Polityka prywatności serwisu

Korzystanie oraz rejestracja w serwisie MieszkanieDlaMlodych.com jest bezpłatna. Po rejestracji skontaktuje się z Państwem 1 wybrany Doradca.

SalesMax, 05-500 Julianów, ul. Złotej Rybki 8, e-mail: office@salesmax.com, tel. +48 221003200.

Expander Advisors Sp. z o.o. Polityka prywatności:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflackiej 4b zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, NIP 521-34-51-255 („Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Gracjan Szczombrowski.
 3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania ich sprostowania,
  4. usunięcia;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt – telefoniczny (+48 22) 295 44 44, – e-mailowy iod@expander.pl lub rezygnacja@expander.pl, – pisemny na adres Expander Advisors sp. z o.o., ul. Inflacka 4b, 00-189 Warszawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  6. wypełniania innych obowiązków prawnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  3. w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Open Finance S.A. Informacja dotycząca zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw:

 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33.
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres daneosobowe@open.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu proponowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S.A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, prezentowaniu oferty kredytowej oraz ofert ubezpieczeniowych – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
  2. w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  3. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym – dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT a także franczyzobiorcom.
 6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej np. telefonicznie, pisemnie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią dostępnej w serwisie MieszkanieDlaMlodych.com polityki prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Serwis MieszkanieDlaMlodych.com nie jest oficjalnym serwisem rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” realizowanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

sprawdz_doplate150