Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Krystyna

  Witam
  Mamy trójkę dzieci, zamierzamy z mężem kupić dom bądź segment.
  Jaki warunki mieszkaniowe musi spełniać dom (oprócz ceny i metrażu) aby skorzystać z programu MDM. Co musi być w nim zrobione aby taki odbiór techniczny miał miejsce?
  Pozdrawiam

 • kaka

  witam czy moze ktos wie jakie numery dostaja dofinansowanie

 • Witam. Dom powinien zapewniać beneficjentowi warunki mieszkaniowe (czyli być przynajmniej po odbiorze technicznym) oraz spełniać limity ceny i powierzchni.

  Stawki limitów może Pani sprawdzić np. tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Witam. Obawiam się, że bank nie wypłaci kredytu i dofinansowania przed zakończeniem inwestycji.

 • Tak – o ile wypłata środków z programu MDM będzie miała miejsce w 2018. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dominika

  Witam,
  jeżeli rezerwacja na mieszkanie w spółdzielni ruszy w grudniu 2017r., budowa wrzesień 2018, a oddanie mieszkania jest planowane na koniec 2018 to mogę skorzystać z MDM?

 • ode

  Witam,
  Czy w przypadku zakończenia budowy w grudniu 2018, ale odbiorów w I kw 2019 mogę ubiegać się o dofinansowanie w 2018?

 • Gosia Stępkowska

  Witam,
  Proszę o informację, co poza ceną za m2 i metrażem użytkowym domu wskazuje na to , że dom nadaje się lub nie nadaje się do zakupu w MDM-ie. Jeżeli sprzedający budowali dom z udziałem programu RNS , to czy to znaczy , że spełnia również warunki MDM ? Sprzedający określa nieruchomość jako : dom drewniany całoroczny w konstrukcji szkieletowej.

 • Gosia Stępkowska

  Witam,
  Proszę o informację, co poza ceną za m2 i metrażem użytkowym domu wskazuje na to , że dom nadaje się lub nie nadaje się do zakupu w MDM-ie. Jeżeli sprzedający budowali dom z udziałem programu RNS , to czy to znaczy , że spełnia również warunki MDM ? Sprzedający określa nieruchomość jako : dom drewniany całoroczny w konstrukcji szkieletowej.

 • witam.

  Ad 1. Owszem. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Lokal może mieć oczywiście większą powierzchnię – o ile nie jest ona kwalifikowana jako użytkowa.

  Ad 2. Tak, pod warunkiem, że ww. umowa nie spowoduje przeniesienia własności domu (będzie to jedynie umowa rezerwacyjna), a wniosek zostanie złożony po 2018-01-01. Procedurę ubiegania się o kredyt radzę jednak zacząć wcześniej (np. na początku grudnia).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem, bez problemu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Paulina Łukaszewska

  Witam, razem z mężem chcielibyśmy kupić dom w stanie deweloperskim. Mamy trójkę dzieci. Dom ma powierzchnię mieszkaniową 98m2 natomiast ogólna wynosi więcej niż 110m2.moje pytania:
  1. Czy w ogóle łapiemy się limitu metrażu?
  2. Czy jeżeli podpiszemy w tym roku umowę z deweloperem to będziemy mogli się starać o dofinansowanie z ostatniej puli?

 • Monika Piotrowska Stawiarska

  Witam mam pytanie mianowicie czy jeżeli chcemy z mężem otrzymać dopłatę z MDM gdzie ja zarabiam w zł a mąż zarabiałby w Euro może do kredytu ze mną przystąpić moja mama? Jak to wygląda?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Jeżeli chodzi o zameldowanie żony i jej ujęcie w akcie notarialnym – jak najbardziej jest to dopuszczalne.

 • Tom Jerry

  Witam. Wziąłem kredyt na mieszkanie rok temu z dofinansowaniem MDM jako singiel. W czerwcu tego roku wziąłem ślub, a małżonka jest już właścicielem mieszkania. Mamy wspólnotę majątkowa. Za miesiąc podpisuje akt notarialny mojego mieszkania.

  1. Czy mogę ją zawrzeć w akcie czy musze tylko na siebie? Jako małżeństwo mamy juz mieszkanie żony kupione przed ślubem.

  2. Czy mogę żonę zameldować w mieszkaniu?

  3. Czy fakt ze żona posiada mieszkanie nie spowoduje utraty dopłaty MDM?

 • Tom Jerry

  Witam. Wziąłem kredyt na mieszkanie rok temu z dofinansowaniem MDM jako singiel. W czerwcu tego roku wziąłem ślub, a małżonka jest już właścicielem mieszkania. Mamy wspólnotę majątkowa. Za miesiąc podpisuje akt notarialny mojego mieszkania.

  1. Czy mogę ją zawrzeć w akcie czy musze tylko na siebie? Jako małżeństwo mamy juz mieszkanie żony kupione przed ślubem.

  2. Czy mogę żonę zameldować w mieszkaniu?

  3. Czy fakt ze żona posiada mieszkanie nie spowoduje utraty dopłaty MDM?

 • Art. 10. ust. 2 ustawy: „We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty
  wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając zasady, o których mowa w art. 11 ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy
  jednak niż IV kwartał 2018 r.”

 • Mdm2018

  A dlaczego do konca 2018 roku ?

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. W przypadku ew. rozwodu można scedować cały kredyt na jednego z kredytobiorców. W takim przypadku nie będzie konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Asia

  Witam

  Jeżeli będę miała zasądzona separację i chciałabym sama płacić kredyt i wypisać męża z kredytu to czy muszę zwrócić dofinansowanie? Kredyt braliśmy 2+1 czyli dofinansowanie byłoby takie same jak ja +dziecko

  Pozdrawiam

 • Asia

  Witam,

  Jeżeli będę miała zasądzona separację i chciałabym sama płacić kredyt i wypisać męża z kredytu to czy muszę zwrócić dofinansowanie? Kredyt braliśmy 2+1 czyli dofinansowanie byłoby takie same jak ja +dziecko

  Pozdrawiam

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Do momentu odbioru budynku nie są Państwo właścicielami lokalu mieszkalnego, więc jeżeli spełniacie pozostałe warunki – możecie skorzystać z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Do momentu odbioru budynku nie są Państwo przecież właścicielami lokalu mieszkalnego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione powyżej warunki – możecie skorzystać z programu MDM.

  Jedyny problem – to kwestia Państwa zarobków. Do tej pory zapewne zarabiali Państwo w walucie obcej. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • mario

  Witam.jesteśmy małżeństwem mamy rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym,stan na dzień dzisiejszy deweloperski,czy dostaniemy dofinansowanie na zakup mieszkania w Warszawie zaprzestając dalszej budowy domu.

 • mario

  Witam.jesteśmy małżeństwem mamy rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym,stan na dzień dzisiejszy deweloperski,czy dostaniemy dofinansowanie na zakup mieszkania w Warszawie zaprzestając dalszej budowy domu.

 • Kikolo

  Dzien dobry .
  Mam pytanie czy mieszkajac za granica chcielibysmy zjechac z zona i 2 malych dzieci do Polski mamy szanse na MDM ? Mamy wogole szanse na kredyt . Chcialem tez zaznaczyc ze mam wklad wlasny okolo 80 000 .Chcielismy wrocic na 2 tury najpierw zona z dziecmi az znajdzie prace i pozniej ja

 • Owszem, darowizna spowodowałaby konieczność zwrotu dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ana

  Dzień dobry, w 2016 r. wzięliśmy z mężem kredyt z dofinansowaniem MdM. W tym roku mój ojciec i dziadek chcieliby przekazać mi w formie darowizny swoje udziały w należącym do nich mieszkaniu (jedyni współwłaściciele, czyli przekazują wszystkie udziały). Czy taka darowizna byłaby sprzeczna z warunkami dofinansowania uzyskanego w 2016 r. i powodowałaby konieczność zwrotu dofinansowania czy nie?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Dpoko, tzn. spoko 😉

 • Witam. Niestety nie. Z programu MDM można skorzystać jedynie raz.

 • Marek

  Sorry, miało byś Super.

 • Marek

  Duper. Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź.

 • ArturK-

  Witam, czy jak kupiłem mieszkanie w 2017 roku z dopłata mogę kupić drugie w 2018 roku również z dopłatą ? Dodam że oba mieszkania będą służy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych , ponieważ pracuje w innym mieście niż mieszkam (mieszkałbym tam od poniedziałku do piątku ) , mam 3 dzieci.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Marek

  Witam,
  Czy segment w zabudowie szeregowej jest traktowany na potrzeby MDM jako dom (max limit 110m) czy jako mieszkanie (max 85m)?

 • Witam. Niestety – takie rozwiązanie nie przejdzie. Rozważaliśmy kiedyś teoretyczny przypadek podziału lokalu na dwie części, z dwiema osobnymi KW. Następnie zmiana kwalifikacji powierzchni w jednym z nich i kupno za gotówkę. Sporo zabawy, a efekt niepewny.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Radek

  Cześć,
  Rozważam zakup mieszkania o powierzchni użytkowej 117 m2. Wizja dopłaty jest kusząca, jednak limit dla mnie to 75 m2. Raczej nie wymyślę 42 m2 pralni lub garażu z uwagi na piętro. Jednak czy jest możliwość założenia iż w 2 pokojach będę prowadził działalność gospodarczą (wyłącznie sprawy administracyjne bez przyjmowania kogokolwiek), przy założeniu, że pozostałe pokoje spokojnie nam wystarczą do zaspokojenia celu programu? Z kwestią limitu cenowego bym sobie poradził.

 • Piotr Jaśkiewicz

  Skorzystałem z MDM 10% w 2015 roku. Czy jeśli w trakcie pierwszych 5 lat urodzi mi się dziecko to mogę wnioskować o dodatkowe dofinansowanie 5%?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wypłata dofinansowania MDM powinna się odbyć do końca 2018-go roku. w tej sytuacji wątpię, aby bank zdecydował się ponieść ryzyko i uruchomić kredyt w całości przed ukończeniem inwestycji.

 • JAN kOT

  Czy można starać się o dofinansowanie budowy domu mdm i jakieś inne dotacje?
  Np dofinansowanie mdm zwrot vat i na dom ekologiczny, odnawialne źródła energii i inne?

 • kaka

  witam czy moze macie informacje jakie num.dostaja dofinansowanie

 • MDM2019

  Czy można skorzystać z MDM jeżeli deweloper buduje aktualnie 4 bloki i my bylibyśmy zainteresowani kolejnym 5 blokiem, którego szczegóły będą znane w grudniu 2017 a oddanie planowane jest na 2019 rok. Czy w takiej sytuacji jest możliwe złożenie wniosku w styczniu???

 • Witam. Jeżeli drugie mieszkanie zostanie zakupione przez firmę (osobny podmiot) – to nie.

 • Szymon

  Czy naruszę w jakiś sposób regulamin MDM jeśli zakupiłem mieszkanie w 2017 r korzystająć z programu, a w kolejnym roku chciałbym nabyć kolejne na prowadzoną działalność gospodarczą aby pracownicy mieli gdzie mieszkać??
  Właścicielami będą dwa odrębne podmioty reprezentowane przez tą samą osobę fizyczną. Bardzo proszę o informację.

 • Witam. BGK miał takie środki, ale zostały one uruchomione po sierpniowej nowelizacji. Teraz BGK ma problem, bo ustawa nie przewiduje przypadku, że tych środków może zabraknąć. Dodatkowo – aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka należy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Nie chciałby Państwa straszyć, ale może być tak, że jeżeli Państwo zgłoszą się po dofinansowanie w przyszłym roku – może ono przepaść ze względu na upływ terminu ważności wniosku.

  Na Państwa miejscu poprosiłbym pisemnie o potwierdzenie decyzji banku , uzasadnienie oraz promesę, że środki zostaną przekazane na rzecz pomniejszenia Państwa kredytu.

  Po drugie – poinformowałbym (również pisemnie) BGK o decyzji banku i poprosił o wyjaśnienia.

  Wg art.8 Ustawy MDM – Państwa kredyt powinien zostać pomniejszony po zgłoszeniu do banku faktu urodzin trzeciego dziecka.

 • Witam – owszem, pod warunkiem, że mieszkanie spełnia limity programu MDM i znajduje się w Polsce, a Pan nie posiadał nigdy własnego mieszkania i ma poniżej 35 lat (ew. małżonka ma poniżej 35 lat).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Iza

  Witam, jestem w podobnej sytuacji – mój Bank po złożeniu dokumentów otrzymał odpowiedź z BGK że środki być może znajdą się na początku przyszłego roku, ponieważ pula jest wyczerpana. Czy BGK nie ma zamrożonych rezerw na takie przypadki?

 • Igor Vozniuk

  Witam, jestem obcokrajowcem , z Ukrainy. Mieszkamy z rodziną ponad 2 lata w Polsce, pracujemy oczywiście. Spełniam warunki MDM. Czy mogę liczyć na dofinansowanie w ramach danego programu jako obcokrajowiec? Dziękuję. Igor

 • Owszem, można. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem – jeżeli tylko wymieniony lokal spełnia limity ceny i powierzchni.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tomasz Działak

  Witam . Czy doplate mdm mozna przeznaczyć na częśc wkładu własne a reszte dopłacić ze swoich oszczędnosci.

 • miszel

  Mam taką sytuację. Moja babcia zmarła, pozostawiając mieszkanie, które w spadku przejęli mój tata i jego dwaj bracia. Chcą je sprzedać, ponieważ żaden nie ma pieniędzy by spłacić pozostałych. Chciałbym kupić to mieszkanie. Mam zdolność kredytową, stałą pracę. Jestem singlem. Czy w tym wypadku mogę się starać o dofinansowanie w ramach MDM?

 • Jeżeli wymieniona współwłasność domów składa się na osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak, zgoda.

 • Tak, nie ma problemu.

 • kaka

  a czy jesli np jest sie wspolwlascicielem (po spadku po mamie) domow ale sie tam nie mieszka bo nie ma takiej mozliwosci to czy moge sie starac o mdm?? czy bank to jakos sprawdza?

 • Bartosz Saj

  Witam, czy mogę wykorzystać powyższy tekst, do użycia go na swojej
  stronie internetowej w celach informacyjnych podając źródło Państwa
  strony?

 • Witam. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć razem z wnioskiem o kredyt. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wszystko zależy od tego, czy mają Państwo odpowiednią zdolność kredytową. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Przemek K

  Witam. Mam pytanie mam 24 lata a moja żona ma 23 i jaka mamy szansę na dofinansowanie?

 • Joanna Basta

  Witam, proszę o informację czy razem z wnioskiem mdm trzeba koniecznie złożyć od razu wniosek kredytowy? Oraz czy jeśli dana osoba ukończyła 35 lat w tym roku czy może starac się o mdm?

 • Witam. Doradca coś pokręcił. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli wymieniona osoba spełnia podane warunki, można skorzystać z MDMu.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • PanX

  Mam pytanko. Czy jeżeli młoda osoba w wieku ok. 20 lat która ma patologiczną rodzinę i chce się wyprowadzić od nich, ale nie pracuje ma jakieś szanse na przyznanie mu dofinansowania, jak nie to jakie warunki musiałaby spełnić. I ta osoba jest singlem

 • Max

  Witam 
  Napisane że będzie brany wiek młodszego małżonka. Mam 33 żona ma 35 a faktycznie doradcy powiedzieli że nie mamy szansy MDM??

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Jawka

  Witam mam pytanie planujemy budowę domku parterowego o powierzchni 90 m2. W tym roku do grudnia powinniśmy otrzymać pozwolenie i zaczynamy budowę w marcu przyszłego roku, i czy mozemy liczyc na rozliczenie podatku vat w 2018??? Czy juz za późno ?? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz Grzegorz

 • Owszem. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sądzę, że tak, wnioski oczekujące powoli zaczynają otrzymywać środki.

 • Agata Lorek

  Jaka jest szansa na dofinansowanie mój numer 03618x.. ?

 • tamaris

  Witam, czy rodzina z dwójką dzieci ma szansę uzyskać kredyt z dopłatą MDM bez wkładu własnego?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Michał

  Witam
  Czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania jeżeli chcę wybudować dom o pow. nieprzekraczającej 110 m2, biorąc kredyt i firmę budowlaną? Czy dofinansowanie polega tylko na zwrocie VAT na materiały?

 • Witam ponownie. Właścicielami mieszkania zostaną Państwo w momencie podpisania końcowego aktu notarialnego.

 • Adam

  Witam,
  dziękuje za informację. Odpowiedź na pytanie 1 zawiera też moje pytanie 3. Chciałbym jeszcze doprecyzować odnośnie pytania 2. Jak należy rozumieć sformułowanie przekazanie własności kawalerki. Czy jest to data podpisania końcowego aktu notarialnego zakupu mieszkania, czy też data wpisu do księgi wieczystej? Akt podpiszemy w tym roku, ale nie wiem ile trwa wpis do KW w Warszawie i kiedy musi zgłosić wpis kancelaria.
  Pozdrawiam Adam

 • Witam. Po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania można spłacić kredyt w całości, bez konsekwencji ze strony programu MDM. Przez pierwsze 5 lat nie można nadpłacić (poza ratami harmonogramowymi) więcej niż 25k, gdyż będzie to groziło koniecznością zwrotu części dofinansowania. Jeżeli nie nastąpiło przeniesienie własności mieszkania, a nadpłata spowoduje spadek wartości kredytu poniżej 125k, również trzeba będzie oddać część dofinansowania.

  Reasumując – po otrzymaniu własności mieszkania można nadpłacić nie więcej niż 25k w ciągu pierwszych 5-ciu lat, potem można spłacić całość.

 • Monika

  Witam serdecznie. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam te ponadharmonogramowe wpłaty.
  Załóżmy. ze mieszkanie kosztuje 250k. Kredyt biorę na 15 lat. Do zwrotu z odsetkami mam 300k (250k mieszkanie oraz plus-minus odsetki 50k). Na singla dostane 10%, czyli 25k.
  I tu nie wiem czy dobrze rozumiem, po 5 latach mogę spłacić nie więcej niż 50% wartości mieszkania, czyli 125k w tym wypadku? Bo jeśli spłacę więcej lub całość muszę oddać kwotę dofinansowania czyli 25k? I zostanie mi 125k tak jakby do spłaty plus odsetki na 10 lat( ponieważ 5 lat kredyt był spłacany) Choć będą to już mniejsze kwoty po spłaceniu kredytu przez 5 lat ? Proszę uprzejmie wyjaśnić mi z polskiego na „nasze”.
  Z poważaniem Monika

 • Witam. W nawiązaniu do Pana pytań.

  Ad 1. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki ustawy MDM. Jeżeli Pana dzieci mają poniżej 25 lat i nadal się uczą, fakt nabycia nieruchomości w 2017 nie będzie miał znaczenia.

  Ad 2. Jeżeli przekazanie własności kawalerki nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego lokalu nabytego w ramach MDM, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

  Ad 3. Prośba o doprecyzowanie pytania.

 • Witam. Mieli Państwo niestety pecha trafić na jeden z paradoksów w ustawie MDM. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Nie mogli Państwo skorzystać z wyższego dofinansowania w momencie rejestracji wniosku, bo dziecka jeszcze nie było na świecie, a ponieważ urodziło się przed podpisaniem aktu – nie mogą Państwo również otrzymać dodatkowego wsparcia.

 • Z punktu widzenia MDMu nie będzie problemu, jeżeli nieruchomość spełnia kryteria, to można ją zakupić w ramach programu. Mam jednak niestety poważne wątpliwości, czy bank zdecyduje się na udzielenie kredytu pod zastaw takiej nieruchomości (tzn. siedliska). Polecałbym ew. kontakt z naszymi doradcami i upewnienie się co do tej kwestii, ale o ile dobrze pamiętam, banki jedynie sporadycznie akceptowały siedliska jako zabezpieczenie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Owszem. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Przepraszam za opóźnienie. Z punktu widzenia MDMu nie będzie problemu, jeżeli nieruchomość spełnia kryteria, to można ją zakupić w ramach programu. Mam jednak niestety poważne wątpliwości, czy bank zdecyduje się na udzielenie kredytu pod zastaw takiej nieruchomości (tzn. siedliska). Polecałbym ew. kontakt z naszymi doradcami i upewnienie się co do tej kwestii, ale o ile dobrze pamiętam, banki jedynie sporadycznie akceptowały siedliska jako zabezpieczenie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Krzysztof Zalewski

  Czy szanowny admin mógłby odpowiedzieć? Sprawa pilna

 • gregor

  Witam. Jestem 27 letnim kawalerem i zamierzam kupić dom wolnostojący o pow. 80m2. Niestety zarabiam najniższa krajową i banki odmawiają mi udzielenia kredytu. Czy MDM może mi w tym jakoś pomóc??

 • Sławomir

  Kupiliśmy mieszkanie z dofinansowaniem MDM 2018( umowa zawarta w lutym), otrzymaliśmy
  20% wsparcia gdyż posiadamy dwoje dzieci. Mieszkanie zostanie oddane w styczniu
  2018 roku i wtedy zawarty zostanie ostateczny akt notarialny na chwile obecną
  zawarta jest umowa przedwstępna(deweloperską) w formie aktu notarialnego. Żona 1
  czerwca urodziła 3 dziecko. Czy przysługuje nam dodatkowe wsparcie 5% jeśli:

  -na chwilę obecną posiadany
  umowę przedwstępną (deweloperska) w formie aktu notarialnego a ostateczny akt
  ostateczny własności zwarty zostanie w styczniu 2018 roku.

  – czy możemy teraz złożyć wniosek na dodatkowe 5%. Jeśli złożymy
  wniosek w styczniu 2018 roku minie 6
  miesięcy od urodzenia trzeciego dziecka.

 • Adam

  Witam,
  chciałby skorzystać z MDM w 2018 roku i mam kilka pytań. Mamy 3 dzieci i w 2015 kupiliśmy małą kawalerkę, akt końcowy notarialny mamy podpisać w październiku 2017, potem będzie wpis do księgi wieczystej. Czy jak te oba zdarzenia nastąpią w 2017, czyli przed zawarciem umowy w programie MDM to możemy skorzystać z dofinansowania z MDM w 2018 roku?

  2. Co jeżeli wpis do księgi wieczystej będzie w 2018 roku?
  3. Czy tutaj ważna jest data umowy z Deweloperem, czy też data złożenia wniosku do banku o dofinansowanie?
  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam Adam

 • Krzysztof Zalewski

  Czy jest możliwe skorzystanie z programu Mieszkanie dla młodych w przypadku zakupu wydzielonej działki siedliskowej o powierzchni 48 ar na której znajduje się dom jednorodzinny spełniający kryteria MdM oraz 3 budynki gospodarcze przynależące do siedliska ?

 • Jeżeli do kredytu przystąpiliby z Panem rodzice, to na dobrą sprawę wystarczą jedynie ich dochody.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Patryk

  Witam, jakie są minimalne dochody dla singla (21lat) który chciałby wziąć udział w MDM z własną dopłatą 15% na mieszkanie z rynku pierwotnego w wysokości 150tyś zł? Ze spłaceniem 15% nie będzie problemu, bo rodzicie bez problemu tyle by mi dali abym spłacił te 15%, oczywiście w formie darowizny (całkowicie legalnie), więc z miejsca mógłbym spłacić cały kredyt, jednak wiadomo, wymogi to wymogi, a więc jakie musiałbym mieć miesięczne zarobki?

 • Hmm, ustawa nie przewiduje przypadku, że tych środków może zabraknąć. Dodatkowo – aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka należy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Nie chciałby Państwa straszyć, ale może być tak, że jeżeli Państwo zgłoszą się po dofinansowanie w przyszłym roku – może ono przepaść ze względu na upływ terminu ważności wniosku.

  Na Państwa miejscu poprosiłbym pisemnie o potwierdzenie decyzji banku , uzasadnienie oraz promesę, że środki zostaną przekazane na rzecz pomniejszenia Państwa kredytu.

  Po drugie – poinformowałbym (również pisemnie) BGK o decyzji banku i poprosił o wyjaśnienia.

  Wg art.8 Ustawy MDM – Państwa kredyt powinien zostać pomniejszony po zgłoszeniu do banku faktu urodzin trzeciego dziecka.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam, szczerze mówiąc – pracownik wymienionego banku odrobinę wprowadził Pana w błąd. Ustawa MDM nie przewiduje wypłaty dodatkowego wsparcia z tytułu urodzenia drugiego dziecka.
  Dofinansowane jest wyliczane na podstawie liczby wychowywanych dzieci w momencie rejestracji wniosku o dofinansowanie

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Niestety nie. Aby otrzymać dofinansowanie należy skorzystać z kredytu w instytucji współpracującej z BGK w zakresie MDMu. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Om

  Dzień dobry. W 2015 roku wzięłam kredyt z dopłatą mdm jako singiel z jednym dzieckiem. W lipcu 2017 urodziły nam się bliźniaki, więc złożyłam w banku, który udzielił mi kredytu wniosek o przyznanie dodatkowych 5% z powodu urodzenia trzeciego dziecka. Jednak po kilku tygodniach od złożenia wniosku dostaliśmy z banku odpowiedź, że obecnie nie ma w BGK dostępnego limitu na częściową spłatę kredytu i że limit prawdopodobnie będzie dostępny dopiero pod koniec roku lub nawet w przyszłym roku. Czy jest jakiś sposób, aby przyspieszyć procedurę lub chociaż dowiedzieć się kiedy dokładnie dostępny będzie ten limit?

 • IBK

  Witam wraz z żoną dostaliśmy MDM z I transzy 2018 roku (mieszkanie oddane będzie 2018), odpisaliśmy umowę deweloperską w formie aktu notarialnego. W dniu podpisywania umowy tj. luty posiadaliśmy jedno dziecko. Żona na koniec kwietnia urodziła drugie dziecko . Dziś w banku chciałem złożyć wniosek na dodatkowe 5% z tytułu urodzenia dziecko w piędu pięciu lat. W banku oznajmiono mi że nie mogę ubiegać się o te dodatkowe 5%, ponieważ dziecko urodziło się przed aktem własności:(
  Czy ktoś miał taką sytuacje. proszę o poradę

 • IBK

  Witam wraz z żoną mamy przyznany MDM z pierwszej transzy 2018 r., podpisaliśmy z deweloperem umowę przedwstępną(deweloperską) w formie aktu notarialnego. W dniu zawarcia umowy styczeń mieliśmy jedno dziecko, w kwietniu żona urodziła drugie dziecko na które powinno przysługiwać 5%. Chcąc dziś złożyć wniosek z tytułu urodzenia kolejnego dziecka pani w banku poinformowała mnie że nie możemy się ubiegać o te 5%, ponieważ dziecko urodziło się przed aktem własności. Czy ktoś także miał taki przypadek proszę o poradę.

 • Marzena

  Witam,
  Czy osoby które chcą kupić mieszkanie nie biorąc kredytu w banku, mogą również starać się o dofinansowanie mdm??

 • ania

  witam,samotna matka z 4 dzieci może ubiegać sie o kredyt mdm. jakie dochody są brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

 • Witam. Wszystko zależy od ceny nieruchomości, którą planują Państwo zakupić. Być może zdolność kredytowa męża będzie wystarczająca. Polecam rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Może Pan zakupić inny lokal mieszkalny po upływie 60-ciu miesięcy od momentu uzyskania własności lokalu zakupionego w ramach MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Adriana

  Witam,
  obecnie do 30 września jestem na umowie zleceni, ale od 1 października podpisuję umowę o pracę na rok – 1700 zł na rękę, mąż ma umowę na czas nieokreślony, mamy również 1 dziecko. Czy możemy się już zapisać do MDM, czy musze jakiś okres przepracować na umowie? Na pewno w przyszłym roku chcemy kupić mieszkanie tylko nie wiemy kiedy się zapisać, żeby starać się o MDM. Pozdrawiam

 • Kamil

  Witam,
  Otrzymałem dofinansowanie z MDM w sierpniu 2017 r, do kiedy najpoźniej mogę kupić mieszkanie, żeby nie stracić dofinansowania?

 • Witam, w nawiązaniu do pytań:
  Ad 1. Ustawodawca wspomina jedynie, że musi być spełniony warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Nie wymienia przy tym żadnych konsekwencji wynikających z niespełnienia ww. warunku.
  Ad 2. Rodzina z trójką dzieci może posiadać dowolną nieruchomość. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymogi ustawy MDM.
  Ad 3. Rozumiem, że bez utraty dofinansowania? Kredyt można spłacić po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.
  Ad 4. analogicznie jak w pkt. 3
  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • LUCY_1988

  Dzień dobry, mam 29 lat, mieszkam z rodzicami i zarabiam 2300 zł netto.

  Do kiedy trwa program MDM i ile musiałabym zarabiać, żeby dostać dofinansowanie i kredyt na około 250 tys zł. ???

 • Michał

  Witam serdecznie
  Mam kilka pytań odnośnie programu MDM i z góry dziękuję za informację.
  – jakie są konsekwencje nie mieszkania w mieszkaniu z dopłatą MDM?
  – czy rodzina z trójką dzieci ma większe szanse załapać się na środki z ostatniej transzy?
  – czy rodzina z trójką dzieci nie może mieć żadnej nieruchomości (np. gruntu rolnego) alby dostać dopłatę?
  – w jakim czasie można najszybciej spłacić kredyt zaciągnięty w ramach programu MDM?
  – czy i po upływie jakiego czasu można sprzedać lub wynająć mieszkanie z programu MDM?
  bardzo dziękuję za pomoc!

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiada Pani 100% własności wymienionego domu, nie może Pani skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Nie ma znaczenia, czy posiada Pani jedną, czy więcej nieruchomości. Jeżeli wychowuje Pani min. troje dzieci spełniających opisane powyżej warunki – można skorzystać z programu MDM.

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Aleksandra Wejder

  Dzień dobry. Jesteśmy małżeństwem w wieku 25lat. Jako panna otrzymałam darowiznę w postaci „domu” (budynek z lat 30, wraz z działką, szacowana wartość 20tys.), co wyklucza nas z programu MdM. Czy dobrze rozumiem, że z chwilą urodzenia/przysposobienia trzeciego dziecka wraca nam możliwość udziału w MdM? Czy będzie tak również jeśli obecnie, jako bezdzietni nabędziemy dom lub mieszkanie bez udziału w programie, w więc w sumie naszą drugą nieruchomość? A może jest jakiś sposób na uzykanie MdM przed posiadaniem dzieci?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

 • Tak, mogą Państwo nadpłacić kredyt w wysokości łącznej do 30k w przeciągu 5-ciu at od momentu otrzymania własności mieszkania. Ponieważ nastąpiło już przekazanie własności, nadpłata 25k nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Jakub Herman

  Dzień dobry brałem kredyt w 2014 korzystałem z dofinansowania mdm 15 procent z 1 dzieckiem. Teraz rodzi mi się 2 dziecko czy przysługuje mi dodatkowe 5 procent.

 • Jakub Herman

  Witam brałem kredyt w 2014 roku. I mam pytanie w następnym roku urodzi mi się 2 dziecko czy są dopłaty do mam czy liczy się w dniu brania ktedytu

 • Iwona Karol Miotk

  Witam, czy dostane kredyt MDM na mieszkanie którego właściciele posidaja spółdzielcze prawo własnościowe ?

 • Kamil

  Dziękuję, sprawa staje się jaśniejsza ale może na naszym przykładzie proszę o potwierdzenie. Jesteśmy po podpisanym akcie notarialnym, kredyt w banku na 330k , dofinansowanie MDM 30k. Ponadharmonogramowa nadpłata w wysokości 25k jest w tym wypadku bezpieczna i nie powoduje konieczności zwrotu środków?

 • Sierpniowa pula została udostępniona beneficjentom w wyniku nowelizacji ustawy. To były początkowo środki przeznaczone na dodatkowe wsparcie z tytuły urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka. ze względu na niski poziom wypłat zdecydowano się przeznaczyć je na dofinansowanie. Kolejna pula zostanie udostępniona beneficjentom po 2018-01-01. Będzie to ostatnia szansa na dopłatę MDM.

 • Witam. Proces kredytowy trwa od 1 do 1,5 miesiąca (od rejestracji do uruchomienia środków) – oczywiście czas jest zależny od stopnia skomplikowania wniosku.

 • Ewa

  Witam, Chcę starać się o dofinansowanie z puli styczniowej 2018.Chcę zakupić mieszkanie na rynku wtórnym, mieszkanie będzie dostępne od grudnia, ale właściciel może trochę poczekać tylko pytanie ile to potrwa? Powiedzmy, że jeżeli dostanę pozytywną decyzję to kiedy najszybciej pieniądze zostaną udostępnione?

 • Anna

  Jak to jest z tą pulą środków przeznaczonych na dofinansowanie mdm? Myślałam – bo i tak mnie informowano, że w sierpniu została szybciej otwarta pula, która oryginalnie miała być przeznaczona właśnie na 01.01.2018. Oraz że był to ostatni termin w którym można było starać się o mdm.
  Zobaczyłam reklamę w adwordsach I moja pierwsza myśl była że ktoś zapomniał wyłączyć. W takim razie 01.01.2018 będzie ostatnim terminem w którym będzie można się o mdm starać?

 • Witam. Mogą Państwo wnioskować o kredyt w ramach programu MDM do końca roku kalendarzowego w którym młodsze z Was kończy 35 lat (czyli do końca grudnia 2017). Niestety, w bieżącym roku nie ma już środków. Obawiam się, że skorzystanie z programu MDM nie będzie możliwe. Nasz doradca może jednak zaproponować Państwu zwykły kredyt z naprawdę niezłą marżą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Anita

  Witam. Złożyliśmy z mężem wniosek do banku o kredyt hipoteczny, czekamy na przyznanie (na etapie kontroli mieszkania przez bank, umowa przedwstępna podpisana), mieszkanie spółdzielcze własnościowe 22,8m2. Jako żona nie byłam dotychczas właścicielem żadnego mieszkania, mąż zaś ma prawo do lokalu spółdzielczego (członek), mamy syna 9lat, jesteśmy w wieku: żona 35lat skończę w grudniu 2017, mąż 35 skończył w kwietniu 2017. Czy jest szansa, aby ubiegać się o MDM? Jeśli tak, to w którym momencie, na jakim etapie? Z góry dziękuję na odpowiedź.

 • Witam. Niestety, pula środków dostępnych w tym roku wyczerpała się, aby skorzystać z możliwości dofinansowania należałoby złożyć wnioski po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu MDM powinien zostać złożony razem z wnioskiem o kredyt. Pula środków będzie dostępna dopiero po 2018-01-01. Jeżeli w tym czasie złożą Państwo oba wnioski – jest szansa na dofinansowanie MDM (oczywiście zarówno lokal, jaki beneficjenci powinni spełniać kryteria programu).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu MDM.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Niestety – nie można. Dofinansowanie w ramach programu MDM można uzyskać jedynie na zakup lokalu mieszkalnego (dom lub mieszkanie).

 • Mario

  Witam czy zaciagajac kredyt na mieszkanie w pazdzierniku 2017 można liczyć na mdm.? Odbił mieszkania II kw 2018

 • Mario

  Witam. W październiku 2017 chcemy podpisac umowę kredytową. Odbiór mieszkania II kw 2018. Czy moglibyśmy uzyskać mdm? Deweloper powiedział ze nie.

 • Ania

  Witam. Czy jako samotna matka mam szanse dostać dofinansowanie MDM? Jakie należy spełniać warunki?

 • Ania Mikołajko

  Witam, Pod koniec lutego 2016 roku uzyskałam dofinansowanie na zakup mieszkania. Od tamtego czasu wyszłam za mąż i przeprowadzam się do domu zakupionego przez męża, w którym wykonujemy generalny remont. Chcę sprzedać mieszkanie we wrześniu, jak powinnam wyliczyć kwotę jaką powinnam zwrócić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

 • Ania Mikołajko

  Witam, Pod koniec lutego 2016 roku uzyskałam dofinansowanie na zakup mieszkania. Od tamtego czasu wyszłam za mąż i przeprowadzam się do domu zakupionego przez męża, w którym wykonujemy generalny remont. Chcę sprzedać mieszkanie we wrześniu, jak powinnam wyliczyć kwotę jaką powinnam zwrócić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

 • Maciej Maslowski

  Witam otrzymaliśmy w spadku dom który niestety nadaje się do
  wyburzenia lub generalnego remontu czy na cel remontu także możemy się starać o MDM?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Katarzyna

  Witam.
  Mamy z mężem wybudowany dom w stanie surowym. Dom ma 130m2 powierzchni użytkowej.Mamy dwójkę dzieci . Czy możemy skorzystać z programu?

 • Katarzyna

  Witam.
  Mamy z mężem wybudowany dom w stanie surowym. Powierzchnia użytkowa domu 130m2. Mamy dwójkę dzieci. Czy możemy skorzystać z programu?

 • Jeżeli cześć domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw. W przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli cześć domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam.

  Ad 1. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Ad 2. Równo z okresem upływu 60-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 • Ewelina

  Witam, planujemy z mężem zakup mieszkania. Jak się okazało mój mąż jest razem ze swoim rodzeństwem współwłaścicielami domu rodzinnego po zmarłym ojcu podobno każde z nich posiada jakąś część. Mój mąż tam nawet nie mieszka. Czy ten fakt wyklucza nas z możliwości wnioskowania o MDM ?

 • Ewelina

  Witam, planujemy z mężem zakup mieszkania. Jak się okazało mój mąż jest razem ze swoim rodzeństwem współwłaścicielami domu rodzinnego po zmarłym ojcu podobno każde z nich posiada jakąś część. Mój mąż tam nawet nie mieszka. Czy ten fakt wyklucza nas z możliwości wnioskowania o MDM ?

 • Kamil

  Witam,
  1. czy nadpłacając kredyt w ciągu 5 lat ale poniżej wartości dofinansowania również grozi zwrotem środków?
  2. Od kiedy liczone jest warunkowe 5 lat MDMu? I czy liczone jest równo 60 miesięcy czy z końcem roku?

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Alicja Szulc

  Ponawiam pytanie gdyz nie widze swojego wczesniejszego komentarza. Czy jezeli chlopal wzial na siebie kredyt i dofinansowanie jako singiel rok temu, czy jezeli urodzi nam sie dziecko to dostanie dodatkowe 5% dofinansowania?

 • Alicja

  Witam serdecznie, uprzejmie proszę o odpowiedź. Razem z chłopakiem skorzystaliśmy z programu MDM ponad rok temu., Wówczas nie byliśmy małżeństwem i nie mieliśmy dzieci. Planujemy nasze pierwsze dziecko w ciągu najbliższego roku. Czy w związku z tym możemy złożyć wniosek o dodatkowe 5% dofinansowania kiedy narodzi się nasze pierwsze dziecko?

 • Arkadiusz Kuzimski

  Czy w przypadku gdy skorzystaliśmy z MDM w 2014 a w 2015 urodziło nam się pierwsze dziecko należy się jeszcze dodatkowe dofinansowanie?

 • Witam. Niestety nie, wniosek o dofinansowanie w ramach programu MDM należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym (i powinien to być kredyt hipoteczny).

 • Klaudia Trzcinska

  Witam staralismy sie o kredyt hipoteczny niestety nie dostalismy go, po krotkim czasie wzielismy kredyt gotowkowy na zakup domu czy mozemy starac sie o dofinansowanie MPD do rynku wtornego, mamy dwojke dzieci.

 • Nie pamiętam dokładnie założeń ustawy RnS, ale w przypadku tamtego programu nie było chyba 5% dodatkowego wsparcia z tytułu urodzenia dziecka.

 • Witam.

  Ad 1. Jeżeli nie będzie to spadek – to owszem, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Termin podpisania aktu zależy od porozumienia pomiędzy Panem, a miastem. O fakcie nabycia mieszkania należy jak najszybciej powiadomić bank kredytujący.

  Ad 3. Zgadza się.

 • Urszula Bednarz

  W odniesieniu do odpowiedzi Panu Rafałowi Studzińskiemu. Czy w przypadku jak urodzi nam się na dniach drugie dziecko, sprzedajemy mieszkanie po 5 latach czyli RnS jeszcze obejmuje to również możemy starać się o 5% dofinansowanie?

 • gosc

  Witam,
  Mam taki „problem” – w lutym 2017r. skorzystałem z programu MdM, w marcu również tego roku zmarła mi mama, mieszkanie w którym mieszkała byłem zameldowany, po jej śmierci mam możliwość wykupienia tego mieszkania na własność od miasta gdyż jest to mieszkanie komunalne w którym moi rodzice przed śmiercią mieszkali prawie 40 lat. Miasto dla długoletnich najemców oferuje bonifikaty. Moje pytania:

  1) czy w przypadku zakupu tego mieszkania muszę zwrócić dofinansowanie jeśli wszystkie te okoliczności zaistniały już po skorzystaniu z programu mdm ?

  2) jeśli tak to jakie są terminy od podpisania aktu notarialnego z miastem o sprzedaż mieszkania na własność aby zgłosić ten fakt do banku i jaki czas jest na oddanie pieniędzy ?

  3) z mojej wiedzy wynika, że zwrot oblicza się: np. kw dof. 25000 zł / 60 = ok. 416zł za miesiąc, jesli skorzystałem 12 lutego a miałbym np. akt 12 września to „odchodzi” mi 7 miesięcy ?

  Bardzo proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam,

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Możecie Państwo otrzymać dodatkowe jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy od urodzenia ostatniego dziecka wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Piotr

  Mam takie pytanie. Jeśli kupiłem mieszkanie w mdm dla singla i w ciągu pierwszych lat jednak uda się zawrzeć związek małżeński co wtedy? Mogę dopisać małżonke do tego mieszkania bez potrzeby zwrotu Mdm? Jeśli tak jakie formalności muszę spełnić wobec MDM/BYŁ?

 • Anna

  Witam serdecznie,
  korzystaliśmy z programu MDM w 2014 roku mając jedno dziecko, z dopłatą 15 %. Obecnie mamy trójkę dzieci. Na jaka dopłatę możemy liczyć? Czy jesteśmy traktowani na nowych zasadach czy tych z 2014 roku?
  pozdrawiam
  Anna

 • Rafał Studziński

  Witam.Czy jeśli teraz korzystam z „rodzina na swoim” mogę sprzedać to mieszkanie i kupić większą nieruchomość w MDM? Wychowuje 4 dzieci.

 • Urszula Bednarz

  Witam. W 2012 r. kupiliśmy mieszkanie z programem „Rodzina na swoim”.
  Teraz sprzedajemy to mieszkanie bo wyprowadzamy się z miasta. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z MDM?

 • Na podstawie art. 6 ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu razem. Nie ma natomiast problemu, aby zdolność była liczona wyłącznie w oparciu o Pani zarobki. Ew. ktoś inny może Państwa wspomóc.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli działalność gospodarcza nie spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta – nie ma problemu. Odpadają usługi trwale zmieniające charakter lokalu (np. gabinet dentystyczny).

 • Środki będą dla Pana „zarezerwowane” przez okres 60 dni od momentu akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia.

 • marek lipowski

  Witam, jezeli zostaly przyznane mi srodki dofinansowania z sierpniowej puli a bank odrzuci moj wniosek jak dlugo zostaja one dla mnie zarezerwowane jezeli bym chcial zlozyc wniosek w innym banku ?
  dziekuje pizdrawiam

 • Aleksander

  Witam. Narzeczona chce zakupić 3 pokojowe mieszkanie z dofinansowaniem mdm. Mam pytanie odnośnie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy jest możliwe prowadzenie takiej działalności w sposób niezakłócający potrzeb mieszkaniowych tj. Biurko w salonie i np robienie paznokci?

 • Sandra Knapinska

  Witam. Jestem w nieformalnym związku. Mamy z partnerem roczne dziecko i nie mamy ślubu. Ja obecnie nie pracuje i wychowuje dziecko. Czy możemy ubiegac sie o mdm?

 • Natalia

  Witam. Jesteśmy małżeństwem i chcielibyśmy przystąpić do programu mdm 2018, lecz mój mąż pracuje na umowie o pracę na zastępstwo i nie ma zdolności kredytowej. Ja sama mam zdolność kredytowa jaka jest nam potrzebna na zakup mieszkania, czy mogę sama przystąpić do programu? Czy możemy być razem właścicielami mimo że mąż nie przystąpi do kredytu? Czy można go później dopisać i nie stracimy dofinansowania?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli Państwa dzieci, spełniają ww. warunki, zachęcam do udziału w programie MDM np. . poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Agnieszka

  Witam mąż posiada kredyt hipoteczny na mieszkanie które kupił będąc kawalerem. Aktualnie mieszkaja w nim męża rodzice. Obecnie jesteśmy po ślubie i mamy troje dzieci i mieszkamy w mieszkaniu gdzie mamy z właścicielką umowe uzyczenia lokalu. Więc moje pytanie brzmi czy możemy skorzystać z programu MDM ? Jeśli chodzi o kwestie mieszkanie czy dom to zależy nam na domu. Jeśli się teraz nie kwalifilujemy to co byśmy musieli zrobić aby z w/w programu skorzystać. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Na podstawie art. 6 ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu razem. Żona nie może skorzystać z programu ze względu na Pańskie uczestnictwo w MDMie.

 • Lukasz

  Dzień dobry.
  Skorzystałem z programu MdM, zanim wziąłem ślub. Mam kawalerkę 31 m. Zastanawiamy się z żoną, czy ona może – zupełnie samodzielnie (tak jak ja kiedyś) – skorzystać z programu MdM, skoro w przeszłości ja już dostałem dofinansowanie. Czy teraz jesteśmy już traktowani jako wspólny byt? Zależy nam na większym mieszkaniu. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Adam

  Dziękuję za odpowiedź.

 • Witam.

  Ad 1. Można, ale pod pewnymi warunkami.
  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.
  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Ad 2. Nie można. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 3. Zdolność kredytowa jest wymagana do zaciągnięcia kredytu. Sam program MDM nie jest uzależniony od określonego poziomu dochodów.

  Ad 4. W ramach programu MDM można zakupić tylko jeden lokal (dom lub mieszkanie).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Andrzej

  Witam serdecznie.

  1. Czy zaciągnięty kredyt MdM na 15 lat, można wcześniej spłacić?
  2. Czy lokal z programu MdM można wynająć; czy jest jakiś obowiązkowy okres, w którym osoba zaciągająca kredyt musi mieszkać w lokalu zakupionym z MdM.
  3. Czy jest wymagany jakiś próg dochodów czy to zależy od zdolności kredytowej osoby, którą zamierza zaciągnąć kredyt?
  4. Czy mogę dostać dofinansowanie tylko na mieszkanie do 75m2, czy można to np podzielić na 2×37,5m2 (kawalerki)

  Dziękuje serdecznie za odpowiedz.
  Z poważaniem Andrzej

 • Witam. Tak. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Nie przepada. W momencie, kiedy Pan stwierdzi, że deweloper opóźni oddanie mieszkania do użytkowania, należy skontaktować się z bankiem kredytującym i poinformować o opóźnieniu. Bank wystąpi do BGK o wypłatę dofinansowania i „przechowa” ją dla Pana na koncie technicznym.

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. W momencie, kiedy Pan stwierdzi, że deweloper opóźni oddanie mieszkania do użytkowania, należy skontaktować się z bankiem kredytującym i poinformować o opóźnieniu. Bank wystąpi do BGK o wypłatę dofinansowania i „przechowa” ją dla Pana na koncie technicznym.

 • Anna

  Witam,

  mam pytanie odnośnie wcześniejszej spłaty powiedzmy połowy zaciągniętego kredytu przed okresem 15lat. Czy ten fakt powoduje, że muszę oddać dofinansowanie?

  Pozdrawiam,
  Anna

 • Adam

  Witam,

  co w sytuacji gdy deweloper nie zdąży z oddaniem mieszkania na koniec 2018 r (ostatni rok MDM) tylko opóźni się np. na styczeń, luty. Czy dofinansowanie wówczas przepada?

 • Adam

  Witam,

  przymierzam się do MDM n 2018 r. we wrześniu 2017 r. będę podpisywał umowę deweloperską. Budynek ma być oddany w III kwartale 2018 r. Z dotychczasowej mojej lektury wywnioskowałem że jeśli deweloper będzie miał opóźnienia np. na styczeń 2019 to dopłata mi przepadnie. Czy jest jakaś możliwość zabezpieczenia się by dofinansowanie
  nie przepadło?

 • Witam. Dofinansowanie nie jest czymś, co się należy. Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi i pomóc im wystartować w dorosłe życie.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Ela Pławiak

  Ludzie po 35 roku życia mogą mieszkać pod mostem bo im się już nie należy chora ta Polska

 • Konrad

  Witam,
  jestem marynarzem pływającym na osobnych kontraktach w różnych firmach z różnych krajów, czy zarobki w innych walutach niż złotówki mają wpływa program MDM?

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Emka

  Witam,

  Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na interesujący mnie temat. Chodzi mi o zwrot Vat za materiały budowlane. Do kiedy obejmuje to wsparcie program MDM ? Czy jeśli jeszcze w tym roku kalendarzowym tj. 2017 uda mi się zaciągnąć kredyt na zakup działki wraz z budową domu, to czy będę mogła starać się o zwrot Vat za zakupione materiały w 2018, na koniec 2018 ? Czy spóźniłam się o rok ?

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona współwłasność domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Posiadanie gruntów rolnych nie wyklucza Państwa z udziału w programie MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karol

  Witam,
  jezeli mamy zakupione mieszkanie wraz z rodzicem (czyli 3 osoby sa wlascicielami) to czy malzenstwo moze przystapic do programu MDM?

 • Anna

  Witam,
  Jesli jestem wspolwascicielka domu w Anglii, czy moge dostac dofinansowanie?

 • Gość

  Witam,
  Dostałem w formie darowizny (akt notarialny) grunty po rodzicach powyżej 1 hektara. Zatem formalnie jestem traktowany jako rolnik. Wyjechałem do pracy wraz z żoną z małej miejscowości do dużego miasta (odległość od miejsca zameldowania to 250 km). Czy w tej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie MDM na zakup mieszkania w obecnym miejscu zamieszkania Dodam: zarówno żona jak i ja nie przekroczyliśmy 35 roku życia.
  W skrócie: czy grunty rolne mają jakiś związek z dofinansowaniem? Mogę mieszkać w dowolnym miejscu w Polsce i ubiegać się o dofinansowanie czy dofinansowanie funkcjonuje w ramach danego powiatu w którym jesteśmy zameldowani?

 • Można. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Wniosek o dofinansowanie MDM należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym.

 • Niestety nie. Warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu.

 • Karolina

  Witam, Czy do programu można przystapić z swoja działką? Albo kupić i postawić dom ?

 • Karolina

  Witam. Czy program MDM daje możliwość wybudowania domu? Czy w takiej sytuacji trzeba kupić działkę samemu bądź z programu ?

 • Marta

  Witam, czy singielka, która kupiła mieszkanie w grudniu 2013 r. ( przed wejściem wkładu własnego ) i z uwagi na niezdolność kredytową wzięła kredyt hipoteczny w banku ze swoją mamą może otrzymać dofinansowanie wstecz do tego mieszkania?

 • Zbyszek

  Witam, bedac kawalerem zakupilem mieszkanie na kredyt. Po jakims czasie zawarlem zwiazek małżeński. Mieszkanie sprzedałem miesiac temu. Czy w takiej sytuacji bede mogl razem z zona starac sie o MDM? Pozdrawiam

 • Witam, jeżeli cena 1m2 powierzchni użytkowej przekracza limit wyznaczony dla danej lokalizacji, nie ma niestety możliwości, aby zakupić lokal w ramach programu MDM.

 • Owszem, pod warunkiem, że ktoś wesprze Pani zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Mogą Państwo skorzystać z programu do końca kalendarzowego roku, w którym młodsze z Was skończy 35 lat.

  Odnośnie wkładu własnego – wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie, zakup działki budowlanej/rekreacyjnej/rolnej nie wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Niestety nie. Lokal zakupiony w ramach programu MDM powinien zapewniać beneficjentowi możliwość zamieszkania.

 • Kasia

  Witam , czy jesli pracuje na umowie zleceniu czy moge starać sie o ta dotacje ?? czytajac warunki pisze ze musze wziać kredyt na mieszkanie a czesc dostaje z dofinansowania a co moge zrobic własnie w takiej sytuaji ?

 • paweł bieryło

  Witam żona skończyła 35lat w czerwcu czy możemy ubiegać się o dopłatę i czy wymagany jest wkład własny

 • Marcin

  Posiadam kredyt MDM na mieszkanie jako osoba samotna. Czy gdybym chciał kupić działkę (budowlaną/rekreacyjną) musiałbym zwrócić dofinansowanie w ramach MDM?

 • Michał

  Witam serdecznie!
  Czy jest możliwość skorzystania z programu MDM w miejscowości w której ceny m² znacznie przekraczają próg cenowy województwa? Mieszkam z narzeczoną w Świnoujściu, gdzie ceny mieszkań na rynku pierwotnym zaczynają się od 7tys/m² a na rynku wtórnym od 5,5tys/m². Czy możemy się starać o dopłatę do progu województwa zachodniopomorskiego? Co zrobić w takim przypadku?
  Bardzo proszę o radę, bo sytuacja tutaj wydaje się wyjątkowo absurdalna dla młodych ludzi 🙁
  Dziękuję i pozdrawiam,
  Michał

 • paula

  czy jest możliwość uzyskania dopłaty do zakupu domu w stanie surowym na jego zakup i dokończenie budowy?

 • Niestety nie, na podstawie art. 6 małżeństwa biorą udział w programie MDM razem, a mąż posiada dom.

 • Pewnie. Jeżeli była to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • emma

  Witam, jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. kilka lat temu nabyłam w spadku 1/6 część mieszkania. dwa lata temu komornik zlicytował mieszkanie (mieszkajacy w nim ojciec nie płacił czynszu) w związku z czym nie posiadam już praw do tego mieszkania. czy mogę skorzystać z programu MdM?

 • Kasia 1985

  Witam, mam pytanie dotyczące sytuacji małżeńskiej. Jestem w związku małżeńskim mieszkam z mężem w domu, który jest jego własnością, przejął tą nieruchomość przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną, czy w związku z tym, jako,że ja tak naprawdę nie posiadam domu, mieszkania, czy mogę skorzystać z programu MDM??

 • Owszem, spowoduje. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Z programu może skorzystać Pana narzeczona – jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pan ew. może wspomóc jej zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach

 • Iza

  Witam,
  Od roku korzystam z programu mdm singiel. Spłacam sama kredyt. W przyszlym roku po zawarciu zwiazku małżeńskiego planujemy razem z przyszlym mężem kupno większego mieszkania na kredyt ale juz bez programu mdm.
  Czy kupno wspólnej nieruchomosci spowoduje utratę dofinansowania mojego pierwszego mieszkania (mdm singiel) ?

 • Marcin

  http:

 • Marcin

  Witam moje pytanie jest następujące czy jeżeli wychowuje wraz z narzeczona dziecko lecz ,chłopak nie jest prawnie mojba jego ojciec nie rzekł się praw . to czy możemy się starać z o doninasowanie w kwocie 29 tys ?

 • Witam. W przypadku odrzucenia wniosku o kredyt z dopłatą MDM bank zaproponuje Pani standardowy produkt hipoteczny, nie oznacza to jednak, że musi Pani taką propozycję przyjąć.

 • Ewela90

  Witam, jeśli chce kupić mieszkanie z mdmem i złoże wniosek o kredyt, to czy jeśli nie dostanę dofinansowania mdm to jednocześnie bank odmówi mi kredytu? Widziałam wcześniej odp, ze dostanę na innych warunkach. Chodzi mi o to, ze muszę wpłacić 10 tys za umowę wstępna i jeśli nie dostanę mdmu, to nie chce tego mieszkania, ale 10 tys zwrócą mi tylko, jeśli bank odmówi mi kredytu.

 • Nie, w tym zakresie nic się nie zmieniło. Nadal możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • yarecek

  Czy odpowiedź jest w dalszym ciągu aktualna? Nic nie zmieniło się w przepisach przez te dwa lata? 🙂
  pozdrawiam

 • Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) lokalu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego lokalu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Witam. Sama rejestracja firmy w miejscu zamieszkania nie stwarza konieczności do zwrotu dofinansowania MDM. Generalnie – jeżeli działalność nie ogranicza warunków mieszkaniowych – można ją prowadzić.

 • Witam! Ponad rok temu kupiłem mieszkanie z dofinansowaniem MdM. Chciałbym założyć firmę mobilną, mieszkanie cały czas spełnia cele mieszkaniowe, będzie również działo się tak nadal, jednak rodzi się pytanie czy mogę założyć firmę mobilną z siedzibą w domu? Jak to się ma do dofinansowania MdM?

 • Paweł

  Witam,
  mam pytanie. Kredyt w MDM posiadamy od 2015 roku na mieszkanie, które posiada strych (mieszkanie 67m2, strych 30m2 – nieużytkowy). Ten strych chcemy zamienić na poddasze użytkowe. Czy w związku z tym nie stracimy dofinansowania? Czy musimy przeczekać okres 5 lat od przyznania dofinansowana?

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Michał

  Zauważyłem, że niektóre „bliźniaki” raz posiadają status domu, a raz status mieszkania. Od czego to zależy? Czy można zamienić takie „mieszkanie” w „dom”?

 • Witam. Tylko, jeżeli małżonek wymienionej osoby jest w wieku poniżej 35 lat lub wymieniona osoba wychowuje przynajmniej troje dzieci.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kate

  Witam, czy osoba urodzona 20.09.1981 może otrzymać dofinansowanie na 2017? oczywiście jeśli pozostałe warunki są spełnione.

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Dominika

  Dzień dobry, czy jeśli budowa już trwa i zostaje tylko dokończyć budowę, tzn, położyć dach i wykończyć środek, biorąc jednocześnie w tym celu, na tym etapie kredyt jest możliwość starania się o dofinansowanie. Z tym, że powierzchnia domu wynosi 158m, lecz pozostałe warunki zostały spełnione.
  Proszę o wskazówki :)Pozdrawiam 🙂

 • Witam. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Reasumując – możecie skorzystać z programu MDM, jeżeli spełniacie wymienione powyżej warunki. Nie musicie sprzedawać obecnie posiadanego mieszkania. Ważne jest jednak, abyście zamieszkali w lokalu zakupionym ze środków MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Maciej G

  Witam,

  czy będąc rodzicami 3 dzieci i mając już jedno mieszkanie w kredycie możemy skorzystać z programu MDM przy zakupie kolejnego mieszkania? Czy musielibyśmy wtedy sprzedać pierwsze mieszkanie?

 • Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.
  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.
  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • veno

  Witam,
  Czy mogę skorzystać z programu MDM jeżeli 3 lata temu kupiłem mieszkanie wspólnie z żoną jednak obecnie go nie posiadam ponieważ w skutek rozwodu mieszkanie zostało własnością małżonki?

 • Julia

  Czy para która nie zarwała związku
  Małżeńskiego
  Może ubiegać sie o dofinansowanie MDM czy tylko moze starać sie o dofinansowanie jedna osoba ze związku lub małżeństwo?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani wymienione warunki, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Hej mam pytanie czy jako osoba która jest sierotą i pochodziła z domu dziecka ma jakieś szanse aby się starać o mieszkanie swoje pierwsze w życiu w tym MDM mieszkanie dla młodych.

 • ok, zrozumiałem o co chodzi 😉

 • Tak. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Jeżeli Pani partner użyczy mieszkanie zakupione w ramach programu MDM, będzie musiał oddać część uzyskanego dofinansowania.

  ad 1) Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  ad 2) Tak, ale z powodów o których pisałem powyżej.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  W przypadku Państwa ślubu nie grozi Pani konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Witam. Jeżeli wychowują Państwo twoje dzieci spełniające warunki ustawy, bez problemu możecie skorzystać z programu MDM pomimo posiadania własności domu.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ewelia

  kupnie

 • Ewelia

  Czy przy budowie domu jest taki sam limit metrażowy jak przy kupie ?

 • Magda

  Dzień dobry!
  Mam pytanie: Mój chłopak jest właścicielem mieszkania kupionego przy wsparciu MDM. Chcę z nim zamieszkać i podpisać z nim umowę użyczenia mieszkania, ponieważ chcę uzyskać bon z urzędu pracy, co wymaga potwierdzenia, gdzie będę mieszkać
  1) Czy mój chłopak będzie musiał tę umowę zgłaszać do jakiegoś urzędu i czy będzie płacił jakiś podatek?
  2) Czy nie będzie to podstawą do zwrotu pieniędzy z MDM? Ponieważ przez 5lat od otrzymania pieniędzy nie może czerpać korzyści finansowych z tytułu np.wynajmu mieszkania.

 • Dominika Kucharska

  Kredyt brałam jako samotna matka z dzieckiem. Dostalam dofinansowanie z tego tytułu. Złożyłam tez oświadczenie w banku pisemne, że jestem samotną matką. Od kilku tygodni spotykam sie znów z ojcem dziecka co za tym idzie planujemy wspólnie zamieszkac u mnie. Czy musze zglosić to do banku i zwrócić dofinansowanie? I co gdybysmy wzięli ślub?

 • Ruskiwa

  Witam. Miałam dom który darowali mi rodzice i oni mieli wieczystą służebność(rodzice żyją) Tydzień temu w darowiźnie oddałam dom bratu i czy mogę wraz z mężem skorzystać z mdm (mamy troje dzieci , ja 32 lata a mąż 38)

 • Niekoniecznie, polecam skonsultować temat z naszym doradcą po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ustawa nie wspomina, że część domu nie może być przeznaczona na działalność gospodarczą, więc chyba będzie ok. Jest jedno zastrzeżenie. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu. Spłata obecnie zaciągniętego kredytu na zakup działki nie jest konieczna, o ile posiadają Państwo wystarczającą zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marta m

  Witam! Jak wyglądałaby sprawa gdybym chciała dostać dofinansowanie na budowę domu jednorodzinnego gdyby część mieszkalną stanowiło użytkowe poddasze? Chodzi mi o to, że chciałabym wybudować budynek którego parter byłby przeznaczony pod działalność gospodarczą zaś poddasze odpowiadające powierzchniowo warunkom MDM przeznaczyć na część mieszkalną? Czy istnieje taka możliwość>?

 • Magda

  Witam, znalazłam mieszkanie które cena za m2 i metraż mieszkania odpowiada warunkom MDM, ale jest to mieszkanie w szeregówce budowane przez „drobnego inwestora” i nie posiada on rachunku powierniczego i prospektu. Czy te braki eliminują mi to MDM?

 • Magda

  Witam, znalazłam mieszkanie które kwotą i m2 odpowiada warunkom MDM, ale jest to mieszkanie w szeregówce wybudowanej przez „drobnego przedsiębiorcę” (tak zwany Pan Stefan) i nie posiada on rachunku powierniczego ani prospektu. Czy te braki skreślają MDM?

 • W ramach programu MDM można zakupić 100% własności mieszkania. Na dobrą sprawę, musiałby Pan sprzedać pozostałym spadkobiercom swoją część, a następnie odkupić całość w ramach programu MDM. Kwotę dofinansowania można wyliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie. W ramach kredytu w programie MDM beneficjent może zakupić wyłącznie jeden lokal mieszkalny (dom lub mieszkanie).

 • daria

  Mdm jest na zakup domu wielo rodxinnego ? Gdxie dwa mieszkania sa wynsjmowane a w trzecim ja miedxkam. Jest taka mozliwosc.

 • Na Państwa miejscu – składałbym wniosek jako singiel w sierpniu, a jeżeli się nie uda, próbowałbym ponownie po 2018-01-01 (jako małżeństwo). Zainteresowanie programem jest ogromne. Obecnie mamy kilkaset zapytań dziennie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musieliby mieć Państwo dominujące dochody w PLN.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Owszem, jeżeli składa Pan wniosek jako singiel (po rozwodzie), zapewne bank poprosi o ten dokument.

 • tarzan

  Witam.
  Otrzymałem 70% udziału, w spadku (notarialnie) od dziadka, w mieszkaniu. Chciałbym odkupić 30% pozostałych udziałów od pozostałych spadkobierców.
  Czy mogę w tej sytuacji ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu MdM? Jak to wygląda wtedy z kwotą dofinansowania? Powiedzmy mieszkanie warto 120 000 zł, udział spadkobierców to około 40 000 zł. O jaki dofinansowanie mogę się starać ??
  Pozdrawiam

 • Maciej

  Witam,
  planujemy z narzeczoną kupno mieszkania i chcielibyśmy skorzystać z porgramu MDM, lecz zastanawia mnie fakt czy czekać z kupnem i z korzystaniem z programu po ślubie czy zrobić to już teraz? do ślubu zostało 2 miesiące wiadomo jest dużo spraw do załatwienia lecz czy ten program bedzie obowiązywał w 2018 roku nadal?

 • Magda

  Dzień dobry, czy można ubiegać sie o MDM jeśli partner pracuje w Anglii, a ja opiekuje sie dzieckiem w Polsce?
  Pozdrawiam

 • GRZESIEK

  Witam. Czy do dokumentów jakie należy złożyć starając się o dofinansowanie w ramach mdm trzeba dołączy wyrok rozwodowy?

 • Jeżeli umowa nie została sfinalizowana (nie został podpisany akt notarialny przenoszący własność), mąż nie jest właścicielem domu, a tym samym – możecie Państwo skorzystać z programu MDM (oczywiście, o ile spełniacie kryterium wieku). Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Można poprosić o opinię BGK i Ministerstwo Infrastruktury, a następnie przedstawić w banku odpowiedzi tych instytucji. Na dobrą sprawę, to właśnie bank powinien wystąpić o taką opinię. Zastanawia mnie jedno, zakładając czysto hipotetycznie, że postawią na swoim i pobiorą od Państwa ww. zwrot dofinansowania, na jakiej podstawie zostanie on zwrócony do BGK?

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Polecamy się.

 • Ania

  Witam. Mój mąż ma zawartą umowę przedsprzedaży domku jednorodzinnego, lecz nigdy ta umowa nie została sfinalizowana / nigdy nie stał się pełnoprawnym właścicielem domu. Czy taka umowa wyklucza z dofinansowania?

 • Ala

  Dzień dobry,
  czy mając troje dzieci – to jakie trzeba spełniać kryteria, aby otrzymać dofinansowanie do mdm? Czy jest jakaś granica naszego wieku? Będę wdzięczna za pomoc

 • Bartosz

  Dzień dobry. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Co w takim razie w przypadku, kiedy oficjalne stanowisko banku będzie takie, że muszę zwrócić dofinansowanie? Jak można z nimi walczyć? Gdzie zgłosić taką sprawę? Póki co idą w zaparte, że będę musiał zwrócić dofinansowanie i chyba tak pozostanie. Ja się z tym nie zgadzam i chciałbym tą decyzję podważyć. Prawnik? KNF?

 • robi

  Dziekuje. Jeszcze jedno pytanie gdzie i jak wyglada dopis wspolwlasciciela po slubie?

 • robi

  Dziękuję

 • Prawdopodobnie dokument ten znalazł się na stronie ze względu na prośbę któregoś z czytelników. Nie stanowi od jednak podstawy do zwrotu podatku VAT.

  Zwrot jest możliwy jedynie w przypadku budowy lokalu mieszkalnego systemem gospodarczym.

 • Witam. Niestety nie, gdyż na chwilę obecną nie ma środków na dofinansowanie MDM. Pula zostanie reaktywowana dopiero 08.08, czyli już po Państwa ślubie. Wtedy zapraszam do złożenia wniosku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, tym bardziej, że środki MDM będą dostępne dopiero po 08.08.

  Reasumując, najpierw ślub, potem wniosek i dofinansowanie MDM.

 • Witam. Aby dopisać partnerkę jako właścicielkę mieszkania konieczny jest najpierw ślub. Tylko takie rozwiązanie nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) (czyli po ślubie).

 • Justyna Wołoch

  Po raz ostatni zadam więc to samo pytanie co powyżej:
  Po co jest plik „Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego” kwalifikujacy zakup materiałów remontowych do zwrotu VAT skoro nie dotyczy on ani dofinansowania zakupu mieszkania z MDM ani budowy systemem gospodarczym ze zwrotem VAT z MDM?

 • Kamil

  Za dwa tygodnie biorę ślub. Teraz chce skorzystać jeszcze jako singiel z kredytu. Czy mogę tak ?

 • Onnn

  Witam. Za dwa tygodnie ecjodze w związek małżeński jednakże jutro jestem umówiony z doradca w sprawie kredytu w MDM jako singiel. Czy mam szanse na kredyt jeszcze przed ślubem? Czy nie bedzie potem wniosek odrzucony ze wzgledu na zawarcie małżeństwa w trakcie załatwiania kredytu?.

 • robi

  Witam, jak wyglada w sytuacja gdy kupilem mieszkanie w programie mdm rok temu jako singiel i chcialbym teraz dopisac partnerke jako wspolwlasciciela? Czy potrzebny jest zwiazek formalny (slub)? Jak gdzie i kiedy moge to zrobic ( dopisac wspolwlasciciela)?

 • Właściciel kamienicy nie dostanie zwrotu VAT. Jeżeli przeprowadzi remont i w ten sposób powstaną nowe lokale, ich nabywcy mogą je nabyć w ramach programu MDM i to właśnie oni otrzymają wsparcie. Odnośnie wymienionych opcji:
  Ad 1. Jeżeli przeprowadzą Państwo remont tego strychu i w wyniku tej czynności powstanie nowy lokal, z oddzielna KW, mogą Państwo ten lokal sprzedać, a nabywca może skorzystać z kredytu w ramach programu MDM i otrzymać dofinansowanie.
  Ad 2. Tak, wolno wyremontować, ale jeżeli ten budynek jest oznaczony jako KW, to nadal nie będzie budowa systemem gospodarczym, więc nie otrzymają Państwo zwrotu podatku VAT.

 • Witam. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, proponowałbym kontakt z doradcą, który sprawdzi jak bardzo „zła’ jest wymieniona historia kredytowa. Odnośnie dzieci, wystarczy, że jedynie jedno z małżonków posiada prawo do wychowania dzieci aby móc otrzymać korzystniejszy mnożnik dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jaaaaa

  !???

 • Jaaaaa

  ???

 • Jaaaaa

  Witam. Czy zła historia kredytowa jednego z małżonków jest przeszkoda aby uzyskać kredyt ? Razem z mężem chcemy skorzystać aby podnieść nam zdolność kredytowa pomaga nam teśc. Dzieci są od innego ojca czy to nie ma znaczenia po ślubie ? Dodał ze maz oraz teść nie maja ani nie mieli nigdy problemów z komornikiem itp.

 • Justyna Wołoch

  Jak dla mnie to Państwa odpowiedź jest bardzo niespojna.
  Czyli właściciel kamienicy dostanie zwrot VATu za materiały zakupione na zaadoptowanie strychu, a potem nowy nabywca takiego lokalu również uzyska dofinansowanie z programu MDM?

  Dla jasności, nasz dom nie był i nie jest remontowany. Został zakupiony kilka lat temu i fizycznie nie spełnia żadnych standardów mieszkaniowych ze względu na brak wszelkich mediow (ogrzewania, wody, kanalizacji itp)
  Rozważmy więc teraz dwa przypadki (proszę o odpowiedź na oba):
  1. Dom posiadał niewielki nieuzytkowy strych. Załóżmy że remontujemy tylko strych by zaadaptować to na nowy lokal mieszkalny. I właściciel kamienicy może ubiegać się o zwrot VAT-u a my nadal nie? Przecież i nam wolno byłoby sprzedać samą górę…
  2. Na działce na której znajduje się dom jest również pomieszczenie gospodarcze z oborą (na pewno w KW nie figurujace jako dom). Ten budynek chcemy przerobić i zaadaptować na lokal mieszkalny. Czy w takim przypadku jest możliwy zwrot VATu?

 • Justyna Wołoch

  Jak dla mnie to Państwa odpowiedź jest niespojna. Czyli właściciel kamienicy przerabiajac np strych dostanie zwrot VATu za remont z MDM, a potem taki lokal może sprzedać jako mieszkanie, i nowy nabywca może uzyskać dofinansowanie do zakupu takiego mieszkania również z MDM?
  Dla jasności, nasz dom nie jest (i nie byl) wogole remontowany. Po prostu kilka lat temu został zakupiony i fizycznie z braku wszelkich mediów nie nadaje się do zamieszkania. A my choć nie mamy gdzie mieszkać to z programu skorzystać nie możemy…
  Rozważmy więc teraz dwie opcje (na obie proszę o odpowiedź):
  1. Dom ma niski i nieuzytkowy strych. Chcemy wyremontować tylko strych by zaadaptować to na lokal mieszkalny. Dalej nie możemy skorzystać z programu (mimo iż właściciel kamienicy może)? A może wolno nam wyremontować i komuś sprzedać górę domu?
  2. Na działce na której stoi dom znajduje się pomieszczenie gospodarcze połączone z oborą. Czy wolno nam wyremontować cały ten budynek przeadaptowujac go na lokal mieszkalny? On w KW nie figuruje jako dom

 • Chodzi o przypadek, kiedy kamienica jest gruntownie przebudowywana i w skutek tego remontu powstają nowe lokale (np. strych jest przerabiany na mieszkania). Jeżeli wtedy właściciel kamienicy te mieszkania sprzeda, nabywcy mogą je nabyć i uzyskać dofinansowanie MDM. Nie ma możliwości, aby uzyskała Pani wsparcie MDM (zwrot VAT) po remoncie już posiadanego domu.

 • Justyna Wołoch

  A czym więc jest stara kamienica? Czy nie budynkiem mieszkalnym? I takie coś podlega remontowi ze zwrotem a dom na wsi nie? Kto robi remont kamienicy jeśli nie jest jej właścicielem? To jest raczej oczywiste że tylko właściciel wymieni dach okna itp.
  Jak więc mam „przerobić dom” by stał się lokalem mieszkalnym który będzie zaspokajal nasze potrzeby mieszkaniowe, i dostać zwrot VATu za remont?

 • Jeżeli deweloper wyrazi zgodę, przekazanie własności mieszkania i przeprowadzka do tego lokalu może się odbyć jeszcze w tym roku. Wypłata dofinansowania nastąpi najwcześniej na początku 2018-go roku.

 • Przyjmowanie wniosków MDM zostało wstrzymane 6-go kwietnia. Wtedy skończyła się pula środków, które można zarejestrować w bieżącym roku. jednak w efekcie nowelizacji ustawy 08.08 zostanie odblokowana nowa pula dopłat. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Lokal mieszkalny może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu (np. starej kamienicy). Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) – można skorzystać z programu MDM.

 • Justyna Wołoch

  Czyli ktoś, kto kupił dom (bo go nie stać na budowę i nie chce mieszkać w mieście na mieszkaniu) ale nie nadający się do zamieszkania nie może liczyć na żadne wsparcie od Państwa? Więc czym jest plik „Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego” skoro program MDM dotyczy zakupu mieszkania lub budowy domu system gospodarczym? Remont budynku może dotyczyć tylko i wyłącznie już istniejącego budynku/mieszkania, a nie czegoś, co się dopiero buduje. Po co więc ten wykaz jeżeli nie ma to związku z programem?
  Czy gdyby dom nie był zakwalifikowany jako budynek mieszkalny (tylko jako co?) to można go remontować by wziąć udział w programie MDM?

 • Adam

  Witam skorzystalem z dofinansowania na 2018 rok mieszkanie do oddania jest na 01.01.2018 r. Co gdy deweloper uwinie sie na wrzesien 01.09.2017 r. ?

 • Witam serdecznie,

  podobno obecnie składanie wniosków o MDM zostało wstrzymane. Czy w takim razie opłaca się rejestrować teraz w programie czy lepiej poczekać do nowego roku? Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku?

  Pozdrawiam!

 • Przykro mi, ale jeżeli jest to budynek mieszkalny – nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • Prawda, przekazanie mieszkania do użytkowania powinno się odbyć do końca 2018-go roku.

 • Ew. zwrot podatku VAT w przypadku budowy domów systemem gospodarczym dotyczy nowo budowanych lokali (tzn. jeżeli w procesie budowy powstałby nowy lokal z oddzielną KW). Przykro mi, ale nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

 • W ramach programu MDM można zakupić 100% własności danego lokalu mieszkalnego. Czyli najpierw powinien Pan się zrzec swojej części lokalu na rzecz brata, a dopiero potem wykupić mieszkanie w ramach MDMu.

 • Witam. Pytanie nie zostało usunięte, forum czasami aktualizuje się z opóźnieniem. Jeżeli chodzi o Pana pytanie, w ramach programu MDM można zakupić 100% własności danego lokalu mieszkalnego. Czyli najpierw powinien Pan się zrzec swojej części lokalu na rzecz brata, a dopiero potem wykupić mieszkanie w ramach MDMu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam

 • Tak, Państwa rodzice mogą wspomóc Waszą zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Brat może być żyrantem, o ile większościowy dochód deklarowany na wniosku będzie osiągany w PLN. (Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN)

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak, Państwa rodzice mogą wspomóc Waszą zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Zwrot podatku VAT nie odbywa się z puli przeznaczonej na dofinansowania.Jej wyczerpanie nie spowoduje braku możliwości zwrotu VATu.

  Pralnia i suszarnia nie powinny być wliczane do powierzchni użytkowej. Takie pomieszczenia mogą się oczywiście znajdować na piętrze budynku.

 • Tomasz Bodziony

  Mam pytanie jestesmy z zona malzenstwem z jednym dzieckiem drugie w drodze. Aktualnie zona nie pracuje do porodu. Jesli skladajac wniosek o kredyt na 2018 r nie bedziemy mieli zdolnosci kredytowej to czy w takiej sytuacji bedzie mogl nas wspomoc jeden z moich rodzicow swoja zdolnoscia do tego kredytu??

 • Irka Borys

  Witam mam pytanie czy zyrantem do kredytu dla mnie i dla meza moze byc moj brat ktory pracuje w Anglii? Czy nie bedzie problemu wziecia kredytu w polskiej walucie?

 • Tomek

  Mam pytanie wraz z zona jestesmy malzenstwem z jednym.dzieckiem drugie w drodze. Zona niestety teraz nie pracuje do porodu i gdy skladajac wniosek nie bedziemy mieli zdolnosci kredytowej to czy w przyznaniu mdm moze mi pomoc jedno z moich rodzicow i wspomoc moja zdolnosc kredytowa ??

 • Tomek

  Witam

 • BROZEK303

  Witam, nie wiem czemu usunięto moje pytanie, więc zadam jej jeszcze raz.
  Otrzymałem darowizn wraz z bratem jest to mieszkanie czy kredyt z MDM może posłużyć na wykup mojego brata? Sam spełniam kryteria MDM samo mieszkanie również mieści się w limitach.

 • BROZEK303

  Moja sytuacja jest skomplikowana.
  Otóż jestem singlem poniżej 35 roku życia, dostałem darowiznę od rodziców razem z bratem jest to mieszkanie w Warszawie. Nadal spełniam kryteria bo darowizna była przekazana na dwie osoby w związku z tym nie mam 100% praw do nieruchomości. Pytanie jednak czy mogę wykupić brata w ramach kredytu z MDM?

 • BROZEK303

  To Prawda MDM musi być wypłacone najpóźniej do końca 2018 rok. A zgodnie z ustawą samo dofinansowanie wypłacone jest jako ostatnia transza więc automatycznie eliminuję sytuacje opisana przez Państwa.

 • Justyna Wołoch

  Dom jest zakwalifikowany jako budynek mieszkalny.
  Ani ja, ani mąż (nie byliśmy i) nie jesteśmy (współ)właścicielami żadnego innego domu czy mieszkania.
  A co z metrażem? Jak wspominałam wcześniej dom jest ok. 10,5 x 9m. Czy gdybyśmy chcieli podczas wymiany dachu zrobić użytkowe poddasze to budynek będzie za duży by spełniać wymogi metrażowe, a tym samym nie zakwalifikujemy się do zwrotu z programu MDM? Czy poddasze nie jest liczone?
  Widzę też przy innych zapytaniach, że powinniśmy zbierać fakturki, a potem razem z wnioskiem złożyć je do Urzędu Skarbowego. Do kiedy zatem jest czas na coś takiego? Tzn. w przypadku remontu nie ma pozwolenia na budowę, czy też oddania domu do użytku z konkretnymi datami. Ze względów finansowych w tym roku na pewno nie uda nam się przeprowadzić całego remontu na raz, więc powinniśmy na koniec roku rozliczyć to co nam się uda w tym roku zrobić, a w przyszłym roku kolejne faktury? Czy trzeba wszystko na raz?

 • Natalia

  Witam, deweloper twierdzi że nie mogę skorzystać z MDM z ostatniej puli styczeń 2018r. ponieważ planowany odbiór mieszkania będzie w 2019r. i twierdzi że ostatnia transza z MDM jest wypłacana przed odbiorem czy to prawda?

 • Justyna Wołoch

  dom na pewno jest budynkiem mieszkalnym.
  Ani ja, ani mąż nie byliśmy wcześniej ( i nadal nie jesteśmy) (współ)właścicielami jakiegokolwiek innego budynku.
  A co z metrażem tego domu? Jak wspominałam jest to budynek ok. 10,5 x 9m. Czy gdybyśmy chcieli podczas wymiany dachu zrobić użytkowe poddasze to budynek będzie za duży by spełniać wymogi metrażowe do programu MDM?
  I czy najpierw powinniśmy się zgłosić do programu, czy najpierw zbieramy faktury a potem składa się jakiś wniosek?

 • Damian

  Dziękuję za szybka odpowiedz. Co się stanie po wyczerpaniu puli ? Zwroty wydatków nie będą wypłacane? Czy może pula dotyczy dopłaty do zakupu nieruchomości a nie zwrotu przy budowie systemem gospodarczym? Czy pomieszczenie takie jak pralnio-suszarnia jest tez doliczana do powierzchni użytkowej? Bo gdzieś znalazłem informacje ze nie . I czy takie pomieszczenie może znajdować się na piętrze? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

 • Witam. Nie pamiętam niestety tego zapisu dokładnie, ale rzeczywiście – zbycie mieszkania w trakcie okresu uzyskiwania dopłat skutkuje wstrzymaniem dofinansowania.

 • ok, dodałem informacje do komentarza powyżej.

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Garaż nie powinien być wliczany do powierzchni użytkowej domu (ew. więcej informacji na ten temat tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf)

  Informacja na stronie to orientacyjna data, kiedy zostanie wyczerpana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie.

 • Witam. Zgadza się, jeżeli podpisanie umowy kredytowej nastąpiło przed wrześniem 2015 i została już przeniesiona własność mieszkania, nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.

  Dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą (Uwaga – ten warunek jest stosowany także dla umów zawartych przed nowelizacją)

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Przed rozpoczęciem starania się o udział w programie MDM polecam sprawdzić, czy wymieniona nieruchomość będąca własnością męża jest zakwalifikowana jako budynek mieszkalny.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Witam,
  Ad 1. Banki szykują się na przyjmowanie wniosków począwszy od 08.08
  Ad 2. W zależności od wybranego banku – decyzja jest natychmiastowa lub trzeba poczekać ok 3-4 dni roboczych (liczenie zdolności kredytowej).
  Ad 3. Przede wszystkim, czy beneficjent oraz lokal spełniają warunki programu MDM oraz czy wnioskodawca(cy) posiadają odpowiednią zdolność kredytową.
  Ad 4. Średnio – około 1 do 1,5 miesiąca od rejestracji wniosku do podpisania umowy kredytowej.
  Ad 5. Klient z reguły otrzymuje propozycję złożenia „zwykłego” kredytu hipotecznego na podobnych warunkach, tyle, że bez dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli łączna cena lokalu i pomieszczenia użytkowego mieści się w kwocie wyznaczonych limitów – nie będzie problemu.

 • Niestety nie. Zbycie własności mieszkania w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania jego własności = zwrot części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Pawel

  Witam,
  jeśli zakupiłem mieszkanie w 2012 roku RNS i dopłaty mam przez 8 lat to czy jak teraz chcę kupić inne mieszkanie po 5 latach od zakupu pierwszego to czy dopłaty będą wstrzymane ? Wiem że musi minąć 5 lat, ale w umowie z bankiem mam napisane że dopłaty zostaną wstrzymane jeśli podczas okresu dopłat zakupię inne mieszkanie (czyli 8 lat)

 • Damian

  Oczywiście spelniam warunki dotyczące wieku I nieposiadania mieszkania.

 • Damian

  Witam. Czy jeżeli planuję rozpoczęcie budowy własnego domu systemem gospodarczym (98 mkw) w 2018 roku , to mogę liczyć na dofinansowanie w postaci zwrotu części podatku VAT za materiały budowlane? Czy dom musi byc oddany do użytku przed 30 września 2018 czy wystarczy żeby faktury za zakupione materiały budowlane były wystawione przed 30 września? Czy można będzie zgłosić się do urzędu skarbowego po 30 września I liczyć na zwrot podatku za materiały zakupione przed ta datą? Czy muszę zgłaszać się gdzieś wcześniej/zapisywać do programu mdm czy po prostu mam zbierać faktury I potem razem z wnioskiem o zwrot przynieść je do urzędu skarbowego? Czy garaż jest wliczany w powierzchnię mieszkania? Co oznacza informacja na dole strony ze do końca mdm zostało 5 miesięcy I 25 dni? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

 • Bartosz

  Dzień dobry! Chciałbym prosić o pomoc. Wziąłem kredyt MDM w kwietniu 2015 roku w banku Alior. Na dzień dzisiejszy chciałbym całkowicie spłacić ten kredyt, przenosząc go do innego banku. W związku z tym chciałbym się upewnić czy nie będę musiał zwracać otrzymanego dofinansowania. Niestety Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jak i Bank Gospodarstwa Krajowego zrzucają decyzję i odpowiedzialność na mój bank, natomiast ten twierdzi, że dofinansowanie będę musiał zwrócić. Z tego co wiem dopiero we wrześniu 2015 weszła ustawa regulująca kwestię wcześniejszej spłaty i zamykająca tę możliwość w okresie do 5 lat od podpisania umowy. Czy mogę prosić o pomoc i wsparcie w tym temacie?

 • Justyna Wołoch

  Witam, jesteśmy młodym małżeństwem (ja 26 lat, mąż 37) bez dzieci.
  Mąż jeszcze przed ślubem zakupił dom wolnostojący, z tym że całkowicie nadaje się on do remontu. Nie ma w nim bieżącej wody, kanalizacji, ogrzewania, podłogi nie mają wylewek, okna i drzwi są stare, dach pokryty jest eternitem. Z jakiego wsparcia byłoby nam najlepiej skorzystać?
  Czytałam troszkę o zwrocie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz wykaz robót remontowych. Czy tylko takie wsparcie wchodziłoby w grę?
  Dodam, że budynek jest o wym. ok. 10,5 x 9m. Czy gdybyśmy chcieli podczas wymiany dachu zrobić użytkowe poddasze to budynek będzie za duży by spełniać wymogi metrażowe?
  Czy zwykły remont wewnątrz domu (przebudowa wewnętrznych ścian pod planowane pomieszczenia) oraz wymiana dachu muszą mieć stosowne dokumenty z pozwoleniami?

 • Dorota

  Witam,

  1. od kiedy można składać wnioski o dofinansowanie mdm na sierpień od 1.08, od 08.08, czy po podpisaniu przez prezydenta 16.08.
  2. jak długo trwa procedura decyzji przydzielenia bądź nie?
  3. Przy spełnieniu wymogów formalnych co ma wpływ na rozpatrzenie wniosku w sposób pozytywny bądź negatywny?
  4. Ile trwa cała procedura?
  5. Co z warunkami kredytu po nie przyznaniu dofinansowania mdm?

 • adrian3059

  Chodzi o pomieszczenie mające 7mkw za cenę ok. 4300 zł

 • GRZESIEK

  Wiem że po uzyskaniu dopłaty z MDM nie można sprzedać mieszkania, wynająć itd. ale czy można takie mieszkanie zamienić na inne tzn. większe, w innej lokalizacji, z większą liczbą pokoi (o ile oczywiście bank wyrazi zgodę na zmianę zabezpieczenia kredytu)?

 • Fakt posiadania mieszkania przez Pana nie jest żadną przeszkodą. Nowelizacja programu MDM umożliwiła zakup innej nieruchomości rodzinom wielodzietnym pomimo faktu posiadania mieszkania. Jeżeli chodzi o Pana siostrę – tutaj także nie ma przeszkód. Ona jedynie wspomoże zdolność kredytową. Nie będzie natomiast beneficjentką programu MDM i właścicielką mieszkania.

 • Krzysztof

  Dziękuję za odpowiedź. Dzieci są wszystkie poniżej 25 lat, uczące się poza najmłodszym 3-latkiem.
  Pytanie czy to, że mamy już mieszkania (my i siostra) z kredytami hipotetycznymi może być przeszkodą w otrzymaniu dopłaty MDM? Wstępnie mamy decyzję od doradcy, iż z siostrą mamy zdolność kredytową.

  Dziękuję i pozdrawiam

 • Jeżeli rzeczywiście będzie to po paru miesiącach, a nie od razu, nie powinno być problemów. Spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy beneficjent zakupił lokal w ramach MDM i praktycznie w ciągu miesiąca dokupił komórkę lokatorką. Wartość obu składowych transakcji znacznie przekraczała kwotę limitu ceny 1m2 powierzchni użytkowej. Otrzymał pismo, że celowo rozbił transakcję, aby ominąć limity MDMu. Zakończyło się zwrotem dofinansowania. Podkreślam jednak, że to była transakcja dokonana praktycznie natychmiast po nabyciu lokalu mieszkalnego.

 • Witam. Jeżeli Państwa dzieci są w wieku poniżej 25 lat i jeszcze się uczą, możecie Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie MDM.
  Powierzchnia użytkowa domu mieści się w limicie dla rodzin wielodzietnych (110 m2). jeżeli dom jest z rynku pierwotnego, mieści się także w limitach cenowych (5.371,85 PLN/1m2 dla Wrocławia).

  Siostra może oczywiście wesprzeć Państwa zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie złożenia wniosku – mogą Państwo skorzystać z sierpniowej nowelizacji i złożyć wniosek po 08.08 (z terminem wypłaty dofinansowania do końca grudnia) lub poczekać do 1 stycznia i skorzystać z puli 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli Państwa dzieci są w wieku poniżej 25 lat i jeszcze się uczą, możecie Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie MDM.
  Powierzchnia użytkowa domu mieści się w limicie dla rodzin wielodzietnych (110 m2). jeżeli dom jest z rynku pierwotnego, mieści się także w limitach cenowych (5.371,85 PLN/1m2 dla Wrocławia).

  Siostra może oczywiście wesprzeć Państwa zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie złożenia wniosku – mogą Państwo skorzystać z sierpniowej nowelizacji i złożyć wniosek po 08.08 (z terminem wypłaty dofinansowania do końca grudnia) lub poczekać do stycznia i skorzystać z puli 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • adrian3059

  Witam. Gdy kupię mieszkanie w ramach mdm, a po paru miesiącach dokupie pomieszczenie, które dołączę do mieszkania zwiększając ogólny metraż mieszkania, to czy nie będę musiał zwrócili kwoty dofinansowania?

 • Krzysztof

  Dzień dobry.
  Planujemy zakupić dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
  z rynku pierwotnego pow. 101,4m2, powierzchnia działki/ogródka 134m2
  (termin oddania XII.2017) wraz z dodatkową osobą (siostrą) we Wrocławiu
  za kwotę ok. 480 000zł. Mamy czworo dzieci, mieszkanie 57m2 z kredytem
  we frankach, siostra ma również mieszkanie ok. 44m2, kredyt w euro.
  Siostra jest sama, nie ma męża, dzieci. Sami nie mamy zdolności
  kredytowej i dlatego siostra zgodziła się nam pomóc. Razem zdolność mamy
  na brakujące 60% – wkład własny będziemy mieć na poziomie ok. 40%. Mamy
  wszyscy powyżej 35 lat ale przed 45. Czy w takiej sytuacji mamy szanse
  na dofinansowanie w ramach programu MDM? Kiedy najlepiej złożyć stosowny
  wniosek o dofinansowanie; jeśli wszystko poszłoby dobrze to za 2
  miesiące możemy podpisać umowę deweloperską.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Krzysztof

 • Krzysztof

  Dzień dobry.
  Planujemy zakupić dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
  z rynku pierwotnego pow. 101,4m2, powierzchnia działki/ogródka 134m2
  (termin oddania XII.2017) wraz z dodatkową osobą (siostrą) we Wrocławiu
  za kwotę ok. 480 000zł. Mamy czworo dzieci, mieszkanie 57m2 z kredytem
  we frankach, siostra ma również mieszkanie ok. 44m2, kredyt w euro.
  Siostra jest sama, nie ma męża, dzieci. Sami nie mamy zdolności
  kredytowej i dlatego siostra zgodziła się nam pomóc. Razem zdolność mamy
  na brakujące 60% – wkład własny będziemy mieć na poziomie ok. 40%. Mamy
  wszyscy powyżej 35 lat ale przed 45. Czy w takiej sytuacji mamy szanse
  na dofinansowanie w ramach programu MDM? Kiedy najlepiej złożyć stosowny
  wniosek o dofinansowanie; jeśli wszystko poszłoby dobrze to za 2
  miesiące możemy podpisać umowę deweloperską. Z góry dziękuję za
  odpowiedź.

  Krzysztof

 • Podobnie. Jej nabycie nie spowoduje konieczności zwrotu dopłaty.

  Możliwe warunki zwrotu dofinansowania opisuje art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Własność mieszkania na Ukrainie uniemożliwia Państwu niestety możliwość skorzystania z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu.

 • Cler

  Dziękuję za szybka odpowiedź.Jak się sprawa ma w wypadku działki budowlanej ? Pozdrawiam.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Odnośnie udziału w programie MDM z partnerem – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Może Pan nabyć zarówno działkę rekreacyjną, jak i ogród. Nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Teoretycznie jest to możliwe, o ile bank kredytujący i zbywca mieszkania wyrażą zgodę, aby wypłata kredytu i dofinansowania odbyła się do końca 2017-go roku, a przekazanie własności mieszkania miało miejsce dopiero w 2018-tym. W przypadku odmowy jednej ze stron proponuję złożyć wniosek po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach

 • Teoretycznie jest to możliwe, o ile bank kredytujący i zbywca mieszkania wyrażą zgodę, aby wypłata kredytu i dofinansowania odbyła się do końca 2017-go roku, a przekazanie własności mieszkania miało miejsce dopiero w 2018-tym. W przypadku odmowy jednej ze stron proponuję złożyć wniosek po 2018-01-01. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Mi

  Witam, czy mogę się starać o dofinansowanie z MDM z puli która prawdopodobnie ruszy 9 sierpnia 2017r, jeśli budynek w którym chcę kupić mieszkanie dopiero się buduje. Zakończenie budowy jest planowane na październik 2018roku.

 • Misza

  Witam, czy mogę sie starać o MDM z puli która ruszy prawdopodobnie 9 sierpnia 2017, jeśli budynek dopiero się buduje i będzie gotowy 2018roku?

 • Cler

  Witam. W Tamtym roku kupiłem mieszkanie z dopłatą mdm. Czy mogę kupić działkę rekreacyjna czy tez ogród działkowy ? czy będę musiał po nabyciu zwraca dopłatę mdm ?

 • Daria

  Dzień dobry,
  Czy z programu MDM mogę skorzystać wraz z partenem jeżeli spełniam kryterium wiekowe, zaś partner niestety już nie. Proszę jeszcze o informację jak to wyglada w przypadku małżeństwa i identycznej sytuacji (jedna z osob spelnia kryterium wiekowe).
  Pozdrawiam

 • Ludmiła Szczyrska

  Dzień dobry. Mamy z mężem 29 lat i czekamy na drugie dziecko. Jesteśmy ukraincami i mieszkamy w Polsce 2 lata. Mąż pracuję ptogramistą. Czy możemy liczyć na program MDM, jeśli jestem wlaścicielką mieszkania na Ukrainie?..

 • Już w sierpniu 2017 rusza kolejna pula dofinansowania. Zarejestruj się teraz bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Krzysztof

  Dzień dobry. Planujemy zakupić dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
  z rynku pierwotnego pow. 101,4m2, powierzchnia działki/ogródka 134m2
  (termin oddania XII.2017) wraz z dodatkową osobą (siostrą) we Wrocławiu
  za kwotę ok. 480 000zł. Mamy czworo dzieci, mieszkanie 57m2 z kredytem
  we frankach, siostra ma również mieszkanie ok. 44m2, kredyt w euro.
  Siostra jest sama, nie ma męża, dzieci. Sami nie mamy zdolności
  kredytowej i dlatego siostra zgodziła się nam pomóc. Razem zdolność mamy
  na brakujące 60% – wkład własny będziemy mieć na poziomie ok. 40%. Mamy
  wszyscy powyżej 35 lat ale przed 45. Czy w takiej sytuacji mamy szanse
  na dofinansowanie w ramach programu MDM? Kiedy najlepiej złożyć stosowny
  wniosek o dofinansowanie; jeśli wszystko poszłoby dobrze to za 2
  miesiące możemy podpisać umowę deweloperską. Z góry dziękuję za
  odpowiedź. Krzysztof

 • Krzysztof Krowicki

  Dzień dobry. Planujemy zakupić dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z rynku pierwotnego pow. 101,4m2, powierzchnia działki/ogródka 134m2 (termin oddania XII.2017) wraz z dodatkową osobą (siostrą) we Wrocławiu za kwotę ok. 480 000zł. Mamy czworo dzieci, mieszkanie 57m2 z kredytem we frankach, siostra ma również mieszkanie ok. 44m2, kredyt w euro. Siostra jest sama, nie ma męża, dzieci. Sami nie mamy zdolności kredytowej i dlatego siostra zgodziła się nam pomóc. Razem zdolność mamy na brakujące 60% – wkład własny będziemy mieć na poziomie ok. 40%. Mamy wszyscy powyżej 35 lat ale przed 45. Czy w takiej sytuacji mamy szanse na dofinansowanie w ramach programu MDM? Kiedy najlepiej złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie; jeśli wszystko poszłoby dobrze to za 2 miesiące możemy podpisać umowę deweloperską. Z góry dziękuję za odpowiedź. Krzysztof

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na Państwa własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Przy budowie systemem gospodarczym kredyt nie jest konieczny, jeżeli jednak chcieliby go Państwo zaciągnąć, wymagany będzie wkład własny w wysokości min 20% kwoty kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Natalia Marysia Kotowska

  Z partnerem chcielibysmy rozpoczac budowe domu biorac kredyt na nas dwoch(nie jestesmy malzenstwem). Obydwoje pracujemy ja posiadam dzialalnosc gospodarcza on jest zatrudniony na czechach, nie posiadamy dzieci ani zadnych nieruchomosci. Jezeli posiadamy wklad wlasny lecz nie jest to wymagane 20 % calosci kredytu to czy jest mozliwosc poprzez dofinansowanie mdm zaciagniecia kredytu? Czy kwota calkowita moze wynosic 250 000. Czy dofinansowanie bedzie liczone jako wklad wlasny? I czy spelniamy wymogi.

 • Natalia Marysia Kotowska

  Z partnerem chcielibysmy rozpoczac budowe domu biorac kredyt na nas dwoch. Obydwoje pracujemy ja posiadam dzialalnosc gospodarcza on jest zatrudniony na czechach. Obydwoje nie posiadamy dzieci ani zadnych nieruchomosci. Jezeli posiadamy wklad wlasny w wysokosci 20000 czy jest poprzez dofinansowanie mozliwosc zaciagniecia kredytu ok 250 000 zl? Czy dofinansowanie bedzie liczone jako wklad wlasny? I czy spelniamy wymogi.

 • Wymieniona osoba w celu skorzystania z ulgi powinna być prawny opiekunem dzieci. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione warunki – można skorzystać z programu MDM.

  Współwłasność mieszkania żony nie stanowi problemu. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • ŁUKASZ

  Witam. Czy osoba, która żyje w związku małżeńskim z kimś kto ma dwoje dzieci z poprzedniego związku (nieformalnego) może skorzystać z ulgi na te właśnie dzieci jako że je razem wychowuje nie będąc jednocześnie prawnym opiekunem?.

 • Tm

  Witam serdecznie. Planuje podpisać umowę z deweloperem na budowę domu. Z tego co mnie powiadomił mam możliwość wzięcia kredytu w MDM. W zeszłym roku zmarł mój teść, moja żona ma jedną czwartą malutkiego mieszkania na własność. Czy w związku z tym mam prawo do otrzymania dofinansowania z MDM czy nie?

 • Sama rozdzielność nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania, zakładam, że nadal pozostają Państwo współwłaścicielami nieruchomości zakupionej w ramach programu MDM?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • iwlecka

  Dzień dobry, w 2015 r. otrzymałam dopłatę do mieszkania w ramach programu MDM. Kredyt zaciągałam razem z mężem. W chwili obecnej chcemy ustanowić rozdzielność majątkową. Czy wpłynie ona w jakikolwiek sposób na udzieloną mi dopłatę? Czy trzeba to gdzieś zgłaszać?

 • Jolanta

  Witam. Mąż zarabia najniższa krajową,ja pracuje na umowę zlecenie otrzymuje 3tys netto,mamy dwoje dzieci. Czy mamy szansę na dostanie takiego kredytu bez wpłaty własnej?

 • Witam. Po Państwa ślubie, kiedy oboje nabędziecie prawa do wychowywania trójki dzieci, będziecie mogli skorzystać z programu MDM jako rodzina wielodzietna. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Obecnie z programu może skorzystać jedynie Pani partner. Pani, jako osoba posiadająca mieszkanie, nie kwalifikuje się w bieżącej chwili do udziału w programie MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Joanna Kabat

  Witam , jestem w związku partnerskim , mam dwoje własnych dzieci i swoje małe mieszkanie , partner ma syna na którego płaci alimenty , planujemy wziąć ślub i zakupić dom . Czy moja dwójka i syn partnera kwalifikują nas do programu ? Czy wykluczają ze względu na moje mieszkanie ?

 • Sprostowanie: nowelizacja ustawy MDM wprowadza możliwość wypłaty dofinansowania PRZED oddaniem mieszkania do użytkowania, o ile deweloper i bank kredytujący wyrażą na to zgodę. Reasumując – istnieje jednak możliwość, aby złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania po sierpniowej nowelizacji w przypadku lokali oddawanych do użytkowania po 2018-tym roku, o ile wypłata kredytu i dofinansowania nastąpi w roku bieżącym.

 • Sprostowanie: nowelizacja ustawy MDM wprowadza możliwość wypłaty dofinansowania PRZED oddaniem mieszkania do użytkowania, o ile deweloper i bank kredytujący wyrażą na to zgodę. Reasumując – istnieje jednak możliwość, aby złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania po sierpniowej nowelizacji w przypadku lokali oddawanych do użytkowania po 2018-tym roku, o ile wypłata kredytu i dofinansowania nastąpi w roku bieżącym

 • Owszem, z tym, że nie gwarantuję, że w połowie stycznia będą jeszcze dostępne środki (program cieszy się ogromną popularnością). Jeżeli mogę doradzić,polecałbym raczej złożenie wniosku na początku stycznia i ew. po urodzeniu dziecka, jeżeli będą jeszcze środki, anulowałbym złożony wniosek i składał go powtórnie (lepiej dostać mniejsze dofinansowanie niż nie otrzymać go wcale).

  Odnośnie udziału rodziców – nie ma problemu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli spełniają Państwo kryterium wieku (młodsze z Was ma poniżej 35 lat) i nie posiadaliście (i nie posiadacie) innego mieszkania – możecie skorzystać z programu MDM.

  Odnośnie udziału żyranta – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamilo

  Witam.
  Mamy 2 dzieci. Kredyt możemy wziąć tylko i wyłącznie z rodzicami. Ze względu ze żona jest aktualnie w ciąży termin porodu jest na polowe stycznia. Czy możemy ubiegać się w ten sposób o dofinansowanie z rodzicami jeśli ich wiek przekracza 35lat a 3 dziecko będzie dopiero w połowie stycznia?

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Ew. zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  doradca sprawdzi Państwa zdolność i doradzi możliwe rozwiązania.

 • Witam. Program MDM nie przewiduje zwiększonego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych.

 • Zbyszek

  Witam, razem z mężem pracujemy za granicą. Planujemy wybudować dom w Polsce (93 m2) i skorzystać z programu MDM. Mamy odpowiednio 25 i 26 lat, nie posiadamy jeszcze dzieci. Żadne z nas nie jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości. Interesuje nas czy przy chęci wzięcia kredytu w PLN, przy maksymlnym możliwym wkładzie własnym, bank uwzględni nasze dochody zagraniczne, czy też odmówi, jako że nie pracujemy w Polsce? Czy jeśli bank nam odmówi możliwe, że zgodzi się jeśli kredyt podżeruje osoba trzecia (brat męża), posiadający własną firmę i spore dochody? Interesuje nas kredyt w kwocie 160 000 zł. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiamy.

 • Patrycja

  Witam, mamy z mężem 2 dzieci i chcemy wziąść kredyt na zakup domu lub działki tylko to bylby kredyt z zyrantem poniewaz ja mam macierzyńskie ale nie mam umowy o prace. Czy możemy starać się o doplate z programu mdm ?

 • Damian

  Witam jestem singlem w wieku 29lat jak również osobom niepełnosprawną i mam pytanie czy odnośnie tytułu niepełnosprawności mogę liczyć na większe dofinansowanie?

 • Anna Zadorska

  Witam czy z mdm mozna skorzystac na wykup obecnie zajmowanego lokalu gminnego zeby wykupic go na własność? Prosze o odpowiedź.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Jeżeli posiada Pan prawo do wychowywania dziecka – tak.

  Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • ok, to nie ma znaczenia, limit jest zależny od liczby wychowywanych dzieci, nie od rynku transakcji.

 • Witam. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Jeżeli limit zostanie przekroczony, nie można nabyć danej nieruchomości w ramach programu MDM. Możecie Państwo ew. zweryfikować, czy wszystkie pomieszczenia zostały prawidłowo zakwalifikowane jako użytkowe. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • kinga

  Witam,jesteśmy małżeństwem wychowujemy jedno dziecko kredyt w MDM wzięliśmy luty 2016 dopłata Nas obowiązywała 15% teraz w sierpniu rodzi Nam się drugie dziecko.Mam pytanie jak to załatwić i w jakim czasie od urodzenia drugiego dziecka i gdzie się zgłosić aby załatwić 5% spłaty kapitału tego kredytu.Bo jak jest dwójka dzieci to należy się 20%.Pozdrawiam i proszę o odpowiedz na forum i na e-mail

 • michal

  Witam. Jezeli posiadam jedno dziecko ktore wychowyje ale jestem w zwiazku partnerskim takze nalezy mi sie dofinansowanie 15% ?

 • agnes

  miało być w rynku wtórnym

 • agnes

  Witam, jesteśmy małżeństem wychowującym (póki co) jedno dziecko. Mamy zamiar kupić dom w rynku pierwotnym. Czy jeżeli powierzchnia uzytkowa wyniesie więcej niż 100 m2, to nie zakwalifikujemy się w ogole do programu, czy dostaniemy dofinansowanie liczone jak dla metrazu 100m2? Pozdrawiam

 • Dokładnie tak.

 • Jeżeli wymieniona 1/4 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie, wniosek o kredyt powinien zostać złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kris

  Dziekuje za odpowiedz. Czyli analogicznie w przypadku puli dofinasowania ktora zostania uruchumiona w styczniu 2018 moga byc z niej wspolfinansowane jedynie mieszkania ktore zostana oddane do konca 2018? ?mieszkania z terminem oddania w 2019 sa poza zakresem programu MDM? Z gory dziekuje za opd.

 • lukas

  Witam chcialbym sie zapytac czy jezeli odziedziczylem 1/4 domu rodzinnego to w dalszym ciagu moge ubiegac sie o doplate z tytulu MDM?

 • Monika Olszowy

  Witam , czy jeśli kupiliśmy już mieszkanie to możemy się starać o dofinansowanie do kredytu który już spłacamy ?

 • IwonaB

  Witam . Planuje zakup mieszjania i zaciagniecie kredytu .pracuje zagranica i bede sie starala o kredyt w PKO SA w walucie innej nizPLN . Jestem sama z corka . Czy moge ubiegac sie o doplate zMDM? Pozdrawiam

 • IwonaB

  Witam . W niedlugim czasie planuje kupic mieszkanie .mam dochody z zagranicy i bede sie ubiegac o kredyt mieszkaniowy w banku PKO SA dla osob pracujacych i zarabiajacych w innej walucie niz PLN . Jestem ja plus moja corka .Czy moge ubiegac sie o dofinansowane z programu MDM ? Pozdrawiam

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani wszystkie opisane powyżej warunki – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Powinien Pan niestety poczekać ze złożeniem wniosku do stycznia 2018. reaktywowana pula 2017 dotyczy mieszkań, które zostaną oddane do użytkowania w bieżącym roku (dofinansowanie musi zostać wypłacone do końca 2017).

 • Witam. Wypłata dofinansowania z reaktywowanej puli 2017 powinna zostać przeprowadzona do końca bieżącego roku – po oddaniu lokalu do użytkowania.

 • Kris84

  Witam, uprzejmie prosze o informacje czy w przypadku dofianansowania przewidywanego na sierpien tego roku, moga byc wspolfinasowane MDMem tylko mieszkania ktore zostana odebrane w 2017 ? Czy moga to byc rowniez mieszkania ktore zostana oddane mieszkancom w kolejnych latach ? Z gory dziekuje za odp.

 • Albert

  Takie pytanie. Czy mogę skorzystać z dodatkowej puli MDM , która ma zostać uruchomiona w sierpniu tego roku , jeżeli odbiór mieszkania jest na III kw. 2018r, czy w tym wypadku muszę czekać z wnioskiem do stycznia 2018 , aby skorzystać z limitu 2018 r . Deweloper zgadza się na rozpisanie płatności tak, abym mógł skorzystać z MDM .

 • natalia922

  Witam,
  w listopadzie skończe 25 lat, jestem singielką bez dziecka, mam umowe o prace jak na razie na czas określony, czy mogę też starać się o mieszkanie z MDM i dofinansowanie?
  z góry dziękuję za odpowiedz

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Prośba o doprecyzowanie pytania. O jaki wniosek chodzi?

 • Emilia

  Witam,
  w zeszłym roku dostałam dopłatę MDM jako singiel. W przyszłym roku spodziewam się dziecka..nie jestem mężatką…czy przysługuje mi dopłata jeśli tak to na jakich warunkach ? czy muszę wziąć ślub czy jako singielka z dzieckiem tez mi się należy?
  Niestety nei znalazłam nigdzie takiego wątku

 • Weronika Zaremba

  Witam , złożyłam w niosek o kredyt już w banku, lecz umowa nie podpisana . Jeśli złoże wniosek z wnioskiem o kredyt i umowa o kredyt zostanie podpisana jeszcze w lipcu . Czy wniosek zostanie zaakaceptowany a dofinansowanie zostanie wypłacone w sierpniu ? Dodam iż deweloper zgadza się na późniejsze wypłacenie dofinansowania MDM

 • Weronika Zaremba

  Witam , mam tą samą sytuację . Kredyt jeszcze nie podpisany , czy jeśli złożę wniosek razem z wnioskiem o MDM a umowa kredytowa zostanie zawarta już teraz. Czy wniosek zostanie zaakcepotwany i pieniążki zostaną wypłacone w sierpniu ? Deweloper zgadza się na późniejszą dopłatę .

 • Niestety nie. Wniosek o przyznanie kredytu powinien zostać złożony razem z wnioskiem o dofinansowanie.

 • W ramach programu MDM można zakupić nieruchomość razem z elementami przynależnymi (np. komórką lokatorską), jednak dofinansowanie MDM jest wyliczane na podstawie powierzchni użytkowej nieruchomości, a powierzchnia komórki nie jest traktowana jako użytkowa.

 • Patrycja

  Witam,
  z mężem jesteśmy w trakcie załatwiania kredytu na mieszkanie. Dziś dowiedzieliśmy się, że w połowie sierpnia będą kolejne środki na program MDM. Niestety w umowie z deweloperem jest zapis , że pieniądze muszą zostać przelane do 31 lipca. Czy jest możliwość skorzystania z programu MDM po przyznaniu już kredytu ?

 • Arkadiusz Koba

  Witam,
  Zamierzam zakupić mieszkanie z przynależną komórką lokatorską. Nie rozumiem tu jednej sprawy. Cena komórki dolicza się do ceny mieszkania (wzrasta cena za metr), ale MDM nie obejmuje zakupu komórki tylko mieszkania. To jak to w końcu jest?

 • Nie, nie spowoduje to konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Magda

  Przy zakładaniu działalności musiałabym wpisać adres mieszkania zakupionego z MDM jako główne miejsce wykonywania działalności (mimo, że nie będę w mieszkaniu wykonywać pracy), a miejsca gdzie faktycznie praca będzie wykonywana jako miejsca dodatkowe. Czy będę musiała zwrócić dofinansowanie jeśli się na to zdecyduje

 • Jeżeli będzie to jedynie rejestracja działalności i nie spowoduje to ograniczenia Pani możliwości mieszkaniowych, nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Witam. Tylko w przypadku, kiedy taka osoba wychowuje min. 3 dzieci spełniających warunki opisane w ustawie.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Magda

  Dzień dobry,
  W grudniu 2015r. zakupiłam mieszkanie na kredyt z dofinansowaniem MDM. Od września bieżącego roku chciałabym otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w tym mieszkaniu. Mieszkanie ma być jedynie siedzibą firmy (ma być zarejestrowana pod tym adresem) natomiast praca zarobkowa będzie wykonywana w innym miejscu, poza mieszkaniem. Czy istnieje taka możliwość? Czy wiąże się to z koniecznością zwrotu dofinansowania?

 • michal

  Witam
  Czy programMDM obejmuje osoby starsze niz 35 lat?

 • Witam. Jeżeli spełnia Pani kryteria programu MDM (wiek poniżej 35 lat, nieruchomość mieści się w limitach ceny i powierzchni oraz posiada Pani odpowiednią zdolność kredytową, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Dofinansowanie można otrzymać przy zakupie lokalu mieszkalnego przy pomocy kredytu zaciągniętego w instytucji współpracującej z BGK.

 • Ustawa wspomina jedynie, że zamieszkanie powinno się odbyć jak najszybciej, jednak nie ustala sztywnych ram. Nie wprowadza również żadnych sankcji, jeżeli beneficjent nie zamieszka w danym mieszkaniu.

 • Klaudia Terech

  Witam, czy dofinansowanie MDM obejmuje także zakup działki pod budowę domu?

 • Justyna Bejcar

  Witam. Na jakich zasadach można dostać kredyt.? Jako samotna matka z jednym dzieckiem. Plus mój wkład finansowy. Jakaś umowę o pracę trzeba będzie przedstawić?

 • tomek s

  Witam

  w wrześniu tego roku odbieramy z żona i trójką dzieci mieszkanie kupione w MDM, jednak już wiem że nie będę miał teraz środków na jego wykończenie gdyż musimy wcześniej sprzedać dom na wsi co z pewnością potrwa trochę. Czy jest jakiś okres w którym konieczne jest zamieszkanie w nowym lokalu ?

 • Kwota dofinansowania jest zależna od liczby dzieci wychowywanych w momencie złożenia wniosku. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Dokładną wartość można wyliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Owszem, jest możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia związanego z urodzinami trzeciego lub kolejnego dziecka.

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  W Państwa sytuacji bardziej korzystnie by było jednak poczekać na urodziny malucha i złożyć wniosek na początku stycznia 2018 – wówczas możecie otrzymać nawet ponad 110 tys. dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Krzysztof

  Witam
  Mam pytanie jaki będzie % dopłaty do kredytu MDM jeśli po złożeniu wniosku urodzi sie 3 dziecko/?
  Czy to będzie wyrównanie do 30% czy otrzyma się tylko dodatkowo 5% do wcześniej otrzymanych 20% przy dwójce dzieci??

 • Krzysztof

  Witam
  Planujemy z żoną wziac udzial w programie mdm. Mamy 2 dzieci , czy jesli po zlozeniu wnisku na rok 2018 czyli w grudniu 2017, urodzi sie kolejne dziecko(termin jest na styczen 2018) to otrzymamy wieksze dofinansowanie??

 • Witam. Niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM można jedynie otrzymać na zakup lokalu mieszkalnego przy pomocy kredytu zaciągniętego w instytucji współpracującej z BGK.

 • Anna

  Witam. Jeśli mam dom tylko w surowym stanie bo dostałam w spadku to czy dostałabym dofinansowanie na jego remont?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiadali już Państwo dom i nie wychowujecie min. trojga dzieci – nie możecie niestety skorzystać z programu MDM. Ew. nasi doradcy mogą zaproponować naprawdę niezły kredyt hipoteczny. Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona nieruchomość spełnia limity ceny i powierzchni (mogą to Państwo sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/) to możecie ją zakupić w ramach kredytu w programie MDM. Jeżeli oodanie lokalu do użytku nastąpi w 2018, proponuję skorzystać z przyszłorocznej puli i zarejestrować się w II połowie grudnia 2017. Gdyby wcześniej chcieli Państwo poznać swoją zdolność kredytową i rozpocząć zbieranie dokumentacji – nasz doradca jest do dyspozycji. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli ww. nieruchomość spełnia limity ceny i powierzchni (mogą to Państwo sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/) to możecie ją zakupić w ramach kredytu w programie MDM. Jeżeli oodanie lokalu do użytku nastąpi w 2018, proponuję skorzystać z przyszłorocznej puli i zarejestrować się w II połowie grudnia 2017. Gdyby wcześniej chcieli Państwo poznać swoją zdolność kredytową i rozpocząć zbieranie dokumentacji – nasz doradca jest do dyspozycji. Zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Hania Skrzypiec

  Mieliśmy z mężem dom szeregowy, na kredyt hipoteczny, odsprzedany w 2015, obecnie wynajmujemy mieszkanie. Czy nadal mozemy starać się o MDM?

  18 cze 2017 10:52 „Disqus” napisał(a):

 • Izabela

  Witam.Mam pytanie odnośnie rezerwacji środków na mdm.U nas deweloper buduje domki 92m, ale odbior ich będzie na marzec-ma takze nadzieję ze podłącza do tego czasu prąd. Czy mogę juz w styczniu zarezerwowac srodki na ten zakup? Czy bez odbioru budynku i pradu, nie moge wziasc na niego kredytu mdm?

 • Izabela

  Witam. U nas deweloper buduje domki 92m. Oddanie ich planuje na marzec 2018 -z nadzieją ze podłącza prąd. Czy mogę zarezerwować środki na marzec? Czy rzeczywiście bez prądu i odbioru budynku nie możemy na ten lokal zaciągnąć kredyt mdm? Dziękuję za odpowiedź. Ps. Wszystkie warunki ogólnie spełniamy.

 • Gdyby garaż był kupiony krótko po zakupie mieszkania MDM, bank mógłby domniemywać, że chodziło o ominięcie limitów programu. Rok po zakupie nikt nie powinien mieć takich sugestii. Garaż nie jest nieruchomością mieszkalną, więc także od strony art. 14(dot. zwrotu dofinansowania) nic Panu nie grozi. Odnośnie odliczania wydatków za mieszkanie – ustawa nic o tym nie wspomina, nie grozi więc Panu konieczność zwrotu dofinansowania.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Hania Skrzypiec

  Witam. Mam 33 lata mąż również. Mamy dwie małe coreczki. Chcielibysmy zakupic działkę i wybudować dom jednorodzinny do 100 m2. Jakie są warunki i jaki jest procent dofinansowania.
  Pozdrawiam serdecznie

 • Adam88

  Witam, gdy uzyskałem dofinansowanie w lutym tego roku na mieszkanie a teraz chciałbym kupić garaż murowany również na siebie czy mogę liczyć się z ryzykiem utraty kwoty MDM?

  Czy gdy będę odliczał proporcjonalnie koszty mieszkania jako wydatki w mojej Działalności Gospodarczej to nie utracę dofinansowania?

  z góry dziękuje.

 • Już niedługo rusza kolejna pula dofinansowania 2017. Zarejestruj się bezpłatnie teraz na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wykonywana działalność nie ograniczy warunków mieszkaniowych (np. gabinet dentystyczny) – nie ma przeciwwskazań.

 • Anna Sa

  Chciałabym założyć działalność gospodarczą (osoby fizycznej), co wiąże się z podaniem adresu wykonywania działalności. Działalność będę wykonywała w mieszkaniu, na który mam dofinansowanie MDM. Czy są jakieś przeciwwskazania ku takiej rejestracji?

 • Jeżeli nie jest nieruchomość zakupiona w ramach programu MDM – to nie. Zbycie części własności może skończyć się koniecznością zwrotu części uzyskanego dofinansowania.

 • MM

  Witam, czy jest możliwość zamiany z sąsiadem na cześć działki na której stoi dom zakupiony w programie MDM przed upywem 5-ciu lat?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo wymienione warunki – zachęcam do udziału w programie MDM.

  Jest jedna kwestia odnośnie przystąpienia do programu z narzeczonym. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Dofinansowanie przyznane w ramach programu MDM ma charakter bezzwrotny (nie muszą go Państwo spłacać).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Marta Martyna Szóstak

  Ja 19 i mój narzeczony 22 mamy szansę na mieszkanie z programu MDM ? Jesteśmy bez żadnego innego mieszkania przepisanego na któregoś z nas. Czy te dofinansowanie z programu MDM trzeba spłacić? I czy możemy we dwójkę spłacać ? Mamy jedno dziecko które urodziło się tego roku w styczniu i wychowujemy razem.

 • Jeżeli wymieniona współpłacność domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Problemem może być praca w Holandii, zakładam, że nie zarabiają Państwo w PLN. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).
  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Owszem, jest taka szansa. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani wymienione warunki – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • ANIA

  Dzien Dobry. Jestem singielka, bez dzieci. Czy dla samotnych jest szansa na MDM? Z gory dziekuje za informacje.

 • annak

  Chciałabym razem z narzeczonym skorzystać z MDM ale jestem wspolwlascicielką domu rodzinnego. Poza tym z narzeczonym pracujemy w Holandii na kontrakty czasowe przez posrednictwo pracy. Czy to w czyms przeszkadza?

 • Agnieszka

  witam mam 40 lat rozwodka wychowuje sama 4 dzieci dwoje maloletnich i dwoje doroslych 22 i 23 l czy mam szanse na dofinansowanie mdm

 • Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z programu MDM – jest taka możliwość – o ile będziecie Państwo w tym lokalu mieszkać.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających kryteria ustawy MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli będzie to darowizna – owszem, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kaemka

  Czy po skorzystaniu z mdm (wypłata nastapila w 2017) jesli otrzymam inne mieszkanie/dom w drodze darowizny od rodziców bede musiała zwrócić dofinansowanie?

 • Kasia

  Dzień dobry,
  mam 35 lat mąż 39. Mamy troje dzieci. Ja jestem właścicielką domu jednorodzinnego. Wzięliśmy wspólnie kredyt – uniwersalny pod zastaw ziemia rolna – niecałe 5 ha. Chcemy razem z mężem zakupić mieszkanie w większym mieście, aby dzieci mogły mieszkać w nim w trakcie studiów. Zamiast płacić czynsz, płacilibyśmy ratę w banku. Czy jest taka możliwość, aby ktoś z nas skorzystał z dofinansowania?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie przekazania własności mieszkania – może to Pani zrobić bez konsekwencji od razu po Państwa ślubie.

 • Dorota

  Czyli zameldowanie mojego przyszłego męża, który jest współkredytobiorcą nie będzie problemem? Mieszkanie będzie spełniało moje potrzeby, bo będę tam mieszkać ja i moje dzieci.
  I jeszcze pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja z własnością po zawarciu związku małżeńskiego? W tej chwili właścicielką jestem ja,a po ślubie? Czy muszę czekać 5 lat aby dopisać jako właściciela mojego przyszłego męża?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie budowa domu na własnej własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Możecie skorzystać z programu MDM do końca roku kalendarzowego, w którym młodsze z Was kończy 35 lat (czyli do końca 2017) – chyba, że wychowujecie min. troje dzieci spełniających warunki ustawy, wtedy wiek nie będzie miał znaczenia.

 • Witam. Ślub nie jest konieczny, jedno z Was może przystąpić do programu MDM jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Okres 5 lat będzie liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

 • Milena

  Witam. Nabyłam działkę z budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki. Na tej działce chciałabym wybudować dom korzystając z programu MDM. Czy mogę skorzystać z dofinansowania?

 • bart

  Witam oboje z żoną jesteśmy z 1982 roku czy jeszcze możemy dołączyć do programy MDM na 2018 rok ??

 • Kasia

  Witam,
  Chcę z narzeczonym kupić mieszkanie korzystając z dofinansowania MDM.
  Mamy wspólne dziecko, ale nie jesteśmy jeszcze małżeństwem. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie jako rodzina wychowująca jedno dziecko, czy konieczny jest ślub?

 • karolaw

  Dziękuje, czyli od daty podpisania umowy kredytowej czy od daty podpisania aktu notarialnego?

 • jeżeli odbiór techniczny domu nastąpi po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, nie będą Państwo musieli zwracać dofinansowania (nawet, jeżeli budowa domu zacznie się wcześniej).

 • karolaw

  Witam,
  Mamy z mężem zakupione mieszkanie z pomocą mdm w maju 2015. Obecnie chcielibyśmy kupić działkę budowlaną i rozpocząć budowę domu, całość kredytując. Czy jeżeli staniemy się właścicielami działki, lecz odbiór domu będzie w roku 2020, czyli po upływie 5 lat, będziemy musieli zwrócić część dofinansowania? (dom będzie stał, ale powiedzmy nie będziemy w nim zamieszkiwać i nie będzie ostatecznego odbioru przed upływem 5 lat)

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Patryk Napora

  Witam, mam pytanie odnośnie programu MDM oraz podwyższenia zdolności kredytowej. Chciałbym skorzystać z programu MDM, jednak ze względu na rodzaj umowy o pracę moja zdolność kredytowa może być niewystarczająca. W przypadku brania kredytu, mogę prosić kogoś bliskiego o dołączenie do kredytu i jednoczesnego podwyższenia zdolności kredytowej… jako że dofinansowanie z programu łączy się w sposób bezpośredni z kredytem czy korzystanie z programu MDM wyklucza możliwość uwzględnienia w kredycie osoby zwiększającą zdolność kredytową?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli była to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji ustawy MDM (IX.2015) oraz nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania, może Pani spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Niestety nie, wniosek o kredyt powinien zostać złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z programu MDM – należy poczekać ze złożeniem wniosków do początku stycznia 2018.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli była to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam, czy możemy załapać się do programu MDM z mężem i 3-miesięcznym synem jeśli ja 3 lata temu byłam współwłaścicielem 50% pewnego domu jednorodzinnego ale nie z mężem? Mąż nigdy nie był właścicielem żadnego domu ani mieszkanka. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Iza

  Witam, mam pytanie. Kredyt z MDM wzięłam w 2015 r. Posiadam oszczędnosci zł i chciałabym nadpłacić zaciągniety kredyt (bank nie nalicza żadnych kosztów w zwiazku ze wczesniejszą spłatą). Czy MDM przewiduje takie ruchy? Oszczędności nie przewyższają kwoty dofinanowania.

 • Anna Mateja

  Witam serdecznie ! Czy jeżeli do końca tego roku weźmiemy z mężem kredyt hipoteczny na mieszkanie z rynku wtórnego (które będzie spełniało Państwa kryteria), to czy z końcem roku możemy złożyć wniosek o dofinansowanie wpłaty własnej (wnioski na rok 2018) ? Uzyskaliśmy informację, że na ten rok jest to już niestety niemożliwe. Dziękuję

 • Marta

  Witam, czy możemy załapać się do programu MDM z mężem i 3-miesięcznym synem jeśli ja 3 lata temu byłam współwłaścicielem 50% pewnego domu ale nie z mężem? Mąż nigdy nie był właścicielem domu ani mieszkanka. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Witam. Niestety nie. Wymieniony lokal powinien być oddany do użytkowania do końca 2018-go roku.

 • Grudzień Gosia

  Witam czy bysmy uzyskali mdm jesli odbior mieszkania jest w 2019roku?

 • Witam. Nie ma czegoś takiego, jak udział mieszkania w programie MDM. Jeżeli lokal spełnia limity ceny i powierzchni, to można go sfinansować kredytem z dopłatą MDM. Polecam sprawdzić te parametry w naszym kalkulatorze: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Wymieniony lokal powinien być oddany do użytkowania do końca 2018-go roku.