Program „Mieszkanie dla Młodych” – podstawowe zagadnienia – najczęstsze pytania

Program Mieszkanie dla Młodych - podstawowe zagadnienia - najczęstsze pytania

W bieżącym miesiącu przekroczyliśmy łączną liczbę 5 000 odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Program „Mieszkanie dla Młodych” cieszy się coraz większą popularności, a jednocześnie specyficzna sytuacja każdego z beneficjentów sprawia, że powstają wątpliwości odnośnie konkretnych, życiowych sytuacji.

W artykule poniżej zebraliśmy grupę najczęściej pojawiających się pytań. Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi będą stanowiły dla Państwa cenne wskazówki, podczas ubiegania się o kredyty w ramach programu MDM.

– Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 – Chciałbym nabyć mieszkanie wspólnie ze swoją narzeczoną, czy możemy skorzystać z programu MDM?

Tak, ale oddzielnie, jako single (tzn. jedno mieszkanie może nabyć jedno z Was). W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

Wspólne kredytowanie osób pozostających w związku małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 – Czy jest jakiś limit zarobków, które muszę osiągać, aby móc skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Ustawa MDM w żaden sposób nie określa wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia. Z programu może skorzystać każdy, bez względu na wielkość osiąganych zarobków. Osobną kwestią jest jednak zdolność kredytowa wymagana przez banki udzielające kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wymagany dochód różni się w zależności od wybranej instytucji.

 – Czy o dofinansowanie w programie MDM może ubiegać się para rozwiedziona w sytuacji, kiedy posiadali wspólne mieszkanie, a po rozwodzie jedno z małżonków zrzekło się mieszkania na rzecz drugiego?

Niestety nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Z programu są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku  zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

 – Wspólnie z małżonkiem posiadamy mieszkanie, które zakupiliśmy po połowie jeszcze w okresie narzeczeństwa. Czy możemy skorzystać z programu?

Niestety nie możecie Państwo skorzystać z MDM. Każde z Państwa posiada połowę udziału mieszkania, czyli razem, jako małżeństwo dysponujecie całym lokalem.

 – Czy mogę skorzystać z programu MDM, jeżeli posiadam działkę budowlaną lub ziemię rolną?

Posiadacz działki budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 – Odziedziczyłem/posiadam gospodarstwo rolne z zabudową siedliskową, czy mogę skorzystać z MDMu?

Możliwość skorzystania z programu MDM zależy od rodzaju posiadanej nieruchomości. Jeżeli wymieniona zabudowa siedliskowa jest budynkiem gospodarczym – wówczas istnieje możliwość skorzystania z programu MDM. Jeżeli jest to dom mieszkalny (o danej powierzchni użytkowej) – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM – nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia.

 – Posiadam, ew. otrzymałem w spadku/darowiźnie połowę domu/mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania.  Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami  ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 – Chcę skorzystać z MDM, ale w przeszłości posiadałem inne mieszkanie, które sprzedałem. Czy mogę przystąpić do programu?

Potencjalny beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości. Podstawowym celem ustawy jest udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania. W efekcie – żadna z osób przystępujących do programu MDM (w przypadku małżeństw – warunek dotyczy obojga małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania lub domu nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub domu jest traktowane analogicznie jak ww. prawo własności. Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).

 – Czy beneficjentami programu MDM mogą być pary żyjące bez ślubu?

Wg obecnej postaci programu – niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM może zostać udzielone parom małżeńskim lub osobom samotnym. Planowane jest jednak nowelizacja programu, która umożliwi parom pozostającym w związkach nieformalnych wspólne skorzystanie z programu Mieszkanie dla Młodych.

– Mój współmałżonek posiada dom/mieszkanie, ale mamy współwłasność majątkową. Czy ja sam/sama mogę skorzystać z kredytu i otrzymać dofinansowanie w ramach programu MDM?

Niestety nie. Zapisy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM eliminują możliwość skorzystania z programu przez właściciela mieszkania. Dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu teoretycznie mógłby skorzystać współmałżonek niebędący właścicielem, nie jest to jednak możliwe, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM  kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom, a więc także właścicielowi mieszkania, co stoi w sprzeczności z ww. art. 4 ust. 1 pkt 2.

 – Razem z partnerem/partnerką tworzę nieformalny związek, czy mogę skorzystać z programu, a następnie zameldować partnera lub ustalić współwłasność mieszkania?

Niestety nie, podobna czynność spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,

2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku

mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 – Posiadam siedlisko, domek letniskowy. Czy to eliminuje mnie z programu MDM?

W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała.

– Posiadam dom/mieszkanie, które chciałbym sprzedać i skorzystać z MDM? Czy jeżeli sprzedam lub przepiszę ja na kogoś, mogę skorzystać z MDM?

Niestety, posiadanie domu lub mieszkania eliminuje Państwa z programu Mieszkanie dla Młodych. Ponowne przepisanie także nic nie da. warunek nieposiadania własnego domu lub mieszkania odnosi się także do przeszłości.

– Jestem w związku małżeńskim i nie posiadamy żadnego mieszkania. Jednakże, przed ślubem mój małżonek kupił, a później sprzedał mieszkanie. Czy to dyskwalifikuje Nas z programu?

Niestety to Państwa dyskwalifikuje, gdyż małżonek był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (Art. 4 pkt 2 a Ustawy MDM).

 – Buduję dom, moja dziewczyna przystępuje do programu MDM jako singiel. Co się stanie, jeżeli zawrzemy związek małżeński? Czy dopłatę trzeba będzie zwrócić?

Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 – Czy istnieje taka możliwość, aby jedno z Partnerów w związku nieformalnym ubiegało się o kredyt z dopłatą w programie MDM ale oboje byli współwłaścicielami nieruchomości z racji wspólnej inwestycji? Czy oboje możemy być zameldowani w tej samej nieruchomości, jeśli jesteśmy oficjalnie singlami?

Niestety – o ile zdążyliśmy się zorientować, obecnie nie ma takiej możliwości.

sprawdz_doplate150

 • Dorota

  Witam,

  proszę o odpowiedz na nurtujące mnie pytanie. Jestem w trakcie rozwodu, czekam na rozprawę. Mieliśmy kupione z mężem podczas trwania małżeństwa mieszkanie, które zostało sprzedane w celu podzielenia majątku. Wcześniej nie korzystaliśmy z dopłat mdm. Czy ja jako rozwódka mogę skorzystać z dopłat mdm?

 • Maja

  Witam,

  Zakupiłam mieszkanie w MDM. Pod koniec roku planuję wyjść za mąż. Mam kilka pytań:

  1. Rozumiem, że to nic nie zmienia i nie stracę dopłaty (samotna matka z dzieckiem)?

  2. Czy jeśli kredyt będzie spłacany z naszego wspólnego konta to mąż na przyszłość jakieś prawa do mieszkania?

  3. Czy jest możliwość włączenia do współwłasności lub kredytu małżonka – chciałby spłacać kredyt ze mną?

  Z góry dziękuję za odp.

 • Witam. Oficjalna odpowiedź Ministerstwa na to pytanie: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Agnieszka Siemieniec

  Szanowni Państwo,
  Jako osoba zainteresowana uczestnictwem w programie MDM zwracam się z zapytaniem jak dokładnie rozumieć zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych w kontekście w/w programu. Czy można uznać za zgodne z programem zameldowanie i wspólne użytkowanie mojego mieszkania z najbliższymi członkami rodziny przy jednoczesnym zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych? Na przykład czy jest możliwe mieszkanie z bratem i jego żoną w zakupionym mieszkaniu w przypadku gdy stanę się beneficjentem programu? Czy w przypadku przebywania w mieszkaniu zgodnie z moimi aktualnie zmieniającymi się w czasie potrzebami – 2-3 dni w tygodniu również dopuszczalna jest taka sytuacja?

  Z poważaniem
  Agnieszka

 • Witam. Ustawa nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

 • Mateusz

  Proszę o odpowiedź : Czy po zakupie mieszkania w kredycie MDM muszę niezwłocznie zameldować tam wszystkich członków rodziny ? Mieszkanie pozostanie przez około 4 miesiące w remoncie.

 • Nowa pula dopłat już dostępna w Programie MDM, bezpłatnie zapytaj Doradcę na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Ejmi

  Witam,

  mój narzeczony kupuje mieszkanie z dopłatą MDM jeszcze jako singiel, niebawem pobieramy się. W jaki sposób po zawarciu związku małżeńskiego mogę zostać współwłaścicielem mieszkania? Proszę o instrukcję, bo słyszałam wiele zbieżnych opinii na ten temat…

 • Wg informacji, jaką otrzymaliśmy od Ministerstwa: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Ddd

  Witam prosze o konkretna odpowiedz czy po zakupie mieszkania z mdm zameldowaniu sie itp moge rowniez zameldowac w tym mieszkaniu swoja narzyczona??nie jest to uzyczenie i zgodnie z przepisami spelniam swoja potrzebe mieszkaniowa bo sam jestem zameldowany i mieszkam a wedlug prawa osoba ktora powyzej 30 dni mieszka pod adresem powinna sie tam zameldowac…

 • Paulina Zwierew-Kacprzykowska

  Witam, mam pytanie dot. Programu MDM, mój mąż przed malzenstwem dostał aktem darowizny od rodziców mieszkanie. Czy w takim przypadku możemy się starać o dopłatę? Ja nie posiadam żadnej własności.
  Pozdrawiam

 • Niestety nie ma takiej możliwości. Wniosek o udzielenie kredytu powinien zostać złożony razem z wniosek o przyznanie dofinansowania.

 • Niestety nie. Wniosek o udzielenie kredytu powinien zostać złożony razem z wniosek o przyznanie dofinansowania.

 • Karol Leks

  Nie juz kupiliśmy nieruchomość za pomocą kredytu hipotecznego
  zaciągniętego w 2015 roku…Pytam o to czy mozemy skorzystać z programu
  mdm na już zakupione mieszkanie w 2015 roku?Wtedy nie mogliśmy
  skorzystać z mdm ponieważ jest to mieszkanie z rynku wtórnego….a nasze
  pierwsze rzecz jasna..

 • Karol Leks

  Nie juz kupiliśmy nieruchomość za pomocą kredytu zaciągniętego w 2015 roku…

 • Prośba o doprecyzowanie. Będziecie Państwo kupować pierwszą nieruchomość, czy też zakupiliście ją za pomocą kredytu zaciągniętego w 2015?

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie MDM.

 • Karol Leks

  Jako małżeństwo nabyliśmy mieszkanie z kredytem hipotecznym w 2015 roku Czy możemy skorzystać z programu MDM w 2017 lub 2018 roku? dodam, że to nasza pierwsza nieruchomość….

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Monika

  Witam, chciałam zameldować partnera w moim mieszkaniu (kredyt MDM). partner prowadzi działalnosć gospodarczą (pracuje w firmie – dzialalność zamiast umowy o pracę). Czy mogę tak zrobić i nie stracić dopłaty?

 • Tak. Na spłatę kredytu także może Pani wydać darowiznę, ale uwzględniając warunki o których pisaliśmy.

 • Ania Nina

  Czyli rozumiem, że jeśli pieniędzy z darowizny nie wydam na spłatę kredytu to nie muszę zwracać pomocy z MDM?

 • Witam. Nie (o ile ta darowizna nie zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu). Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ania Nina

  Witam, proszę o informację czy otrzymując w darowiźnie pieniądze od rodziców w kwocie przekraczająca dopłatę, będę zmuszona do zwrotu dopłaty? Obecnie już plącę kredyt z MDM.

 • Tak, w tym wypadku zapisy nowelizacji odnoszą się także do wcześniej zawartych umów.

 • Kuba

  Nawet jeśli kredyt był zawarty wcześniej niż weszła nowelizacja programu MDM?

 • Witam. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Kuba

  Witam, skorzystałem z kredytu na warunkach MDM jako singiel natomiast wziąłem ślub i chciałbym aby żona była współwłaścicielem mieszkania.
  Pytanie moje czy będę musiał oddać część dofinansowania oddać jeśli uczynie to w okresie 5 lat?
  Drugie pytanie: Jeśli TAK to od jakiej daty liczy się karencja 5 lat? Od momentu podpisania umowy kredytowej czy od aktu własności mieszkania czy od wpisu do Księgi wieczystej?

 • Witam. Odpowiadając na Pana pytania:
  Ad 1. Owszem, mogą Państwo kupić dowolne mieszkanie o powierzchni użytkowej do 85m2, także od sąsiadów zza ściany.

  Ad 2. Owszem, można.

  Ad 3. Może. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.
  O użyczeniu mówilibyśmy, gdyby ww. osoba zamieszkiwała lokal nabyty w ramach programu MDM sama.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Andrzej

  Witam, sytuacja moja wygląda następująco: moja żona jeszcze przed małżeństwem posiadała i posiada nadal mieszkanie ok. 82 m2, w którym mieszkamy. Mamy trójkę dzieci, dzięki czemu jak wyczytaliśmy i powiedziano nam w banku możemy skorzystać z programu celem poprawienia warunków mieszkaniowych.
  Moje pytania:
  Czy możemy skorzystać z programu gdybyśmy kupili od sąsiadów zza ściany (ten sam poziom budynku) ich mieszkanie o pow. ok. 70m2. Czy łączna powierzchnia posiadanych wówczas mieszkań wynosząca ok. 150 m2 nie pozwoli na uzyskanie dofinansowania z programu MDM? Jak wynika zapisu ustawy małżeństwo z trójką dzięki może liczyć na dofinansowanie do zakupu mieszkania o pow. do 85 m2 , a domu do pow. 110 m2.

  Czy celem poprawy warunków mieszkaniowych oba mieszkania można ze sobą połączyć poprzez odtworzenie otworu drzwiowego w dzielącej te mieszkania ścianie? ( bez łącznie KW dla mieszkań, chodzi tylko o wybicie otworu w ścianie i korzystanie z obu nieruchomości)

  Po trzecie, co się kryje po stwierdzeniem „użyczenie lokalu”? ( czy ww. opisanym przypadku może przebywać u nas (razem z nami) chory rodzic, nad którym trzeba się opiekować, któremu pokój damy w mieszkaniu jakie mieliśmy jeszcze przed zakupem drugiego z wykorzystaniem pomocy z MDM).

 • W przypadku otrzymania mieszkania w darowiźnie – część dofinansowania trzeba będzie zwrócić.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Może Pani przebudować strych przed upływem okresu 5-ciu lat. Cytowana odpowiedź jest informacją z Ministerstwa na zadane wcześniej podobne pytanie.

  Odnośnie ustalenia współwłasności jest już niestety gorzej. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Co prawda tutaj chodzi o zwrot VAT, ale mimo wszystko bym poczekał.

 • Małgorzata Makuch

  Witam, obecnie spłacam kredyt z dopłatą MDM. Czy otrzymując mieszkanie w darowiźnie( od rodziców) będę musiała oddać dopłatę?

 • Sylwia

  Czyli nie muszę czekać 5 lat aby przebudować strych na powierzchnię użytkową? Wolę dopytać ponieważ zarejestrowałam się w programie i osoba, która do mnie dzwoniła powiedziała, że mogę to zrobić dopiero po upływie 5 lat. Jeszcze jedna kwestia nie jest dla mnie do końca zrozumiała, czy po otrzymaniu VAT-u mogę kogoś dopisać jako współwłaściciela? Bo rozumiem, że z zameldowaniem nie ma problemu – po wybudowaniu domu chciałabym zameldować mojego partnera (związek nieformalny).

 • Witam. Odnośnie własności działki – nie umiem niestety jednoznacznie odpowiedzieć. Wg mnie powinna być ona Pani własnością.

  Nie jest wymagane posiadanie faktur na wszystkie materiały – po prostu nie będzie Pani mogła odliczyć VATu za te elementy, na które nie posiada Pani potwierdzenia nabycia.

  Garaż w bryle budynku nie jest wliczany do powierzchni użytkowej.

  W kwestii późniejszej rozbudowy strychu- nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  W przypadku budowy domu nie jest możliwa weryfikacja ceny 1 m2, dlatego też wymagane jest jedynie spełnienie limitu dot. powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci).

  Maksymalna kwota zwrotu VATu: wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.930,38 zł * 12,295 % = 33.813,06 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych).

  Ogrodzenie i kostkę może Pani zrobić od razu. O ile pamiętam, nie podlega ono odliczeniu podatku VAT.

 • Sylwia

  Witam,
  chcę skorzystać z programu MDM jako singiel i interesuje mnie budowa domu. Stąd mam kilka pytań, otóż, czy działka na której będzie stał dom musi być moją własnością, czy może być mi użyczona na rzecz budowy domu (pozwolenie na budowę byłoby wydane na mnie). Poza tym, czy faktury za materiały budowlane muszą być na wszystko tzn – posiadam już część materiałów i nie mam na nich faktury. Czy garaż, który byłby połączony z domem nadal nie wchodzi w powierzchnię użytkową? Ważnym dla mnie pytaniem jest również możliwość rozbudowy strychu, powiedzmy, że całe
  poddasze to byłby strych, czy po otrzymaniu zwrotu VAT mogę dowolnie dzielić i urządzać to pomieszczenie? Doczytałam gdzieś, że całkowity koszt budowy domu nie może przekroczyć pewnej kwoty, co to oznacza skoro nie będę mieć wszystkich faktur i nie będę w stanie wyliczyć ile wydałam na dom?? Jaka część VAT-u jest zwracana i od czego jest to zależne?? I moje ostatnie pytanie dotyczy ogrodzenia oraz podwórka, czy ogrodzenie można zrobić od razu i od niego również odliczyć VAT, tak samo z kostką wokół domu? Pozdrawiam.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paulina

  Witam,
  Pozostajemy z narzeczonym w związku nieformalnym. Z racji lepszej zdolności kredytowej to ja pozostaje wnioskodawcą i kredytobiorcą. Czy po zawarciu związku małżeńskiego (w tym roku) bez konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania możemy rozszerzyć wspólnotę majątkową tak, aby już mąż był współwłaścicielem?

 • Paulina Dzidowska

  Pozostaje w związku nieformalnym. Wnioskowalam o mdm, jak rowniez jestem jedynym kredytobiorca. W tym roku planujemy ślub. Czy bez konieczności zwrotu dofinansowania po zawarciu związku małżeńskiego moge zrobic rozszerzenie wspólnoty majątkowej?

 • Witam. Owszem, jeżeli skorzysta Pani z programu MDM, a potem dom zostanie oddany do użytkowania, zajdzie konieczność zwrotu części dofinansowania.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Witam. Jeżeli wymieniona część domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Jestem singlem.Moja mama jest wlascicielem dzialki budowlanej, pozwolenie na budowe jest wydane na mnie i na mame. Czy w przypadku oddania budynku mieszkalnego do uzytkowania bede musial zwrocic dofinanowanie mdm ? Czy powinienem odpisac sie z budowy domu aby nie zwracac dofinansowani ?

 • Urszula p

  Witam. Jestem współwłaścicielka domu jednorodzinnego wraz z siostra. Narzeczony nie posiada żadnych własności. Zamierzamy wziąć ślub w październiku 2017. Mamy dwuletnie dziecko. Czy moja współwłasność do domu wyklucza nas z programu MDM??

 • Witam. Jeżeli jest Pan właścicielem 100% wymienionego domu, to niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Tomek

  Witam,
  Po śmierci ojca dnia 30.04.2015 został przepisany na mnie dom z możliwością dożywotniego użytkowania przez moją mamę. Dom jest na wsi i nie jest w najlepszym położeniu i stanie. Miesiąc później wziąłem ślub i chciałbym się dowiedzieć, czy eliminuje nas to z możliwości skorzystania z MDM?

 • Polecałbym to zrobić przed ślubem, gdyż do programu MDM małżeństwa przystępują razem (a skoro Pana żona nie spełniałaby warunków MDMu ze względu na fakt posiadania mieszkania, Pan również nie mógłby z programu skorzystać).

 • Krzysiek

  Moja narzeczona ma mieszkanie, w kwietniu bierzemy ślub, czy mogę skorzystać z MdM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Kuba

  Witam. Czy można sprzedać mieszkanie z pomoca mdm przed upływem 5 lat i za otrzymane srodki kupic inne, większe bez utraty dopłaty?

 • Mogą Państwo, ale wtedy trzeba będzie zwrócić część otrzymanego dofinansowania.

 • joanna

  Myślałam, ze przez 5 lat nie możemy sprzedać tego mieszkania. Ślicznie dziękuję za pomoc !

 • Bank nie sprzeda Państwa mieszkania, chyba, że będą długotrwałe opóźnienia w spłacie kredytu. Sugeruję ew. sprzedaż we własnym zakresie i spłatę zobowiązań.

 • W takiej sytuacji być może rozważą Państwo sprzedaż mieszkania, spłatę zobowiązań i zwrot otrzymanego dofinansowania.

 • joanna

  Dodam, ze mnie nie będzie stać na splacenie całego kredytu a były mąż nie będzie prawdopodobnie chciał spłacać. Czy bank może sprzedać nasze mieszkanie i tym sposobem splacic kredyt ? Byłabym wdzieczna za podpowiedź.

 • joanna

  Witam. Co się dzieje gdy małżeństwo się r ozwodzi i mieszkania już nie chce ?

 • Witam. Wniosek należy złożyć maksymalnie do końca oku, w którym ukończy Pani 35 lat.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Gośka

  Witam, w sierpniu przyszłego roku kończę 35 lat. Do kiedy ostatecznie powinnam złożyć wniosek na dofinansowanie?

 • Tak, bez problemu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”
  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Keraj

  Witam. Biorę mdm z narzeczona. Kredyt bierzemy razem natomiast właścicielem mieszkania ze wzgledu na brak slubu moze byc 1 z nas. Czy jesli wezmieny slub przykladowo po 6 latach normalnie mozna dopisac druga osobe jako wlascicel mieszkania ?? Bez utraty mdm ???

 • Witam. Wg oficjalnej odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Kasia

  Dzień dobry. Mam pytanie. Chcę wziąć kredyt na mieszkanie z dofinansowaniem MDM. Żyje w związku nieformalnym. Czy będę mogła zameldować partnera w mieszkaniu i nie będzie wiązało się to ze zwrotem dofinansowania?

 • Witam. Mogą Państwo złożyć wniosek po ślubie lub ew. jedno z was składa go przed ślubem. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Po zawarciu związku małżeńskiego można dokonać rozszerzenia własności mieszkania bez konsekwencji zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Kpaudia

  Witam, w połowie stycznia wraz z narzeczonym bierzemy ślub. Wnioski o MDM i kredyt zaczynaja się od 2 stycznia. Moje pytanie jest następujące, czy jeśli dostaniemy kredyt i MDM kto jest właścicielem mieszkania? Jeśli tylko jedno z partnerów to co zrobić i w jakim czasie byśmy oboje byli właścicielami?

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli ślub zostanie zawarty po podpisaniu umowy kredytowej należy poinformować bank, iż chcieliby Państwo ustanowić współwłasność wymienionej nieruchomości.

 • Tak. Na początku 2018 zostanie odblokowana II-ga część puli na ten rok. Nie ma kolejki dla osób, które złożą wniosek wcześniej (nie ma nawet takiej możliwości). Wyścig rusza po rozpoczęciu każdego roku kalendarzowego.

 • Damian

  Witam, chciałbym dołączyć się do pytania.
  Sytuacja jak wyżej z tym że, ja w roku 2015 zakupiłem mieszkanie z dofinansowaniem MDM.
  Teraz narzeczona zakupiła mieszkanie na siebie również z dofinansowaniem MDM(ja jestem wspolkredytobiorcą). W grudniu bierzemy ślub, w styczniu wypłata środków. Co zrobić po kolei, aby mieszkanie narzeczonej przepisać już jako współwłasność?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Paulina

  Dziękuję
  czyli wynika z tego, że na początku 2018 będzie można złożyć wniosek o MDM i skorzystać z II puli przeznaczonej na ostatni 2018 r?
  czy może jest to tak, że każda osoba która składa od teraz wniosek ustawia się w „kolejce” i w momencie rozpoczęcia danego roku kolejno złożone wnioski są rozpatrywane i wówczas składając na początku 2018 r. już się nie załapiemy bo teoretycznie będzie na tyle dużo wniosków z 2017 r, że już nie będzie pieniędzy?

 • Witam. Dokładnie tak. Obecnie, jako właściciele 100% własności domu nie możecie się Państwo ubiegać o udział w programie MDM. Uzyskacie taką możliwość po urodzeniu się 3-go dziecka (ustawa mówi o wychowywaniu min. trójki dzieci).

  Sytuacja z pulą wygląda tak, że środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Po 2017-01-02 uruchomiona zostanie II część przyszłorocznej puli (373 mln PLN), nadal można także korzystać z puli 2018.

  Program MDM nie zostanie zakończony wcześniej, będzie trwał do końca 2018-go roku..

  W momencie wyczerpania się puli na dany rok BGK przestaje przyjmować wnioski (teoretycznie).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Posiadanie przez jednego z współmałżonków nieruchomości mieszkalnej dyskwalifikuje oboje.

  Na podstawie art. 6 Ustawy MDM małżonkowie przystępują do kredytu wspólnie. Jeżeli Pana żona posiada mieszkanie – nie ma niestety możliwości aby Państwo skorzystali z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki określone w ustawie.

 • Paulina

  Witam serdecznie,
  jesteśmy małżeństwem i mamy dwoje dzieci. Ja od rodziców dostałam w darowiźnie dom (zamieszkany obecnie przez rodziców) mąż nie jest zapisany w akcie notarialnym. Z tego co tu czytam nie mamy możliwości sięOBECNIE starać o dopłatę tak?? dopiero w przypadku jak byśmy mieli trzecie dziecko?
  trzecie dziecko urodzi nam się w przyszłym roku i chciałabym się dowiedzieć kiedy składać wniosek?
  jak wygląda obecna sytuacja z pulą pieniędzy w mdm?
  czy rządowy projekt mieszkanie plus wpłynie na wcześniejsze zakończenie mdm?
  jak to jest, jak ktoś składa wniosek np. teraz w listopadzie 2016, pula pieniędzy na dany rok jak się wyczerpie to co się dzieje z tą osobą? przechodzi w kolejkę na następny rok i tak analogiczne aż do wyczerpania wszystkich pieniędzy?
  dziękuję z góry za odpowiedź;)
  pozdrawiam

 • BartekWLKP

  Witam!
  Mam pytanie odnośnie MDM. Razem z Małżonką posiadamy mieszkanie warte 250 tys zł. Mieszkanie jest całkowicie przepisane na nią. Dostała je jako darowiznę od rodziców. W tym roku planujemy sprzedać mieszkanie i kupić coś w granicach 340 tys zł. Potrzebujemy dobrać kredyt w wysokości 130-150 tys zł (różnica zakupu nowego + wykończenie). Czy jeśli wezmę kredyt na siebie, to mogę skorzystać z programy MDM? W przeszłości nigdy nie posiadałem nieruchomości/mieszkania/działki/domu jednorodzinnego.
  Czy posiadanie przez jednego z współmałżonków nieruchomość mieszkalną dyskwalifikuje obojga z MDM? Pozdrawiam

 • Tak, takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michal

  Witam, kupiłem w zeszłym roku kawalerkę, jestem właścicielem i kredyt jest na mnie. Myślimy o większym mieszkaniu, czy możliwe jest żeby partnerka kupiła sobie większe mieszkanie z dofinansowaniem i będzie właścicielem nowego mieszkania, a do kredytu czy możemy przystąpić razem, ja jako pomoc w uzyskaniu kredytu, ale nie będę współwłaścicielem drugiego mieszkania.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Piotrek Kopczyński

  Witam. Czy byłoby to łamaniem któregoś punktu regulaminu jeśli mój rodzony brat zarejestrował by się w urzędzie dzielnicowym, podając jako adres zamieszkania, adres mojego mieszkania na które otrzymałem dofinansowanie? Jestem oczywiście użytkownikiem tego lokalu.
  Pozdrawiam

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ostatnio docierają do nas informacje, że BGK otrzymuje bardzo dużo anonimowych zgłoszeń, że dany beneficjent MDMu wynajmuje część lub całość mieszkania. W takich przypadkach kredytobiorca może zostać poproszony o złożenie oświadczenia, że nie prowadzi wynajmu.

 • Agnieszka Tomczak

  Witam,
  mam pytanie,
  Zakupilam mieszkanie z dofinansowaniem MDM, kredyt brałam sama.
  Czy mogę zameldować w tym mieszkaniu narzeczonego i dziecko?

  dziękuej za odpowiedź !

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie będzie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Daga

  Wspolnosc ustawowa małżeńska czyli brak rozdzielczości majątkowej po ślubie tak? A jeśli narzeczony ma przypisana na siebie nieruchomość, czy to będzie skutkowało zwrotem dofinansowania jeśli będę chciała go dopisać jako współwłaściciela aktem darowizny?

 • Witam. Nie bardzo. Wg umowy kredytowej to Pani jest właścicielką mieszkania. W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Daga

  Witam. Razem z narzeczonym mamy kredyt jako wspolkredytobiorcy, do programu MDM przystapilam ja jako singiel. Wpłata środków nastąpi w styczniu 2017. Planujemy w grudniu wziąć ślub, czy możemy podczas podpisywania aktu notarialnego podpisać go razem jako wspolwlasciciele mieszkania?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Karolina

  Witam,
  zamierzam sama kupić w tym roku mieszkanie z dopłatą MDM, Mieszkanie zostanie oddane do użytku w 2018 r. wtedy wpłynie dopłata MDM. W między czasie zamierzam wziąć ślub w 2017 r. Mój narzeczony tak samo jak ja nigdy nie posiadał żadnego mieszkania. Czy to, że zmienię swój stan cywilny po złożenie wniosku a przed otrzymaniem dopłaty będzie miało jakiś skutek ? Czy będę musiała zwracać dopłatę ?

 • Ad 1. Można zameldować inne osoby, o ile nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta.

  Ad 2. Nie ma problemu o ile spełniony warunek z pkt. 1

  Ad 3. Sąsiedzi ;-). Ani bank kredytujący, ani BGK nie weryfikują tego warunku. Co do zwrotu dofinansowania za zameldowanie – cytowany powyżej komentarz jest oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa w tej sprawie.

 • ijoijoijo

  1. Zatem rozumiem, że bez problemu można meldować swojego partnera?/rodzeństwo?/znajomych? byleby nie było żadnych umów najmu?
  2. Jeśli tak to co w przypadku umów, które określają równy podział opłat za media/czynsz dla wszystkich zameldowanych? 3. Kto i jak jest w stanie w ogóle takie coś zweryfikować?
  Pytam bo chciałbym zameldować swoją dziewczynę, natomiast nie mam pewności, że ktoś nie zapuka do moich drzwi i zażąda zwrotu dofinansowania za zwykłe zameldowanie?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Monika

  Witam,
  mąż skorzystał z dopłaty MDM jako singiel, z tego co tutaj czytałam możemy podpisać akt własności mieszkania jako małżeństwo, już wspólnie bez utraty dopłaty. Moje pytanie brzmi: posiadam syna z poprzedniego małżeństwa, czy mogę starać się o dodatkowe dofinansowanie, jeżeli mój obecny mąż nie jest jego opiekunem prawnym, czy to wsparcie jest przewidziane tylko w przypadku urodzenia przeze mnie wspólnego dziecka?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Karolina

  Witam. Wzięłam mieszkanie w MDM i jestem w związku nieformalnym. Czy mogę zameldować swojego partnera (na stałe lub tymczasowo) nie tracąc dopłaty??

 • Artykuł 14 w którym mowa o obowiązku zwrotu części dofinansowania nie odnosi się do kredytu, ale do umowy przeniesienia własności mieszkania.

  „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Marta Chrapkiewicz

  Witam, mam pytanie otrzymałam kredyt z dopłatą MDM w marcu 2014 roku, w marcu 2016 toku dokonałam całkowitej spłaty kredytu. Czy w takiej sytuacji mogę będąc już właścicielem lokalu dokonać jego wynajęcia bez zachowania okresu 5 lat czy też nie???

 • Nie. Jeżeli narzeczona chce skorzystać z MDMu, może to zrobić jedynie przed ślubem. Fakt posiadania przez Pana mieszkania uniemożliwi jej skorzystanie z programu po Państwa ślubie (na podstawie art. 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Janek

  Witam
  W lutym 2015 przystąpiłem do MDM jako singiel. W tym roku bierzemy z narzeczoną ślub. Mieszkanie i kredyt jest w 100% na mnie. Czy moja współmałżonka po ślubie będzie mogła skorzystać z mdm jako „singiel” ?
  Pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety tak. BGK prowadzi specjalny rejestr PESEL osób, które skorzystały z programu wsparcia (MDM lub RNS). Nie ma możliwości, aby ponownie skorzystać z MDMu, jeżeli PESEL wnioskodawcy znajduje się w tym rejestrze.

 • Adrian82

  Ale czy na pewno? Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i „kredyt preferencyjny” dotyczy RnS; art. 3 ust 2 to zabezpieczenie by nie można było wziąć drugi raz RnS; natomiast nic o kredycie preferencyjnym (RnS) ani o zadnym rejestrze nie wspomina ustawa o mdm! Przynajmniej nie mogę tego doszukać.

 • Jeżeli jest to 1005 własność ww. domu, to niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Anna

  Witam. Pisiadam dom w Anglii wciaz na kredycie. Czy jezeli sprzedam , bede mogla ubiegac sie o dofinansowanie?

 • Tak. Okres 5 lat „karencji” jest liczony od momentu uzyskania własności mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Po tym okresie może Pan nabyć inną nieruchomość mieszkalną bez konsekwencji w postaci utraty dofinansowania.

 • Mistrz i Gosia

  Witam, jeżeli korzystałem z mdm na samym początku 2014r, to mogę to mieszkanie po 5 latach wynająć i wziąć kredyt na inne?

 • Witam. Owszem, jeżeli np. powierzchnia mieszkania znacząco się różni od podanej na wniosku o dofinansowanie, wniosek może zostać anulowany.

 • Rafał

  Witam. Dane wpisywane przy rejestracji na program MDM tj. powierzchnia, cena mieszkania nie beda pokrywaly sie przy zakupie wymażonej nieruchomosci skutkuje brak dofinansowana?

 • Jeżeli będzie to spadek – nic Panu nie grozi.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Krzysiek

  Witam. Mamy mieszkanie w mdm. Czy czekaja mnie jakies konsekwencje jesli odziedzicze mieszkanie po rodzicach dajmy na to 5 lat po wzieciu kredytu w mdm?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Aga

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • Sprawdziłem temat. Mogą Państwo podpisywać akt razem – zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa. Jedynie może zachodzić konieczność przystąpienia do długu przez małżonkę, o ile nie mają rozdzielności majątkowej.

  Odp ze strony Ministerstwa:

  Podpisałem umowę kredytową, a także otrzymałem dofinansowanie jako singiel, natomiast akt własności będę podpisywał będąc już w związku małżeńskim. Czy będzie to miało wpływ na otrzymane wsparcie?

  Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Sprawdzę jeszcze tą kwestię, ale o ile pamiętam, mąż powinien podpisać akt sam, a dopiero potem wystąpić o ustanowienie współwłasności (akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Aga

  Witam,
  mąż przed ślubem jako singiel skorzystał z dofinansowania MDM, teraz po ślubie będzie podpisywać akt własności. Czy możemy ten akt podpisać razem tak by mieszkanie było własnością wspólną? Czy mąż musi podpisać sam, a później będziemy mogli rozszerzyć własność na mnie. Pierwsza opcja była by prostsza, ale czy wtedy nie stracimy dofinansowania?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Magda

  Witam, w ubieglym roku razem z mezem skorzystalismy z programu mdm na zakup mieszkania w kredycie. W tym roku urodzilo sie nam dziecko czy przysluguje nam doplata do kredytu z racji narodzin syna? I jesli tak to gdzie powinnismy sie zglosic w tej sprawie. Pozdrawiam

 • Dodałem sprostowanie do wcześniejszej wypowiedzi – komentarz poniżej.

 • Witam. Pański przypadek jest drobną luką w Ustawie. Na moment rejestracji wniosku nie był Pan właścicielem lokalu mieszkalnego, bo inaczej nie mógłby Pan skorzystać z MDMu.

  Z kolei art. 14-ty wspomina o obostrzeniach ciążących na beneficjencie po podpisaniu umowy o przekazaniu własności. Ustawodawca chyba nie miał świadomości, że proces hipoteczny trochę trwa i różne rzeczy mogą się w międzyczasie zadziać.

  Moim zdaniem, bank pewnie poprosi o opinię Ministerstwo, które powoła się na charakter programu MDM – tzn. że celem programu jest zapewnienie beneficjentowi warunków mieszkaniowych. Skoro Pan ma już mieszkanie to trzeba będzie zwrócić przyznane dofinansowanie. Sęk w tym, że nie naruszył Pan zapisów Ustawy, więc raczej nie bardzo będzie czym poprzeć taką opinię.

  Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego […] uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Anomander

  Skorzystałem z programu MDM jako singiel przy zakupie mieszkania – lokal jest obecnie w budowie (planowany termin przekazania kluczy – pażdziernik 2016), w tym momencie spłaciłem już kilka rat kredytu. Co się stanie jeśli w tym momencie stanę się współwłaścicielem innej nieruchomości? Czy muszę zwrócić całą kwotę otrzymaną w ramach MDM’u czy jest może już ona pomiejszona procentowo o jakąś kwotę? W tym momencie rozumiem, że okres 5 lat zaczyna się od momentu zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, czyli w moim przypadku nie miało to jeszcze miejsca (developer nie przekazał mi jeszcze mieszkania). Czy dobrze interpretuję zapisy? Pozdrawiam!

 • Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Może Pani także uczynić męża współwłaścicielem mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • księgowa

  Witam, Zakupiłam mieszkanie w programie MDM jako singiel w lutym 2016, w tej chwili jestem po ślubie – czy mogę bez problemu zameldować męża w mieszkaniu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • ewa

  Bardzo dziękuję za informację;)
  pozdrawiam serdecznie

 • Postaram się jeszcze sprawdzić tą informację, ale wg mnie – z zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Tym samym, jeżeli mąż nabędzie mieszkanie, Pani zostanie współwłaścicielką lokalu, co spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania.

 • Ola

  Dzień Dobry,

  Jako singielka zakupiłam mieszkanie z dofinansowaniem MDM.
  Natomiast zawarłam związek małżeński – mamy z mężem rozdzielność majątkową – mąż planuje zakup mieszkania dla siebie – (nie zamieżamy w nim zamieszkać), czy w związku z tym ja łamie tym samym zasady programu MDM? Skoro mamy rozdzielność majątkową i nabyłam mieszkanie w programie przed małżeństwem oraz mąż nie ma udziału własności w moim mieszkaniu nabytym z MDM?

 • BGK prowadzi dwie ewidencje: dzieci i nabywców. Syn skorzystał z dofinansowania więc jest wpisany do ewidencji nabywców. Pani przystąpiła z nim tylko do kredytu dając swoją zdolność więc nie jest wpisana do żadnej ewidencji. Teraz ubiegając się o kredyt zostanie wpisana do ewidencji nabywców, a syn do ewidencji dzieci ale..

  w praktyce istnieje jednak pewien problem

  Bank kredytujący zapewne poprosi o opinię Ministerstwo Infrastruktury. Istnieje duża szansa, że ministerstwo posłuży się „celowością ustawy”. Jeżeli syn już skorzystał z mdM czyli ma swoje mieszkanie i jest samodzielny. Nie jest już na wychowaniu rodziców wiec cel ustawy (własne mieszkanie) został spełniony. Jeżeli rodzice teraz zawnioskują o dopłatę na trójkę dzieci to trochę trudno byłoby to obronić bo to nabywane mieszkanie nie będzie służyło wszystkim dzieciom bo jedno z nich już swoje mieszkanie więc będzie służyło tylko dwójce dzieci.

  Niemniej doradca polecił jednak spróbować złożyć wniosek. Zachęcam do skorzystania z naszej strony: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ewa

  świetnie, czekam na pozytywną wiadomość

 • Witam. Potwierdzę kwestię z doradcami i dam znać.

 • ewa

  Witam,
  mam trójkę dzieci, najstarszy syn studiuje, w ubiegłym roku skorzystał z dopłaty mdm na zakup kawalerki, wspólnie z nim przystapiłam do kredytu. Czy ja mogę skorzystać z dopłaty na zakup mieszkania dla sibie, czy otrzymam dopłatę na trójkę dzieci?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Raczej powinien mieć założony rachunek powierniczy – wymóg tzw. ustawy deweloperskiej.

 • Joanna

  Dzien dobry, Chcialabym sie dowiedziec czy deweloper koniecznie musi miec zalozony rachnek powierniczy jesli chce nam budowac dom w ramach MDM i miec wyplacany kredyt w transzach w trakcie budowy. Nie wystarczy zwykly rachunek bankowy?

 • Witam. Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rozwoju, którą można znaleźć tutaj – http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#aktualizacja

  odradzałbym umieszczenie zapisu o zaliczce w umowie z deweloperem.

 • Joanna

  Deweloper bedzie budowal nam dom na wlasnej dzialce. Chce jednak zebysmy mu zaplacili zaliczke na poczet materialow budowlanych, ktora zamierza nam zwrocic gdy wplynie pierwsza transza kredytu. Czy zapis o takiej zaliczce moze sie znalezc na umowie przedwstepnej dla banku jesli chcemy sie starac o mdm? Czy powinna to byc osobna umowa z deweloperem? Bedziemy wnioskowac o calosciowa kwote kredytu, zaliczka bedzie nam zwrocona,

 • Witam. O ile mi wiadomo, takie rozwiązanie w przypadku MDMu nie jest akceptowane.

 • Witam,
  Czy zabezpieczeniem kredytu hipotecznego z dopłatą MDM może być również na hipotece mieszkania osoby trzeciej (rodziców) ?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam, taka możliwość istnieje nawet teraz. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Pytający

  Witam, czy wiadomo kiedy będzie wprowadzona nowelizacja programie w celu mozliwosci zamieszkania z partnerem i dzieckiem w MDM bez slubu?

 • Jeżeli Pańska żona chociaż przez moment była właścicielką 100% wymienionego mieszkania, nie możecie niestety skorzystać Państwo z programu MDM (chyba, że wychowujecie min. troje dzieci). Fakt nieposiadania przez Pana mieszkania nie ma znaczenia, na podstawie art. 6-go Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu razem.

 • Pytajacy

  W uzupelnieniu powyższego pytania dodam ze w 2008 roku jeszcze nie byliśmy małżeństwem.

 • Pytajacy

  Witam! Moja małżonka w 2008 roku kupiła mieszkanie które 20 dni później umowa darowizny notarialnie przekazała 50% udziału swoim Rodzicom. Czy dzis po latach możemy skorzystac z mdm gdy Żona posiada 50% tego mieszkania? Dodam ze ja nie posiadam i nie posiadalem mieszkania.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu (w tym przypadku zwrotu podatku VAT).

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Daria

  W roku 2014 otrzymałam od ojca darowiznę w postaci udziału 1/3 części nieruchomości zabudowanej. Jest to dom jednorodzinny, w którym obecnie zamieszkuje mój brat i ojciec. Dom nie jest w żaden sposób podzielony na lokale mieszkalne i stanowi jeden wspólny budynek zawierający pomieszczenia mieszkalne. Czy w związku z powyższym spełniając pozostałe wymogi ustawy mogę ubiegać się wspólnie z mężem o zwrot VATu ? (Konkretnie mam na myśli czy spełniam wymóg zawarty w art. 20. ust.3 pkt.5)

 • Tak, bez problemu może Pani jechać w ww. delegację.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • nika3000

  Witam,

  uzyskałam kredyt z MdM, mieszkam, w drugiej połowie roku będę musiała jechać na delegację 3-miesięczną za granicę, co w takim wypadku? Mieszkanie nie będę nikomu wynajmować. Jestem jedynym kredytobiorcą. Czy wszystko będzie w porządku?

 • Witam. Nie potrafię niestety odpowiedzieć na to pytanie. wszystko zależy od tego, ile środków przed Panią otrzyma decyzję negatywną w innych bankach.

 • Witam. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • magdalena jaku

  Witam mam pytanie jakie są szanse zeby dostac akceptację z bgk w tym roku jak moj status jest oczekujący a numer jest NWR-2016-19499? Pozdrawiam

 • Maciej Magdij

  Czy osoba która jest współwłaścicielem 1/2 mieszkania może przystąpić do MDM ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie tworzą państwo formalnego związku, więc z powinna Pani zostać potraktowana jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • dorota

  witam. chcielibysmy z moim partnerem zyciowym wziasc kredyt w mdm mamy wspolne dziecko.z jego nazwiskiem a nie mamy jeszcze slubu. chcialam wziasc kredyt jako osoba samotnie wychowujaca dziecko a jego wziasc do kredytu by poddzwignał moja zdolnosc kredytowa. Jeden analityk powiedział nam ze dostane kredyt na siebie a drugi ze nie bo pokazuje wtedy ze nie jestem osoba samotnie wychowujaca dziecko. jak sie ma sprawa?. Prosze o pomoc

 • Sądzę, że powinna Pani skorzystać z sugestii banku. Jeżeli chodzi o wypłatę dofinansowania – przesuniecie terminu wypłaty w ramach tego samego roku nie spowoduje, że utracą Państwo wsparcie ze strony MDMu.

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Katarzyna

  Witam. Zgodnie z umową deweloperską i kredytową inwestycja powinna zostać zakończona do końca kwietnia, deweloper opóźnia się w realizacji. Bank zażądał ode mnie aneksu do umowy deweloperskiej, który ma być podstawą do podpisania aneksu do umowy kredytowej, twierdząc iż jest to niezbędne aby wypłacone było dofinansowanie. Zgodnie z umową powinno być wypłacone do końca kwietnia, inwestycja zostanie ukończona w czerwcu. Deweloper uważa, że wystarczy oświadczenie i przesunięciu terminu. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli sprzedawca wyrazi zgodę na rozdzielenie płatności – środki z kredytu może otrzymać jeszcze w tym roku. Część pochodząca z dopłaty MDM zostanie przekazana po 2017-01-02.

 • gosc

  Czyli mozemy normalnie skorzystac z dofinansowania w kwietniu badz maju?i czy sprzedajacy otrzyma wyplate w roku 2016 ?

 • Witam. Środki na 2016-ty rok skończyły się dzisiaj, nadal jest jednak możliwość skorzystania z programu przy wykorzystaniu puli na kolejne lata.

 • gość

  Witam.Bedziemy chcieli z mezem starac sie o kredyt z mdm w kwietniu,poniewaz maz uzyska wtedy umowe na stale.Czy mamy szanse uzyskac jeszcze dofinansowanie?czy juz niestety nie?Rozne info.sie slyszy na temat mdm,ze juz nie bedzie itp.

 • Witam – tak, gdyż nie jest Pani właścicielką nieruchomości mieszkalnej. Jeżeli ma Pani poniżej 35 lat – zapraszam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • marta

  Witam, mieszkam wraz z mamą w mieszkaniu komunalnym. Mama jest głównym najemcą, ja jestem zapisana w umowie jako lokator. Czy przysługuje mi prawo do otrzymania dopłaty w ramach MdM w celu zakupu własnego mieszkania? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Owszem – z programu może skorzystać Pani, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a narzeczony może wspomóc Pani zdolność.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kika Cian

  Witam, z narzeczonym niedługo zostaniemy rodzicami w związku z czym chcemy kupić mieszkanie. Niestety narzeczony ze względu na wiek nie może skorzystać z Programu MDM. Czy ja jeśli nie pracuję mogę skorzystać z programu? (narzeczony byłby wtedy bodajże współkredytobiorcą). Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bank kredytujący potraktuje Pańską sytuację jak opisałem w powyższym komentarzu. Nadal może Pan skorzystać z programu MDM, ale jako singiel nie wychowujący dziecka.

 • Marek

  Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym doprecyzować, upewnić się. Matka nic nie traci (nie może starać się o MDM ponieważ ma wykupione mieszkanie). Natomiast ja codziennie po pracy do nocy jestem z dziećmi. Dzięki MDM mógłbym kupić mieszkanie i zabierać je do siebie. Przy okazji gdy je spłacę zostawiłbym je w spadku dzieciom. Wiem, że paragrafy nie zawsze idą w parze z najlepszym rozwiązaniem dlatego ponawiam pytanie z założeniem, że rodzice podpiszą oświadczenie, że dzielą się „trudami wychowania”.

 • Witam. Zwiększona pomoc, związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnych dzieci. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dzieci stale przebywają i który sprawuje nad nimi stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Marek

  Witam. Sytuacja skomplikowana. Rozstałem się z partnerką, mamy dwójkę dzieci. Wymeldowałem się z jej mieszkania spółdzielczego (miesiąc później wykupiła je). Chcę kupić mieszkanie na kredyt z opcją MDM. Mogę liczyć na dopłatę z uwzględnieniem dzieci?
  Nie mam zasądzonych alimentów i nie chciałbym mieć nic wspólnego z sądami (dogadujemy się co do pieniędzy które wydaję na dzieci). Aktualnie pociechy mieszkają z byłą partnerką. Czy przy takim stanie wystarczy, że mam dzieci lub warunkiem będzie, że dzieci zamieszkają ze mną?

  Wcześniej padły w odpowiedziach hasła których chciałbym uniknąć (odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem).

 • Można. Jeżeli jest to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • jmg

  witam,
  jestem wspolwlascicielka mieszkania (brat i ja dostalismy po babci w spadku). Czy mozna byc wpolwlascicielem mieszkania i skorzystac z programu mdm? z gory dziekuje

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Rozumiem, że ww. beneficjenci otrzymali już dofinansowania?

  Wersja krótka – nie będzie żadnych konsekwencji ze strony programu MDM.

  Wersja dłuższa z paragrafami 😉 Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.” Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Michał

  Witam, co się stanie z dopłatą w przypadku, gdy dwóch beneficjentów weźmie ślub, każdy z nich ma już zakeruchomość korzystając z mdm, czy po bie jako małżeństwo posiadajmdmzakupionamdmposiadajacemusialo będzie musialo zwrócić doplate?

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Rafał

  Witam.czy kupując mieszkanie w programie MDM mogę zgodzić się by sprzedający pozostał w nim przez okres trzech miesięcy po sprzedaży?

 • Witam. Limit wiekowy dotyczy daty złożenia wniosku. Ograniczenie związane z wiekiem dotyczy osób samotnych (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

 • Jeżeli ma już Pani wybrany bank, polecam skonsultować z nimi, jakich zapisów wymagają w umowie przedwstępnej (konstrukcja ww. umowy jest bardzo często zależna od wymogów danego banku).

 • Mirek

  Witam. Czy limit wiekowy (35 lat) dotyczy złożenia wniosku czy wypłaty dofinansowania?

 • Karolina Lvp

  Byłam już na spotkaniu z doradcą i nie do końca byłam z niego zadowolona. Zamiast dobrania najkorzystniejszej oferty bankowej Pan opowiadał mi tylko o warunkach MDM-u, które znam już na pamięć 🙂 W tym momencie jestem już praktycznie zdecydowana na jeden z banków, które sama wybrałam. Wątpliwości moje dotyczą jedynie tej umowy przedwstępnej. Tzn sama już też ustaliłam, że nie musi być zapisu o odszkodowanie. Chodzi mi już tylko o to, czy jest dostępny jakiś wzór takiej umowy pod kątem MDM? Czy po prostu sama muszę ją skonstruować?

 • To nie jest reguła. Proces wyliczania zdolności wygląda naprawdę bardzo różnie. Z drugiej strony, rata kredytu z pewnością będzie stanowić poważne obciążenie dla Państwa budżetu.

 • Witam. Zapewne oba stwierdzenia są poprawne. Każdy bank ma nieco inną procedurę kredytową. Dlatego polecam np. rejestrację na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Karolina Lvp

  Tylko z jednym wynagrodzeniem w takiej wysokości ciężko będzie ze zdolnością kredytową. Netto wyjdzie 1750 zł, a banki dla dwóch osób liczą sobie koszty utrzymania w wysokości 2000 zł…

 • Karolina Lvp

  Witam, jestem już na etapie szukania banku w którym wezmę hipotekę z dopłatą MDM. W jednym z banków doradca poinformował mnie, że zanim złożę wniosek muszę już mieć podpisaną umowę przedwstępną że Sprzedającym. W drugim z kolei, że zanim umowa przedwstępna zostanie spisana bank musi mieć wgląd w dokument, który potwierdzi, że Zbywający ma prawo do sprzedaży lokalu i wtedy bank drukuje umowę przedwstępną. Które stwierdzenie jest poprawne? Czy banki mogą mieć w tej kwestii aż tak różną procedurę? Dodatkowo nurtuje mnie to, że jeśli poprawna jest wersja pierwszego banku, to czy w tej umowie musi być zapis o ewentualnym zadatku lub odszkodowaniu? Na zadatek mnie nie stać. A co do odszkodowania to jeśli banki nie przyznają mi kredytu to ja poniosę tego konsekwencje? Czy jest może dostępny jakiś wzór takiej umowy w myśl ustawy o MDM?

 • Witam. Wystarczy fakt, że narzeczony jest ojcem dziecka. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Jeżeli potrzebują Państwo porady profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ANNA

  Witam,żyję w wolnym związku,mamy z partnerem jedno dziecko .Partner chce wziąć kredyt w MDM jako singiel z dzieckiem,czy wtedy ja muszę mieć ograniczoną władzę rodzicielską ,czy wystarczy fakt że On ma dziecko.

 • Jeżeli cena mieszkania przekracza wyznaczony limit, opcje na skorzystanie z programu są mizerne. Można ew. sprawdzić czy powierzchnia użytkowa w wymienionym mieszkaniu jest zgodna z rekomendacją BGK (http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf) i ew. dokonać inwentaryzacji mieszkania. Spory koszt i ponad miesiąc zabawy, ale jest szansa na zmianę przeznaczenia pomieszczenia.

 • Owszem, posiadanie dwóch nieruchomości w przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci jest dopuszczalne w programie MDM. Użyczenie mieszkania (potocznie) wg definicji programu MDM oznacza, że inna osoba korzysta z danego mieszkania przez dłuższy okres w większym stopniu, niż beneficjent.

 • Niestety, nawet jeżeli wychowujecie Państwo 3 dzieci – nie możecie skorzystać z programu MDM ze względu na udział męża w programie RnS. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy). Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Witam.

  Pani Julia odpowiedziała Panu zgodnie z prawdą. Dołączam podstawę prawną do odpowiedzi.

  Ad 1. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Ad 2. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Ad 3. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Julia Sosna

  1.nie stracisz dofinansowania
  2.niestety nie
  3.tak

 • Julia Sosna

  Jesli nie wychowujecie minimum 3 dzieci to niestety Was to dyskwalifikuje

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mirosław Ołów

  Witam. Chciałbym kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Wyszków, woj.
  mazowieckie gdzie ceny za m2 zaczynają się od ok 4 tys. a limit za m2 to
  3 232,17 zł. Czyli nie ma szans na nabycie mieszkania w tym mieście z
  dopłatą MDM?

 • Asia

  A jaka jest dokładna definicja użyczenia mieszkania? I czy posiadanie dwóch nieruchomości na własne potrzeby jest dopuszczalne przy 3 dzieci?

 • Asia

  Witam,
  Mój obecny mąż podczas trwania poprzedniego małżeństwa skorzystał wraz z ówczesną żoną z programu Rodzina na Swoim i kupili mieszkanie. Podczas rozwodu mieszkanie zostało sprzedane. Czy przeszłość mojego męża dyskwalifikuje nas jako kandydatów do MDM?

 • Ciekawski

  Witam. Jestem z moja partnerka w zwiazku nieformalnym, staram sie wlasnie o dofinansowanie z programu MDM jako singiel. Jednak moja partnerka jest w ciazy i w niedalekiej przyszlosci bedziemy chcieli wejsc w zwiazek malzenski.
  1. Czy z tego powodu strace dofinansowanie jesli slub bedzie w ciagu pierwszych 5 lat od dofinansowania?
  2. Czy po narodzeniu dziecka, jesli bede w zwiazku malzenskim moge liczyc na doplate z tytulu dziecka?
  3. Bede mogl zameldowac przyszla malzonke i dziecko w mieszkaniu na ktore bylo dofinansoeanie mdm?

  Z gory dziekuje

 • Jeżeli nie dokonał Pan rozszerzenia własności mieszkania na żonę – nie jest ona ujęta w rejestrze docelowych kredytobiorców i mogłaby skorzystać z programu MDM – odpowiadam czysto teoretycznie, bo ja np. nie miałbym odwagi zaproponować takiego rozwiązania swojej małżowince.

 • Witam. Mieszkanie zakupione w ramach programu MDM powinno spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta – czyli Pani rodziców. Jeżeli w ww mieszkaniu będą mieszkać wyłącznie Pani siostry – może to zostać potraktowane jako użyczenie mieszkania i zakończyć się zwrotem części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego: wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Karol Bromski

  a gdybym się rozwiódł ?

 • Asia

  Witam. Rodzice chcą kupić mieszkanie Mdm w miejscowości,gdzie studiują moje siostry, żeby mogły mieszkać na studiach. Czy takie założenie spełnia wymagania Mdm pod względem zaspokojenia własnych Potrzeb? Czy w takim mieszkaniu mogą mieszkać inne osoby razem z nimi?

 • ok, jednak inwestycja powinna być ukończona. Lokal nabyty w ramach programu powinien spełniać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta.

 • Barbara

  Ale jesli wedle projektu metraż sie zgadza?

 • ok, tym bardziej – inwestycja powinna być zakończona (odbiór budynku), aby móc skorzystać z programu MDM.

 • Nie bardzo. Dom w trakcie rozbudowy oznacza nieprecyzyjną informację dot. metrażu użytkowego, która to wartość jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia poziomu limitów i kwoty dofinansowania.

 • Niestety tak. Wg art. 6-go Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie. Pański udział w programie RnS uniemożliwia obecnie udział w MDMie Pańskiej żonie.

 • Barbara

  Dom nie ma zrobionego odbioru,bo trzeba dokończyć pokoje.

 • Barbara

  Czy jest możliwość uzyskać dofinansowanie do kupna domu w trakcie rozbudowy? Reszta warunków jest spełniona.

 • Karol Bromski

  Witam, mam podobną sytuację.
  Kupiłem w 2010 roku mieszkanie 37 m z dopłatą „rodzina na swoim” jako singiel.
  Obecnie mam żonę i 3 dzieci. Moja żona nie korzystała z żadnej dopłaty itp. Czy moj udział w rodzina na swoim jako singiel, dyskfalifikuje moją rodzinę z programu MDM?

 • Pokrótce – nie. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Daria

  Biorę udział w MDM jako singiel, mój otrzymał w formie darowizny połowę domu, czy jeśli za rok weźmiemy ślub będę musiała zwrócić część dofinansowania?

 • Pewnie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam, mam 27 lat samotnie wychowuję dziecko, obecnie poszukuję pracy,czy mogę przystąpić do kredytu w MDM z rodzicami (pracują) aby zyskać zdolność kredytową?

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Zachęcam Panią do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kasia

  Witam, jestem współwłaścicielem domu. Udziały 50% na 50% z siostrą. Czy mogę ubiegać się o kredyt w MDM?

 • Tak, może Pan się starać o udział w programie MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Zachęcam pana do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kuba

  Witam, żyjemy w konkubinacie i wraz z partnerką będziemy mieli dziecko. Czy mogę sam starać się o dofinansowanie 15% jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Bez żadnych zaświadczeń iż partnerka nie będzie miała do niego praw? Plan jest taki, że związek małżeński zawrzemy po dostaniu dofinansowania. Czy taka opcja wchodzi w grę?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Nie jest wymagane, aby pracowały dwie osoby w gospodarstwie. Natomiast zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • kasia

  witam jesteśmy małżeństwem z jednym dzieckiem pracuje tylko mąż zarobki 2500 brutto umowa na czas nieokreślony czy mamy szanse na kredyt w mdm czy muszą pracować dwie osoby

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Z programu MDM można skorzystać także przy zakupie domu od rodziców.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • darkdark

  Witam czy jest możliwość skorzystania z programu MDM w przypadku zakupu domu? Jeśli tak to czy może to być zakup od rodziców? Sytuacja wygląda tak ze rodzice maja duży dwurodzinny dom który posiada osobne wejścia i spokojnie można z niego wydzielić odrębna własność. Moja rodzina spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania wsparcie w przypadku mieszkania. Chciałem się dowiedzieć czy są szanse uzyskać kredyt na zakup domu.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, zachęcam do wysyłania publikacji zapytań na naszym forum.

 • Jagoda Kutrzuba

  Dziękuję za pomoc. Myślę, że po narodzinach drugiego dziecka spróbujemy wziąć udział w programie zgodnie z Państwa poradami 🙂

 • W tym momencie posiadanie mieszkania wyklucza z udziału w programie jedynie narzeczonego i sprzedaż lokalu w niczym nie pomoże.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Sugeruję, aby poczekali Państwo na urodziny drugiego dziecka (większa dopłata), a następnie z programu skorzystała jedynie Pani – przed ślubem – jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Zachęcam Panią do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jagoda Kutrzuba

  Witam, razem z narzeczonym spodziewamy się drugiego dziecka w najbliższym czasie planujemy się pobrać. Narzeczony jest na chwilę obecną posiadaczem 22m kawalerki czy gdyby ją sprzedał (przepisał na kogoś innego) to możemy ubiegać się o dofinansowanie MDM jako małżeństwo czy to mieszkanie wyklucza nas już z programu z racji, że byliśmy posiadaczami mieszkania?

 • Można rozszerzyć współwłasność na małżonka od razu po ślubie.

 • Wiolka

  Witam, to znaczy, że trzeba czekać te 5 lat na rozszerzenie współwłasności na współmałzonka czy można to zrobić wcześniej, bo nowelizacja na to pozwala?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Potwierdzam. Odpowiedź cytowana poniżej jest oficjalną, uzyskaną od pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Gordek

  Czy mógłbym uzyskać potwierdzenie, że w obecnej wersji MDMu art. 14 pozwala zameldować drugą osobę w mieszkaniu nabytym w ramach programu(oczywiście ja też bym tam był zameldowany), jeśli nabyłem go jako singiel i jestem jego jedynym właścicielem? Pytam z racji tego, że w komentarzu sprzed 7 miesięcy padło to samo pytanie, lecz odpowiedź Państwa była odmienna od tej przedstawionej powyżej.

 • Tak, może Pan tak zrobić. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • Damian

  Witam, mam pytanie, mam w tej chwili narzeczoną z którą mam dziecko, moja dziewczyna posiada już 50% mieszkania spółdzielczego własnościowego, pytanie brzmi czy mógł bym przystąpić do programu jako singiel z dzieckiem a w przyszłości byśmy zamieszkali razem po ślubie?

 • Witam. Tak, może Pani również w ramach programu MDM zakupić mieszkanie od rodziców.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • magda

  Witam, mam pytanie- jak wygląda kwestia zakupu mieszkania z rynku wtórnego od rodziny z dofinansowaniem MDM? Czy może być taka transakcja zrealizowana?
  Konkretnie chodzi o zakup mieszkania od mamy.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety w obecnej chwili nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM, gdyż Pan w przeszłości posiadał mieszkanie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w ustawie.

 • Tomek

  Witam
  Polecono mi abym zadał pytanie na forum, chociaż już chyba wyczytałem to co mnie interesowało.
  Mianowicie jako singiel zakupiłem mieszkanie, (na kredyt) które po roku sprzedałem w związku z przeprowadzka (wyszedłem na zero).
  Na tą chwilę ożeniłem się i chciałbym skorzystać z programu waraz z żoną czy istnieje taka możliwość?
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Małżeństwa, na podstawie art. 6-go Ustawy MDM przystępują do kredytu wspólnie.

 • Marcin

  Witam. Jestem w związku małżeńskim 2 miesiące. Nie mamy rozdzielnosci majątkowej . Moja żona jest właścicielem mieszkania . Czy występując samemu o kredyt z dofinansowaniem mdm mam szansę na powodzenie(nigdy nie byłem właścicielem żadnej nieruchomości ) ? Pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2

  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • To nie jest do końca prawda. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Po ślubie lub po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM może Pani bez problemu dokonać rozszerzenia współwłasności mieszkania na partnera.

  Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Gosia Szawieła

  Chodziło mi bardziej o kwestię późniejszego wpisania partnera jako współwłaściciela i współkredytobiorcę. Na zasadzie: ja biorę kredyt na siebie z MDM, np. po roku bierzemy ślub i czy wtedy mogę ‚zcedować’ częściowo prawa na ówczesnego małżonka.
  PS. To jest chore, że aby wziąć MDM czasem trzeba się hajtnąć ‚na już’.

 • kazix

  Witam,

  mam pytanie odnośnie MdM, niestety w banku nie potrafili mi odpowiedzieć – pewnie jeszcze świeża sprawa ze zmianami w MdM.

  Sytuacja wygląda tak:
  -> w 2010 kupiliśmy mieszkanie (47 m2), skorzystaliśmy z programu „Rodzina na swoim”, mieliśmy wtedy 2 dzieci
  -> w chwili obecnej mamy 4 dzieci (dlatego bardzo nas ucieszyły zmiany w MdM) i chcielibyśmy kupić szeregowiec (rynek wtórny, 95 m2)

  Obecne mieszkanie byśmy sprzedali i zakończyli udział w programie „Rodzina na swoim” – czy możemy skorzystać z programu MdM (wersja uproszczona dla rodzin wielodzietnych)?

 • ME

  Mieliśmy ten sam problem dzis zostały rozwiane nasze watpliwości przez dział prawny banku. Niestety niezgodne z prawem jest aby osoby niepozostające w związku małżeńskim zaciągnęły kredyt z mdm taka odpowiedz mamy od prawnika banku… Choć co ciekawe mamy dziecko i planujemy zalegalizować jednak nie na potrzeby kredytu. Jedno z nas moze wziąć jako osoba samotnie wychowująca dziecko 😔

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nowelizacja ustawy weszła już w życie i zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Gosia Szawieła

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie par nieformalnych. Chcę z partnerem zakupić mieszkanie z MDM, mój partner rozpoczął nową pracę, więc nie może wziąć kredytu jako singiel, dlatego ja będę obciążona kredytem – jeżeli w ciągu 5 lat zawrzemy związek małżeński to będzie możliwe, aby mój partner był współkredytobiorcą lub będzie możliwość wpisania go jako współwłaściciel? Proszę o odesłanie do konkretnych artykułów z Ustawy, jeśli można.

  W niektórych punktach Państwo wymienili, iż ma być nowelizacja tej ustawy – wiadomo coś o terminach?

  Pozdrawiam,
  M.Sz.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Dom z dwiem Księgami wieczysty

  Witam, czy jeżeli chciałbym kupić dom, który ma dwie odrębne księgi wieczyste, jedna na piętro, druga zaś dół. Jest możliwość zakupu jednej częśći z dopłatą jak dla domu czyli do 100m2?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie trzeba tego sprawdzać. Może Pan kupić mieszkanie w dowolnym miejscu Polski.

 • karola

  Mam pytanie czy mogę kupić mieszkanie w innej miejscowości niż pracuję, gdzie odległość wynosi 150 km? Czy jest to jakoś sprawdzane?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Tomek

  Witam,
  jestem singlem i jestem współwłaścicielem 50% mieszkania, natomiast współwłaścicielem pozostałych 50% jest mój ojciec(mieszkanie zakupione bez mdm). Czy po zawarciu związku małżeńskiego, jako małżeństwo, będziemy mogli otrzymać dopłatę mdm, jednocześnie zachowując 1/2 posiadanego już mieszkania?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak, jeżeli sprzedadzą Państwo mieszkanie przed przystąpieniem do programu MDM – otrzymacie dofinansowanie.

 • tom

  Witam,
  Razem z partnerką jesteśmy w związku nieformalnym, mamy po 1/2 udziałów w tym samym mieszkaniu. Chcielibyśmy sprzedać mieszkanie, pobrać się i jako małżeństwo ubiegać się o dofinansowanie. Jako małżeństwo nie będziemy posiadać wówczas nieruchomości. Czy będzie taka możliwość?

 • Na podstawie art. 6 Ustawy MDM – małżeństwa przystępują do kredytu z dofinansowaniem razem.

 • rampucela

  Witam, czy jeśli małżeństwo z dzieckiem ma rozdzielność majątkową bo jeden z małżonków ma złą historię kredytową to czy drugi małżonek może nabyć mieszkanie tylko na siebie i skorzystać z dopłaty? Lub w innej opcji czy mogą nabyć razem a jeden z małżonków wyrazi tylko zgodę na obciążenie nieruchomości hipoteką bez przystępowania do kredytu? Czy taka transakcja może być objęta programem MDM? Ewentualnie jak inaczej rozwiązać taką sytuację, gdy z uwagi na złą historię kredytową jeden z małżonków nie może być kredytobiorcą? Drugi ma wystarczającą zdolność kredytową.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety wg kryteriów Ustawy MDM była Pani właścicielką mieszkania. Jako taka, nie może Pani niestety skorzystać z programu rządowego wsparcia. nadal może jednak Pani zaciągnąć zwykły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Jeżeli doradcy na naszej stronie mogą Pani w tym procesie doradzić, zachęcam do rejestracji:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mieszkanie nabyte w ramach programu MDM powinno służyć beneficjentom – taki jest cel funkcjonowania programu.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego

  mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył

  tego mieszkania innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w

  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,

  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa

  w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego

  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych

  miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Dona

  Witam, Jestem samotną matką wychowuje syna od 2007r, natomiast w 2009 roku nabyłam mieszkanie w drodze „darowizny”, które po ok 9 miesiącach zostało mi „zabrane” na poczet długu. Okazało się że mój partner ma żonę i chce odzyskać pieniądze/mieszkanie. Nigdy w nim nie zamieszkałam, nie miałam z tego tytułu również dochodu etc. Było to tylko na papierze.. A teraz chcę nabyć mieszkanie/wybudować dom z dodatkiem MDM i czuje się skrzywdzona, ponieważ podobno nie mogę dostać dopłaty!!! Nie mam gdzie mieszkać.. tylko kątem u obcych ludzi z dzieckiem.. mam prace i chce dziecku zapewnić dobre warunki. Czy jest jakis przepis, na podstawie którego mogłabym uzyskać dopłatę? POMOCY 🙁

 • piotr

  Witam,

  Rodzice z 3 dzieci kupują mieszkanie. Czy mogą je użyczać dzieciom ? Czy sankcje grożą jak mieszka tam dziecko z swoją dziewczyną która – nie jest zameldowana tam ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W kwestii kalkulacji, zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora, gdyż mnożnik 10% nie oznacza 10% wartości mieszkania:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie braku prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu o której Pan pisze, bank z pewnością zastosuje się do wymienionego paragrafu, ew. proszę zweryfikować swoją umowę kredytową przed podpisaniem i zwrócić bankowi uwagę, jeżeli taki zapis się pojawi.

  Po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM może Pan spłacić cały kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Kamil Gruszczyński

  Witam Państwa serdecznie,

  Planuję wziąć kredyt mieszkaniowy w programie MDM. Aby skorzystać z dopłaty kredyt musi pokrywać minimum 50% wartości mieszkania (42 m2 – Stargard Szczeciński) i być na minimum 15 lat. W związku z tym chciałbym pokryć ze swoich środków 40% wartości mieszkania a 10% otrzymałbym w formie dopłaty. Natomiast co do okresu 15 lat chciałbym go skrócić podczas spłaty do około 3-4 lat. Wartość mieszkania to 159 tys zł zatem kwota kredytu wynosi około 79 500 zł. Znalazłem na forach stwierdzenie że:

  Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, w przypadku kredytów do 80 tys. złotych (w tym hipotecznych) – banki nie mają prawa pobierać prowizji za ich wcześniejszą spłatę.

  Czy mogę liczyć na Państwa pomoc czy rzeczywiście gdy kredyt jest na kwotę niższą niż 80 tys zł mogę dokonać wcześniejszej spłaty a bank nie pobierze prowizji? I czy w ogóle moje kalkulacje są zgodne z rzeczywistością?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  Pozdrawiam, Kamil

 • Jeżeli to będzie budowa na Pana własnej działce, mówimy o systemie gospodarczym i ew. możliwości zwrotu podatku VAT. Aby skorzystać z opcji dofinansowania powinien Pan zakupić dom wraz z działką przy pomocy kredytu w ramach programu MDM.

 • Karl

  Edit. Mowie o kupnie mieszkania po sprzedaży budowy

 • Karl

  Dostałem w darowiźnie działkę z rozpoczęta budowa domu. Pytanie brzmi od jakiego etapu budowy zaliczamy budowę jako wykluczająca skorzystanie z dopłaty? Czy będzie to pozwolenie na budowę rozpoczęcie prac czy ich zakończenie czy jakis inny etap?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Posiadacz działki rolnej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem
  innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Seba

  Chciałem zapytac czy jako właściciel działki rolnej moge skorzystac z programu MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Bank poprosi o „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • mm

  a co jesli jedna osoba ma dziecko z innego zwiazku? czy wtedy nadal mozna ubiegac sie jako rodzina z dzieckiem ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

 • Marcin

  Witam, istnieje możliwość spłacenia kredytu w MDM wczesniej? np rata jest 800 a co miesiac chciałbym spłacać np po 1000zł? jest taka możliwosc??

 • Wynajęcie jednego z pokoi także ogranicza możliwości mieszkaniowe beneficjenta i może skutkować koniecznością zwrotu części dofinansowania zgodnie z art 14. Ustawy MDM.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • sabina

  W warunkach otrzymania dofinansowania widnieje zapis, że wynajęcie mieszkania w ciągu 5 lat od zakupu wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania. Czy w sytuacji, gdy kupuję mieszkanie 2 pokojowe i będę zamieszkiwać w jednym z pokoju mogę wynająć drugi bez konieczności zwrotu dofinansowania?

 • Anka

  Ubiegam się o kredyt z dofinansowaniem MDM jako singiel bez dziecka. Czy w przypadku, jeśli dziecko przyjdzie na świat w ciągu 5 lat, można ubiegać się o dodatkowe 5%?

 • Na podstawie art. 14 ustawy zameldowanie Pani przez narzeczonego może wskazywać na użyczenie mieszkania i w konsekwencji – wiązać się z koniecznością zwrotu części dofinansowania. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

  Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego
  wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać
  dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako
  osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
  W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego
  małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

 • Julcia

  Mój partner ubiega się o kredyt z dofinansowaniem w MdM . Mamy dziecko i będziemy tam mieszkać wspólnie , czy ja też mogę się tam zameldowac czy muszą minąć 5 lat ? Co jeżeli zawrzemy związek małżeński ? Czy to mieszkanie nigdy nie będzie wspólne?

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, jeżeli na stronie MBTS jest taki zapis – prawdopodobnie zasięgnęli już opinii w BGK. Być może Państwa przypadek różni się od innych i umożliwia skorzystanie z MDMu. Moja informacja została podana na bazie wypowiedzi umieszczonej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/MdM/FAQ/Mieszkanie/Strony/wykup_tbs_2014_04_01.aspx

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnia Pani wymienione warunki – bez problemu może Pani skorzystać ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Monika

  Dzień dobry, moja sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ żyjąc w związku nieformalnym urodziło nam się dziecko, zostało uznane przez ojca, niestety po 10 miesiącach rozstalismy się. Dla mnie decyzja jest ostateczna, Chciałam skorzystać z programu dla samotnej matki -czy to możliwe? Córeczka formalnie ma ojca. Co w momencie kiedy nasze drogi jednak się zejdą – nie sądzę, ale życie pisze różne scenariusze, wole zapytać. Z góry uprzejmie dziękuję za pomoc!

 • Guest

  Przepraszam ale to jest nowo wybudowany blok a na stronie naszych MTBS jest taki przypis ” istnieją następujące możliwości zakupu lub najmu mieszkań:

  Zakup mieszkania w ratach za środki własne przyszłego właściciela.
  Zakup mieszkania w ratach za środki częściowo pochodzące z kredytu, zaciągniętego przez przyszłego właściciela, częściowo za środki własne.
  Zakup mieszkania w ratach za środki częściowo pochodzące z kredytu „Mieszkanie dla Młodych”, zaciągniętego przez przyszłego właściciela, częściowo za środki własne.

 • Niestety nie. Dofinansowanie w ramach programu MDM może
  zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania. W przypadku TBSów mówimy raczej o udziałach w budowie, nie o nabyciu mieszkania – w związku z czym nie ma możliwości skorzystania z programu MDM.

 • Guest

  Witam. Chcemy wraz z mężem ubiegać się o mieszkanie z MTBS . Niestety nie stać nas na samodzielny zakup mieszkania wiec czy może należeć się nam dopłata z MDM?

 • Kwestię użyczenia precyzuje Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  w planowanej nowelizacji ust 1 tego artykułu zostanie zmieniony na: „1. dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.1)),

  Zobaczmy teraz, czego dotyczy wymieniony §: „Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.”

  w przypadku MDMu będzie to oznaczało możliwość rozszerzenia współwłasności mieszkania bez konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Zgadza się, wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe. Niestety realia polskiego rynku zakładają, że program pomocy dla najbardziej potrzebujących ma pomóc wszystkim ;-(

 • atarikris

  Założeniem projektu nowelizacji ustawy MDM które ma wejść w życie w 2015 roku jest założenie
  że wynajem lub zmiana użytkowania ,nawet jego części ,było by objęte sankcjami ustawowymi
  w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania wkładu własnego .W
  przypadku użyczenia części mieszkania np. osobie bliskiej , ww. nie było by
  stosowane .

  Jest to sprzeczne z projektem nowelizacji ustawy artykułu 14 który nie
  uwzględnia zapisków które by motywowały odstępstwo od zastosowania punktu
  drugiego ustawy czyli zwrotu dopłaty

  Pytanie czyli które i
  czy są w ogóle zapisy w ustawie które precyzują
  możliwość użyczenia części mieszkania osobie bliskiej

 • yosanne

  W przypadku normalnego kredytu bez MDM mieszkanie zawsze można wynająć (albo chociaż jeden pokój), żeby załatać dziurę w budżecie. Z MDMem nie ma już takiej opcji. Poza tym, nie oszukujmy się, ale kredyt z MDM zwykle jest mniej korzystny dla klienta – wyższa marża, wyższa prowizja za wcześniejszą spłatę, a często ceny mieszkań są przynajmniej minimalnie zawyżone „pod limit” – developerzy wiedzą, że klient i tak skorzysta, bo dostanie dopłatę, więc będzie na plusie. Ale przy sprzedaży w ciągu roku czy dwóch już za taką cenę, jak się kupiło, to mieszkanie nie pójdzie, nie mówiąc o tym, że traci na wartości już przez sam fakt, że przestało być całkiem nowe. To tylko takie luźne dywagację, pozostaje mieć nadzieję, że nam się nie przytrafi taka akurat sytuacja i takie dylematy 🙂

 • Jeżeli jest pan właścicielem budynku mieszkalnego, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Marcin Zielinski

  Witam.
  W akcie notarialnym wpisano, iż darowizna dotyczy działki zabudowanej budynkiem o nr XX/Z nadającym się do rozbiórki lub kapitalnego remontu. Jednakże, ze względu na stan tegoż budynku kapitalny remont nie wchodzi w grę – w praktyce można jedynie rozebrać to co z niego pozostało.
  Prosiłbym o odpowiedź co w takim przypadku?
  Pozdrawiam serdecznie

 • Jeżeli wymienione 3/4 mieszkania stanowi osobny lokal – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Czy jest Pan wymieniony w akcie notarialnym / akcie darowizny jako właściciel wymienionego domu?

  Jeżeli nie i spełniacie Państwo pozostałe warunki programu MDM – nie ma żadnych problemów i możecie skorzystać z kredytu z dofinansowaniem.

 • Kredyt w programie MDM nie różni się w tym punkcie od innych produktów finansowych. Beneficjent także może sprzedać mieszkanie i spłacić kredyt, jednak jeżeli stanie się to przed upływem 5-ciu lat, część dopłaty trzeba będzie zwrócić.

  Proszę teraz przez chwilę zastanowić się, jaki los czekałby w analogicznej sytuacji kredytobiorcę, który nie korzysta z dofinansowania MDMu – czyli musiał wziąć kredyt o kilkadziesiąt tysięcy złotych większy. W przypadku problemów ta osoba także sprzedałaby mieszkanie i spłaciła kredyt – łącznie z kwotą, którą w przypadku programu MDM zastępuje dofinansowanie.

 • Owszem, planowana jest nowelizacja która zniesie warunek nieposiadania własnego mieszkania oraz kryterium limitu wieku w przypadku osób wychowujących min troje dzieci. Oprócz polepszenia bieżących warunków mieszkaniowych ustawodawca chciałby także zabezpieczyć przyszłość dzieciom.

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • jaro

  Kolejny przykład, dotyczący singi. W momencie kiedy singiel skorzystałby z prawa MDM, kupił mieszkanie i dziwnym trafem poznałby kobietę, w której zakochałby się. Chciałby się ożenić, ale jest problem bo branka miałaby już mieszkanie. Wstąpienie w taki związek wiązałoby się ze zwrotem dofinansowana MDM.
  Oj bardzo prorodzinny program. Super, Gratulacje dla ustawodawcy.

 • jaro

  Dlaczego ustawa ogranicza dokonywanie przyszłych inwestycji mieszkaniowych. Nie rozumiem tego. Co ustawodawca miał na myśli? Przecież to nie jest spekulacja. Przykładowo ktoś miał wcześniej trudności finansowe i nie było go stać na zakup mieszkania. Sytuacja się odmieniła. Chce kupić mieszkanie i skorzystać z programu. Może, ok. Ma jeszcze dzieci i myśli aby je zabezpieczyć na przyszłość, zatem planuje kupić kolejne mieszkanie pod wynajem, tak aby w przyszłości po spłacie kolejnego kredytu na kolejne mieszkanie dziecko mogło je odziedziczyć. Dlaczego ustawa to ogranicza? … i czy planowana jest jakaś nowelizacja ustawy, która zmieni te zapisy?

 • Dariusz Rosik

  Dostałem od rodziców w formie darowizny 3/4 mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

 • Marcin Zielinski

  Witam. Chciałbym prosić o odpowiedz na następujące pytanie: jestem w związku małżeńskim. Przed slubem otrzymałem działkę budowlaną w formie darowizny przekazanej przez rodziców. Działka ta jest zabudowana – znajduje się na miej budynek klasyfikowane jako mieszkalny. Budynek ten jednak nie nadaje się do zamieszkania- jest to budowla z przed 1900 roku w stanie niepozwalającym na jakiekolwiek jego użytkowanie. Planujemy rozbiórkę tego budynku. Czy w takim przypadku również nie klasyfikujemy się jako beneficjenci programu mdm? Czy np. udokumentowanie faktu braku możliwości wykorzystania tej nieruchomości w celach mieszkalnych umożliwiły skorzystanie z programu mdm? Jeżeli tak, jakie dokumenty byłyby wymagane celem skorzystania z programu?
  Pozdrawiam serdecznie

 • yosanne

  Zupełnie teoretycznie też mnie ten problem zastanawia. Załóżmy, że ktoś w ciągu 5 lat od otrzymania kredytu w MDM będzie miał wypadek, zostanie kaleką, straci pracę (sytuacja losowa, na którą się nie ma wpływu, a nie spekulacja) i nie będzie w stanie spłacać rat. Przy normalnym kredycie można sprzedać mieszkanie, albo wynająć i samemu wyprowadzić się do rodziny. A z MDM? W każdej opcji człowiek zostaje bez własnego dachu nad głową, ale za to jeszcze z długiem w postaci dopłaty, którą trzeba zwrócić. Bardzo pro-rodzinne 🙂 Mam tylko nadzieję, że na wypadek takich sytuacji (o których pewnie w mediach usłyszymy za jakiś czas, bo nie wierzę, że nie) są wypracowane jakieś ludzkie warunki tego zwrotu – możliwość rozłożenia na raty bez horrendalnych odsetek, albo częściowe umorzenie.

 • No problem, polecamy się.

 • Krzysztof Tuła

  Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Garaż nie jest powierzchnią użytkową wg definicji BGK. Przerobienie garażu nie ingeruje w możliwości beneficjenta programu, nie wiąże się więc z konsekwencjami zwrotu dopłaty.

 • Krzysztof Tuła

  Odpowiedź Ad 2. Ok. Wszystko to rozumiem, ale nadal nie znam odpowiedzi na swoje pytanie.

 • Ad 1. Polecam artykuł na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_użytkowa.pdf

  Ad 2. Jeżeli będzie to budowa systemem gospodarczym, nie będzie mowy o dopłacie. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Szczegółowy sposób wyliczenia kwoty zwrotu podatku można znaleźć w art 21 Ustawy MDM. Wniosek o zwrot można złożyć raz – po zakończeniu inwestycji.

 • Krzysztof Tuła

  Witam !!!
  Chciałbym z małużonką wybudować dom o powierzchni do 100m2, korzystają z programu MDM. Mam dwa pytania:
  1. Jakie są warunki obliczania powierzchni użytkowej i czy do powierzchni użytkowej wliczane są takie pomieszczenia jak garaż, kotłownia, strych lub piwnica?
  2. Czy jeśli bym przerobił garaż (tylko i wyłącznie garaż nie ingerując w pozostałe pomieszczenia) na lokal usługowy musiał bym zwrócić dofinansowanie?
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wg twórców ustawy podobna czynność spowoduje
  ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu
  mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • atarikris

  Czy osoba który
  zakupił mieszkanie w programie MDM morze użyczyć mieszkanie lub jego część osobie bliskiej Np. matka ojciec itp. do celów
  zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych członka rodziny tworząc z nim wspólne
  gospodarstwo domowe Będzie musiał liczyć
  się ze zwrotem dopłaty

 • Takie są zapisy ustawy. jeżeli jednak można, pobawię się chwilę w „adwokata diabła” i zadam jedno pytanie – kto miałby kontrolować kto mieszka w danym lokalu? Banki, którym nikt za to nie zapłaci, czy BGK/MIiR, które to instytucje raczej nie mają odpowiednich środków do tego celu. Jeżeli mieszkanie z narzeczonym/ narzeczoną nie ogranicza możliwości mieszkaniowych beneficjenta i nie czerpie on z tego tytułu zysków, nikt za bardzo nie będzie się czepiał. W końcu MDM ma mieć charakter prorodzinny.

 • atarikris

  Czyli zgodnie z punktem drugim ustawa uniemożliwia wspólne zamieszkanie
  parze przed ślubem lub zwrot dopłaty

 • Zamierzeniem twórców ustawy było wyeliminowanie spekulacyjnego charakteru dopłaty. nabywca mieszkania może dowolnie dysponować swoją własnością, ale powinien się liczyć z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • atarikris

  Co w przypadku singla lub małżeństwa które zakupiło
  mieszkanie w programie MDM będących w
  sytuacji która zmusza ich do zmiany miejsca zamieszkania Np. zmiana miejsca
  pracy (leprze warunki płacowe) lub
  utrata pracy , sytuacje losowe, rodzinne
  itp.

  Ustawa mówi że dopłata podlega zwrotowi w przypadku gdy nabywca lokalu
  mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub
  przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,

  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,

  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób
  uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub
  budynku

  Czyli ustawa ogranicza prawo dysponowania swoją własnością (wynajmie lub
  użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie),utrudnia spłatę zaciągniętego
  kredytu (leprze warunki płacowe) w takiej sytuacji osoba taka nie może sprzedać
  mieszkanie w celu zakupu mieszkania w nowym miejscu zatrudnienia (utrata
  dopłaty), zmienić miejsce zamieszkania (zmiany sposobu użytkowania mieszkania) .

 • Wg twórców ustawy podobna czynność spowoduje
  ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu
  mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • atarikris

  Co w przypadku singla który zakupił mieszkanie w programie MDM
  będącym w związku nieformalnym i chciałby zamieszkać wspólnie ze swoją
  dziewczyną w zakupionym mieszkaniu ale nie jest gotowy na zawarcie małżeństwa .
  Czyli według ustawy użyczyć lokal przed upływem 5 lat będzie musiał zwrócić dopłatę.

 • Jeżeli tylko pozwala na to Pańska zdolność kredytowa – tak, bez problemu może Pan skorzystać z programu MDM.

 • Bez problemu po 6-ciu latach może Pan sprzedać mieszkanie i kupić inne.

  Mieszkanie odziedziczone w spadku nie powoduje konieczności zwrotu dofinansowania nawet w okresie karencji.

 • Łukasz :)

  Czy mógłbym skorzystać z programu MDM, mając lat dziewiętnaście, ucząc się i pracująca? Utrzymuję się sam, bez pomocy rodziny i innych osób.

 • Bartlomiej

  Czyli mogę te mieszkanie sprzedać i kupić inne po 6 latach ? Czyli po 6 latach jak odziedziczę mieszkanie lub ktoś mi przepisze mieszkanie to nie będę musiał oddawać dotacji

 • Pomoc w ramach MDMu polegająca na zwrocie podatku VAT dotyczy jedynie budowy domu systemem gospodarczym.

 • aka

  Witam, czy jeżeli dostałam już z mężem dofinansowanie i na własny koszt będziemy wykańczać mieszkanie czy możemy koszty dodatkowo odliczyć od podatku w następnym roku?

 • Jeżeli wymieniona część domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • magda

  czy w przypadku, gdy dostałam (ja+2 braci) w spadku dom jednorodzinny po zmarłym rodzicu, to czy ta sytuacja dyskwalifikuje mnie z programu?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Ponadto zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Nie. Okres karencji wynosi 5 lat od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM. Po tym okresie może Pan dowolnie rozporządzać mieszkaniem.

 • Ewa

  Czy po upływie 5 lat od przystąpienia do programu MDM będę mogła zameldować w mieszkaniu mojego aktualnego partnera (w przyszłości męża)?

 • Bartek

  Witam serdecznie
  Jeśli skorzystam z MDM i np. po 6 latach kupię inne mieszkanie to będę musiał oddać dofinansowanie

 • Nie, zgodnie z art.
  6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać
  udzielony obojgu małżonkom. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym wypadku znaczenia.

 • ania

  Witam. Od zeszlego roku mam z mezem rozdzielnosc majatkowa czy ma to wplyw na uzyskanie mdm?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

  Możemy natomiast polecić Państwu korzystnie oprocentowany „zwykły” kredyt hipoteczny (poza programem MDM). Mamy wynegocjowane z bankami bardzo atrakcyjne warunki. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne oferty.

 • Joanna

  Witam.Razem z mężem zaczęliśmy budowę domu,czy możemy się starać o dofinansowanie na skończenie budowy?

 • Niestety nie. Jeżeli dopłata została zaplanowana z puli na 2016 rok, musi Pani poczekać minimum do stycznia przyszłego roku.

 • Monika

  Dzień dobry, mam przyznaną dopłatę mdm i ostatnia transza jest zaplanowana na koniec stycznia 2016. Tak doradził mi deweloper, bo oddanie mieszkania jest planowane na grudzień 2015. W razie opóźnień mogłabym stracić dopłatę. Teraz okazuje się, że mieszkanie będzie gotowe w listopadzie. Czy jest możliwość przesunięcia tej transzy na ten rok? Wiem, że pule dopłat są na dany rok kalendarzowy, ale czy można tą dopłatę przyspieszyć?

 • Po pierwsze – wybrane przez Pana mieszkanie powinno znajdować się w Polsce. Po drugie – kwestia waluty zarobków. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytu w walucie, w której kredytobiorca osiąga dochód. Jeżeli zarabia Pan w PLN’ach to zostaje jedynie kwestia limitu wieku (max 35 lat).

  Ew. być może w kwestii liczenia zdolności kredytowej mógłby Pan skorzystać z pomocy najbliższych. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Michał

  Witam.
  Czy jako singiel, przebywający i pracujący obecnie za granicą na stałej umowie o prace można starać się o udział w programie MDM ?

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli nie są Państwo w formalnym związku – nadal możecie obydwoje skorzystać z programu MDM posiadając dwie ułamkowe części nieruchomości.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Ola

  Witam
  Wraz z chlopakiem mamy wspolne mieszkanie ale w czesci ulamkowej tj. po 1/2, chlopak chce ubiegac sie o dofinansowanie na budowe domu.Pytanie brzmi czy ma takie prawo i czy po uzyskaniu kredytu bedzie musial je zwracać gdy zostaniemy małżeństwem i wspolnie bedziemy mieszkac w wybudowanym domu??

 • Chodzi o ew. zwrot dofinansowania? Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie
  miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Przy okazji – serdeczne gratulacje z powodu planowanego ślubu od redakcji portalu http://mieszkaniedlamlodych.com/

 • Nie orientuję się na tyle w prawie budowlanym, ale o ile dobrze pamiętam działka powinna być Pańską własnością przed wydaniem pozwolenia na budowę.

 • Piotr

  Witam, jestem singlem i zamierzam kupić swoje pierwsze mieszkanie korzystając z MDM. Co w przypadku powstania związku lub małżeństwa i mieszkania z partnerką? jak wygląda sytuacja jeśli doszłoby do ślubu i przyszła małżonka dostałaby w spadku dom lub mieszkanie?

 • Władysław Sazonow

  A czy w celu przyśpieszenia inwestycji jest możliwość przepisania działki po uzyskaniu pozwolenia, w czasie trwania budowy?

 • Aby mógł Pan skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT, działka powinna być Pana własnością.

 • Czy ew. może pani liczyć na pomoc dalszej rodziny przy liczeniu zdolności kredytowej? W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Władysław Sazonow

  Witam, chciałbym zapytać, jeżeli mam zamiar wybudować dla siebie dom w systemie gospodarczym, ale na użyczonym gruncie na podstawie umowy przez teściów czy załapie się na zwrot VAT-u w MDM?
  Mam wątpliwości,ponieważ prawnie dom do czasu przepisania działki będzie należał do właściciela gruntu, tj. do teściów i czy to nie dyskwalifkuje mnie z programu?

 • Anna

  Witam, mam 20 lat jestem singielką nie posiadam żadnego majątku, właśnie zostałam razem z mamą eksmitowana do lokalu tymczasowego i nie mam nic. Pracuje, posiadam umowę o pracę lecz niewiele zarabiam ok 1200zł. Chce starać się o mieszkanie socjalne ale nie wiem czy mi przysługuje a jeśli tak to niestety na takie mieszkanie czeka się bardzo długo. Jakie są moje szanse na pomoc od MDM?

 • Wiktor

  Przed kupnem mieszkania, proszę tylko pamiętać by najpierw szczegółowo zapoznać się z harmonogramem spłat.
  Ostatnio coraz częściej spotykam się z sytuacją, gdzie deweloper wymaga pierwszej wpłaty (w wysokości 5% wartości nieruchomości) jako zadatek w terminie 14 od podpisania umowy.
  W takim terminie bardzo trudno jest załatwić wszelkie formalności z kredytem, więc te 5% często trzeba pokryć z własnych środków i nawet MDM w tym przypadku nie pomoże.
  Oczywiście to nie musi być regułą, ale nie mając własnych oszczędności trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie.

 • Mogą Państwo spróbować ubiegać się o kredyt w programie MDM nawet teraz. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą
  przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

 • Jeżeli macie Państwo w planach 3-cie dziecko, polecam poczekać do jego urodzin. Będziecie wówczas mogli skorzystać z programu MDM nawet, jeżeli posiadacie mieszkanie i nie spełniacie kryterium wieku. Dofinansowanie także będzie większe – nawet o 160% w stosunku do obecnego.

  Jeżeli zdecydują się Państwo na zwykły kredyt hipoteczny – również możemy doradzić fajny produkt. Mamy wynegocjowane z bankami trochę lepsze stawki od dostępnych na rynku.

 • Patrycja & Adam

  Witam. z mezem jestesmy mlodym malzenstwem. ja mam 20 lat a maz 22. mamy dwu miesieczne dziecko,z racji tej nie pracuje i nie mam zadnych dochodow. Mąż pracuje i zarabia ok 2.000 . nie posiadamy zadnego dachu nad glowa . mieszkamy tymczasowo u rodzicow.wkladu żadnego swojego rowniez nie posiadamy.
  czy jesli mąż mialby umowe na stala bylaby szansa bysmy dostali kredyt na mlode malzenstwo na mieszkanie jakies badz malutk idomek?
  Prosimy o szybka odpowiedz.
  Pozdrawiamy

 • marko

  Niestety mamy już 2 dzieci i własne mieszkanie na rynku wtórnym. Obawiam się, że nie będziemy mogli na 2 dzieci wziąć udziału w programie..? Pozostaje zatem zakup mieszkania za środki własne z brakiem możliwości skorzystania z dofinansowania 🙁 No chyba, że poczekamy do urodzenia się 3 dziecka – dobrze rozumiem ? Stąd moje pytanie o adaptacji poddasza – powiększeniu mieszkania i skorzystania ze środkow MDM. Ale z tego co widzę nie ma takiej możliwości. Jedyne wyjście, żeby skorzystać z programu to chyba poczekanie do nardzin 3 dziecka ?

 • To prawda, rozdzielność majątkowa nie będzie problemem. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Raczej nie. Proszę jedynie zadbać o dokładne wymienienie ceny mieszkania, powierzchni użytkowej, ew. przynależności (np. komórka lokatorska), podkreślenie, że jest to nowopowstały lokal. który po raz pierwszy będzie zasiedlany oraz że został zakupiony od osoby prawnej, która przekształciła i sprzedaje to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Rozumiem, że chce Pan zakupić mieszkanie z własnych środków. Program MDM miałby wchodzić w rachubę jedynie w przypadku adaptacji poddasza? W takim wypadku niestety nie będzie można skorzystać z MDMu. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

  Być może rozważyliby Państwo inny wariant? Może warto skorzystać z programu przy kupnie mieszkania, a własne środki zachowają Państwo na przyszłą adaptację. W ten sposób moglibyście Państwo skorzystać z dofinansowania MDMu, a w przyszłości, po urodzinach 3-go dziecka – także z dodatkowej pomocy w postaci spłaty 5% kredytu.

  (Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.)

 • Kwota kredytu, pomniejszona o wartość dofinansowania w programie MDM nie powinna być mniejsza niż 50% wartości mieszkania.
  Górną wartością graniczną jest iloczyn metrażu użytkowego i limitu ceny 1 m2 dla danej lokalizacji.

 • Adrian

  Alu,

  Tak, jest to odpowiedź na prywatnie zadane pytanie mojego znajomego . Mam od niego PDFa przedstawiającego skan dokumentu, w którym MIR odnosi się do zadanych przez niego pytań, jako że PDF zawiera jego prywatne dane (imię, nazwisko i adres) niestety nie mogę zamieścić tego dokumentu w internecie.
  Pytał on właśnie o kwestie meldunku oraz kilka pytań dotyczących nowelizacji (głównie w kontekście brania kredytu z partnerem bez ślubu i wspólnego nabycia mieszkania aby oboje byli współwłaścicielami). Jeśli chodzi o kwestię współwłasności przed ślubem, to to niestety odpada. Mimo możliwości wzięcia kredytu bez ślubu, właścicielem mieszkania może być tylko jedna osoba.

 • Iwona

  Witam. Mam takie pytanie. Z mężem na początku kwietnia będziemy się starać o kredyt na nasze pierwsze mieszkanie. Chcemy skorzystać z dofinansowania MDM. Problem jest w tym ze mamy rozdzielność finansowa. Nasz doradca finansowy mówi ze to nie problem gdyż wspólnie podchodzimy do kredytu jako małżeństwo i wspólnie o dopłatę będziemy wnioskować. Twierdzi ze w akcie notarialnym będzie po prostu wyszczególnione ze posiadamy po 50% udziałów w mieszkaniu i dofinansowania nie stracimy. Proszę o pilna odpowiedz. Pozdrawiam

 • ala

  Witam.
  Jestem zdecydowana na zakup mieszkania (jest to lokal powstały w wyniku rozbudowy starej kamienicy, w wyniku zmian powstały nowe lokale, które będą pierwszy raz zasiedlane), mam pytanie odnośnie umowy przedwstępnej sprzedaży, czy umowa ta musi zawierać jakieś specjalne treści, których nie ma w zwykłej umowie przedwstępnej (nie w MDM ie)??

 • marko

  Witam, chciałbym zapytać, czy jeżeli kupię mieszkanie w nowym budownictwie (4 pokoje) z poddaszem nieużytkowym i następnie moja rodzina powiększy się do 3 dzieci – czy będę mógł otrzymać dofinansowanie? – gdy będę chciał zaadaptować poddasze z nieużytkowego na użytkowe, a tym samym powiększyć swoje lokum do 6 pokoi ?

 • natalia

  Jeszcze mam jedno pytanie, przy zakupie mieszkania ile minimum należy wziąć kredytu, aby otrzymać zwrot z MDM.
  Dziękuję za odpowiedź

 • W przypadku budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym nie ma potrzeby brania kredytu. Pomoc w ramach MDMu przyjmuje wówczas postać zwrotu podatku VAT.

  Jeżeli chce Pani skorzystać z dopłaty przy zakupie domu lub mieszkania – kredyt jest niezbędny.

 • natalia

  witam, czy z programu MDM mogę korzystać tylko zawierając kredyt??

 • Prośba o dodanie tego postu pod wpisem Adriana – otrzyma on wtedy odpowiednie powiadomienie.

 • Niestety nie, podobna czynność spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Nasze estymacje wskazują na niewielki wzrost kwot limitów w przypadku Łodzi.

 • Ala

  Adrian, a gdzie można znaleźć powyższą odpowiedź na pytanie? Na jakiej stronie internetowej? Sprawdziłem najczęściej zadawane pytania na stronie MRR i tam nie znalazłem takiej informacji. A może to prywatna odpowiedź na postawione e-mailem pytanie? Dziękuję za wskazanie źródła!

 • kapi

  witam a czy ja kupujac mieszkanie za kredyt MDM mogę je wynająć?

 • nek

  A czy mają Państwo jakieś informacje, jak będzie w przypadku Łodzi?

 • My pytaliśmy jeszcze na początku 2014-go – nie pamiętam niestety,który z urzędników nam odpisywał. Od tego czasu Ministerstwo wypracowało pewnie inne podejście.

 • Adrian

  Jeśli Państwo uzyskali inną odpowiedź, widać zależy to od interpretacji osoby która udzielała odpowiedzi, więc żadnej z nich nie można chyba traktować jako wiążącej.
  Jeśli to coś zmieni, to odpowiedź ta została podpisana przez zastępcę dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Stanisława Kudroń.
  Zakładam, że osoba na takim stanowisku ma pełną wiedzę i odpowiedź jest wiarygodna. Nie wiem jednak czy w przypadku ewentualnych problemów w przyszłości, taka odpowiedź uchroni od ewentualnych sankcji. Choć pewnie wybiegam zbyt daleko w przyszłość i jakichkolwiek problemów raczej nie będzie.

 • W obecnej chwili zapisy nowelizacji nie wykluczają takiej transakcji.

 • ok, bardzo dziękuję, jeżeli można – dołączymy ten zapis do naszych odpowiedzi. Na nasze pytanie o podobnej treści Ministerstwo odpowiedziało trochę inaczej 😉 Pan miał więcej szczęścia.

 • No problem, polecamy się.

 • Adrian

  O, swoją drogą właśnie wpadłem na odpowiedź na takie pytanie od Ministerstwa, pozwolę sobie zamieścić cytat:
  „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „mieszkanie dla młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Adrian

  Dziękuje.
  O tym kto kontrolę i z jakich powodów może przeprowadzić, nie myślałem wcześniej. 🙂

 • Olaf

  Witam, mam pytanie – czy jeżeli jestem posiadaczem mieszkania -spółdzielcze własnościowe na spółkę z żoną – równocześnie posiadamy dopłaty w Rodzinie na Swoim (do 2018r), to jeżeli urodzi mi się 3 dziecko, będę mógł skorzystać również z dopłaty MDM po wejsciu ustawy w przypadku zakupu wiekszego mieszkania?

 • Bank może wystawić promesę wypłaty środków (lub, jeżeli bank się na to zgodzi, ew. spółdzielnia może wystawić promesę przeniesienia własności mieszkania po wypłacie dofinansowania).

 • Może być większa lub równa. Załóżmy, że wypłata kredytu ma charakter jednorazowy, wówczas ostatnia rata będzie de facto jedyną i jednocześnie będzie zawierała kwotę dofinansowania.

 • Jeżeli jest to 100% własności mieszkania – to niestety nie możecie Państwo skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • magda

  Witam. Mąż dostał w spadku mieszkanie po babci czy możemy ubiegać się dofinansowanie?

 • Jedność

  Witam. W naszym przypadku spółdzielnia upiera się przy wpłacie 100% wartości nieruchomości (powołując się na ustawę, w której ja nie dostrzegam tego zapisu), dopiero później zezwala na podpisanie aktu notarialnego. Problem w tym, że większość banków wymaga aktu notarialnego zanim dokona przelewu na rzecz spółdzielni. Słyszałem również, że dopłata mdm, przelewana jest z BGK również po akcie notarialnym… Czy to prawda? Jeśli tak to w jaki sposób mdm może zostać wypłacony? Koszty rozliczone, ale brak porozumienia zainteresowanych.

 • Kuba

  Chciałem się upewnić – czy ostatnia transza dla dewelopera (po przeniesieniu prawa własności) musi być równa kwocie dopłaty z MdM czy może być równa LUB większa niż kwota tej dopłaty?

 • Bank poprosi o „Oświadczenie
  ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne
  dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu
  zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o
  alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej
  przed mediatorem.

 • Damian

  Co oznacza wychowawcą? Formalnie płacę alimenty na pierwsze dziecko a nieformalnie uczestniczę w wychowywaniu dziecka w takim samym stopniu jak pierwsza żona.

 • Jeżeli jest Pan również wychowawcą pierwszego dziecka – to tak. Będą Państwo mieli możliwość zakupu większego mieszkania (celem programu jest poprawa warunków mieszkaniowych).

 • Damian

  Zamierzamy sformalizować nasz związek. Czy po wejściu w życie nowelizacji będziemy mogli skorzystać z programu na dowolne mieszkanie czy jedynie na większe niż obecnie posiada moja partnerka? Czy po zawarciu małżeństwa z ową partnerką będziemy rozpatrywani jako „małżeństwo z 3 dzieci”?

 • Tak, ale po wejściu w życie nowelizacji ustawy.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Damian

  Posiadam 3 dzieci. Jedno z pierwszego małżeństwa a dwoje z zwiazku nieformalnego w ktorym obecnie sie znajduję. Moja partnerka ze związku nieformalnego jest właścicielem mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu jako osoba posiadająca 3 dzieci?

 • Okres kredytowania powinien wynosić min. 15 lat – czyli może Pan zmniejszyć wielkość raty.

 • Piotr

  Czy jeśli np. w pierwszym roku nadpłacę 50% kredytu to czy okres kredytowania może mi się skrócić z 20 do np. 8 lat czy mimo to musi wynosić ustawowe 15 lat, a jedyne wysokość raty może się zmniejszyć? oczywiście mdm na starych zasadach.

 • Jeżeli spełnia Pan pozostałe wymogi programu – może Pan skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować
  z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości
  posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków
  (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Zostanie to potraktowane jako budowa systemem gospodarczym. W tej sytuacji jedynie mogą Państwo liczyć na zwrot różnicy w podatku VAT.

 • Sglogow

  Witam. Jestem wpisany jako współwlasciciel mieszkania w zamian za dozywotnia opieke nad babcia. W przyszlosci bedzie to prawnie mieszkanie moje i mojego brata pół na pół. Jest to mieszkanie wlasnosciowe w bloku. Czy w takiej sytuacji moge starac sie o doplate MDM ?

 • Sylwia

  Jak wygląda kwestia dofinansowania budowy domu z konstrukcją szkieletową stawianego od a do z przez firmę budowlaną na działce, którą dostanę w darowiźnie ? Czy w rozliczeniu dostaniemy tylko zwrot stawki vat za niektóre materiały ?

 • Moim zadaniem było dostarczyć Panu informację, decyzję proszę podjąć samemu. W ramach etatu „adwokata diabła” zapytam jeszcze tylko – kto mógłby przeprowadzić ew. kontrolę – bank, któremu nikt za to nie płaci (a który poprzez taką czynność mógłby wpędzić swojego klienta w tarapaty), czy też BGK, który na takie czynności raczej nie ma środków?

 • Nie ma problemu, polecamy się.
  W związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub
  kolejnego w rodzinie) dziecka, może Pani otrzymać dodatkowe,
  jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania otrzymać . Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Adrian

  To teraz wszystko zależy od definicji i interpretacji „możliwości mieszkaniowych”.
  Ja nie twierdze by moje możliwości zostały ograniczone poprzez zameldowanie partnerki. Przecież nie odstępuje jej części mieszkania, a z całości korzystany wspólnie bez ograniczeń.

 • Joanna

  Dziękuje bardzo za odpowiedź na wcześniejsze pytanie. Proszę jeszcze o informację Co się dzieje z dopłatą za urodzenie trzeciego dziecka w ciągu 5 lat od zamieszkania.

  Skraca mi okres kredytowania? Zmniejsza mi ratę kredytu? Czy może wypłacana jest nam na konto?

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Jeżeli podpisze Pan umowę przed wejściem w życie nowelizacji, będą Pana obowiązywać aktualne zapisy. Zachowa Pan możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konsekwencji zwrotu części dofinansowania.

 • W przypadku Gdańska limity raczej się nie zmienią w tym kwartale.

 • Niestety – jest dokładnie tak, jak Pan pisze. Kwestia użyczenia nie jest doprecyzowana, a na prośby o uszczegółowienie BGK odpowiada, iż w spornych kwestiach należy stosować zapisy kodeksu prawa cywilnego. Niemniej zameldowanie partnerki (z którą tak naprawdę nie łączą pana żadne więzy prawne) spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W
  przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Przepraszam, mamy dzisiaj drobne opóźnienie techniczne, za chwilę pojawi się odpowiedź przy Pani pytaniu.

 • Kwota kredytu, pomniejszona o dofinansowanie, nie może być mniejsza niż 50% wartości nieruchomości. W najbliższym czasie zmodyfikujemy kalkulator, aby był bardziej intuicyjny.

 • Piotr

  Czy jeśli np. w pierwszym roku nadpłacę 50% kredytu to czy okres kredytowania może mi się skrócić z 20 do np. 8 lat czy mimo to musi wynosić ustawowe 15 lat, a jedyne wysokość raty może się zmniejszyć? oczywiście mdm na starych zasadach.

 • Joanna

  Czy mogłabym uzyskać odpowiedź na moje pytanie? Dziękuje

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Joanna

  Mam pytanie o maksymalną ilość wkładu własnego.

  Gdyż u doradcy otrzymałam inne informacje niź pokazuje to kalkulator na tej stronie.

  Koszt mieszkania to 292000zł według kalkulatora moich pieniędzy nie może być więcej niż 50% czyli 146000 wtedy wysokość kredytu po dopłacie wynosi 115 880zł (małżeństwo z 1 dzieckiem).

  Jednak u doradcy powiedziano nam, że moj wkład nie może przekroczyć około 115000 by wraz z dopłatą było nie wiecej niż 50%
  Proszę o informacje kto się myli kalkulator na tej stronie czy ten doradca?

 • Adrian

  Czy ostatni punkt artykułu (odnośnie singli) i odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, dotyczy całego pytania, czy tylko kwestii związanej ze współwłasnością?
  Zastanawiam się nad zameldowaniem kogoś innego (partnerki). Czy to również jest niedopuszczalne?
  Interpretacja zapisu ustawy o „użyczeniu mieszkania” nadal nie jest doprecyzowana.

 • piotr

  a wiadomo czy sie cos zmieni? Bo chce podpisac umowe z developerem. Cena miesci sie akurat dla Gdanska, boje sie, że zanim zalatwie kredyt to zmienia sie limity i się nie załapie na MDM.

 • Prokop

  Witam, jeżeli podpiszę umowę kredytu hipotecznego z dopłatą MDM w okresie przed wejściem w życie nowelizacji ustawy to będą mnie obowiązywać stare warunki programu MDM ? mimo, że dopłata będzie wypłacana dla dewelopera jako ostatnia transza już w okresie obowiązywania zmian ? (zależy mi przede wszystkim na możliwości spłaty lub nadpłaty kredytu w okresie do 5 lat od przeniesienia własności)

 • Sylwia

  Witam, planujemy z mężem w najbliższym czasie wziąć kredyt z dopłatą MDM, mieszkanie będzie dostępne dopiero w listopadzie 2016 roku, natomiast za kilka miesięcy zostaniemy rodzicami. Czy w związku z tym otrzymamy dodatkowo 5% w ramach kredytu MDM?

 • Tak. Kwota kredytu po uwzględnieniu dopłaty powinna wynieść min 50%, mam nadzieję, że uda się dogadać ze spółdzielnią. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Tak. Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku
  mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) i taki lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę – można skorzystać z programu MDM.

 • Potwierdzone wartości limitów na II kwartał będą dostępne 31 marca 2015.

 • Jeżeli spełnia kryterium wieku, nie posiadała wcześniej mieszkania, ani nie była współwłaścicielką 100% mieszkania razem z byłym mężem – tak, może skorzystać z programu MDM.

 • witam. Może Pan ubiegać się o dofinansowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo
  bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego
  wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Po legalizacji związku bezie Pan mógł zameldować małżonkę w mieszkaniu. W chwili obecnej – jedynie siebie i dziecko.

 • Jedność

  Dziękuję za podpowiedź, postaram się o zwrot nadpłaconej kwoty (pod koniec 2014 r.) od spółdzielni i zwiększenie tej pozostałej do spłaty. Ważne by po ostatecznym aneksie pożyczyć te min. 50% uwzględniając dopłatę jako wkład własny. Mam rację? Dziękuję! kłaniam się! 🙂

 • ala

  Witam.
  Proszę napisać czy dostanę kredyt w MDM na mieszkanie, które chcę kupić od developera, który to kupił część kamienicy (jako lokal mieszkalny z księgą wieczystą) i w wyniku przebudowy tych lokali powstały nowe lokale z odrębnymi księgami wieczystymi i te nowe lokale będą zasiedlane po raz pierwszy przez kupującego??

  Bardzo proszę o pomoć

 • piotr

  kiedy beda dostępne limity na II kwartał 2015?

 • Kinga

  Witam. Czy jako rozwódka mogę przystąpić do programu MDM? Chodzi o zakup mieszkania.
  Kinga

 • maciek

  Witam,
  Jesteśmy z dziewczyną nieformalną parą z jednym dzieckiem. Czy ja jako ojciec z dzieckiem mogę się ubiegać o dofinansowanie dla osób samotnie wychowujących dziecko? Czy po udzieleniu kredytu, jeśli zalegalizujemy związek, będę mógł bez problemu zameldować małżonkę bez obawy o zwrot dofinansowania? Kogo ewentualnie mogę zameldować na mieszkaniu zgodnie z ustawą MDM na dzień dzisiejszy?

 • Hmm, czy jest jakaś opcja na dogadanie się ze spółdzielnią i zwrot części wpłaconych środków lub ew. na zwiększenie wartości mieszkania (np. wykonanie adaptacji wnętrz, kupno większego mieszkania itp.)? Niestety – kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Nie musi się Pan rejestrować w celu wyliczenia kosztów. rejestracja jest wymagana, jeżeli chciałby Pan wyliczyć zdolność kredytową lub skorzystać z oferty banków, z którymi współpracujemy.

 • Jedność

  Problem w tym, że dopiero chcemy złożyć wniosek… Może na przykładzie:
  – w grudniu 2014 wpłaciliśmy 115 tys.
  – w marcu otrzymaliśmy rozliczenie kosztów ze spółdzielni że koszt całkowity to 235 tys.
  Musimy więc pożyczyć 120 tys. – dopłata mdm 20 tys = 100 tys. Problem w tym, że 100 tys. to mniej niż 50% co nie spełnia warunku mdm:( Chciałem więc wziąć 120 tys i nadpłacić 20 tys Spółdzielni chociażby na poczet czynszu. Niestety Bank nie chce udzielić większego kredytu niżeli brakujące 100 tys. co dyskwalifikuje mdm. Proponuje Pan podpisanie nowej umowy? Następnie rejestrację na Państwa stronie w celu wyliczenia kosztów kredytu? pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas 🙂

 • Kwota dofinansowania nie jest zależna od kwoty kredytu ani od Państwa zdolności. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy
  dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika
  przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  Zachęcam także do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie.

 • artek

  no to jeszcze jedna mam prośbę ostatnią czy w dwoje po ślubie będziemy mieli zdolności kredytowej np. 70tyś to na ile dopłaty można liczyca

 • Tak – jeżeli zdążą Państwo uruchomić kredyt przed ślubem, żona będzie mogła być zameldowana w zakupionym mieszkaniu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Drugi przypadek dotyczy terminu legalizacji Państwa związku. Jeżeli złoży Pan wniosek jako singiel, a w czasie jego procesowania zawrzecie Państwo związek małżeński, bank może odstąpić od umowy kredytowej, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Tak – jeżeli zdążą Państwo uruchomić kredyt przed ślubem, żona będzie mogła być zameldowana w zakupionym mieszkaniu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego. Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Drugi przypadek dotyczy terminu legalizacji Państwa związku. Jeżeli złoży Pan wniosek jako singiel, a w czasie jego procesowania zawrzecie Państwo związek małżeński, bank może odstąpić od umowy kredytowej, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy MDM kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom

 • artek

  Jak złożę wniosek przed ślubem to moja przyszła żona będzie mogła wtedy być normalnie zameldowana?

  A co macie na myśli w innym przypadku?

 • Bank kredytujący w czasie wnioskowania o kredyt sprawdza warunki przystąpienia do programu. Jeżeli Pański wniosek został przyjęty oznacza to, że w kalkulacji zostało wyliczone, że Pański kredyt po uwzględnieniu dopłaty stanowi więcej niż 50% wartości mieszkania i że można skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli jednak Pan nadal się niepokoi – polecam kontakt z Pana bankiem i sprawdzenie tematu – na pewno dostanie Pan taką informację.

  Dopóki nie została podpisana umowa kredytowa – nie ma absolutnie problemu, może Pan złożyć wniosek ponownie – tym razem z odpowiednimi wartościami kredytu. Proszę jedynie pamiętać, aby zaznaczyć w banku, że to ma być kredyt w ramach programu MDM. Jest to specjalny – niezależny produkt.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Chodzi o kredyt w ramach programu MDM – niestety nie. Dofinansowanie MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach
  prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia
  mieszkaniowa). Opisany przypadek dotyczy rynku wtórnego.

  Możemy jednak polecić atrakcyjny kredyt hipoteczny poza programem. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • artek

  Jak złożę wniosek przed ślubem to moja przyszła żona będzie mogła wtedy być normalnie zameldowana?

  A co macie na myśli w innym przypadku?

 • Jedność

  Witam serdecznie. Chciałbym wysłać do Państwa zapytanie o kredyt mdm, lecz kilka dni temu wyczytałem, że kredyt musi być zaciągnięty na min. 50% wartości. Problem w tym, że kilka miesięcy temu (jak rezerwowałem mieszkanie) wpłaciłem (po pożyczce u rodziny) dokładnie 49% nie uwzględniając faktu iż mdm jest traktowany jako wkład własny:( Wszędzie były tylko wiadomości, iż będzie trzeba zaciągnąć min 50% kredytu. Chciałbym wziąć 51%! i nadpłacić mieszkanie, ale podejrzewam, że to również niemożliwe. Miał Pan kiedyś podobny przypadek? Czy zmiany w umowie są możliwe, czy przez niewiedzę moją i osób doradzających straciłem szansę na dopłatę:( Chcąc oszczędzić możliwie wiele pożyczając od rodziny, straciłem to co miało mi pomóc w spłacie kredytu w ciągu 20 lat.

 • Klaudia CH.

  Mama narzeczonego posiada niewykończony budynek mieszkalny (garaż i poddasze użytkowe) wraz z kawałkiem ziemi. Czy po przeniesieniu własności z matki na syna, narzeczony będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie w wypadku gdy będzie brać kredyt pod hipotekę na ukończenie domu?

 • Jeżeli planują Państwo załatwić sprawę kredytu przed ślubem- należy złożyć już teraz.

  W innym przypadku – polecam złożyć wniosek po zawarciu związku małżeńskiego.

 • Jeżeli mąż był wyłącznym właścicielem mieszkania, po rozwodzie może się Pani ubiegać o udział w programie MDM – oczywiście pod warunkiem, że spełnia Pani pozostałe kryteria programu.

 • Od zarejestrowanych użytkowników portalu nie pobieramy żadnej prowizji.

 • Ustawodawca chce uzyskać maksymalną pewność, że nie wypuści bubla prawnego. Termin nie jest przesądzony, ale pojawił się już w tylu publikacjach, że MIiR będzie mocno naciskało na jego dotrzymanie.

 • artek

  jeszcze jedno pytanko jeśli ślub biorę 4 czerwca tego roku to kiedy złożyć wniosek

  ??

 • Ola_N

  mój mąż przed zawarciem ślubu był właścicielem mieszkania, czy po rozwodzie będę się mogła ubiegać o MDM?

 • artek

  a to jakąś prowizje czy coś z tego bierzecie?

 • Tomasz

  Czemu ta nowelizacja się tak przeciąga? Czy tym razem jest 100% pewność że nowelizacja wejdzie od lipca?

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już
  jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

 • artek

  jakie minimalne dochody musza byc po slubie zeby spelniac warunki mdm

 • Witam. O kredyt z dofinansowaniem MDM mogą się Państwo ubiegać w jednym z banków, które podpisały umowę z BGK odnośnie uczestnictwa programie. Może się Pan także zarejestrować na naszej stronie i skorzystać z doświadczeń doradców w kwestii wyboru najlepszych ofert.

  Obecnie nie może Pan niestety skorzystać z programu razem z narzeczoną. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM ustawa dokładnie określa, kto może przystąpić do kredytu razem z potencjalnym beneficjentem: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim umożliwi nowelizacja ustawy MDM, wówczas będą Państwo mogli bez problemu zakupić razem mieszkanie i oboje zostać jego współwłaścicielami.

 • Posiadacz lokalu użytkowego jak najbardziej może skorzystać
  z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może
  zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • artek

  Dzień dobry jestem tu nowy i chciałbym spytać gdzie i jak można się ubiegać o taka dotacje w mieście Brodnica. Obecnie jestem w związku narzeczeńskim i nie długo mamy ślub. Moja narzeczona nie pracuje i chciałbym wziąć kredyt na mieszkanie z tym projektem MDM ale czytałem ze nie będzie mogla być zameldowana, wiec nie wiem czy ma to sens:( proszę o jakąś pomoc.

 • Jeżeli nie była Pani właścicielką mieszkania (nie doszło do podpisania umowy o przekazaniu własności) i spełnia Pani pozostałe warunki programu (wiek poniżej 35 lat) – oczywiście może Pani skorzystać z programu MDM.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Niestety nie – odliczenie VATu można uzyskać jedynie przy budowie nowego domu (o ile oczywiście zostaną spełnione warunki programu MDM).

 • Paulina

  Dzień dobry jako dziecko otrzymałam w darowiźnie lokal użytkowy w piwnicy 24m2 w którym nie mogę mieszkać ani być zameldowana z powodu przeznaczenia lokalu lecz posiadam akt własnosci. W grudniu wziełam ślub i jestem w ciązy ( w czerwcu poród). Czy w takiej sytuacji moge starac sie o MDM?

 • Marcela

  Witam, Czy mogę przystąpić do MDM w sytuacji gdy : ponad 10 lat temu chcąc kupić nowo budowane mieszkanie podpisałam umowe z budująca je spółdzielnią i wpłaciłam około 80% rat – a następnie z powodu problemów finansowych – spółdzielnia sprzedała moje UDZIAŁY i zwróciła mi wkład finansowy. De facto chyba w takiej sytuacji nie byłam właścicielem mieszkania skoro nie spłaciłam go do końca?

 • lalola

  Witam,

  takie pytanie czy posiadając dom i remontując go można odliczać Vat ??

 • Banki zmieniają swoje stawki bazowe w różnych okresach (np. w wariantach kwartalnych – czyli stawka może się zmienić tylko raz na 3 miesiące). Otrzymane przez Panią warunki nie są złe, ale kredyt to decyzja na wiele lat – polecam porozmawiać na ten temat w banku, zapytać, skąd wzięła się tak wysoka stawka i ew. próbować trochę ugrać. Zawsze może Pani iść do konkurencji, gdzie stawka bazowa jest niższa.

  Uważam, nasi doradcy mogą Pani zaoferować trochę lepsze warunki. Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • aga

  czy bank może narzucić sobie stopę bazową jaką chce np te 2,06 % które mi zaproponowano ?

 • Stopa bazowa oznacza z reguły stawkę WIBOR 3M. Na dzień dzisiejszy stawka ta wynosi 1,65%.

 • aga

  Witam. Proszę o podpowiedz co oznacza w symulacji kredytu punkt pt.:
  aktualna stopa bazowa dla wybranej waluty ??
  dodam, że w moim przypadku wyliczone jest to na 2,06 %

  proszę o odpowiedz 🙂

 • Rok czasu prowadzenia działalności wystarcza w większości banków do określenia zdolności klienta. Odpowiadając na pytanie – jeżeli spełniacie Państwo warunki programu MDM – macie szansę z niego skorzystać.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • Serdeczne dzięki za ten wpis. Polecamy się.

 • Owszem, oprocentowanie Pani kredytu to składowa WIBORu 3M i marży banku. Oprocentowanie mogło zostać powiększone np. przez ubezpieczenie pomostowe (czyli podwyższona marża do czasu wpisu do księgi wieczystej).

 • Takich informacji udzielamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • aneta

  Witam, mam pytanie otóż mój mąż do roku prowadzi jedno osobową działalnoś gospodarczą, ja również od 7miesięcy mam własną działalnoś, ale obecnie jestem na rocznym urlopie macierzyńskim (mamy dwójkę dzieci) czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o mdm? I czy mamy jakieś szanse?

 • m.

  Chyba jesteście jedynym programem rządowym, który dba o swoich klientów! Gratuluję takiej skuteczności 🙂

 • ala

  Bardzo dziękuje za podpowiedz. Ale przeliczyłam teraz wszystkie zdobyte przeze mnie symulacje kredytu i w każdym jednym jak dodam WIBOR 3M do wysokości marży zaproponowanej przez bank zawszy wychodzi wyższe oprocentowanie jakie mi zaoferowano niż te z tej kalkulacji…
  dobrze rozumiem że aktualny WIBOR 3M plus marża to suma daje oprocentowanie kredytu ??
  Nie znam się na tym kompletnie i nie chciałabym zostać w jakiś sposób oszukana…

 • MONIKA

  PROWADZĘ WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ NIE CALE POL ROKU WIEM ZE ABY SKORZYSTAĆ Z MDM PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MUSI TRWAĆ MINIMUM ROK CZASU ACZKOLWIEK WIEM TEZ ZE W NIEKTÓRYCH BANKACH JEST MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD TEGO PRZEPISU. JAKIE TO BANKI I JAKIE MAM SZANSE NA PRZYSTĄPIENIE DO MDM WCZEŚNIEJ CZYLI PO POL ROKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI?

 • Nie jestem niestety ekspertem w kwestii materiałów od których można odliczyć VAT,polecam w tym celu np. fora Muratora (z których także od czasu do czasu korzystam).

  Mogę jedynie podpowiedzieć z własnego doświadczenia – budowałem dom z Ytong’a (czyli bloczki komórkowe) – nie było problemów z odliczeniem VATu.

 • Zaproponowano Pani oprocentowanie 3,65% przy marży 1,30%. Oprocentowanie to suma marży i stawki WIBOR (z reguły WIBOR 3M) która obecnie wynosi 1,65%.

  Jeżeli dodamy marżę 1,30% do stawki WIBOR 3M 1,65% otrzymamy oprocentowanie 2,95%.

  Pani zostało zaoferowane 3,65%, WIBOR 3M jest znany – czyli Pani marża wyniesie 2% – to trochę za dużo.

  Zalecam sprawdzenie wysokości marży.

 • Paweł

  Budując dom jednorodzinny mniejszy niż 100 m2. Rozumiem że mogę
  otrzymać zwrot podatku VAT na materiały budowlane nie zależnie czy
  korzystałem z kredytu czy kupowałem towar bez kredytu, tak?

  kolejnym aspektem w zestawieniu materiałów jest taki punkt:
  „ex 23.32
  Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny

  z wyłączeniem przewodów
  kwasoodpornych kamionkowych oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU
  ex 23.32.13.0)”

  czyli
  jak będę budował z pustaków ceramicznych to dostanę zwrot VAT a jak
  będę budował z bloczków komórkowych, to już niedostanę?

 • ala

  a można troszkę jaśniej ?

 • Stawka WIBOR 3M wynosi obecnie 1,65%, jeżeli dodamy do tego marżę 1,3%, suma wynosi 2,95%, nie 3,65%.

 • ala

  witam
  czy ktoś z Państwa wziął już kredyt w MDM i mógłby mi doradzić odnośnie warunków jakie mi zaproponowano :
  oprocentowanie 3.65 %
  marża 1,30 %
  dodatkowo wymagane ubezpieczanie na życie

  Bardzo proszę opomoc

 • Jeżeli jedno z Państwa zawnioskuje o kredyt jako singiel, a potem weźmiecie Państwo małżeństwo – może się to spotkać z odmową udzielenia kredytu ze strony banku.

 • Adams

  Witam mam pytanie: czy jest możliwość złożenia wniosku kredytowego z dopłatą MDM przed ślubem i ew. dostarczenie papierów potwierdzających zawarcie związku w późniejszym terminie? developer naciska na terminy a ślub możemy wziąć dopiero w Maju…

 • Witam. Nie musi Pani przenosić własności posiadanej 1/6 mieszkania.

  Jeżeli wymieniona część stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Malwina

  Witam. Jeżeli nabyłam w spadku prawo do 1/6 spółdzielczego mieszkania własnościowego po zmarłym ojcu to czy mogę skorzystać z programu mdm w przypadku gdy przekaże w darowiźnie swoją część mieszkania?

 • Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/