• Michał

  Witam
  brat małżonki chce sprzedać mieszkanie,
  My sie zastanawiamy nad kupnem, czy moglibyśmy skorzystać z MDM?
  inne warunki spełniamy (wiek, brak mieszkania itp)
  pozdrawiam

 • Castelano

  Witam, mam pytanie mam możliwość kupienia domu o wielkości 107 m2. Zastanawia mnie taka sprawa gdyż dowiedziałem się, że w powierzchnię domu nie wlicza się powierzchni kotłowni. Czy to prawda? Czy jednak wlicza się ja w powierzchnie domu.

 • Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje
  się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z 2 dzieci i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 20% lub poczekać na urodzenie trzeciego malucha i otrzymać 30%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Polecam także ew. Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne. Jeżeli tak będziemy rozpatrywali definicję domu letniskowego – to dopłata MDM nie będzie niestety przysługiwała. Od tej reguły istnieje jednak odstępstwo. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość skorzystania z programu MDM jeżeli potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • ok, nie powinno być z tym problemów

 • Sylwia

  Witam,
  lada dzień urodzę trzecie dziecko. Planujemy z mężem zakup domu na rynku wtórnym o pow 100m2 za kwotę 420tys w miejscowości Darłowo w woj zch-pom. Na jaką pomoc mogę liczyć? Kalkulator mdm nie przyjmuje takiej wysokiej kwoty. Posiadamy mieszkanie Rodzin na swoim, lecz w niedługim czasie zostanie ono już w całości spłacone. Z góry dziękuję z odpowiedź.

 • To są pytania, które należałoby zadać twórcą ustawy obok np, dlaczego obowiązuje limit wieku, albo dlaczego dopłata jest związana z kredytem itd. itd.

  Jeżeli ma Pani pytania związane z obecną wersją ustawy – zachęcam do ich zadania.

 • „Bezdomna”

  Witam. Chciałam dowiedzieć się, czy jeżeli jestem w ciąży z trzecim dzieckiem, będę miała liczony kredyt już na 3 dzieci, czy jednak nadal na 2.

 • Maciej

  Witam. Moja żona jest właścicielem działki rekreacyjno-wypoczynkowej, zabudowanej domkiem letniskowym. Czy to wyklucza nas z możliwości skorzystania z programu MDM?

 • Konrad P.

  Dokładnie tak, już sprawdzałem, że PKO BP jest na liście banków MdM.

 • Lucyna

  Dlaczego wcześniejsza spłata zgodnie z nowelizacją ustawy jest karana zwrotem doplaty? Banki, które mają takie same warunki w mdm jak i bez są najmniej korzystne i nie są w rankingach kredytów hipotecznych. Najkorzystniejsze warunki kredytów hipotecznych można znaleźć w kilku bankach bez korzystania z programu mdm. Dlaczego banki mają możliwość wprowadzania droższej oferty na program mdm i jednocześnie klient nie ma możliwości refinansowanie kredytu?

 • ok, w jaki sposób jest przenoszony wymieniony kredyt?

  Na rynku są także dostępne oferty w których „zwykły” kredyt hipoteczny oraz kredyt w programie MDM mają takie same warunki cenowe. Zapraszam do skorzystania z doświadczeń doradców poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Lucyna

  Refinansowanie dotyczy przeniesienia kredytu,dlaczego podlega pod definicję spłaty? – hipoteka na nieruchomości wciąż pozostaje. Banki mają gorsze warunki dla kredytów MDM, dlatego powinna taka możliwość być dostępna. Klienci dostają dopłatę mdm, ale mają większe opłaty w banku. Czy ustawodawca planuje to zmienić na korzyść klientów?

 • Z programu MDM może Pan skorzystać do momentu uzyskania własności mieszkania (tzn. nie może być Pan właścicielem lokalu). Skorzystanie z programu MDM wymaga jednak wnioskowania w banku współpracującym z BGK o dedykowany produkt.

 • Refinansowanie kredytu polega na spłacie zaciągniętego zobowiązania w jednym banku kredytem zaciągniętym w innej instytucji. Niestety refinansowanie podlega pod definicję spłaty i wiąże się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Jeżeli wezmą Państwo ślub i przystąpią do kredytu razem – tak, będzie Pan współwłaścicielem mieszkania.

  Współwłasność może być ustanowiona także po ślubie. Konieczność
  zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli zostały spełnione opisane powyżej warunki – tak, może Pan.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Owszem, jest taka możliwość. Rozumiem, że kredyt chciałby Pan zaciągnąć w PKO BP?

 • W ramach programu MDM kupuje Pan wydzielony lokal (mieszkanie lub dom jedno lokalowy). Jeżeli wymieniony dom składałby się z dwóch lokali (mieszkań) z dwiema oddzielnymi księgami, wtedy mógłby Pan zakupić połowę domu.

  Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje
  lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Kalkulator powstał w celach poglądowych, podaje informacje w zaokrągleniu. Na wniosku kredytowych wpisują Państwo dokładne dane.

 • Arek

  Witam. Czy po uzyskaniu decyzji kredytowej na normalnych warunkach a przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży mogę skorzystać jeszcze z MDM?

 • Lucyna

  Dzień dobry, korzystając z programu mdm nie można spłacić w całości kredytu w przeciągu 5 lat, natomiast nigdzie w ustawie nie znalazłam zapisu o braku możliwości refinansowania kredytu do innego banku w przeciągu pierwszych 5 lat, rozumiem, że jest dopuszczalna taka możliwość?

 • Andy

  Witam.Moja narzeczona chce przystąpić do programu MDM.Czy jeśli przed przystąpieniem weźmiemy ślub to po kupnie mieszkania będę współwłaścicielem mieszkania?

 • Dominik

  Witam,
  jestem w trakcie wykańczania domu w stanie surowym zakupionego na kredyt.
  Pozwolenie budowlane zostało wydane przed 2014 rokiem ale zmiana (przepisanie) pozwolenia już w 2015. Czy mogę przystąpić do MdM i uzyskać zwrot części Vatu z zakupów materiałów budowlanych?.
  Dziękuję za odpowiedź

 • Pati

  Witam wraz z narzeczonym chcielibyśmy kupic mieszkanie. Lepiej starać się o dofinansowanie jako singiel czy jako para narzeczonych ? Która opcja jest korzystniejsza zwracając uwagę na to ze oboje pracujemy . Mieszkanie ok.50m2 nie większe.

 • Konrad P.

  Witam, chcąc zakupić mieszkanie z rynku wtórnego (52m2) w programie MdM chciałbym jako wkład własny wykorzystać fundusze zgromadzone na książeczce mieszkaniowej z PKO BP. Czy istnieje taka możliwość? Dodam, że książeczka jest wypisana na mnie, a do programu chciałbym przystąpić z żoną.

 • Paweł

  Witam, czy można w ramach MDM nabyć pół domu, a drugie pół kupiłby np. rodzic? Czy możliwa jest późniejsza konsolidacja nieruchomości? Dzielenie ma na celu:
  1. wykorzystanie w pełni książeczki mieszkaniowej
  2. dom ma ok 180 m powierzchni użytkowej
  z góry dziękuję za odpowiedź

 • Jarod

  1. Czy są jakieś wytyczne ile miejsc po przecinku używa się do wyznaczenia limitu cenowego. Czy jeśli mamy do o powierzchni 109,99 m2 to powinniśmy tyle dokładnie wziąć do obliczeń, czy może 109 lub 110? 2. Zauważyłem, że kalkulator zaokrągla dofinansowanie do pełnych złotych. Czy właśnie kwoty zaokrąglone do pełnych złotych trzeba wpisywać we wniosku o dofinansowanie z MdM?

 • Witam. Art. 14 określający możliwe sytuacje zwrotu dofinansowania nie obejmuje takiego przypadku. Należy więc uznać, że jest to dozwolone.

 • Marian

  Witam, jeżeli kupię dom 110 m2 z poddaszem nie użytkowym i skorzystam z programu to czy w trakcie spłacania kredytu mogę dokonać zmian w projekcie domu i w samym domu i zrobić sobie w poddaszu pokoje zarazem zwiększyć powierzchnie użytkową?

 • Grzegorz

  Czy jest możliwość spotkania lub rozmowy telefonicznej z osobą która zna dobrze wykładnie programu MDM- nie na forum nie z konsultantami banków czy expandera lub openfinance którzy nie nie potrafią udzielić odpowiedzi na pytania i w zasadzie wiedzą tyle co ja.Chciałbym porozmawiać zMDM Mieszkanie Dla MłodychPozdrawiam tel. 698675172

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania przekracza wyznaczony limit – nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

  Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową, a to już otwiera spore pole możliwości. Na wstępie zachęcam do lektury artykułu: mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Procent wymaganego wkładu własnego i wielkość dofinansowania w programie MDM to dwie rożne sprawy.

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jeżeli chodzi o sposób wyliczenia kwoty dofinansowania. Mnożnik 10% nie oznacza 10% wartości mieszkania. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się
  z 50 m2 do 65 m2.

 • No problem, polecamy się.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Grzegorz

  Moja rodzina jest 8 osobowa, chce kupić dom obojętnie na jakim rynku. 110m2 to za mało dla mojej rodziny mogę kupić większy i skorzystać z programu MDM?

 • Hubert

  Jak wygląda kwestia dofinansowania MDM jeśli dom wybuduję sobie sam, a nie kupię od dewelopera?

 • neska

  Witam mam pytanie:

  Mieszkanie ma 68,22m2 (cena za metr 4450zł) rynek pierwotny rozumiem że 10% dopłaty do wkładu wlasnego dostane do 50m2 natomiast reszta metrażu czyli 18,22m2 tu wklad wlasny pokrywam ja( też w kwocie 10% od wartości tych metrów?) , a co w sytuacji gdy po nowym roku wejdzie 15% czyli mdm pokrywa nadal tylko 10 % ? czy 15% i czy w takim razie po nowym roku do tych 18.22m2 będę dopłacała 15% i jeszcze 5% do tych 50m2 ? czy jak ? Może mi ktos to wytłumaczyć ? 🙂 z góry dziekuję

 • Kasia

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Beata Ł.

  Dziękuję za rozwianie wątpliwości!

 • Julia Sosna

  Mozliwe akurat nie bralam po uwage PKO BP bo u nich w naszym przypadku wychodza jedne z gorszych warunkow.

 • Proponuję jednak najpierw wyjaśnić sprawę z deweloperem, tym bardziej, że wielkość powierzchni użytkowej będzie miała wpływ chociażby na podatek, który Pan będzie corocznie płacił.

 • Jarod

  Znam ten dokument o powierzchni użytkowej. Z drugiej strony ustawa precyzuje, że źródłem informacji o powierzchni użytkowej jest prospekt informacyjny. Z tego co widzę w różnych ogłoszeniach to liczenie pomieszczeń do powierzchni użytkowej to wolna amerykanka – nie ma reguł. Często developerzy zawyżają powierzchnię wliczając różne pomieszczenia. Deweloper przyznaje, że powierzchnia jest liczona z garażem. Problemem jest tylko bałagan w dokumentach. W prospekcie informacyjnym jest powierzchnia z garażem, a w pozwoleniu na użytkowanie już bez garażu. Z tego powodu zakładam, że jeśli w umowie to wyraźnie zapiszę ile jest mieszkania i garażu to bank to zaakceptuje.

 • Wg zaleceń BGK, które może pan znaleźć także na naszej stronie w dziale Dokumenty, garaż nie powinien być wliczany jako powierzchnia użytkowa

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Polecam wyjaśnienie tej sprawy z deweloperem. W moim przypadku na pewno nie był liczony jako pow. użytkowa (również w celach podatkowych nie był tak ujmowany).

 • Jarod

  Dziękuję za odpowiedź. W prospekcie informacyjnym developera garaż jest wliczony do powierzchni użytkowej. W załączniku do tego prospektu widać jednak wyraźnie na rzutach, że ta powierzchnia użytkowa jest liczona razem z garażem. Z tego powodu chciałbym, aby garaż z jego powierzchnią był osobno wymieniony w umowie. Czy to wystarczy, aby bank uznał powierzchnię bez garażu (<110 m2) pomimo, że w niektórych dokumentach deweloper liczy powierzchnię z garażem?

 • Jeżeli garaż jest integralną częścią nabywanego domu (przynależnością), nie jest konieczne wymienienie go jako osobnego elementu transakcji, chociaż jeżeli Pan to zrobi – także w niczym to nie zaszkodzi. Zapewne w wymienionym domu znajdzie się więcej pomieszczeń nie wliczanych do powierzchni użytkowej i nie będzie ich pan dodatkowo wymieniał.

 • Jarod

  Dom, który kupuję ma 124 m2 powierzchni w tym 17 m2 garaż. Zakładam, że mieszczę się w limicie powierzchni 110 m2 dla rodziny z 3+ dzieci. Garaż znajduje się na parterze budynku i stanowi jedną całość z domem. Garaż ten nie jest osobną nieruchomością i nie może podlegać osobnemu obrotowi. Czy w takim wypadku konieczne jest jakieś wyodrębnienie cenowe tego garażu w umowie przeniesienia własności? Oczywiście zakładam, że cena za całość mieści się w limitach dla 107 m2.

 • No problem, polecamy się.

 • Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna
  osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania, nie obowiązują jej ograniczenia programu MDM. Taka osoba może oczywiście sama przystąpić jako beneficjent do programu MDM w późniejszym okresie (o ile oczywiście spełnia kryterium wieku i nieposiadania mieszkania).

 • Także uważam, że nie powinno być z tym problemu i bank powinien zakwalifikować taką nieruchomość jako dom jednorodzinny.

 • Jarod

  Dziękuję za odpowiedź. Zakładam zatem, że jeśli kupuje się klasyczny segment w szeregowcu a segment ten ma już dawno wyodrębnioną działkę, którą także się kupuje na wyłączną własność razem z tym segmentem, to nie powinno być problemu w zakwalifikowaniu tego jako domu jednorodzinnego wg MdM.

 • Uzyskaliśmy właśnie następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą.

 • Uwaga – sprostowanie. Uzyskaliśmy następującą informację dot. otrzymania dofinansowania w przypadku nabycia mieszkania w trakcie licytacji komorniczej.

  Ogólnie przyjęte założenie MIiR€ (ustawa nie wyklucza możliwości objęcia finansowym wsparciem zakupu mieszkania z licytacji komorniczej lub przetargu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów określonych w ustawie)€“ nie daje podstaw do zastosowania takiej możliwości w banku kredytującym.

  W opisanych przypadkach, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MdM. A umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą.

 • Tak, jeżeli posiada Pani ułamkową część własności danej nieruchomości i nie stanowi ona odrębnego lokalu, może Pani skorzystać z programu MDM, nawet jeżeli ta współwłasność stanowi 99% wartości lokalu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Witam. Mogą Państwo od razu złożyć wniosek wspólnie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie
  posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Mogą Państwo także złożyć wniosek w jednym banku wspólnie, a w drugim może o kredyt wystąpić jedynie narzeczona. Proszę jedynie uważać, aby informacje podane we wniosku o dofinansowanie były jednakowe w obu instytucjach.

 • Sama decyzja podziałowa działki skutkuje podziałem budynku (nie można wyodrębnić z KW gruntowej wyłącznie jednego lokalu mieszkalnego ze 100% udziałem w gruncie i częściach wspólnych). , Żeby obecny lokal mieszkalny z punktu widzenia MDM stał się domem jednorodzinnym to na moment składania wniosku MDM musi być już decyzja podziałowa działki i najlepiej prawomocna – to może zająć około 2 miesięcy o ile procedura podziału będzie możliwa do przeprowadzenia.

  Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje
  lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie
  warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową
  od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Jarod

  PKO BP bierze dochody z zasiłku macierzyńskiego do zdolności kredytowej. Trzeba jednak zadeklarować, że nie pójdzie się na wychowawczy.

 • Jarod

  Zauważyłem, że deweloperzy oferują sprzedaż domu, ale w umowie przedwstępnej jest zawsze sprzedaż lokalu mieszkalnego w większym domu w zabudowie szeregowej/bliźniaczej plus jakaś współwłasność gruntu. Zakładam, że w takim wypadku nie mam szans na limit 110m2, ale liczy się limit 85m2 (przy trójce+ dzieci). Czy jeśli developer podzieli działkę bliźniaka na dwie mniejsze to czy może sprzedać nam dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej na tej działce jeśli w pozwoleniu na użytkowanie miał decyzję na dom dwulokalowy? Innymi słowy… czy jeśli developer zbudował dom z dwoma lokalami mieszkalnymi to czy może go później (po odpowiednich zmianach w księgach i podziale działek) sprzedawać jako dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej na nieruchomości gruntowej.

 • Marcin Stępniak

  możesz być współkredytobiorcą, jednak zakup musi być tylko na narzeczoną, można to zmienić dopiero po 5 latach, inaczej odda dofinansowanie

 • Kasia

  Witam. Jestem współwłascicielką mieszkania (posiadam 10%, 90% jest moich rodziców). Czy w takim przypadku możemy się z mężem ubiegać o dofinansowanie na zakup innego mieszkania w programie MdM?

  Z jednej strony wszędzie jest informacja, że to musi być zakup PIERWSZEGO mieszkania i nie można być współwłaścicielem, ale znalazłam również informację „Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).” Czyli jeśli mam określony udział procentowy, to mogę skorzystać, a gdyby była współwłasność bez określania udziału, to bym nie mogła (ani ja, ani mąż)?

  Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości 🙂

 • Kasia

  Witam. Jestem współwłascicielką mieszkania (posiadam 10%, 90% jest moich rodziców). Czy w takim przypadku możemy się z mężem ubiegać o dofinansowanie na zakup innego mieszkania w programie MdM?

  Z jednej strony wszędzie jest informacja, że to musi być zakup PIERWSZEGO mieszkania i nie można być współwłaścicielem, ale znalazłam również informację „Możemy natomiast skorzystać z MDM jeżeli posiadaliśmy lub posiadamy ułamkową część własności nieruchomości (nawet, jeżeli ta część obejmuje 99%).” Czyli jeśli mam określony udział procentowy, to mogę skorzystać, a gdyby była współwłasność bez określania udziału, to bym nie mogła (ani ja, ani mąż)?

  Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości 🙂

 • Mirek

  Witam.

  Zamierzam z narzeczoną kupić mieszkanie w ramach MDM. Mieszkanie będzie na moją narzeczoną, której zdolność kredytowa jest na granicy wnioskowanej kwoty. Ze względu na warunki jednego z banków wolelibyśmy przystąpić do kredytu wspólnie.

  Czy najpierw wniosek o kredyt powinna złożyć dopiero moja narzeczona a dopiero później po negatywnej weryfikacji powinniśmy złożyć wniosek o kredyt wspólnie? Czy od razu wspólnie?

  I czy w jeżeli w jednym banku złożymy wniosek o kredyt w ramach MDM wspólnie a w innym tylko moja narzeczona czy będzie to jakiś problem?

 • Łukasz

  Dziękuję za odpowiedź

 • Beata Ł.

  Witam,
  czy jeśli w kredyt mieszkaniowy wpliczone są 3 osoby i jedna z nich odstąpi od kredytu w trakcie jego trwania (pierwsze mieszkanie), to potem taka osoba może jeszcze przystępować do programu MDM jako singiel lub po zawarcu małżeństwa, czy jest to już liczone jako drugie mieszkanie, a więc program jej nie obejmuje?

 • Niestety nie. Otrzyma Pan jedynie dodatkowe wsparcie w postacie spłaty kredytu w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. W Państwa przypadku może się zdarzyć, że przyznanie dofinansowania spowoduje niedotrzymanie warunku 50% LTV. W najbliższy czwartek odbędzie się debata , czy w tego typu przypadkach możliwe jest obniżenie wysokości dofinansowania, aby zachować warunek 50% LTV. Jak tylko otrzymam informację zwrotną, dam Państwu znać.

  Tymczasem, nie widzę żadnych innych przeciwwskazań, dla których nie mieliby Państwo skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Jak wspomniałem powyżej, w niektórych bankach rzeczywiście proces wygląda w ten sposób, że składany jest wniosek kredytowy, analityk wydaje wstępną decyzję i jeżeli Klient jest zainteresowany dalszym procesowaniem, rejestrowany jest wniosek o dofinansowanie. Decyzja z BGK jest błyskawiczna, kredytobiorca otrzymuje ją od razu po rejestracji w systemie BGK.

 • Iza

  Czyli jesli otrzymam po 3tygodniach decyzję z banku kredytujacego to w tym terminie powinnam również otrzymać decyzję z bgk i w ciagu 20 dni od podpisania aktu notarialnego przelew dofinansowania bgk jako druga transza kredytu?

 • Mirek

  Witam, mam pytanie, mamy do wykupu mieszkanie od spółdzielni kolejowej.
  Wycena stan obecny 147000, po zniżkach 78000, powierzchnia 71m2, mamy dwoje dzieci i nie przekraczamy 35lat. Chcemy skorzystać z MDM rynek wtórny. Niestety w bankach nie potrafią udzielić nam odpowiedzi czy na 100% możemy, ale wyliczyli dofinansowanie ~ 36tys. Więc jak, czas leci a my mamy miesiąc na zamknięcie tematu wykupu. Pozdrawiam

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu
  lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponieważ Pańska żona posiada mieszkanie, nie spełnia niestety warunków umożliwiających skorzystanie z programu MDM. Co gorsza, z programu nie może skorzystać również Pan – ze względu na żonę. Wg art. 6 Ustawy MDM małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie.

 • No problem, polecamy się.

 • Obawiam się, że nie ma takiej możliwości. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
  młodych ludzi co prawda nie wyklucza finansowania mieszkania obciążonego hipoteką, ale powinien zostać spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania i nie otrzyma dofinansowania.

 • To zależy od procesu w danym banku. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony razem z wnioskiem o kredyt, decyzję z BGK powinni Państwo otrzymać od razu.

 • Marcin

  Witam, gdyby miał ktoś pytania odnośnie kredytów, mdm itp zapraszam do kontaktu, zajmuję się tym zawodowo. Pozdrawiam | m.ziatyk@kfksa.pl

 • gps

  Witam.
  Moja żona 5 lat przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymała od rodziców małe mieszkanko. Chciałbym skorzystać z MDM i to ja byłbym beneficjentem. I tu nasuwa się pytanie, czy posiadanie przez żone mieszkania dyskwalifikuje także mnie? proszę o odpowiedź osoby, które są pewne swojej wiedzy na 100%.
  pozdrawiam

 • szymon

  Dzięki serdeczne

 • Andrzej

  Witam,

  Mam zamiar wziąć kredyt w wysokości 110000zł na mieszkanie o wartości 155000zł.

  Sprzedający ma zaciągnięty kredyt na to mieszkanie. Pozostało mu do spłaty 128000zł.

  W związku z tym ja swoim kredytem mam zamiar spłacic jego kredyt i
  pozostałą kwote wpłacić mu na konto osobiste. Musiałoby to wyglądać
  mniej więcej tak, że 110000zł z kredytu + 18000zł z dofinansowania MDM
  zostałyby przelane na konto gdzie spłacane jest zadłużenie. Reszta
  dofinansowania + pieniądze przelane z mojego konta trafiłyby na konto
  osobiste sprzedającego. Interesuje mnie kwestia techniczna podziału
  tego dofinansowania. Bank nie potrafi mi odpowiedzieć na tą chwilę jak
  to rozwiązać.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Lis

  Nie ma szans

 • Julia Sosna

  NIe mozecie skorzystac z MDM ., bo tylko Ci co maja 3 lub wiecej moga posiadac mieszkanie i kupic inne ., ;(

 • Krystian

  Witam Czy tylko małużenstwa mogą dostać dopłate czy rownież para żyjąca w związku partnerskim?

 • Iza

  W jakim terminie bgk daje odpowiedź na wniosek dotyczacy dofinansowania wkladu ?

 • Ania

  Witam’czy małżeństwo z dwójką dzieci’ mające już mieszkanie’ chcace zwiększyć’ ma szanse na+zakup nowego wiekszego’z dopłatą mdm’ na rynku pierwotnym?

 • Michał

  W przypadku mieszkań dwupoziomowych lub z poddaszami, liczymy powierzchnię po podłodze czy powierzchnię użytkowa ?

 • ok, przepraszam za uproszczenie. Ze strony programu MDM nie ma ograniczenia wieku osoby wspomagającej zdolność, takie ograniczenie może jednak wystosować bank kredytujący.Dlatego właśnie Pańska mama nie może wspomóc Pańskiej zdolności.

 • olczak

  No chyba nie do końca żadne limity i w tym wymieniony wiek… Moja mama ma ponad 65 lat i nie może już być wspomagającą zdolność ze względu na wiek, jak to dowiedziałem się w banku. Nie powinno tak być… nie wszystkich nas rodzice rodzili w wieku 18-20 lat.

 • Tak, jeżeli Pan i samo mieszkanie spełniacie kryteria programu MDM, może Pan nabyć mieszkanie w dowolnej części Polski.

 • Michał

  Witam.
  Czy można ubiegać się o dofinansowanie jeśli mieszkanie znajduje się w miejscowości, w której mieszkam a nie jest objęte programem MDM? Czy można zasugerować własną lokalizację..?

 • Limit ceny w woj. kujawsko-pomorskim dla rynku pierwotnego (pozostałe miasta) wynosi 3.728,45 PLN (koszt odtworzenia 1 m2 3.389,50 PLN* 1,1).

  Dla mieszkania o powierzchni 75 m2 cena maksymalna wynosi 279.633,75 PLN.

  Jeżeli pan wpisze 279.633 PLN kalkulator wyliczy kwotę dofinansowania. Przy kwocie 279.634 PLN wyświetli hasło o przekroczonym limicie ceny.

  Proszę ew. podać parametry swojej kalkulacji, sprawdzę temat.

 • Polecam skorzystać z sugestii banku i wyszczególnić oddzielnie wymienione pomieszczenia. W niczym to nie zaszkodzi, ale jeżeli analityk w czasie procesu kredytowego uzna, że nie są to jednak pomieszczenia przynależne, nadal będzie Pan miał możliwość, aby skorzystać z programu MDM (na nabycie samego mieszkania).

 • szefo

  Dla Kujawsko-pomorskiego pozostałe nie wlicza współczynnika 1,1 dla rynku pierwotnego w limicie m2

 • Julia Sosna

  Ps . szperajac po necie znalazlam taki zapis :

  „Zgodnie z interpretacją MIiR:

  Zapis w ustawie mówiący o tym, że kredyt powinien być
  udzielony na co najmniej 15 lat jest rozumiany jako zobowiązanie do
  rozłożenia jego spłaty na np. 15 rat rocznych/180 rat miesięcznych.
  Ustawa nie ingeruje w kwestie dotyczące np. okresu karencji, wypłaty
  kredytu w transzach itp. Ustawodawca nie nałożył na beneficjentów
  sankcji związanych z ewentualnym skróceniem okresu kredytowania poprzez
  wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego.”

  Z niego raczej wynika ,ze mozesz splacic kredyt wczesniej.. pytanie teraz czy pracownik banku to konowal, ktory nie czyta ustawy czy tu ktos zle ja interpretuje.. Bede jeszcze sprawdzac w banku jak cos sie dowiem z pewnoscia zamieszcze info

 • Julia Sosna

  a z ciekawosci w jakim Banku o to pytales? bo mi o nadplacaniu mowila doradczyni finansowa ale szczerze powiedziawszy nie wiem czy ma sprawdzone informacje bo wiadomo, ze Oni za to co mowia niczym nie odpowiadaja wiec moze brednie opowiadala:( mam zamiar jeszcz sie przejsc bezposrednio do Banku i dopytac bo mam wrazenie ,ze czego czlowiek sam nie sprawdzi to nic sie nie dowie rzetelnie;/ Juz jedna informacja jaka mi udzielila ta pani okazala sie brednia.. twierdzila ,ze mozemy teraz zadac pytanie o promese a potem ja odnowic 2 krotnie (czekamy na narodziny 2 dziecka) wiec My zarezerwowalismy mieszkanie wierzac w Jej zapewnienia – wydalismy 300 zl i teraz je pewnie stracimy bo wszytsko sie wydluzy mocno w czasie i watpie by wlasciciele chcieli tak dlugo czekac a wszytsko przez zla informacje Doradcy finansowego -eh tacy spece..

 • szymon

  Poproszę o podpowiedz jak mam ująć w umowie przedwstępnej przynależą do mieszkania suszarnie która stanowi wyłączną własność sprzedającego oraz dwie piwnice aby nie było problemu z dofinansowaniem. Nadmieniam że jest to mieszkanie w kamienicy spełniające kryteria zarówno metrażu i ceny metra kw. W banku uzyskałem informację aby rozdzielić w dwóch punktach. Mieszkanie i osobną cenę oraz suszarnie i dwie piwnice za które płacę sprzedającemu przysłowiową złotówkę poza kredytem. Czy takie rozwiązanie jest konieczne czy nie można tych pozostałych pomieszczeń jako czesci skladowe mieszkania. Przecież ich powierzchnia nie jest sumowana z powierzchnia samego mieszkania i nie podwyższa metrażu powierzchni użytkowej mieszkania a jest tylko dodatkiem w postaci części składowej dla podniesienia komfortu

 • Jako wartość mieszkania proszę przyjąć cenę wymienioną w umowie sprzedaży.

 • pamela

  Jak wyliczyć wartość mieszkania czy jest to m2x limit w danym rejonie czy faktyczna cena mieszkania okreslona przez rzeczoznawcę na dzień zakupu, czy też jest to kwota przyszłego stanu po remoncie?

 • Witam. Żadne limity (wiek, stopień pokrewieństwa) nie dotyczą osób wspomagających zdolność. Ustawa mówi jedynie: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne
  osoby.”

  Wymieniona inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Cały dochód do przyjmowany do zdolności może dostarczyć inna osoba, a i tak właścicielem mieszkania będzie beneficjent(ka) programu MDM.

 • Paula

  Czy jest jakiś limit dla osoby wspomagającej zaciągnięcie kredytu? (osoba posiadająca większą zdolność kredytową) ? Czy musi stać się równocześnie współwłaścicielem tego mieszkania, jeżeli nie chce? Czy mogą to być udziały 90% do 10% przy czym jedynym właścicielem będzie osoba o zdolności na 10% wartości nieruchomości?

 • Tak. Kredyt w programie MDM także można spłacić bez konsekwencji utraty odsetek po upływie 5-ciu lat od przeniesienia własności mieszkania.

 • Minimalny okres kredytowania w programie MDM wynosi 15 lat. Jeżeli wniosek o kredyt opiewał na taki właśnie okres, skracanie okresu kredytowania rzeczywiście może nie być możliwe. Poza tym wiele zależny także od możliwości systemu w danym banku.

 • Gosc

  A gdyby nie był to kredyt mdm to istnieje możliwość spłacenia takiego kredytu np po 10 czy 5 latach?

 • Gosc

  A mi w banku powiedzieli ze nie da rady nadpłacac kredytu od tyłu czyli skracać jego okresu tylko ewentualnie zmniejszać wysokość raty poprzez nadpłaty prawda to??

 • Minimalny okres kredytowania w programie MDM wynosi 15 lat. Jeżeli wniosek o kredyt opiewał na taki właśnie okres, skracanie okresu kredytowania rzeczywiście może nie być możliwe. Poza tym wiele zależny także od możliwości systemu w danym banku.

 • Gosc

  A mi w banku powiedzieli ze nie mogę nadpłacac kredytu mdm od tyłu tzn. skracać ilość rat tylko ewentualnie obniżać jej wysokość prawda to?

 • Polecam złożyć wniosek w banku, który ma trochę inaczej zorganizowany proces (tzn. gdzie można otrzymać decyzję wstępną bez rejestracji wniosku o dofinansowanie w BGK). Taką opcję ma np. BZ. Po wstępnej decyzji zrezygnuje Pani z wnioskowania i ponownie złożą Państwo wniosek po urodzinach malucha.

 • Nie ma takiego zakazu. Jeżeli beneficjent oraz mieszkanie spełniają warunki programu MDM, można zakupić mieszkanie nawet od członka rodziny.

 • No problem, polecamy się.

 • Gosc

  Dziękuje.

 • CichyProces

  Co do rynku wtórnego, to chciałbym zakupić mieszkanie od rodziców. Rodzice wystawili swoje mieszkanie, gdyż potrzebują pieniędzy na dokończenie budowy domu. Czy jest jakiś zakaz zakupu mieszkania w formule MdM od członków rodziny?

 • Julia Sosna

  Jesli wojewodztwo Lubelskie pozostale miasta to doplata Ci wychodzi 55 005 PLN, a co za tym idzie przy tej cenie mieszkania mozesz dolozyc
  jeszcze z wlasnej kieszeni wkladu max 18 000 tak by kredyt opiewal na
  minimum 50 % wartosci mieszkania ., mozesz tez nie dawac wcale wkladu
  wtedy bedziesz miec wieksza rate automatycznie wiadomo;) Jesli Dolozysz te 18 tys z wlasnej kieszeni to rata miesieczna wyniesie okolo 533 zl – do tego jeszcz Ci dolicza pare zlotych za np ubezpieczenie nieruchomosci – wiec lacznie licz ,ze do i 600 moze wzrosnac rata w zalesnosci od banku i ubezpieczeni itp – przy 15 latach kredytu – na tyle musi byc minimum zaciagniety kredyt ., chyba ,ze chcesz na dluzej to wiadomo ,ze rata wyjdzie nizsza ale calkowity koszt kredytu wyzszy . Pozdrawiam

 • Julia Sosna

  Jesli wojewodztwo Lubelskie pozostale miasta to doplata Ci wychodzi 55 123 PLN, a co za tym idzie przy tej cenie mieszkania mozesz dolozyc jeszcze z wlasnej kieszeni wkladu max 18 000 tak by kredyt opiewal na minimum 50 % wartosci mieszkania ., mozesz tez nie dawac wcale wkladu wtedy bedziesz miec wieksza rate automatycznie wiadomo;)

 • Iza

  Czy ktoś składał juz wniosek na rynek wtórny i otrzymał decyzję??

 • Gość

  Dziękuje. Miałem nadzieję że się mylę.

 • Julia Sosna

  Ja mam inne pytanie chyba jeszcze tu nie padlo.., a taka informacje dostalam od doradcy finansowego i zastanwiam sie czy aby to jest prawda.. mianowicie chodzi o taka sytuacje ,ze obecnie czekamy na narodziny 2 dziecka ale chcielismy juz teraz dowiedziec sie czy mozemy dostac kredyt z MDM ., ale faktyczny wniosek mozemy zlozyc jak dostaniemy pesel dziecka najpozniej byto wypadlo w polowie stycznia ., i podobno teraz nie mozemy tego sprawdzic bo musimy miec pesel 2 dziecka a i kolejna sprawa ,ze podobno tylko raz mozna zlozyc wniosek o Kredyt z MDM i ze jakbysmy to zrobili teraz to wazne by to bylo przez 2 miesiace a w styczniu juz bysmy nie mogli ponowic wniosku .. czy to mozliwe by tak bylo? brzmi absrakcyjnie;/

 • Julia Sosna

  Mozna splacic w ciagu pierwszych 5 lat max tyle ile dostalo sie doplaty czyli w Pana przypadku 36 520. inaczej by trzeba bylo zwrocic doplate. po uplywe 5 lat mozna rzekomo splacic bez konsekwencji ale w praktyce jak to jest to juz niestety nie wiem pisze to co dowiedzilam sie od doradcy.

 • Julia Sosna

  Dobrze liczy 😉 bo 20 % to tylko dana do wzoru wynikajaca z przepisow;) Jestemy w podobnej sytuacji i tez nam tak wyliczyli . bo to nie jest 20 % nieruchomosci tylko 20 % ceny z tabelki mowiac prosciej im tansze mieszkanie znajdziemy tym wiecej zyskamy 😉

 • Dzariusz

  Czy kalkulator dobrze wylicza ze przy zakupie mieszkania o wartości 100000 dla rodziny z dwójką dzieci na śląsku w pozostałych miastach dla mieszkania 52m2 kwota dofinansowania wynosi 36 520 jest to na oko 40% wartości mieszkania a nie jak piszą wszyscy dla rodziny z dwójką dzieci 20 procent proszę o informacje oraz jeszcze jedno pytanie kiedy mogę przedwcześnie spłacić kredyt chodzi mi o warunki MDM

 • Dariusz

  Czy kalkulator dobrze wylicza ze przy zakupie mieszkania o wartości 100000 dla rodziny z dwójką dzieci na śląsku w pozostałych miastach dla mieszkania 52m2 kwota dofinansowania wynosi 36 520 jest to na oko 40% wartości mieszkania a nie jak piszą wszyscy dla rodziny z dwójką dzieci 20 procent proszę o informacje oraz jeszcze jedno pytanie kiedy mogę przedwcześnie spłacić kredyt chodzi mi o warunki MDM

 • sara

  na wstepie przepraszam za pytanie. Wiem ze temat poruszany setki razy ale wlasnie zglupialam. Porsze mi powiedziec ile moge wziasc najmniej kredytu. O ile pamietam musi byc 50% wartosci mieszkania. Cena „mojego” mieszkanie to 147581 (50,89 m2 * 2900m). 3 dzieci na stanie, woj.lubleskie (pozostałe miesta). Dofinansowanie wychodzi 55004.

 • Julia Sosna

  Wziąłeś złą kwote do obliczen;] stad wychodzi Ci zle;) Kalkulator liczy poprawnie gdyż doplata obojetnie czy jest to rynek wtorny czy pierwotny jest taka sama jedynie Limit ceny metra kw rozni sie! (tutaj brane sa pod uwage 0,9 lub 1,1 ceny odworzenia 1 m kw 0.9 wtorny a 1,1 pierwotny )

  Twoje Obliczenia powinny wygladac tak :
  50*3 522,00*15% =26 415

  zamiast kwoty 3169,8 musisz podstawic 3 522,00 gdyz ta kwota, ktora podstawiles to kwota maksymalnej ceny za metr na rynku wtornym a nie kwota doplaty!

  Co za tym idzie i kalkulator tu na stronie a i te w bankach licza poprawnie.

  Pozdrawiam;)

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM.

 • Kasienka

  czy przy zakupie domu z rynku wtornego mozemy rowniez doliczyc do ceny koszty remontu tzn zakupu materialow do malowania? czy mozna podwyzszyc w jakis sposob kwote kredytu hipotecznego?

 • Mnożniki 0,9 dla rynku wtórnego i 1,1 dla rynku pierwotnego dotyczą jedynie kwestii wyliczania limitów ceny 1 m2. W żaden sposób nie wpływają na sposób wyliczenia kwoty dofinansowania. Kwota dopłaty jest taka sama dla rynku pierwotnego i dla rynku wtórnego.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się
  z 50 m2 do 65 m2.

 • Cena domu jest zależna od decyzji spółdzielni. Nie jest skorelowana z wysokością średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² (jest wręcz odwrotnie, to współczynnik jest ustalany na podstawie cen w danej lokalizacji). Rzeczywista cena jest jednak porównywana z wartością średniego wskaźnika w celu wyliczenia, czy mieszkanie spełnia wyznaczone limity. Wartość średniego wskaźnika jest także używana do wyliczenia kwoty dofinansowania.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się
  z 50 m2 do 65 m2.

  Przy ustalaniu wartości nieruchomości będzie brany pod uwagę rzeczywisty koszt budowy.

 • ok, domyśliłem się po kwocie. Dodałem info do komentarza poniżej.

 • Mnożniki 0,9 dla rynku wtórnego i 1,1 dla rynku pierwotnego dotyczą jedynie kwestii wyliczania limitów ceny 1 m2. W żaden sposób nie wpływają na sposób wyliczenia kwoty dofinansowania. Kwota dopłaty jest taka sama dla rynku pierwotnego i dla rynku wtórnego.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się
  z 50 m2 do 65 m2.

  Zamiast kwoty 3.169,80 PLN proszę podstawić do wzoru 3.522,00 PLN i będzie ok

 • Niestety nie. Na podstawie art 6 Ustawy, małżeństwa muszą przystąpić do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a Pan posiadał w przeszłości mieszkanie, co wyklucza Pana z możliwości uczestniczenia w programie MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Niestety nie. Na podstawie art 6 Ustawy, małżeństwa muszą przystąpić do kredytu z dofinansowaniem wspólnie, a Pańska żona posiada mieszkanie, co wyklucza ją z możliwości uczestniczenia w programie MDM.

 • Pracownik Banku

  Jeśli chodzi o tą dopłatę to nawet jako pracownik Banku udzielający kredytów z MdM sam nie wiem jak to jest z tym 110% i 90% bo na platformie podczas rejestracji wniosku w BGK tak samo liczy wysokość dopłaty więc albo BGK ma też zepsuty kalkulator albo co innego jest napisane a faktycznie jest inaczej tzn. lepiej dla klienta 🙂

 • Marcin

  Mam na myśli zakup domu na rynku pierwotnym. Chodzi mi dokładnie o to czy przy ustalaniu ceny domu i tak jak napisałem wartości kredytu jest brana pod uwagę średnia cena w danym województwie czy rzeczywista kwota budowy? Sytuacja wygląda tak, że dom jest budowany przez Spółdzielnię. Rzeczywisty koszt budowy będzie dużo niższy nawet od średniej obowiązującej w danym województwie. Rozumiem, że to rzeczywista kwota budowy będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wartości nieruchomości.

 • Gość

  wtórnego miało być

 • Gość

  Dzień dobry,
  kalkulator źle działa dla rynku wtórnego. Oblicza dopłatę bez uwzględnienia współczynnika 0,9 dla rynku pierwotnego. Ciekawostką jest, że wszystkie dostępne kalkulatory (te pierwsze w wyszukiwarce) mają ten błąd, a dodatkowo w bankach tez jest ten sam problem. Podaje moje przykładowe wyliczenia:
  rynek wtórny powierzchnia – 70m^2, cena 200000zł, 1 dziecko, woj. podlaskie inne miejscowości. dopłata wychodzi=50*3169,8*15%=23773,5 Według kalkulatora 26.415zł. Poprawcie to proszę i zasygnalizujcie bankom problem.

 • Krzychu

  Witam, kilka lat temu otrzymałem w formie darowizny mieszkanie od babci, które po jej śmierci sprzedałem ok 2 lat temu. Przed tygodniem wstąpiłem w związek małżeński. Czy razem z żoną, która nie miała nigdy mieszkania możemy przystąpić do programu MDM?

 • zorro

  Witam.Moja żona posiada mieszkanie które nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego.ja nie jestem współwłaścicielem lokalu czy w takim razie mogę skorzystać z programu MDM

 • zorro

  Witam.Moja żona posiada mieszkanie które nabyła przez zawarciem związku małżeńskiego czyli ja nie jestem właścicielem tego lokalu..czy w takim razie mogę skorzystać z programu MDM? pozdrawiam

 • witam. Książeczka mieszkaniowa nie koreluje z programem MDM. Zgromadzone na niej środki mogą zostać wykorzystane jako wkład własny.

 • Ad 1. Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości
  odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Ad 2. Nie. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje
  postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Ad 3. Otrzymają Państwo różnicę pomiędzy stawką vAT 23% i 8% wg warunków opisanych w art. 21 Ustawy

  Ad 4. Nie ma takiego obowiązku.

 • Ola

  Witam. W przyszłym roku planuję kupno mieszkania. Posiadam jeszcze książeczkę mieszkaniową, z której wkład chciałabym wykorzystać przy zaciąganiu kredytu. Czy koreluje to jakoś z dopłatą z MDM, czy też mogę skorzystać z obu wariantów jednocześnie?

 • magda

  Witam.
  Mam kilka pytań. Małżeństwo z 1 dzieckiem.
  1) Zamierzamy wziąć kredyt w programie MDM. Czy jeśli np. po 2 latach od dnia nabycia nieruchomości pojawi się 2 dziecko możemy liczyć na dodatkowe 5% wsparcia?
  2) Najprawdopodobniej dostaniemy działkę po babci. Stoi już na niej mały domek. Czy jeśli chcielibyśmy go rozbudować/powiększyć/dostosować również przysługuje nam wsparcie w ramach programu MDM?
  3) Jak odbywa się zwrot VATu w przypadku budowy domu? Czy jest to cała kwota wynikająca z faktur czy tylko jakaś część? Dotyczy jedynie materiałów budowlanych czy także innych wydatków związanych z budową?
  4) Czy biorąc kredyt hipoteczny na dom mamy obowiązek fakturowania dokładanie wszystkich wydatków związanych budową domu czy niektóre prace (np. wykopanie fundamentów, założenie elektryki, zrobienie dachu) można wykonać samodzielnie i nie finansować ich środkami pochodzącymi z kredytu?

 • Maksymalny limit powierzchni użytkowej mieszkania dla małżeństwa bez dzieci wynosi 75 m2.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub
  przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Marek

  Witam.Chcialem się upewnić ktory limit powierzchni jest wlasciwy dla malzenstwa bez dzieci 73m czy 50m? Oraz czy doplata z tytulu narodzonego dziecka w okresie 5 lat od zakupu nieruchomosci dotyczy tylko kolejnego dziecka czy pierwszego rowniez?

 • Chodzi o budowę systemem gospodarczym? W przypadku budowy
  domu jednorodzinnego nie obowiązuje limit cenowy 1 m.kw.

 • Marcin

  Witam. Czy cena nowo wybudowanego domu a co się z tym wiąże kwota kredytu jest w jakiś sposób skorelowana z kwotą odtworzeniową 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w danym województwie.

 • Witam. Ustawa nic w tym punkcie niestety nie zmieniła. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym ( budowa domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • W ramach programu MDM można również nabyć mieszkanie obciążone hipoteką, o ile zostanie spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

 • Kalkulator powyżej ma funkcjonalność poglądową, podczas wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem Pańska dopłata zostanie wyliczona o drugiego miejsca po przecinku.

 • Po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania nabytego w ramach programu MDM mogą je Państwo sprzedać bez obawy o utratę dofinansowania.

 • Bez problemu, jeżeli tylko mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni.

 • Julia Sosna

  jesli sprzedaz w ciagu 5 lat to musisz oddac kase z doplaty proporcjonalnie do czasu ile zostalo do konca tych 5 lat., po 5 latach mozna podobno sprzedac bez konsekwencji . Ale wiadomo ze trudniej sprzedac mieszkanie z kredytem wtedy najlepiej miec kupujacego z gotowka;P

 • rychu116

  Wcześniej kalkulator pokazywał kwotę dopłaty z wartościami po przecinku, a teraz zaokrągla do pełnej liczby. Proszę o info które wyliczenie jest poprawne dla BGK?

 • Marta

  Moje pytanie dotyczy sprzedaży mieszkania zakupionego w programie mdm, tj. po jakim czasie można takie mieszkanie sprzedać? Wraz z mężem chcemy zakupić mieszkanie 2 pokojowe, ale ze względu na to iż nie posiadamy jeszcze dzieci a planujemy powiększyć rodzinę i mieszkanie może się okazać po dłuższym czasie za małe.

 • spoco

  czy można kupić mieszkanie od osoby najbliższej?

 • Nie, nie ma takiej konieczności.

 • karola

  czy w mieszkaniu na zakup którego otrzymam dofinansowania mdm muszę być zameldowana z rodziną???

 • No problem, polecamy się.

 • Julia Sosna

  super, dziekuje za szybka odpowiedz;) Pozdrawiam:)

 • Julia Sosna

  W wniosku do kredytu jest taka rubrczyka „kiedy ma nastapic wyplata srodkow”

  (czyli kiedy ma dojsc do faktycznej sprzedazy) wiec kredyt mozesz wziasc wczesniej a faktyczna sprzedaz nastapi pozniej’;)

 • Julia Sosna

  Ja najpierw sprawdzalam doplate tutaj a potem u doradcy finansowego i pokrywaly sie w 100 % wiec jesli dobre dane podstawilas to w Banku potem przy faktycznym kredycie bedzie dokladnie tyle samo:)

 • Jeżeli kwota nadpłaty będzie poniżej kwoty dofinansowania nie musi się Pani obawiać.

 • Julia Sosna

  nie mowie o tak duzych kwotach raczej cos okolo 10 tysiecy w ciagu tych pierwszych 5 lat czyli jesli dobrze rozumiem przy takiej kwocie nie musze niczego zwracac?

 • Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Iza

  Jak długo Bgk rozpatruje wniosek o dofinansowanie wkładu?

 • Julia Sosna

  Ja mam pytanie odnosnie takiej sytuacji: biore kredyt w wysokosci 50 % wartosci nieruchomosci (36 tys doplaty reszta z wlasnej kieszeni jako wklad ) i czy moge w takiej sytuacji od poczatku nadplacac kredyt? mysle nad tym bo na obecna chwile jest bardzo niski Wibor – pewnie kiedys ulegnie podwyzszeniu co za tym idzie i rata., wiec aby uniknac problemow chcialabym nadplacac kiedy akurat bym dysponowala dodatkowa gotowka ale czy moge to zrobic przed uplywem 5 lat??

 • W uproszczeniu jest to średni koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej w danej lokalizacji, wg. informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

  Jeżeli do wyliczeń dopłaty był używany nasz kalkulator, proszę się nie niepokoić o wysokość kwoty dofinansowania. Jest ona wyliczana prawidłowo.

 • amika-gaceg

  Czym dokladnie jest wartosc odtworzeniowa mieszkania? Ale prosze zrozumiale, a nie po urzedniczemu. Jak ta wartosc ma sie do faktycznej ceny za jaka ktos mi chce sprzedac mieszkanie? Gdy liczylam warosc doplaty w panstwa kalkulatorze to nie rownala sie ona wartosci 0,3x65x5380 (cena za m2 jaka chce sprzedajacy to 5380). Z czego to wynika? Obawiam sie, ze dowiem sie, ze doplata jest mniejsza niz wylicza panstwa kalkulator i moga byc problemy.

 • Bank nie będzie zwracał uwagi na datę podpisania umowy przedwstępnej, ale na termin złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem i wg tej daty wyliczał limity.

 • W umowie przedwstępnej ustala Pan ze sprzedawcą, kiedy będzie można odebrać mieszkanie i mniej więcej na tą datę wnioskuje Pan o wypłatę kredytu. Jeżeli nastąpi drobne opóźnienie, bank czeka z przelewem środków.

 • Jarod

  Umowę przedwstępną podpiszę biorąc limity za III kwartał, a wniosek o kredyt złożę już w IV kwartale, gdy limity będą (potencjalnie) niższe. Czy wówczas umowa przedwstępna ze zbyt wysoką ceną dyskwalifikuje mnie z programu MdM?

 • Karol Salamon

  mam pytanie.jak wyglada kwestia jeżeli otrzymam kredyt przyznany przykładowo 1 pażdziernika a mieszkanie jest wolne od grudnia czy od stycznia.czy otrzymanie kredytu z dotacja ma istotny wpływ na to kiedy odbiore mieszkanie.prosze o odpowiedz

 • Dokładnie tak, ujęcie tych dochodów jest zależne od warunków obowiązujących w danym banku. Doradcy dysponują aktualnymi warunkami, więc są w stanie udzielić dokładniejszej odpowiedzi.

 • Julia Sosna

  Tez mam ta sytuacje i wiekszosc Bankow wogole nie bierze pod uwage tych dochodow.., czyli tak jakby tylko Maz pracowal.., ale np Alior Bank dopuszcza 80 % wysokosci dochodow z macierzynskiego 😉 albo np kaza wziasc dluzszy kredyt.

 • Ad 1. Nie. Na podstawie Art. 14 znowelizowanej Ustawy MDM ust 2: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie, –
  część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ad 2. Nie. Na podstawie art 4 ust 3 : „Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie, o którym mowa w art. 3, lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
  1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, o którym mowa w art. 3.”

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu odnosi się do kwoty wartości odtworzeniowej mieszkania. Czyli jeżeli kupił Pan mieszkanie w cenie za 1 m2 mniejszej niż wartość odtworzeniowa 1 m2 dostanie Pan więcej niż 5% wartości mieszkania.

 • Nic się nie stanie. Limity oraz kwota dofinansowani są wyliczane na moment wnioskowania o kredyt i nie ulegają zmianie.

 • Sprawdzenie limitów odbywa się na początku procesu kredytowego. Ew. utrata dofinansowania może nastąpić w sytuacji, kiedy BGK zabraknie środków na dany rok lub jeżeli odbiór inwestycji znacznie przesunie się na kolejny rok.

 • No problem, polecamy się.

 • Agaczi

  W naszym przypadku jest tak, ze zamiast 15lat kredytu bank chce dac kredyt na 25lat wlasnie ze wzgledu na moje macierzynskie

 • wieczniemloda

  mam dwa pytania

  1. czy można wynająć komuś jeden z pokoi mieszkania?
  2. czy można być beneficjentem programu MDM i wynajmować w tym czasie inne mieszkanie (np. kupuje mieszkanie MDM i za 5 lat znajduje pracę w innym mieście, gdzie wynajmę sobie mieszkanie, a kredyt mojego MDM nadal spłacam i jestem tam zameldowana? lub jestem zameldowana i w jednym z pokoi mieszka obca osoba wynajmująca ten pokój? – o ile odpowiedź w punkcie 1 brzmi tak)

 • Jarod

  Do jakiej kwoty odnosi się 5% dodatkowego dofinansowania w przypadku urodzenia kolejnego dziecka w przeciągu 5 lat po wzięciu kredytu MdM? Czy chodzi o oryginalną cenę mieszkania? Czy chodzi o kwotę kredytu pozostałą do spłaty?

 • Jarod

  Co można zrobić jeśli 28 września podpiszę umowę przedwstępną i cena zakupu będzie odpowiadać cenie maksymalnej MdM, a 1 października zostaną obniżone stawki dla danej gminy i cena zakupu będzie już wyższa niż cena maksymalna? Czy wówczas muszę renegocjować cenę ze sprzedawcą, aby złożyć podanie o kredyt w MdM?

 • Jarod

  Czy przyznanie kredytu przez bank kredytujący jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania MdM przez BGK? Czy może być tak, że bank podejmie decyzję przyznania kredytu, a w osobnym postępowaniu wyjdzie, że wniosek nie kwalifikuje się do MdM?

 • md

  Tak 🙂 dziękuję!

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki. w świetle powyższego, fakt posiadania przez męża ww. domu nie będzie miał znaczenia po urodzeniu bliźniąt.

  Fakt posiadania przez Panią mieszkania cioci również nie będzie miał znaczenia. Możecie Państwo skorzystać z programu MDM i zakupić większe mieszkanie w Łodzi.

  Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kredyt w ramach programu MDM można uzyskać w celu
  zakupu mieszkania razem z elementami przynależnymi. zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do
  korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przytoczona definicja wyklucza możliwość uznania komórki lokatorskiej za przynależność. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli klient nabywa prawo do wyłącznego korzystania z części wspólnej i tą częścią jest np. komórka lokatorska lub suszarnia oraz cena tego prawa nie jest osobno wyszczególniona w umowie to można to sfinansować w ramach programu MDM.

  w celu wyliczenia dofinansowania zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli firma (również jednoosobowa) wybuduje i zaoferuje do sprzedaży dany lokal, będzie to traktowane jako rynek pierwotny.

 • Mnie wyszło 32.950 PLN. Czy Pani także uzyskała taki wynik?

 • W przypadku trójki i większej liczby dzieci maksymalny metraż powierzchni użytkowej domu wynosi 110 m2. Jeżeli powierzchnia przekracza wyznaczony limit, nie ma niestety możliwości, aby skorzystać z programu MDM. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową, sporo pomieszczeń wg zaleceń BGK nie jest do niej zaliczanych. Tutaj znajdzie Pan dokładne informacje:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Zapraszamy do rejestracji stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca oddzwoni i sprawdzi, w jaki sposób może Pani pomóc uzyskać kredyt.

 • Ad 1. Jeżeli została Pani przepisana 100% własność wymienionego mieszkania, nie może Pani skorzystać z programu MDM. Możliwość skorzystania z programu straci także (po ślubie z Panią) narzeczony, gdyż małżeństwa wg art 6 Ustawy powinny przystąpić do kredytu wspólnie

  Ad 2. Nie. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru
  Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • ewelina

  Mamy 3miesieczna corke. Czy jesli jestem na urlopie macierzynskim to jestem w ogóle brana pod uwagę do naszej zdolności kredytowej??

 • Limit powierzchni użytkowej nie uległ zwiększeniu. Nowelizacja nic w tej kwestii nie zmieniła.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Analogiczna sytuacja dotyczy drugiej części Pani pytania. Wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.984 zł = 278.880 zł * 12,295 % = 34.288,30 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych)

 • Ustawa nie nakłada na Państwa takiego obowiązku. Możecie zostawić posiadane obecnie mieszkanie, a nawet je wynająć, zapewniając sobie w ten sposób środki np. na spłatę zobowiązania zaciągniętego w ramach programu MDM.

 • Witam, nawet, jeżeli darowizna zostanie Panu odebrana – był Pan w przeszłości właścicielem domu. Warunek nieposiadania lokalu mieszkalnego dotyczy zarówno obecnego, jak i przeszłego czasu.

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia
  w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających warunki wymienione w Ustawie.

  W świetle powyższego, mogą Państwo nabyć kawalerkę sąsiadującą z Państwa mieszkaniem. Mogą Państwo także zamieszkiwać w obu mieszkaniach, aczkolwiek nie jestem pewien, czy możliwe jest ich formalne scalenie. Na pewno nie jest ono konieczne.

 • Zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • szymon

  Zobacz sobie w kalkulatorze

 • karola

  proszę o podpowiedź, obecnie mam 2 dzieci, jestem w ciąży z bliźniakami -> w listopadzie będę miała 4 dzieci:) chcemy kupić mieszkanie w Łodzi po narodzinach bliźniaków, pojawiają się jednak wątpliwości:
  – mam rozdzielność majątkową z mężem, jeszcze przed naszym ślubem (czyli ok 7lat temu) tata męża zapisał mu na własność dom na wsi ok 30m2 – czy wyklucza nas to z programu???
  – miesiąc temu ja otrzymałam w spadku po zmarłej cioci mieszkanie 38m2 w Łodzi – czy wyklucza nas to z programu???

  obie te nieruchomości nie są przez nas zamieszkiwane, czy istnieje możliwość kupienia większego mieszkania w ramach mdm w Łodzi???

 • Ak

  Witam
  Z żoną posiadamy czwòrkę dziecię. Chciałbym kupić dom z rynku pierwotnego o powierzchni 105 metrów w Bolesławcu województwo dolnośląskie cena około 400tyś .Na jaką kwotę dopłatymogę liczyć

 • szymon

  Proszę o odpowiedź mam upatrzone mieszkanie które posiada 72 metry, do mieszkania przypisana jest w księdze wieczystej również suszarnia o powierzchni 12 metrów plus 2 piwnice po 10 m. Jest to mieszkanie w kamienicy moje pytanie brzmi czy jako małżeństwo z jednym dzieckiem możemy uzyskać dopłatę jeśli limity cenowe są spełnione i koszt całego mieszkania to 170000 zł. Jak ma się pozostała powierzchnia użytkowa do udzielanego kredytu i ewentualnej dopłaty?

 • Jarod

  Czy dla developera jest wymagana jakaś konkretna forma prawna, aby był to rynek pierwotny? Czy jeśli będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie główna działalność PKD to: „Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków” to czy to wystarczy, aby uznać sprzedawane przez tę firmę domy za rynek pierwotny?

 • md

  Witam, nie wiem czy dobrze policzyłam, dlatego proszę o pomoc. Małżeństwo z dwójką dzieci, mieszkanie (woj. lubuskie, pozostałe miejscowości) 68.8 m2, 88tyś. zł. Jaka to będzie dopłata?

 • Grzegorz

  Witam, chce kupić lub wybudować dom o pow. Większej niż 110 m² ponieważ posiada 6 dzieci czy mogę skorzystać z programu i na jakich warunkach ?

 • CichyProces

  Witam, a co z wkładem własnym? Próbuje znaleźć jakieś informację na ten temat, ale coś nie mogę. Ile należy mieć wkładu własnego, żeby otrzymać kredyt na mieszkanie MdM?

 • EmiliaK

  Witam!
  Mam dwa pytania dotyczące dofinansowania MDM.
  1)Rodzice przepisali mi mieszkanie (obecnie jestem panną) na zasadzie dożywotniego przez nich użytkowania. Czy po ślubie z moim partnerem będziemy mogli starać się o dofinansowanie w programie MDM i nie będzie to przeszkodą?
  2) Czy trzeba posiadać wkład własny starając się o dofinansowanie MDM?

 • Monika

  Czy w związku ze zwiększeniem limitów metrażowych dla mieszkań (z 70 do 75) zwiększa się również limit na zwrot części VAT? Do tej pory bylo to 65,22% dla stawki 23% ale maksymalnie 12,295% z iloczynu 70xśrednia cena metra kwadratowego (kwartalna liczona do książeczek mieszkaniowych). Czy teraz ten iloczyn to 75xśrednia cena m2 ?

 • Tomasz

  Witam. Jesteśmy rodziną 3+ i posiadamy własne mieszkanie. Czy korzystając z programu MDM i nabywając w ten sposób nowy dom musimy sprzedać dotychczasowe mieszkanie?

 • jacek

  prośba o odpowiedź, dostałem dom w darowiźnie od ojca, stary po dziadkach nie nadaje się do mieszkania , ale mam, rozumiem że nie mając 3 dzieci nie należy się dofinansowanie, a co w przypadku jeśli ojciec odbierze mi darowiznę, albo mu z powrotem odpiszę ten dom
  pozdrawiam / dziękuję za odpowiedź

 • Eliza

  czy w ramach MDM można zakupić mieszkanie lub dom z licytacji komorniczej?

 • Paweł

  Witam, jesteśmy rodziną 3+, mamy obecnie własne mieszkanie 65m2. Chielibyśmy zakupić sąsiadującą z naszym mieszkaniem kawalerkę 30m2, oczywiście z rynku wtórnego. Czy możemy w tym przypadku skorzystać z MDM? Jeżeli tak, to czy po zakupie konieczne jest formalne połączenie tych mieszkań w jedno mieszkanie, czy mogą pozostać dwa oddzielne? Czy mieszkanie w dwóch lokalach jednocześnie będzie stanowiło jakiś problem odnośnie wypełnienia warunku zamieszkania w lokalu zakupionego z programu MDM?
  Pozdrawiam

 • Witam, może Pan uzyskać zwrot podatku vat pomiędzy poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej.
  Jednak w praktyce obecnie niewiele osób korzysta z tego wsparcia, ponieważ jeśli kupi Pan materiał w raz z usługa jest on objęty 8% VAT.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a takim właśnie będzie udowa domu na Państwa działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Piotrek

  witam, żona dostała działkę w darowiźnie chcemy się na niej wybudować, Czy możemy skorzystać z mdm? Pozdrawiam

 • Jeżeli cena 1 m2 powierzchni użytkowej przekracza limit wyznaczony w danej lokalizacji, nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Nie, kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM można zaciągnąć jedynie na zakup domu lub mieszkania.

 • W ramach programu MDM można zakupić także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 • Tak, jeżeli cena 1 m2 powierzchni użytkowej przekracza limit wyznaczony w danej lokalizacji, nie ma możliwości, aby skorzystać z programu MDM.

 • Beneficjentem programu może być albo Pani, albo pani partner. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Nie, osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu
  przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM, w czym oczywiście doradcy także mogą Państwu pomóc.

 • Tak, może Pan. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego
  wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Julia Sosna

  Jeśli cena za metr jest wyższa niz zaklada limit to oznacza ,ze mieszkania nie mozna kupic z programu MDM

 • Mateusz Plinta

  mieszkanie moze byc spółdzielczo własnościowe czy własnościowe? ma to jakiś wpływ w wyborze mieszkania?

 • KArol

  Witam, czy można się starać o dopłatę MDM przy refinansowaniu kredytu hipotecznego?

 • zainteresowany

  Czy jezeli chciałbym kupic mieszkanie ok 60 m2 w centrum warszawy przy kwocie ok 10.000 zl/m2 z zona, to oznacza ze nie mógłbym w ogóle korzystać z programu mdm czy może wkład własny będzie zmniejszony do maksymalnej stawki obowiązującej w warszawie, tj. Np mógłbym otrzymać wklad własny od kwoty ok 6000 zl na metr?

 • asia

  Witam, jestem współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie mieszkamy i mam jeszcze mieszkanie spółdzielcze, więc rozumiem, że nie mogłabym skorzystać z programu bez zrzeczenia się praw do spółdzielczego. Pytanie czy mój partner mógłby skorzystać – jest drugim współwłaścicielem i mamy troje wspólnych dzieci poniżej 25 roku życia.

 • sisi

  Czy w programie MDM mogą uczestniczyć rodziny z trójką dzieci, które skorzystały z programu Rodzina na Swoim?

 • Tomek

  Witam. Planujemy z partnerka zakup mieszkania z rynku pierwotnego 56 m2za 186 tystys na 30 lat.Kedyt musi byc na moja partnerke jako singla (wiek 26 lat), nie mamy dzieci. Pytanie czy mdm przewiduje wziecie wiekszego kredytu celem wyposazenia lub remontu. Biorac nowe musielibysmy wziac jeszcze jakies 15-20 tys na wykonczenie. Czy jest szansa na cos takiego przy kredycie ?

 • Michał

  Co do dziecka to jest akt urodzenia.
  Pytałem o to czy ja mogę wziąć kredyt jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

 • Jeżeli wymieniony szeregowiec zostanie potraktowany jako jednolokalowy dom, możecie Państwo skorzystać z programu MDM. Odnośnie wartości dofinansowania, zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora.

  Konieczności zwrotu dofinansowania określa Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Może Pan przystąpić do programu, a następnie zalegalizować związek bez konsekwencji utraty dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz.
  583).

 • Brum

  Mam rozumieć, że mogę przystąpić do programu ale lepiej nie legalizowac związku?

 • Magua

  Ustawa niestety nie precyzuje pojęcia wychowywania dzieci. Zgodnie z intencjami autora Programu (Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) decydujący jest tu aspekt podatkowy. Do oceny przedstawionych dokumentów dotyczących dofinansowania, jak i wnioskowanego kredytu, zobowiązany jest bank kredytujący i w takiej sytuacji będzie na pewno podchodził indywidualnie, tj. weryfikując czy dzieci są biologiczne czy przysposobione żądając ewentualnie jednoznacznie potwierdzających to dokumentów.

 • Magua

  Tak. Można w ogóle nie mieć wkładu własnego, ponieważ dofinansowanie wypłacane przez BGK jest przez banki kredytujące traktowane jako wkład własny. W tej chwili zgodnie z obowiązującą Rekomendacją S (do końca b.r.) minimalny wkład własny do transakcji wynosi 10%.

 • Magua

  Witam,
  Właśnie po zawarciu związku małżeńskiego będzie z tym problem. W tej chwili do Programu przystępuje Pan i tak jako singiel.

 • Magua

  Bardzo ważna uwaga – również do prezentacji zmian powyżej jak i do wszystkich wpisów poniżej.Niestety zmiana Programu po nowelizacji nie pozwala przystąpić parom do Programu MDM a jedynie do kredytu, czyli tylko jedna osoba może być beneficjentem programu i tym samym właścicielem nabywanej nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji gdy w przyszłości nastąpi rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej o to mieszkanie w związku z uprzednio zawartym związkiem małżeńskim.

 • delight

  Dzień dobry

  Wspólnie z żoną posiadam mieszkanie warte około 200 000zł. Chciałbym je sprzedać i zakupić szeregowiec na rynku pierwotnym w cenie 400 000zł w powierzchni 107m2. Aktualnie posiadamy trójkę dzieciaków. Czy będziemy mogli skorzystać z programu MDM i w ewentualnie jakiej wartości. Czy to dofinansowanie jest zwrotne czy ewentualnie do zwrotu w przypadku zaistnienia jakiś okoliczności? Pozdrawiam.

 • Brum

  Moja narzeczona w ubiegłym roku odziedziczyła mieszkanie, nadal trwa jednak sprawa sądowa o zachowek z rodziną po zmarłej. Nic nie możemy zrobić z mieszkaniem do czasu rozwiązania problemu z zachowkiem. Czy możemy razem wziąć udział w programie?czy to, ze narzeczona juz posiada mieszkanie dyskwalifikuje nas? A także czy ja sam mogę wziąć udział w programie? I czy po zawarciu związku małżeńskiego nie będzie z tym problemu?

 • Michał

  Witam,
  Razem z Partnerką (nieformalny związek) chcilibyśmy kupić mieszkanie w MDM. Posiadamy jedno dziecko. Partnerka obecnie nie pracuje, moje dochody wystarczają aby dostać kredyt więc mieszkanie byłoby na mnie. Czy mogę złożyć wnosek jako osoba samotnie wychowująca dziecko i dostać 15% dofinansowanie? Dodam, że do tej pory partnerka rozliczała w PITcie dziecko, natomiast dziecko do zus jest zgoszone przeze mnie.

 • aga

  czy nie mając w ogóle wkładu własnego jest możliwość MDM i uzyskania kredytu mieszkaniowego ? Ile wynosi teraz wkład własny, 30 % ?

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wyklucza takiej możliwości, o ile zostanie spełniony warunek określony w art. 11 ust. 3 pkt 1.

  W przypadku transakcji realizowanych na rynku wtórnym, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone wyłącznie na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu (czyli kredyt powinien być już spłacony w kwocie równej min. kwocie dofinansowania).

 • Inna„

  Czy mozemy starac sie o dofinansowanie jesli mieszkanie ktore wybralismy ma jeszcze do splaty kredyt??

 • Nie. Dofinansowanie nie jest liczone od wartości mieszkania. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia
  wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Czyli w pana przypadku dopłata będzie wyliczana wg powierzchni 50 m2

 • Lokator

  Zamierzam kupić mieszkanie o wartości 90 tyś spełniam wymogi MDM. Jestem singlem nie mam dzieci. Kalkulator pokazuje dofinansowanie w wysokości prawie 17 tyś? Nie powinno być 10% wartości?

 • Dochód w PLN powinien stanowić większość.

 • Mag

  15lat odpowiadalo by nam. I tak postaramy sie splacic kredyt wczesniej. Natomiast jezeli emerytura mamy jest nizsza niz nasze zarobki nie moze ona przystapicz nami do kredytu aby byl w zlotowkach?

 • Jeśli budynek byłby sprzedawany w trakcie budowy to dofinansowanie MDM nie będzie możliwe, gdyż celem kredytu MDM jest zakup, a nie dokończenie budowy. Bank
  finansuje wyłącznie inwestycje , które zostaną zakończone z uwzględnieniem środków z kredytu i środków własnych. To zbywca musi doprowadzić budowę do stanu pozwalającego na uzyskanie dokumentu zgłoszenia do użytkowania. O ewentualne środki na wykończenie należałoby wnioskować oddzielnym zwykłym kredytem bez gwarancji, że bank udzieli drugiego kredytu.

 • Ad 1. Jeżeli ma Pan poniżej 36 lat, tak.
  Ad 2. Niestety nie, dodatkowe dofinansowanie można otrzymać jedynie po urodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka.

 • Tak, kalkulator obejmuje również rynek wtórny.

 • Witam. Po rozwodzie będzie Pani mogła skorzystać z programu MDM. Wg
  objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat,
  dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie
  miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w
  drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Witam. Potrzebny jest Państwu kredyt na kwotę 233.207 PLN, pozostała część to jednorazowa dopłata, którą BGK za pośrednictwem banku kredytującego wpłaci na konto sprzedawcy mieszkania. Raty mogą być również malejące.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. Ustawa mówi, że beneficjent powinien wychowywać dzieci, nie wspomina, że musi to być potomstwo biologiczne.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki (w skrócie, dzieci uczące się, poniżej 25 roku życia).

  Mogą więc Państwo jak najbardziej skorzystać z dofinansowania. Limit powierzchni użytkowej w Państwa przypadku wynosi 85 m2 w przypadku mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

  Możliwe jest sfinansowanie w ramach programu MDM budynku jednorodzinnego – w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, niewłaściwie zrozumiałem, że kwota 15.000 tys dotyczy kredytu, który zaciągnęła spółdzielnia. Paradoksalnie, nie może Pan skorzystać z programu MDM ponieważ Pana mieszkanie jest zbyt tanie. Kwota dofinansowania powoduje, że nie zostaje zachowany warunek minimalnego poziomu LTV, czyli 50%.

 • Sumi

  I jeszcze pytanie. Jak to jest w przypadku używanego domu? Rozumiem, że wtedy aby otrzymać dofinansowanie mogę kupić dom od osoby prywatnej (nie dewelopera)? Czy taki dom może być w stanie deweloperskim albo np. surowym zamkniętym lub otwartym?

 • Sumi

  Witam! Mam żonę i 1 dziecko. Jestem współwłaścicielem mieszkania, które zakupiłem przed ślubem (drugim współwłaścicielem nie jest moja żona).
  1. Czy mogę starać się o dofinansowanie?
  2. Z tego co wiadomo jeśli w ciągu 5 lat od dofinansowania urodziłoby się drugie dziecko to w moim przypadku (tym co planuję) dostałbym 9 553 PLN. Czy jeśli urodziłoby się 3 dziecko to dostałbym kolejne 9 553 PLN?

 • Karol

  Czy kalkulator powyżej działa na rynek wtórny

 • Wiki

  Witam. Mąż kupił mieszkanie przed ślubem – zgodnie z prawem nie jest to majątek wspólny. Czy po rozwodzie z mezem będę mogła skorzystać z programu MDM? Jako osoba samotna z dwójką dzieci? Co by sie stalo, jezeli hipotetycznie po rozwodzie i skorzystaniu z programu MDM, za jakiś czas powtórnie wzielibysmy ślub (z byłym mezem ktory ma mieszkanie). Pytanie hipotetyczne skoro program wyklucza małżeństwa które mają mniej niż 3 dzieci ale mają mieszkanie, nawet jeśli to malutka kawalerka.

 • amika-gaceg

  Mamy trójkę dzieci. Chcemy kupić mieszkanie w Warszawie z rynku wtórnego o powierzchni 74,5 m2 i cenie 400 tys. Zaoszczędzonych mamy 50 tys, na resztę musimy wziąć kredyt z dopłata. Ostatnio ktoś nam liczył „na szybko” zdolność kredytową i wyniosła ona 270 tys., ale myślę ze jest mniejsza, bo pewnych rzeczy nie podałam zapominając o nich. Przy założeniu że zdolność rzeczywista wyniesie 250 tys czy mamy szanse na zakup tego mieszkania? Wg kalkulatora na państwa stronie tak i dopłata wynosiłaby 116 793. Czy muszę brać kredyt na 350 tys i część raty spłacam ja, a część „państwo” przez cały okres spłaty kredytu? Czy też „państwo” spłaca kredyt na jego samym początku, a my tak naprawdę spłacamy kredyt zaciągnięty na kwotę 350000 – 116793 = 233207. Czy spłaty muszą być w ratach równych czy mogą być w malejących?

 • Anita

  Witam, mam pytanie – jak zauważyłam, korzystając z programu opłaca się mieć dziecko. A co z parami, które nie mogą mieć biologicznych dzieci? Czy w przypadku adopcji można liczyć na większe dopłaty?

 • jennymr

  Jesteśmy małżeństwem z trójką dzieci, czwarte urodzi się za miesiąc. Mamy mieszkanie 57m2. przekroczyliśmy limit wieku, obydwoje mamy więcej niż 35lat. Przez jakiś czas mąż był zapisany jako właściciel mieszkania w którym mieszkają jego rodzice i rodzeństwo. Obecnie przepisany jest ten lokal na brata męża.czy przysługuje nam dopłata? i jaki limit powierzchni dotyczył by nas przy zakupie lokalu wydzielonego we wspólnym z kimś domu (planujemy kupić dom jednorodzinny razem ze znajomymi i wydzielić dwa lokale), czy wtedy kwalifikuje się ten lokal jako mieszkanie czy jako dom?

 • Andrzej

  Dlaczego wyliczył Pan kwotę kredytu bez dopłaty 115 tys.? – do wykupu tak jak pisałem pozostało 165 tys. – 50 tys. (wkład do spółdzielni) – 15 tys. (kwota która została już spłacona w ramach spłaty kredytu spółdzielni) = 100 tys.

  Prawdopodobnie spółdzielnia nie będzie mogła oddać części wkładu własnego.

 • Limit powierzchni użytkowej dla mieszkań wynosi 75 mkw, limit wzrasta do 85 mkw jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje
  dzieci.

 • Krzyś S

  Witam

  Wylicytowałem mieszkanie 82 m2 z Urzędu Miasta (nie licytacja komornicza), jestem kawalerem (bez dzieci na utrzymaniu) czy mogę skorzystać z dopłaty w programie MDM

 • No problem, polecamy się.

 • wg art 21 ustawy pkt 3 jest to 70 m2 * 3.984 zł = 278.880 zł * 12,295 % = 34.288,30 zł (cena za 1m2 pow. przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych)

 • Żaneta Działach

  😏

 • Żaneta Działach

  Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź,pozdrawiam 😊

 • Jeżeli powierzchnia użytkowa domu nie przekracza limitu 100 m2, można dom zakupić w ramach programu MDM.

 • kamil

  Witam
  Jak wyglada sprawa kupna domu na rynku wtórnym? Dom ma powierzchnie 150m ale użytkowego jakieś 75 bo jest poddasze ale niezagospodarowane, limit na dom to 100 metrów? Mozna np przeznaczyć pokoje na poddaszy np na spiżarnie garderobę? Zeby nie przekroczyć tych 100m. Jest wogole taka szansa? Czy dla takiego domu nie mozna uzyskać dopłaty?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Jarod

  czy warunek 36 lat i warunek nieposiadania lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego dotyczy też rodzin z trójką dzieci?

 • No problem, polecamy się.

 • Anna

  Dziękuję za odpowiedź. 🙂

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a tym właśnie będzie budowa domu przez firmę na Państwa działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione
  materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub
  współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Żaneta Działach

  Witam! Posiadamy z mężem działkę budowlaną,którą mąż dostał w formie darowizny.Zakupiliśmy projekt od firmy,która w całości wykona budowę tego domu do stanu pod klucz.Czy kwalifikujemy się do otrzymania dopłaty do tej inwestycji?

 • Nie. W kalkulatorze została wpisana domyślna wartość oprocentowania na poziomie 3,5%. Może Pani modyfikować tę wartość w zależności od otrzymanych indywidualnych warunków kredytowych.

 • Limity zmieniają się raz na kwartał. Tabele można znaleźć na naszej stronie lub na stronach BGK. Weryfikacja kwoty limitu odbywa się w momencie złożenia wniosku kredytowego.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Kwota kredytu bez dopłaty wynosi więc 115 tys. PLN. jeżeli wychowują Państwo 2 lub więcej dzieci, to kwota dofinansowania sprawia, że nie spełniacie Państwo warunku 50% LTV. Czy jest opcja, aby spółdzielnia oddała część wkładu własnego tak, aby kredyt pomniejszony o dopłatę wyniósł min. 82.500 PLN?

 • Niestety nie. Jeżeli chcą Państwo otrzymać mnożnik 15% związany z wychowywaniem dziecka, głównym kredytobiorcą i beneficjentką programu MDM powinna być Pani

 • Nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Dopłata jest do 50 mkw (lub 65 mkw jeżeli kredytobiorca wychowuje min. troje dzieci), ale limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85
  mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Może Pan spokojnie zakupić ww. mieszkanie w ramach programu MDM.

  zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli dom budowała firma trudniąca się budową i sprzedażą nieruchomości – będzie to zakup na rynku pierwotnym. Jeżeli natomiast osoba fizyczna (prywatna), mówimy o rynku wtórnym.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu
  wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Także nie. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (a tym będzie budowa domu na swojej działce) pomoc w ramach
  MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Jeżeli jednak wymieniony dom wybuduje na swojej działce Pana tata, a Pan ten dom odkupi, może Pan skorzystać z kredytu i wsparcia w ramach programu MDM.

 • Anna

  Witam. Dlaczego wraz z wprowadzeniem mam na wtórnym w bankach powiększyła się marża. Przed wprowadzeniem w „życie” wyliczajac w kalkulatorze miała być rata np 650zl a teraz po wprowadzeniu w bankach ofert jest ponad 800zl.
  Wychodzi to na spisek banków z krajem, my niby dajemy dopłatę ale by banki nie straciły na tym zwiększają sobie procent kredytowy. Czy tak nie jest?

 • Jarod

  jak często zmieniają się limity w mdm? czy jest gdzieś tabela pokazująca trendy tych zmian? czy limit liczy się dla momentu umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej czy dla momentu złożenia wniosku kredytowego?

 • Andrzej

  Chcielibyśmy wykupić mieszkanie od spółdzielni do którego posiadamy prawo spółdzielcze lokatorskie. Mieszkamy w woj. pomorskim w mieście innym niż Gdańsk. Wartość rynkowa nieruchomości w chwili wstąpienia do spółdzielni to 165000 PLN. Powierzchnia użytkowa mieszkania: 52 m2.
  Do spłaty pozostało: 165000 – 50000 (wkład własny w chwili wstąpienia) – 15000 (częściowa spłata kredytu spółdzielni) = 100000 PLN

  Wpisując w kalkutorze kredytu w polu „Wartość mieszkania / domu:” kwotę 165000 PLN a w polu „Kwota kredytu (bez dopłaty):” kwotę 100000 PLN pojawia się błąd: kwota kredytu po odjeciu dofinansowania jest mniejsza niż 50% wartości nieruchomości.

  Czy w takim przypadku nie możemy liczyć na dofinansowanie? Czy może wartość mieszkania to kwota, którą żąda spółdzielnia w chwili obecnej tj. 100000 PLN?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Andrzej

  Chcielibyśmy wykupić mieszkanie od spółdzielni do którego posiadamy prawo spółdzielcze lokatorskie. Mieszkamy w woj. pomorskim w mieście innym niż Gdańsk. Wartość rynkowa nieruchomości w chwili wstąpienia do spółdzielni to 165000 PLN. Powierzchnia użytkowa mieszkania: 52 m2
  Do spłaty pozostało: 165000 – 50000 (wkład własny w chwili wstąpienia) – 15000 (częściowa spłata kredytu spółdzielni) = 100000 PLN

  Wpisując w kalkutorze kredytu w polu „Wartość mieszkania / domu:” kwotę 165000 PLN a w polu „Kwota kredytu (bez dopłaty):” kwotę 100000 PLN pojawia się błąd: kwota kredytu po odjeciu dofinansowania jest mniejsza niż 50% wartości nieruchomości.
  Czy w takim przypadku nie możemy liczyć na dofinansowanie? Czy może wartość mieszkania to kwota, którą żąda spółdzielnia w chwili obecnej tj. 100000 PLN?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Marta

  Witam wraz z narzeczonym zamierzamy kupić mieszkanie (rynek wtórny).
  Mam dziecko z pierwszego związku mój narzeczony nie jest ojcem
  biologicznym ani nie ma przysposobionej mojej córki. Czy jeżeli on jest
  głównym kredytobiorcą a ja współkredytobiorcą ( narzeczeństwo) to zaliczą moją córkę
  również do dofinansowania? tzn czy otrzymamy 15 % dofinansowania czy
  tylko on wnioskując o dofinansowanie jako singiel dostanie 10%? W banku niestety Pani nie potrafiła na chwile obecną udzielić odpowiedzi.

 • agnieszka147

  Czy jeżeli wezmę kredyt mdm jako singiel (10% dofinansowania) i w ciągu 5 lat urodzi mi się dziecko czy otrzymam dodatkowe 5% dofinansowania?

 • Andrzej

  Chcielibyśmy wykupić mieszkanie od spółdzielni do którego posiadamy prawo spółdzielcze

  lokatorskie. Mieszkamy w woj. pomorskim w mieście innym niż Gdańsk. Wartość rynkowa nieruchomości

  w chwili wstąpienia do spółdzielni to 165000 PLN. Powierzchnia użytkowa mieszkania: 52 m2. Do spłaty pozostało: 165000 – 50000 (wkład własny w chwili wstąpienia) – 15000 (częściowa spłata kredytu spółdzielni) = 100000 PLN

  Wpisując w kalkutorze kredytu w polu „Wartość mieszkania / domu:” kwotę 165000 PLN a w polu „Kwota kredytu (bez dopłaty):” kwotę 100000 PLN pojawia się błąd: kwota kredytu po odjeciu dofinansowania jest mniejsza niż 50% wartości nieruchomości.

  Czy w takim przypadku nie możemy liczyć na dofinansowanie? Czy może wartość mieszkania to kwota, którą żąda spółdzielnia w chwili obecnej tj. 100000 PLN?

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • marek

  Witam. Czy mogę skorzystać z dopłaty w MDM i zakupić mieszkanie 54,5 m2 z rynku wtórnego?? Bo jeśli dobrze to rozumie to dopłata jest tylko dla mieszkania do 50 m2??

 • Daga

  a czy można mieć swoją działce i na tej działce budować dom z dofinansowaniem MDM?

 • Jarod

  Jak definiuje się rynek pierwotny, od którego zależy wyższy limit cenowy? Czy kupienie od osoby prywatnej niezasiedlonego nigdy domu to też rynek pierwotny?

 • yiu

  Nie

 • omgstopm

  A czy np. za dzieci są uznawane osoby studiujace wiek: 23 i 25 lat?

 • Юлия Морина

  Thank you, Dawid for your reply!

 • Юлия Морина

  Thank you, Dawid for your reply!

 • Daga

  czy można dostać dopłatę na budowę domu na działce budowlanej ojca?

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot.
  wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny
  beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci,spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • Jagoda

  Witam, jeśli posiadam już własnościowe mieszkanie i chciałabym kupić nowe większe czy jest taka możliwość z MDM? singiel, bezdzietna

 • Tak.

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki. Bez problemu mogą więc Państwo skorzystać z programu MDM.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • RAFAŁ

  Witam.
  Mam Pytanie – czy z MDM możemy skorzystać ?
  Małżeństwo , 3 ka dzieci , i 1 własnościowe mieszkanie 45m2 (rynek wtórny).
  Czy w takiej sytuacji możemy skorzystać z MDM celem zakupiniea nowego miesznania na rynku pierwotnym?
  Rozumiem , że makymalny wiek to 35LAT (1 z małżonków ?)

 • Izabela

  Jeśli mieszkanie które kupujemy jest wspólnotą małżeńską to na umowie Przedwstępnej muszą podpisać się mąż i żona?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w
  kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ustawa MDM nie nakłada takiego obowiązku.

 • Tomek

  Chodzi mi o to czy po zakupie go moglbym komus wynajac to mieszkanie??

 • Tomek

  Witam po zakupie mieszkania musze byc tam zameldowany???

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu domu lub mieszkania. Czyli może Pani skorzystać z programu MDM do zakupu domu z działką, drugą działkę należy nabyć za pomocą własnych środków lub w ramach innego kredytu, poza programem MDM. Nie ma natomiast przeszkód, aby sama transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Tak, można.

 • Ad 1. Bank weźmie pod uwagę powierzchnię wg projektu lub księgi wieczystej.

  Ad 2. Można. Ustawa nie nakazuje w tym przypadku zwrotu dofinansowania (w sensie, nie ma takiej sytuacji wymienionej w art. 14), brak również wymienionych ograniczeń.

  Ad 3. Można. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu.

  Ad 4. Nie polecam, taka „umowa” podchodzi już pod wyłudzenie i może się wiązać nawet z odpowiedzialnością karną.

  Ad 5. Tak. Po upływie 5-ciu lat od momentu przekazania własności mieszkania można całkowicie spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM.

  Ad 6. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:
  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.
  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Cena mieszkania 80 tys. PLN, kwota dofinansowania 14 tys. PLN, wkład własny 8 tys. PLN.

  Sprzedawca mieszkania otrzyma z banku 72 tys. PLN + 8 tys. PLN od Pana

  Pański kredyt wyniesie 80 tys. – 14 tys. – 8 tys. PLN, czyli około 58 tys. PLN + koszty okołokredytowe

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Mama bardziej Państwu zaszkodzi niż pomoże w liczeniu zdolności kredytowej. ze względu na swój wiek (skróci okres możliwego kredytowania do maks 15 lat).

 • O ile mi wiadomo, nie można zakupić mieszkania zawieszonego w powietrzu. Wymienione mieszkanie powinno posiadać udziały w działce – wtedy mogłaby Pani oczywiście nabyć je w ramach programu MDM.

 • Może Pan skorzystać z programu MDM przy zakupie innego mieszkania, jeżeli wychowuje Pan roje lub więcej dzieci. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu
  wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w ustawie warunki.

  W innym przypadku, jak napisał poniżej Pan Dawid – nie ma takiej możliwości.

 • Mag

  Dzien dobry

  Nasza sytuacja wyglada tak ze obydwoje pracujemy za granica i zarabiamy w funtach. Czy jest mozliwosc wziecia kredytu jezeli pomoze nam mama mojego partnera, ktora obecnie jest juz na emeryturze (60 lat).

 • Aga

  Witam,
  planuje zakupić w ramach programu mdm nieruchomość w skład której wchodzą dwie działki. Na działce nr…./1 znajduje się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy(tereny mieszkaniowe), natomiast działka nr …/2 to pastwiska trwałe. Czy starając się o dofinansowanie mdm trzeba działke nr…/1 nabyć na kredyt w ramach mdm a osobno działkę nr …./2 nabyć za gotówkę już poza programem mdm? Czy całość można nabyć w ramach mdm? Zależ mi na szybkiej odpowiedzi, ponieważ nie wiem jak spisać umowę przedwstępną na nabycie tej nieruchomości. W przypadku gdyby obie te tranzakcie należało oddzielnie sfinalizować to czy robiąc przepis własności nieruchomości u notariusza będzie można zrobić to za pomocą jednego aktu notarialnego i sporządzić jedną księgę wieczystą?

 • Krzyś S

  Witam
  Czy z dopłaty można skorzystać kupując mieszkanie z licytacji z urzędu miasta (rynek wtórny, byłe mieszkanie socjalne), nie mylić z licytacją komorniczą.

 • Anetta

  Program jest bardzo krzywdzący dla dalszych miast na przyklad Gliwic, wychodzi na to że młodzi będą mogli kupić sobie mieszkanie w starym budownictwie a o nowym mogą zapomnieć.

 • Jarod

  Powierzchnia 110 m2 na dom to bardzo mało – zwłaszcza dla większych rodzin; zatem:

  – czy ktoś weryfikuje tę powierzchnię? czy jeśli kupię dom i w akcie notarialnym będzie 110 m2 to czy ktoś będzie wnikał? czy mogę np. uznać, że jeden pokój poświęcam na suszarnię, która nie wlicza się do powierzchni użytkowej? czy sprzedający ma jakieś bodźce, aby w akcie była rzeczywista powierzchnia a nie zaniżona?

  – czy można zaraz po zakupie rozbudować dom lub przerobić suszarnię, strych czy garaż na powierzchnię mieszkalną tak, że miesiąc po zakupie osiągniemy np. 150m2 powierzchni użytkowej? jakie są tutaj ograniczenia?

  Limity cenowe są dość śmieszne w przypadku okolic dużych miast. Pytania:

  – czy można kupić dom niewykończony (rynek pierwotny), aby zmieścić się w limicie cenowym, a później po zakupie go dopiero własnymi środkami wykończyć?

  – czy można umówić się ze sprzedającym, że w akcie notarialnym zapłacimy wg limitu mu za dom, ale my dodatkowo pokryjemy pewne koszty transakcyjne niewidoczne w akcie notarialnym np. koszty agencji nieruchomości (przecież agencji wszystko jedno kto im zapłaci)

  Kredyty…

  – na stronie ministerstwa jest informacja, że w przeciągu 5 lat po zakupie nie można spłacić więcej kredytu niż dostajemy dofinansowania. („nie możesz przez 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu spłacić wcześniej kredytu lub takiej jego części, która przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania”) czy 5 lat po zakupie można już całkowicie spłacić kredyt?

  – czy w zasadzie powyżej chodzi tyko o raty kapitałowe kredytu czy o raty kapitałowe + wcześniejsza spłata czy chodzi tylko o ponadprogramową wcześniejszą spłatę?

 • Jarod

  Pytania „jątrzące” :-):

  Powierzchnia 110 m2 na dom to bardzo mało – zwłaszcza dla większych rodzin; zatem:

  – czy ktoś weryfikuje tę powierzchnię? czy jeśli kupię dom i w akcie notarialnym będzie 110 m2 to czy ktoś będzie wnikał? czy mogę np. uznać, że jeden pokój poświęcam na suszarnię, która nie wlicza się do powierzchni użytkowej? czy sprzedający ma jakieś bodźce, aby w akcie była rzeczywista powierzchnia a nie zaniżona?

  – czy można zaraz po zakupie rozbudować dom lub przerobić suszarnię, strych czy garaż na powierzchnię mieszkalną tak, że miesiąc po zakupie osiągniemy np. 150m2 powierzchni użytkowej? jakie są tutaj ograniczenia?

  Limity cenowe są dość śmieszne w przypadku okolic dużych miast. Pytania:

  – czy można kupić dom niewykończony (rynek pierwotny), aby zmieścić się w limicie cenowym, a później po zakupie go dopiero własnymi środkami wykończyć?

  – czy można umówić się ze sprzedającym, że w akcie notarialnym zapłacimy wg limitu mu za dom, ale my dodatkowo pokryjemy pewne koszty transakcyjne niewidoczne w akcie notarialnym np. koszty agencji nieruchomości (przecież agencji wszystko jedno kto im zapłaci)

  Kredyty…

  – na stronie ministerstwa jest informacja, że w przeciągu 5 lat po zakupie nie można spłacić więcej kredytu niż dostajemy dofinansowania. („nie możesz przez 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu spłacić wcześniej kredytu lub takiej jego części, która przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania”) czy 5 lat po zakupie można już całkowicie spłacić kredyt?

  – czy w zasadzie powyżej chodzi tyko o raty kapitałowe kredytu czy o raty kapitałowe + wcześniejsza spłata czy chodzi tylko o ponadprogramową wcześniejszą spłatę?

 • krzysie1987b

  Witam proszę o wyjaśnienie chce zakupić mieszkanie rynek wtórny 48m2 cena 80tysi, wg kalkulatora na stronie dofinansowanie wynosi około 14 tys. chce jeszcze do banku wpłacić 10% wkładu własnego (ok.8tys.). Chciałbym się dowiedzieć czy dobrze rozumiem , że w takiej sytuacji do spłaty dla banku zostaje mi 58tys + koszty związane z kredytem? (np.prowizja) czy osoba sprzedająca od razu dostanie pełną kwotę za mieszkanie czyli 80tys.? Z góry dziękuje za odpowiedz

 • 1) Around 2-3 years but there are limits on amount per year. So if it will be huge interest of the program maybe there will be no more money left. But at the beginning of next year is coming new limit.

  2) Sorry, don’t know, but at least You need permission of stay (to sign up the credit in the bank).

  3) Don’t understand question. Program is working like that that You can get up to 30% of the credit off (BGK is paying it). You can’t pay off fully apartment during first 5 years.

  4) No You can’t. They changed it couple of years ago and You can get mortgage only in currency that You are earning.

  5) If he will work as employer for some company then from 3-6 months but in his deal he must have no time limit employment. That’s easiest option but it also depends on which bank You choose.

  6) Yes he can. In this program You can use help of people that are not Your family even. So father of Your husband can help and also friends and so on (though I do not recommend it).

  7) You need to take it for 15 years minimum. You can pay it off 100% but after 5 years (otherwise You will need to give back this 20-30% back to BGK again).

  Regards, Dawid Borowiak.

 • Niestety, nie ma takiej szansy.

 • Tak możecie. 🙂

 • Mat Dob

  witam serdecznie wszystkich jestem z nowego targu w małopolsce i chciałem napisać że ten program to jakaś kpina i to totalna jak mam szukać mieszkania do 3,5 tys za m2 to jest niemożliwe no chyba że garaż mam sobie kupić a i tu byłby problem to tak jak byśmy chcieli w sklepie kupić papierosy poniżej 10 pln przepatrzyłem wszystkie ogłoszenia i nic nie spełnia kryterii nawet patrzyłem w lubelskim z tą średnią i tam nie jest wesoło ..pozdrawiam wszytskich szukajacych a z moich stron zycze cierpliwości

 • iga

  związek małżeński 3 dzieci. Chce kupić dom , który posiada 2 odrębne mieszkania po 90 m każde 1 działka . Właściciel chce zamienić górę bez działki na moje mieszkanie a dół z działką chce sprzedać. Czy ja w ramach programu MDM mogłabym nabyć połowę tego domu z działką? Jak formalnie rozwiązać ten problem,czy w ogóle istnieje taka możliwość?

 • Marta

  Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie do kredytu w ramach MdM, jeśli hipotetycznie:
  -jesteśmy w związku małżeńskim, mamy troje dzieci
  -posiadamy już własnościowe mieszkanie (50m2)
  -chcielibyśmy kupić dom na rynku wtórnym (nie więcej niż to dane 110m2)?

  Czy w takiej sytuacji (mieszkanie własnościowe) możemy starać się o kredyt w wysokości 100% wartości domu, który chcielibyśmy kupić?

 • Юлия Морина

  Hi! I would like to get a consultation on the
  Young Family Program (YFP). We are a young family (both bellow 35) with
  2 kids. Our marriage (year 2011) and both kids (year 2012 and 2015) are
  registered in registry office in Poznan (Urząd Stanu Cywilnego). My
  husband and 2 kids are Polish and I am Russian. We live and work in
  Russia. We would like to buy a flat in Poznan with a support of YFP.
  Neither husband nor me have a property in Poland. I have couple of
  questions:

  1) How long YFM will last?

  2) Is it obligatory for all the family members to be Polish citizens to participate in YFP?

  3) How
  exactly helps YFP to buy a flat? Does it give a subsidy 20% to an
  initial capital of the mortgage and then 20% subsidy to 50 sq m of a
  cost of the flat (which doesn’t exceed the cost limits settled for the
  region of Poland)?

  4) Neither me nor husband employed in Poland. Can we get a mortgage in Poland with incomes in another country?

  5) If the reply for the question #4 is NO. How long should my husband work in Poland for bank to approve a mortgage?

  6) Can father of my husband act like a co-borrower being 62 y.o. (He is Polish and has a permanent job)?

  7) We
  don’t need a mortgage for 15 yrs (min obligatory period as I
  understood). Can we take a mortgage for 15 yrs and pay out all the debt
  earlier, for example in 5 yrs?

  Regards,

  Yulia

 • Piotr Prandzioch

  Czy jest jakaś szansa uzyskania dopłaty dla osób które kupiły mieszkanie z rynku wtórnego w tym roku przed wprowadzeniem aktualnego mdm uwzględniający rynek wtórny?

 • Witam,

  Ad 1. Dopłata ma charakter jednorazowy. Jest przekazywana jako ostatnia transza płatności bezpośrednio na konto sprzedającego.

  Ad 2. Np. na naszej stronie w dziale Dokumenty, na stronie BGK, może Pan także zarejestrować się na http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  doradca oddzwoni i poda szczegóły.

 • Sławomir Jastrzębski

  Witam, chciałem zapytac :
  – przez jaki okres czasu jest dopłata do kredytu ?

  – gdzie mogę znależc listę banków , które biorą udział w programie ?

 • Kalkulator uwzględnia zmiany po nowelizacji. Limit jakiego nie może przekroczyć cena 1 mkw powierzchni mieszkania jest równy iloczynowi średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej w danej lokalizacji oraz:
  a) mnożnika 1,1 dla mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego
  b) mnożnika 0,9 dla mieszkań pochodzących z rynku wtórnego

  Na podstawie art. 2 pkt. 14 Ustawy MDM „średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – średnią arytmetyczną wartości
  wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach dla:
  a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  b) pozostałych gmin w województwie – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  c) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z lit. b – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy sąsiadującej.

 • To zależy od wybranego banku. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Prawda. W moim przypadku wiatrołap nie zaliczał się do powierzchni użytkowej.

 • ok, wiatrołap nie wlicza się do powierzchni użytkowej (przynajmniej w moim wypadku nie został ujęty jako powierzchnia użytkowa).

 • Ali–G

  Witam, sugeruje poprawić kalkulator ponieważ źle wylicza kwotę dopłat. Limit ceny m2 od dzisiaj wynosi 110 % dla rynku pierwotnego i 90 % dla rynku wtórnego.

 • Katarzyna Jasińska

  To ja się dzisiaj dowiedziałam, że nawet w programie MdM muszę mieć jakiś wkład własny. I tym sposobem marzenia o mieszkaniu legły w gruzach.

 • Katarzyna Jasińska

  To ja się dzisiaj dowiedziałam, że nawet w programie MdM muszę mieć jakiś wkład własny. I tym sposobem marzenia o mieszkaniu legły w gruzach.

 • Mateusz

  w wyjaśnieniu jakie znalazłem jest „Inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania”. Jakby nie patrzeć to wiatrołap będzie służył moim potrzebom jako lokatora, tylko zależy jak będzie patrzeć na to bank, bo jeżeli weźmie te dane z projektu to nie mam szans na dofinansowanie.

 • Mateusz

  w wyjaśnieniach jest natomiast takie stwierdzenie „Inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania”. Jakby nie patrzeć wiatrołap, który jest korytarzem, może spełniać moje potrzeby, prawda?

 • Mateusz

  sytuacja wygląda dokładnie tak, że w projekcie pomieszczenie wiatrołapu nie jest uwzględnione w powierzchni użytkowej, natomiast w wyjaśnieniach do powierzchni użytkowej jaką pobrałem z tej strony nie ma uwzględnionego pojęcia wiatrołapu.

 • I ma niestety rację. 110 m2 powierzchni użytkowej to maksimum dla rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.

  Przypominam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Wg zaleceń BGK nie zalicza się do niej masę przydatnych pomieszczeń (garaż, pralnia, suszarnia, kotłownia itd). Wykaz wszystkich znajdzie Pan w dziale Dokumenty na naszej stronie, do czego serdecznie zachęcam.

 • Marcin

  Czy zakup domu wiekszego niz 110 metrów dla rodziny z 4 dzieci miesci sie w nowej wersji MDM? Kalkulator twierdzi ze nie……

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM, w pozyskaniu którego także możemy Pani oczywiście pomóc.

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chciałabym zapytać jeżeli mam do kupienia mała kawalerkę z rynku wtórnego, 26m – 110 000zł. Ile mogę dostać maxymalnie kredytu na remont mieszkania?

 • Tak. Bank będzie wymagał oryginału umowy przedwstępnej nabycia
  nieruchomości (umowa na podstawie Kodeksu Cywilnego, protokół rokowań lub akt notarialny).

 • krzysie1987b

  Witam czy korzystając z mdm rynek wtórny , konieczna jest umowa przedwstępna?

 • W celu wyliczenia kwoty dofinansowania i sprawdzenia warunków programu zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie wkładu własnego – wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Babu

  Mam nadzieję, że Państwo żartują, a z uwagi na rozmowę on-line nie czuć dowcipu…

 • Anna

  Witam,

  jestem singlem i chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego za 95 tys., 29,4 m2. Czy MDM mnie obejmuje i czy dostając MDM muszę mieć wkład własny?

  Pozdrawiam

 • W Państwa przypadku nowe i stare zasady są takie same. Dla bezdzietnych małżeństw nowelizacja nic nie zmienia. Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Kasia

  Witam serdecznie, mamy z mężem po 24 lata nie mamy jeszcze dzieci i chcemy kupić mieszkanie 60m2 za 140tys (rynek wtórny woj.śląskie) (ja posiadam książeczkę mieszkaniową na której jest 45tys) czy mamy szansę na dostanie dofinansowania na nowych zasadach?

 • Sądzę, że inną sprawą jest prosić o pomoc np. sąsiada, z którym utrzymuje Pani sąsiedzkie relacje, niż całkowicie obcą osobę.

 • anna

  A może Pan/Pani by ze mną ten kredyt zaciągnęła ? 🙂
  Pozdrawiam

 • Tak to niestety wygląda. Wiele osób twierdzi, że nie potrzebują, aby Państwo dawało im pieniądze, wystarczy, żeby nie zabierało 😉

 • dsa

  państwo daje pieniądze podatników im samym po to aby zaciągali do tego kredyt. także płać podatki a później oprocentowanie od nich i całej kwoty.

 • Czemu nie, skoro i tak większą część kredytu ma Pani zamiar spłacić wcześniej, sąsiad nie powinien mieć problemów.

 • anna

  Poproszę sąsiada o zaciągniecie ze mną kredytu na 30 lat 😉
  Dziękuję za odpowiedz.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Może Pani poprosić dowolną osobę o pomoc przy uzyskaniu zdolności, a następnie nadpłacić kredyt.

  Uwaga. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Chodzi o art. 6. ust 1. pkt. 2 Ustawy MDM;

  Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą: w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;

 • anna

  Czy mogą Państwo wskazać artykuł ustawy mówiący, że kwota kredytu po odjęciu dofinansowania musi wynosić min 50% wartości mieszkania ?

 • anna

  Niestety – dla zwiększenia o 65 tys. kwoty kredytu potrzeba odpowiednio większej zdolności kredytowej w momencie udzielania kredytu, a nie po 5 latach.
  Przy 3 dzieci to bardzo duża różnica, niemożliwa do przeskoczenia dla rodzi wielodzietnych.
  Czyli mam wkład – ale nie mogę z niego skorzystać.
  Dla kogo jest ten program ?

 • Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiamy.

 • Tak. W ciągu 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania może Pan nadpłacać (poza harmonogramem) kredyt, ale jedynie do wysokości przyznanej dopłaty. Po tym okresie może Pan spłacić całość bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Niestety, nie ma takiej możliwości.

 • Doiminik

  A po jakim czasie mogę spłacić całość kredytu? czy istniej w ogóle taka możliwość?

 • Jednym z warunków programu MDM jest reguła, że kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania. Proszę zmniejszyć nieco kwotę swojego wkładu własnego, aby Pani środki + dopłata z programu MDM nie przekroczyły kwoty 111.300 PLN. Po 5-ciu latach od momentu przeniesienia własności mieszkania nadpłaci Pani po prostu resztę kredytu.

 • Jak najbardziej, musi Pan jedynie zmniejszyć nieco kwotę swojego wkładu własnego. Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

  Może Pan również zakupić wymienione mieszkanie od swojego teścia. Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Katarzyna

  Bardzo dziękuję. Będę polecać tę stronę. pozdrawiam serdecznie

 • Można wysłać pytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 • Tomek

  Dzień dobry. A czy jest możliwość uzyskania dopłaty do już kupionego (nie całe dwa lata temu) mieszkania z rynku wtórnego?

 • anna

  Witam.
  Mam taką sytuację.
  Mieszkanie warte 222600. Kredyt 50% -111300.
  Dopłata to 65723 i do spłaty pozostaje realny kredyt 45577.
  Niestety kalkulator wskazuje ze po odliczeniu dopłaty MUSZE mieć kredyt w wysokości min 50 % wartości mieszkania.
  Gdzie tu sens ?
  Obecnie dysponuje nieruchomoscią którą chce sprzedać, a środki przeznaczyć na większe lokum (3 dzieci),
  Mam wkład na poziomie 50 % wartości mieszkania 111 300.
  Nie mam zdolności kredytowej na tak duży kredyt (100%), a jedynie na 50 %.
  Czy mogę skorzystać z programu ?

 • Dominik

  Witam, mam pytanie czy jest szansa abym dostał dofinansowanie:
  mam 24 lata, jestem żonaty oraz mam 2 letnie dziecko. Chciałbym kupić mieszkanie z rynku wtórnego za 185 tys. z czego mój wkład własny wyniósłby 95 tys. a reszta tj. 95 tys. kredytu. Kredyt rozłożony na 20 lat. Chciałbym się zapytać również czy istnieje możliwość spłaty całości oraz po jakim czasie jeśli tak? Dodatkowo czy mogę kupić takowe mieszkanie od osoby która jest moją rodziną ? (od teścia) z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 • Katarzyna

  Co zrobić jeśli będą problemy w Banku który podejmuje decyzję w programie MDM? Czy są np. dostępne jakieś oficjalne dokumenty/odpowiedzi np. z Ministerstwa Infrastruktury na które można się powołać?

 • Aktualne limity znajdzie Pan w artykule:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-w-iii-kwartale-2015-r/

  W kwestii kwoty dofinansowania, zachęcam do skorzystania z kalkulatora na naszej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można otrzymać jedynie w PLN.

 • Kredyt w zeszłym roku oznacza „stare’ warunki, bez problemu może Pan spłacić kredyt bez konsekwencji ze strony programu MDM.

 • Gość 1223

  Jaka jest dopłata do rynku wtórnego zachodniopomorskie koszalin jaka cena max za metr? Małżeństwa z 1 dzieckiem

 • Tak wynika z Ustawy i z informacji, jakie uzyskaliśmy m.in. od Ministerstwa Infrastruktury. Niektórzy użytkownicy pisali jednak o problemach, jeżeli dom nie jest położony na wydzielonej działce.

 • Marcin

  Witam otrzymałem dofinansowanie w zeszłym roku w maju, czy teraz mogę spłacić kredyt w całości

 • Katarzyna

  Czyli to że początkowo tzn w umowie deweloperskiej dom będzie miał przynależny udział w działce a nie osobną działkę nie ma znaczenia dla programu MDM? Ważne jest to żeby przedmiotem sprzedaży był lokal mieszkalny wraz z gruntem w domu jednolokalowym? Dobrze zrozumiałam Państwa odpowiedź.

 • No problem, polecamy się.

 • Może Pani skorzystać z kredytu z bratem, nie spowoduje to zmiany warunków kredytu w programie MDM. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

 • No problem, polecamy się.

 • Sadzę, że tak, jest to przecież forma umowy pomiędzy Panem, a spółdzielnią.

 • Dlaczego chcą się Państwo zdecydować na kredyt bez dopłaty? Mogą Państwo przecież skorzystać z MDMu? W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

  Umeblować lokal będą Państwo mogli za własne pieniądze. Tymczasem zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • olimpia23

  Witam mam pytanie.czy jest mozliwosc pozyskania doplaty jesli kredyt jest brany w obcej walucie.Razem z mezem chcemy wrocic do polski za jakis czas ale juz teraz mamy zamiar kupic mieszkanie.Dodam ze kredyt ma byc brany w funtach.

 • Sebastian Jaworski

  Dziękuję za szybką odpowiedź, pozdrawiam.

 • Natalia89

  Chciałabym kupić dom z rynku wtórnego, natomiast nie posiadam na dziś zdolności kredytowej. Jest szansa, że wzięłabym kredyt z bratem, który takową zdolność posiada. (Oboje jesteśmy stanu wolnego). Kiedy tylko osiągnę zdolność kredytową, chciałabym sama spłacać kredyt. Czy zmiany w ilości kredytobiorców spowodują zmianę warunków kredytu MdM?

 • Adam

  Witam Ponownie, bardzo dziękuje za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Żeby tak wszyscy działali 🙂 Pozdrawiam Adam G

 • Tomasz

  Dziękuję za szybką odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie-czy protokół z wygranego przetargu można traktować jako umowę przedwstępną zakupu nieruchomości?

 • Marcin

  Witam. Mam pytanie chodzi o kupno mieszkania z narzeczoną bądź jako singiel. Moje zarobki 1850 netto a narzeczonej 1270 netto. Jakie mamy szans na kredyt bez dopłaty i kupna mieszkania z wykończeniem. Chodzi o to żeby tylko umeblować mieszkanie za własne pieniądze.
  Dodam iż oboje mamy po 22 lata. Dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

 • Bank wymaga następujących dokumentów:

  1. Oryginał odpisu księgi wieczystej nieruchomości
  (ważny 3 m-ce) W przypadku braku wyodrębnionej Księgi wieczystej dla spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu/ domu jednorodzinnego:
  • oryginał zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzającego komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu z potwierdzeniem braku zaległości z opłatami (ważnym 3 m-ce),
  • oryginał odpisu KW nieruchomości potwierdzający własność gruntu lub wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz spółdzielni (dot. również przypadku, kiedy założona jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / domu),
  Bank ma możliwość uzyskania informacji o księdze wieczystej
  dzięki dostępowi do Rejestru Elektronicznych Ksiąg wieczystych.

  2. Oryginał umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości (umowa na podstawie Kodeksu Cywilnego, protokół rokowań lub akt
  notarialny).

  3. W przypadku gdy nabywana nieruchomość obciążona
  jest hipoteką na rzecz innego banku wymagany jest oryginał Zaświadczenia o wysokości całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu i opinia na temat terminowości spłat wydane przez bank-kredytodawcę (ważne 3 m-ce)

  4. Wycena (operat szacunkowy) lub informacja bankowa o nieruchomości wykonana przez firmę współpracującą z danym bankiem (ważna 12 m-cy). Bank ma możliwość zlecić wycenę we własnym zakresie.

 • Tomasz

  Witam. Mam pytanie,jako że jugro już startuje rynek wtórny i chcę kupić mieszkanie od spółdzielni w przetargu i tu zaczyna się problem-jakie dokumenty powinienem posiadać aby uzyskać kredyt z dopłatą-czy sam protokół wygrania przetargu w banku wystarczy? Bo aktu przed wpłaceniam pieniędzy nie dostanę.

 • Cena kupna.

 • Sebastian Jaworski

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy cena za 1m2 jest to wycena rzeczoznawcy czy cena kupna?

 • Ad 1.Przelicznik dla rynku wtórnego wynosi 0,9.

  Ad 2. Tak, powierzchnia brana do dopłaty dla rodzin wychowujących min. troje dzieci wynosi maksymalnie 65 m2 zarówno dla domów, jak i dla mieszkań.

  Ad 3. Tak. Kota dofinansowania nie zależy od wartości nieruchomości. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”
  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Ad 4. Np. tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/10/Lista_gmin_s%C4%85siaduj%C4%85cych_z_miastami_b%C4%99d%C4%85cymi_siedzib%C4%85_wojewody.pdf

  Odnośnie uproszczonej wersji, zachęcam do skorzystania z kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Niestety, tutaj bez zmian. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
  jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie
  na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01

 • Minimalna wartość kredytu (już po uwzględnieniu dofinansowania) w Pana przypadku jest równa 1/2 * 130 tys, czyli 65 tys. PLN

 • Dodałem odpowiedź do komentarza powyżej.

 • Oczywiście. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części
  lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Najlepiej znaleźć mieszkanie już wykończone (ale spełniające limity programu MDM). ew. wykończenie i umeblowanie mieszkania można sfinansować innym kredytem, poza programem MDM, w czym nasi doradcy także mogą pomóc.

 • Katarzyna Jasińska

  Czy będąc właścicielem 1/4 mieszkania (spadek ) i nie mając wkładu własnego mogę skorzystać z programu MdM?

 • Katarzyna Jasińska

  Dołączam się do pytania 😀

 • Mateusz Plinta

  nie mogę dojść z tym kalkulatorem do ładu :/ wartość mieszkania to 130 tysięcy. Mój wkład jaki mam to 70 tysięcy. Ale ciągle wyskakują błędy. To ile tam wkońcu muszę wpisać

 • Kasia

  Witam. Bardzo proszę o informację czy na nowych zasadach kredyt MDM może być udzielony na budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym? Czy wciąż w tej sytuacji wsparcie ogranicza się do zwrotu VAT za materiały budowlane? Wraz z narzeczonym będziemy chcieli ubiegać się o kredyt MDM ale na budowę domu. Bardzo proszę o informację, w banku jeszcze nie wszystko wiedzą o nowych zasadach i przy tym pytaniu się gupią i plączą.

 • Adam

  Witam,

  Czytam wszystkie wiadomości na temat nowego MDM, i zauważyłem kilka rozbieżności, tudzież nie wszystko rozumiem 🙂 a mianowicie proszę o informacje :

  1. Jaki jest przelicznik dla rynku wtórnego 0,8 czy 0,9 ?
  2. Rozumiem, że max metraż do dopłaty (w przypadku rodziny 3+) dla mieszkania i domku jest taki sam czyli 65 m ?
  3. Robiąc symulacje w kalkulatorze, system pokazuję mi ciągle taką samą kwotę dofinansowania, bez względu na wysokość zakupu nieruchomości, moje pytanie czy kupując nieruchomość za max przewidziana kwotę, albo np o 100 tys tańszą, dostanę taka samą dopłatę ?
  4. Gdzie mogę sprawdzić jaka miejscowość zalicza się do Miasta, gminy sąsiadującej czy pozostałej kategorii. np Czarnowo k/Bydgoszczy

  A może prościej dla mnie :-), ile wynosi max kwota za jaka mogę kupić nieruchomość :

  1. mieszkanie r.pierwotny m. Bydgoszcz – max cena zakupu, max kwota dofinansowania
  2. dom r.pierwotny m. Bydgoszcz- max cena zakupu, max kwota dofinansowania
  3. mieszkanie r.wtórny m. Bydgoszcz – max cena zakupu, max kwota dofinansowania
  4. dom r.wtórny m. Bydgoszcz- max cena zakupu, max kwota dofinansowania

  Pozdr Adam

 • jaśka

  Witam, mam zamiar wraz z narzeczonym skorzystać z kredytu MDM ale zastanawia nas skąd mamy potem wziąć na wykończenie mieszkania .. macie jakiś pomysł?

 • Może Pan poprosić inną osobę o wsparcie w procesie liczenia zdolności kredytowej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Sebastian Surdyk

  Witam mam pytanie jakaam szanse dostać kredyt hipoteczny jak mam na papierze naj niża krajowa a przelew do boku z premia mam 2060 zł mieszkanie małe ale własne haha ma 33.22m2 3600zl za m2 juz 5tys wpłaciłem na rezerwację i chce się ubiegać o mdm jakie mam szansę

 • Dokładnie mówiąc, cena 1 m2 powierzchni użytkowej nie powinna przekroczyć 5.390,44 PLN

 • Katarzyna Jasińska

  Witam. Chciałabym skorzystać z programu MdM kupując mieszkanie na rynku wtórym w Warszawie. Rozumiem, że mogę zakupić jedynie takie mieszkanie, gdzie cena za 1m2 nie będzie przekraczać 5,300 zł tak?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku
  i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi
  przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących
  się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Tak, dopłata zostanie wyliczona na podstawie 50 m2 powierzchni nieruchomości.

 • Kasia Brzeczko

  Witam. A jak jest z dziecmi? Dofinansowanie jedt uzaleznione od ilosci dzieci…. Ale… czy dzieci niepelnoletnich? Uczących sir? Niepracujacych? Zameldowanych?

 • Witam wszystkich serdecznie mam pytanie odnośnie kosztów około kredytowych. Proszę rozwinąć wątek, gdyż wspólnie z narzeczoną planujemy wystąpić z wnioskiem w programie MDM. Pozdrawiam czytelników.

 • Błażej Sawikowski

  Witam. Jeśli chcę kupić mieszkanie 56m^2, to dopłatę otrzymam do 50^2?
  Pozostałe 6 m^2 będzie bez dopłaty.
  Sytuacja dla małżeństwa bezdzietnego.
  Rynek wtórny

 • No problem, polecamy się.

 • Błażej

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom
  jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku
  mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji.
  Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że
  „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem
  samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i
  wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków

 • Od 01.09 można będzie zakupić mieszkanie od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. W przypadku dopiero budowanych mieszkań nie będzie jeszcze KW. Limity są wówczas wyliczane na podstawie umowy przedwstępnej, prospektu informacyjnego lub informacji od dewelopera.

 • Owszem, proszę jednak sprawdzić dokładnie. Wymieniona nieruchomość powinna mieć księgę wieczystą.

 • Błażej

  Witam,
  Chcę nabyć mieszkanie o pow. 67,68 m2 i tu mam wątpliwości i czy muszę mieć wkład własny, który jest równowartością stawki dopłaty do m2 powyżej 50 m2? Tak mi powiedział jeden z doradców, co jest dla mnie niezrozumiałe.
  Z tego wynikałoby, że zwolnieni z wkładu własnego są jedynie osoby, które kupują mieszkania do 50 m2 (jeśli chodzi o singli).

 • Katarzyna

  Witam,
  Zamierzam kupić od dewelopera dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 99 m2 (składający się tylko z jednego lokalu oznaczonego na projekcie numerem 2). Dom jest na początkowym etapie budowy. Na pozwoleniu na budowę jest tylko jedna działka tzn. drugi bliźniak (oznaczony numerem 1 w którym są dwa lokale o numerach 1a i 1b) stoi na tej samej działce. Podział działki będzie dokonywany po zgłoszeniu obu bliźniaków do użytkowania.
  We wzorze umowy deweloperskiej jest napisane że przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż lokalu nr 2 w domu jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej nr 2 (jednolokalowym) wraz z udziałem w gruncie. Poza tym w innym miejscu umowy deweloperskiej jest zobowiązanie dewelopera do dokonania przed sprzedażą podziału działki tak że lokal nr 2 stanie się domem jednorodzinnym nr 2 z niezależną działką (nie będzie już udziałów w działce). Umowa sprzedaży będzie dotyczyła sprzedaży działki zabudowanej domem mieszkalnym. Jakie limity obowiązują w tym momencie dla programu MDM dla lokalu mieszkalnego czy dla domu jednorodzinnego?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dawid

  To oczywiste i wynika choćby z kalkulatora. Pytanie dotyczy pochodzenia mieszkania. Muszą to być mieszkania sprzedawane przez spółdzielnie czy z prywatnych ogłoszeń także. Żeby ubiegać się o kredyt mieszkaniowy wymagana jest KW, rozumiem że w tym przypadku również

 • Małgosia

  A czy jeżeli chciałabym zakupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od osoby fizycznej, a nieruchomość nie posiada księgi wieczystej to jest to jakiś problem?

 • Bank podczas wyliczania, czy limity spełniają kryteria MDMu będzie się sugerował informacjami zawartymi w księdze wieczystej oraz ew. w projekcie budynku.

 • Mateusz

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie pow. użytkowej domu. Mamy zamiar zakupić z rynku wtórnego dom, jednak pojawia się problem z jego pow. użytkową. Jeśli patrzeć na to co jest w planach to dom nijak, przy sugerowanej przez sprzedającego cenie, nie mieści się w limicie ceny za m2, natomiast po zmierzeniu go okazało się że cena za m2 jest wystarczająca do otrzymania dofinansowania. Stąd moje pytanie czy rzeczoznawca z banku, bądź urzędnicy zajmujący się programem MDM będą patrzeć sztywno na projekt, czy na stan rzeczywisty?

 • Nie ma natomiast przeszkód, aby cała transakcja była
  zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Karolina

  hm czyli trzeba to obmyślić najtańszym kosztem, na akcie notarialnym może być wszystko?
  Dziękuję za odpowiedzi 🙂

 • ok, w takim razie w ramach programu MDM może Pani nabyć jedynie dom z działką, na której jest on położony. Drugą działkę należy nabyć w ramach oddzielnego kredytu, poza programem MDM lub za pomocą własnych środków.

 • Karolina

  nie, w akcie napisane jest, że nieruchomość złożona z dwóch działek, na jednej z nich dom mieszkalny a druga to grunt orny (jest bardzo mała )

 • Panie Piotrze, przykro mi, że miał Pan takie doświadczenia z wymienionym doradcą (tym bardziej, że jest Pan bardzo aktywnym uczestnikiem naszego forum). Widać w tym wypadku szkolenie nie dało zamierzonego efektu. Jeżeli pojawi się jakakolwiek wątpliwość, zachęcam do jej weryfikacji na forum.

 • Dom jest położony na obu działkach? Bank może poprosić o ich scalenie, ale najprawdopodobniej nie będzie problemu.

 • Mogą Państwo spisać umowę przedwstępną notarialnie (większe zabezpieczenie interesów obu stron), ale nie jest to wymagane. Składają Państwo wniosek o kredyt i o dofinansowanie w wybranym banku. Dodatkowo potrzebne będą:

  1. Oryginał odpisu księgi wieczystej nieruchomości (ważny 3 m-ce) – bank może go także uzyskać we własnym zakresie

  2. Oryginał umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości (umowa na podstawie Kodeksu Cywilnego, protokół rokowań lub akt notarialny).

  3. W przypadku gdy nabywana nieruchomość obciążona jest hipoteką na rzecz innego banku wymagany jest oryginał Zaświadczenia o wysokości całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu i opinia na temat terminowości spłat wydane przez bank-kredytodawcę

  4. Wycena (operat szacunkowy) lub informacja bankowa o nieruchomości wykonana przez firmę współpracującą z Bankiem (ważna 12 m-cy), którą może także zlecić bank.

  Na dobrą sprawę wymagana jest jedynie umowa. Zaliczki nie muszą Państwo płacić o ile sprzedawca tego nie wymaga.

 • Mieszkanie musi spełniać limity ceny i powierzchni. Serdecznie zapraszam do lektury artykułu: http://mieszkaniedlamlodych.com/limity-cen-dla-rynku-pierwotnego-i-wtornego-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-w-iii-kwartale-2015-r/

 • Jeżeli umowa była zawierana w zeszłym roku, nie obowiązują Pana obostrzenia nowelizacji. Może pan spłacić kredyt w dowolnej wysokości w dowolnym momencie. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Niestety nie jest to prawda. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5%
  wartości odtworzeniowej mieszkania), mogą Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

 • Pytanie w kalkulatorze dotyczy sytuacji, kiedy beneficjent programu decyduje się na trzecie lub kolejne dziecko. Może wtedy otrzymać dodatkową pomoc o której pisałem powyżej.

 • Panie Piotrze, jest ok, po to tutaj jesteśmy. Niemniej, dziękujemy za komplement.

 • Witam, „zasady gry” w tym akurat przypadku są cały czas takie same. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Oczywiście, można nabyć dom lub mieszkanie w dowolnym miejscu Polski. Od 01.09 także na rynku wtórnym.

 • Jeżeli nie zawarli Państwo związku małżeńskiego, może się Pani ubiegać o udział w programie MDM jako osoba samotnie wychowującą dziecko.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • Niestety, nie może. Limit powierzchni użytkowej dla domów wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci).

 • Nie jest to prawda. Wymienione pomieszczenia stanowią integralną część domu (w sensie, nie można ich zakupić nie kupując jednocześnie reszty domu) i powinny być rozpatrywane jako pomieszczenia przynależne – objęte programem MDM.

 • Piotr

  Po co to pytanie w kalkulatorze? Tak jak jest napisane, dostaniesz dopłatę, jeżeli w ciągu 5 lat będziesz miała 3 lub kolejne dziecko. To wszystko. Ale rozumiem o co Ci chodzi, bo nam 3 tygodnie temu tak samo powiedział doradca, z którym umówiliśmy się poprzez tą stronę. Na razie z żoną nie mamy dzieci, więc doradca stwierdził, że jak nam się urodzi w ciągu 5 lat to dostaniemy te 5%, ale po przeczytaniu nowelizacji i komentarzy, wiedziałem że zostaliśmy z żoną wprowadzeni w błąd. Później Pani z nieruchomości skąd będziemy kupować mieszkanie na rynku wtórnym, poleciła nam innego niezależnego doradcę i on nam wszystko klarownie wyjaśnił, ale najpierw sam zapoznał się z treścią nowelizacji. Na szczęście tutaj szybko odpowiada administrator tej strony 🙂

 • Karolinag

  i dodam, że kiedy ja korzystałam z kalkulatora mdm pytanie o dziecko było sformułowane: czy planujesz urodzenie dziecka w ciągu 5 lat” a nie „czy planujesz urodzenie trzeciego lub kolejnego dziecka”… w takim razie zmieniły się zasady gry w czasie jej trwania!!!!

 • Karolinag

  W takim razie rozumiem, że w banku wprowadzili mnie w błąd? skoro jesteśmy małżeństwem bez dziecka ale planujemy je lada moment to po co jest pytanie o to w kalkulatorze?

 • Karolina

  I jeszcze jedno, dom, który chcemy kupić jest złożony z dwóch działek, w akcie i księgach wieczystych jest to napisane, co w takim przypadku? Tą drugą działkę muszę zapłacić z innych środków czy da się to jakoś połączyć?

 • Karolina

  Witam,
  Jak wygląda wszystko od początku? Mamy na oku dom, doradca sprawdził naszą zdolność, po 1.09 będziemy składać wnioski do banku i co dalej? Potrzebna jest umowa przedwstępna? Musi być spisana przez notariusza? Podatek trzeba uiścić u notariusza czy można zrobić to po kupnie? Jakie mogą być jeszcze ukryte koszty wzięcia kredytu? Czy muszę zapłacić sprzedającemu zaliczkę skoro cały wkład własny chcę by był sfinansowany przez MDM?

 • Piotr

  Czy naprawdę, tak ciężko jest przeczytać poniższe pytania, w których już większość tematów była poruszana? A to pytanie było zadane dokładnie 7 wątków niżej i to nie pierwszy raz…Tu jest link:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/#comment-2220486323
  Naprawdę doceniam cierpliwość Admina, że na wszystkie pytania odpowiada. Ludzie otrzymujecie tu wędkę, a i tak chcecie rybę…

 • Dawid

  Jakie warunki musi spełniać mieszkanie z rynku wtórnego aby móc starać się o dopłatę?

 • ab

  Witam, wziąłem kredyt MDM w zeszłym roku. Chciałbym nadpłacić część kredytu (w pierwszych pięciu latach) i rozumiem że bez konsekwencji mogę to zrobić do kwoty otrzymanego wsparcia (tj. ok 30 tys). Po otrzymaniu dodatkowego wsparcia na trzecie dziecko (ok. 10 tys.), będę mógł nadpłacić dodatkowo 10 tys. bez konsekwencji (łącznie 40 tys.)? Pozdrawiam!

 • Karolinag

  Witam, brałam kredyt w MDM z mężem w zeszłym roku (jako małżeństwo bez dzieci), w banku udzielono nam informacji, że jeśli w ciągu 5 lat urodzi nam się dziecko to możemy starać się o dodatkowe dofinansowanie – dopłatę, czy to prawda?

 • koralgol

  Witam, wzięłam z mężem kredyt w MDM w zeszłym roku. Nie posiadamy dzieci, ale planujemy w najbliższym czasie, w banku udzielili nam informacji, że jeżeli urodzę dziecko w ciągu 5 lat to dostaniemy dodatkową dopłatę, czy to prawda? dodam, że braliśmy kredyt w WBK. pozdrawiam

 • Mateusz Plinta

  to dofinansowanie można dostać w każdej miejscowości?

 • magda

  Witam. Rozstałam się z dotychczasowym partnerem, nie byliśmy małżeństwem. Mamy jedno dziecko i dzielimy się opieką. Posiadamy mieszkanie w kredycie hipotecznym, oboje jesteśmy właścicielami mieszkania w podziale 50% na 50%. Czy po sprzedaży tego mieszkania mogę się ubiegać o dopłatę jako osoba samotnie wychowująca dziecko pomimo tego, że byłam współwłaścicielem połowy mieszkania?

 • Dawid

  Czy domek może mieć powierzchnię użytkową większą niż 110m2? Jeżeli cena za m mieści się w limicie dla rynku wtórnego?

 • Magdalena kuciapa

  Wartość mieszkania 397tyś to wartość z garażem i pralnią, pytałam dzisiaj panią w PKO SA odpowiedziała mi że musimy rozbić cenę zakupu na kwotę za powierzchnię użytkową i osobno za garaż i pralnię bo inaczej nam tego nie skredytują w MDM. Czy to prawda?

 • Cena domu i działki powinna zostać podzielona przez metraż użytkowy domu.

 • anna

  Witam. Kupujemy dom z rynku wtórnego.
  Jak jest liczona cena metra domu, tzn czy cena działki i domu jest dzielona przez metraż domu, czy osobno liczy się działkę a osobno dom i jego cenę dzieli się przez powierzchnię domu?

 • szymon

  Możecie mieć dwa mieszkania i nie musicie sprzedawać mniejszego jeśli tylko macie zdolność kredytową

 • Witam. Nie muszą się Państwo pozbywać posiadanego obecnie mieszkania, aby skorzystać z programu MDM.

 • Katarzyna Węgrzyn

  Witam,
  Jako małżeństwo z trzecim dzieckiem w drodze i posiadające własne mieszkanie zakupione za kredyt bez pomocy państwa możemy się starać po urodzeniu się trzeciego dziecka o dopłatę przy zakupie kolejnego – większego mieszkania.
  Pytanie czy i w jakim czasie musimy zbyć obecne mieszkanie po otrzymaniu dopłaty – innymi słowy czy możemy mieć dwa mieszkania – jedno w kredycie z MDM a drugie zakupione wcześniej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Witam. Pomieszczenia gospodarcze także nie powinny być wliczane do powierzchni użytkowej. Zachęcam do lektury artykułu na tej stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  W kwestii limitów ceny. Zachęcam do rozbicia transakcji na dwie kwoty. W ramach programu MDM i tak może Pan zakupić jedynie mieszkanie, nie ma natomiast przeszkód, aby cała transakcja była zrealizowana jednym aktem notarialnym, o ile składowe transakcji są osobno wyszczególnione i dokładnie opisane.

 • Program ma mieć przede wszystkim charakter prorodzinny, ma zachęcać do zmiany tradycyjnego modelu rodziny 2+2 na 2+3.

  Państwo również mogą skorzystać z jeszcze lepszych warunków znowelizowanego programu MDM. Od 01.09 mnożnik dofinansowania w Państwa przypadku wyniesie 30%, a metraż objęty dopłatą 65 m2. Pozwoli to Państwu uzyskać dopłatę w wysokości prawie 120 tys. PLN

  Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dopłata ma charakter jednorazowy, jest wyliczana wg stanu na moment wnioskowania o kredyt z dofinansowaniem. Mogą Państwo
  skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie drugiego malucha i otrzymać 20%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o
  kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Jeżeli kupuje Pani dom od dewelopera, zakładam, że chodzi o rynek pierwotny. Limity dla rynku pierwotnego w woj. dolnośląskim wynoszą obecnie:

  Wrocław: 5.181,00 PLN

  gminy sąsiadujące ze stolicą województwa: 4.612,03 PLN

  pozostałe miasta: 4.043,05 PLN

  Wartość mieszkania, czyli 397 tys. PLN podzielona przez metraż użytkowy 99 m2 daje cenę 1 m2 w wysokości 4.010,10 PLN i zapewnia Pani możliwość zakupu domu w każdym miejscu województwa.

  Kwota dofinansowania może być oczywiście rozpatrywana jako Państwa wkład własny. W zależności od miejsca położenia wymienionego domu wyniesie ona od 36.755 PLN (pozostałe miasta) do 47.100 PLN (Wrocław), spokojnie więc wystarczy na pokrycie wymienionej – brakujące kwoty 10 tys. PLN.

  Kwota dofinansowania obniży kapitał kredytu.

 • Dagmara

  Cytuję odpowiedź Pana/Pani doradcy z przed 10 dni na dokładnie takie samo pytanie, które przewijało się tu już co najmniej kilka razy:
  „Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako małżeństwo z jednym dzieckiem i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 15% lub poczekać na urodzenie drugiego malucha i otrzymać 20%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem drugiego dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.”

 • adison420

  Witam.
  Planuje zakupić mieszkanie, jednak jest problem z przekraczającymi limitami (kwotowymi).
  Z czego zdążyłem się dowiedzieć to piwnica nie podlega pod metraż powierzchni użytkowej, ale pomieszczenie gospodarcze już tak? I tutaj problem tego typu, że w akcie notarialnym piwnica jest wpisana jako pomieszczenie gospodarcze, aczkolwiek sprawdzałem księgę wieczystą i tam z kolei piwnica to piwnica. Więc wysuwa się pytanie czy „mdm” patrzą na akt czy na księgę czy porównują jakoś ze sobą te dane? Jest jakieś rozwiązanie tej sprawy? Ponieważ mieszkanie jest warte swojej ceny (w pełni umeblowane), no ale przekracza limit jeżeli piwnicy by nie uznać do metrażu. Jeżeli zaliczymy piwnicę do metrażu to kwotowo mieszczę się w limitach.
  Prosiłbym o szybką odpowiedź.

 • Piotr Lemieszek

  Dzień dobry razem z żoną jesteśmy małżeństem z czwórką dzieci i czemu zasady dopłat dyskriminują te czwarte dziecko które już jest faworyzując urodzone czwarte dziecko po zakupie nieruchomości w waszym programie

 • Piotr Matecki

  Witam,
  Jeśli teraz mamy jedno dziecko ale w przeciągu 5 lat urodzi nam się jeszcze 2, jaka będzie kwota dopłaty?
  Czy po urodzeniu 2 dziecka też można wystąpić o dopłatę?
  Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć?

 • Beneficjentami w programie MDM mogą skorzystać jedynie single i małżeństwa. Nie są Państwo małżeństwem, pozostaje jedynie kredytowanie jako singiel lub legalizacja związku.

 • No problem, polecamy się.

 • Janusz Cichon

  Ale jako osoba samotnie wychowująca dziecko muszę przedstawić stosowne dokumenty a my obydwoje mamy pełną opiekę a tylko ja mam zdolność kredytową

 • szymon

  Ok dzięki. Jestem zarejestrowany lecz jak wcześniej pisałem również konsultant nie jest mi nic w stanie powiedzieć. Mimo to dziękuję bo za sprawą Waszej strony cały czas jestem na bieżąco.

 • Może Pan zawnioskować jako singiel wychowujący samotnie dziecko i otrzyma Pan mnożnik 15%, a narzeczona przystąpi do kredytu jako inna osoba wspomagająca zdolność.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku
  małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta.

 • Mogę Pana jedynie odesłać do komentarza innego użytkownika lub zachęcić do rejestracji. Nie promujemy żadnego z banków, nie mogę więc Panu przedstawić naszej listy.

 • Janusz Cichon

  Witam. Jestem w związku z moją narzeczoną , niestety ona nie ma zdolności kredytowej (tymczasowy brak pracy), ja mam zdolność na cały kredyt ale mamy też dziecko. Jaka dopłata mi się należy (dziecko wychowujemy razem)

 • szymon

  Owszem widziałem ale to jest tylko odpowiedź jednego z forumowiczów a nie konkretna lista o której pisał mi ktoś z waszej firmy. Sam też zrobiłem rekonesans po bankach i uzyskałem pewne informacje które na chwilę obecną są tylko fipotetyczne ale wracając do tematu tylko chodziło mi o konkretną odpowiedź z Waszej strony gdyż wydaję mi się możecie ustalić więcej i uzyskać rzetelne informacje ale jeśli ich jeszcze nie macie to wystarczyło tylko to napisać.

 • Pomysł należał do ustawodawców. Jako uzasadnienie napisano, że ktoś, kto dysponuje wkładem własnym powyżej 50% wartości mieszkania nie potrzebuje pomocy ze strony rządu.

 • Proszę zerknąć w link do komentarza, który Panu podesłałem. jeden z forumowiczów – @mopek – zrobił rundę po bankach i zebrał informację od kiedy będą one przyjmowały wnioski.

 • Mateusz Plinta

  takie małe pytanie. Dlaczego mój wkład własny może wynosić tylko 50%? Kto to wymyślił? Przecież jakbym miał więcej + Wasza dopłata to mógłbym znacznie szybciej spłacić kredyt 🙂