. Zamierzamy się budować, do 100m2 użytkowej ciężko się zmieścić z 5 pokojami zamierzmy mieć jeszcze jedno dziecko. Czy jeśli wybierzemy projekt np. 110m pow. użytkowej otrzymamy dofinansowanie? Czy wtedy te 20% będzie liczone od 100m2? czy od mniejszego metrażu tak jak to ta miejsce w przypadku mieszkań? Czy w przypadku budowy wymagane jest aby wykonawca wybudował dom pod klucz? czy może być np. do stanu deweloperskiego, a później samemu mógłbym wykończyć dom..

 • beatka

  Do kiedy obowiązuje program MDM?

 • @

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. zakup mieszkania planujemy w Krakowie. Będziemy bardzo wdzięczni za przykładowe wyliczenie dopłaty dla mieszkania o pow. 75m2 – 85m2. (3 dzieci).

  Proszę jeszcze o potwierdzenie, czy kredytem można objąć jedynie mieszkanie, czy ewentualnie pomieszczenia przynależne (piwnica, garaż lub miejsce postojowe)?

  Czy wejście w życie nowych warunków jest zatwierdzone? Kiedy można się spodziewać tej zmiany?

 • Nic mi nie wiadomo, aby prowadzone były takie działania.

 • Tomek

  Witam
  Czy jakaś instytucja sprawdza czy mieszkanie zakupione w systemie MDM pomimo meldunków właścicieli nie jest później wynajmowane innym osobą ?

 • O to, czy taka forma będzie wystarczająca polecam już dopytać w banku, w którym zamierza Pan wziąć kredyt. Generalnie banki akceptują wyszczególnienie elementów transakcji na umowie, jednak docierały do nas również informacje o wyszczególnieniu w akcie.

 • Tomek

  Propozycja dewelopera jest taka, że w akcie notarialnym umowy przedwstępnej będzie sumaryczna kwota plus dokładny opis zakup mieszkania + wyłączność korzystania z garażu (nie wiem czy ma to znaczenie małe sprostowanie chodzi o fizyczny garaż wbudowany w bloku nie miejsce postojowe wielostanowiskowe), a w osobnym dokumencie może napisać oświadczenie o rozkładzie cen. Pytanie czy taka forma jest wystarczająca?

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie).

  Dziwi mnie mała elastyczność dewelopera. Rozbicie transakcji na składowe pozwoliłoby Pany skorzystać z programu MDM. Mógłby Pan zakupić mieszkanie w ramach programu MDM, a garaż przy pomocy innego kredytu lub za własne środki. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie).

  Dziwi mnie mała elastyczność dewelopera. Rozbicie transakcji na składowe pozwoliłoby Pany skorzystać z programu MDM. Mógłby Pan zakupić mieszkanie w ramach programu MDM, a garaż przy pomocy innego kredytu lub za własne środki. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Tomek

  Witam
  Jesli deweloper oferuje mieszkanie w bloku z garażem, który będzie w ramach nieruchomości wspólnej na WYŁĄCZNOŚĆ korzystania ale cena z garażem jest o 10 tyś większa niż bez jak podchodzi do tego faktu MDM? Która kwota jest brana do kalkulacji? Deweloper nie chce w akcie notarialnym dzielic ceny mieszkania i garazu podaje jedynie wartosc koncową.

 • Tomek

  Witam
  Jakie podejscie jest programu MDM do zakupu nowego mieszkania, dodatkowo z użytkowanim garażu odbywającego się w ramach nieruchomości wspólnej na WYŁĄCZNOŚĆ korzystania? Cena mieszkania z użytkowaniem garażu na wyłączność jest o 10 tyś większa niż bez niego. Jaka kwota jest brana do kalkulacji MDM? Deweloper nie chce rozbijać ceny w akcie notarialnym.

  Z góry dziekuje za wyczerpującą odpowiedź

 • Dokładna data nie jest niestety jeszcze znana. BGK rekomenduje bankom uczestniczącym w programie MDM, aby przygotowały systemy informatyczne na zmiany które wejdą w lipcu.

 • Posiadacz działki budowlanej lub ziemi rolnej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Dodatkowo – w momencie kiedy urodzi się Państwu trzecie dziecko – przestaną Państwa obowiązywać: ograniczenie dot. wieku oraz kryterium nieposiadania wcześniejszego mieszkania.

 • Marek

  czy jest dokladna data spodziewanego wejscia nowelizacji? czy bedzie to 1. lipca?

 • Madzia

  Witam,
  Chcielibyśmy z mężem skorzystać z dofinansownia MDM, mamy dwójkę dzieci i w październiku urodzi się trzecie.
  Moim rodzice chcą przepisać gospodarstwo na mnie i moje rodzeństwo. Czy w takim przypadku gdy przepiszą mi 1/3 gospodarstwa, czyli ziemie rolną będziemy mogli skorzystać z dofinansowania?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli o kredyt zawnioskuje singiel, akt także powinien podpisać singiel. Jeżeli w czasie procesu kredytowania zmieni się Państwa sytuacja rodzinna, bank może robić problemy. Nie we wszystkich bankach tak się dzieje, ale jednak się zdarza. Polecam dopytać w Państwa banku.

  Jeżeli zawrą Państwo małżeństwo po akcie – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa
  własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako
  osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
  W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego
  współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Program w obecnej postaci nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu i skrócenia poprzez nadpłatę okresu kredytowania. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Justyna

  Dzień dobry,
  Jesteśmy narzeczeństwem z dwójką dzieci i w czerwcu bierzemy ślub, natomiast teraz chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania MDM, ponieważ mieszkanie które Nam się podoba zostało już ostatnie i nie chcielibyśmy, żeby przepadło… :/ Moje pytanie, czy jeżeli teraz weźmie jedno z Nas jako singiel, a przy podpisywaniu aktu notarialnego będziemy już małżeństwem to będziemy musieli zwrócić dofinansowanie? Resztę kryteriów spełniamy.

 • Bordos

  Witam,

  Czy po skorzystaniu z dopłaty MDM (dla singla), możliwe jest skrócenie okresu kredytowania (bez całkowitej spłaty).

  Np. Kredyt na 50% wartości mieszkania, 10% dopłata, kredyt na 15 lat. Po 3 latach spłata 40% kredytu i skrócenie okresu kredytowania do 10 lat.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • Taka transakcja będzie możliwa, ale dopiero po uchwaleniu nowelizacji w programie MDM. Wówczas w przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci przestanie obowiązywać warunek o nieposiadaniu wcześniejszego domu lub mieszkania.

  Odnośnie kwoty dofinansowania. Na postawie art. 7
  Ustawy dofinansowanie wkładu własnego w Państwa wypadku wyniesie 30% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika
  przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem
  art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 65 m2;

  2) 65 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 65 m2.”

  Jeżeli poda mi Pan lokalizację miejsca, w którym chcecie Państwo kupić mieszkanie wyliczę dokładną kwotę.

  Odnośnie pytania o wkład własny. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z
  budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która
  będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • @

  Witam, Jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci. Aktualnie posiadamy dom pod miastem (zakupiony na kredyt), który planujemy sprzedać. Pieniądze ze sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na spłatę kredytu. Czy po sprzedaży domu będziemy mogli zakupić mieszkanie w systemie MDM ? Jeśli tak, na jakie dofinansowanie moglibyśmy liczyć i czy konieczne będzie posiadanie wkładu własnego (w jakiej wysokości)?

 • No problem, pozdrawiamy.

 • Aga

  Dziękuje za informację

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia
  zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Państwo posiadaliście w przeszłości mieszkanie,więc niestety nie możecie skorzystać z programu MDM. Ew. warunek nieposiadania wcześniejszego mieszkania nie będzie dotyczył rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci.

 • Piotr

  Proszę o informację czy jest szansa kupić mieszkanie w systemie MDM jeżeli przed ślubem kupiliśmy mieszkanie na kredyt niedawno sprzedaliśmy mieszkanie i nic nam nie zostało ponieważ spłaciliśmy kapitał z odsetkami. Urodziła nam się córeczka i aby teraz kupić kolejną nieruchomość musimy wziąć kolejny kredyt – czy jest szansa abyśmy dostali dotację w w/w systemie ? Kwalifikujemy się ?

 • Ustawa MDM w żaden sposób nie określa wprowadzenia limitu
  zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia. Z programu może skorzystać każdy, bez względu na wielkość osiąganych zarobków. Osobną kwestią jest jednak zdolność kredytowa wymagana przez banki udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wymagany dochód różni się w zależności od wybranej instytucji.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

 • Pat

  Jakie trzeba mieć minimalne zarobki na osobę? Chodzi o rodzinę z 1 małym dzieckiem

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W chwili obecnej w ustawie jest jedynie mowa o zakazie wynajmu mieszkania.

 • AGA

  jak to wygląda z wynajęciem piwnicy? – mogę ją wynająć czy nie? – w mieszkaniu mieszkam sama

 • To prawda. W przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub jeżeli przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – razem z wnioskiem kredytowym składamy w banku pisemne zobowiązanie, że rozwiążemy umowę najmu i opróżnimy lokal mieszkalny lub zrzeczemy się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnimy lokal, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

 • Ania

  Dziękuję za odpowiedź. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – jeden z doradców powiedział, że umowę najmu należy wypowiedzieć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od przyznania dofinansowania MDM. Czy to prawda?

 • Kwota kredytu po odjęciu otrzymanego dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości nieruchomości. W podanym przykładzie kredyt nie może być mniejszy niż 120.000 PLN.

 • Jeżeli nie są Państwo właścicielami 100% własności domu lub mieszkania i przynajmniej 1 z Was ma poniżej 35 lat – jak najbardziej możecie skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • kasia

  Jak wygląda kwestia wysokości kredytu? Jeżeli chce kupić mieszkanie za 240tys., wg nowych regulacji (rodzice +3 dzieci) otrzyma 30% dopłaty. Jak obliczyć kwotę kredytu, po odjęciu dotacji powinno być 50%? Maksymalny wkład własny(bez dotacji) to 48tys, czy 120tys?

 • Ania

  Witam. Czy mogę skorzystać z MDM jeśli mamy z mężem mieszkanie w TBS? Nie jesteśmy zatem jego właścicielami, a tylko głównymi najemcami.
  Chcemy kupić gotowy dom od dewelopera.

 • Dodałem odpowiedź pod Pańskim poprzednim komentarzem. Pozdrawiam.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. przekroczenie limitu powierzchni uniemożliwia niestety skorzystanie z programu MDM. Jeżeli można, chciałbym ew. polecić artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Fabian

  Interesuje mnie zakup mieszkania od dewelopera o pow. użytkowej 90 m kw lub 130 m kw podana cena za 1 m kw mieści się spokojnie w limicie mdm czy w związku z przekroczeniem 75m kw nie dostanę juz dofinansowania z mdm? Proszę o odpowiedź.

 • Fabian

  Witam,
  Interesuje mnie zakup mieszkania od dewelopera o pow. użytkowej 90 m kw lub 130 m kw podana cena za 1 m kw mieści się spokojnie w limicie mdm czy w związku z przekroczeniem 75m kw nie dostanę juz dofinansowania z mdm? Proszę o odpowiedź.

 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
  1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, rozdz. 1 pkt 2: „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane”.

  Dodatkowo, Ustawa MDM określa dom jednorodzinny jako „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek jednorodzinny jest definiowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Możliwe jest więc sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

  Jeżeli w dokumentacji dewelopera, prospektach informacyjnych i projekcie nieruchomość jest określona jako dom jednorodzinny, nie ma podstaw, aby został uznany za mieszkanie.

 • Dodałem odpowiedź przy nowszym wpisie. Pozdrawiam – redakcja MDM.

 • Jak najbardziej. Z programu MDM są wykluczeni jedynie posiadacze domów lub mieszkań.

 • Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Witam,

  Podpisanie umów dotyczących dostarczenia mediów do mieszkania na Pańskie nazwisko nie jest równoznaczne z użyczeniem mieszkania. Narzeczona może przecież znajdować się w trudnej sytuacji finansowej i korzystać z Pańskiej uprzejmości i finansowego wsparcia.

 • Damian

  Witam,

  narzeczona kupiła mieszkanie w programie MDM, w którym wspólnie planujemy zamieszkać. Czy założenie licznika prądu, lub kablówki na moje nazwisko nie będzie traktowane jako użyczenie mieszkania ?

  „Jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca (…), wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), (…)” będzie musiał zwrócić dofinanowanie w odpowiedniej części.

  Pozdrawiam, Damian.

 • KamilS

  chodzi oczywiście o możliwość zwrotu części Vat-u w przypadku budowy systemem gospodarczym

 • KamilS

  Witam – czy można skozystać z programu MDM posiadając już własną działkę ? Otóż sytuacja wygląda tak że możemy kupić działkę z pozwoleniem na budowę – czy w takim przypadku możemy starać się o dofinansowanie przez MDM?

 • KamilS

  Witam – czy można skozystać z programu MDM posiadając już własną działkę ? Otóż sytuacja wygląda tak że możemy kupić działkę z pozwoleniem na budowę – czy w takim przypadku możemy starać się o dofinansowanie przez MDM?

 • Ola

  Witam Państwa,
  podpisałam z deweloperem umowę deweloperską na zakup segementu szeregowego (powierzchnia użytkowa wg mdm 90 m2, cena za m2 mieszcząca się w limitach) i występuje obecnie o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem mdm. Zastanawiam się jednak, czy BGK albo banki nie będą miały z tym problemu, że aktualnie trwa jeszcze postępowanie dotyczące podziału działek. Nie ma więc jeszcze ostatecznej decyzji podziału, spodziewana jest ona za ok 1-2 miesiące. W wszystkich dokumentach (umowa deweloperska itd.) jest mowa, że ma to być dom jednorodzinny. Czy banki, ze względu na to, że nie ma jeszcze podziału działek, mogą zakwestionować, że to będzie dom jednorodzinny i uznać, że może być to lokal mieszkalny, a co za tym idzie zmniejszyć limit mdm do 75m2, co spowoduje, że lokum nie będzie się kwalifikowało do mdm?
  Jakie są Państwa doświadczenia w tym obszarze? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  Ola

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponieważ Pan ma mieszkanie – w nawiązaniu do powyższego zapisu, nie może Pan skorzystać z programu MDM. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, czyli jeżeli wezmą Państwo ślub, prawo do skorzystania z MDMu straci także małżonka. Jedyna możliwość jaką widzę, to udział w programie MDM Pańskiej narzeczonej – jako singielki. Po kupnie mieszkania i otrzymaniu dofinansowania mogą Państwo wziąć ślub.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • bkmm

  „W przypadku małżeństw – jeżeli jeno z małżonków posiadało mieszkanie
  przed ślubem i wniosło je jako majątek wspólnoty – z programu nie mogą
  skorzystać obydwoje”. Posiadam obecnie mieszkanie w kredycie, czy jeśli nie wniosę go jako majątek wspólny to czy z przyszłą żoną będziemy mogli ubiegać się o kredyt w programie MDM? jeśli będziemy mogli to w jakiej części ?

 • Mieszkanie w ramach programu MDM nabędzie Pan jako osoba prywatna. Lokal na prowadzenie działalności jako firma – czyli osoba prawna. Naszym zdaniem – nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Pitbull

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – stanowi ona jedyne źródło utrzymania. Planuję, jako singiel, skorzystać z programu MDM. Czy jeśli w w przeciągu 5 lat nabędę, w ramach działalności gospodarczej, mieszkanie z przeznaczeniem na siedzibę/oddział lub na wynajem będę musiał oddać proporcjonalną (do wygaśnięcia okresu 5 lat) część dopłaty?

 • Nie. Jest to jedynie kwestia wyliczenia kwoty dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W momencie kupna działki z domem przestaną Państwo spełniać wymóg nieposiadania wcześniejszego domu

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą

  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W momencie kupna działki z domem przestaną Państwo spełniać wymóg nieposiadania wcześniejszego domu.

 • Rozbicie wypłaty kredytu na transze nie będzie wymagało aneksu, a jedynie określenia harmonogramu wypłat w momencie wnioskowania o kredyt.

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 20% (po wejściu w życie nowelizacji). Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu. Przebywając na L4 lub na urlopie macierzyńskim/wychowawczym nadal mogą się Państwo starać o kredyt.

 • Magdalena

  Dla mieszkań powyżej 50 m2 powierzchni podstawą dopłaty będzie 50 m2, czy to znaczy że jeśli mieszkanie ma 64 m2 dopłata 10% wkładu własnego będzie do 50m2 a resztę trzeba będzie uzupełnić?

 • mateusz

  Witam wraz z przyszłą zona planujemy kupić działkę na której znajduje się dom lecz nie chcemy w nim mieszkać tylko odrazu zacząć budowę systemem gospodarczym czy przysługuję nam zwrot części VATu ?

 • mateusz

  Witam zamierzamy z przyszla zona kupic dzialke na ktorej znajduje sie juz dom aczkolwiek nie chcemy w nim mieszkac tylko odrazu zacząć budowe systemem gopodarczym i czy przysluguje nam zwocenie czeci VATu ?

 • Łukasz Kwapis

  bardziej chodzi mi o to czy nie bedzie już za późno aby wziąć kredyt ponieważ druga rata jest w sierpniu a trzecia w grudniu czy to nie bedzie wymagało jakiś aneksów do umowy ? z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

 • Patrycja Remiś

  Witam, oboje z mężem posiadamy umowę na czas nie określony, mamy jedno dziecko chcielibyśmy starać się o drugie. Z tego co orientuje się przysługuje nam dopłata 15%? Czy jeśli po zakupie mieszkania w programie mdm urodzi nam się jeszcze jedno dziecko możemy liczyć na 20%? I czy jeśli będę przebywała na l4 to możemy się starać o kredyt? Bądź też jeśli będę na urlopie macierzyńskim czy moge starać się o kredyt w tym programie?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • W sensie – czy wystarczy środków, jeżeli złoży Pan wniosek po ślubie? Sądzę, że wystarczy.

 • marcin

  Czy wkład własny musi byc, jakie warunki trzeba spełniac

 • Łukasz Kwapis

  już z nim współpracuje ale jest mały problem ponieważ moja zdolność to 101 tys a potrzebuję 106 tys w lipcu biorę ślub więc możliwości kredytowe wzrosną tylko drugą ratę muszę zapłacić w sierpniu a trzecią w grudniu czy w związku z tym zdążę z tym mdm

 • Jeżeli zakupicie Państwo mieszkanie (mieszkania) przed ślubem nie będziecie mogli potem skorzystać z programu MDM. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przy jednoczesnym skorzystaniu z odpowiedniego kredytu.

 • Tak. Jeżeli nie jest Pań właścicielem 100% innej nieruchomości mieszkalnej i spełnia Pan kryterium wieku – może Pan ubiegać się o udział w programie MDM. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • 123

  Chcę razem z przyszłą żoną zakupić mieszkanie od developera. Obecnie zakupimy mieszkanie jako 2 rozne osoby lecz za niedługi czas juz będziemy małżeństwem i wtedy dopiero będziemy starać się o kredyt w MDM – za ok pół roku(czyli już jako małżeństwo). Po ślubie jeszcze przed złożeniem wniosku o MDM dostarczę akt ślubu do notariusza aby wprowadził stosowne zmiany w akcie notarialnym nieruchomości. Czy przy składaniu wniosku o dopłaty mogę miec problemy w takiej sytuacji. Formalnie kupimy mieszkanie jako 2 rożne osoby, następnie po paru miesiącach będziemy już małżeństwem i wtedy dopiero jako małżeństwo złożymy wniosek o dopłaty MDM

 • Łukasz Kwapis

  czyli rozumiem że jako współwłaściciel działki na której moja mama buduje dom mogę bez problemu ubiegać sie o MDM

 • Art. 3 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
  mieszkania przez młodych ludzi (Mieszkanie dla Młodych) określa, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone jedynie w przypadku zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wg objaśnień do ww. Ustawy należy jednak założyć, że intencją ustawodawcy nie było określanie konstrukcji prowadzonej działalności, a jedynie zapewnienie, że kupowane mieszkanie będzie pochodziło z rynku pierwotnego.

  Jeżeli mieszkanie zostało wybudowane przez jedna spółkę, a
  jest sprzedawane przez inną, zależną od pierwszej – należy uznać że zostało spełnione kryterium dotyczące rynku pierwotnego i mieszkanie może zostać objęte programem MDM.

  W opisanym powyżej przypadku bank kredytujący może
  wnioskować o dodatkowe, pisemne wyjaśnienie dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji sprzedaży mieszkań.

  Podobną interpretację znajdą Państwo także na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, polecam wydrukować i zabrać ze sobą do banku: http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/MdM/FAQ/Mieszkanie/Strony/sprzeda_spolka_corka_2014_07_16.aspx

 • robal23

  Witam.Mam problem, chcę wykupić z żoną już wynajmowane od pażdziernika 2013 roku mieszkanie od developera. Bank jednak nie chce przyznać dofinansowania MDM gdyż w roku 2013 firma „matka” która wybudowała osiedle odsprzedała to wszystko firmie „córce”(z tym samym kapitałem, nawet nazwa jest prawie ta sama). Dodam iż na stronie głownej firmy jest informacja o skorzystaniu z MDM? Proszę o pomoc!!! O co tu chodzi?. Dodam tylko iż spełniamy wszystkie pozostałe kryteria.

 • Owszem, niektóre banki akceptują taką formę osiągania dochodu. Jako współkredytobiorcę można także zaprosić kogoś z najbliższej rodziny. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • paulina

  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, czy pracując na umowę zastępstwo można skorzystać z kredytu w ramach programu MDM?

 • W skrócie – składa Pan dyspozycję wypłaty w banku kredytującym, bank ma 3 terminy w mc-u aby wystąpić o te środki w BGKu. Powinien tak to zorganizować, żeby zapewnić środki z dofinansowania na wyznaczony przez Pana dzień.

 • MG

  ustawę znam, liczyłam jednak na „przetłumaczenie” jej na mniej urzędniczy język 😉

 • Obecnie program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Tak, jest możliwość wzięcia kredytu z teściami. W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej
  nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności
  kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
  Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą
  przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • ddsa

  Witam.
  Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Czyli biore kredyt na 15 lat. To oznacza że nie mogę go wcześniej spłacić bo stracę dopłatę??

 • gość

  Ale jeżeli ja nie pracuję to czy kredyt mogę wziąć wraz z teściami? Niestety nikt z rodziny nie zarabia w PL tyle aby te mogly stanowic chociaz polowe dochodów meża a co mówiąc o większości

 • Program MDM nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Mycha

  Witam, mam pytanie odnośnie wcześniejszej spłaty kredytu przy korzystaniu z programu MDM. Mój bank daje mi możliwość jednorazowej spłaty do 50% bieżącego zadłużenia, bez dodatkowych kosztów, w ciągu pierwszych 3 lat kredytowania, oraz dowolne nadpłaty w latach późniejszych. Jak się ma wcześniejsza spłata części kredytu do warunków programu MDM? Przy założeniu że całość zadłużenia nie zostanie spłacona przed upływem 5 lat zapisanych w programie.

 • Rekomendacja S narzuca bankom, aby udzielały kredytu w walucie, w której kredytobiorca osiąga większość dochodu. Z kolei kredyty w programie MDM są udzielane jedynie w PLN. Stąd wniosek, że aby skorzystać z programu MDM, należy osiągać dochód w PLN. To nie jest do końca prawda. Mogą Państwo spróbować wykorzystać zapisy Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Jeżeli ktoś z najbliższej rodziny zechciałby przystąpić do kredytu i większościowy dochód stanowiłyby PLN, mogliby Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie art 11. Ustawy MDM:

  „Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek instytucji kredytującej, określony w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia, środki z tytułu dofinansowań wkładu własnego przysługujących nabywcom wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, na wniosek instytucji kredytującej
  przekazywany w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca.
  2. Instytucja kredytująca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnosi o przekazanie środków w łącznej kwocie dofinansowań wkładu własnego:
  1) zgodnie z terminami wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, o których mowa w art. 10 ust. 2;
  2) planowanych do wypłaty w okresie rozliczeniowym, liczonym od dnia następującego po dniu przekazania wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia przekazania kolejnego wniosku, z wyszczególnieniem kwot planowanych wypłat dofinansowań wkładu własnego przypadających na poszczególne dni okresu rozliczeniowego;
  3) wypłaconych ze środków własnych przez instytucję kredytującą w poprzednim okresie rozliczeniowym i nie ujętych we wniosku dotyczącym tego okresu – w przypadkach określonych w umowie w sprawie stosowania finansowego wsparcia.”

  3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 • gość

  Nie rozumie jednego, dlaczego osoby zarabiające w obcej walucie nie mogą skorzystać z tego kredytu… Mój mąż pracuje za granicą ja z dziecmi mieszkam w Polsce , spełniamy wszystkie warunki prócz tego…. To chore, nie dość, ze państwo nie jest wstanie nam zapewnić pracy za godziwe pieniądze , musimy żyć na odległość to jeszcze nie możemy skorzystać z jakiejkolwiek pomocy… Nie rozumie , jesteśmy jacyś uprzywilejowani i nie płacimy podatków, vat czy akcyzy tak jak zarabiający w zł.

 • MG

  Witam, proszę o informację – deweloper wymaga zapłaty wkładu własnego w terminie 7 dni od podpisania umowy deweloperskiej – termin oddania mieszkania to wrzesień 2015 r., stąd moje pytanie, jak szybko dopłata z MDMu jest wypłacana na poczet wkładu własnego na konto dewelopera?

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  jeżeli dom przekroczy wyznaczony limit, nie będzie można skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT. Przypominam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Pomieszczenia, które się do niej zaliczają zostały wymienione w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  Polecam także artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • GOść

  Witam mam pytanie. Mam działke i chce wybudowac na niej dom wiekszy niz 100m2 (nie planuje mieć 3 dzieci) czy uzyskam zwrot czesci poniesionych kosztów jezeli powierzchnia przekroczy 100m2 czy po prostu beda liczone te koszty do powierzchni 100m2?

 • Witam. Tak, niektóre banki akceptują 18 lat jako minimalny wiek kredytobiorcy.

  W kwestii spłaty kredytu przez mamę – również jest to możliwe. W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • uczennica

  WItam. Jaki wiek jest minimalny do przystąpienia do MDM? Czy mogę uzyskać mieszkanie jako 18-lenia uczennica, i do momentu podjęcia przeze mnie pracy spłacałaby je mama?

 • Posiadacz, a tym bardziej współposiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby
  co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Może cie Państwo skorzystać z programu MDM, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie
  określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376,
  z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami. Nowela powinna zostać uchwalona pod koniec czerwca 2015.

 • Łukasz Kwapis

  witam dawno temu została na mnie i moją mamę przepisana działka, na której ona rozpoczęła budowę domu ona jest inwestorem czy ja mogę w tym przypadku skorzystać z programu mdm lub są jakieś rozwiązania

 • Bartek

  Kiedy będzie można brać MDM z partnerką, jeśli single mogą brać kredyt to czemu związki bez małżeństwa nie mogą brać. Normalny kredyt można może być wzięty zarówno przez małżonków czy krewnych (powinowatych) jak przez osoby zupełnie obce- pod warunkiem, że mają odpowiednią zdolność kredytową i spełniają.
  Czy w przyszłości będzie to możliwe w MDM ? I kiedy mniej więcej ?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Jeżeli spełnia Pan powyższe warunki, zachęcam do udziału w programie. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Pańska narzeczona będzie mogła przystąpić do kredytu tylko w przypadku, jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca – czyli Pan, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)).

  Wg objaśnień do nowelizacji: „Możliwość przystąpienia do umowy kredytu beneficjenta programu MdM dodatkowych osób może dotyczyć wyłącznie sytuacji stwierdzenia – w ocenie instytucji kredytującej – braku zdolności kredytowej nabywcy mieszkania, który ubiega się o finansowe wsparcie”.

  Kwestia ew. współwłasności nie została jasno wyjaśniona w obecnej treści nowelizacji. W objaśnieniach do nowelizacji czytamy jedynie że „Art. 6 projektu nowelizacji określa, że przepisy dotyczące rozszerzenia wspólności majątkowej, wynajmu, użyczenia lub zmiany sposobu użytkowania mieszkania stosuje się do ww. czynności dokonanych od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej nowelizacji, nawet jeżeli nabywcy złożyli wniosek o dofinansowanie wkładu własnego przez dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów.”, co sugeruje, że będzie możliwość ustalenia współwłasności, oficjalnie nie jest to jednak napisane.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  W Państwa przypadku nie będzie to kupna nowego domu lub mieszkania, ale jedynie większy remont. przykro mi, ale w opisanym przypadku nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Sylwester

  Witam. Moje pytanie brzmi – jeśli mam 24 lata, stałą państwową pracę, kawaler lecz niestety figuruję w BIK, to czy obejmie mnie ten program? Pozdrawiam

 • Rafał

  Z tego co rozumiem, wkrótce (po nowelizacji ustawy) ma wejść możliwość abym razem z narzeczoną wspólnie wzięli kredyt z dofinansowaniem MDM. W związku z tym mam dwa pytania:
  1. Czy narzeczona może wziąć razem ze mną ten kredyt niezależnie od mojej zdolności/niezdolności kredytowej?
  2. Czy takie mieszkanie w efekcie będzie współwłasnością moją i narzeczonej?

 • kasia

  mam pytanie jeśli mój partner kupil mieszkanie gospodarcze i przeksztalcil je na budynek jednorodzinny mieszkalny i robi nad budowę czy może skorzystać z tego programu ja nie posiadam zadnego mieszkania na siebie

 • Jeżeli to będzie czasowe „pomieszkiwanie” nie wpływające na Pańskie możliwości mieszkaniowe – nikt Panu niczego nie zarzuci.

  Odnośnie małżeństwa – wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako
  osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania
  finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie
  niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan wprawdzie nie posiada mieszkania i spełnia wymienione warunki, ale Pańska żona – jako właścicielka mieszkania – nie może skorzystać z MDMu. Niestety zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Piotr

  W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia
  zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu
  mieszkalnego:
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,

  To jeżeli wprowadzi się do mnie moja narzeczona będę musiał dodawać dofinansowanie? A co gdy się ozenie? Mamy mieszkać osobno?

 • Marcin

  Witam! Czy mógłbym skorzystać z programu MDM? a oto moja sytuacja Moja żona posiada mieszkanie, które jest jej własnością, należy tylko do jej majątku własnego. Mi rodzice planują przepisać działkę, na której planuje rozpocząć budowę, która też będzie należała do mojego majątku. pozdrawiam

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Brak obywatelstwa polskiego nie wyklucza z udziału w programie.

 • TATI

  Witam!Jestem cudzoziemcem posiadającym pozwolenie na osiedlenie się na terytorium RP mam 3 dzieci,Dzieci mają obywatelstwo Polskie.Czy mogę skorzysytać z programu MDM?Pozdrawiam.

 • Jeżeli wymieniona darowizna stanowiła 100% wartości nieruchomości – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli była to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • zia

  Witam, będąc osobą jeszcze niepełnoletnią rodzice uszczęśliwili mnie oraz rodzeństwo przepisaniem domu jednorodzinnego. kilka lat później na wniosek wierzycieli ojca sąd cofnął darowiznę. czy w takim wypadku mogę starać się o dofinansowanie w programie MDM czy już niestety nie?
  Pozdrawiam

 • Wymienione oświadczenie dewelopera nie spowoduje zagrożenia nieotrzymania dofinansowania. Kwota różnicy nie jest duża, mimo wszystko jednak polecam porozmawiać z deweloperem o zwrocie tej nadpłaty na Pani konto.

 • Wymienione oświadczenie stanowi jednak z Pana strony zobowiązanie, które w przypadku zajścia zdarzenia losowego będzie Pan zobowiązany spełnić. Może to z kolei pociągnąć za sobą konieczność zwrotu dofinansowania uzyskanego w programie MDM.

  Kwestię użyczenia precyzuje Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Sprawa w opisanym przypadku jest trochę skomplikowana.

  Po pierwsze, dofinansowaniem w ramach programu MDM jest
  objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). Program MDM obejmuje wyłącznie rynek pierwotny.

  Pan chce kupić dom, a nie go budować, w takim przypadku mówimy o budowie domu systemem gospodarczym. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Jest jeszcze jedna kwestia. Właścicielką działki jest Pańska mama. prawo własności nieruchomości jest związane z prawem własności gruntu. Oznacza to, że właścicielką budowanego domu także będzie Pańska mama, co stoi w sprzeczności z warunkami zwrotu podatku opisanymi powyżej.

  w pana przypadku pomoc oznaczałaby jedynie zwrot części podatku VAT, dla porządku odpowiadam jednak na pytanie- w jaki sposób wyliczana jest dopłata. Na postawie art. 7
  Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, zapraszam ponownie na nasze forum.

 • dziki002

  witam moja sytuacja wyglada nastepujaco, moj mama posiada działke na której ja chce sie wybudować wraz z dziewczyna(dziecko w drodze). Dom ma mieć 120m ale w warunkach MDM jest ze do 100m musiął by miec dom. I teraz moje pytanie czy nie kwalifikuje sie do dofinansowania (bo dom jest wiekszy niz w warunkach) czy zostanie udzilone dofinansowanie do tych 100m. Bo jezeli chodzi o mieszkania to wiem ze jezeli mieszkanie jest wieksze niz 50m to jest dofinansowanie do tych wlasnie 50m ale czy tak samo jest z domem?

 • BC

  Witam serdecznie!
  Mam pytanie odnośnie najmu okazjonalego. Kupiłem mieszkanie w programie MDM i znajomy, który chce wynająć inną nieruchomość w ramach wynajmu okazjonalego o oświadczenie, że będę mógł go przyjąć pod dach w razie gdyby z tamtego miejsca musieli go „wyprosić”. Czy jako właściciel nieruchomości w MDM mogę mu takie oświadczenie wystawić? Nie byłby to wynajem, a tylko zabezpieczenie, że przyjmę go do mieszkania w razie opisanego powyżej przypadku.
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • beate

  Witam, w umowie przedwstepnej z deweloperem o sprzedazy mam wpisane transze wplat: 1.wklad wlasny, 2.150tys (kredyt) 3.doplta mdm z 1 kwartalu. Niestety wniosek skladalam 1.04. i przeoczytal,ze doplata mdm sie zmienila.caly klad wlasny juz wplacilam. Doplata okazala sie byc wyzsza o 40 zl. Analityk banku poprosil o pismo od dewelopera, ze zgadza sie on na przeniediene 40 pln z 2. Na 3. Transze wplat, ale bank nadal chce dc mi krefyt na cale 150 tys., niepomniejszone o 40 pln i tad moja obawa, cy bgk nie odmowi mi doplaty mdm. Z umowy, potwierdzen przelewu oraz oswiadczenia wynika, ze na mueszanie brakuje mi juz tylko 14960 pln. Dlatego pytam, czy moge miec u dwwlopera nafplste tych 40pln?

 • Witam. Przepraszam serdecznie – ale nie rozumiem. Dopłata została policzona w dniu złożenia wniosku kredytowego. Nie ma możliwości, aby w związku ze zmianą limitów cen uległa zmianie także kwota dofinansowania.

 • beate

  Zlozylam wniosek o kredyt 1.04., jednak w umowie przedwstepnej mialam wpisana doplate mdm z 1. kwartalu i okazalo sie, ze jest teraz jednak wyzsza o 40 PLN. Moj caly wklad wlasny juz wpalcilam deweloperowi. Bank poprosil o oswiadczenie dewelopera, ze zgadza sie on otrzymac 40 zl wiecej jako doplate mdm i tymsamym 40 pln mniej z kdedytu. Deweloper podpisal. Czy dostane kredyt na 150.000 pln czy umniejszony o 40 pln? bank twierdzi, ze nadal 150 tys. i przy mniejszej kwocie bylyby gorsze warunki,ale obawiam sie, czy jesli wezme kredyt 150 tys., czyli za duzy o 40 pln, to nie strace doplaty mdm? Wartosc mieszkania to 296 tys., ale czy przy doplacie MDM mozliwe jest aby miec „nadplate” wkladu wlasnego o 40 pln? zaznaczam, ze w umowie przedwstepnej jest zapisek o mozliwosci nadplat i ze kwota nadplaty zostanie zwrococna przez dewelopera po otrzymaniu calosci należności. Z góry bardzo dziękuje za pomoc!

 • ok, thx, odpisałem nie do tego wątku. Zmodyfikowałem wpis – dzięki za uwagę.

 • W przypadku rodzin wychowujących min troje dzieci nowelizacja ustawy MDM zniesie kryterium wieku oraz warunek nieposiadania własnego mieszkania, a mnożnik dofinansowania wyniesie ponad 30%. W przypadku kupna domu – np. w Warszawie, kwota dofinansowania w Państwa przypadku przekraczałaby 110 tys. PLN. Polecam rozważyć taką możliwość.

  Pewną przeszkodą jest wymieniona powierzchnia 240 m2. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Polecam ew. artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest
  objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). Program MDM obejmuje wyłącznie rynek pierwotny.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione powyżej warunki programu – obecnie możecie skorzystać z MDMu jedynie jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 • yosanne

  Pytającemu raczej nie chodziło o to, czy posiadanie poddasza wyklucza go z MDM, tylko czy dostanie kredyt z dopłatą MDM na jego adaptację.

 • Ania Lazar

  Mam pytanie chcemy kupic dom 280000 iwychowujemy 3 dzieci czy mozemy przystompic do tego programu i czy nam pomozecie dom ma 240m2

 • Krzysztof33A

  Witam! Oboje z dziewczyna żyjemy w związku partnerskim. Nie mamy na chwile obecna dzieci.Chcielibyśmy kupić mieszkanie. Oferta MDM dotyczy tylko i wyłącznie nowych mieszkań?nie mogą to być używane, do remontu, itp?dodam ze oboje pracujemy.

 • Pomoc w ramach programu MDM można uzyskać w dwóch postaciach.

  Pierwszy typ dotyczy uzyskania dofinansowania wkładu własnego. W tym przypadku należy zakupić dom lub mieszkanie na rynku pierwotnym przy pomocy kredytu w ramach programu MDM. Jeżeli chciałby Pan dokończyć budowę systemem gospodarczym, wtedy to oczywiście nie będzie zakup na rynku pierwotnym i nie może Pan skorzystać z kredytu MDM (prawdopodobnie o to chodziło wymienionym pracownikom banku)

  Na początku zrozumiałem Pańskie pytanie trochę inaczej – mianowicie, że jest Pan właścicielem działki z rozpoczętą budową, ale chciałby Pan zakupić dom lub mieszkanie i otrzymać dofinansowanie. Ponieważ rozpoczęta budowa nie jest równoznaczna z własnością domu lub mieszkania, mógłby Pan skorzystać w kredytu w programie MDM w celu zakupu innej nieruchomości i otrzymać dopłatę.

  Na podstawie doprecyzowania rozumiem jednak, że chciałby Pan dokończyć budowę systemem gospodarczym. Oczywiście może Pan to zrobić i uzyskać zwrot części podatku VAT. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być jednak spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Bartek

  Doprecyzuje pytanie…Czy po zakupie tej danej działki z rozpoczętą budową (stan zero) mogę skorzystać z programu starając się o zwrot vatu kontynuując tą daną budowę metodą gospodarczą??? Projekt zakłada 100m. Pytałem w kilku bankach które udzieliły mi odpowiedzi że nie można korzystać z mdm budując dom metodą gospodarczą. Powiedziano mi że tylko od developera.

 • Witam. Część odpowiedzi na zadane pytania znajdzie Pan w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Rozpoczęta budowa (wylane fundamenty i posadzki tzw. stan zero) nadal nie jest domem ani mieszkaniem. Jeżeli spełnia Pan pozostałe warunki, może Pan skorzystać z programu MDM.

 • Adampraca92

  Witam.
  Chciałbym kupić mieszkanie z rynku pierwotnego. Limit wynosi 3444,7zł za m2
  Mieszkanie które mnie interesuje ma 61,34m2 cena to 231865,2zł czyli
  wychodzi 3780zł/m2. Limit przekroczony:/ Mam możliwość dokupienia komórki lokatorskiej która znajduje się na tym samym piętrze co mieszkanie i przylega do mieszkania.

  1. Czy mogę część pieniędzy przerzucić z mieszkania na komórkę lokatorską? Wtedy zmieszczę się w limicie a komórka będzie droższa za którą zapłacę z własnej kieszeni.
  2. Nie ma wtedy żadnego problemu że komórka lokatorska jest przy mieszkaniu- dzieli je jedna i ta sama ściana? Bo gdzieś czytałem że bank sumuje cenę mieszkania i komórki lokatorskiej i dzieli tylko przez powierzchnię mieszkania licząc cenę m2.
  3.Czy zakup mieszkania i komórki lokatorskiej może być na jednej umowie deweloperskiej? Bank się nie przyczepi jeżeli zobaczy że komórka kosztuje ponad 20000zł? Czy lepiej żeby to było na dwóch oddzielnych umowach i bankowi dostarczyć tylko tą od mieszkania.

 • Bartek

  Pytanie dotyczyło działki z rozpoczętą budową (wylane fundamenty i posadzki tzw. stan zero. Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi.

 • Rozpoczęta budowa nie jest domem lub mieszkaniem. Jeżeli spełnia Pan pozostałe warunki, może Pan skorzystać z programu MDM.

 • Bartek

  Pytanie dotyczyło działki budowlanej z rozpoczętą budową…(stan zero – Fundamenty i wylane posadzki)… Proszę o odpowiedź.

 • Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • W obecnej chwili nie mogłaby Pani przystąpić z narzeczonym do programu MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

  Jeżeli spełnia Pani pozostałe warunki programu MDM – może Pani przystąpić do kredytu z wymienionymi osobami.

 • W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
  szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane
  wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki
  wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała.

 • W obecnej chwili nie mogłaby Pani przystąpić z narzeczonym do programu MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

  Jeżeli spełnia Pani pozostałe warunki programu MDM – może Pani przystąpić do kredytu z wymienionymi osobami.

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Jeżeli to będzie zlecenie budowy – nadal mamy do czynienia z systemem gospodarczym (czyli pomoc w postaci zwrotu części podatku VAT).
  Zakup domu -> dofinansowanie.

 • jaro

  Witam,
  Obecnie posiadam dom letniskowy. Czy mogę skorzystać z programu?

 • Regina

  Witam.
  Oboje z narzeczonym żyjemy w związku partnerskim, mamy niepełnosprawne dziecko( ja nie podjęłam pracy by oddać się opiece nad synem, otrzymuję z tego tytułu świadczenia),ojciec dziecka ma już spory kredyt konsolidacyjny, który spłaca terminowo, lecz zapewne nie będzie mia zdolności kredytowej,nie posiadamy wkładu własnego,na to by ktoś z rodziny przystąpił razem z nami do kredytu…nie mamy co liczyć.Czy istnieje jakaś możliwość byśmy mogli przystąpić do programu MDM?

 • Bartek

  Witam.

  Czy mogę skorzystać z programu jeśli zakupiłem działkę z rozpoczętą budową (stan zero) od osoby prywatnej? Pozostałem warunki spełniam.

 • Regina

  Witam.
  Oboje z narzeczonym żyjemy w związku partnerskim, mamy niepełnosprawne dziecko( ja nie podjęłam pracy by oddać się opiece nad synem i otrzymuję z tego tytułu świadczenia), ojciec dziecka chcąc nie chcąc ma już spory kredyt konsolidacyjny ok.50 tys., który spłaca terminowo, lecz zapewne nie będzie miał zdolności kredytowej, nie posiadamy też wkładu własnego a co do tego by ktoś z rodziny przystąpił z nami do kredytu nie mamy co liczyć.Zatem czy istnieje jakaś szansa byśmy mogli przystąpić do programu MdM?

 • Mateusz Kasia

  Witam,
  zgodnie z warunkami rozumiem, że nie nie można dostać dofinansowania na mieszkanie z rynku wtórnego? Czy jeśli na dzień dzisiejszy jestem singlem nie mam prawa własności spełniam wszystkie warunki = otrzymam dofinansowania, ale w ciągu roku w którym otrzymałbym dofinansowanie wejdę w związek małżeński (po otrzymaniu dofinansowania), w którym moja żona miała (już nie ma) prawa własnościowego stracę dofinansowanie?

 • Ania

  Witam,
  a co jeśli chcę budować z prefabrykatów? Mam jednego wykonawcę, z którym mam umowę na kompleksowe zbudowanie domu z wykończeniem dołu pod klucz.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym,
  macocha lub teściowie nabywcy.”

 • aska

  witam
  jeżeli posiadam najniższą krajową na umowie od półtorej roku i wiem że nie dostane kredytu, to wiem że mogą mi pomóc rodzice jako współkredytobiorca jest to mozliwe prawda?

 • Dom powinien być wybudowany, budowa zakończona. wtedy można wziąć kredyt z dofinansowaniem MDM i zakupić go od dewelopera.

 • Ania

  😉
  jednak co z zapisem „Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego…” (stwierdzenie „nowo wybudowanego”).Czy w związku z tym powyższa sytuacja jest możliwa tzn. otrzymanie kredytu z dofinansowaniem na budowe domu przez dewelopera na dzialce dewelopera 😉 czy jednak musi być dom już wybudowany/skonczony
  aby moc skorzystać z programu?

 • 😉

  Dofinansowaniem w ramach programu MDM jest objęte nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na przykład deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Opisana przez Panią konstrukcja spełnia wymienione wymogi.

 • Niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym przy jednoczesnym skorzystaniu z odpowiedniego kredytu. W najbliższym czasie nie jest planowane objęcie programem MDM rynku wtórnego.

 • Ania

  A jeśli pan Darek sprzedalby działkę firmie, której zlecił budowę domu to czy wtedy mógłby wziąść kredyt z dopłatą na kupno (budowe) domu?

 • marias

  Witam, czy dopłata obowiązuje tylko na nowe mieszkania? Co w sytuacji, gdy w miejscowości brak nowych mieszkań – żadne nowe budynki mieszkalne nie powstają. Czy można kupić mieszkanie od spółdzielni, ale takie które już miało właściciela? A jeśli nie, to czy takie zmiany są planowane w programie?

 • Budowa domu na własnej działce będzie traktowana przez bank jako system gospodarczy. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Szczegółowy sposób wyliczenia kwoty zwrotu podatku można znaleźć w art 21 Ustawy MDM. Wniosek o zwrot można złożyć raz – po zakończeniu inwestycji.

 • Ad 1. Niestety nie, podobna czynność spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Dariusz Trojanowski

  Jeśli posiadam działkę, zlecę wybudowanie całego domu do 110m firmie mogę skorzystać z dopłaty?

 • Andzia

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące MDM. Obecnie staram się o dofinansowanie w ramach tego programu jako singiel. W związku z tym mam dwa pytania:
  1. Czy w tym mieszkaniu poza mną będę mogła kogoś zameldować, czy program wyklucza taką możliwość?
  2. Czy jeżeli za jakiś czas wyjdę za mąż będzie to miało jakiś wpływ?

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Szczegółowy sposób wyliczenia kwoty zwrotu podatku można znaleźć w art 21 Ustawy MDM. Wniosek o zwrot można złożyć raz – po zakończeniu inwestycji.

  Przy takiej formie wsparcia nie jest wymagany ani kredyt, ani rejestracja w programie MDM.

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Szczegółowy sposób wyliczenia kwoty zwrotu podatku można znaleźć w art 21 Ustawy MDM. Wniosek o zwrot można złożyć raz – po zakończeniu inwestycji.

  Przy takiej formie wsparcia nie jest wymagany ani kredyt, ani rejestracja w programie MDM.

 • Oczywiście. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • P a w e ł

  Witam. Mam pytanie odnośnie budowy domu metoda gospodarcza na własnej działce
  i możliwością zwrotu części VAT z US. W jaki sposób można oszacować ile będzie
  tego zwrotu? Dom max 100m2 ale powierzchni użytkowej? Kiedy można się w tym celu
  zgłosić do US? Dopiero po odbiorze budynku? Jak dobrze zrozumiałem do 2018-09-01
  inwestycja musiałaby zostać ukończona by móc wnioskować o ten zwrot VAT, tak?
  Czy trzeba się rejestrować na MdM?

 • Paweł

  Witam. Mam pytanie odnośnie budowy domu metoda gospodarcza na własnej działce i możliwością zwrotu części VAT z US. W jaki sposób można oszacować ile będzie tego zwrotu? Kiedy można się w tym celu zgłosić do US? Dopiero po odbiorze budynku? Jak dobrze zrozumiałem do 2018-09-01 inwestycja musiałaby zostać ukończona by móc wnioskować o ten zwrot VAT, tak? Czy trzeba się rejestrować na MdM?

 • Paweł

  czy można kredyt w mdm spłacić wcześniej?

 • Witam. Można skorzystać z oferty dowolnego dewelopera, którego mieszkania spełniają kryteria programu MDM.

 • Obecnie możecie skorzystać Państwo z programu MDM jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W
  odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 • Froggs

  Czy można otrzymać kredyt z mdm dla związku partnerskiego czy trzeba być małżeństwem????

 • W tej kwestii kredyt w ramach programu MDM nie różni się od innych zobowiązań. Jeżeli pozostanie zaległość – toczone jest normalne postępowanie spadkowe. Jeżeli spadkobierca przyjmie w całości spadek – zobowiązany będzie uregulować zobowiązanie

 • W tej kwestii kredyt w ramach programu MDM nie różni się od innych zobowiązań. Jeżeli pozostanie zaległość – toczone jest normalne postępowanie spadkowe. Jeżeli spadkobierca przyjmie w całości spadek – zobowiązany będzie uregulować zobowiązanie.

 • Udział w programie MDM nie jest obowiązkowy.

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – po skorzystaniu z MDMu, w przypadku otrzymaniu mieszkania w spadku nie trzeba zwracać dopłaty.

 • Przemek..

  Czy z programu mdm można skorzystać tylko z ofert developerów na tej stronie czy również z innych ofert spełniających warunki, ponieważ chodzi o zakup mieszkania w małej miejscowości, chodzi o dopiero budowane mieszkania?

 • Pytający

  Witam,

  Z uprzejmym zapytaniem,

  Załóżmy, że ktoś skorzysta z programu MDMu. Umiera po kilku latach. Co dzieje się z mieszkaniem ? Czy rodzina może być spokojna ? Czy bank nie będzie ścigał o kredyt ?

 • Pytający

  Witam,

  Z uprzejmym zapytaniem. Załóżmy, że osoba korzystająca z programu MDMu umiera po kilku latach. Co dzieje się później ? Czy rodzina i poręczyciele są ścigani przez bank ? Czy bank zajmuje mieszkanie i rodzina jest spokojna ?

 • ja

  Czy te parę groszy coś da jeśli umrze rodzic kredytobiorcy to nie będzie mógł dostać domu w spadku wartego kilkaset tys. Bo dostał pare groszy dofinansowania

 • ja

  To jest wyłudzanie i naciąganie na kredyty by młody człowiek do końca życia był na kresce i dawał złodziejom kase za darmo

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Piotrek

  Witam, czy jeśli jestem spadkobiercą 1/4 mieszkania mogę skorzystać z dofinansowania?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • kamil

  Witam. Buduję dom jednorodzinny systemem gospodarczym o powierzchni 139m2, posiadam 50% wkładu własnego.Mamy 2 dzieci. Chcemy z żoną wziąć kredyt na wykończenie i czy możemy w jakiś sposób połączyć kredyt z MDM? i jak to by wyglądało?

 • No problem, polecamy się i wesołych Świąt.

 • Artur

  Dziekujemy za odpowiedz. Zyczymy Wesolych Swiat.
  PO Swietach zarejestrujemy sie na stronie. Pozdrawiamy
  Artur

 • Witam. Warunek nieposiadania własnego mieszkania ma zostać zniesiony jedynie w przypadku rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci.

  Obecnie – ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia
  zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Izabela

  Ja i mąż mamy 2 dzieci i własne małe mieszkanie. Po zmianie przepisów chcemy kupić większe mieszkanie 4 pokojowe a to małe sprzedać. Czy otrzymamy dofinansowanie MDM i na jakich warunkach?

 • W przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci kryterium limitu wieku i warunek nieposiadania własnego mieszkania mają być zniesione.

  Innymi słowy – jeżeli mają Państwo takie życzenie – możecie skorzystać w programu MDM.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Artur

  Czy maja zmienic sie przepisy dotyczace limitu wieku ? Oboje z zona mamy 38 lat i nie posiadamy wlasnego mieszkania. Dodatkowo wychowujemy 3 ke dzieci . Czy istnieje szansa na przystapienie do programu ? Najstarszy syn w przyszlym roku konczy 18 lat i po zakonczeniu LO bedzie kontynuowal nauke na studiach dziennych. Czy my jako rodzice bedziemy mogli wspolnie z synem przystapic do programu ?

 • Wystarczy pisemne oświadczenie składane razem z wnioskiem kredytowym

 • Wystarczy pisemne oświadczenie składane razem z wnioskiem kredytowym.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Być może pomocny będzie artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Agnieszka

  Czy do przyjęcia, że część ułamkowa domu nie stanowi odrębnego
  lokalu wystarczy stosowne oświadczenie na piśmie czy należy przedstawić
  dodatkowe dokumenty?

 • Agnieszka

  Czy w przypadku części ułamkowych wystarczy złożenie oświadczenia na piśmie czy należy również dostarczyć jakieś inne dokumenty potwierdzające, że część ułamkowa nie stanowi osobnego mieszkania?

 • lukasz

  witam, wyczytałem w pytaniach i odpowiedziach że dom jednorodzinny jest do 100 m2 a moje pytanie brzmi czy jest możliwość w pojedynczych przypadkach na zwiększenie o kilka m2 (3,40-5,40 m2) jestem w zwiazku małzenskim.

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM
  nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Nie znajdzie Pani tego zapisu w ustawie – polecam zajrzeć do objaśnień do MDMu (str 12), które można znaleźć na naszej stronie w sekcji Dokumenty

 • Obecnie – jest tylko taka możliwość – tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 • Proszę jednak wziąć pod uwagę, że deweloper nie może za bardzo podnosić cen – bo po prostu nie sprzeda mieszkań, a każdy miesiąc zwłoki oznacza dla niego dodatkowe – niebagatelne koszty. Program MDM ma rzeczywiście sporo wad, jednak umożliwił także otrzymanie całkiem wymiernych korzyści kilkudziesięciu tysiącom beneficjentów.

 • Niekoniecznie. Obecnie program
  nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą
  spłatę. Na dobrą sprawę kredyt można spłacić następnego dnia po jego wypłacie.

 • Natalia

  Witam,
  Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach MDM jeżeli mój mąż jest współwłaścicielem 1/3 domu jednorodzinnego, który przepisali na niego i rodzeństwo rodzice, jeszcze przed ślubem, a nie ma możliwości wyodrębnienia oddzielnych lokali mieszkalnych ( dom piętrowy 3 pokoje, kuchnia, łazienka)?
  Proszę o wskazanie o artykułu ustawy, który jasno o tym mówi??

 • Paulina

  Witam, Jeżeli nie mam ślubu z partnerem, ale mamy dziecko, czy kredyt może wziąć jedno z nas ?

 • maciek

  Przy pierwszym wariancie zapomnialem dopisac ze kredyt bedzie nizszy o 18 tys( 10% dofinansowania) ale to nie znaczy ze zaoszczedzimy 18tys bo bank skasuje nas za odsetki