Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Witam. Niestety nie. Wymieniony lokal powinien być oddany do użytkowania do końca 2018-go roku.

 • Dagmara

  Witam czy jest mozliwosc kupienia mieszkania z dofinansowaniem Mdm , jezeli to mieszkanie nie jest w programie?

 • Grze

  Witam,Zamierzam podpisać ze spółdzielnią Umowę o budowę lokalu
  mieszkalnego (ustanowienie odrębnej własności tego lokalu i
  przeniesienie jego własności aktem notarialnym). Termin oddania do
  użytkowania lokalu to I kw. 2019 r. Czy mogę skorzystać z programu MDM
  składając wniosek na finansowanie wkładu własnego pod koniec 2017 r.?

 • Grze

  Witam,
  Zamierzam podpisać ze spółdzielnią Umowę o budowę lokalu mieszkalnego (ustanowienie odrębnej własności tego lokalu i przeniesienie jego własności aktem notarialnym). Termin oddania do użytkowania lokalu to I kw. 2019 r. Czy mogę skorzystać z programu MDM składając wniosek na finansowanie wkładu własnego pod koniec 2017 r.?

 • Rejestracja działalności – o ile nie spowoduje ograniczenia Państwa możliwości finansowych – nie stanowi powodu do zwrotu otrzymanej dopłaty.

 • Witam. Sama rejestracja działalności – o ile nie spowoduje ograniczenia Państwa możliwości finansowych – nie stanowi powodu do zwrotu otrzymanej dopłaty.

 • Witam. Jeżeli chodzi o Pana zameldowanie w ww. mieszkaniu – jest to możliwe. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie przeniesienia własności mieszkania – najpierw ślub, potem ustanowienie współwłasności. Inna kolejność może się zakończyć zwrotem dofinansowania.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Na dobrą sprawę, dom powinien być oddany do użytkowania przed końcem 2018.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Piotr

  Witam
  Zamierzamy z Żoną budowę domu systemem gospodarczym na początku 2018r
  Moje pytanie jaki jest termin oddania domu do użytku
  Pozdrawiam

 • Dorota

  Witam,
  mój partner zakupił mieszkanie z dopłatą MDM. Oboje jesteśmy w nim zameldowani, nie jesteśmy małżeństwem. Czy w związku z tym mogę zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą w tym mieszkaniu? Nie będę prowadzić tam działalności, chodzi jedynie o zarejestrowanie tam firmy.

 • Dorota

  Witam,
  mój partner posiada mieszkanie zakupione przy wsparciu z programu MDM. Oboje jesteśmy tam zameldowani, nie jesteśmy małżeństwem. Czy mogę zarejestrować jednoosobową działalność w tym mieszkaniu? Nie planuję przyjmować w nim klientów, ani wrzucać w koszty utrzymania części mieszkania.

 • Andrzej

  Witam,
  1,5 roku temu zostało zakupione mieszkanie na narzeczoną w programie MDM, wspólnie figurujemy w umowie kredytowej. Obecnie planujemy ślub. Z tego co się orientujemy nie mogę być w tym mieszkaniu na chwile obecną zameldowany ani też nie mogę być wpisany jako współwłaściciel (po 50%) podczas przeniesienia hipoteki. Z tego też względu chcielibyśmy wziąć ślub cywilny aby uregulować te sprawy formalne. Czy jeśli ślub nastąpiłby przed przeniesieniem hipoteki wiązałoby się to z jakąkolwiek możliwością utraty dofinansowania i co w związku z tym następuje jego zwrotem ? Czy też lepiej zaczekać na przeniesienie hipoteki następnie wziąć ślub i zmienić wpis w hipotece ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daria

  Witam,
  Mój mąż posiada połowę mieszkania (czyli mieszkanie jest zarejestrowane na niego i go matkę) ja nigdy nie posiadałam żadnej nieruchomości. Mamy dziecko. Czy możemy się skorzystać z programu MDM?

 • Tak, taka osoba może być beneficjentem MDMu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Darek

  Witam,
  Czy osoba w wieku 19 lat może być beneficjentem programu MDM? Uczę się i nie pracuje, stanowię wspólne gospodarstwo domowe z moim tatą i jego drugą żoną. Oni przystąpiliby do kredytu aby dać mi zdolność kredytową. Czy taka sytuacja jest dozwoloną?

 • Bezpłatnie zapytaj Doradców o dofinansowanie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Po urodzinach 3-go dziecka nie będą Państwo musieli sprzedawać posiadanego obecnie mieszkania. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymogi ustawy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Tomasz

  Dzień dobry, z żoną spodziewamy się trzeciego dziecka, chcemy skorzystać z dopłaty do nowego mieszkania,które będzie oddane w 2018 r. Moje pytanie dotyczy terminu do którego musimy sprzedać obecne mniejsze mieszkanie? Czy do dnia składanie wniosku czyli w grudniu 2017 czy do dnia odbioru kluczy i podpisania aktu notarialnego? Dziękuję za odpowiedz

 • Monia

  Cześć! Mamy już kredyt w programie MDM i spłacamy od roku. Zmieniło się to że nie jestem już singielką a żoną i za 2 tygodnie rodzi nam się syn. Gdzies zaslyszelismy że możemy się ubiegać o dofinansowanie 5% ze względu na urodzenie dziecka. Czy to prawda?

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Możecie Państwo kupić działkę, nie będzie to stanowiło przeszkody przy skorzystaniu z programu MDM.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • jojek

  Dzień dobry,
  wraz z Żoną chcemy skorzystać z dofinansowania domu. Obecnie kupujemy działkę. Żona jest współwłaścicielem (1/2) mieszkania. Pytanie czy nadal możemy skorzystać z dofinansowania? I czy mamy wstrzymać się z zakupem działki?

 • Ostatnia część puli 2018 zostanie uruchomiona po 2018-01-01, wnioski będzie można składać trochę wcześniej, najprawdopodobniej już w połowie lutego. Nie zostaną one co prawda zarejestrowane w systemie BGK Zlecenia, ale doradcy rozpoczną czynności około kredytowe (badanie zdolności, kompletowanie dokumentacji itp.)
  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Asi aa

  Witam kiedy się składa Wnioski MDM?
  W jakim miesiącu ?

 • Witam. Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony razem z wnioskiem kredytowym (czyli na początku stycznia 2018, chociaż starania można rozpocząć już w grudniu 2017).

  Umowa przekazująca własność mieszkania powinna być podpisana po podpisaniu umowy kredytowej.

  Średni okres na wypłatę kredytu z dofinansowaniem w szczytowym okresie popularności MDM trwał około 1,5 miesiąca. należy założyć, że z podobnym czasem będziemy mieli do czynienia na początku 2018.

  Dofinansowanie jest wypłacane jednorazowo na konto sprzedającego mieszkanie. O tę kwotę jest de facto pomniejszany Państwa kredyt. Można je traktować jako Państwa własne środki wypłacane w ostatniej fazie procesu kredytowego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ani grama. Wsparcie ze strony rządu to właśnie ww. dopłata, pomniejszająca saldo kredytu w momencie wypłaty. Raty kapitałowo-odsetkowe kredytobiorca spłaca już sam.

 • Bart Konop

  Dzień dobry,
  wynajmujemy z żoną mieszkanie , które chcemy kupić jak najszybciej.Rynek wtórny.
  Mamy dziecko w drodze, ma się urodzić w październiku. Mamy dużo wkładu własnego, także kredyt chcemy wziąć jak najmniejszy. Pytanie nasze jest następujące:
  Czy możemy teraz wziąć kredyt w banku który obsługuje MDM i w ramach tego samego złożyć wniosek z początkiem stycznia?
  Czy umowa kupna mieszkania musi być podpisana w styczniu 2018?
  Jaki jest czas oczekiwania na decyzje otrzymania dofinansowania?
  Czy dofinansowanie jest wypłacane jednorazowo na nasze konto, czy może na zasadzie zmniejszenia rat kredytu.

  Pozdrawiamy
  Bartek

 • Lapa

  małżeństwo z jednym dzieckiem chcąc wziąć kredyt na mieszkanie dostanie 15% dofinansowania jeżeli weźmie kredyt na 15 lat a jak wygląda sprawa z oprocentowaniem banku, znajomy mi mówił że gdzieś słyszał że podobno oprocentowanie banku jest płacone przez rząd a ja spłacam tyle co pożyczam. Chciałbym się dowiedzieć ile w tym prawdy 🙂

 • Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Asi aa

  Witam kiedy się składa Wnioski MDM ?
  W jakim miesiącu ?

 • Pawel

  Witam,
  mam mieszkanie z MDM kupione w 2012, czy musi minąć 5 at żebym mógł wziąźć kredyt na następne mieszkanie bez konsekwencji oddania części spłat ?

 • Jeżeli wymienione 2/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Damian

  Witam,
  jeżeli zapisane jest na mnie 2/3 domu to czy mam prawo do dofinansowania z programu mdm?

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani ww. warunki polecam kontakt z naszym doradcą w celu sprawdzenia zdolności kredytowej. zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Monika

  Witam. Wychowuję sama niepełnosprawne dziecko i pobieram na synka świadczenie pielęgnacyjne. Czy w takiej sytuacji mam możliwość ubiegania się o dofinansowanie MdM w styczniu 2018 roku?

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

 • Łukasz Szymański

  Witam. Chcialem zapytac czy dofinansowanie z mdm mozna przeznaczyc na przekształcenie spoldzielczego lokatorskiego lokalu we własnościowy?

 • Według normy PN-070 B-02365, powierzchnia netto poddasza obliczana jest z uwzględnieniem różnych wysokości w pomieszczeniu. Część pomieszczenia o wysokości 2,20 m wliczana jest w całości, część o wysokości od 1,40 m do 2,2 m wliczana jest już tylko w połowie, natomiast część o wysokości poniżej 1,4 m nie jest wliczana w ogóle.

  Nowsza norma PN ISO 9836 nie uwzględnia już wysokości pomieszczeń – obliczana jest w stanie wykończonym. Jeżeli poddasze obliczone jest według tej normy, powyżej 1,9 m = powierzchnia użytkowa.

 • Witam. Aby skorzystać z programu MDM wniosek kredytowy powinien został złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania. Pula środków rzeczywiście została obecnie wyczerpana. W ten sytuacji może Pani poczekać ze złożeniem wniosku do stycznia 2018 lub skorzystać z kredytu teraz, ale będzie to zwykły produkt hipoteczny (bez dofinansowania).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Zachęcamy także do przetestowania kalkulatora na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie drugiego pytania, w szczytowym okresie działania programu od rejestracji wniosku należało liczyć średnio około 1,5 miesiąca do uruchomienia kredytu.

  Bank może wcześniej rozpocząć niektóre działania. Pisaliśmy o tym chociażby tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/w-oczekiwaniu-na-nowe-srodki-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Adam Kontny

  Witam, podpisałem umowę przedwstępna oraz już akt notarialny. Wszędzie mieliśmy informację że jest ok, teraz jak odniosłem akt notarialny doradca w banku Pekao S.A. wymyśla 1000 powodów by wniosku nie przyjmować bo mamy zawarte że sprzedający wyprowadzi się do 14.06 a mamy akt z 15.05 i wg jej oceny tak być nie może…. mam pytanie czy jest przepis regulujący termin wyprowadzki sprzedającego.

 • Krzysztof

  Witam jestem singlem i zamierzam skorzystac z Mdm w styczniu 2018. Mam pytanie chcialbym kupic mieszkanie ok 60m2 i jak to wyglada z dofinansowaniem wkladu wlasnego ? Bedzie na cale 60m2 czy tylko 50 ? I jak zloze wniosek poczatkiem stycznia to kiedy zostana wyplacone pieniadze ?

 • Paulina Marta

  Witam.
  Znalazłam mieszkanie spełniające kryteria MDM byłam w banku w sprawie kredytu w maju tego roku ale powiedziano mi że nie mogę w tej chwili wziąść kredytu ponieważ połowa puli na rok 2018 jest już rozdania i muszę czekać do stycznia. Moje pytanie :czy moge dostać kredyt teraz? a wlasciciel mieszkania resztę pieniędzy czyli to dofinansowanie dostał by w styczniu? Jest taka możliwość? Właściciel się zgodził.

 • Paulina Marta

  Witam.
  Znalazłam mieszkanie spełniające kryteria MDM byłam w banku w sprawie kredytu w maju tego roku ale powiedziano mi że nie mogę w tej chwili wziąść kredytu ponieważ połowa puli na rok 2018 jest już rozdania i muszę czekać do stycznia. Moje pytanie :czy moge dostać kredyt teraz? a wlasciciel mieszkania resztę pieniędzy czyli to dofinansowanie dostał by w styczniu? Jest taka możliwość? Właściciel się zgodził.

 • Witam,

  Ad 1. Krótsza wersja – nie będzie Pani musiała zwracać dofinansowania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ad 2. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Pewnie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sebastian

  Witam
  Jestem studentem (brak dochodów), czy jest mozliwość, że przez okres studiów kredyt będzie spłacany przez rodziców ?

 • Dorota

  Witam
  Dostałam dofinansowanie z BGK, podpisałam już umowę kredytową, środki zostaną przekazane w styczniu 2018. Umowę podpisywałam jako singielka z trójką dzieci. We wrześniu tego roku biorę ślub czyli będzie to po podpisaniu umowy ale jeszcze przed wypłaceniem środków. W akcie notarialnym ja będę jedynym właścicielem mieszkania. W związku z czym mam dwa pytania
  1. Czy to, że biorę ślub nie wpłynie na dofinansowanie? czy nie będę musiała dofinansowania zwrócić?
  2. Czy mogę w mieszkaniu oprócz siebie i dzieci zameldować przed ślubem mojego przyszłego męża w zakupionym mieszkaniu?

 • Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.
  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.
  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Kamila

  Witam,
  Jestem samotną matką z 2 dzieci. Chcę kupić mieszkanie jednak przed rozwodem posiadałam z mężem dom. W obecnej chwili dom w całości należy do męża. Czy mogę w takiej sytuacji starać się o dofinansowanie?

 • Witam. Budowa domu z prefabrykatów na własnej działce będzie traktowana jako budowa systemem gospodarczym.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Tomasz

  Witam,
  Posiadam wlasna dzialke i zastanawiam sie nad kupnem domu jednorodzinnego do 100 m, jednak nie jest to dom budowany tradycyjna metoda gospodarcza, tylko dom modulowy/prefabrykowany, zakupiony od firmy ktora Produkuje takie domki. Moje pytanie czy jest mozliwosc skorzystania z MDM na takich samych warunkach jak zakup domu od dewelopera?
  Pozdrawiam

 • Nie złamie Pani. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Tak, o ile mieszkanie zostanie zakupione w Polsce, a Pan spełnia kryteria programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Дмитрий Захаров

  Dzien dobry, czy ten program stosuje sie tylko obywateli Polski. Jestesmy obywatelami Ukrainy, mozemy liczyc na dofinansowanie?

 • Kasia

  Witam,
  Kupuję mieszkanie na rynku pierwotnym korzystając z programu MdM jako singielka. Umowę deweloperską podpisuję w tym miesiącu, natomiast akt notarialny z ustanowieniem odrębnej własności, wpisem do księgi wieczystej itp. w przyszłym roku, kiedy będę już w związku małżeńskim. Czy nie złamię w ten sposób warunków programu MdM?
  Pozdrawiam, Katarzyna.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Ania

  Witam,
  Wzieliśmy z mężem miesiąc temu kredyt na budowę domu jesteśmy małżeństwem bez dzieci dom nie przekracza 100 m2. Kredyt mamy na 25 lat, czy możemy złożyć wniosek o dofinansowanie? czy jest już za późno skoro budowę już rozpoczęliśmy…

 • Witam. Zawsze może Pani poprosić o pomoc najbliższych w celu uzyskania zdolności kredytowej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Państwo posiadacie już mieszkanie, nie możecie więc skorzystać z programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu MDM należy skorzystać z kredytu w banku współpracującym z BGK.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu MDM należy zaciągnąć kredyt w banku współpracującym z BGK.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Mieszkam z rodzicami, mam27 lat przez 5 lat pracowalam za granica ale juz od 2miesiecy pracuje w Pl dostalam umowe na 3 mieciace i sa szanse ze zostane na dluzej. Mam chlopaka ktory pracuje za granica nie jest obywatelem Pl….. Moje pytanie brzmi czy mam jakiekolwiek szanse na pomoc z programu MDM???… Nie ukrywam ze za granica bylo latwo mi zyc ale jednak Polska to kraj w ktorym chce zyc… Pozdrawiam

 • Daniel

  Witam. W 16.05.2014 kupiłem z żoną mieszkanie z rynku pierwotnego w kredycie jest to nasze pierwsze wspólne mieszkanie. Obecnie mamy 2 dzieci, czy możemy starać się o dofinansowanie z programu MDM? Pozdrawiam

 • Zosia

  Witam, czy do Mdm trzeba zaciagac kredyt w banku?

 • Asia

  Witam. Oby dwoje z chłopakiem pracujemy on ma umowę na czas nie określony ja na minium 3 lata. Czy są szanse na dofinansowanie MDM ? Mimo to że ja mam komornika i go spłacam co miesiąc.

 • Liliana

  Witam, czy do Mdm trzeba zaciagac kredyt w banku?

 • Witam. Owszem, w ramach programu MDM można również zakupić mieszkanie od rodziców (nawet, jeżeli jest ono obciążone hipoteką). Jedno z rodziców (lub oboje) może wesprzeć Pani zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monia

  Witam, zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie z ostatniej puli. Chciałam się zapytać czy mogę kupić mieszkanie od rodziców, na które wzięli kredyt i aktualnie go spłacają. Jak na to będą patrzeć banki. Czy w takiej sytuacji mogłoby jedno z nich podnieść mi zdolność kredytową bo pracuję dopiero od 4 miesięcy i moja pensja jest dość niska.

 • Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Witam. Niestety nie. Wniosek kredytowy na zakup mieszkania powinien być złożony razem z wnioskiem o dofinansowanie MDM.

 • Można. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Franciszek

  Witam,

  Czy można bez finansowych konsekwencji dopisać małżonka (poprzez akt notarialny) jako właściciela nieruchomości nabytej w formie MDM jeszcze przed ślubem przez jednego ze współmałżonków?

  Pozdrawiam

 • Franciszek

  Witam. Mam krótkie ale bardzo ważne pytanie. Czy można dopisać małżonka jako współwłaściciela do aktu nieruchomości nabytej przez współmałżonka jeszcze przed ślubem? Nieruchomość została nabyta 2 lata temu.

  Pozdrawiam

 • Iwona

  Witam serdecznie.
  Urodziłam się w kwietniu 1982 r. i jestem samotną matką. Wiem że w tym roku zblokowane są już fundusze MDM. Pytani brzmi. Czy jeżeli dzisiaj ( czyli np: maj 2017 rok) kupię mieszkanie mogę jeszcze się starać o MDM w styczniu 2018 roku (w roku 2017 kończę 35 lat)?

 • Agnes

  Witam
  Mój mąż przed zawarciem ślubu kupił mieszkanie, kredyt wzioł tylko na siebie ja nigdzie nie widnieje. czy ja mogę kupić mieszkanie w mdm jako ja sama ?

 • Witam. Możecie Państwo skorzystać z programu MDM jedynie w przypadku, jeżeli wychowujecie Państwo troje lub więcej dzieci. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam, owszem, mieszkanie nabyte w ramach programu MDM można wynajmować, ale dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności tego lokalu. Wcześniejszy wynajem może się zakończyć zwrotem dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Odnośnie drugiego pytania – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Gosc

  Witam z mężem mamy kupione mieszkanie w lipcu je sprzedajemy. I chcemy kupic dom czy mamy prawo do dofinansowania mdm

 • Łukasz

  Witam, czy jeżeli zakupię mieszkanie w programie MDM ,będę w przyszłości mógł je wynajmować- bez zwrotu otrzymanych środków. Jeśli tak to po jakim okresie ? Drugie pytanie , czy jeżeli chciałbym kupić mieszkanie razem z dziewczyną z którą nie jesteśmy w świetle prawa razem, to czy jest możliwość abyśmy oboje byli właścicielami ( oczywiście korzystając z MDM)?

 • Jeżeli wymieniona 1/4domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Owszem, odbiór techniczny budynku będzie oznaczał nabycie przez Pana innej nieruchomości mieszkalnej. Jeżeli nastąpi to w przeciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDMu – część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

 • Tak. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Z Pani wcześniejszego komentarza wynika, że jedno z Państwa dysponuje lokalem mieszkalnym: „W przypadku gdy tylko jedno z małżonków przystepuje do kredytu i właścicielem nieruchomości nie dostaje dofinansowania.”

 • magda

  jakim lokalem dysponuje????? Od 2008 r siedzimy na wynajmie bo nie mamy zdolności kredytowej, a 1000 zł za wynajem + opłaty musimy mieć z czego płacc b gdzies mieszkac trzeba,. Cóż takierzeczy tylko w Polsce.

 • monika

  Witam,
  W 2015r. wraz z mężem otrzymaliśmy kredyt w mdm. Oczekujemy na pierwsze dziecko. Proszę o info czy należy się dopłata za urodzenie 1 dziecka?
  Pozdrawiam,

 • Aneta

  Witam
  czyli rozumiem że mając dom i trójke dzieci mogę brać udział w programie MDM??

 • Wojciech Rajkowski

  Witam. Skorzystałem z MDM w 2016 roku zakupujac mieszkanie. W międzyczasie miałem rozpoczeta budowe. Czy kończąc budowę i składając wnioski o zakónczenie budowy podlegam pod przepis Art. 14.
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze
  własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku ?

 • W tym przypadku, jedno z małżonków dysponuje lokalem mieszkalnym. Ustawa ma na celu pomoc młodym ludziom w nabyciu pierwszego mieszkania.

 • magda

  W przypadku gdy tylko jedno z małżonków przystepuje do kredytu i właścicielem nieruchomości nie dostaje dofinansowania. Dobrze zrozumiałam. Niestety razem nie będziemy przystepowac do kredytu. Tylko jest to mało logiczne skoro singiel może dostać dofinansowanie to czemu nie może go dostać osoba bedaca w związku malzenskim z rozdzielnoscia. No coz…

 • nabycie tej drugiej nieruchomości musiałoby nastąpić przed podpisaniem umowy w ramach programu MDM. Spotkaliśmy się już kilka razy z podobnymi przypadkami. Jest to luka w zapisach ustawy. Kredytobiorca spełnia warunki programu w dniu rejestracji wniosku, a jednocześnie nie nabywa innej nieruchomości po podpisaniu umowy kredytowej. Podobny zakup nie skutkuje koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Jeżeli nabycie własności mieszkania nastąpi po podpisaniu umowy kredytowej, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem wspólnie.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ww. warunki, serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcin

  Chciałbym zapytać, czy jeśli w momencie zawierania umowy kredytowej nie posiadam z małżonką żadnej nieruchomości, natomiast po jej podpisaniu wejdziemy w posiadanie innej(np. w wyniku spadku albo darowizny) to czy możemy skorzystać z MDM?

 • magda

  Czy w momencie kiedy jedno z małżonków chce przystąpić do kredytu hipotecznego, a jest między małżonkami rozdzielność majątkowa, będzie można skorzystać z dopłaty mdm. Dodam że mamy synka 2 latka.

 • Jeżeli ww. dom jest nieruchomością mieszkalną, niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w programie warunki.

 • Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Krzysztof

  Witam. Moja żona otrzymała darowiznę dom drewniany w 2012 roku kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Obecnie mamy 2 dzieci ja nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem innego domu ani mieszkania. Czy jest jakaś szansa aby otrzymać dotację mdm na budowę domu lub zakup mieszkania? Czy z racji tej darowizny żony nie ma na to szans ?

 • FRANEK

  Witam serdecznie, w roku 2016 kupiłem dom z dopłata MDM, wnętrze domu remontuje pod własny gust, mam pytanie czy muszę mieszkać w domu lub czy muszę się tam zameldować?

 • Tak, trzeba zakończyć budowę do końca 2018-go roku i złożyć wniosek o zwrot podatku VAT jeszcze w 2018.

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • W sensie – inną nieruchomość? Nie tą finansowaną w ramach MDM? Spotkaliśmy się już kilka razy z podobnymi przypadkami. jest to luka w zapisach ustawy. Kredytobiorca spełnia warunki programu w dniu rejestracji wniosku, a jednocześnie nie nabywa innej nieruchomości po podpisaniu umowy kredytowej. Podobny zakup nie skutkuje koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Elżbieta

  Witam
  Małżeństwo uzyskało kredyt MDM posiadając już nieruchomość
  mają trójkę dzieci. Akt notarialny mieszkania z MDM podpisany będzie w marcu 2019r. Moje pytanie – czy kupując nieruchomość przed podpisaniem aktu
  do marca 2019r. nie będą musieli zwrócić dofinansowania.

 • asia

  Tak wiem .dziękuję za odpowiedź .jednak nie o to mi chodziło..

  Korespondowałam z Państwem w tamtym roku i wszystkie faktury za zakup materiałów można było zbierać do września 2018 roku natomiast wniosek o zwrot vat mozna było złożyć później wtedy kiedy byłby odbiór domu czyli np w grudniu 2019. Czy teraz to się zmieniło?

 • ASIA

  Dziękuję za odpowiedź. jednak jak wcześniej z Państwem korespondowałam faktury można było zbierać do końca września 2018 roku.natomiast wniosek o zwrot vat czy tez odbiór domu można było dokonać później np w 2019. czyli teraz to sie zmieniło? Wszystko trzeba zakończyć tzn odbiór domu i wniosek złożyć do 31.12.2018???

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • ASIA

  Witam

  Mam pytanie. zbudowaliśmy dom systemem gospodarczym. Chcemy odzyskać Vat za materiały budowlane. Wszystkie kryteria spełniamy. Aby odzyskać vat za materiały czy dom musi być wykończony i oddany do uzytku do 31.12.2018? Czy mogę np. wszytkie faktury zebrać do 31.12.2018 a wniosek o zwrot vat za materiały mogę złożyć kiedy dom zostanie oddany do użytku np.na koniec 2019?

 • Andrzej

  Witam.
  W 2015 roku Przystąpiliśmy do programu MdM jako małżeństwo bezdzietne. Obecnie spodziewamy się dziecka. Czy wobec tego możemy wystąpić o dodatkowe 5% dofinansowania?

 • Nie, kwota środków własnych kredytobiorcy + kwota dofinansowania otrzymana w ramach programu MDM nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

 • Łukasz

  To znaczy, że jeśli jestem w stanie wyłożyć w tej chwili 70% (wymagane w tym roku przez dewelopera) to w styczniu mógłbym złożyć wniosek kredytowy na resztę kwoty i MdM?

 • Witam. Wykonanie dodatkowych prac nie powinno stanowić problemu, nawet, jeżeli zwiększy się przez to wartość mieszkania. na podobnej zasadzie nie powinny stanowić problemu również prace wykończeniowe.

 • Witam. Niestety, wniosek kredytowy powinien złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

 • Wiola

  Witam. Po wielu przejściach, w ostatniej chwili i przede wszystkim dzięki pomocy otrzymanej na tej stronie podpisaliśmy umowę kredytową z MDM. Mamy podpisaną umowę deweloperską, w której jest opisany zakres prac. Czy z punktu widzenia banku jest problemem, że za dopłatą będą wykonane dodatkowe prace? Np. rozprowadzenie grawitacyjne z kominka, dopłata za wybrany kolor lub dodatkowa nitka gazu, która jest w projekcie przyłączy, ale nie ma jej w umowie lub inny wymiar kaloryfera? Czy wykonanie dodatkowych prac wiąże się z jakimiś konsekwencjami?
  Dziękuję i pozdrawiam!

 • Łukasz

  Witam, planujemy z żoną podpisać w najbliższym czasie umowę na zakup mieszkania. Czy jest możliwość, że teraz weźmiemy kredyt, wpłacimy wkład własny w wysokości 20%, bank wypłaci deweloperowi jeszcze dwie transze w tym roku (do wartości 70% nieruchomości), a my w styczniu złożymy wniosek na dodatkową dopłatę z MdM?

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku uzyskania własności mieszkania na drodze spadku.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku uzyskania własności mieszkania na drodze spadku.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. W przypadku spłat zgodnych z harmonogramem nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Rafał

  Witam posiadamy dotację na 2017 rok. Rodzicie chcą przepisać mi swoje mieszkanie w testamencie w przypadku śmierci obojga właścicieli . Czy jest taka możliwość czy będę musiał zwrócić dotację ?

 • rafal

  Witam posiadamy dotację na 2017 rok. Rodzicie chcą przepisać mi swoje mieszkanie w testamencie w przypadku śmierci obojga właścicieli . Czy jest taka możliwość czy będę musiał zwrócić dotację ?

 • Adam

  Zamierzam wziąć kredyt MdM na 51% ceny mieszkania. Do czasu podpisania aktu notarialnego spłacę zgodnie z harmonogramem ok 3% ceny mieszkania, czyli pozostanie mi do spłaty 48% ceny mieszkania. Z art. 16 ustawy MdM wynika, że będę musiał zwrócić całe dofinansowanie? Czy dobrze rozumiem? Czy to oznacza, że do czasu podpisania aktu notarialnego nie mogę nic spłacać?

 • Witam. w ciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania mogą Państwo nadpłacić kredyt w kwocie równej maksymalnie wartości uzyskanego dofinansowania (czyli 67 tys. PLN). wsparcie związane z urodzeniem trzeciego dziecka nie wlicza się do tej kwoty. Jeżeli chodzi o termin upływu 5-cio letniego okresu karencji – minie on w rocznicę przekazania własności mieszkania.

 • Witam. Zwrot podatku VAT nie jest dokonywany z puli przeznaczonej na dopłaty w programie MDM, może Pan bez problemy otrzymać zwrot. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Zaciągnięcie kredytu na budowę domu nie jest konieczne.

 • m

  Otrzymaliśmy dotację w 2017 r . w wysokości 67000 zł, akt notarialny podpisaliśmy 8 marca, zbywca otrzymał dopłatę MdM 22 marca. Jesienią urodzi się nasze kolejne dziecko, więc na początku 2018 r. otrzymamy jeszcze 11000 zł (kwoty w zaokrągleniu do pełnych tysięcy). Czy w ciągu 5 lat od otrzymania dotacji możemy spłacić maks. nieco mniej 67000 czy 78000, aby nie musieć zwracać części dotacji? Czy te dodatkowe środki są traktowane jako dopłata BGK i zwiększają jej ogólną wysokość, czy też jako nasza nadpłata kredytu? Wydaje nam się, że to pierwsze, ale chcielibyśmy być pewni. I jeszcze drugie pytanie – odnośnie do terminu 5 lat: czy minie on w rocznicę przelania dopłaty i od tego dnia przestaną obowiązywać ograniczenia dotyczące spłaty kredytu?

 • Patryk

  JA mam pytanie dotyczące środków na 2018 rok. Czy jeżeli bedę budowa dom metodą gospodarczą to otrzymam zwrot VAT bez zaciagnięcia kredyty czy kredyt to warunke konieczny?

 • Rafał Warzocha

  Witam
  Skorzystałem z programu MDM Czy w trakcie 5 lat od przeniesienia własności rodzice mogą sporządzić na mnie testament w którym przepisują mi swoję mieszkanie oraz działkę budowlaną ?

 • Można zweryfikować zdolność kredytową i zebrać dokumenty niezbędne w procesie. Pozwoli to na dużo sprawniejsze i szybsze udzielenie kredytu po 2018-01-01. Jeżeli natomiast chciałaby Pani zakupić mieszkanie jeszcze w tym roku, nasi doradcy mogą również udzielić porady dotyczącej regularnego kredytu hipotecznego z konkurencyjną marżą.

 • Gosia

  Co da mi zarejestrowanie się programie MDM teraz, kiedy kolejne wnioski o kredyt z dofinansowaniem można składać na początku 2018r ? Czy w jakikolwiek sposób pomoże mi to w pozyskaniu środków z programu MDM?

 • Witam. Ew. refinansowanie kredytu MDM w innym banku będzie potraktowane jako spłata pierwotnego zadłużenia.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Patrycja

  Otrzymałam mdm i chcę zawrzeć umowe o kredyt hipoteczny z bankiem A, a za rok lub dwa lata chciałabym zmienić kredyt ( na zsadzie konsolidacji) i podpisać umowę z bankiem B ( bo np miałby lepsze warunki) jest to możliwe w takim krótkim czasie czy dopiero po 15 latach?

 • Cela

  Mamy mieszkanie kupione w programie MDM pod koniec 2015 roku.. W momencie zakupu mieliśmy jedno dziecko. Jestem w ciąży z drugim, czy można się starać o dodatkowe dofinansowanie?

 • Witam. Być może pomocne będą wytyczne BGK odnośnie powierzchni użytkowej: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Monika

  witam, co rozumie się przez powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego ; dom, który chcemy kupić ma powierzchnię: parter 84m2 poddasze o tej samej powierzchni, które jest zaadoptowane jako użytkowe nie spełnia wymogów dotyczących powierzchni użytkowej mieszkalnej ze względu na wysokość oraz doświetlenie, pomimo tego bank odrzucił nasz wniosek ze względu na zbyt dużą powierzchnię użytkową,

 • na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ww. warunki – zachęcam do skorzystania z programu MDM

 • Anna

  A jeśli ma sie z małżonkiem rozdzielność majatkowa to nie wyklucza nas z programu MDM???

 • Do lipca 2017.

 • Musi minąć 5 lat od podpisania umowy (czyli od lipca 2017).

 • Pawel

  Dziękuję za odpowiedź. A czy muszę czekać do lipca 2017, czy do końca roku 2017 ?

 • Pawel

  Dziękuję za odpowiedź, czy musi minąć 5 lat od momentu zawarcia umowy czyli lipiec 2017, czy pięć lat pełnych kalendarzowych czyli do końca 2017 roku ?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Adam Milosz

  Jeśli w trakcie spłacenia kredytu z dofinansowaniem mdm przepisze darowiznę mojej żonie t.j. 49% udziałów mieszkania to będę musiał zwrócić dofinansowanie ? Gdzie ja dalej pozostaje w 1% właścicielem tego mieszkania.

 • Witam. Nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Ponieważ posiada Pan mieszkania, jedyna opcją, aby skorzystać z MDMu jest fakt wychowywania min. trójki dzieci. Przepisanie mieszkania na córkę nic nie zmieni.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Pawel

  Witam,
  zakupiłem mieszkanie z programu MDM w lipcu 2012 roku. Czy mogę sprzedać to mieszkanie bez konsekwencji finansowych przed upływem 5 lat (oddanie części dopłat). Czy ewentualnie mogę wziąść kredyt na drugie mieszkanie, dalej spłacając pierwsze mieszkanie z MDM bez żadnych konsekwencji finansowych ?

 • Piotr

  Witam, 5 lat temu będąc już w małżeństwie otrzymałem w darowiźnie od rodziców ich mieszkanie z zastrzeżeniem że mogą tam mieszkać dożywotnio. W teorii jestem właścicielem mieszkania w praktyce tam nie mieszkam. Czy możemy z żoną ubiegać się o dopłatę? Jeśli nie, czy deską ratunkową będzie obdarowanie darowizną małoletniej córki?

 • W takiej sytuacji – owszem, może Pani ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam serdecznie, moje pytanie brzmi: czy mogę ubiegac się o dopłatę w
  programie MDM, dodam ze jestem po rozwodzie a mój mąż nabył mieszkanie z
  dopłatą z programu MDM jednak było to zanim zostaliśmy małżeństwem a
  mąż był jedynym właścicielem mieszkania.

 • Karolina

  Dziekuje za szybka odpowiedz. Wracamy i rozpocztnamy pracę w PL niemalże tym samym czasie, wiec mam nadzieje, ze się uda.
  Pozdrawiam, Karolina

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Karolina

  Witam, czy program jest mozliwy dla osob wracajacych z UK? dodam, ze partner nie jest Polakiem, mamy troje dzieci.
  Dziekuje za informacje.

 • Witam. Nie muszą Państwo rezygnować z mieszkania, aby podstawić dom. Grunt, aby budowa domu (odbiór techniczny do użytkowania) została zakończona po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM.

 • Witam. BGK zarezerwował część środków z każdej puli na dodatkowe wsparcie z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka. Proszę się nie martwić, z pewnością otrzymają Państwo dofinansowanie z tego tytułu.

 • Owszem, zmienia. Gdyby zakup garażu odbył się od razu po zakupie mieszkania, bank mógłby ew. podważyć transakcję tłumacząc, że świadomie zaniżyli Państwo wartość mieszkania (o wartość garażu), aby otrzymać dofinansowanie z MDM. Zakup po kilku miesiącach jest bezpieczny.

 • Ewa Jur

  a jezeli garaz zostanie dolaczony do wlasciwego aktu notarialnego mieszkania? Tzn zakup mieszkania listopad, teraz garaż? co to znaczy po kilku miesiąciach? Tzn, że jeżeli zakup nastąpi po miesiacu od zakupu mieszkania to zmienia postać rzeczy?

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Jeżeli obecnie lub w przeszłości byliście Państwo posiadaczami 100% mieszkania jako małżeństwo, nie możecie niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki programu.

  Ew. nasi doradcy mogą Państwu pomóc w uzyskaniu regularnego kredytu hipotecznego z naprawdę niezłą marżą.

 • Kali

  Witam kupiłem wraz z dziewczyną mieszkanie w 2013 roku po 50%, spłaciliśmy już kredyt. Obecnie teraz jesteśmy małżeństwem chcemy sprzedać to mieszkanie i kupić dom lub mieszkanie większe czy damy rade załapać się na dofinansowanie mdm ?

 • Kasia

  witam czy jeśli mąż posiada 1/3 budynku domu ( jest to tylko jego- nie wspólne) ja natomiast nie posiadam żadnej nieruchomości możemy starać się od dofinansowanie?

 • Anna

  Witam,

  mam pytanie. Podpisaliśmy już umowę deweloperską, kredytową i dnia 31 maja ma być już wypłacona ostatnia transza za mieszkanie (wraz z MDMem).

  Przeniesienie własności w grudniu 2017 r.
  Jednak, dostaliśmy niespodziewanie działkę i postanowiliśmy się budować.

  Czy jak teraz zrezygnujemy z mieszkania i MDMu, to będziemy mogli budować się bez VATu?

  Jak to wygląda?

  Pozdrawiam,
  Anna

 • Karol Zawiślak

  Witam, szukam i nie mogę znaleść, wiec spytam tu.
  Co się stanie jeśli metraż mieszkania powiększy się nieznacznie po oddaniu do użytku? Wiadomo, kupno mieszkania z rynku pierwotnego, której dopiero się buduje w efekcie końcowym może mieć inną wielkość niż ta z umowy deweloperskiej, niż ta we wniosku o MDM.
  Co w przypadku gdy wielkość lokalu nieznancznie wzrośnie?
  Pozdrawiam.

 • Artur

  Witam. Na początku ubiegłego roku otrzymaliśmy z żoną dofinansowanie MdM na zakup domu z rynku wtórnego. Mamy dwójkę dzieci. W przyszłości planujemy trzecie dziecko. W związku z informacjami o kończących się środkach na MdM ma pytanie o to czy otrzymamy dodatkowe dofinansowanie z tytułu urodzenia się trzeciego dziecka, czy też w obliczu kończących się środków takiej możliwości nie będzie?

 • Obawiam się że nie. Dla pewności – polecam kontakt z naszym doradcą.

 • Jeżeli będzie to zakup np. po kilku miesiącach, nie będzie problemu.

 • Witam. Owszem – mogą, o ile nie posiadają 100% własności lokalu mieszkalnego. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Franek

  Witam,
  sprzedającym jest firma która w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ma: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
  Czy taka firma, która buduje dom i chciałbym od niej go kupić przy podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie potraktowana jako deweloper a dom z rynku pierwotnego ? Dostanę MDM na dom z rynku pierwotnego ?

 • Ewa Jur

  Czy jeżeli najpierw wykipimy mieszkanie z dopłatą mdm, a po jakimś czasie dodatkowo garaż – miejsce w garażu podziemnym (oddzielna umowa) to z dofinasowaniem jest wszystko ok?

 • przemek

  Czy osoby w wieku 18-stu lat też mogą wziać udział

 • Witam. Jeżeli ww. firma nie działa jako deweloper – obawiam się, że dom zostanie potraktowany jako nieruchomość pochodząca z rynku wtórnego. Jeżeli jednak spełnia limity ceny i powierzchni – można go nabyć w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Franek

  Witam,

  Interesuje mnie nieruchomość z rynku pierwotnego, która jest budowana przez firmę nie będącą „deweloperem” w rozumieniu ustawy deweloperskiej, budującą ze środków własnych.

  Umowa przedwstępna byłaby w formie aktu notarialnego i zawierała cenę, metraż, rzuty, harmonogram itp.ale nie byłaby zatytułowana jako umowa deweloperska. Brak prospektu oraz rachunku powierniczego.

  Czy dostanę MDM na zakup takiego domu ?

 • Owszem, dotyczy, ale wtedy będą stosowane limity jak dla mieszkania. Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

 • Paweł

  Czy dofinansowanie MDM dotyczy również domu, który jest wybudowany na działce będącego współwłasnością z innymi domami na tym osiedlu?

 • Witam. Jeżeli odbiór domu do użytkowania nastąpi po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDMu – nie będą musieli Państwo zwracać otrzymanego dofinansowania.

 • Witam. Ad 1. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  Ad 2. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeśli razem z lokalem mieszkalnym jest sprzedawane inne pomieszczenie takie jak: miejsce postojowe, ogródek, loggia, to kwestia wliczenia ceny nabywanego wraz z lokalem mieszkalnym dodatkowego pomieszczenia zależy od statusu tego pomieszczenia określonego w umowie. Jeżeli to pomieszczenie jest pomieszczeniem przynależnym, stanowi ono formalnie część mieszkania i w całości wlicza się do ceny mieszkania podlegającej weryfikacji.

  Jeśli pomieszczenie jest sprzedawane jako część nieruchomości wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (umowa quoad usum), to opłata za takie prawo powinna być wyłączona z ceny zakupu lokalu mieszkalnego i nie może być objęta kredytem mieszkaniowym udzielanym w ramach MdM. Prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej w sytuacji, kiedy podlega odrębnej wycenie jest traktowane jako przedmiot odrębnej czynności obrotu. Należy przy tym podkreślić, że prawo takie może być uchylone przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie odrębnych przepisów lub też może nastąpić rezygnacja z tego prawa, np. przy obrocie prawem własności lokalu mieszkalnego.

  Natomiast jeśli pomieszczenie dodatkowe przekazywane jako część nieruchomości wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (umowa quoad usum) nie zostało wycenione, a jedynie wymienione w umowie jako element transakcji kupna-sprzedaży, wówczas ceną zakupu lokalu mieszkalnego jest cena wskazana w umowie z deweloperem.

  Częścią składową ceny zakupu lokalu mieszkalnego jest również cena udziału w części nieruchomości wspólnej. Przykładowo gdy droga dojazdowa jest położona na gruncie stanowiącym część nieruchomości wspólnej, taki zakup może zostać sfinansowany kredytem w ramach programu, a jeśli stanowi część odrębnej nieruchomości, musi zostać sfinansowany ze środków własnych nabywcy.

 • MatiS

  Witam. Jak wygląda sprawa związana z czasem na wyprowadzkę sprzedającego ze sprzedanego mieszkania? Sprzedający, od którego chcę kupić mieszkanie też musi sobie kupić mieszkanie – mniejsze. A nie jest w stanie tego zrobić puki nie będzie miał na koncie pieniędzy. W dniu podpisania aktu notarialnego staję się właścicielem mieszkania. Sprzedający natomiast otrzyma pieniądze kilka dni później plus oczywiście czas na zakup nowego mieszkania i wyprowadzkę. Czy będzie to łamało przepisy programu MDM o użyczeniu mieszkania osobom trzecim?

 • Łukasz Kołpacki

  Witam! dostałem 3 lata dofinansowanie kredyty z puli MDM, od tego czasu zawarłem związek małżeński i chcielibyśmy z żoną zacząć budować dom? czy będę musiał zwrócić dofinansowanie ?? w nowym domu zamieszkamy dopiero za 2 lata .

 • Votiack

  Witam! Mam dwa pytania: 1. Czy jeżeli w najbliższych miesiącach kupię mieszkanie w programie MdM to będę mógł spłacić kredyt wcześniej niż w ciągu 15 lat? Jeżeli tak to kiedy najszybciej? 2. Czy jeżeli kupię pierwsze mieszkanie w programie MdM to mam jakieś ograniczenia w zakupie kolejnego mieszkania w późniejszym terminie? Oczywiście już bez możliwości skorzystania z programu. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • mario

  Czy kwota należna za prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz części powiechrzni działki będące własnością wspólną właścicieli lokali wlicza się do ceny mieszkania?

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • adam

  witam pracuje w angli i chcialem sie dowiedziec czy moge skorzystac z programu mdm na zakup domku.Zona mieszka u taty w polsce z 3 dzieci dalo by sie cos zrobic

 • Witam. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu razem.

 • Witam. Powinien spełniać wymogi tzw. ustawy deweloperskiej – czyli np. posiadać rachunek powierniczy. Pozostałe obwarowania dotyczą samego lokalu, który powinien spełniać limity ceny i powierzchni.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Anna Korpalska

  Witam,
  Mąż chciałby przystąpić do programu w celu zakupu mieszkania. O kredyt ubiega się samodzielnie ponieważ pomimo zawarcia małżeństwa każde z nas pozostaje na własnym utrzymaniu (podpisana intercyza). Czy w powyższym przypadku program go obejmie?

 • Piechotka

  Jakie warunku musi spełniać deweloper abym mogła zaciągnąć kredyt MDM?

 • Odnośnie pierwszej części – dodałem odpowiedź poniżej.

  Jeżeli chodzi o drugie pytanie – dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji ustawy MDM (IX.2015) oraz nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania, może Pan nawet spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Witam. Mogą Państwo uzyskać dofinansowanie do zakupu lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że zostanie od oddany do użytkowania do końca 2018-go roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Piotr Jurek

  Witam, Wziąłem kredyt z MDM 1.04.2014r. na 50% wartości mieszkania. Czy mogę po 3 latach spłacić całkowicie kredyt? Jeśli nie, czy mogę to zrobić po 5 latach, nie tracąc dofinansowania?
  Jeśli w ciągu 5 lat urodzi mi się dziecko dostane dodatkowe 5% dofinansowania?

 • PIOTR

  Witam. Mam kredyt z MDM od 3 lat na 50% wartości nier. Czy już teraz mogę spłacić ten kredyt zaciągając w firmie inny (lepszy %)? Czy jeśli będę musiał czekać 5 lat to wówczas mogę spłacic całkowicie kredyt bez utraty dofinansowania?

 • Marcin

  Dzień dobry , planujemy z żoną zakup mieszkania w programie MDM , mieszkanie mamy już upatrzone , znamy dokładną cenę/metraż , mieszkanie ma zostać oddane do użytku dopiero w 4 kwartale 2018 , czy stanowi to problem w związku z tym że program MDM kończy się wcześniej niż termin oddania mieszkania do użytku , wszystkie formalności i wniosek kredytowy chcieliśmy załatwiać już na dniach.

 • Mariusz Laskowski

  Witam. Pytanie podstawowe. W sierpniu br mamy otrzymać ostatnią dopłatę do odsetek w RNS. Czy zamyka nam to drogę do otrzymania dopłaty z MDM w 2018? Dziś składamy wniosek, ale wypłata środków w 2018. Nie mogę znaleźć tego zapisu w ustawie.

 • Mariusz Laskowski

  Witam. Pytanie podstawowe. W sierpniu br mam otrzymać ostatnią dopłatę do odsetek w RNS. Czy jeśli wystąpię dziś z wnioskiem o kredyt MDM, a z uruchomieniem wypłaty w 2018, to czy mój wniosek będzie przez BGK odrzucony? Czy mam prawo wystąpić do dopłatę w MDM?

 • Witam. Jeżeli nie chcą Państwo zwracać dofinansowania, teściowie mogą Wasm przepisać swoje mieszkanie dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach pogramu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Łukasz

  Witam.
  Mieszkamy z żoną w mieszkaniu teściów, które chcą nam przepisać. My chcemy zakupić mieszkanie na kredyt z dofinansowaniem mdm . Czy mogą nam przepisać po zakupie mieszkania z mdm’u czy dopiero po 5 latach od zakupu ?
  Stare, małe mieszkanie chcemy wynając aby mieć pieniądze na spłatę kredytu z mdm’u.

 • Witam. Ustawa wspomina jedynie , że w zakupionym lokalu powinien Pan zamieszkać jak najszybciej. Proszę się jednak nie obawiać, z naszych doświadczeń, wymieniony remont nie będzie powodem do zwrotu dofinansowania.

 • Witam. Nie, nikt nie przeprowadza takich kontroli. Remont umożliwiający beneficjentowi odświeżenie lokalu nie stanowi przyczyny do zwrotu dofinansowania.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W ramach programu MDM można również zakupić mieszkanie z antresolą. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monia

  Witam, chciałam się dowiedzieć czy ktoś sprawdza tych co dostali dofinansowanie odnośnie wprowadzenia się do domu? Czy można stracić dofinansowanie dlatego, że przeprowadza się remont odświeżający ok 3 tygodni a nie od razu wprowadza. Chodzi o dom z rynku wtórnego no musi być odświeżony.Pozdrawiam

 • Nie, nie jest to problem.

 • głodomor

  Witam, czy jest jakiś wyznaczony czas po oddaniu kluczy do mieszkania lub domu na wprowadzenie się, bo mam już klucze ale dom wymaga odświeżenia(drobnego remontu). A ten remont zajmie ok 3 tygodni, i czy ktoś sprawdza takich delikwentów czy już zamieszkują swoje wymarzone cztery kąty z rynku wtórnego? Czy można przez to stracić dofinansowanie? Pozdrawiam

 • Patryk Naczk

  Witam w grudniu 2015 wziąłem kredyt jako singiel bezdzietny. W tym roku urodzi mi sie syn czy mogę liczyć na dopłatę z mdm i w jakiej wysokości? Pozdrawiam.

 • Wiola Woś

  Mój partner posiada działalność gospodarczą od 3 m-cy, mamy jedno dziecko, możemy sie starać o mdm nie mając slubu? On jest zameldowany U rodziców na wsi, ja z synem U mamy w lokalu socjalnym.

 • Aldona

  Czy otrzymam dofinansowanie MDM na zakup mieszkania z antresolą, czy mieszkanie to wtedy nie spełnia warunków? powierzchnia całego mieszkania to około 67 m2, a sam parter bez antresoli około 53 m2.

 • A czy problemem w tym przypadku nie jest fakt, że wniosek o przyznanie kredytu został złożony w pierwszym kwartale 2014 roku i wtedy również zostało zaakceptowane, a akt notarialny został podpisany w czerwcu 2014 roku?

 • Tak, bez problemu, kupno garażu w Państwa przypadku nie spowoduje konieczności zwrotu dopłaty.

 • Witam. Gdyby to był zakup garażu od razu po kupnie mieszkania, mógłby być problem. Jeżeli jednak mieszkanie zostało zakupione w 2014, a garaż chcą Państwo zakupić teraz – nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki (w skrócie uczące się dzieci, do 25 lat).

  Mogą więc Państwo zakupić dodatkowe mieszkanie w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Justyna Moczulska

  Witam prawie 3 lat temu bralam kredyt na mieszkanie z mezem . nie byl to program mdm tylko kredyt mieszkaniowy. Wtedy mdm bylo tylko na nowe a my kupowalismy stare. Czy mozna kredyt jakos przeksztalcic zeby dostac dofinansowanie z mdm. Mam 3 dzieci gdzie jedne urodzili sie juz jak mielusmy kredyt?

 • Witam,
  W pierwszym kwartale 2014 roku wzięłam z Mężem kredyt MdM na
  samo mieszkanie z rynku pierwotnego. W międzyczasie deweloper, od które
  zakupiliśmy mieszkanie ogłosił upadłość i sprzedażą miejsca garażowych
  zajął się ustanowiony Syndyk.
  Wyznaczył on aukcję ograniczoną,
  której przedmiotem jest sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania (quoad
  usum) z miejsca garażowego z wpisem do jednej księgi wieczystej z
  mieszkaniem. Pytanie moje brzmi, czy możemy zakupić miejsce garażowe bez
  zwrotu dopłaty MdM?

 • Witam,
  W pierwszym kwartale 2014 roku wzięłam z Mężem kredyt MdM na samo mieszkanie z rynku pierwotnego. W międzyczasie deweloper, od które zakupiliśmy mieszkanie ogłosił upadłość i sprzedażą miejsca garażowych zajął się ustanowiony Syndyk.
  Wyznaczył on aukcję ograniczoną, której przedmiotem jest sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania (quoad usum) z miejsca garażowego z wpisem do jednej księgi wieczystej z mieszkaniem. Pytanie moje brzmi, czy możemy zakupić miejsce garażowe bez zwrotu dopłaty MdM?

 • To prawda, w takiej sytuacji rzeczywiście dużo lepiej jest skorzystać z programu jako singiel.

 • Witam. Jeżeli 4 dziecko urodziło się już po zawarciu umowy kredytowej – możecie Państwo liczyć na dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Okres 5 lat jest liczony od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego. Zapisy art. 14-go dot. konieczności zwrotu dofinansowania dotyczą również umów zawartych przed nowelizacją programu MDM.

 • arfer

  z tym, że za 1,5 m-ca może nie być z czego rezerwować środków

  lepiej kupić jako singiel i w razie potrzeby wesprzeć się drugą osobą jako kredytobiorcą, a gdyby bardzo chciał po ślubie uwspólnić mieszkanie

 • arfer

  kwestia odpowiedniego obmiaru i opisu przez rzeczoznawcę majątkowego – jeśli wyjdzie max. 100 m2 p.u. i bank to zaakceptuje, a jednocześnie średnia cena za te oficjalne max. 100 m2 p.u. nie przekroczy limitów – będzie ok

 • arfer

  jeśli nabycie i podpisanie umowy kredytowej było przed zawarciem związku małżeńskiego, sytuacja męża nie ma kompletnie nic do rzeczy, choćby i miał 50 innych mieszkań

 • arfer

  z tym dodatkiem, że składając między 3 a 5 wniosek w innym banku o 2 m-ce przedłużasz termin rezerwacji środków

 • arfer

  natomiast są deweloperzy, którzy kupują (w ramach zadatku) działkę wybraną przez Ciebie i realizują na nim inwestycję tak, by spinał się MDM

  to już wyższa szkoła jazdy, a i potrzebne jest doskonałe skoordynowanie transakcji i odpowiedni projekt, by podmiot, który buduje spełniał wszystkie kryteria ustawy

 • arfer

  daty aktu notarialnego przenoszącego własność
  przed IX 2015 zasady dot. najmu były identyczne

 • arfer

  nie, dostałeś max. dostępną dopłatę z MDM

 • Karol Połeć

  Witam,
  biorac kredyt w MdM mialem trojke maloletnich dzieci, dostalem doplate 30%,
  po otrzymaniu kredytu, doplaty i mieszkania urodzilo mi sie kolejne, czwarte dziecko.
  Czy przysluguje mi doplata dodatkowego 5% na urodzenie kolejnego dziecka ?

 • Karol Połeć

  Witam,
  biorac kredyt w MdM mialem trojke maloletnich dzieci, dostalem doplate 30%,
  po otrzymaniu kredytu, doplaty i mieszkania urodzilo mi sie kolejne, czwarte dziecko.
  Czy przysluguje mi doplata dodatkowego 5% na urodzenie kolejnego dziecka ?

 • Hania

  Witam! Od jakiego dnia dokładnie trzeba liczyć 5 lat, żeby móc wynająć mieszkanie jeśli się korzysta z MDM? I drugie pytanie, czy osoby, które brały udział w pierwszym „rzucie” MDM-u również płacą proporcjonalnie karę, jeśli wcześniej niż przed upływem 5 lat wynajmą mieszkanie? Z góry dziękuję za odp.

 • Witam. Taka usługa będzie traktowana jako budowa systemem gospodarczym – czyli ew. możliwy będzie jedynie zwrot części podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Suma środków własnych i kwoty przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jest to zależne od wybranego banku. W niektórych potwierdzenie odbywa się od razu, w innych trzeba poczekać na badanie wstępnej zdolności (ok 2-3 dni roboczych). W I części puli 2018 pozostało jeszcze około 108 mln PLN.

  Pierwszy krok, to wybór mieszkania i sprawdzenie zdolności kredytowej, potem umowa i złożenie wniosków w wybranym banku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magdalena

  u mnie było i jest tak
  1. Sprawdziłam swoją zdolność kredytową
  2. Podpisałam umowę rezerwacyjną z deweloperem
  3. Złożyłam wniosek w banku (odp. pozytywna )
  4. Podpisanie umowy przedwstępnej z deweloperem u notariusza
  5. Podpisanie umowy w banku
  Między 3 a 5 punktem masz 60 dni
  6. Ale to już później odbiór mieszkania i akt notariakny z umową ostateczną ( ja w styczniu mam wypłatę mdm i punkt 6 będzie wykonany w styczniu).
  Pozdrawiam

 • Anna Wrzosek

  Witam, czy możliwa jest w ramach mdm budowa przez dewelopera na wlasnej dzialce?

 • Maria

  Dzień dobry,
  jaka może być maksymalna wysokość włożonego wkładu własnego w programie MDM? Czy istnieje jakieś ograniczenie?
  Pozdrawiam

 • aligator ka

  Witam, jak w praktyce wygląda proces oczekiwania na potwierdzenie przyznania dopłaty (ile dni?). Czy są jeszcze dostępne środki w puli na 2018 rok? Nie złożyłam jeszcze wniosku o dofinansowanie. Mam upatrzone mieszkanie na rynku pierwotnym. Proszę w skrócie/ pkt opisać co powinnam zrobić na początku tzn. najpierw podpisać umowę deweloperską, a następnie złożyć wniosek o MDM i kredyt?

 • Witam. Mamy biura w całym kraju. Serdeczna prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i umówi się na spotkanie.

 • Witam. Jeżeli mąż nie był beneficjentem programu MDM, nie powinna zajść konieczność zwrotu dofinansowania, jeżeli nabył mieszkanie tylko na siebie przy ustanowionej rozdzielności majątkowej.

 • Natalia

  Witam. Gdzie można się osobiście spotkać z osobą, doradcą z którym można się dowiedzieć na własnym przykładzie o programie MDM?

 • Ania

  Witam, nabyłam mieszkanie w ramach MDM będąc jeszcze singlem, później
  wstąpiłam w związek małżeński i mieliśmy wspólność majątkową (mieszkanie
  nie zostało rozszerzone na małżonka) ale po jakimś czasie ustanowiliśmy
  rozdzielność majątkową, czy w przypadku gdyby mąż nabył inną
  nieruchomość ja będę zobowiązana do zwrotu dopłaty?

 • Wielkość powierzchni użytkowej wynika z planu lokalu. Wartość ta powinna być również umieszczona w KW nieruchomości. To, że pomieszczenie nie jest zamieszkane, nie zmienia jego kwalifikacji. piętra nie możemy uznać za strych tylko dlatego, że nikt tam nie mieszka.

 • To-Masz1980

  Dom który ma powiedzmy 200m gdzie jest 2 kondygnacje z czego dół tzw. suterena jest niezamieszkana , jest tam kotłownia i pomieszczenie gospodarcze a pierwsze piętro jest również niezamieszkiwane można uznać za strych? Spory dom w starym budownictwie ( kostka lata 80te) faktycznie jest zamieszkiwany parter który powiedzmy nie przekracza 100m można traktować jako powierzchnia użytkowa? Kto o tym decyduje? To wynika z dokumentacji domu? Stan faktyczny jest taki że dom jest tak naprawdę zamieszkiwany,urządzony na jednej kondygnacji więc jak to prawnie wygląda? Proszę o wyjasnienie. Dziekuję

 • Bardzo proszę, polecamy się.

 • Limit dotyczy powierzchni użytkowej. Dom może mieć większą powierzchnię, o ile nie jest ona powierzchnią użytkową. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • To-Masz1980

  Jeszcze jedna istotna sprawa, zakup domku z rynku wtórnego ograniczona jest metrażem do 100m2 więc jak mam okazyjny dom w dobrej cenie ale jego metraż to np.120-150m to wyklucza to dopłatę MDM? Proszę o informację. Dziękuje.

 • Monika Kamińska

  Dziękuję za informacje.

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Monika Kamińska

  Witam, w styczniu otrzymaliśmy dopłatę z budżetu MDM. Obecnie mamy jedno dziecko, ale w październiku pojawi się kolejne 😉 Czy po urodzeniu dziecka możemy wnioskować o podwyższenie dopłaty, czy to tylko działa w przypadku 3 i kolejnego dziecka? Dziękuję

 • Witam. W przypadku spadku – nie. Jeżeli będzie to darowizna – tak.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ala kot

  Witam, czy otrzymując mieszkanie w spadku lub w formie aktu darowizny w
  linii prostej, przed upływem 5 lat,kiedy otrzymano dofinansowanie, trzeba zwrócić część finansowego
  wsparcia z MDM?

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Witam, mam pytanie odnośnie budynku jednorodzinnego dwulokalowego. Łączna powierzchnia budynku to 182mkw, ale dom „bliźniak” zostanie podzielony na dwa odrębne mieszkania, osobne wejścia, różne numery działek. Powierzchnia jednego mieszkania to 91mkw. Czy wtedy 1/2 „bliźniaka” można włączyć do programu MDM, przyjmując, że to dom do 100mkw?

 • Witam. Nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Joanna

  Czy zakupione mieszkanie można wynajmowac?

 • Witam. Jeżeli będzie Pani właścicielką 100% lokalu mieszkalnego chociaż przez 5 minut, utraci Pani prawo do korzystania z programu MDM.

  Uwaga: Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Owszem, dofinansowanie można traktować jako wkład własny. Posiadana przez Pana nieruchomość może być zabezpieczeniem kredytu.

 • Inna

  Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Mam pytanie, za 2 miejsce mam kupić mieszkanie i następnie podarować mamę . Czy po tych transakcjach, w przyszłości mogą się starać o MDM czy nie ? Dziękuję.

 • To-Masz1980

  Dziekuje za odp. Czy dofinansowanie mdm mozna zaliczyc jako wklad wlasny? Ewentualnie czy mozemy wykorzystac do tego celu mieszkanie wlasnosciowe ktore jest mi darowane aktem notarialnym? Oczywiscie jak bylbym dodatkowym zabezpieczenien kredytu ktory zaciagnie moja partnerka ale czy wspomniane mieszkanie mozemy jakos wykorzystac?

 • Witam. Pana partnerka może wnioskować o udział w programie MDM jako samotna matka, a Pan ew. może wesprzeć jej zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Mają Państwo pełną dowolność. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Owszem.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. Z programu MDM może skorzystać jedynie jedno z Was, drugie jedynie ew. wspomoże zdolność beneficjenta i kredytobiorcy.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Musi po prostu Pani mieszkać w lokalu nabytym w ramach programu MDM.

 • Kasia

  Jezeli jestem wlascicielem 1/3 czesci domu w wyniku spadku moge starac sie o zwrot podatku przy budowie domu

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • To-Masz1980

  Mam 37 lat, moja partnerka 27 lat , ma syna z poprzedniego małżeństwa.Nie mamy ślubu. Czy możemy się ubiegać o dofinansowanie na zakupu domu?Czy powinna wnioskować samodzielnie o kredyt jako samotna matka czy możemy sie starać wspólnie? Planujemy ślub ale jak to wygląda na tą chwile? Wiem że program dobiega końca. Dom do 100m2 w cenie 150tyś. zł. Proszę o informację. Dziękuję

 • Angelika

  Witam, chcemy z narzeczonym kupić mieszkanie, właściciel zgodził się na wypłatę środków w 2018, ale bardzo potrzebuje zaliczkę. Za 1,4 mca mamy ślub – czy da się jakoś spisać umowę przedwstępną, aby po ślubie wziąć MDM i kupić mieszkanie na nas oboje? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Angelika

  Witam, planujemy z narzeczonym kupno mieszkania. Mamy już konkretne i jesteśmy umówieni z właścicielem na podpisanie umowy przedwstępnej. Ślub mamy za 1,5 miesiąca. Jak podpisać umowę przedwstępną, żeby mieszkanie i MDM brać na obojgu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Magda

  Dziękuję za odpowiedź.
  A jakie są te potrzeby mieszkaniowe?

 • Sylwia Kocur

  czy jeśli mamy 4 dzieci wiek nadal obowiązuje?

 • Zlecenie budowy na własnej działce będzie traktowane jako budowa systemem gospodarczym – czyli w takim przypadku można liczyć jedynie ew. na zwrot części podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Witam. W takim przypadku – niestety nie. Oddanie mieszkania do użytkowania powinno nastąpić przed końcem 2018-go roku.

 • Witam. Jutro podamy dokładną informację (aktualizacja będzie publikowana w każdy poniedziałek).

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Jacek Kowalski

  Ile procent środków na 2018r. już wykorzystano?

 • Jacek Kowalski

  Do tego czasu fundusze się wyczerpią.

 • Sylwia Kocur

  Witam.myślimy z narzeczonym o kupnie działki oraz postawieniu przez firmę domu szkieletowego pod klucz.mamy 4 dzieci i po 36 lat.nie posiadamy własnych mieszkań.czy jest szansa na dofinansowanie całej inwestycji?
  Ewentualnie czy działka może być wkładem własnym?

 • Piotr

  Witam. MDM działa do konca 2018. Ale do kiedy mieszkanie musi być wybudowane i odebrane? Jeśli złoże wniosek na początku roku 2018 i zawrę umowę deweloperską, ale budowa bloku mieszkalnego ma się skonczyc dopiero w połowie 2019 roku to czy można starać się o MDM?

 • Magda

  Witam.
  Chcemy z narzeczonym zakupić mieszkanie. Wiemy, że tylko jedno z nas może być właścicielem, lecz zastanawia nas fakt, czy można drugą osobę zameldować na tym mieszkaniu, czy tylko zameldowany będzie właściciel?

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Weronika

  Witam, myślę o mieszkaniu w którym właściciele chcieliby mieszkać jeszcze kilka miesięcy po uruchomieniu kredytu i dopłaty – czyli po zawarciu aktu notarialnego. Wiem, że nie można użyczać mieszkania żeby nie stracić dopłaty, dlatego moje pytanie – czy jeśli przekazanie własności odbyłoby się po ich wyprowadzce, to czy ja mogłabym się starać o dopłatę? Właściwie dopłata wpłynęłaby w styczniu kiedy oni dawno się już z tego mieszkania wyprowadzą.

  A jeśli tak to czy wypis z hipoteki może zostać zrealizowany bez przekazania własności?

 • Witam. Nie. Warunek nieposiadania lokalu mieszkalnego odnosi się także do przeszłości.

 • Prośba o doprecyzowanie pytania. Dofinansowanie jest przekazywane jako ostatnia część środków bezpośrednio na konto sprzedającego lokal.

 • Tak, bez problemu. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kinia

  Witam, od 4 lat posiadam mieszkanie , które otrzymałam w formie darowizny od rodziców . Czy jesli mieszkanie zostanie przekazane z powrotem rodzicom w formie prawnej będę mogła dostać dofinansowanie z programu MDM.?

 • Karolina Bzura

  Witam ile dni od decyzji pozytwnej mdm mamy na wykozystanie dofinansowania?

 • Asia

  Witam, czy jeżeli chcemy z narzeczonym zakupić mieszkanie przed ślubem możemy być współkredytobiorcami biorąc kredyt z mdm?

 • Generalnie – im bardziej stabilne dochody i porządne ich udokumentowanie – tym większa szansa na kredyt. Polecam ew. kontakt z naszymi doradcami: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Pomieszczenia gospodarcze nie powinny być wliczane do powierzchni użytkowej ww. domu. Jeżeli wartość 1m2 powierzchni użytkowej wymienionej nieruchomości nie przekracza limitu ceny w danej lokalizacji (można to sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/). Nieruchomość może być sfinansowana w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam, niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Inezz

  Mam pytanie. Czy,aby liczyć na jakąkolwiek pomoc w mdm należy mieć umowę o pracę? Czy jeśli ktoś ma inny rodzaj umowy ale potwierdzenie na to, ze praca jest stała to coś daje?

 • W pierwszym kwartale 2014roku wzięliśmy z mężem kredyt w MdM, mając 1 dziecko z 15%dopłata do kredytu. Wrunkiem otrzymania dodatkowych 5% dofinansowania było urodzenie w ciągu 5 lat dwójki dzieci. Czy po nowelizacji ustawy i zmianie warunków dofinansowania nadal dodatkowe 5% jest przyznawane po urodzeniu dwójki dzieci w przypadku posiadania jednego w momencie zaciągania kredytu?

 • Adrian Wojciechowski

  Mam takie pytanie jeżeli do domku przynależą pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 22.82 i domek ma 78.86 to razem daje 101.68 i czy to jest brane pod uwagę

 • Mariusz

  Czy po zakupie mieszkania w MDM mogę wynajmować jeden z pokoi? Jako właściciel mieszkam w mieszkaniu z obcą osobą, której wynajmuje pokój.

 • Środki MDM w 2017 powoli kończą się. Bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli jest to budynek mieszkalny – to niestety tak.

 • Witam. Polecam sprawdzenie, czy wymieniony lokal spełnia wymogi programu MDM. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie wkładu własnego: wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  pewnym problemem może być Państwa sytuacja finansowa. Ew. można będzie poprosić kogoś z rodziny o poręczenie kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Campelka

  To wszystko wiem, bo wyczytałam wcześniej. Mam jedynie wątpliwość do tego zapisu ” do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku
  małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu
  mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”. Czy w tym konkretnym przypadku obecny, ogólnie nienadający się do zamieszkania budynek, dyskwalifikuje możliwość otrzymania zwrotu VAT?

 • Agnieszka M

  Witam, Ostatnio w moim mieście firma deweloperska buduje domy, (stan deweloperski 270 000) w opisie domu istnieje notka iż można starać się o dofinansowanie z MDM i ile by one wyniosło?. Nie mamy z mężem żadnego wkładu własnego, mąż pracuje a ja jestem na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji możemy dostać dofinansowanie? Czy muszę zrezygnować z urlopu i wrócić na pełny etat do pracy?

 • Witam, nie, chodzi jedynie o kredyty hipoteczne z rządowym wsparciem (np. w ramach programu Rodzina na Swoim). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – mieszkanie kupuje jedynie Pani narzeczony (całe!), a Pani jedynie wspomaga zdolność.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. W takim przypadku możliwy byłby ew. zwrot podatku VAT. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym, kredyt nie jest potrzebny.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Witam,

  Czy zapis:
  „W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.”
  dotyczy również kredytu studenckiego?

 • Kasia

  Witam. Chcemy kupić mieszkanie na pół, nie jesteśmy w formalnym związku, ja niestety nie mogę skorzystać z dopłaty, ponieważ posiadam inną nieruchomość, czy mój partner może ubiegać się o mdm na połowę nieruchomości? Kasia

 • Campelka

  Witam,

  Mój narzeczony odziedziczył działkę z bardzo starym domem, który wpisany jest w rejestr zabytków. Jednak nie nadaje się do zamieszkania, bo jest to totalna rudera i grozi zawaleniem, a remont tego przewyższyłby koszt postawienia nowego budynku, więc planowane jest wyburzenie po otrzymaniu pozwolenia i budowa od zera. Czy w tej sytuacji mamy jakiekolwiek szanse w programie MDM? Czy posiadając opinię z urzędu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania moglibyśmy starać się o zwrot VAT za materiały przy budowie nowego domu?

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • anakin111

  dlaczego mój post został skasowany?

 • anakin111

  Mam pytanie – jeśli podpisałem kredyt z dofinansowaniem MDM, to w przypadku gdy chcę nadpłacić trochę kredyt w ciągu pierwszych 5 lat, muszę zwrócić również część środków z MDM?

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Witam. Limit ceny 1 m2 powierzchni użytkowej dla mieszkania w Gdańsku wynosi 4.278,60 PLN, na rynku pierwotnym 5.229,40 PLN. W celu sprawdzenia, czy mieszkanie kwalifikuje się do zakupu w ramach programu MDM polecam nasz kalkulator: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Tune

  Czy jeśli o dofinansowanie złoży wniosek osoba niepozostająca w związku małżeńskim i w tzw. międzyczasie zawrze związek małżeński – i umowę kredytową z dofinansowaniem będzie zawierać już będąc w związku z małżeńskim (umowa przedwstępna z deweloperem zawierana tylko z nią, umowa kredytowa z bankiem przez obydwie osoby (już pewnie po zawarciu związku małżeńskiego), przeniesienie własności nieruchomości również po zawarciu związku małżeńskiego) – może to być problemem?

  Skracając pytanie – czy zmiana stanu cywilnego pomiędzy złożeniem wniosku o MDM a zawarciem umowy i kredytowej i sprzedaży nieruchomości spowoduje jakieś negatywne skutki w zakresie przyznania dofinansowania w ramach MDM?

  Pozdrawiam.

 • Max

  Mam pytanie dotyczące maksymalnej ceny zakupu mieszkania w przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:
  Czy formuła „0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).” oznacza, że w Gdańsku, gdzie ten wskaźnik składa 4 754,00 zł/m2, można liczyć na program MDM tylko i wyłącznie, jeżeli cena tego mieszkania za m2 będzie nie więcej niż 0.9×4754 = 4278,6 zł ?
  Przecież prawie nie ma takich cen w Gdańsku ((.
  P.S. mam 4 dzieci, jeżeli ma to jakieś znaczenie.

 • Witam. W trakcie pozaharmonogramowej spłaty spłacają Państwo kapitał kredytu.

 • Goska

  Mam pytanie, bo nie mozna nadplacic wiecej kredytu niz wartosc dofinansowania, czy tą kwotę to liczy się kapitał plus odsetki czy tylko kapitał?

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić jedynie jedną nieruchomość mieszkalną. Polecam sprawdzenie, czy rzeczywiście ww. budynek gospodarczy ma taka funkcję. Ew. obecny właściciel może zmienić przeznaczenie tego budynku (lub go rozebrać) i wtedy można by zakupić nieruchomość w ramach programu MDM.

 • Witam. W ramach programu MDM można zakupić jedynie jedną nieruchomość mieszkalną. Polecam sprawdzenie, czy rzeczywiście ww. budynek gospodarczy ma taka funkcję. Ew. obecny właściciel może zmienić przeznaczenie tego budynku i wtedy można by zakupić nieruchomość w ramach programu MDM.

 • Viktor

  Chciałbym kupić dom który ‚na styk’ mieści się w limitach
  cenowych i powierzchni jednak na tej samej działce jest jeszcze drugi
  budynek który pełni funkcje magazynowania opału – jest on jednak w
  ewidencji budynków (wypis z kartoteki budynków) uwzględniony jako
  mieszkalny bo taka była kiedyś jego funkcja. Na tą chwile prędzej nadaje
  się do rozbiórki niż do mieszkania bo nie ma tam ani wody ani
  ogrzewania nie mówiąc o kuchni czy łazience. Czy na tego typu
  nieruchomość można dostać wsparcie MDM?

 • Wiktor

  Chciałbym kupić dom który ‚na styk’ mieści się w limitach
  cenowych i powierzchni jednak na tej samej działce jest jeszcze drugi
  budynek który pełni funkcje magazynowania opału – jest on jednak w
  ewidencji budynków (wypis z kartoteki budynków) uwzględniony jako
  mieszkalny bo taka była kiedyś jego funkcja. Na tą chwile prędzej nadaje
  się do rozbiórki niż do mieszkania bo nie ma tam ani wody ani
  ogrzewania nie mówiąc o kuchni czy łazience. Czy na tego typu
  nieruchomość można dostać wsparcie MDM?

 • Nie jest to konieczne, program MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • kst

  Czy kupując mieszkanie z dopłatą mdm muszę się w nim meldować?

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Niestety MdM odpada..

 • Niestety tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiadała już mieszkanie. O ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie może Pani skorzystać z programu MDM.

 • Dagmara

  Witam,

  w wieku 18 lat otrzymałam od dziadka spadek w postaci mieszkania, które zostało zaraz sprzedane. Obecnie nie posiadam żadnego mieszkania na własność. Czy stanowi to przeszkodę w skorzystaniu z MDM?
  Dziękuję za odpowiedź.

 • Łukasz Doradca z Poznania

  Niestety nie.

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Niestety nie (chyba, że wychowujecie Państwo min. troje dzieci) – gdyż żona posiada już mieszkanie, a na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu razem.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci,spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Dawid

  Dzień dobry, mamy czwórkę dzieci. Kiedyś korzystaliśmy z RNS, a teraz chcielibyśmy iść na domek, czy możemy skorzystać z MDM?

 • Lukasz

  Witam!
  Czy moge skorzystac z programu mdm, jesli moja zona posiada mieszkanie na siebie jednak przed slubem spisalismy intercyze i ja nie jestem jego wlascicielem?

 • Witam. Rozszerzenie własności będzie możliwe od razu po Państwa ślubie. Zameldowanie będzie możliwe od razu.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Niestety, nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM, nawet jeżeli urodzi się trzecie dziecko. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Monika M.

  Witam! Mój narzeczony kupuje mieszkanie. Stara się o dofinansowanie MDM na rok 2018. Ślub planujemy na rok 2019. Kiedy i czy jest taka możliwość żeby mógł mnie dopisać do mieszkania? Czy może mnie w takim wypadku zameldowac? Czy mogę stać się współwłaścicielem mieszkania?

 • Kasia

  Dzień dobry,

  Mam pytanie czy mogę skorzystać z mdm jeśli sprzedalibyśmy mieszkanie, które kupiliśmy z żoną z programem rodzina na swoim. Jednak będziemy mieli niebawem trzecie dziecko, czy to coś zmienia, bo rodziny z trójką dzieci podobno mogą mieć w historii nieruchomość???????? Pozdr

 • Dzięki, bardzo nam miło.

  Odnośnie Twojego pytania – to nie jest istotne. jeżeli wystąpił sam fakt przeniesienia własności, możesz spłacać kredyt chociażby w całości.

 • Witam. Mogą Państwo skorzystać z puli 2018 – o ile złożycie wniosek jeszcze w tym roku. Realnie oznacza to decyzję w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy – na tyle wystarczy środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam.
  Ad 1. Tak (o ile nabycie nastąpi po uzyskaniu własności mieszkania w ramach programu MDM).
  Ad 2. Okres 5-ciu lat jest liczony od momentu uzyskania własności lokalu w ramach programu MDM (podpisanie ostatecznego aktu notarialnego).

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – z programu MDM skorzysta jedynie Pani, a narzeczony wspomoże Pani zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Jacek

  Super portal! Dziękuję za informację 🙂 Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy w tym konkretnym przypadku w kwestii zwrotu dopłaty MdM istotne jest również kiedy nastąpiło przeniesienie własności? (przeniesienie było w 2016 więc już po nowelizacji ustawy). Jeszcze raz dziękuję I pozdrawiam

 • K K

  Witam, chciałem zapytać czy istnieje jeszcze możliwość skorzystania z dopłaty na rok 2017 w którymś z banków? Ewntualnie co w przypadku jak ktoś zrezygnuje z dopłaty z puli z roku 2017. czy jakoś te dopłaty może wykorzystac ktoś inny? Żona kończy w tym roku 35 lat więc nie załapiemy się na pulę z 2018

 • Mirek Bijoś

  Witam.
  Mam dodatkowe dwa pytania do powyższej kwestii:
  1. Czy powyższe ograniczenie w nabywaniu innych lokali mieszkalnych dotyczy także małżeństw które korzystają z MDMu mając trójkę dzieci?
  2. Od którego momentu liczy się okres 5 lat? Od momentu podpisania umowy kredytowej/aktu notarialnego/ostatniej transzy kredytu?
  Z góry dzięki za odpowiedz

 • Sylwia

  Chcemy z narzeczonym kupić mieszkanie i skorzystać z MDM. Narzeczony posiada już własne mieszkanie. Czy w związku z tym mieszkanie może być tylko na mnie abym mogła skorzystać z programu MDM? Jak to wygląda?

 • Karencja czyli zawieszenie rat kapitałowych nie zwalnia klienta z obsługi rat odsetkowych, czyli okres kredytowania pozostaje bez zmian

 • Bez problemu. Po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach programu MDM mogą Państwo spłacić kredyt bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania.

 • Magda

  A czy jest możliwość spłaty całości kredytu lub robieniu nadpłat po okresie 5 lat?

 • Jeżeli będzie to darowizna – to niestety tak, część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Odnośnie drugiego pytania. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Witam,
  proszę o informację czy jeśli wraz z mężem skorzystaliśmy z programu MDM w 2014 r. i w przeciągu 5 lat dostaniemy w formie darowizny mieszkanie- to czy będziemy musieli oddać dofinansowanie?
  Jeśli wzięliśmy kredyt dokładnie na 50 % wartości mieszkania na 15 lat- to czy w przypadku nadpłat (nie przekraczających kwoty dofinansowania, jednak zmniejszających nam okres kredytu) będziemy musieli zwrócić dofinansowanie?

 • Jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności lokalu – nie grozi Panu konieczność zwrotu dofinansowania z tytuły nadpłaty kredytu.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Dla umów zawartych po uprawomocnieniu się nowelizacji – jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Dawid

  Ja jako osoba samotna bez dzieci chciał bym kupić do w kwocie 160tyś muszę mieć wkład własny by dostać kredyt i pomoc z mdm. I czy zarabiasz najniższej krajowej jest w ogóle szansa na to?

 • Jacek

  Dzień dobry,
  wziąłem kredyt z dopłatą MdM z BGK w lutym 2015. Nowelizacja ustawy weszła w życie 1 września 2015. Cchciałbym zrobić nadpłatę kredytu w kwocie przewyższającej wartość uzyskanego dofinansowania MdM. Chciałem się upewnić że zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz” nie gorzi mi w takim przypadku utrata dofinansowania MdM lub też jakaś kara wynikająca z tytułu dużej nadpłaty kredytu, która weszła w życie wraz z nowelizacją ustawy o programie MdM z 01.09.2015?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Witam,
  Proszę o informację czy karencja kredytu wlicza się do okresu kredytowania. W drafcie umowy mam zapis „Okres kredytowania wynosi 180 miesięcy, w tym liczba miesięcy karencji: 4 licząc od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy” i obawiam się czy nie zostanie to zinterpretowane jako 176 miesięcy faktycznego kredytu.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Natalia Ziejewska

  Witam . Jak sie chce kupić dom i ma sie 2dzieci a dom kosztuje 175 tys czy trzeba włożyć wkład własny finansowy jak by sie chciało skorzystac z mdm ?

 • Owszem – bank może poprosić o takie pismo, co nie oznacza, że każda instytucja o coś takiego poprosi.

 • W Art. 6. ust 4 jest powiedziane, że kredyt powinien być udzielony na okres co najmniej 15 lat. Ustawa nigdzie jednak nie wspomina, że tego okresu nie można skrócić. Część banków oferuje taką możliwość.

 • Witam. Nie jest to prawda. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Nie musi Pan przepisywać swojej części ww. nieruchomości. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • k pog

  Czy przed dokonaniem nadpłaty kredytu w MDM bank może poprosić mnie o napisanie pisma, w którym się zrzekam wszelkich przyszłych roszeń do banku, gdyby się okazało, że muszę zwrócić środki z MDM?
  Nie mam czegoś takiego w swojej umowie kredytowej.

  Bank kredytujący zapoznał się z odpowiedzią, którą dostałam od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa :

  „Dokonywanie kwalifikacji prawnej konkretnego stanu faktycznego i decydowanie o możliwości dokonania częściowej spłaty kredytu objętego dofinansowaniem wkładu własnego nie należy do właściwości Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Należy to do banku kredytującego, tj. banku w którym złożony został wniosek o dofinansowanie wkładu własnego i został udzielony kredyt. Bank kredytujący jest odpowiedzialny za prawidłowość udzielenie dofinansowania oraz spełnienia wszystkich warunków określonych w ustawie. Ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić z bankiem kredytującym.”

 • k pog

  Odnośnie drugiego pytania. Czy Państwo widzą ten zapis gdzieś w ustawie? Pytam, bo muszę pokazać bankowi kredytującemu dowód, iż mogę tak zrobić.
  Dziękuję bardzo za wcześniejsze odpowiedzi.

 • Kamila

  Witam,
  czy prawdą jest, że jeżeli w ciągu roku od wybranego MDM pojawi się pierwsze dziecko to można wystąpić o zwiększenie dofinansowania do kredytu na mieszkanie ??

 • K K

  Witam, mam pytanie odn. zakwalifikowania się do programu MDM. Dostałem w spadku połowę mieszkania w małej miejscowości. Wogóle tam nie mieszkam tylko moja mama. Mieszkam obecnie w Warszawie z rodziną. Żona ma poniżej 35 lat. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwośc ubiegania się o dopłatę na zakup nowego mieszkania w Warszawie? Czy przepisanie mojej części nieruchomości coś zmienia w tym temacie?

 • Karol

  Witam, mam pytanie odn. zakwalifikowania się do programu MDM. Dostałem w spadku połowę mieszkania w małej miejscowości. Wogóle tam nie mieszkam tylko moja mama. Mieszkam obecnie w Warszawie z rodziną. Żona ma poniżej 35 lat. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwośc ubiegania się o dopłatę na zakup nowego mieszkania w Warszawie? Czy przepisanie mojej części nieruchomości coś zmienia w tym temacie?

 • Filip

  Dzień dobry.

  Posiadam działkę budowlaną, jestem singlem. Chce rozpocząć budowę domu. Gdzie muszę zgłosić chęć dołączenia się do programu? Zależy mi na tym, żeby odbyć rozmowę w 4 oczy, nie chce załatwiać tego telefonicznie.

 • Wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów powinny zostać złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Honorata Jankowska

  Witam, rozpoczęłam budowę domu razem z mężem w 2016r planujemy skończenie w 2018r jednak już zbieramy faktury do zwrotu z podatku. Moje pytanie jest następujące: kiedy ubiegać się o zwrot? w tym roku czy w następnym po skończeniu budowy?

 • Witam. Prawo własności mieszkania nabędą Państwo po podpisaniu aktu notarialnego. Od aktualnego właściciela zależy, czy będzie chciał podpisać akt przed, czy po otrzymaniu dofinansowania. Liczniki proponuję przepisać po otrzymaniu własności mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – pomniejszenie kwoty kredytu wynikające z faktu urodzenia trzeciego dziecka nie wpływa na konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Ujmę to tak – ustawa nie zabrania, aby partnerka z Panem zamieszkała.

 • Tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Gość

  Strasznie to wszystko niejasne….. Czyli mam rozumieć, że dopóki ja, jako beneficjent będę tam mieszkał wszystko jest w porządku? Wiadomo, ze nie po to biorę z partnerką ten kredyt, żeby ona nie miała gdzie mieszkać… Rozumiem, że jej zamieszkanie ze mną jest zgodne z ustawą?

 • kamila

  Witam,
  Chcemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym – właściciel zgodził zaczekać się z ostatnią transzy do 2018r.
  Umowę kredytowa chcemy podpisać w kwietniu.
  Kiedy nabędziemy prawo własności mieszkania. Czy po wypłacie ostatniej transzy, czy w momencie uruchomienia kredytu? I automatycznie kiedy w takiej sytuacji możemy przepisać „liczniki” na nas? Czy będzie to już możliwe w maju, czy dopiero w styczniu przyszłego roku?
  I jeszcze jedno ostanie – mamy dwójkę dzieci, czy gdyby w ciągu 5 lat urodziło nam się trzecie, to czy dodatkowa kwota doplaty wlicza się do początkowej i wkładu własnego i w sumie nie mogą przekroczyć 50% wartości mieszkania?
  Pozdrawiam
  Kamila

 • Andrew

  Czy z programu mogą skorzystać też osoby samotne (singiel) z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną, i która ukończyła 35 lat, ale do 36 trochę brakuje?

 • Michał

  Witam,

  Czy w przypadku posiadania 1/8 domu jednorodzinnego, odziedziczonego po śmierci matki, mogę ubiegać się o dofinansowanie w przypadku zakupu pierwszego mieszkania?

 • Owszem, w Państwa przypadku obowiązuje pkt. 1. Odnośnie drugiego pytania – owszem, jest to możliwe.

 • k pog

  Czyli dla ludzi, którzy podpisali umowę kredytową w czerwcu 2015 roku obowiązuje tylko pkt 1? Czyli mogę nadpłacić taką kwotę przed przeniesieniem własności by pozostała kwota kredytu stanowiła ” co najmniej 50% ceny nabycia” ?

  A jeśli chodzi o kwestię zmniejszenia okresu kredytowania? Po nadpłacie wynosił by on mniej niż 15 lat (kredyt w czerwcu 2015 roku był podpisany na 20 lat). Czy to jest dozwolone ?

 • Dodałem informację do wcześniejszego komentarza.

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą (dotyczy także umów zawartych przed nowelizacją Ustawy MDM)

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • BGK zarezerwował po 5% z każdej puli na wypłatę dofinansowania z tytuły urodzin trzeciego lub kolejnego dziecka. Proszę sienie obawiać, jeżeli dzieci się pojawią, z pewnością otrzymają Państwo dodatkowe wsparcie.

  Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. To zależy, czy ww. powierzchnia będzie powierzchnią użytkową (szczegóły można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf)

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Tak, Pańska partnerka zamieszkiwałaby na takich samych prawach, jak kuzynka.

 • Ustawa nie jest niestety w tym punkcie precyzyjna i często banki nadinterpretują ten zapis, żądając np. od beneficjentów zobowiązania, że nikt poza nimi nie będzie w danym lokalu zamieszkiwał. Również Ministerstwo nie wypowiada się na ten temat jednoznacznie.

 • ok 😉

 • kizys

  OK, poprzedni (napisany 2 godz wcześniej) się wyświetlił, więc ponawiam do niego pytanie 😉

 • kizys

  Widzę, że mój komentarz się nie zapisał…

  Pisałem w nim, że rok temu (2016) kupiłem mieszkanie z dopłatą 10% – jako singiel. Niedawno urodziło mi się dziecko. Planujemy z żoną jeszcze dwójkę. Zastanawiam się, czy w programie są zarezerwowane pieniądze na wypłatę dodatkowej dopłaty (5%) dla osób, które w ciągu 5 lat będą posiadały 3 dzieci. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • k pog

  Dzień dobry,

  Podpisałam umowę kredytową *”Mieszkanie dla Młodych) 19 czerwca 2015 roku (przed nowelizacją).
  Mieszkanie nie zostało jeszcze odebrane, nie była jeszcze zawarta umowa przeniesienia własności mieszkania.Od 1 marca zaczynam spłacać kredyt.

  Czy mogę nadpłacić kredyt, jeśli tak to w jakiej wysokości oraz czy można nadpłacić tak by zmniejszyć okres kredytowania (po nadpłacie wynosił by on mniej niż 15 lat).

  Jestem świadoma wytycznych w ustawie, ale nie do końca rozumiem co to dla mnie znaczy.

  Część dofinansowania wkładu własnego (w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60) podlega zwrotowi, w przypadku dokonania przez nabywcę w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania objętego wsparciem, przedterminowej spłaty całości kredytu albo spłaty – poza harmonogramem spłat wynikającym z zawartej umowy kredytu – części kredytu w kwocie przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego (art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy). Ograniczenia te dotyczą tych kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe po dniu 1 września 2015 r.

  Ponadto, zgodnie z art. 16 znowelizowanej ustawy, w przypadku dokonania przez nabywcę spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, objętego wsparciem, całości kredytu lub takiej jego wysokości, że nie zostanie zachowany warunek, zgodnie z którym kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom wypłaconego dofinansowania wkładu własnego. Ograniczenia te dotyczą wszystkich kredytobiorców, niezależnie od tego, kiedy zawarli umowy kredytowe.

  Dziękuję

 • Gość

  Witam,
  W roku 2016 kupiłem mieszkanie z dopłatą w MDM. Byłem wtedy przed ślubem, więc mieszkanie oficjalnie kupowałem jako singiel. Dopłatę otrzymałem w wysokości 10%. Jestem już po ślubie, mam też już 1 dziecko. Z żoną planujemy jeszcze dwójkę dzieci. Chcielibyśmy się starać wówczas o wypłacenie dodatkowych 5% dopłaty przy posiadaniu 3 dzieci. Czy w obliczu wyczerpujących się budżetów programu możemy liczyć na dodatkową dopłatę, jeżeli trzecie dziecko pojawi się w ciągu regulaminowych 5 lat? Jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy ten fakt należy zgłosić do banku, czy bezpośrednio do BGŻ? Rozumiem, że dodatkowa dopłata może (a może musi) pójść na spłatę kredytu (części kapitału).

 • Ania

  Dzień,dobry,
  wraz z mężem będziemy budować swój pierwszy dom o powierzchni 150m2 systemem gospodarczym.
  Czy w tym wypadku możemy starać się o zwrot VAT za materiały budowlane w Urzędzie Skarbowym?

 • Gość

  Nie wiem czy poprzedni mój komentarz się pojawi, czy nie, więc piszę jeszcze raz.
  Dzięki za odpowiedź, ale nadal pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie chcemy mieć ewentualnych nieprzyjemności z tytułu tego, że zamieszkałaby z nami moja kuzynka. Nie pobieralibyśmy od niej żadnych opłat, ani nic. Moje potrzeby mieszkaniowe byłyby zaspokojone. Kwestia jak rozpatruje to bank/BGK. Jeżeli kredyt jest na mnie i na partnerkę, ale defacto MDM tylko na mnie jako singla, to ona teoretycznie zamieszkiwałaby na takich samych warunkach jak kuzynka. Dobrze rozumiem?

 • Gość

  Dziękuję za odpowiedź, jednak nie bardzo rozumiem. Jeżeli mieszkanie spełnia moje potrzeby mieszkaniowe, a przez jakiś czas będzie razem z nami mieszkać moja kuzynka to czy to jest niezgodne z ustawą? Nie będziemy pobierać od niej żadnych pieniędzy z tego tytułu, ani podpisywać z nią żadnych umów. Po prostu chcieliśmy ją trochę wspomóc. Chciałbym wiedzieć, czy lepiej powiedzieć, że jest to niemożliwe. Odpowiedź Ministerstwa jest dla mnie enigmatyczna, bo co w takim razie znaczy użyczenie mieszkania? Skoro zameldowanie osób trzecich nie wiąże się z użyczeniem? Dodatkowo czemu złożenie oświadczenie, że w danym lokalu zamieszkujemy sami jest niezgodne z ustawą? Przepraszam, że tak wypytuję, ale chcemy uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności z tego tytułu.

 • Wymienione 10% nie jest odniesieniem do wartości mieszkania, ale mnożnikiem używanym we wzorze na wyliczenie dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Zakupiony lokal powinien przede wszystkim spełniać Pana potrzeby mieszkaniowe. Ustawa nie jest w tym punkcie zbyt precyzyjna, ale gdzieś leży granica osób, które mogą z Panem zamieszkiwać. BGK dostaje masę anonimowych donosów po których kredytobiorcy są zapraszani do banków, aby złożyć oświadczenie, że w danym lokalu zamieszkują sami (co również nie jest do końca zgodne z wymogami ustawy).

  Generalnie – Ministerstwo na podobne pytania odpowiada następująco: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Kromka

  Witam,
  razem z partnerką zakupiliśmy mieszkanie z dofinansowaniem MDM. Rozumiem, że to, że MDM jest wzięty na mnie, nie skutkuje tym, że tylko ja mogę tam mieszkać, ale partnerka również? A czy zamieszkanie z nami mojej kuzynki (studiuje w tym samym mieście i z uwagi na trudną sytuację chcemy jej pomóc) wiązałoby się z koniecznością oddania dofinansowania? Nie będziemy pobierali od niej żadnych opłat z tytułu zamieszkania z nami.

 • Gość

  Witam,
  razem z partnerką wzięliśmy kredyt z dopłatą MDM. Chciałem zapytać, czy zamieszkanie z nami mojej kuzynki (aktualnie studiuje w tym samym mieście i z uwagi na trudną sytuację rodzinną chcieliśmy jej pomóc) wiązałoby się z koniecznością oddania dofinansowania?

 • Witam, przypuszczalnie dla uproszczenia chcę kupić mieszkanie za 1000 zł, mój wkład własny wynosi 100 zł, jestem bezdzietnym singlem, więc przysługiwałoby mi 10% dofinansowania. Ale właśnie 10% ogólnej ceny mieszkania, czyli 100 zł, czy 10% wkładu własnego, czyli 10zł?

 • Nie. Zwrot dofinansowania mógłby nastąpić w przypadku zakupu innego lokalu mieszkalnego. Zakup działki nie będzie powodował konieczności zwrotu części dofinansowania.

 • Jacek Czapla

  Witam. Jestem uczestnikiem MDM od 2015 kupilem mieszkanie z narzeczona. Teraz chcial bym kupic niewielka dzialke, ktora byla by zapisana na zone, czy w takim przypadku bede zmuszony zwrocic dotacje MDM?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli Pani ponosi większość kosztów wychowywania córki – tak, mogą Państwo przystąpić do programu MDM jako małżeństwo wychowujące troje dzieci.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Renata

  Witam
  Chce wrócić do Polski. Czy program MDM obowiązuje mnie gdy posiadam 1/2 domu w Szwecji ???? Jestem samotnie wychowująca mama??

 • Monisia Marcelinka

  Witam, mam córkę z innego związku która cały czas mieszka z nami i dwoje dzieci z obecnym mężem, czy starając się o MDM będziemy liczeni jak małżeństwo z trójka dzieci?

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.
  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mateusz

  Witam, mam pytanie wraz z żoną chcemy zakupić mieszkanie, czy możemy skorzystać z programu MDM, gdy żona jest współwłaścicielem 1/2 domu rodzinnego a druga połowa jest jej mamy. Ja jako mąż nie posiadam mieszkania ani domu, oboje mamy poniżej 35 lat. Proszę o odpowiedź.

 • Przykro mi, że mogliśmy udzielić akurat takiej odpowiedzi.

 • Witam. Dom powinien byćw stanie umożliwiającym beneficjentowi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (a przynajmniej – po odbiorze technicznym).

 • Zapraszam do zadawania pytań na forum lub ew. zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Monika Pyrzak

  Dziękuję ślicznie za wyczerpujacá odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie, Monika

 • Ola

  Witam. Jeśli chciała bym skorzystać z mam na kupno domu? To czy moglabym zakupić dom w stanie surowy zamkniętym?

 • Sebastian

  Proszę o podanie adresu e-mail Ministerstwa na który najlepiej wysłać to zapytanie

 • Sebastian

  Czy mógłbym prosić o adres skrzynki na który mógłbym wysłać to zapytanie. Z góry bardzo dziękuję.

 • Jeżeli Pani narzeczony będzie właścicielem mieszkania przed Państwa ślubem, nie grozi Pani konieczność zwrotu dofinansowania. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Dodaliśmy informację do Pana komentarza poniżej.

 • Odpowiedź, którą cytowaliśmy powyżej, otrzymaliśmy z Ministerstwa na zadane pytanie o podobnej tematyce. Może Pan ew. poprosić bank, aby zadał to pytanie Ministerstwu lub samemu wysłać podobne zapytanie na skrzynkę Ministerstwa.

 • Witam. Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Witam. Zrzeczenie się własności domu nic nie da. Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, potencjalni beneficjenci MDMu nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W tym przypadku mąż posiada lokal mieszkalny, co uniemożliwia Państwu udział w programie MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie

 • Witam. Zrzeczenie się własności domu nic nie da. Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, potencjalni beneficjenci MDMu nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W tym przypadku mąż posiada lokal mieszkalny, co uniemożliwia Państwu udział w programie MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Sprawdziliśmy temat. Niestety dodatkowe dofinansowania nie należy się w takim wypadku.

  W ustawie jest wskazane:

  Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

  W tym wypadku „zdarzenie” to miało miejsce wcześniej.

 • gość

  Bardzo proszę o odpowiedź

 • Sprawdziliśmy temat. Niestety dodatkowe dofinansowania nie należy się w takim wypadku.

  W ustawie jest wskazane:

  Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

  W tym wypadku „zdarzenie” to miało miejsce wcześniej.

 • Sprawdziliśmy temat. Niestety dodatkowe dofinansowania nie należy się w takim wypadku.

  W ustawie jest wskazane:

  Art. 8. 1. Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, o którym mowa w art. 3, może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;

  W tym wypadku „zdarzenie” to miało miejsce wcześniej.

 • Ł

  Witam.
  Zakupiłem mieszkanie wraz z moją narzeczoną w 2014 r.
  Jesteśmy współkredytobiorcami oraz współwłaścicielami w 1/2 części każda
  ze stron. Czy teraz po zawarciu związku małżeńskiego możemy skorzystać z programu mdm? Czy
  jednak dotyczy nas ten zapis??: ” Wyjątek dotyczy małżeństw – w
  przypadku gdy nabywcą lokalu jest
  małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga
  małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy
  mieszkanie na spółkę z żoną).”

  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Ewelina

  witam,
  otrzymałam kredyt oraz dopłatę MDM. spełnione były warunki, że na dzień kupna mieszkania skorzystania z MDM nie posiadam żadnej nieruchomości. Co jeśli w ciągu tych 5 lat wyjdę za mąż i mąż ma w planach kupić działkę i stawiać dom czyli jakby stanę się współwłaścicielem domu…rozumiem że warunki dotyczące iz nie mogę posiadać żadnej nie ruchomości były do czasu otrzymania MDM …nikt nie może mi w tej sprawie pomóc nawet bank w którym otrzymałam kredyt poinformowała mniebym wybrała się do radcy prawnego….przecież nigdy niewiadomo co w kolejnych latach może mi się przytrafić np. darowizna domu od rodziców czy cokolwiek innego…to teraz to że dostałam mdm nie mogę związać się z inną nieruchomością?no chybato jest bez sensu. bardzo proszę o pomoc i wyjasnienie co jeśli zmieni mi się stan cywilny w przyszłości a mąż posiadac będzie nieruchomość albo będzie kupował co wiązać się bedzie z tym ze stane się współwłascicielką. bo chyba nie do pomyślenia jest fakt że mam podpisywać rozdzielność majątkową….cały czas jak sie zapoznawałam z warunkami mdmd była ze na tą chwilę nie mogę posiadac nieruchomosci…przy otrzymaniu kredytu bank oznajmił mi ze prawdopodobnie te zobowiązanie jest na kolejne 5 lat.proszę o wyjasnienie

 • Sebastian

  Proszę o informację na ile jest to wiarygodne, ponieważ osoba zajmująca się kredytami w banku PKO twierdzi, że zmiana powierzchni użytkowej domu w okresie 5 lat od uzyskania dopłaty jest niedopuszczalna. Pozdrawiam

 • Sebastian

  Proszę o informację jak bardzo jest wiarygodna informacja jaką od Państwa uzyskałem, ponieważ bank PKO BP w którym brałem kredyt twierdzi, że w ciągu 5 lat od uzyskania dopłaty nie mogę zmieniać powierzchni użytkowej domu. Pozdrawiam

 • ada

  Witam.
  Mamy z mężem kredyt z dofinansowaniem rns i chciałam zapytać czy jest szansa dostać dofinansowanie mdm na większe mieszkanie (to obecne chcemy sprzedać).
  Mamy trójkę dzieci.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 • Monika

  Witam, mam pytanie odnośnie posiadania domu a możliwości udziału w projekcie. Gdy mąż miał 18 lat, dziadkowie zapisali mu dom, w którym nadal mieszkają. Obecnie mąż ma 29 lat i jeszcze przez długie lata brak możliwości zamieszkania w tym budynku. Czy gdyby się zrzekł (bądź „oddał” dziadkom) prawa do budynku, mielibyśmy szanse wziąć udział w projekcie MDM i starać się o dofinansowanie? Szukałam podobnego wątku jednak nie znalazłam, więc pytam. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Monika

  Witam, mam pytanie odnośnie posiadania domu a możliwości udziału w projekcie. Gdy mąż miał 18 lat, dziadkowie zapisali mu dom, w którym nadal mieszkają. Obecnie mąż ma 29 lat i jeszcze przez długie lata brak możliwości zamieszkania w tym budynku. Czy gdyby się zrzekł (bądź „oddał” dziadkom) prawa do budynku, mielibyśmy szanse wziąć udział w projekcie MDM i starać się o dofinansowanie? Szukałam podobnego wątku jednak nie znalazłam, więc pytam. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Monika Pyrzak

  Witam, mam pytanie odnośnie posiadania domu a możliwości udziału w projekcie. Gdy mąż miał 18 lat, dziadkowie zapisali mu dom, w którym nadal mieszkają. Obecnie mąż ma 29 lat i jeszcze przez długie lata brak możliwości zamieszkania w tym budynku. Czy gdyby się zrzekł (bądź „oddał” dziadkom) prawa do budynku, mielibyśmy szanse wziąć udział w projekcie MDM i starać się o dofinansowanie? Szukałam podobnego wątku jednak nie znalazłam, więc pytam. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam. Wg Ustawy – uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Sprawdzę temat i dam jutro znać.

 • O ile nam wiadomo – nie ma to znaczenia. Potwierdzę tą informację jutro i dam znać.

 • Witam. Niestety, ustawa wymaga, aby w ciągu 6-ciu miesięcy od uzyskania własności mieszkania w ramach MDM rozwiązać umowę najmu ww. mieszkania. Na podstawie art. 6 małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • Żaden problem, polecamy się.

 • Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte po podpisaniu umowy kredytowej – nie będzie żadnego problemu.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • gość

  Witam, czy jesli trzecie dziecko urodziło sie nam przed podpisaniem aktu własności to dodatkowe dofinansowanie 5% nam sie należy?

 • Jeżeli spełnia Pani warunki programu – można, ale z pewnym zastrzeżeniem. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  Wynajem mieszkania nabytego w ramach programu MDM skończy się zwrotem przyznanego dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Tak, ale z jednym zastrzeżeniem. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • gość

  Chciałabym jeszcze potwierdzić, jeśli trzecie dziecko urodziło się przed podpisaniem aktu własności to dodatkowe dofinansowanie nam sie należy? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?

 • Zainteresowany

  Witam, posiadam mieszkanie z zasobów TBS (umowa najmu) Wraz z żoną posiadamy troję dzieci. Czy istnieje taka możliwość, że po zakupie mieszkania z dopłatą mdm, Ja zrzekam się praw do lokalu z TBS i sam melduję się w nowym mieszkaniu, a żona zostaje w starym mieszkaniu? Ewentualnie w ciągu 6 miesięcy od kupna nowego mieszkania mógłbym przepisać ten kredyt tylko na siebie.

 • Klaudia

  Witam, czy osoby mieszkające za granicą mogą ubiegać się o dofinansowanie MDM?

 • Klaudia

  Dzień dobry, ja i mój narzeczony mieszkamy za granicą, czy możemy się starac o kredyt MDM? I czy jest później możliwość wynajęcia takiego mieszkania?

 • ZdzichuRolnik

  Bardzo dziekuje za odpowiedź. Oczywiscie mieszkanie bedzie zaspokajalo przedewszystkim moje potrzeby. Bardzo dziekuje za odpowiedź

 • jeewka88

  Witam, zostal mi przyznany kredyt MDM na 2018 gdzie dofinansowanie wyplacone bedzie w styczniu 2018 i wtedy tez stane sie wlascicielem mieszkania. Dofinansowanie dostalam jako singielka. Czy jezeli chcialabym w tym roku wyjsc za maz z narzeczonym, ktory ma wlasne mieszkanie, ale bedziemy miec rozdzielnosc majatkowa, to czy doplata MDM bedzie normalnie wyplacona? Nie bedzie koniecznosci zwrotu doplaty?

 • Andrzej

  Witam, nie posiadam żadnego lokalu mieszkalnego, ale posiadam lokal uzytkowy. Czy moge skorzystać z programu MDM?

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pan ww. warunki – może Pan skorzystać z MDMu, jest jedno zastrzeżenie.

  Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Tak, bez problemu. Odradzam jedynie oddanie domu do użytkowania przed upływem ww. okresu, gdyż wtedy część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

 • ZdzichuRolnik

  Witam, czy jak kupilem mieszkanie sam w programie mdm to czy moze w nim zamieszkac moja narzeczona ? Czy taka osobe mozna dodac w spoldzielni mieszkaniowej? Skoro osoba nie wynajmuje tylko mieszka.

 • filip

  mam 25 lat, pracuje za granicą, mieszkam w Polsce, singiel, czy mam szanse na MDM ?

 • Agata Moder

  Witam. Kupiliśmy mieszkanie z dopłatą mdm. Czy w trakcie tych 5 lat ochronnych możemy kupić działkę i rozpocząć budowę domu a także ubiegać się o kredyt hipoteczny na budowę domu?

 • Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM dotyczy jedynie zakupu lokalu mieszkalnego spełniającego określone w Ustawie warunki.

 • Agnieszka Warelis

  Dziękuję za odpowiedz.
  Dom stoi od 5lat chcieliśmy go tylko wykończyć. Warunek do 100m spełniony,wiekowy też, dziecko jedno, pytanie czy możemy ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem na dokończenie budowy?

 • Witam. Jeżeli narzeczony posiada f-ry za materiały budowlane – mógłby ew. uzyskać zwrot części podatku VAT.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

 • Agnieszka Warelis

  Witam
  Czy istnieje możliwość dofinansowania do już stojącego domu jednorodzinnego oczywiście do wymaganych 100 m2. Chodzi mi o to, czy mogłabym albo moglibyśmy starać się o dofinansowanie na dokończenie domu, który postawił już partner. Właściwie nie wiem też, czy większe szanse mamy jako małżeństwo czy jako narzeczeństwo. Wychowuje jedno dziecko, jestem poniżej 35 r.ż., partner powyżej, w swoim posiadaniu mam tylko inną działkę, czy ona jest traktowana jako nieruchomość i ogranicza możliwość dopłaty?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli nie są Państwo właścicielami lokalu – możecie skorzystać z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daria

  obecnie mieszkamy w lokatorskim mieszkaniu należącym do spółdzielni i chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania aby zakupić własne mieszkanie, tylko nie wiem czy możemy jeżeli posiadamy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  .

 • Dofinansowanie na zakup wymienionego mieszkania? Tak – o ile spełniają Państwo warunki programu.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Daria

  Witam, mam pytanie czy jeżeli mieszkamy z mężem w spółdzielczym lokatorskim mieszkaniu to możemy ubiegać się o dofinansowanie? Na razie Mamy jedno dziecko ale na lipca spodziewamy się drugiego.

 • Witam. Niestety nie. aby uzyskać dopłatę MDM, konieczne jest zaciągnięcie kredytu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • irema

  mam pytanie czy jezeli ja chce kupic nieszkanie badz maly dom za gotowke moge liczyc na de dofinansowanie? mam 2 dzieci ale umowe o prace mam za granica.

 • Witam. Nie, może je Pani nabyć w ramach programu MDM. Po prostu notariusz podczas podpisywania aktu notarialnego złoży wniosek o założenie KW.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • KasiaR

  Witam, planuje zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, mieszkanie ok 53 m2. Jednak mieszkanie nie posiada założonej księgi wieczystej, czy będzie to dyskwalifikować mnie z możiwości skorzystania z kredytu z dopłatą z MDM?

 • Witam. Niestety – jedyne odstępstwo dotyczy faktu wychowywania min. trójki dzieci (ew. w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego z małżonków).

 • Tak. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Agnieszka

  Witam,
  Czy są możliwe odstępstwa od kryterium wieku? Mam 42 lata, samotnie wychowuję 2 synów, nie posiadałam ani nie posiadam innego mieszkania (aktu własności jakiegokolwiek lokalu). W moim przypadku byłoby to pierwsze mieszkanie.

 • gość

  Dziękuję za odpowiedź, rozumiem, że jeśli na dniach deweloper otrzyma pozwolenie na użytkowanie i zostaną podpisane akty własności, czyli zmieścimy sie w tych 6 miesiacach to dodatkowe 5% bedzie sie nam należało?

 • Niestety tak. Ustawa w tym punkcie jest niestety fatalnie sformułowana. Uprawnienie wprawdzie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM, ale urodziny dziecka trzeba zgłosić w terminie 6 miesięcy.

 • gość

  Witam, razem z mężem posiadając jedno dziecko skorzystaliśmy z zakupu mieszkania na rynku pierwotnym z programem mdm, otrzymaliśmy 15% dofinansowania, w trakcie urodziłam bliźniaki wiec przysluguje nam obecnie dodatkowe 5%, aby złożyć wniosek o te dofinansowanie bank twierdzi ze musimy miec podpisany akt własności, co jest obecnie niemożliwe gdyz deweloper czeka na zgode na oddanie budynku do użytku, z info wynika ze aby otrzymac dodatkowe 5% nalezy fakt posiadania trzeciego badz kolejnego dziecka zglosic w ciagu 6 miesiecy, w naszym przypadku te 6 miesiący mija w polowie lutego, deweloper do tego czasu nie wyrobi sie z przepisaniem aktow wlasnosci, co mamy zrobic? Czy bank ma racje?

 • anna

  witam, razem z mężem posiadając jedno dziecko wzięliśmy kredyt z mdm otrzymując 15% dofinansowania na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, w międzyczasie urodziłam bliźniaki, więc przysługuje nam dodatkowe 5% dofinansowania, którego według banku nie możemy otrzymać, gdyż nie zostały sporządzone akty własności (deweloper nie otrzymał jeszcze pozwolenia na użytkowanie) a bank twierdzi że bez aktu własności nie możemy wystąpić o ww dofinansowanie, o ile dobrze zrozumiałam fakt posiadania trzeciego bądź kolejnego dziecka należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od daty jego urodzenia, w naszym przypadku te 6 mcy mija w połowie lutego, do tego czasu aktu własności na pewno nie otrzymamy, co mamy zrobić w tej sytuacji? Czy bank ma rację?

 • Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Sebastian

  Dzień dobry. Czy po otrzymaniu dopłaty z mdm, mogę zaadoptować strych, zwiększając tym samym powierzchnię użytkową domu?

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Ava Nova

  witam, mam 33 lata i 8 latniego synka, sama go wychowuje, jaki metraz programu MDM maxymalnie przysluguje w moim przypadku? Dziekuje!

 • Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Tomek

  Czy mamy możliwość skorzystania z programu MDM, jeśli korzystaliśmy w przeszłości z programu Rodzina Na Swoim?

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Alicja

  Dzień dobry, proszę o poradę. Mam 25 lat i chciałabym starać się o MDM. Niestety moja zdolność kredytowa nie wystarcza na pokrycie kosztów nieruchomości, którą chciałabym kupić. Czy jest szansa aby otrzymać dla siebie dofinansowanie w ramach MDM jeśli kredyt hipoteczny wezmę na dwa gospodarstwa domowe z czego osoba z drugiego ma ukończone 35 lat i nie jest osobą spokrewnioną?

 • Witam. Nie przepadnie. Środki zostaną wypłacone na konto sprzedającego po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Adam

  Dzień dobry. Dostałem potwierdzenie rezerwacji środków z mdm od BGK. W potwierdzeniu przewidywan termin wypłaty środków to 07.02.2017r. natomiast dzisiaj jest 27.01.2017r. a ja nadal czekam na decyzję z banku o przyznaniu kredytu .Chciałem zapytać czy przepadnie dopłata mdm jeżeli do 07.02.2017r. nadal nie będę miał decyzji z banku

 • To już zależy od wybranego banku. Na ogół banki proszą o dostarczenie aktu urodzenia.

 • Anastazja

  Czy starajac sie o dofinansowanie do zakupu domu jako samotna matka wraz z dzieckiem musze dolaczyc akt urodzenia dziecka czy wystarczy pit?

 • Kwoty limitów są różne (w zależności od regionu Polski). Tutaj może Pani znaleźć aktualne stawki: http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-mdm-w-i-kwartale-2017-r/

  O tym, czy nieruchomość spełnia wymogi programu zadecyduje analityk podczas badania zdolności.

  Remont nie zapewni Państwu niestety zwrotu podatku VAT, takowy jest możliwy jedynie w przypadku budowy systemem gospodarczym.

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • malgorzata

  Dziekuje za odpowiedz. Ale prosze jeszcze o informacje dot. w jakiej wysokosci jest cenowy limit? I czy to ze dom spelnia warunki mieszkaniowe jest oceniane przez.osoby trzecie? Tzn mamy przedstawiac w banku czy innej instytucji jakies zdjecia, plany itp. Czy tylko.w.naszej ocenie.ma.takowe spelniac? A jesli zdecydujemy sie na remont to czy mozemy sie starac o zwrot podatku za mat. budowlane. Jesli tak to jak to mialo by wygladac?

 • Piotrp

  Witam
  Mam pytanie czy jest możliwość postawienia budynku który będzie miał powierzchnię nieużytkowa ponad 150m2 a użytkowej 99m2 czy w dalszym ciągu będę mógł liczyć na możliwość odliczenia vatu budując systemem gospodarczym?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia 2018-12-31

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Paweł

  Witam. Jestem singlem zamierzam wybudować dom z własnych środków finansowych. Domek mały do 100m2. Czy do programu musze przystąpić przed jakimikolwiek zakupami mat. budowlanymi czy dopiero jak juz bede miał pierwsze faktury i będzie rozliczenie podatku za rok 2017?

 • Karola

  Witam, w chwili obecnej pracuje w Anglii i wraz z mężem chcielibyśmy kupić mieszkanie w Polsce aby wrócić. Czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie osobom które pracują za granicą i chcą kupić mieszkanie w kraju ? Pozdrawiam

 • Witam. Nie będzie Pani musiała zwracać dopłaty. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Dodaliśmy informacje do Pana komentarza powyżej.

 • Witam. To zależy od porozumienia pomiędzy stronami oraz decyzji banku.

  Odpowiedź Ministerstwa na to pytanie: „Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.”

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „mieszkanie dla młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Weraa

  Witam,

  chciałabym zapytać, czy mój narzeczony może zameldować się na pobyt stały w mieszkaniu, które będzie moją własnością, ponieważ kupuje je jako singiel? nie chcę zameldować się w rzeczonym mieszkaniu, ponieważ musiałabym wymienić dokumenty, a we wrześniu tego roku czeka nas ślub, wówczas będę zobligowania do wymiany dow. os. i prawa jazdy. Ponadto mam podpisaną umowę kredytową i 26.01.2017 podpisuję akt notarialny z właścicielem mieszkania, który jednak prosi o możliwość pozostania w mieszkaniu przez miesiąc lub dwa, ponieważ nie będzie miał gdzie się wcześniej przenieść, czy może przebywać tak długo w mieszkaniu? w umowie przedwstępnej podaliśmy termin 14 dni na przeprowadzkę sprzedającego od daty podpisania aktu notarialnego. Dodam, że dopłata MDM nie została jeszcze wypłacona..

 • Krzysztof

  Witam,

  kiedy musi nastąpić wydanie lokalu w posiadanie nowego właściciela ? Kupujący upiera się, że wydanie lokalu musi nastąpić w dniu podpisania aktu przeniesienia własności. Ja chciałbym, żeby nastąpiło po przelaniu pierwszej transzy kredytu.

 • Krzysztof

  Witam,
  kiedy musi nastąpić wydanie lokalu w posiadanie nowego właściciela ? Kupujący upiera się, że wydanie lokalu musi nastąpić w dniu podpisania aktu przeniesienia własności. Ja chciałbym, żeby nastąpiło po przelaniu pierwszej transzy kredytu.