Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” uwzględniające nowelizację

Mieszkanie dla Modych - warunki

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;

2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;

2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

2) umowy deweloperskiej;

3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:

1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:

0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;

2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;

3) 20% przy dwójce dzieci;

4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;

2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

sprawdz_doplate150

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

 • Jeżeli piwnica ma osobą KW, bank może nie potraktować jej jako pomieszczenia przynależnego, ale jako osobny lokal.

 • Basia

  Mając jedno dziecko możemy wziąć mieszkanie 69 m2 ?

 • Bartek

  A jak Piwnica jest w podziemiach gdzie sa garaże podziemne i będzie osobna księga . czy to jakiś problem ?

 • Bartek

  Witam serdecznie dowiedział się że piwnica będzie w podziemiach gdzie jest garaż podziemny dlatego do piwnicy będzie osobna księga wieczysta czy to stanowi jakiś problem ?

 • Bartek

  A jak Piewnica jest w podziemiach z garażem podziemnym i będzie osobna księga . czy to jakiś problem ?

 • Witam. Pomieszczenia przynależne jak najbardziej można sfinansować przy zakupie lokalu w programie MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Witam. Jeżeli w przeszłości był Pan właścicielem 100% własności mieszkania i nie wychowuje Pan min. trójki dzieci, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Bartek

  Witam serdecznie chcemy kupiś mieszkanie deweloperskie 62,9 m2 za kwotę 250 000 zł oddanie w 2018 roku i w umowie jest zapis że do mieszkania przynależna jest piwnica o powieszchni około 6,5 m2 czy jest to jakiś problem w uzyskaniu kredytu pod MDM ?

 • Michał

  Witam,
  Zakupiłem mieszkanie w programie MDM w 2014 roku, w tym roku wziąłem ślub, chciałbym włączyć mieszkanie do majątku wspólnego poprzez umowę małżeńską majątkową rozszerzającą. Czy program dopuszcza takie działanie?

 • BartBart

  Witam
  Chciałbym skorzystać z dopłaty mdm a nie jestem pewny czy mam taką możliwość. Posiadałem na własność mieszkanie a obecnie jest to współwłasność z bratem.
  Czy w taka sytuacja wyklucza mnie z programu?
  I co w sytuacji gdy docelowo spłace brata z jego części i mieszkanie prawnie bedzie moje?

  Pozdrawiam

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Darek

  Witam
  Obecnie przebywam z narzeczona i 2 dzieci w uk panujemy wrócić do Polski , narzeczona z dziećmi wraca w lipcu ja jeszcze zostanę. Jesteśmy w trakcie kupna działki budowlanej na której chcemy wybudować nasz wymarzony domek 70m2. Pytanie brzmi następująco : istnieje jaka kolwiek możliwość skorzystania z MDM w naszym przypadku ,co powinnismy zrobić aby moc skorzystać z MDM.

 • Wg informacji, jakie uzyskaliśmy, taka konstrukcja jest możliwa. Brak mieszkania w Pana przypadku nie ma rzeczywiście znaczenia. Nie może Pan również nabyć innego mieszkania po uzyskaniu własności mieszkania nabytego w ramach MDM.

 • Witam. Nie muszą się Państwo pozbywać żadnego z posiadanych mieszkań, aby nabyć lokal w ramach programu MDM.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Taka możliwość jak najbardziej istnieje i co ważne, może Pani z niej skorzystać nawet w tym roku – tzn. przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Rafał

  Witam, mam podobną sytuację. Chciałbym upewnić się, że dobrze zrozumiałe, Chce sprzedać obecne mieszkanie i kupić 2 oddzielne. Oddanie tych dwóch mieszkań będzie w 2018 roku i wtedy podpisywane akty. Po sprzedaży obecnego mieszkania składam dokumenty o kredyt w banku (I kw 2017) wraz z informacją o nie posiadaniu mieszkania (to przy trójce dzieci i tak nie ma znaczenia). Jeśli dobrze rozumiem to o ile to mieszkanie bez MDM nabędę wcześniej (liczy się data aktu notarialnego? dajmy na to II kw 2018) to nie muszę nikogo o tym fakcie zawiadamiać (bo mam trójkę dzieci) a kolejne mogę nabyć z dopłatą (dajmy na to 1 dzień po tym pierwszym III kw 2018). Jedynie sytuacja odwrotna gdzie najpierw nabywam mieszkanie w MDM a potem bez MDM skutkowałaby nakazem zwrotu dotacji. Zgadza się?

 • Mateusz Mączka

  Witam, Żona jest właścicielką mieszkania (własność przedmałżeńska), a razem (po ślubie) jesteśmy w posiadaniu drugiego mieszkania (w kredycie). Mamy jednak 3-kę dzieci. Czy po ostatnich zmianach możemy kupić kolejne mieszkanie w ramach MdM? Czy, aby skorzystać z programu musielibyśmy się pozbyć jednego z mieszkań?

 • Aśka

  Dzien dobry,
  proszę o informację nt. możliwości otrzymania dopłaty MdM w sytuacji, gdy odbior mieszkania zaplanowany jest na 2018. Jestem z rocznika ’82 i nie posiadam dzieci.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli było to 100% własności – to niestety tak. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • LIDIA

  Witam. Jestem z mężem małżeństwem od 4 lat. Maz otrzymał przed ślubem w spadku mieszkanie które sprzedał parę lat wstecz. Ja nigdy nie byłam wlascicielem żadnej nieruchomości. Czy fakt posiadania w przeszłości mieszkania przez męża wyklucza nas z Programu?

 • Witam. Może, ale z jednym zastrzeżeniem. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Mario

  Witam czy malzenstwo majace jedno dziecko mieszkajace poza granicami (UK) od 7 lat moze starac sie o mdm.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełniają Państwo ww. warunki – serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Odnośnie wkładu własnego: wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • agata

  Witam mam pytanie jestem meżatką mamy syna i drugie dziecko w drodze czy możemy sie starac o mdm? I musimy miec swoj wkadł wlasny do niego jaki?

 • Konsultowałem sprawę z zaprzyjaźnionym doradcą. Wg niego, może Pan tak zrobić.

  Art. 16 co prawda dotyczy wszystkich nabywców niezależnie od ilości dzieci ale odnosi się do art. 10 ust. 5 który nakazuje poinformowania banku jeśli nabywca został właścicielem innej nieruchomości po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – czyli niespełnienia warunku, o którym mowa w art., 4 ust. 1. Jednak w Art. 4 ust. 4 jest informacja, że art. 4 ust. 1 nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci. Czyli w tym wypadku nabywca musiałby poinformować bank, że nie spełnia warunku, który go nie dotyczy. W związku z tym może nabyć inną nieruchomość do momentu podpisania aktu nabycia nieruchomości w MdM.

  Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.

  Art. 10 ust. 5. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania instytucji kredytującej o wystąpieniu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego zdarzenia skutkującego niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.

  4. Warunków, o których mowa w ust. 1 (w art. 4 ust. 1), nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 ust. 1a.

 • Konsultowałem sprawę z zaprzyjaźnionym doradcą. Wg niego, może Pan tak zrobić.

  Art. 16 co prawda dotyczy wszystkich nabywców niezależnie od ilości dzieci ale odnosi się do art. 10 ust. 5 który nakazuje poinformowania banku jeśli nabywca został właścicielem innej nieruchomości po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – czyli niespełnienia warunku, o którym mowa w art., 4 ust. 1. Jednak w Art. 4 ust. 4 jest informacja, że art. 4 ust. 1 nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci. Czyli w tym wypadku nabywca musiałby poinformować bank, że nie spełnia warunku, który go nie dotyczy. W związku z tym może nabyć inną nieruchomość do momentu podpisania aktu nabycia nieruchomości w MdM.

  Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.

  Art. 10 ust. 5. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania instytucji kredytującej o wystąpieniu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego zdarzenia skutkującego niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.

  4. Warunków, o których mowa w ust. 1 (w art. 4 ust. 1), nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w art. 7 ust. 1a.

 • Łukasz

  W Ad1 uzyskałem odpowiedz, że „o ile przekazanie domu nie nastąpi po podpisaniu umowy kredytowej – nie powinien Pan być obciążany sankcjam”. Jakieś pół roku temu pisałem zapytanie i była mowa, że do czasu aktu notarialnego na nieruchomość z mdm mam czas na doniesienie informacji – aktów notarialnych od innych własności nieruchomości. Czym innym i w innym czasie zawierana jest umowa kredytowa, a akt notarialny. Dlatego co jest tym momentem ostatecznym dostarczenia informacji o posiadanych lub nabytych w ostatniej chwili nieruchomościach? I czy to bank decyduje o udzieleniu kredytu i cofnięcia dopłaty? Pozdrawiam

 • Witam. Opisany przypadek jest niewielką luką, gdyż w momencie rejestracji wniosku nie dysponuje Pan jeszcze nieruchomością, a o ile przekazanie domu nie nastąpi po podpisaniu umowy kredytowej – nie powinien Pan być obciążany sankcjami art. 14. W rzeczywistości spotkaliśmy się z podobnym przypadkiem i bank obmówił udzielenia kredytu. Pańska sytuacja może być inna ze względu na fakt wychowywania trójki dzieci. Spróbuję ew. podpytać naszych doradców.

  Ad 2. Tutaj już jest jasna sytuacja. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Odnośnie ostatniego pytania – bank wymaga jak najszybszego podpisania aktu (z reguły do ok. miesiąca od podpisania umowy kredytowej).

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Proponuję rozważyć, czy warto czekać do maja. Najprawdopodobniej będą wtedy dostępne jedynie środki z puli 2018 (a może już nawet nie).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Limit powierzchni użytkowej mieszkania w Pana przypadku wynosi 85 m2. Polecam ew. rekomendację BGK dot. powierzchni użytkowej. Być może w mieszkaniu, które planuje Pan nabyć powierzchnia użytkowa powinna być niższa niż jest podana w dokumentacji.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • tomek

  witam,Jesteśmy młodym małżeństwem, w styczniu będziemy składać wniosek kredytowy z dopłatą mdm. Żona będzie wtedy w 5 mies ciąży, rozumiem,że zostaniemy potraktowani Jako bezdzietne małżeństwo?? a czy Jest możliwość otrzymania dopłaty za dziecko w późniejszym terminie?? czy aby Ją otrzymać musielibyśmy złożyć wniosek w maju(po urodzeniu dziecka)??

 • Łukasz

  Dzień dobry,

  Proszę o odpowiedz na pytanie, czy otrzymam mdm jeśli: Złoże wniosek w styczniu 2017 (załóżmy, ze spełniam formalności) o kredyt z dopłata mdm, a akt notarialny na nieruchomość z mdm-em zawrę po 25 lutego, ale do momentu sporządzenia tego aktu:

  1. Otrzymam w darowiźnie niewielki domek od siostry. Siostra może mi go przekazać najwcześniej 25 lutego.

  Oraz

  2. Czy jeśli wystarczy mi zdolności kredytowej (cześć wykorzystam już na nieruchomość z dopłatą mdm wspomnianą na wstępie) mogę zakupić z kredytu i własnych oszczędności inną nieruchomość i przedstawić w banku akt notarialny przed podpisaniem aktu notarialnego na nieruchomość z dopłatą mdm.

  Mam trójkę dzieci i z tego tytułu jak czytałem mogę być właścicielem nieruchomości w historii, tylko czy mogę je nabyć miedzy złożeniem wniosku o kredyt i dopłatę mdm (styczeń 2017) a podpisaniem aktu notarialnego na nieruchomość z dopłaty?

  Jaki też mam czas na podpisanie aktu notarialnego od umowy kredytowej z bankiem?

  dziękuję

 • Hubert

  Dzień dobry,
  Jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci. Pytanie: czy możemy kupić mieszkanie ok. 100 m2 i uzyskać dopłatę do 85 metrów a te 15 m2 bez dopłaty? czy też w ramach MdM mogę kupić tylko mieszkanie do 85?

 • Jeżeli wymieniona część domu, będąca Państwa własnością, stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki).

  Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. jeżeli dobrze rozumiem, w żadnym momencie swojego życia nie był Pan (sam lub wspólnie z żoną) właścicielem 100% lokalu mieszkalnego. jeżeli tak, bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Absolutnie nie zawraca Pan głowy, po to jesteśmy, aby pomagać wyjaśnić tego typu wątpliwości. Jeżeli pojawią się kolejne pytania, nasze forum jest do Państwa dyspozycji.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Barbara

  Witam ,chciałam zapytać .Czy mamy szanse na skorzystanie z programu MDM .Nigdy z mężem nie mieliśmy własnego mieszkania ,jednak od 5 lat jestesmy wspołwłascicielami domu na którym ciązy kredyt hipoteczny kredytobiorca jest tata my tylko wspołkredytobiorcami ,niestety sytuacja rodzinna zmusiła ojca do sprzedania domu i spłacenia hipoteki czy kwalifikujemy się do programu? Mamy 2 dzieci Pozdrawiam

 • Robert

  Witam, nie do końca zrozumiałe dla mnie są warunki więc wolę zapytać.

  Jestem z żoną w związku małżeńskim 2 miesiące. Mamy 28(ja) i 27(żona) lat. Na co dzień oboje pracujemy ja na umowę na czas nieokreślony a żona na zastępstwo. Nasze zarobki netto to 4.000 zł. Po śmierci mojego taty stałem się współwłaścicielem domu, działki i samochodu w 1/3(mama, siostra i ja). Zrzekłem się z siostrą na rzecz mamy wszystkiego. Po kilku latach po śmierci dziadków (od taty strony) dostałem w spadku mieszkanie również w 1/4 (siostra i brat taty, moja siostra i ja). Czyli patrząc na warunki regulaminu nie spełniam warunków mdm ?! No i jeszcze jedna sprawa. Kredyt zaciągnę na mieszkanie ja (ponieważ żona nie posiada umowy na czas nieokreślony) i czy jeżeli żona nie miała niczego przepisanego na siebie to czy ona może skorzystać z mdm ?

  Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za zawracanie głowy ale dla nas to ważne.

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
  Robert

 • Anna

  Witam, chciałam zapytać. Czy jak odbierzemy mieszkanie wzięte z dopłatą MDM, to jest obowiązek zameldowania się w nim? Czy mogę zameldować się ja z dziećmi a mąż nie? czy jest obowiązek zameldowania się wszystkich członków rodziny? Z przyczyn osobistych mąż nie chciałby się wymeldowywać z obecnego adresu. pozdrawiam, Anna

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Artur

  Dzień dobry,
  mam 42 lata, trójkę dzieci. Chciałbym wybudować dom na posiadanej działce. Czy mogę skorzystać z MDM, a jeśli tak, to na jakich zasadach?
  Pozdrawiam
  Artur

 • Nie do końca. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.Ta zasada obowiązuje także dla umów podpisanych przed uprawomocnieniem się nowelizacji.

 • Witam, w nawiązaniu do Pani pytań:

  Ad 1. Może Pani zakupić ww. mieszkanie w ramach programu MDM. Limit powierzchni w Pani przypadku wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów. Dofinansowanie zostanie wyliczone w odniesieniu do 50 m2 powierzchni.

  Ad 2. Kredyt zostanie wypłacony wcześniej (jeżeli Pani sobie tego zażyczy, jeszcze w tym roku). Dofinansowanie trafi na konto zbywcy dopiero w 2018-tym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam.
  Ad 1. Może Pani zakupić ww. mieszkanie w ramach programu MDM. Limit powierzchni w Pani przypadku wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów. Dofinansowanie zostanie wyliczone w odniesieniu do 50 m2 powierzchni.

  Ad 2. Kredyt zostanie wypłacony wcześniej (jeżeli Pani sobie tego zażyczy, jeszcze w tym roku). Dofinansowanie trafi na konto zbywcy dopiero w 2018-tym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Można dokonać obmiaru/ inwentaryzacji ww. budynku. Polecam w tym celu kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

 • Anna

  Witam.
  Chciałam doprecyzować pytanie nt. Wcześniejszej częściowej spłaty kredytu. Umowę kredytową podpisałam przed nowelizacja- styczeń 2015. Środki z MDMu miałam zarezerwowane na marzec 2017 jednak w związku z tym, że deweloper wcześniej zakończył budowę – to miesiac temu przesunęłam jedynie środki MDMu na styczeń 2017. Rozumiem, że skoro cala umowę kredytową podpisałam przed nowelizacja to nie obowiązuja mnie sankcje z tytuły wcześniejszej częściowej spłaty kredytu jakie przewiduje nowelizacja ustawy ? I mogę częściowo nadpłatcie kredyt bez ograniczeń kwoty ?
  Dziękuję za odpowiedź

 • Adriana

  Witam.

  Mam dwa pytania:

  1 – jestem singlem, mam 31 lat i nie mam dzieci. Chciałabym kupić mieszkanie 60m2. Czy kwota dofinansowania będzie wyliczana od 50m2 i spełniam warunki MDM bo nie przekroczyłam limitu metrażu 75m2 ? Czy może w moim przypadku warunkiem jest to, aby metraż mieszkania powierzchni użytkowej nie przekraczał 50m2?

  2 – jeśli teraz złożyłabym wniosek o kredyt z dopłatą MDM na 2018 rok, to czy wszystkie środki na zakup mieszkania (tj. kwota kredytu oraz dopłata MDM) otrzymam w 2018 roku, czy kwotę kredytu otrzymam wcześniej, a dofinansowanie z MDM dopiero w 2018 roku?

 • Adriana

  Witam.
  Mam dwa pytania:
  1 – jestem singlem, mam 31 lat i nie mam dzieci. Chciałabym kupić mieszkanie 60m2. Czy kwota dofinansowania będzie wyliczana od 50m2 i spełniam warunki MDM bo nie przekroczyłam limitu metrażu 75m2 ? Czy może w moim przypadku warunkiem jest to, aby metraż mieszkania powierzchni użytkowej nie przekraczał 50m2?
  2 – jeśli teraz złożyłabym wniosek o kredyt z dopłatą MDM na 2018 rok, to czy wszystkie środki na zakup mieszkania (tj. kwota kredytu oraz dopłata MDM) otrzymam w 2018 roku, czy kwotę kredytu otrzymam wcześniej, a dofinansowanie z MDM dopiero w 2018 roku?

 • Łukasz

  Dzień dobry,

  Mam trójkę dzieci. Dom, który chcę kupić ma w księdze 96 m2, ale właściciel twierdzi że metraż wynosi 119 z werandą (7,44). Co robić? Papier mówi jedno, rzeczywistość drugie.

  Jeszcze znajomy projektant podpowiedział mi, że obecny właściciel mógłby zmienić w urzędzie przeznaczenie pomieszczenia bo były tam dwie kuchnie, a w jednej zrobiono pralnio-suszarnie i wtedy by było 109 rzeczywistego użytku. Jednak księga i tak mówi o 96 m???????/

 • Dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Witam. Poprawny jest ostatni wariant (Pani będzie mieć mieszkanie z MDMu, a mąż swoje – otrzymane od rodziców). Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wszystko zależy od tego, kiedy została podpisana umowa kredytowa. Dla umów podpisanych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy MDM (wrzesień 2015), program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM:

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego

  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.

  Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania można spłacić kredyt (nawet całkowicie) bez konieczności zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach programu MDM.

 • Witam. Cytowany artykuł dotyczy okresu, jaki bank ma na podpisanie i przekazanie do BGK umowy kredytowej z beneficjentem. Termin wypłaty środków może być przez Panią określony dowolnie (w ramach 2017-go roku).

 • beata

  Witam czy jeżeli jako panna dostanę mdm i kupię mieszkanie , a w przeciągu pół roku od zakupu mój narzeczony dostanie mieszkanie od rodziców. Czy jeśli staniemy się małżeństwem czy to nas wykluczy z programu? Mieszkanie ciągle będzie widnieć juz wtedy na męża. Czyli ja będę mieć swoje z mdm a on swoje od rodziców w darowiźnie. Dziękuję

 • beata

  Witam czy jeżeli jako panna dostanę mdm i kupię mieszkanie , a w przeciągu pół roku od zakupu mój narzeczony dostanie mieszkanie od rodziców. Czy jeśli staniemy się małżeństwem czy to nas wykluczy z programu? Mieszkanie ciągle będzie widnieć juz wtedy na męża. Czyli ja będę mieć swoje z mdm a on swoje od rodziców w spadku.

 • zainteresowana

  Witam.
  Czy jeżeli zarabiam 2500 zł na umowie o prace brutto i moja dziewczyna 2200 zł na umowie to czy mamy szanse na zdolność kredytową na mieksznie o wartosci 160 000 zł i mozliwosc skorzystania z MDM przy wkładzie ok 30 000zl?

 • Anna

  Witam. Mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu. Wzięłam kredyt z dopłatą MDM w 2014 roku (przed nowelizacją) – środki mają zostać wypłacone w styczniu 2017. W ustawie przed nowelizacja nie było „mowy” o nadpłatcie kredytu. W nowelizacji pojawil się zapis, że nadpłata nie może być większa kwota dopłaty MDMu. Chcialabym dokonac nadplaty nieco wiekszej niz kwota nadplaty (odziedziczyłam spadek) Tutaj rodzi się moje pytanie czy jeśli chciałabym dokonac nadpłaty kredytu to obowiązuje mnie nowelizacja ustawy czy mogę dokonać nadpłaty za zasadach na jakich przystąpiłam do umowy ?

 • mag

  W Art. 10 Ustawy MDM jest jest informacja, że od dnia złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem MDM bank kredytujący ma 60 dni na przekazanie tego wniosku do BGK. Jest też informacja, że we wniosku o wypłatę dofinansowania trzeba określić rok i kwartał tej wypłaty. Jeżeli złożę wniosek o kredyt z dofinansowaniem do banku 2 stycznia 2017, i określę w nim wypłatę środków z dofinansowania w terminie do końca 1-wszego kwartału 2017, a bank nie zdąży do tego czasu wypłacić tych środków, to czy „wypadnę z kolejki” i będę musiała się starać o ww. dopłatę od nowa? czy bezpieczniej określić więc drugi kwartał roku do wypłaty mdm?

 • Witam. Jeżeli powierzchnia użytkowa nie zmieniła się w sposób uniemożliwiający skorzystanie z programu (powyżej limitu) oraz nie spowodowała zmiany kwoty dofinansowania, wniosek nie powinien zostać odrzucony. Bank kredytujący może ew. wystąpić do BGK o korektę powierzchni w systemie BGK Zlecenia. Powierzchnia wiatrołapu powinna zostać uwzględniona w powierzchni użytkowej domu. Polecam ew.artykuł na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Odradzam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do wymienionej rekomendacji. Znajomy doradca podpowiedział, że problem może wynikać z tego, że banki różnie określają okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy, od dnia podpisania umowy, od dnia wypłaty ostatniej transzy (czyli po karencji). Być może Pański bank liczy właśnie okres kredytowania od dnia uruchomienia ostatniej transzy. Powinien Pan mieć odpowiednie zapisy w umowie i móc sprawdzić jak liczony jest dla nich okres kredytowania. Dla BGK powinno to być 180 spłacanych rat kredytowych (bez rozróżniania czy to będą raty odsetkowe czy kapitałowo -€“ odsetkowe). Ale oczywiście ustawa nie określa szczegółowo jak powinno być liczone te 180 m-cy.

 • borysek

  Witam . Chciałbym się dowiedzieć czy później takie mieszkanie można wynająć?

 • Monika

  Chcemy kupić dom z rynku wtórnego z dofinansowaniem MDM rodzina 2 +3, jednak dom jest 30
  letni musiałam zrobić dla banku inwentaryzację aktualną domu. I są
  zmiany między projektem a inwentaryzacją. W projekcie na piętrze są dwa
  pokoje i kuchnia oraz suszarnia. Na inwentaryzacji wyszło co innego, na
  miejscu suszarni zrobiono łazienkę a na miejscu kuchni zrobiono
  suszarnię. limit 110 m2 się nie zmienił. Czy takie zmiany będą za
  odrzuceniem dofinansowania mdm. I jeszcze jedno został dobudowany
  wiatrołap 1,6 m2 ,czy powierzchnia wiatrołapu jest wliczana do
  powierzchni użytkowej, bo jeśli tak to powierzchnia użytkowa domu będzie
  wynosić 111,2 m2 . Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Bogdan12

  Bardzo dziękuję za odpowiedź i z chęcią zobaczyłbym tą rekomendację gdyż sam nigdzie jej nie mogę znaleźć.

 • Witam. Obawiam się, że podobna czynność spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ew. proszę rozważyć, czy nie bardziej się Państwu opłaca zakup innej nieruchomości. Przy trójce dzieci kryterium wieku przestaje mieć znaczenie. Można zakupić dom o wielkości 110 m2 powierzchni użytkowej lub mieszkanie 85 m2. Kwota dofinansowania, którą będą mogli Państwo uzyskać wzrasta nawet do 114 tys PLN (Warszawa).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa w art. 6 wspomina jedynie, że „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został
  udzielony przez instytucję kredytującą: na okres co najmniej 15 lat”.

  Zapisy nie ingerują w okresy karencji, wakacje kredytowe, nie określają również, czy to ma być spłata rat kapitałowo-odsetkowych. Jak pan zauważył, nie trzeba doliczać dodatkowych okresów do wymaganego minimum. Spróbuję jutro dotrzeć do wspomnianej rekomendacji, jeżeli istnieje, dam znać.

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi.

  Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce postojowe, piwnica lub komórka lokatorska oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Bogdan12

  Czy do minimalnego okresu spłaty 15 lat (180 m-cy) trzeba jeszcze doliczyć okres karencji gdy mieszkanie jest jeszcze nie wybudowane?
  Bank upiera się przy tym, że trzeba wydłużać taki kredyt.
  Na sieci można znaleźć wzmiankę o interpretacji MIiR, że nie trzeba doliczać niczego do 180 m-cy ale nie mogę dojść do źródła tego cytatu:
  Zapis w ustawie mówiący o tym, że kredyt powinien być udzielony na co
  najmniej 15 lat jest rozumiany jako zobowiązanie do rozłożenia jego
  spłaty na np. 15 rat rocznych/180 rat miesięcznych. Ustawa nie ingeruje w
  kwestie dotyczące np. okresu karencji, wypłaty kredytu w transzach itp.
  Ustawodawca nie nałożył na beneficjentów sankcji związanych z
  ewentualnym skróceniem okresu kredytowania poprzez wcześniejszą spłatę
  zobowiązania kredytowego.

 • Ewelina Kulesza

  Witam. Chcemy z mężem skorzystać z programu MDM oboje pracujemy mamy dwójkę dzieci a trzecie jest w drodze. Oboje nie przekraczamy progu wiekowego. Chcemy kupić dom o wielkości 110m/2 i stąd moje pytanie czy jeśli byśmy kupili dom, który mamy już na oku to po jego zakupie możemy go wyburzyć do fundamentów i zacząć stawiać na tych samych fundamentach dom identyczny jak byl ponieważ nie zamierzamy zmieniać planów domu. Chodzi o to że wszystkie ściany są obrośnięte pleśnią i nie nadaje się do zamieszania jednak właściciel sprzedać go chce tylko i wyłącznie jako użyteczny a nie jako samą działkę. Co nas kusi to cena która jest korzystna. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Ewelina

 • marzena

  Witam, w styczniu zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie w mdm na zakup mieszkania 69,5m 360000 zł. Do mieszkania przynależy piwnica, strych i miejsce postojowe. Wszystko jest ujęte w cenie mieszkania. Czy muszę oddzielnie zapłacić za te powierzchnie, np 5000 piwnica, 5000 miejsce, 5000 strych, mieszkanie 345000zł? Czy wszystko zależy od tego co napisane jest w księdze wieczystej. Mieszkanie jest z rynku wtórnego.

 • Witam. Jedynie w przypadku, kiedy wychowuje Pani min. trójkę dzieci lub ew. Pani mąż ma mniej niż 35 lat.

 • Niestety nie – gdyż posiada (lub posiadał Pan w przeszłości) własne mieszkanie.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Kwota dofinansowania jest wyliczana wf liczby wychowywanych dzieci w momencie rejestracji wniosku. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Odnośnie pytań.
  Ad 1. jedynie bardzo małą (~2 m2), wtedy można takie pomieszczenie potraktować jako szafę w ścianie.
  Ad 2. W większości znanych nam przypadków jako szafa w ścianie traktowane były wnęki.

 • Magda

  Witam, Czy mając 36 lat mogę liczyc na dofinansowanie?
  Z gory dziekuje za odpowiedź

 • Łukasz

  Witam. Kupiłem mieszkanie jako singiel, nie korzystałem z programu MDM. Ostatnio ożeniłem się i w najbliższym czasie planujemy powiększenie rodziny. Żona nie posiada żadnej nieruchomości. Czy w naszym przypadku jest możliwość skorzystania z programu?

 • Przemysław Marynowski

  Dzień dobry,w grudniu zeszłego roku zakwalifikowałem się do programu MDM. Zaznaczam że jestem singlem, w maju 2016 urodziło mi się dziecko, czy w takim układzie mogę aplikować o dodatkowe 5% dopłaty? Dotychczasowo otrzymałem (a raczej otrzymam z ostatnia transza kredytu) 10% dopłaty jako singiel. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Przemysław Marynowski

  Dzień dobry,w grudniu zeszłego roku zakwalifikowałem się do programu MDM. Zaznaczam że jestem singlem, w maju 2016 urodziło mi się dziecko, czy w takim układzie mogę aplikować o dodatkowe 5% dopłaty? Dotychczasowo otrzymałem (a raczej otrzymam z ostatnia transza kredytu) 10% dopłaty jako singiel. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Mirek

  Witam, Mam dwa pytania:
  1. Czy garderobę możemy odliczyć z powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego?
  2. Szafę w ścianie, można odliczyć od powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Czy do szafy w ścianie możemy zaliczyć każdą szafę oznaczoną w projekcie domu znakiem „koperty”?

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Odnośnie dokumentów, zapraszam do działu Dokumenty na naszej stronie. Znajdzie tam Pani przykładową listę. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli na ww. działce nie ma żadnego lokalu mieszkalnego, uzyskanie jej własności nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Magdalena Sacharczuk

  Witam. Czy pracując za granica można starać się o dopłatę do mieszkania? Jakie dokumenty są potrzebne? Pozdrawiam 🙂

 • Anna

  Dzień dobry. Mam pytanie – mianowicie wraz z mężem jesteśmy uczestnikami programu MDM (przed nowelizacja). Rodzice chcą mi przepisać darowiznę w postaci działki, która będę chciała sprzedać. Pieniądze ze sprzedaży chciałabym wpłacić do Banku aby zmniejszyć kredyt. Tutaj moje pytanie brzmi czy darowizna działek nie odbierze nam przyznanych z MDM u?
  Będę wdzięczna za odpowiedź

 • Witam. Rząd pracuje aktualnie nad programem mającym stanowić alternatywę dla MDMu: Mieszkanie Plus.

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponadto kupowany lokal powinien spełniać limity ceny i powierzchni. Wymienione parametry może Pani sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli chociaż przez chwilę była Pani właścicielką 100% wymienionej kawalerki, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Witam. Nie musi Pani sprzedawać aktualnie posiadanego mieszkania. Może je Pani bez problemu wynająć. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ustawa informuje jedynie, że beneficjent powinien zamieszkać w zakupionym lokalu jak najszybciej, nie określa jednak dokładnie tego czasu.

  Odnośnie maksymalnego czasu, w jakim powinna Pani zamieszkiwać w tym mieszkaniu – nie może Pani sprzedać, użyczyć lub wynająć wymienionego lokalu w ciągu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po zawarciu związku małżeńskiego możliwe jest dołączenie małżonka do kredytu i ustanowienie go współwłaścicielem mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Anro

  W przypadku, gdy para nie będąca jeszcze małżeństwem chce skorzystać z programu, to tak właściwie tylko jedna z nich może złożyć wniosek, jako singiel? Otrzyma kredyt i staje się jedynym właścicielem mieszkania? Czy druga osoba w tej sytuacji też jest brana pod uwagę w ocenie zdolności kredytowej przez bank i również opłaca raty? W momencie zawarcia małżeństwa jest możliwe uczynienie małżonka współwłaścicielem tego mieszkania? Czy od tego momentu opłacanie rat kredytu jest rozłożone na obu małżonków?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Anna

  Witam, posiadamy mieszkanie zagranica ale chcemy przeprowadzic sie do Polski. Mamy trojke dzieci. Czy mozemy skorzystac z programu Mdm i czy musimy sprzedac mieszkanie zagranica? Czy mozemy np je wynajac na razie?
  Z gory dziekuje.

 • monika

  Witam, dostałam w spadku kawalerkę po babci i dziadku. Przepisałam część od dziadka na mamę. Jesteśmy obie współwłaścicielkami. Czy mogę skorzystać w tej sytuacji z programu MDM dla singli?

 • Ada

  Witam. Mam 21 lat, jestem niezamężna i chciałabym kupić dom mieszkalny.
  Chciałabym dowiedzieć się czy jest możliwość, że mogłabym skorzystać z programu MDM ?? I jakie warunki miałabym spełnić ?

 • Radoslaw

  Witam,

  czy Program MDM kończy się w 2018 i nic więcej nie jest przewidzianego?

 • Darunio

  Witam, nie uzyskałem odpowiedzi na swoje pytanie.

 • Witam. Niekoniecznie. W uzasadnionych wypadkach BGK zezwala na korektę złożonego wniosku. W tym przypadku korekta nie miałaby wpływu na kwotę dofinansowania, więc nie powinni robić problemów.

 • Witam. Owszem. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Jeżeli wymieniony udział nie oznacza, że jest Pani właścicielką 100% własności nieruchomości mieszkalnej, może Pani skorzystać z MDMu. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Ustawa odnosi się do liczby wychowywanych dzieci, aby otrzymać wyższy mnożnik dofinansowania powinni Państwo poczekać na urodziny malucha. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Łukasz

  Witam,
  razem z żoną chcielibyśmy skorzystać z programu MDM. Na wiosnę spodziewamy się dziecka i tu pojawia się pytanie, jak złożyć wniosek i jak liczyć dopłatę.
  – Czy już teraz podczas ciąży można złożyć wniosek i liczyć dopłatę uwzględniając dziecko?
  – Jak i kiedy złożyć wniosek, aby uwzględnić dziecko?
  – Kiedy można kupić mieszkanie?

  z góry dziękuję za pomoc

 • Aneta

  mam pytanie. Mam mały udział w spólce z.o.o. ktory dostalam w spadku a fimie sa nieruchomosci Prywatnie ja z mezem nie posiadamy zadnej nieruchomiosci. Czy mozemy sie starac o MDM ?

 • Piotrek

  Witam. Chcemy skorzystać z programu MDM i nie mamy przeszkód aby obecnie z niego skorzystać. Jednak co w wypadku, gdy otrzymalibyśmy darowiznę po zakupie nieruchomości? Czy musimy otrzymaną kwotę z programu zwrócić?

 • Darunio

  Witam, doradca w banku stwierdził,że jeżeli wpiszę we wniosku konkretną powierzchnię 109,82 m2. A później po złożeniu w banku będą chcieli aktualniejszy dokument potwierdzający tą powierzchnię i powierzchnia będzie się różnić np 109,46 m2, ale też poniżej 110 m2 to muszę na nowo składać wniosek o dofinansowanie.Czy to prawda? Dziękuję

 • Nie. Podstawowym warunkiem, aby skorzystać z programu MDM jest brak własności lub współwłasności innego domu lub mieszkania.

 • witam. Niestety nie (chyba, że wychowuje Pan min. trójkę dzieci).

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Monika

  Witam, czy można zakupić drugie mieszkanie gdy pierwsze jest w Mdm?

 • Ryszard

  Witam czy gdy posiadam dom Za granicą .przykladowo w Angli to moge starac się o dofinansowanie MDM..

 • Witam. Na wstępie, polecam wybrać jeden z wymienionych dokumentów i złożyć wniosek. Wielkość powierzchni użytkowej jest ważna w dwóch kwestiach:
  1. Przy obliczaniu limitów (sprawdzany jest jedynie warunek, czy powierzchni użytkowa domu jest mniejsza niż 100 m2 lub 110 m2 jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci).
  2. Przy obliczaniu kwoty dofinansowania (brana jest pod uwagę jedynie wielkość 50 m2 lub 65 m2, jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci).

  Jeżeli bank będzie potrzebował innych dokumentów, zostanie Pan powiadomiony, samemu jednak nie ma sensu wpędzać się w koszty, bo najprawdopodobniej wystarczy to, czym Pan już dysponuje.

 • Darunio

  Witam, interesuje mnie, który dokument powinien być włączony do wniosku o dofinansowanie, jeśli w księdze wieczystej nie ma określone jaka jest powierzchnia użytkowa domu. Czy mam robić specjalnie pod ten kredyt inwentaryzację budynku żeby spać spokojnie. (dom jest z 1984 roku). Jest adaptacja projektu domu i jakieś zestawienie powierzchni użytkowej ale metraże powierzchni się różnią.
  W jednym jest 109,82 m2 a w drugim109,46 m2 no i nie wiem czy mogą sobie zażyczyć po złożeniu wniosku jakiś aktualny dokument. Jeśli do tego dojdzie i wyjdzie znowu inna powierzchnia będę musiał na nowo składać wniosek? Może nie wystarczyć czasu. Dziękuję i pozdrawiam

 • Dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Witam. Kwota zadatku (Państwa wkładu własnego) + kwota przyznanego dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanego lokalu.

 • Witam.dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Nie ma takich kontroli. Nikt nie sprawdza, czy beneficjent użyczył mieszkanie.

 • Aleksandra

  Witam, na początku przyszłego roku planujemy zakup mieszkania z rynku
  wtórnego od osoby prywatnej. Czy przepisy programu MDM regulują sprawę
  zadatku przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (nie notarialnej)?

 • Aleksandra

  Witam, na początku przyszłego roku planujemy zakup mieszkania z rynku wtórnego od osoby prywatnej. Czy przepisy programu MDM regulują sprawę zadatku przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (nie notarialnej)?

 • Darunio

  Witam, kto kontroluje kupujących w mdm domy czy mieszka tam kto inny niż właściciele. Czy były przypadki odebrania dofinansowania?

 • Darunio

  Witam, kto kontroluje w sprawie użyczania kupujących mieszkania i domy, banki czy instytucja państwowa?

 • Lokal powinien być wykończony, powinny być podpisane umowy z dostawcami mediów, wykonane protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowej.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji. Bazując na naszych doświadczeniach, 60 dni nie powinno spotkać się ze sprzeciwem ze strony banku, ale poleciłbym to jeszcze potwierdzić z naszym doradcą po rejestracji na http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Łukasz

  Czyli nie musi być wykończony?

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiada Pani prawo do własności ww. lokalu – nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”
  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Tak, od stycznia 2017 wartość wymaganego wkładu własnego wyniesie 20% (obowiązkowo min. 10% pod warunkiem ubezpieczenia brakującej części wkładu).

 • Witam. Lokal nie musi mieć założonej księgi. W takim wypadku podczas przekazania własności notariusz złoży wniosek o założenie KW.

 • Witam. Wg ustawy – nabyty lokal powinien zaspokoić potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Innymi słowy – lokal powinien być przynajmniej po odbiorze technicznym.

 • Witam. Przyznam, że nie spotkałem się jeszcze, aby podczas analizy kredytowej sprawdzana była historia chorób kredytobiorcy.

 • Kama

  Jezeli w przyszlym roku po ślubie, posiadając jedno dziecko złozymy wniosek o dofinansowanie, to bank będzie sprawdzał historię przebytych chorób?

 • Darunio

  Witam, staram się o dofinansowanie a MDM kupna domu na rynku wtórnym. Kiedy mają być przekazane klucze do domu i kiedy muszą sprzedający opuścić ten dom bym nie musiał zwracać dofinansowania? Sprzedający chcą opuścić 60 dni po podpisaniu umowy u notariusza.

 • Ewelina

  Dzień dobry,

  Czy jeśli ja posiadam mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które zostało mi przepisane jako darowizna ale przed małżeństwem i mąż nie jest w żadnej części z nim związany to czy możemy starać się o MDM lub o zwrot z budowy domu ?

  Dziękuje za odpowiedź
  Pozdrawiam

 • kaszniok

  w tym roku chyba wkład własny jest jeszcze większy jeżeli się nie mylę ?

 • Marysia

  Witam,

  Czy jeżeli chcę kupić mieszkanie na rynku wtórnym, to czy musi mieć ono już założoną księgę wieczystą? Chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zbywca powiedział, ze ja mogę sobie później założyć księgę wieczystą, ale nie wiem, czy sam program MdM nie wymaga tego, żeby księga była już założona?

 • Łukasz

  Witam, Co tak naprawdę oznacza ten stan deweloperski wybudowanego przez dewelopera domu, a raczej co spełnia warunki mdm – dom gdzie są już podłogi, instalacja elektryczna z gniazdkami, łazienki wykończone?. Bo deweloperzy sprzedają wykończone domy i mieszkania, ale i takie gdzie są puste, a nazywają to tak samo. A jak interpretuje to mdm? Czy to musi być stan pod zamieszkanie już???????? Dziękujęa

 • Witam. Oprócz faktur składa Pani jedynie druk VZM-1.

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Dokumenty składa Pani raz – po zakończeniu budowy. Można je wprawdzie składać także po 2018-tym, ale doradzałbym raczej złożyć je przed tym terminem. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie można korzystać z tej formy wsparcia po wprowadzeniu programu Mieszkanie Plus.

 • Ola

  Witam. Dom 98m2 powierzchni użytkowej (było więcej, ale zmiany naniósł architekt adaptujący i do pozwolenia na budowę jest 98m). Jakie dokumenty oprócz fv mam złożyć w urzędzie skarbowym, żeby otrzymać zwrot vat. Do kiedy mogę złożyć te dokumenty i z jaką datą muszą być faktury.

 • Ola

  Dzień dobrym,

  budujemy dom, który ma ok.130 m2, w tym 98m2 powierzchni użytkowej. Chciałabym skorzystać ze zwrotu vat (budowa metodą gospodarczą). Pozwolenie na budowę i faktury są wystawiane zgodnie z informacjami podanymi na stronie. Jednak nie mogę znaleźć informacji co ja oprócz tych faktur mam złożyć w urzędzie skarbowym. Dom jest po zmianach, wszystko zatwierdzone przez architekta adaptującego i naniesiona na projekt przed złożeniem o pozwolenie na budowę. Wcześniej miał ponad 100m2 użytkowej.

 • Witam. Zwrot podatku VAT w ramach programu MDM dotyczy sytuacji budowy systemem gospodarczym, w ramach której powstaje nowa nieruchomość mieszkalna (dom). W Państwa sytuacji chodzi raczej o rozbudowę istniejącego lokalu. Wg naszych doświadczeń, nie będą Państwo raczej mogli liczyć na zwrot podatku VAT.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Małgorzata

  Witam,
  razem z mężem spełniamy warunek dotyczący wieku, żadne z nas nie jest właścicielem żadnego mieszkania. Problem polega na tym, że nikt nie jest w stanie udzielić mi konkretnej informacji dotyczącej sytuacji w jakiej się znajdujemy. Chcemy rozbudować dom teścia (dobudować klatkę schodową i zaadoptować strych na cele mieszkalne). Tylko dobudowana kondygnacja byłaby naszą własnością (mąż jest inwestorem, to on składał wniosek o pozwolenie na budowę). Właścicielem działki i budynku jest teść. Mąż będzie właścicielem tylko dobudowanej kondygnacji. Nasze piętro będzie miało 70m2. Czy w takiej sytuacji możemy starać się o zwrot VATu za materiały budowlane? Jaka musi być sytuacja prawna (czy mąż musi mieć notarialne przepisaną część budynku, która będzie naszą własnością?). Czy urząd weźmie pod uwagę cały budynek (128m2), czy tylko naszą kondygnację?

 • Łukasz

  Witam,
  czy jako współwłaściciel innego mieszkania i osoba dopisana do kredytu zaciągniętego na nie kilkanaście lat temu, mogę starać się z żoną (nie ma żadnego kredytu ani mieszkania własnościowego) o MDM?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Odnośnie drugiego pytania – klatka schodowa powinna być wliczona do powierzchni użytkowej. Ew. polecam rekomendację BGK: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Szymon Balcerzak

  Witam,
  Wybudowałem dom o powierzchni projektowej 104,09 m^2. Mamy jedno dziecko. Czy możemy starać się o zwrot podatku? Czy klatka schodowa w domu jednorodzinnym wlicza się w powierzchnie użytkową domu?

 • Tomek

  Witam. Razem z zona chcemy na poczatku 2017 roku kupić mieszkanie korzystając z dopłaty MDM. W maju urodzi się nam pierwsze dziecko. Mam pytanie, czy po narodzinach dziecka możemy się starać o dodatkowa dopłate już po zakupieniu mieszkania? Jeśli tak to czy jest to dofinansowanie z tej samej puli?

 • Witam. Nie bardzo, przekazanie własności mieszkania musiałoby się odbyć do końca 2018-go roku.

 • Ola

  Cześć, deweloper planuje oddanie budynku w 2019 roku, czy w takiej sytuacji można skorzystać z programu mdm ?

 • Witam. Polecam złożyć wniosek zanim córka podejmie pracę (wtedy banki będą rozpatrywały ją jako osobne gospodarstwo domowe). Z punktu widzenia ustawy – nie ma przeciwwskazań, aby skorzystali Państwo z MDMu.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Warunek nieposiadania mieszkania odnosi się niestety także do przeszłości. Nie może Pan obecnie skorzystać z programu MDM, o ile nie wychowuje Pan min. trójki dzieci.

 • Wojciech

  Witam, mam pytanie odnośnie mdm, byłem właścicielem mieszkania, ale już nie jestem i czy mogę w 2017 starać się o dopłatę z Mdm do mieszkania?

 • Tak – oczywiście o ile dom spełnia limity ceny i powierzchni. Po 1 stycznia 2017 zostanie odblokowana druga pula środków na przyszły rok. Jeżeli złożą Państwo wniosek na początku przyszłego roku, jest szansa na przyznanie dofinansowania.

 • Agnieszka

  Witam serdecznie. Razem z mężem mamy ukończone 40 lat chcemy kupić dom i skorzystać z dofinansowania MDM. Wychowujemy troje dzieci w wieku 3, 12, 19 lat. Najstarsza córka skończyła naukę w liceum i podjęła naukę w studium policealnym w trybie zaocznym. Corka chce podjąć pracę na pełnym etacie. Czy w takim wypadku może nam zostać udzielony kredyt z dofinansowaniem MDM. Proszę o odpowiedź bo jak do tej pory nikt w oddziałach banku nie jest pewien. Pozdrawiam serdecznie:)

 • Anna Kapusta

  Mogę prosić również o odpowiedż na pierwsze pytanie 🙂

 • Jeżeli wymienione udziały stanowią ułamkową część nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu będzie można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Anna Kapusta

  witam serdecznie. Razem z męzem bedziemy sie starac o kredyt na dom , dodam ze mamy 1 dziecko.Czy składajac wniosek 1 lutego 2017 roku mamy szanse na uzyskanie dofinansowania mdm?

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 października 2007 r. sygnatura I CSK 229/2007 „miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym należące do właściciela lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie jest pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali”. Poza tym, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania miejsca postojowego/garażowego/parkingowego za przynależność. Podobne zasady dotyczą również innych pomieszczeń sprzedawanych wraz z mieszkaniem (np. komórki lokatorskie). Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. miejsce postojowe oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

 • Marta Niedźwiecka

  Witam serdecznie,
  mam już wybrane mieszkanie, które chciałabym zakupić, finansując 10% z programu MDM. Deweloper wymaga przy zakupie mieszkania wykupienie co najmniej jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym. Wiem, że w przypadku domów garaż nie wlicza się w cześć użytkową. Jak to będzie w tym przypadku? Zaznaczam, że chciałabym, aby kwota miejsca postojowego w garażu była wliczona w kwotę kredytu.

 • Wg Ustawy wniosek o zwrot podatku VAT można złożyć raz, po zakończeniu budowy. Obawiam się, że do dokonania zwrotu konieczny będzie odbiór techniczny budynku.

 • Sylwia

  Witam, zamierzam budować dom wiosną przyszłego roku, spełniamy warunki programu jeśli chodzi o wiek i projekt budynku, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.Moje pytanie jeśli można jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę maksymalnie do dnia, do którego można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych (30 września 2018 r.) to czy jeśli do tego czasu uda nam się wybudować jedynie dom w stanie surowym to też będziemy mogli skorzystać z tego zwrotu?

 • Może Pan ew. zakupić inne mieszkanie. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Musiałby się Pan pozbyć posiadanych przez siebie udziałów, a następnie odkupić całe 100% w ramach programu MDM.

 • Witam. Owszem, jeżeli spełnia Pani kryterium wieku (poniżej 35 lat), może Pani ubiegać się o udział w programie MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Justyna

  Witam,
  Czy jeżeli jestem w tym momencie osobą nie pracującą, a posiadam jedno dziecko to mogę starać się o kredyt na mieszkanie czy nie mam możliwości??

 • Paweł

  Dzień dobry,
  w pytaniu chodziło mi o to czy mogę skorzystać z kredytu MDM na zakup 100% własności lokalu w przypadku gdy jestem już posiadaczem 50% udziałów w 2 mieszkaniach?

 • Paweł

  Dzień dobry, zgadza się ale nie o to mi chodziło w moim pytaniu.
  Czy mając udziały tak jak to opisałem wyżej mogę zakupić mieszkanie korzystając z dopłaty MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie będzie problemu. Wg rekomendacji Ministerstwa: „nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • ewa

  Czy osoba posiadajaca dziecko mieszkajace z drugim rodzicem moze starac sie o 15% dofinansowania?

 • Marta

  Projekt mojego domu ma 86m powierzchni użytkowej, strych jest nieużytkowy ale z możliwością adaptacji w przyszłości. Czy z takim projektem nie będzie problemu? Możliwe, że za kilka lat część strychu będziemy chcieli zaadaptować.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, niestety nie, w ramach programu MDM można nabyć 100% własności danego lokalu.

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Paulina

  Witam, rodzice przepisali mi na współwłasność z siostrą dom w formie darowizny. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o dofinansowanie MDM?
  Jestem singielką.

 • Paweł

  Witam, czy jeżeli jestem współwłaścicielem 2 mieszkań w udziałach po 50% w każdym mogę otrzymać dopłatę do zakupu mieszkania w ramach MDM?

 • piotr

  Witam,
  chciał bym się dowiedzieć czy po dostaniu dofinansowania i zakupieniu mieszkania z rynku wtórnego mogę wynajmować pokoje w tym mieszkaniu? Czy całkowicie eliminuje mnie to z tego programu?
  Pozdrawiam

 • Po urodzinach 3-go dziecka, tak. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • mag

  Dzień dobry, mąż był właścicielem mieszkania o powierzchni 91 m2, zamieniliśmy się na mieszkanie o powierzchni 51 m2. Teraz urodzi nam się trzecie dziecko i chcielibyśmy kupić dom o powierzchni 80 m2. Czy mamy szansę skorzystać z MDM?

 • Jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – mogą Państwo spłacić kredyt (nawet całkowicie) bez konieczności zwrotu przyznanego dofinansowania.

 • Tak, gdyż ich zdolność kredytową może wesprzeć inna osoba.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Bernadett Lgr

  Witam czy osoby zatrudnione na
  umowę o pracę na czas określony mają szansę na mieszkanie z MDM

 • Daniel

  Witam, w 2015 roku w maju zaciągneliśmy z żoną kredyt MdM w PKO przed nowelizacją ustawy. W 2017 roku spodziewamy się przypływu większej gotówki, którą będziemy mogli w większej części nadpłacić kredyt. Czy w związku z tym będziemy musieli zwrócić część dofinansowania czy nas to nie obejmuje?

 • Witam. W tym celu Pan musiałby przysposobić dziecko partnerki, albo partnerka Pańską dwójkę.

 • Witam, niestety nie, program ma charakter jednorazowy. W momencie skorzystania z programu wsparcia zostali Państwo wpisani do rejestru docelowych kredytobiorców i w tym momencie nie możecie ponownie skorzystać z programu MDM. Ew. jeżeli 3-cie dziecko urodziło się po podpisaniu umowy kredytowej, możecie Państwo otrzymać jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

 • Jeżeli nie jest Pani właścicielką ww. mieszkania i ma Pani poniżej 35 lat – może Pani ubiegać się o udział w programie MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam
  Jestem po rozwodzie. Obecnie jestem w związku nieformalnym. Z poprzedniego małżeństwa mam 2 dzieci. Obecna partnerka ma z poprzedniego małżeństwa 1 dziecko. Cała trójka dzieci mieszka z nami pod jednym adresem. Czy mogę przystąpić do programu MDM jako singiel mający na utrzymaniu troje dzieci?

 • Pepe

  Witam. Dostalem juz MdM , czy moge wziasc drugiego ? Mam trojke dzieci ?

 • Ewa

  Witam,
  czy mając zapisane przez rodziców w testamencie mieszkanie mogę starać się o dofinansowanie?

 • Witam. Jeżeli posiada lub posiadała Pani w przeszłości 100% własności mieszkania i nie wychowuje min. 3 dzieci, nie może Pani niestety skorzystać z programu MDM.

  Ułamkowa własność (nawet 99%) jak najbardziej umożliwia skorzystanie z programu. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Jeżeli nie jesteście Państwo właścicielami ww. mieszkania, możecie skorzystać z programu MDM (oczywiście o ile przynajmniej jedno z Was ma poniżej 35 lat). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Barka43

  Dzien dobry, czy jesli posiadam czesc mieszkania (spadek, darowizna), moge nadal wnioskowac o doplate w ramach MDM? Czy sa jakies ograniczenia w posiadaniu czesci mieszkania (np. mozna wnioskowac o MDM tylko jesli posiadamy udzial w mieszkaniu niewiekszy niz 30 %?)

 • Ipi

  Witam czy jako małżeństwo bez dzieci możemy starać się o dofinansowanie do kupna domu jeżeli mieszkamy w Tbs ale chcemy z niego zrezygnowac ?

 • Nie, ale jako rodzina wychowująca troje dzieci możecie zakupić inne mieszkanie i wtedy otrzymać dopłatę. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać jedynie w przypadku zakupu mieszkania za pomocą kredytu zaciągniętego w instytucji współpracującej z BGK.

 • Rastlin

  Witam mam sytuację w której wraz z żoną i trójką dzieci jesteśmy na mieszkaniu komunalnym i chcemy zamienić się na mieszkanie spółdzielcze własnościowe za dopłatą ok. 50 000 zł czy MDM dofinansowuje tę kwotę

 • Rastlin

  Witam, co w takiej sytuacji jak zamiana mieszkania tzn. ja mam komunalne zamieniłem się na własnościowe za dopłatą 50 000 zł czy mogę liczyć na dofinansowanie takiego kredytu?

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Uwaga: na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Niestety nie, wniosek o kredyt powinien zostać złożony razem z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach programu MDM.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jarek

  Witam. Mam kredyt, który wziąłem jeszcze przed uruchomieniem MdM. Czy mogę się starać o dofinansowanie już istniejącego kredytu?

 • Kamil

  Czy mogę skorzystać z programu, jeśli kiedyś kupiłem małe mieszkanie i zmieniłem jego sposób użytkowania na biuro w którym prowadzę działalność gospodarczą?

 • aga

  czy jeżeli jest narzeczeństwo to można starać się o dofinansowanie wspólnie czy trzeba mieć ślub?

 • Ewela Łapot

  Witam , czy jest możliwość kupna mieszkania od rodziców?

 • Witam. Tylko w przypadku, kiedy powierzchnia powyżej 75m2 nie będzie powierzchnią użytkową.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • pslusarczyk89

  Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania na mieszkanie powyżej 80 m2 ? Jesteśmy małżeństwem,nie mamy dzieci?

 • Nie, gdyż fizycznie nie będzie to nadpłata kredytu, a jedynie wpłata Pani kapitału na rachunek bilansujący. Nadal będzie Pani harmonogramowo spłacała kredyt zaciągnięty w programie MDM.

 • Tak, Państwa obecny wniosek straci ważność pod koniec 2016. Na początku 2017-go roku trzeba będzie składać nowy wniosek.

 • ok, przepraszam, z rozpędu wpisałem deweloper, gdyż z reguły to właśnie te podmioty godzą się czekać do 2018-go roku na resztę gotówki. W przypadku osób prywatnych jest analogicznie (tzn. środki z kredytu w tym roku, środki z dofinansowania w 20180. Ew. możecie Państwo składać wniosek po 2017-01-01, wtedy jest szansa z wyrobieniem się z całością transakcji do początku lutego 2017.

 • ala-1975

  Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie. Kredyt jest w banku PKO który oferuje opcję bilansowania przy kredycie hipotecznym. Czy gdybym skorzystała z tej możliwości to zostało to by potraktowane jako nadpłata ?

 • Marcin

  Jeszcze jedno. Jeśli już złożyliśmy jeden wniosek jakieś ok 2 miesiące temu to po 2017-01-01 musimy złożyć kolejny?

 • Marcin

  Ale to byłby zakup od osoby prywatnej a nie dewelopera? To czyli gdybyśmy chcieli jednak kupić, to właściciel dostałby pieniądze od razu? Nawet w tym roku i przepis również by się odbył czy dopiero po kolejnym wniosku złożonym po 2017-01-01. Jaką funkcję miałby pełnić w tej sytuacji deweloper?

 • BGK w swojej rekomendacji dla banków dopuszcza niewielkie zmiany powierzchni użytkowej wynikające z naturalnego procesu budowlanego. W założeniu chodzi jednak o niewielkie zmiany (1-2 m2). Jeżeli kredyt został już wypłacony, nie sądzę, aby coś Pani groziło – niemniej LtV Pani kredytu spadło poniżej 50%, co może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dodałem informację pod poprzednim komentarzem.

 • ok. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Witam. Ustawa wspomina o wychowywaniu trójki dzieci, polecam poczekać na urodziny 3-go dziecka i składać wniosek. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ala-1975

  Mam kredyt MDM 50/50 po nowelizacji.
  Kwota kredytu, dopłaty oraz wkładu własnego była wyliczana na podstawie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego gdzie metraż mieszkania wynosił 50m2. Wkład własny został wpłacony, cały kredyt wypłacony, dopłata przekazana. Jednak po oddaniu budynku do użytkowania i wykonania pomiaru mieszkania przez inspektora okazało się że mieszkanie jest większe o 3m2.
  Deweloper przysłał mi pismo z prośbą o dopłatę za dodatkowe metry. Całość zapłaciłam ze środków własnych, w tym momencie kredyt spadł poniżej 50%.
  Następnie podpisałam akt przeniesienia własności

  Czy w takim przypadku grożą mi jakieś konsekwencje ?

  Dodatkowo chcę nadpłacić kredyt w kwocie równej dofinansowaniu, obawiam się że BGK lub bank w którym mam kredyt odkryje tę różnicę i będę mieć problemy.

 • Marcin

  Mam takie pytanie. Już złożyliśmy wniosek mdm ale kredyt dopiero możemy dostać z tego co zrozumiałam na koniec 2017r lub nawet 2018. Nadarzyła nam się okazja kupienia domu od starszego pana który ma ponad 80 lat i jest kiepsko z jego zdrowiem. Nie ma on ani żony ani dzieci i chciałby jak najszybciej go sprzedać. czy jest możliwość w takiej sytuacji na przyspieszenie kredytu mdm? Jeśli nam się nie uda to dom przejdzie w spadku na jakieś jego kuzynostwo i będzie już „pozamiatane” 😉

 • Marcin

  Mam takie pytanie. Już złożyliśmy wniosek mdm ale kredyt dopiero możemy dostać z tego co zrozumiałam na koniec 2017r lub nawet 2018. Nadarzyła nam się okazja kupienia domu od starszego pana który ma ponad 80 lat i jest kiepsko z jego zdrowiem. Nie ma on ani żony ani dzieci i chciałby jak najszybciej go sprzedać. czy jest możliwość w takiej sytuacji na przyspieszenie kredytu mdm? Jeśli nam się nie uda to dom przejdzie w spadku na jakieś jego kuzynostwo i będzie już „pozamiatane” 🙂

 • ME

  Dodam że chce kupić większe lokum – dom w zabudowie szeregowej, w związku z powiększającą się rodziną.

 • MT

  Witm,

  Poprawka
  Jestem właścicielem mieszkania na które mam kredyt. Mam dwójkę dzieci i żonę w ciąży. Z tego co się dowiedziałem to warunek nieposiadania mieszkania zostaje anulowany przy trójce dzieci. Chcę kupić większe – lokum dom w zabudowie szeregowej. Czy mogę składać wniosek o dofinansowanie już czy dopiero jak trzecie dziecko się narodzi?

 • ME

  Witm,
  Jestem właścicielem mieszkania na które mam kredyt. Mam dwójkę dzieci i żonę w ciąży. Z tego co się dowiedziałem to warunek nieposiadania mieszkania zostaje anulowany przy trójce dzieci. Czy mogę składać wniosek o dofinansowanie już czy dopiero jak trzecie dziecko się narodzi?

 • Witam. Niestety nie. W ramach programu MDM nie można nabyć udziałów w mieszkaniu, a jedynie 100% danej nieruchomości. Na dobrą sprawę, aby nabyć ww. mieszkanie musiałby Pan się pozbyć swojej część na rzecz któregoś z pozostałych udziałowców, a potem odkupić całość. Brzmi trochę bez sensu, ale takie są niestety wymogi.

 • Witam, owszem, takie rozwiązanie jest możliwe. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Proszę także wziąć pod uwagę, że wiek ww. innej osoby znacznie skróci okres kredytowania (maks do 20 lat).

  Minimalna kwota kredytu w przypadku wymienionego mieszkania wynosi 80 tys. PLN (50% LtV).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ewa

  Witam,
  Chcę skorzystać z programu MDM i wziąć kredyt na mieszkanie. W tym momencie mam umowę na czas określony(jeden rok), ale chciałabym wziąć kredyt razem z osobą, która jest na emeryturze (wiek55lat) i jej dochód to 2500netto. Czy jest możliwe takie rozwiązanie?
  I jeszcze jedno pytanie. Jeśli całkowity koszt mieszkania wynosi 160000zł, to na jaką kwotę mogę wziąć kredyt by skorzystać z MDM, a ile musi wynieść wkład własny?

 • MT

  Odziedziczyłem w spadku 3/16 mieszkania. Doszukałem się, że to nie stoi na przeszkodzie ubiegania się o dopłatę z MDM. Mam natomiast pytanie czy mogę wziąć kredyt z dopłatą na spłatę pozostałych udziałowców i wykup pozostałych 13/16 mieszkania, którego częściowo jestem właścicielem?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie, należy podać wartość całej nieruchomości.

 • Witam. Niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać jedynie w przypadku zaciągnięcia kredytu w instytucji współpracującej z BGK. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Weronik

  Witam,
  chcąc zakupić mieszkanie 65m2 przez osobę bezdzietną dofinansowanie przypada 10% na mieszkanie 50m2 co oznacza, że pozostałe 15m2 nie jest branych przy dofinansowaniu. Zatem biorąc kredyt na mieszkanie 65m2 (całość wartości mieszkania) to na wniosku o dofinansowanie należy podać kwotę w przeliczeniu na 50m2 ?

 • Kamil

  chce kupic mieszkanie za gotówke bez zaciągnięcia kredytu czy moge starac sie o dopłate mdm?

 • D

  Skorzystałem z programu MDM i czy mam prawo zameldować tam brata?

 • Witam. Jest taka możliwość, należy jedynie uważać na dwie kwestie: 1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Mona

  Warunkiem otrzymania dopłaty w ramach MDM jest zaciągnięcie kredytu na conajmniej 15 lat. Czy to oznacza,że nie ma możliwości wcześeniejszej spłaty?

 • Rozwiązanie ma szansę na realizację, ale tylko w sytuacji, kiedy Pani firma buduje ww. dom jako osoba prawna, a Pani (osoba fizyczna) kupuje ten dom od firmy przy pomocy kredytu zaciągniętego w ramach programu MDM. Dom powinien spełniać limity ceny i powierzchni użytkowej (max 100 m2 lub 110 m2 jeżeli wychowują państwo min. troje dzieci). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • To prawda. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Chodzi o podpisanie umowy kredytowej? Nie. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem o kredyt.

 • Kasia

  Dzień dobry.

  Mam pytanie. Prowadzę firmę budowlaną i mam rachunek powierniczy. Czy możemy sobie z mężem zbudować dom. Wszak jesteśmy i deweloperem i mamy troje dzieci i chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania. Trzeba by kupić tylko działkę na firmę?? dziękuję za odpowiedz.

 • Marta

  Witam, kupiliśmy mieszkanie z dofinansowaniem mdm. Chcieliśmy kupić jeszcze jedno mieszkanie, bez dopłat mdm , a Pani w banku powiedziała , że w przeciągu 5 lat nie możemy. I teraz moje pytanie czy to prawda? co ma jedno do drugiego?

 • Robert

  Witam,
  Posiadam mieszkanie które nabyłem w programie mdm. Chce kupić kolejne mieszkanie. Jakie mi grożą konsekwencje? Czy będę musiał oddać całą dopłatę?

 • Kamila Sikora

  Razem z partnerem (nie mamy ślubu) planujemy wzięcie (wspólnie) kredytu. Czy w tym przypadku aby skorzystać z dofinansowania w ramach mdm tylko jedno z nas musi figurować jako właściciel, czy możemy być wpisani oboje?

 • Krzysztof

  Czy można ubiegać się o dofinansowanie MDM już po podpisaniu umowy z bankiem?

 • Niestety nie. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Adriana

  Witam, mam 22lata, jestem singielką i chciałabym zbudować niewielki domek systemem gospodarczym. Czy w ramach MDM mogę uzyskać wsparcie finansowe bez zaciągania kredytu oraz jakie są warunki?(chodzi o dochód czy musi być stały? Czy zależne jest skąd mam środki na domek? itp.)
  Póki co to wyczytałam, że:

  (…)”100 m2 dla domów jednorodzinnych.” – natomiast nie wiem jaka jest cena górna, przy której mogę starać się o dofinansowanie, o ile w ogóle mogę się o nie starać 🙂

  Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.

 • Jeżeli spełniacie Państwo pozostałe warunki programu (wiek młodszego z Was poniżej 35 lat) – możecie skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Gosia

  Witam, odziedziczyłam jeszcze przed ślubem pół jednego mieszkania po ojcu i 1/4 innego mieszkania po ojcu. Czyli nie posiadam całego mieszkania, a 3/4 w dwóch różnych nieruchomościach. W żadnym z tych mieszkań nie mieszkam i też nie zamieszkam, gdyż mieszkam w zupełnie innym województwie, a mam jeszcze brata i mamę, którzy zajmują owe mieszkania. Z mężem mamy wspólność majątkową, ale mąż nie posiadał, ani nie posiada żadnej części mieszkania. Mamy 1 dziecko. Obecnie wynajmujemy mieszkanie. Chcielibyśmy kupić stary dom, który ma pow użytkową 95m2, czy możemy starać się o dofinansowanie?? Była wzmianka, że trzeba mieć jedno mieszkanie w całości.
  Proszę o odpowiedź 🙂

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W takim przypadku o kredyt w programie MDM może się ubiegać jedno z Państwa. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Odnośnie dodatkowego dofinansowania dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Basia

  Witam,
  Czy przy umowie zleceniu która i zarobkach średnio ok. 1700-2200 zł mam szanse na kredyt jako singiel? Dodam że umowa twa dopiero 4miesiące a pula jest na 2018 rok wiec umowa będzie trwała rok.

 • Patryk

  Witam.
  Jestem w zwiazku ale nie mamy ślubu. Mamy 1 dziecko na co mozemy liczyć od programu MDM?

 • Tak, prawda. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Prawda. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Wniosek w ramach programu MDM jest składany jedynie raz – pierwszy bank, w którym Państwo go złożyli zarezerwował dofinansowanie. Kolejny procesuje wniosek kredytowy w oparciu o wniosek o dofinansowanie MDM złożone w pierwszym banku. Jeżeli pierwszy bank nie anulował wniosku, środki nadal powinny być dla Państwa zarezerwowane.

 • Marlena

  Na początku tego roku podpisałam i otrzymałam dofinansowanie z programu
  Mdm . Podpisując kredyt hipoteczny byliśmy małżeństwem bezdzietnym,
  jednak 5 miesięcy po podpisaniu umowy zaszłam w ciąże. Czy mogę starać
  się o dodatkowe dofinansowanie? Pracownik banku powiedział mi, że
  dofinansowanie należy mi się dopiero przy urodzeniu 3go dziecka. Czy to
  prawda ?? Bardzo proszę o odpowiedź !!

 • Marlena

  Na początku tego roku podpisałam i otrzymałam dofinansowanie z programu Mdm . Podpisując kredyt hipoteczny byliśmy małżeństwem bezdzietnym, jednak 5 miesięcy po podpisaniu umowy zaszłam w ciąże. Czy mogę starać się o dodatkowe dofinansowanie? Pracownik banku powiedział mi, że dofinansowanie należy mi się dopiero przy urodzeniu 3go dziecka. Czy to prawda ?? Bardzo proszę o odpowiedź !!

 • Joanna

  „Jeżeli ten okres minął lub bank anulował Państwa wniosek – dopłata przepadła.” – to świetnych macie doradców, którzy jak widać tak własnie interesują się sprawami klientów, że nie posiadają wystarczającej wiedzy aby zapobiec takim sytuacjom. „Ten okres” jeszcze nie minął…

 • Jeżeli kredyt ma być uruchomiony w trakcie budowy nieruchomości – deweloper powinien mieć rachunek powierniczy. Niezależnie czy to MDM czy nie. Jak nadmieniłem – obowiązek wynika z ustawy deweloperskiej. Jeśli wypłata miałaby nastąpić dopiero po zakończeniu inwestycji to wtedy rachunek powierniczy nie byłby potrzebny. W innej sytuacji banki nie będą chciały procesować wniosku.

 • Łukasz

  Zatem nie rozumiem, gdy ktoś z rynku wtórnego sprzedaje dom (choć nowy) nie jest wymagany rachunek powierniczy, a gdy deweloper chce zbyć nowy w stanie deweloperskim musi mieć rachunek. Tylko po co skoro przekazanie finansowania i dotacji deweloper chce na końcu inwestycji??? Proszę jednak o interpretacje czy rachunek będzie wymagany czy raczej będzie wymagany i odpowiedz ewentualnie o tych terminach zaciągniecia kredytu i nabycia domu za kilka miesięcy.
  Z góry dziekuję

 • Dodałem informację pod Pani komentarzem powyżej.

 • Witam. Bank ma 60 dni na podpisanie umowy kredytowej od momentu akceptacji wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia. Jeżeli ten okres minął lub bank anulował Państwa wniosek – dopłata przepadła.

  Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, w ramach programu MDM można zakupić również dom budowany przez dewelopera (ale na jego działce). Rachunek powierniczy raczej będzie wymagany.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  dzień dobry, 5,07,2016 złożyliśmy wnioski o kredyt z dofinansowaniem z MDM do 2 banków POBP i PKOSA, w których nam odmówiono, jednak do PKOSA odwołaliśmy się i mamy informację, że decyzja pozytywna jest przygotowywana… jednocześnie doradca finansowy poinformował nas, że rezerwacje dotyczące MDM przepadły (z powodu wcześniejszych decyzji negatywnych) czy to możliwe, czy da się jeszcze coś zrobić w tej sprawie? z kim można porozmawiać na ten temat? gdzie szukać pomocy? BGK posiada infolinie ale nie ma możliwości rozmowy z konsultantem w sprawie MdM

 • Joanna

  dzień dobry, 5,07,2016 złożyliśmy wnioski o kredyt z dofinansowaniem z MDM do 2 banków POBP i PKOSA, w których nam odmówiono, jednak do PKOSA odwołaliśmy się i mamy informację, że decyzja pozytywna jest przygotowywana… jednocześnie doradca finansowy poinformował nas, że rezerwacje dotyczące MDM przepadły (z powodu wcześniejszych decyzji negatywnych) czy to możliwe, czy da się jeszcze coś zrobić w tej sprawie? z kim można porozmawiać na ten temat? gdzie szukać pomocy? BGK posiada infolinie ale nie ma możliwości rozmowy z konsultantem w sprawie MdM
  Proszę o odpowiedź

 • Łukasz

  Mam pytanie, czy przy budowie domów od dewelopera jest tak samo jak przy budowie mieszkań? Otóż deweloper wybuduje dom w na czerwiec 2017 r. Czy mogę 2 stycznia złożyć wniosek o kredyt z mdm na niego (słyszałem że takie rezerwacje przy mieszkaniach są, ale czy i przy domach). Rozumiem, że kupując stan deweloperski domu deweloper nie musi mieć rachunku powierniczego bo zbywa całość. od razu???

 • Witam. Odnośnie Państwa pytań:
  ad 1. Nie wyklucza. Proszę jedynie pamiętać, że środki zgromadzone na książeczce zostaną potraktowane jako Państwa wkład własny. Kwota środków własnych + kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości.
  ad 2. własność działki nie przeszkadza w skorzystaniu z programu MDM
  ad 3. uzyskiwanie środków z tytułu najmu mieszkania rodziców również nie stanowi przeszkody.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Odnośnie Państwa pytań:
  ad 1. Nie wyklucza. Proszę jedynie pamiętać, że środki zgromadzone na książeczce zostaną potraktowane jako Państwa wkład własny. Kwota środków własnych + kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nabywanej nieruchomości.
  ad 2. własność działki nie przeszkadza w skorzystaniu z programu MDM
  ad 3. uzyskiwanie środków z tytułu najmu mieszkania rodziców również nie stanowi przeszkody.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aneta

  Witam. Chcielibyśmy z Mężem skorzystać z mdm. Prosze o podpowiedz:
  -chcemy wykorztstac dodatkowo ksiazeczke mieszkaniowa męża do wkladu wlasnego. Czy jedno wylucza drugie?
  -ja mam na własność dzialke budowlana (nie ma na niej zadnego budynku)? Czy to przeszkadza?
  -moi rodzice są wlascicielami mieszkania. Umowa jest na nich jako wlascicieli i takze rozliczenie z urzędu skarbowego jest na nich. Jednak pieniądze z najmu wpływają na mogę konto ponieważ ja reguluje wszelkie sprawy z nim zwiazane. Czy może to stanowic przeszkodę.

  Z góry dziękuję za pomoc!

 • Aneta

  Witam. Chcielibyśmy z Mężem skorzystać z mdm. Prosze o podpowiedz:
  -chcemy wykorztstac dodatkowo ksiazeczke mieszkaniowa męża do wkladu wlasnego. Czy jedno wylucza drugie?
  -ja mam na własność dzialke budowlana (nie ma na niej zadnego budynku)? Czy to przeszkadza?
  -moi rodzice są wlascicielami mieszkania. Umowa jest na nich jako wlascicieli i takze rozliczenie z urzędu skarbowego jest na nich. Jednak pieniądze z najmu wpływają na mogę konto ponieważ ja reguluje wszelkie sprawy z nim zwiazane. Czy może to stanowic przeszkodę.

  Z góry dziękuję za pomoc!

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Po ślubie i ustaleniu współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu MDM nie grozi Państwu konieczność zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Narzeczony powinien jednak uzyskać własność mieszkania MDM jeszcze przed Waszym ślubem. Po ślubie fakt posiadania mieszkania przez Panią uniemożliwi Wam obojgu udział w MDMie.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do programu wspólnie. Pana żona, ze względu na fakt posiadania mieszkania nie może skorzystać z MDMu, tym samym Pan także nie ma niestety takiej możliwości.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

 • Jacek

  Witam, mam pytanie odnośnie możliwości skorzystania z programu w sytuacji gdy moja żona jest właścicielka mieszkania i mieszkanie z punktu prawnego w 100% należy do niej natomiast ja nigdy nie byłem i nie jestem właścicielem żadnego mieszkania…

 • Weronik

  Witam,
  wraz z narzeczonym chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania. Kredyt byłby wzięty jedynie na narzeczonego. Ja posiadam mieszkanie własnościowe, które jest zamieszkiwane przez rodzinę, przepisane przez zapis. Czy po ślubie mieszkanie, które posiadam ja dyskwalifikuje nas z wzięcia udziału w MDM i musielibyśmy zwrócić środki ? Odbiór kluczy początek 2018, ślub w połowie 2018

 • justyna

  Witam.Wraz z chlopakiem pracujemy za granica ale w przyszlym roku planujemy rozpoczac budowe wlasnego domu w Polsce.Czy mozemy skorzystac z programu MDM?

  Dziekuje,

 • Witam. W nawiązaniu do Pani pytań:
  ad 1. Przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej (jeszcze w tym roku), ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018 (we wskazanym przez Panią terminie).
  ad 2. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Owszem, mogą Państwo starać się o kolejne dofinansowanie – w chwili obecnej ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok, po 2017-01-01 z II części puli 2017.

 • Środki są przelewane po wypłacie kredytu, zgodnie z dyspozycją wpisana przez beneficjenta na wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Aga

  Witam, bylam juz na spotkaniu z Waszym doradca, ale mam prosbe doprecyzowanie konkretnego przypadku. Znalazlam mieszkanie (Wwa) dewelop. 51,xx mkw za rowno 300.000 (taka bezpieczna zdolność mi wyznaczył doradca). Bedzie gotowe jeszcze w 2016 r.
  Pyt. 1. Czy moge juz teraz składać wniosek do banku i wprowadzić sie w 2016 r. , a deweloper ostatnia transzę z mdm dostanie w 2018? (I kiedy, od razu w styczniu?). Czy musze z kredytem zaczekać do stycznia i móc wprowadzić sie dopiero w 2017?
  Pyt. 2) nie bardzo rozumiem ten zapis, że doplata jest max do 50 mkw. Co z pozostałymi metrami, jesli mieszkanie jest większe ?
  Dziękuję

 • Marta

  Witam, złożyliśmy z mężem wniosek i dofinansowanie zostało nam przyznane. Pech chciał że przy końcowej analizie bank odmówił nam kredytu a zarezerwowane pieniądze z MDMu przepadły. Moje pytanie brzmi: Czy pod koniec roku możemy znów starać się o dofinansowanie z pieniędzy przeznaczonych na rok kolejny?

 • domi

  Witam,

  Po jakim czasie pieniądze z dofinansowania są przelewane na konto sprzedawcy w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym powiedzmy 1 lutego 2017. Jednocześnie z wypłatą kredytu czy później?

  Dziękuję za odpowiedź.

 • Można prosić bank o udzielenie szczegółowych wyjaśnień, ale na dłuższą metę niewiele to da. W obecnej chwili pozostaje Pańśtwu niestety jedynie poczekać i złożyć wniosek po 2017-01-01 lub skorzystać z puli przeznaczonej na 2018-ty rok (oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale deweloper dostanie środki dopiero na początku 2018.)

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony/męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej).

 • Ula

  Witam, złożyliśmy z mężem wniosek 27 czerwca, bank informację o nie przyznaniu kredytu w MDM dał nam 24.08.2016 mówiąc że są niezgodności z metrażem. Jak to możliwe skoro wszystkie dokumenty są prawidłowo obliczone? co w takiej sytuacji zrobić?

 • Ewelina

  Witam 🙂 skorzystaliśmy z dofinansowania MDM jeszcze przed ślubem. Jedno z nas wzięło jako singiel ,wtedy mówiono nam że po ślubie(już jesteśmy) można dopisać do aktu tą 2 osobę. Mam pytanie jak to zrobić?

 • Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to maksymalnie 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych)

 • Owszem. Limit powierzchni użytkowej dla domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli inwestor wychowuje troje lub więcej dzieci).

 • Witam. Limit powierzchni dotyczy również domów budowanych systemem gospodarczym. Przypominam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Tutaj znajdzie Pani więcej informacji na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Owszem, wniosek jest składany w odniesieniu do konkretnej nieruchomości (dopłata jest wyliczana w oparciu o parametry danego lokalu). Jeżeli zdecydują się Państwo na inną inwestycję, procedurę trzeba będzie zaczynać od nowa.

 • Martyna

  ile to jest ta część podatku vat?

 • Szymon

  Witam,
  dom budowany systemem gospodarczym ma powierzchnię 131 m2, z tego kotłownia ma 8 m2. Na poddaszu znajduje się sypialnia i łazienka, natomiast pozostała część poddasza nie została zaadoptowana, stanowi część nieużytkową poddasza, tj. 25m2. W związku z powyższym powierzchnia użytkowa domu wynosi 98m2. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z zwrotu podatku VAT?

 • Kasia L.

  Witam,
  budując dom system gospodarczym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 130m2 będę mogła skorzystać z odliczenia podatku Vat, czy w tym przypadku również ma zastosowanie limit powierzchni do 100 m2?

 • Michał

  Witam,
  Z żoną zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania pod koniec czerwca, wnioski składaliśmy na szybkości na początku lipca, żeby jeszcze się załapać na MDM, okazało się jednak, że środki nie zostały zarezerwowane lecz jesteśmy na liście oczekujących, ale w między czasie spodobała nam się inna inwestycja. I teraz pytanie czy środki mdm są zarezerwowane na konkretną inwestycje czy na osobę, czy jest możliwość przeniesienia tych środków na inną inwestycje? Oczywiście liczymy się z tym, że tych środków możemy nie dostać, bo już ich nie starczy, ale gdybyśmy teraz zmienili inwestycje czy nawet przepadnie nam ta lista oczekujących czy możemy przenieść to na inną inwestycje i liczyć na to, że jednak starczy dla nas środków?

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.
  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Prośba o doprecyzowanie. Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno spełniać przede wszystkim potrzeby beneficjenta.

 • Krystyna

  Witam,
  czy jest jakiś przepis mówiący, że w kupowanym mieszkaniu nie powinny być zameldowane osoby w dniu zakupu?

 • Krystyna

  Witam serdecznie,czy można otrzymać dofinansowanie MDM na mieszkanie, w którym są zameldowane osoby?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Suma Pana środków własnych i kwoty dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nieruchomości. Jeżeli dom kosztuje 160 tys. PLN, a dofinansowanie 25 tys. PLN, może Pan dołożyć z własnej kieszeni maksymalnie 55 tys. PLN.

 • Michał L

  Dzień dobry, mam pytanie wraz z żoną i małym dzieckiem chcemy zakupić dom wartość 160 tysięcy z własnej kieszeni możemy wyłożyć połowę wartości, i tu jest moje pytanie ile kredytu 80 tysięcy czy mniej z mdm wyliczyli mi 25 + tysięcy .
  1. 80 tysięcy wkład własny 80 tysięcy kredyt ?
  2.80 tysięcy wkład własny 25 tysięcy mdm i 55 tysięcy kredyt?

  dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi

 • Tak, art. 14 dotyczący nabywania kolejnej nieruchomości po skorzystaniu z programu MDM dotyczy również rodzin wychowujących min. troje dzieci.

 • Karina

  Czy kupując kolejną nieruchomość jako rodzic 3+ w ramach mdm w ciągu kolejnych 5 lat nie mogę nabyć innej nieruchomości? Czy rodziny 3+ dotyczy ten zapis?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli posiadali Państwo mieszkanie i nie wychowujecie min. trójki dzieci, nie możecie skorzystać z programu MDM.

 • Vitalii Yurevych

  Dzień dobry, jesteśmy obcokrajowcami. U nas było mieszkanie na Ukrainie, które nam podarowali rodzice. My jego sprzedali i teraz chcemy kupić mieszkanie w Polsce, czy możemy brać udział w Programie MDM??? W Polsce nie mieliśmy nieruchomości. Dziękuję.

 • Vitalii Yurevych

  Dzień dobry, jesteśmy obcokrajowcami. U nas było mieszkanie na Ukrainie, które nam podarowali rodzice. My jego sprzedali i teraz chcemy kupić mieszkanie w Polsce, czy możemy brać udział w Programie MDM??? W Polsce nie mieliśmy nieruchomości. Dziękuję.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Celem kredytu MDM jest zakup nieruchomości, a nie dokończenie budowy. Bank finansuje wyłącznie inwestycje , które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych. Zbywca musi doprowadzić budowę do stanu pozwalającego na uzyskanie dokumentu zgłoszenia do użytkowania. O ewentualne środki na wykończenie należałoby wnioskować oddzielnym zwykłym kredytem bez gwarancji, że bank udzieli kolejnego kredytu.

 • Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

  Celem kredytu MDM jest zakup nieruchomości, a nie dokończenie budowy. Bank finansuje wyłącznie inwestycje , które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych. Zbywca musi doprowadzić budowę do stanu pozwalającego na uzyskanie dokumentu zgłoszenia do użytkowania. O ewentualne środki na wykończenie należałoby wnioskować oddzielnym zwykłym kredytem bez gwarancji, że bank da drugi kredyt.

 • Sylwwester

  Napisali Państwo wcześniej:
  Owszem, dom powinien by ćw stanie umożliwiającym zamieszkanie. Minimum to odbiór techniczny budynku.

  Czy mogą Państwo wskazać artykuł ustawy, który o tym mówi?
  Kiedy i w jaki sposób bank może sprawdzić rzeczywisty stan domu?
  Co oznaczają słowa „umożliwiający zamieszkanie”? Dla jednej osoby będzie to ogrzewanie, woda, kanalizacja i prąd czyli instalacje, dla innej już będą to wykończone podłogi , ściany, meble…

 • Sylwester

  Czy mogą Państwo przytoczyć odpowiedni artykuł ustawy, który mówi o tym że dom powinien być w stanie do zamieszkania?

  W jaki sposób banki to sprawdzają i kiedy?
  W jaki sposób rozumieć słowa „do zamieszkania”, dla jednej osoby będzie to sprawne ogrzewanie woda, dla innej biały montaż, wykończone podłogi i meble…

 • Ciężko mi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej sprawie. Prawdopodobnie w takiej sytuacji próbowałbym złożyć wniosek w innym banku lub korzystając z usług doradcy – szukałbym instytucji o bardziej liberalnej polityce udzielania kredytów.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. Jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. komórka lokatorska oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Miłosz

  Witam,

  sytuacja wygląda w sposób następujący. Wcześniej został wydany wyrok na podstawie, którego dziecko mieszkało z matką. Jednakże sytuacja uległo zmianie. Zeszliśmy się z partnerką i wychowujemy dziecko. Z MDM korzystałem będąc już wspólnie. Jednakże Pani w banku stwierdziła, że wcześniejszy wyrok alimentacyjny(którego nie można anulować) nie pozwala na skorzystanie z 15% dofinansowania. A byliśmy wówczas parą z dzieckiem?

 • Sophia

  Witam. Do mieszkania które kupujemy przynależy komórka lokatorska. Cz to coś zmienia w kwestii dofinansowania? Jesteśmy parą beż ślubu czyli traktowani jako single. Kredyt bierzemy razem. Czy możemy zameldować się oboje w mieszkaniu?

 • Sophia

  Witam, chcemy zakupić mieszkanie w programie mdm. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Czy to zmienia coś w dopłacie? Jesteśmy parą ale bez śluby czyli traktowani jak single. Kredyt bierzemy razem. Czy oboje możemy zameldować się w nowym mieszkaniu?

 • W obecnej chwili dostępne jest jedynie dofinansowanie z puli 2018. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-jak-w-dalszym-ciagu-mozna-kupic-nieruchomosc/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kamil

  witam chce zakupic mieszkanie czy jest jeszcze dofinansowanie?? jestem kawalerem i mam stała prace lecz nie mam mozliwosci miec wkłądu włąsnego

 • Tak, posiadanie działki nie wykluczy Państwa z możliwości ubiegania się o program MDM. Jedno pytanie – będziecie Państwo chcieli wybudować dom na ww. działce? W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

 • Witam. Nie znam niestety dokładnie Pańskiej sytuacji, jednak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na mnożnik dofinansowania w wysokości 15%.

 • Weronika

  Dzień dobry, czy jeżeli z mężem kupimy działkę przed przystąpieniem do programu, będziemy mieli jeszcze szanse na dofinansowanie na dom do 100m2?

 • Milosz

  Witam. Mam nastepujace pytanie. Otrzymalem dofinansowanie z MDM. W chwili zakupu mieszkania otrzymalem 10% dofinansowania w opcji dla singla jednakze posiadalem dziecko. Pani w banku stwierdzila ze nie moge otrzymac 15% gdyz wyrokiem sadu mialem zasadzone alimenty. Choc tlumaczylem, ze sytuacja zmienila sie i ze swoja partnerka sie zeszlismy wychowujemy dziecko wspolnie i w mieszkaniu zakupionym z dofinansowania bedziemy mieszkac wspolnie, a wyroku alimentacyjnego nie da sie skasowac. Zastanawiam sie teraz czy rzeczywiscie przyslugiwalo mi 10% czy 15%? Dziekuke za odpowiedz.

 • Witam.

  ad. 1. Niestety nie, ew. polecam: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/ (artykuł trochę leciwy, ale nadal aktualny)

  ad 2. Owszem, dom powinien by ćw stanie umożliwiającym zamieszkanie. Minimum to odbiór techniczny budynku.

 • Witam. Obecnie mogą Państwo otrzymać dofinansowanie jedynie w przypadku wychowywania trójki dzieci (i nabycia lokalu mieszkalnego).

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Odnośnie zwrotu podatku VAT – taka możliwość dotyczy jedynie domów budowanych systemem gospodarczym.

 • Sylwester

  Witam,
  mam dwa pytania.
  1) czy można otrzymać dofinansowanie na dom, którego cena za 1m2 przekracza dozwolone limity?
  2) czy dom na który chcę otrzymać dofinansowanie musi być wykończony w jakimś określonym stopniu. Chciałbym go wykończyć po zakupie z własnych środków. Czy wymagany jest np biały montaż, wykończenie podłóg?

 • sebik

  Witam serdecznie, czy jest możliwy jakikolwiek zwrot pieniędzy jeśli niecałe 2 lata temu zostało nabyte mieszkanie na kredycie? Teoretycznie prawo nie działa wstecz, lecz może pojawiły się jakieś zapisy umożliwiające choć niewielki zwrot. Wtedy nie mieliśmy możliwości skorzystania z MDM gdyż w grę wchodziły nowe mieszkania.

 • Marcin

  Witam,
  kupiłem mieszkanie w programie MDM. Czy jeśli zamieszkam w nim ze swoją partnerką i jej dzieckiem oraz zameldujemy się w nim we trójkę, nie będę musiał zwracać części dofinansowania?
  Słyszałem, że kiedyś istniała możliwość zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Czy w dalszym ciągu jest taka możliwość? (uwzględniając zakup mieszkania w MDM).
  Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania

 • Nie ma problemu, polecamy się. Gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, nasze forum jest do Państwa dyspozycji.

 • ironiella

  Witam, dziękuję za rzeczową odpowiedź. Skorzystamy z Pańskich rad. Pozdrawiam serdecznie!

 • Nie, o ile wkład własny + dopłata MDM nie przekroczą 50% wartości nieruchomości. Polecam także sprawdzić, czy spełnione zostaną limity ceny i powierzchni. Generalnie – trochę Pan ryzykuje. Jeżeli nie będzie miał Pan zdolności kredytowej lub bank odmówi udzielenia kredytu z innych przyczyn (np. historia w BIK) lub w momencie składania wniosku przekroczone zostaną limity ceny – nie uzyska Pan dofinansowania MDM.

 • Lukasz

  Mam upatrzona dzialke i deweloper moze ja zakupic i rozpoczac budowe domu jeszcze w tym roku, jednak oczekuje mojego wkladu bo musi i zakupic dzialk i uzyskac wszelkie pozwolenia i przede wszystkim zgodnie z naszym zyczeniem postawic mury przed zima by przemarzly. Czy to mnie dyskwalifikuje z budowy domu od dewelopera gdy przekaze mu np wklad wlasny 120 ty na cel budowy i dzialki??

 • To już zależy od Pana. Umowa notarialna będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie interesów obu stron.

  Informację dla banku przekaże Pan w momencie wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem. polecałbym jednak już teraz zbadać swoją zdolność kredytową (można skontaktować się z naszym doradcą i poprosić o sprawdzenie). Chodzi o uniknięci sytuacji w której wpłaci Pan zaliczkę, a następnie nie będzie mógł ubiegać się o kredyt.

 • Owszem. Jeżeli po zakupie lokalu w ramach programu MDM beneficjent nie zostanie właścicielem innego domu/mieszkania – nie zajdzie konieczność zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. O ile dobrze pamiętam, wg. prawa rzymskiego nieruchomość jest związana z gruntem, na którym stoi (tzn. nie ma możliwości rozdzielenia gruntu i domu). Sądzę, że działka powinna być Państwa własnością.

 • Działa w przypadku, jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

 • Łukasz

  czy taka umowa musi byc zawarta u notariusza, czy zwyczajna cywilno -prawna i czy może dotyczyć również wkładu w zakup działki? Kiedy informuje bank że przekazałem te pieniądze skoro o wniosek mam się ubiegać za kilka miesięcy (jak badałem zdolnosć banki nie wiedzą nic o takim rozwiązaniu). Z góry dziękuję. dopytuję sie ponieważ banki zdają się być niekompetentne

 • New Look

  Witam, czy korzystając z MDM można zostać dzierżawcą gospodarstwa rolnego z budynkami gospodarczymi? Oczywiście bez domu/mieszkania.

 • Paweł Kłak

  czy budujac dom na dzialce rodzicow a pozwolenie na dom majac na siebie oraz faktury biorac na siebie i na zone moge liczyc na zwrot vatu z programu mdm ?

 • janek

  Witam,
  Czy nowelizacja ustawy MDM z września 2015 r. działa wstecz, tj. dla umów podpisanych w lutym 2015 r. ? Chodzi dokładnie o nadpłaty kredytów MDM.
  Przejęcie własności nastąpiło w listopadzie 2015 r., czyli już po nowelizacji.
  Proszę o pomoc w tej sprawie.

 • Witam. bardzo chciałbym Państwa uspokoić, ale takie prognozowanie to niestety ruletka. Z jednej strony, w styczniu zostanie uruchomione 373 mln PLN puli 2017, nadal będzie można również korzystać z puli 2018, która została dopiero minimalnie napoczęta. Razem daje to prawie 745 mln PLN. Kwota wydaje się spora, jednak proszę pamiętać, że w szczycie popularności programu rezerwowano nawet 80 mln PLN dziennie. wiele osób jest w podobnej do Państwa sytuacji – czekają do 2017-go aby złożyć wniosek.

  Czy myśleli Państwo ew. o innym rozwiązaniu – z programu może przecież skorzystać tylko jedno z Was, a drugie wesprze zdolność kredytową. Z punktu widzenia wielkości dofinansowania Państwa stan cywilny nie ma żadnego znaczenia.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe.

  Po Państwa ślubie można dokonać rozszerzenia własności mieszkania na współmałżonka bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ok, można

 • Tak, może Pan sporządzić taką umowę i przekazać środki wcześniej. wpłata zostanie potraktowana jako Pański wkład własny. Proszę jedynie pamiętać, że kwota Pańskich środków + kwota dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ironiella

  Dzień dobry, chcemy skorzystać z narzeczonym z możliwości kupna mieszkania w programie MDM. Małżeństwem zostaniemy pod koniec kwietnia 2017. Czy wg Państwa oceny zdążymy jeszcze zakwalifikować się do programu? Mam świadomość, że to zależy od ilości osób ubiegających się o dofinansowanie, jednak zależy mi na opinii profesjonalisty. Niestety, mimo tego, ze obydwoje pracujemy, to koszty, jakie ponosimy w związku z wynajmowaniem mieszkania w Krakowie, uniemożliwiają nam uzbieranie wymaganego wkładu własnego.

 • Łukasz

  chodzi o umowę przekazania pieniędzy nie o wniosek mdm

 • Łukasz

  Dzień dobry, na rok 2017 pieniądze będą dopiero od stycznia. Mam pytanie czy jest możliwe abym sporządził z deweloperem umowę i przekazał mu środki własne na rzecz budowy domu już w tym roku. Chodzi mi o wylanie fundamentów i postawienie murów do grudnia aby przemarzły, a w styczniu wnioskował o kredyt i dopłatę. dziękuję

 • Witam. W takiej sytuacji do programu MDM powinna przystąpić Pana narzeczona, a Pan jedynie wspomoże jej zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Niestety – środki przepadną. Zmiana mieszkania, które chce Pan kupić niesie za sobą konieczność złożenia nowego wniosku o kredyt z dofinansowaniem.

 • Jeżeli w projekcie pomieszczenie jest opisane jako garderoba – tak właśnie potraktuje je analityk (czyli jako powierzchnię użytkową). Można ew. zmienić kwalifikację pomieszczenia korygując projekt. Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

 • Witam. Powierzchnia ogródka nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania. Więcej szczegółów można ew. znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Adrian

  A co w sytuacji gdy w projekcie na poddaszu wpisano „garderoba” 22,6m kw? Dodam, że jest tam okno szczytowe, którego nie ma w projekcie a w rzeczywistości nie jest to garderoba a zwyczajny strych.

 • adam

  Jeżeli mam zarezerwowane środki na 2017 rok i chce kupić mieszkanie z rynku pierwotnego a nie dostane kredytu z powodu zdolności kredytowej czy mogę od razu zmienić wniosek na mieszkanie z rynku wtórnego czy po prostu zarezerwowane środki przepadają?

 • Marek

  Witam serdecznie,

  wraz z dziewczyną chcielibyśmy skorzystać z programu MDM, jednak nie do końca jestem zorientowany czy się do niego kwalifikujemy. Sam obecnie posiadam mieszkanie zakupione 3 lata temu na kredyt bez wsparcia programowego, zatem mi żadne dofinansowanie nie przysługuje. Dziewczyna natomiast, nie jest i nie była właścicielką mieszkania, jednak obawiam się o jej zdolność kredytową. Czy zatem ona jako singiel może zakupić mieszkanie (dom) w szeregowcu, a ja podwyższyć jej zdolność kredytową (zakładam, że mieszkanie będzie kosztować około 330 tys. PLN)? Czy w takim wypadku dziewczyna byłaby wtedy jedynym właścicielem mieszkania, czy ja także mógłbym być współwłaścicielem?

  Pozdrawiam,

 • Klaudia

  Witam, mieszkanie, które chce kupić ma 47 m i ogródek 50 m – czy powierzchnia ogródka wlicza się do powierzchni mieszkania?

 • Maria

  Witam, zakupiliśmy z mężem mieszkanie z dopłatą MDM, mieliśmy wtedy jedno dziecko. Niedawno urodziło nam się drugie, czy możemy ubiegać się o jeszcze jakąś dopłatę w związku z tym? Pozdrawiam

 • Witam. W Ustawie jest mowa o wychowywanych dzieciach – aby skorzystać z mnożnika 15% powinniście Państwo złożyć wniosek po urodzeniu malucha.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Nie chciałbym snuć czarnych wizji, ale wiele osób czeka do początku roku ze złożeniem wniosku. Środków jest sporo, ale nie wiem, czy będą jeszcze dostępne w okolicach marca.

 • Witam. Poddasze, wg rekomendacji BGK nie powinno być wliczane do powierzchni użytkowej domu. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Owszem. Zbycie mieszkania przed upływem okresu 5-ciu lat będzie wiązało się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Alicja

  Witam, jestem w ciąży z pierwszym dzieckiem, termin porodu to marzec 2017. Chcemy kupić dom, który w lutym 2017 ma zostać oddany, także na początku roku będziemy musieli zaciągnąć kredyt, chcielibyśmy skorzystać z programu MDM (kwalifikujemy się do niego i dom także), tylko zastanawiam się czy w lutym będziemy mogli już skorzystać z 15% dofinansowania, skoro za klika tygodni nasze dziecko się urodzi. Jeżeli nie to czy środki przeznaczone na ten program jeszcze będą do dyspozycji w marcu (czy to jest wielka niewiadoma)?

 • Adrian

  Witam serdecznie,
  dom, który zamierzamy kupić z narzeczoną posiada poddasze, na które wchodzi się rozkładaną drabinką rozsuwaną z sufitu. Na poddasze są pociągnięte instalacje elektryczne i grzewcze. Jednakże poddasze jest do własnej aranżacji przyszłych właścicieli, tzn ściany są tylko ocieplone wełną i folią izolacyjną, nie są one zabudowane żadnymi płytami typu osb czy nida-gips. Pytanie brzmi czy takie poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej?

 • Eo ada

  Witam
  Zeszłego roku zakupiłem mieszkanie z dopłatą MDM, jednak chciałbym je zamienić, czy orientujecie się państwo jak wygląda taka zamiana? Czy zostanie zabrana mi dopłata?

 • Dzierżawa gruntów nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania. otrzymanie części lub całości własności domu – niestety tak.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Klaudia Biskup

  Witam w lutym 2016 r skorzysztaliśmy z mężem z dofinansowania MDM. Czy otrzymanie od moich rodziców gruntów rolnych w dzierżawę ora przepisanie domu koliduje z programem MDM. Czy będę musiała zwrócić dofinansowanie.

 • Na Wi

  Witam. Czy posiadania mieszkania własnościowego dyskwalifikuje z programu MDM? Chodzi o zamianę mieszkania na większe w przypadku rodziny wielodzietnej? Pozdrawiam! 🙂

 • Na Wi

  Witam. Czy mieszkanie własnościowe dyskwalifikuje z programu MDM? Dodam, że chodzi o rodzinę wielodzietną.

 • Na Wi

  Witam serdecznie. Wraz z mężem mamy trójkę dzieci i z racji małego metrażu planujemy zmianę mieszkania na większe. Obecne mieszkanie jest naszą własnością. Czy w związku z tym kwalifikujemy się do programu, czy mieszkanie własnościowe dyskwalifikuje nas? Pozdrawiam!

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli budowa będzie na dwóch oddzielnych działkach – każda z waszych rodzin będzie budować osobny dom. w takiej sytuacji możecie niezależnie wystąpić o zwroty podatku VAT.

 • Tak, jest to możliwe, firmy często korzystają z takiej opcji. Jeżeli budowa będzie pod szyldem ww. dewelopera i to on wystawi mieszkania na sprzedaż – będzie to traktowane jako rynek pierwotny.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kuba

  Witam serdecznie.
  Chcemy wraz z żoną i szwagierką postawić dom szeregowy lub bliźniaka.
  Z w/w zasad wynika iż kwalifikujemy się do programy MDM.
  Jak to wygląda w przypadku domów szeregowych lub też bliźniaków kiedy każde z nas płaci za swoją część nieruchomości?

 • Lucas

  dzień dobry, Mam pytanie znalazłem dobrego dewelopera który ma działki w interesującej mnie okolicy jednak nie ma czsu budować (bo jest polecany) współpracuje jednak z mmniejszymi firmami budowlanymi które nie prowadzą rachunków powierniczych tzw podwykonawcy. Czy jest możliwe by pod budowę domu owy deweloper wziął takiego podwykonawcę???

 • Zależy od banku. Proponuję kontakt z doradcami w tej sprawie po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Justyna

  Witam,
  Czy renta tzw. rodzinna po zmarłym rodzicu jest brana pod uwagę przy wyliczeniu zdolności kredytowej?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – czyli po Państwa ślubie.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mogą Państwo rozpocząć budowę, odradzałbym jednak ukończenie domu w terminie 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania nabytego w ramach MDMu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Lukasz

  Witam,
  planujemy z narzeczoną zakup mieszkania na początku przyszłego roku. Narzeczona jest współwłaścicielem mieszkania, ja nie posiadam żadnej nieruchomości. Chcielibyśmy wziąć wspólnie kredyt hipoteczny. Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z programu MDM? Czy możemy wspólnie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, a ja zostałbym beneficjentem programu MDM tylko w sytuacji braku mojej zdolności kredytowej? Jakie przysługują prawa do mieszkania narzeczonej w takiej sytuacji jeżeli pozostaje współkredytobiorcą, a nie jest beneficjentem programu MDM. Po jakim okresie narzeczona może zostać współwłaścicielem mieszkania ?

 • Arek

  Mam pytanie, kupiłem z żoną cztery miesiące temu mieszkanie z pomocą MDM-u.- z dofinansowaniem, i niedawno dostaliśmy większą liczbę pieniędzy w darowiźnie od rodziców, za te pieniądze postanowiliśmy się budować. Czy nic nie stoi na przeszkodzie aby postawić dom????

 • Robert

  Witam,
  Czy do programu MDM kwalifikują się osoby mieszkające i pracujące za granicą. Obecnie z żoną i dziećmi powoli planujemy powrót do PL i chcielibyśmy kupić pierwsze własne mieszkanie. Umowę z bankiem w PL podpisalibyśmy przed powrotem do kraju i wprowadzić się de facto po spłaceniu już dużej części kredytu (zamiast na 30 wzięlibyśmy na 15 lat).

 • Niestety nie. Limity ceny i powierzchni w programie MDM obliczane są dla konkretnej nieruchomości.

 • Niestety, termin procesowania wniosku o dofinansowanie nie zależy od wybranego banku. Wniosek o udział w MDM jest składany raz. Każdy kolejny bank bazuje na pierwszym wniosku.

 • Wniosek o kredyt mógł zostać złożony kilkukrotnie (po 1 w każdym banku), natomiast wniosek o udział w MDM składany jest wyłącznie raz (każdy następny bank bazuje na wniosku złożonym w 1 banku).

 • Niestety prawda – można było to trochę lepiej ustawić.

 • Sprostowanie: w procesie składał Pan dwa wnioski, wniosek o kredyt (który otrzymał decyzję negatywną) oraz wniosek o dofinansowanie w ramach programu MDM. Jeżeli Pana wniosek o udział w programie MDM został zaakceptowany przez pracownika Millennium, ma Pan 60 dni na zakończenie procesu i podpisanie umowy kredytowej

 • Michał

  Witam, czy można złożyć wniosek MDM nie mając jeszcze konkretnego mieszkania? wiem tylko ze poszukuje mieszkania 50-60m2 w 2017r. chodzi o to żeby przyszły sprzedawca nie musiał czekać pół roku albo więcej.

 • MICHAL

  Czy to nie zalezy od banku tak czy tak bede na rezerwowej lisice?i czy warto czekac czy kolowac wklad wlasny bo umowa przedwstepna do 15 sierpnia doradca z expandera powiedzial ze jestesmy blidko i bedzie na 100 procent tylko nie wiadomo czy dzisiaj czy za dwa tygodnie i teraz jestemw kropce prosze o porade bo ten mdm to wariackie papiery

 • MICHAL

  Moja sytuacja wygla tak ze zalateiam kredyt przez expander i wyszlo tai ze 4 lipca zlozyli pko bp wniosek i po dwoch dniach powiedzieli ze mdm na 100 procent zarezerwowany ale skaldalem jeszcze do pko sa i wyszla nastepujaca historia ze w pko bp zazyczyli sobie ze mam zmienic w niosek kredytowy tylko na siebie bo mam zdolnosc sam doradca z expandera mowi ze w pko sa jest lepsza i oferta i sprawa jest na finiszu robia umowe dla mbie nagle sie okazuje ze w mdmie jestem na liscie rezerwowej pytanie kto tu polecial w kulki i czy jednak zlozyc ten w niosek do pko bp i co ja mam o tym wszystki myslec w bp skladalem z narzeczona

 • Michal

  Tylko sprzedajacy napewnoe nie bedzie czekql do konca roku na kaske maslo maslqne z tym mdm

 • Karol

  Nie został wniosek zaakceptowany w banku Millennium ponieważ tam otrzymałem decyzję negatywną. Zależy mi aby MDM utrzymać oraz sporządzić wniosek do innych banków.
  Proszę o odpowiedź.

 • Witam. Nie do końca. W tym momencie znajdują się Państwo na liście rezerwowej – tzn bank czeka, aż środki zarezerwowane dla jakiegoś innego kredytobiorcy wrócą do BGK i będą mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie dla Państwa. Nie ma niestety gwarancji, że to będzie szybki proces. Możecie równie dobrze czekać do końca roku.

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jeżeli nie potrzebują Państwo mieszkania natychmiast, polecam poczekać na urodziny drugiego dziecka i wtedy składać wniosek – otrzymają Państwo większe dofinansowanie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie, nie ma niestety możliwości uzyskania kredytu w ramach programu MDM i budowy na działce rodziców.

 • Aby dom został uznany za ukończony powinniście Państwo dokonać odbioru technicznego budynku. Odpowiadając na drugie pytanie – jeżeli odbiór zostanie dokonany w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM – dofinansowanie trzeba będzie częściowo oddać. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. BGK wymaga, aby wniosek został zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, a następnie, w ciągu kolejnych 60 dni powinna zostać podpisana umowa kredytowa. W niektórych bankach rejestracja i akceptacja wniosku w systemie BGK odbywa się w tym samym dniu procesowania. Jeżeli Pana wniosek został zaakceptowany przez pracownika Millennium, ma Pan 60 dni na zakończenie procesu i podpisanie umowy kredytowej

 • Witam. BGK wymaga, aby wniosek został zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, a następnie, w ciągu kolejnych 60 dni powinna zostać podpisana umowa kredytowa. W niektórych bankach rejestracja i akceptacja wniosku w systemie BGK odbywa się w tym samym dniu procesowania. Jeżeli Pana wniosek został zaakceptowany przez pracownika Millennium, ma Pan 60 dni na zakończenie procesu i podpisanie umowy kredytowej.

 • Michał

  do 15 sierpnia

 • Michał

  Witam Mam Pytanko zalatwiam kredyt wniosek zlozylem 4.07 mowili mi ze pieniadze sa zarezerwowane z mdmu dzisiaj nagle dostaje telefon ze bank daje zielone swiatlo ale jestesmy na liscie rezerwowej w mdm ale ze kredyt dostaniemy bo napewno ludzie odpadna bez zdolnosci i nie wiedza czy to bedzie za dzien czy za dwa tygodnie … Czy mam im wierzyc czy juz jest po ptakach ????i zaliczka z przedwstepnej pojdzie w swiat umowe mam do 1 sierpnia przedwstępna ??? prosze o pilna odp z gory dziekuje

 • Beata

  witam mam pytanie czy bez wkładu własnego mogę starać się o kredyt na mieszkanie z dofinansowaniem MDM? czy kwota dofinansowania może zastapić wklad własny wymagany przez bank? wychowuje jedno dziecko z poprzedniego związku a z obecnym partnerem spodziewamy się dziecka. Mamy na oku mieszkanie za 105 000 zł zaciagajac kredyt na 80 000 reszta wartosci mieszkania mam szanse uzyskac z dofinansowania ? Moj sredni dochód miesieczny netto graniczy od 1600-2000tys ale umowa na czas okreslony do 2018 roku mam jakies realne szanse na sukces? z Góry dziekuje za odpowiedz

 • Łukasz Bryś

  Ok, czyli nie ma możliwości, że my bierzemy kredyt i budujemy się na ich działce korzystając z dofinansowania? Czy rodzice muszą być kredytobiorcami?

 • Paweł

  A kto weryfikuje czy ten niewykończony dom nie
  spełnia warunków nieruchomości mieszkalnej? Jeśli przed upływem pięciu lat od
  daty skorzystania z MDM-u byśmy ten dom wykończyli, czy musieliśmy zwrócić
  część dofinansowania???

 • Karol

  Witam,

  Jestem w trakcie załatwiania formalności z kredytem hipotecznym w ramach MDM.

  Składałem wniosek do banku PEKAO S.A. w dniu 12.05.2016 a co za tym
  idzie tego samego dnia wniosek o dofinansowanie w ramach MDM oraz
  otrzymałem potwierdzenie rejestracji wniosku nabywcy o dofinansowanie
  wkładu własnego). W tym samym czasie składałem wnioski do różnych banków.

  W dniu 20.06.2016 złożyłem wniosek o kredyt hipoteczny do banku
  Millennium, bank Millennium zarezerwował dla mnie środki MDM, lecz w
  dniu 07.07.2016 otrzymałem decyzję negatywną.

  Jestem obecnie w trakcie załatwiania kredytu hipotecznego w banku BZWBK oraz chcę złożyć także wniosek do banku PKO BP S.A.

  Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest mój wniosek w ramach MDM.

  Czy liczy się kolejne 60 dni od dnia złożenia wniosku w banku
  Millennium, bądź od otrzymania negatywnej decyzji z banku Millennium?
  Mam potwierdzenie rejestracji nabywcy z banku Millennium.
  Czy mój wniosek jest nadal aktywny a pieniądze zarezerwowane i nadal
  czekają na wypłatę w roku 2017 gdy otrzymam decyzję pozytywną z danego
  banku?

  Wiem, że jest wstrzymane przyjmowanie nowych wniosków w ramach MDM.

  Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Karol

 • Karol

  Witam,

  Jestem w trakcie załatwiania formalności z kredytem hipotecznym w ramach MDM.

  Składałem wniosek do banku PEKAO S.A. w dniu 12.05.2016 a co za tym
  idzie tego samego dnia wniosek o dofinansowanie w ramach MDM oraz
  otrzymałem potwierdzenie rejestracji wniosku nabywcy o dofinansowanie
  wkładu własnego. W tym samym czasie składałem wnioski do różnych banków.

  W dniu 20.06.2016 złożyłem wniosek o kredyt hipoteczny do banku
  Millennium, bank Millennium zarezerwował dla mnie środki MDM, lecz w
  dniu 07.07.2016 otrzymałem decyzję negatywną.

  Jestem obecnie w trakcie załatwiania kredytu hipotecznego w banku BZWBK oraz chcę złożyć także wniosek do banku PKO BP S.A.

  Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest mój wniosek w ramach MDM.

  Czy liczy się kolejne 60 dni od dnia złożenia wniosku w banku
  Millennium i od otrzymania negatywnej decyzji z banku Millennium?
  Mam potwierdzenie rejestracji nabywcy z banku Millennium wystawione w dniu 21-06-2016.
  Czy mój wniosek jest nadal aktywny a pieniądze zarezerwowane i nadal
  czekają na wypłatę w roku 2017 gdy otrzymam decyzję pozytywną z danego
  banku?

  Wiem, że jest wstrzymane przyjmowanie nowych wniosków w ramach MDM.

  Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Karol

 • Dom może być odebrany później, niestety nie orientuję się, czy dozwolony jest tak odległy horyzont czasowy jak rok 2020.

 • Za późno 😉 odpowiedź już jest. Niestety, w przypadku budowy na własnej działce możliwe jest jedynie uzyskanie zwrotu VAT. Czy ew. rozważali Państwo wariant, że to rodzice budują dom na swojej działce, a Państwo po zakończeniu budowy odkupujecie od nich całą nieruchomość w ramach kredytu w programie MDM? Wtedy możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Działka, na której powstanie dom powinna stanowić Państwa własność.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Jeżeli dom nie został wykończony i odebrany – de facto nie dysponujecie Państwo nieruchomością mieszkalną i możecie skorzystać z programu MDM. Jeden warunek odnośnie wzięcia udziału w programie z narzeczoną. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po ślubie oczywiście przystępujecie Państwo do programu wspólnie, oboje będziecie beneficjentami MDMu i właścicielami mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli dom nie został wykończony i odebrany – de facto nie dysponujecie Państwo nieruchomością mieszkalną i możecie skorzystać z programu MDM. Jeden warunek odnośnie wzięcia udziału w programie z narzeczoną. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Proponuję inne wyjście – jeżeli Pani spełnia warunki programu – być może to Pani powinna zostać beneficjentką MDMu, a narzeczony jedynie wspomoże Pani zdolność kredytową? Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • asia

  WITAM

  Mam pytanie odnośnie zwrotu vat za materiały budowlane.
  Rozumiem że wszystkie faktury na zakupy materiałów muszą być
  wystawione do dnia 2018-09-01.
  Mam więc pytanie czy do tej daty dom musi zostać już wykończony i odebrany , czy wszystkie materiały potrzebne na wykończenie mogę zakupić do 01.09.2018 a o zwrot vat mogę ubiegac sie jak dom zostanie odebrany np. w 2020roku?

 • Łukasz Bryś

  Witam
  Razem z żoną planujemy budowę domu.
  Moi rodzice mają działkę na której możemy się budować.
  Czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu na budowę domu, zlecenie budowy domu firmie, której byłby wypłacane transze i skorzystanie z dopłaty MDM. Nie chodzi mi o zwrot VAT-u.
  Czy działka musi być przepisana na mnie?
  Pozdrawiam

 • Łukasz

  Witam, mam pytanie:
  Chcę wybudować dom, moi rodzice posiadają działkę.
  Czy mogę razem z małżonką wziąć kredyt na budowę domu, zlecić budowę wykonawcy i skorzystać z mdm?
  Czy działka musi być przepisana na mnie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Paweł

  Dzień dobry. Mam pytanie

  Moja narzeczona dostała od rodziców dom w stanie surowym (tzn..same
  mury z dachem, bez stolarki okiennej). W najbliższym czasie nie zamierzamy dokończyć budowy tylko kupić mieszkanie.
  Czy po zawarciu związku małżeńskiego możemy skorzystać z dofinansowania
  z MDM-u??

 • Paweł

  Dzień dobry. Mam pytanie

  Moja narzeczona dostała od rodziców dom w stanie surowym (tzn..same
  mury z dachem, bez stolarki okiennej). W najbliższym czacie nie zamierzamy dokończyć
  budowy tylko kupić mieszkanie.

  Czy po zawarciu związku małżeńskiego możemy skorzystać z dofinansowania
  z MDM-u??

 • Gosia

  Mój chłopak ma mieszkanie, które jest jego własnością czy jak by je sprzedał albo przepisał swojej siostrze/mamie może skorzystać z MDM ?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Jeżeli cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania przekracza limit wyznaczony dla danej lokalizacji – nie można niestety skorzystać z programu MDM.

 • Witam, niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Robert

  Witam, mam pytanie odnosnie dofinansowania kredytu przy urodzeniu sie drugiego dziecka. Kredyt MDM zaciągniety w sierpniu 2015r przy jednym dziecku, dofinansowanie wtedy dostaliśmy 15% , 1 wrzesnia 2015 zmienila sie ustawa i kwota dofinansowania zostala podniesiona 15% na 20%. W maju tego roku 2016 urodziło nam sie drugie dziecko czy mozemy zatem zlozyc wniosek do banku o dotkowe dofinansowanie mieszkanie za urodzenie sie drugiego dziecka? z góry dziekuje za odowiedz

 • Karolina

  Dzień dobry, mam pytanie.
  Zamierzam zakupić mieszkanie z rynku wtórnego. Cena zakupu m2 oferowana przez MDM (w moim przypadku – Poznań, wynosi ok 4700zł. Ceny na rynku nieruchomości znacznie odbiegają od tej wartości (ok 5-6 tys. za m2). Czy to oznacza że nie mogę skorzystać z dofinansowania z mdm-u, czy, będzie może to dofinansowanie tylko do wysokości 4700zł?

 • Monika

  Witam, przygotowujemy sie z mezem do budowy domu. Chcielibysmy sie postarac o dofinansowanie z MDM, spelniamy wszystkie warunki. Mamy maloletniego syna i w ‚drodze’ kolejne dziecko. Prosze naswietlic mi jasniej sprawe budowy domu a dofinansowanie MDM… czy jest podobnie jak z dofinansowaniem do zakupu mieszkania w stanie deweloperskim? Czy jesli mowa o budowie domu przez ekipe (do stanu surowego lub deweloperskiego), to czy jedyna pomoca bedzie zwrot czesci VATu? Dziekuje i pozdrawiam 🙂

 • Owszem, ale dopiero po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Martyna

  Witam,
  jestem singielką i chciałabym wziac dofinansowanie na MDM. Spełniam wszystkie warunki. Czy biorąc teraz MDM na 15 lat mam mozliwosc w tych 15 latach zakupu innej nieruchomosci bez zwrotu dofinansowania?

 • Witam. Niestety – jeżeli jest Pan właścicielem 100% własności mieszkania – nawet na papierze – nie może Pan skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Piotr

  Witam, 5 lat temu rodzice w akcie ratowania dobytku przed długami nieudanego małżeństwa siostry przekazali mi notarialnie akt darowizny ich mieszkania z zapiskiem ze mogą tam przebywać do śmierci. W teorii wygląda to tak ze tylko na papierze jestem właścicielem tego mieszkania a praktycznie w nim nie przebywam. Chcielibyśmy z żoną skorzystać z programu, czy to możliwe ? W kryteriach wiekowych się mieścimy, posiadamy maloletnia córkę.

 • Witam – tak, beneficjentem programu MDM i właścicielem mieszkania będzie mąż. Współwłasność możecie Państwo ustalić od razu po ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Marcelina

  Witam, Narzeczony zakupił mieszkanie przed ślubem i uzyskał MDM. Umowa deweloperska została podpisana także przed ślubem. Rozumiem, że po sporządzeniu aktu notarialnego jedynym właścicielem będzie mój mąż. Po jakim czasie możliwe jest ustanowienie współwłasności mieszkania, aby nie utracić dofinansowania z MDM?

 • Niestety nie. W ramach programu MDM można nabyć 100% własności danego mieszkania. Możecie jednak przepisać swoją połowę na któregoś z pozostałych spadkobierców, a następnie odkupić całość 😉

 • Anna

  Witam,
  Babcia zmarła w kwietniu tego roku i po niej 1/4 dziedziczy dziadek 3/4 w równej części ich wspólne dzieci. Dziadek swoją połowę umową dożywocia przepisał mi i mojemu mężowi. Moje pytanie czy możemy skorzystać z kredytu z dopłatą MDM na zakup drugiej połowy tego mieszkania (tzn spłacenia spadkobierców babci)?

 • Witam. Niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania mieszkania przez męża. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Karolina

  Witam, mam 30 lat, jestem mężatką, mam 2 dzieci, nie posiadam żadnej nieruchomości. Mąż jeszcze przed ślubem kupił mieszkanie, jest jego jedynym właścicielem. Czy gdybym chciała kupić mieszkanie, to czy mogłabym skorzystać z programu MDM? Pozdrawiam.

 • Dodałem informację do Pana komentarza poniżej.

 • Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jacek

  Witam,

  Jestem współwłaścicielem (1/2) mieszkania. Czy mogę ubiegać się o skorzystanie z programu MDM na zakup mieszkania którego będę jedynym właścicielem ?

 • Jacek

  Witam Serdecznie,

  Jestem singlem i współwłaścicielem ( 1/2 udziału) mieszkania. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach MDM ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Owszem, jest taka możliwość. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dawid

  Czy jest możliwość zakupienia w ramach MDM mieszkania od własnych rodziców (w którym się aktualnie mieszka?) oczywiście rodzice zakupiliby za to sobie inne, zapewne nieco mniejsze mieszkanie.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Z uściśleniem będzie ciężko, gdyż sam ustawodawca wspomniał jedynie o ograniczeniu możliwości mieszkaniowych. Generalnie – jeżeli będzie to z górny wydzielona powierzchnia, można zapomnieć o MDMie. Do biura zajmującego część pokoju lub komputera nikt się Panu nie doczepi. Wydzielenie pomieszczenia i nazwanie go biurem raczej nie przejdzie. MDM wg ustawodawcy ma spełniać jedynie funkcje mieszkaniowe.

 • Krzysztof1

  Tzn. czy możecie uściślić? Jest to stan deweloperski, więc jeśli wydzielę na biuro np. 20m2 to nie będzie jakiegokolwiek problemu z wliczaniem rzeczy zakupionych do wykończenia tego biura w koszty? Czy istnieje jakieś ograniczenie, że np. ‚X’ m2 mieszkania i z tego tylko ‚Y’ m2 może mieć biuro?

 • Krzysztof

  Super, dziękuję za informację!

 • Kamil

  Witam
  Zakupiliśmy mieszkanie 72m2. MDM zostanie wypłacony z ostatnią transzą we wrześniu tego roku. Składając wniosek o mdm posiadaliśmy 2 dzieci. Między czasie żona zaszła w ciąże i w przyszłym roku narodzi nam się 3 dziecko. Czy możemy się starać o jakieś dodatkowe dofinansowanie? czy jest to tylko dodatkowe 5% czy może różnica pomiędzy dofinansowaniem 20% 50m2, a 30% z 65m2 ? Pozdrawiam

 • Rejestracja firmy w mieszkaniu zakupionym w ramach programu MDM jest możliwa, o ile działalność nie ogranicza możliwości mieszkaniowych beneficjenta. Czyli np. salon fryzjerski lub gabinet dentystyczny odpadają, ale kilka m2 na postawienie komputera jest ok.

 • Disqus czasami płata takie figle. Dodałem odpowiedź do Pani pytania poniżej.

 • Jeżeli mąż ponosi główne koszty wychowywania dziecka, które ma ze swoją pierwszą partnerką, po urodzeniu Państwa drugiego dziecka będziecie mogli się ubiegać o dodatkowe wsparcie w formie spłaty kredytu (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

 • Krzysztof

  Witam serdecznie,
  czy kupując mieszkanie z dofinansowaniem MDM, można część powierzchni wydzielić na biuro, gdy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza?
  Czy w ogólne w takim mieszkaniu można wtedy zarejestrować działalność?

 • Ani

  Witam
  już raz napisałam, ale gdzieś zginęło moje pytanie, dlatego ponawiam, czy mając kredyt z dofinansowaniem od 2 lat i między czasie wzięłam ślub z partnerem który ma dziecko z poprzedniego związku, które mieszka tydzień z nami, tydzień ze swoją mamą, dodatkowo rok temu urodziło się nasze wspólne dziecko, a teraz spodziewamy się drugiego, to czy należy nam się dofinansowanie na 3 dziecko, bo w sumie będziemy wychowywać 3 dzieci.

 • Ani

  Witam
  2 lata temu wzięłam kredyt z dofinansowaniem MDM jako singielka, między czasie poznałam męża wzięłam ślub, mąż ma jedno dziecko z poprzedniego związku, ale wychowujemy je pół na pół, czyli młody jest tydzień u nas tydzień u swojej mamy, rok temu urodziło się nasze wspólne dziecko, a obecnie spodziewam się drugiego, czy przy takim układzie należy nam się dodatkowe dofinansowanie na 3 dziecko?

 • Jeżeli wypłaci Pan należność deweloperowi, dofinansowanie może przepaść. Nie ma także możliwości, aby środki z MDMu wpłynęły na inne konto, niż konto sprzedającego.

 • Tego rodzaju budowa zostanie potraktowana jako system gospodarczy. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Tomek

  Pajacowi *

 • Tomek

  Witam.
  Mam problem z deweloperem. Umówiliśmy się że kupimy od niego mieszkanie ale pieniądze z programu mdm dostanie on w styczniu. Teraz twierdzi że nie pamięta aby na coś takiego się zgadzał… I powiedział że mamy mu zapłacić podczas spisywania aktu tą kwotę której brakuje tzn. Dopłatę z mdmu.. Jak mam teraz to rozwiązać.. Nie chodzi o pieniądze tylko o to aby np. Bank oddał mi ta dopłatę a nie wysyłał temu pałacowe bo mu nie ufam.

 • Sebastian

  Witam. Planuję wziąć kredyt na dom modułowy (z kontenerów) o powierzchni ok 60 m2, który mam plan postawić na działce mojej mamy. Czy kredyt mógłby pokryć koszty doprowadzenia do domku instalacji?
  Jakie zarobki trzeba mieć i jaka musi być długość umowy, przy wzięcia ok 100000 tys. kredytu? Z góry dziękuję.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci, możecie złożyć wniosek w tym roku o dofinansowanie z puli 2018 lub po 2017-01-02 z przyszłorocznej puli.

 • Sofia Esposito

  Witam, planujemy z mężem zakup większego mieszkania i chcielibyśmy starać się o dofinansowanie z programu MDM. Obecnie mąż jest właścicielem mieszkania, które zakupił w kredycie hipotecznym (kupił je przed ślubem, obecnie w nim mieszkamy). Czy jeżeli je sprzedamy, to możemy się starać o dofinansowanie na nowe mieszkanie? I czy wniosek o kredyt i dofinansowanie musimy złożyć dopiero w styczniu 2017 czy możemy jeszcze w 2016 po sprzedaży mieszkania?

 • Witam. Kwota limitów i dofinansowania została wyliczona wg dnia akceptacji wniosku w systemie BGK Zlecenia i pozostanie niezmienna aż do momentu wypłaty kredytu.

 • Tak. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeszcze jedna sprawa odnośnie udziału w programie MDM z partnerką. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Sławek

  Witam.

  Planuję kupić mieszkanie w Gdańsku z rynku pierwotnego, już nawet podpisałem umowę przedwstępną i mam zarezerwowane środki jeszcze w czerwcu.W międzyczasie limit dla Gdańska nieznacznie podskoczył. Czy z racji tego, że środki zostały zarezerwowane w czerwcu to dofinansowanie będzie liczone według limitów z czerwca czy można jednak policzyć je według obecnie obowiązujących?

 • Rafał Kajewski

  Witam. Wraz z partnerka jestesmy zainteresowani kupnem domu do 100m2 z rynku pierwotnego w programie mdm z drugiej puli na rok 2017. Jednakze dziewczyna w spadku otrzymala 1/2 mieszkania. Zalezy nam na tym by dofinansowanie pokrylo wklad wlasny. Czy mimo 1/2 wlasnosci mieszkania spelniamy warunki dofinansowania? Pozdrawiam

 • Witam. Pozwolenie na budowę nie jest konieczne (aczkolwiek bank może o nie poprosić), wyliczenie limitów ceny i powierzchni może nastąpić na podstawie prospektu informacyjnego dewelopera.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Greg

  Witam. Planuję kupić mieszkanie z MDM z puli 2018 r. Znalazłem inwestycję, która zaczęła właśnie sprzedaż mieszkań. Jednak dowiedziałem się ze nie posiadają oni jeszcze pozwolenia na budowę.
  Czy jest to przeciwskazanie dla banku aby w tym momencie udzielić mi kredytu MDM (czy muszę czekać na to pozwolenie) ?

 • Tak. Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dawid Lisiak

  Witam mam pytanie . Jeśli kupiłem z żoną działkę budowlaną 800 m2 we wspólnocie małżeńskiej mogę się starać o kredyt na dom 100 m2 w MDM?

 • Witam. ustawa nic nie wspomina o możliwości zamiany mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Bart

  Witam, mam krótkie pytanie: Kupiliśmy z żoną w 2014r. mieszkanie z dopłatą MDM. Teraz chciałbym kupić większe i pytanie czy można bez zwracania dopłaty. Wszędzie czytam, że przed upływem 5 lat będę musiał zwrócić dopłatę, natomiast znalazłem gdzieś informację cyt.: „Mieszkanie uzyskane w ramach programu będzie mogło być sprzedane po
  upływie pięciu lat od jego zakupu, chyba że pieniądze uzyskane ze
  sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup innego lokalu.” Jak jest w rzeczywistości? Czy w przypadku MDM przez 5 lat można zapomnieć o zmianie mieszkania bez utraty dopłaty? Pozdrawiam.

 • Marta Borzymowska

  Witam, Mąż prowadzi działalność gospodarczą. Czy firma może być zarejestrowana w mieszkaniu zakupionym w programie MDM? Czy w takim lokalu mieszkalnym można wydzielić część powierzchni jako powierzchnia biurowa do prowadzenia działalności?

 • Witam. Może Pan złożyć wniosek już teraz – z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Środki z kredytu i dofinansowania zostaną wypłacone w dowolnie wybranym przez Pana terminie w 2018-tym. Co ważniejsze, limit ceny dotyczy daty zarejestrowania wniosku w systemie BGK, może więc Pan bezpiecznie zarezerwować sobie dofinansowanie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Krzysztof

  Witam. Mam zamiar dokonać zakupu mieszkania w ramach MDM na rynku pierwotnym. Mieszkanie ma zostać oddane do użytkowania w 2 kw. 2018 roku, cena m2 jest jednak ustalona niebezpiecznie blisko obowiązującego obecnie limitu jeżeli podpiszę w chwili obecnej umowę deweloperską ale przekazanie lokalu i podpisanie umowy ostatecznej nastąpi w 4 kw. 2018 a w międzyczasie zostaną obniżone limity m2 czy będzie to oznaczać cofnięcie uprawnień do dopłaty? Czy liczy się data podpisania umowy deweloperskiej??

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Czyli w zależności od lokalizacji może Pani liczyć nawet na ponad 112 tys. PLN.

  Tutaj może Pani wyliczyć dokładną kwotę: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Ew. prośba o podanie parametrów na ww. stronie, wyliczę kwotę dla Pani.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Anita

  witam. Mam 3 dzieci i chciałabym skorzystać z programu MDM. Nie rozumiem
  jednak jaki na jaki procent dofinansowania mogę liczyć. Załóżmy, że
  posiadam 100 tyś wkładu własnego a cena domu z rynku wtórnego wynosi
  400 tyś. Ile dofinansowania dostanę ?

 • To zależy od wybranego banku. Polecałbym w tej sprawie kontakt z doradcami po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Lukasz

  czy macierzyński wlicza się w dochód ?
  przy mdm i dzieciach rozumiem ze tak…

 • W suplemencie do wcześniejszej wypowiedzi, dom powinien być w stanie umożliwiającym beneficjentowi realizację celów mieszkaniowych (czyli przynajmniej po odbiorze technicznym). Sądzę, że bank nie umożliwi Panu skorzystanie z programu MDM przy realizacji takiej transakcji.

 • Aby transakcja została uznana za rynek wtórny, sprzedaż lokalu powinna przeprowadzić osoba fizyczna lub inna firma, która nabyła lokal od firmy, która go wybudowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ale nie jest to firma powiązana z pierwszą).

 • Dawid

  Dziękuję za szybką odpowiedź
  Proszę mi napisać jeszcze jakie kryteria musi spełniać taka firma abym mógł ją kupić z rynku wtórnego, czy wówczas dom ten może być zakupiony w stanie surowym zamkniętym bez oddania do użytku. Jeżeli nie to czy mogę spisać umową kredytową że kredyt będzie wypłacony w transzach a ostatnia transza będzie przelana w następnym roku po oddaniu domu do użytku ?

 • Dawid

  Dziękuję za szybką odpowiedź.
  Proszę mi napisać jeszcze jakie warunki muszą być spewłnione abym mógł od tej firmy kupić nieruchomość na rynku wtórnym

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Nie znam niestety dokładnie całej sprawy. Wg jednej z rekomendacji Ministerstwa, jeżeli dana firma została powołana i występuje jako przedstawiciel innego podmiotu, który wybudował nieruchomość mieszkalną, to przeprowadzane przez nią transakcje można traktować, jako pochodzące z rynku pierwotnego. W Pańskiej sytuacji polecałbym po prostu złożyć wniosek i sprawdzić, jak sytuację potraktuje bank kredytujący. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli powierzchnia lokalu przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z dofinansowania MDM.

 • Dawid

  Dzień dobry

  Planuje kupić domek i podpisać wszystkie dokumenty jeszcze w poniedziałek. Problem w tym że podmiot który sprzedaje nieruchomość jest firmą, która nigdy nie prowadziła działalności deweloperskiej. W tym przypadku weszła w kooperację z inną firmą budowlaną i wybudowała kilka domów które później sprzedała w stanie surowym zamkniętym. Firma w KRSie widnieje jako usługowa. Proszę mi napisać jakie warunki musi ta firma spełnić abym mógł kupić tę nieruchomość z rynku pierwotnego a jeśli się nie da z pierwotnego to z rynku wtórnego. Bo rozumiem jeżeli pierwsza opcja nie wchodzi w grę wówczas można poszukać rozwiązania z rynkiem wtórnym. Proszę o szczegółową i szybką odpowiedź. Pozdrawiam

 • Dawid

  Dzień dobry
  Planuje kupić domek i podpisać wszystkie dokumenty jeszcze w poniedziałek. Problem w tym że podmiot który sprzedaje nieruchomość jest firmą, która nigdy nie prowadziła działalności deweloperskiej. W tym przypadku weszła w kooperację z inną firmą budowlaną i wybudowała kilka domów które później sprzedała w stanie surowym zamkniętym. Firma w KRSie widnieje jako usługowa. Proszę mi napisać jakie warunki musi ta firma spełnić abym mógł kupić tę nieruchomość z rynku pierwotnego a jeśli się nie da z pierwotnego to z rynku wtórnego. Bo rozumiem jeżeli pierwsza opcja nie wchodzi w grę wówczas można poszukać rozwiązania z rynkiem pierwotnym. Proszę o szczegółową i szybką odpowiedź. Pozdrawiam

 • Ap

  Witam,

  Czy są szanse na otrzymanie dofinansowania MDM, jeśli metraż mieszkania wynosi 75,26 m2 ?

 • Jeżeli narzeczona przekaże Panu część własności mieszkania, a nie będziecie Państwo małżeństwem, dofinansowanie trzeba będzie częściowo zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Przemek

  Witam! Narzeczona wystąpiła o kredyt z dopłatą Mdm, ja jako narzeczony jestem w tym kredycie gdyż sama nie posiadała zdolności. Chcielibyśmy po nabyciu przez nią mieszkania rozszerzyć wspólność majątkową. Czy nie stracimy tego dofinansowania z mdm? ponieważ ja posiadam, choć za niedługo sprzedaje swoje mieszkanie, które nabyłem w formie dziedziczenia.

 • Witam. Spadkobiercami będzie Pani najbliższa rodzina,ew. polecam notarialne sporządzenie testamentu w którym wyznaczy Pani partnera na spadkobiercę.

 • Witam, tak, o ile nam wiadomo – te dwa programy wzajemnie się nie wykluczają. Pan może skorzystać z MDMu, a deweloper wybudować dom energooszczędny.

 • Wystarczą dane jednego z małżonków (najlepiej tego, które jest wymienione na pozwoleniu na budowę).

 • Lucas

  Witam, mam pytanie czy deweloper który podjąłby się budowy domu może w moim imieniu wnioskować o dotację na dom energooszczędny tzn czy mogę skorzystać z dotacji mdm i wybudować również dom z dofinansowaniem za niskie zużycie energii? Deweloper ma działki, a projekt jeszcze wybieramy??? dziękuję

 • Emil

  Jak buduje się małżeństwo to musza na fakturach byc dane obojga ? Czy wystarczy jednego z małżonków ?

 • Natalia

  Witam, bierzemy kredyt jako związek partnerski. Mam dziecko z poprzedniego związku, w związku z czym ja podpisałam umowę deweloperską, żeby dostać większą dopłatę i ja będę na razie właścicielem mieszkania. Co w sytuacji, gdyby coś mi się stało, będę miała wypadek lub ciężko zachoruję? Kto wtedy będzie właścicielem mieszkania?

 • Tak, imię, nazwisko, adres, ew. NIP.