Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ?

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym i pierwotnym teraz w 2016 z dopłatą MDM 2017

Aktualizacja: 04.04.2016 Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa »

Wyczerpanie środków na 2016-ty rok spowodowało duży chaos informacyjny. Media utożsamiają wyczerpanie tegorocznej puli z zakończeniem całego programu – co nie jest absolutnie prawdą.

Środki na dofinansowanie są nadal dostępne.

W puli przeznaczonej na rok 2017-ty znajduje się prawie 670 mln PLN. W puli na 2018-ty rok – ponad 760 mln PLN. Wnioski o przyznanie dofinansowania z tych środków można składać już teraz. Co ważniejsze – nadal można kupić mieszkanie lub dom jeszcze w tym roku – i to zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Co należy zrobić, aby skorzystać z tej możliwości?

Po pierwsze – zgoda sprzedającego. Przy zakupie nieruchomości należy poinformować sprzedawcę, że płatność za lokal zostanie podzielona przynajmniej na dwie transze. Pierwsza część, pochodząca z kredytu może zostać wypłacona jeszcze w tym roku. Drugą – pochodzącą z dopłaty – sprzedawca otrzyma na początku 2017-go. W przypadku mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem zgody dewelopera. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, sprzedawca może mieć obiekcje przed kilkumiesięcznym oczekiwaniem na dopłatę. W takim wypadku można ew. zaproponować zaliczkę, która zostanie nam zwrócona po wpływie środków z MDMu. Zapis o zwrocie zaliczki warto włączyć do ustaleń zawartych w akcie notarialnym.

Jeżeli otrzymamy zgodę, możemy kontaktować się z doradcą i składać wniosek. Przy rozmowie na temat przyznania kredytu koniecznie zaznaczamy, w jaki sposób mają być wypłacone środki (kredyt w bieżącym roku, dofinansowanie  w programie „Mieszkanie dla Młodych” – w przyszłym). Po podpisaniu umowy kredytowej w banku nabywca powinien podpisać ze sprzedawcą akt przekazania własności mieszkania. Po podpisaniu aktu bank wypłaci kredyt, po czym powinno niezwłocznie nastąpić wydanie lokalu w ręce nabywcy.

Spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się tuż po wypłacie środków z kredytu (należy pamiętać, że kwota dopłaty nie jest traktowana jako część kredytu. Nie musi być więc wypłacona, aby rozpoczęło się spłacanie zobowiązania).

W przypadku finansowania nieruchomości, których termin oddania do użytku przypada na 2017 lub 2018 rok taki zabieg nie jest konieczny, chociaż oczywiście warto złożyć wniosek jeszcze w tym roku.

Dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie?

Klientów, których wnioski zostaną złożone w 2016-tym będą obowiązywały tegoroczne warunki – czyli m.in. wkład własny na poziomie 15% (lub nawet 10% wg ofert niektórych instytucji). W większości przypadków będzie on mógł zostać sfinansowany dzięki dopłacie z programu MDM. Nawet, jeżeli dopłata zostanie wypłacona na początku 2017-go roku, nadal będzie ona traktowana, jako wkład własny klienta. Od stycznia 2017-go roku minimalny wkład własny będzie wynosił 20%, co oznacza, że będzie ją można sfinansować ze środków dopłaty MDM jedynie w niektórych przypadkach.

Po drugie – osoby, które w bieżącym roku kończą 35 lat mają czas jedynie do grudnia, aby złożyć wniosek. Po tym terminie – o ile nie wychowują min. trójki dzieci lub nie mają młodszego małżonka – utracą możliwość skorzystania z programu wsparcia.

Po trzecie – jak pokazały wydarzenia ostatnich dni, środki na dopłaty mogą się skończyć szybciej, niż ktokolwiek przypuszcza. Osoby, które złożą wnioski jako pierwsze, będą miały większą szansę na otrzymanie dofinansowania. Jest to tym ważniejsze, że w obecnym roku można zarezerwować jedynie 50% przyszłorocznej puli, a BGK musi zapewnić z tych środków wypłatę wsparcia dla osób, które złożyły wnioski na finiszu programu oraz rodzinom, w których urodziło się trzecie lub kolejne dziecko.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym doradztwem w zakresie Państwa kredytu – zachęcamy do rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca skontaktuje się z Państwem jak najszybciej.

Aktualizacja 04.04.2016

W nawiązaniu do podanej powyżej informacji dot. możliwości wpłaty kaucji sprzedającemu na poczet ew. zwrotu dopłaty MDM informujemy, że wg oficjalnej informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2016-04-04 takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Dofinansowanie NIE MOŻE zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej, a taką sytuację zapewniałby wpływ środków z kredytu i wcześniejszej kaucji.

Wg Ministerstwa – jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2017.

Poniżej pełen test odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

W nawiązaniu do możliwości udzielenia dofinansowania wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. 0 pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865), w przypadku, w którym nabywca składa wniosek w roku 2016 z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017 oraz dokonuje wpłaty na rzecz sprzedającego kaucji pieniężnej gwarancyjnej stanowiącej równowartość kwoty dofinansowania, uprzejmie informuję, że w opinii Departamentu Mieszkalnictwa objęcie finansowym wsparciem takiej transakcji byłoby niezgodne z zasadami określonymi w ustawie.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, tj. osobie zaciągającej kredyt na zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego), uzyskującej dofinansowanie wkładu własnego i nabywającej prawo własności tego mieszkania, jeżeli kredyt został udzielony przez bank kredytujący wyłącznie na zakup mieszkania w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania.

Dofinansowanie wkładu własnego stanowią środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania, wypłacane jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych. Dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane na wniosek nabywcy, składany najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. We wniosku tym nabywca określa termin wypłaty wskazując rok 1 kwartał przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r. (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy). Takie uregulowanie trybu określania terminu wypłaty dofinansowania wkładu własnego nie wyklucza więc możliwości zawarcia w roku 2016 odpowiedniej umowy, określonej w art. 10 ust. 7 ustawy, i wypłaty środków dofinansowania wkładu własnego dopiero w roku 2017, o ile taki tryb został uzgodniony ze sprzedającym i wynika z uregulowań zawartej umowy. Należy przy tym podkreślić, że dofinansowanie wkładu własnego musi stanowić ostatnią część należności regulowanej przez nabywcę jako cena zakupu mieszkania. Nie może natomiast stanowić refinansowania wcześniejszych kosztów ponoszonych przez nabywcę w związku z realizacją transakcji zakupu mieszkania.

Wypłata dofinansowania wkładu własnego jest dokonywana w różnych trybach, jednakże zawsze jako ostatnia płatność z tytułu uregulowania należności przez nabywcę na rzecz sprzedającego (art. 11 ust. 3 ustawy). W przypadku, gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej (transakcja zakupu z rynku wtórnego), wypłata dofinansowania jest dokonywana na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który uprzednio przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu.

Ustawa nie określa terminu, w jakim wypłata dofinansowania wkładu własnego musi zostać dokonana. Data wypłaty dofinansowania (zapłaty należności sprzedającemu) powinna wynikać z umowy zawartej ze sprzedającym. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy, w zależności od rodzaju transakcji mogą to być: umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, umowa deweloperskiej, umowa określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna) albo umowa o budowę lokalu. Wydaje się, że jeżeli strony umowy postanowią, że między datą zawarcia umowy a datą wypłaty środków pochodzących z kredytu lub z dofinansowania wkładu własnego, nastąpi nawet kilkumiesięczna przerwa, w kontekście Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa tel. 22 522 53 00 fax 22 522 53 04 www.mib.gov.pl przepisów ustawy jest to dopuszczalne i nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

Analizując przypadek złożenia w 2016 roku wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty w roku 2017 należy jednak zwrócić uwagę na inne przepisy ustawy regulujące zasady wypłaty finansowego wsparcia.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego to środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania lub wkład budowlany, wypłacane jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych. Zgodnie z tą definicją finansowe wsparcie wraz z kwotą kredytu i ewentualnymi środkami własnymi nabywcy (wpłaconymi w formie np. kaucji, zaliczki, zadatku, itp.) składają się na pokrycie ceny zakupu mieszkania. W związku z tym dofinansowanie nie może zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej. Przeznaczenie kwoty dofinansowania wkładu własnego na refinansowanie środków wypłaconych wcześniej przez nabywcę na rzecz sprzedającego jako kaucja zabezpieczająca czy zaliczka, itp. jest niezgodne z przepisami ustawy.

Odnosząc się w kontekście przywołanych przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i przedstawionych wyjaśnień do transakcji zakupu mieszkania opisanej w zapytaniu Banku, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy nabywca oprócz kwoty uzyskanego kredytu, kwot stanowiących wkład własny (uzupełniający kwotę kredytu) wpłaca na rzecz sprzedającego także kwotę stanowiącą równowartość przyznanego mu dofinansowania wkładu własnego (w opisanym przypadku nazwaną kaucją pieniężną gwarancyjną albo zadatkiem, zaliczką, itp.), kwota ta jest de facto ostatnią płatnością na poczet ceny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wpłacona przez nabywcę kaucja gwarancyjna może być zwrócona wyłącznie w przypadku, gdy dofinansowanie wkładu własnego zostanie wypłacone przez bank kredytujący i przekazana na rachunek sprzedającego. W przypadku, gdyby dofinansowanie nie zostało udzielone, kaucja gwarancyjna nie podlegałaby zwrotowi, jednakże należność z tytułu ceny zakupu mieszkania byłaby uregulowana w całości, a transakcja zakupu ostatecznie sfinalizowana. W przypadku opisanym w zapytaniu Banku, dofinansowanie wkładu własnego byłoby płatnością na rzecz sprzedającego realizowaną ponad 100% ceny zakupu mieszkania i byłoby de facto refinansowaniem kosztów poniesionych wcześniej przez nabywcę na poczet zapłaty ceny zakupu mieszkania, co jest niezgodne z przepisami ustawy.

Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Ustawa, formułując ww. warunek, nie określa szczegółowych wymagań dotyczących faktycznego terminu objęcia przez nowego właściciela (nabywcę) mieszkania. Nie musi być to np. dzień uzyskania prawa własności mieszkania. Należy jednak podkreślić, że w przypadku transakcji zawieranych na rynku wtórnym, okres użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie może świadczyć o tym, że mieszkanie jest nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości. Taki przypadek powodowałby niezgodność z przepisami ustawy, które warunkują uzyskanie finansowego wsparcia zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy właśnie przez nabywane mieszkanie. Ponadto mogłoby dojść do przypadku określonego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidującego sankcję w postaci zwrotu części dofinansowania wkładu własnego, jeżeli nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania użyczy tego mieszkania innej osobie.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chce Pan skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dawid

  Witam,
  chce zakupić mieszkanie z rynku wtórnego jeszcze w tym roku z dofinansowaniem z II-ej puli 2017. Która droga wnioskowania jest słuszna:
  1. Wniosek o kredyt oraz wniosek o dofinansowanie składam dopiero po 2.01.2017 ? Ze sprzedającym spisuje umowę przedwstępną, po pozytywnej zdolności kredytowej.

  2. Wniosek o kredyt składam teraz i jest szansa , że jeszcze w tym roku sprzedawca dostanie kwotę pomniejszoną o dofinansowanie, natomiast wniosek o dofinansowanie dopiero składam po nowym roku ? (dogadanie się ze sprzedawca, że dostanie resztę w styczniu 2017 np. przez zapis tego faktu w akcie notarialnym)

  Pozdrawiam, Dawid

 • Odradzam wpłatę brakujących środków MDM z własnej kieszeni. Wg oświadczenia Ministerstwa z dnia 2016-04-04– jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2018.

  Pod artykułem: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606815740 załączyliśmy pełen tekst oświadczenia.

  Jeżeli złoży Pani wniosek po 2017-01-01 – okres oczekiwania na wypłatę kredytu powinien potrwać około 1 miesiąca.

 • Witam. W Pańskim przypadku polecałbym poczekać do 02.01.2017 i wtedy składałbym wniosek. Proszę pamiętać, że kwota Pana środków własnych (czyli także ew. zaliczki) + kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości wymienionego domu. Przed wpłatą zaliczki sprawdziłbym zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Olga

  Czyli developer otrzyma środki dopiero w 2018? po mimo tego że teraz chce kupić mieszkanie? Przecież to bez sensu nikt nie zarezerwuje mieszkania na 2 lata. Czy jeśli wpłacę ze swoich pieniędzy wysokość mdm developerowi, złoże wniosek o mdm to dostanę zwrot mdm?
  Jak złożę wniosek po 2017-01-01 to ile będę czekała na rozpatrzenie decyzji?

 • Paweł

  Witam,
  W lipcu 2017 deweloper kończy budowę domów (szeregowce). Na dzień dzisiejszy należy podpisać umowę rezerwacyjną i wpłacić zaliczkę. Pozostałą kwotę należy wpłacić sprzedającemu do dnia oddania do użytkowania (czyli również w okolicy lipca 2017). Moje pytanie jest następujące – co powinienem zrobić, aby skorzystać z puli MDM na 2017?
  Jakie dokumenty złożyć i kiedy starać się o kredyt oraz dopłatę? Wiem, że samo otrzymanie kredytu to kwestia 3 tygodni – ale pytanie co w przypadku kredytu i MDM?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Wcześniej można ew. dopytać doradcę, jakie dokumenty będą potrzebne w czasie procesu kredytowego i rozpocząć ich zbieranie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • olkaaa

  Witam,
  Chce kupić mieszkanie w programie w tym roku. Wnioski już się składa na 2017. Czy w takim razie muszę czekać do wypłaty do roku 2017? Czy pieniądze z 2017 zostaną wypłacone jeszcze w tym roku?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W takim przypadku kredyt zostanie wypłacony jeszcze w tym roku, po czym powinno nastąpić przekazanie własności mieszkania. Deweloper otrzyma środki pochodzące z dofinansowania na początku 2018-go roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • WIOLA

  Witam. Mam pytanie podobne do pozostałych, ale odpowiedz nie jest dla mnie oczywista. Chcemy kupić dom od dewelopera. Czy jeżeli złożę wniosek o wypłatę środków w styczniu 2018r, to będziemy musieć czekać z przeprowadzką tak długo? Czy przekazanie własności może odbyć się zanim środki wpłyną na konto dewelopera?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mnożnik dofinansowania jest wyliczany wg liczby dzieci na moment złożenia wniosku. Otrzyma Pani mnożnik w wysokości 20%, a po urodzeniu 3-go dziecka będzie się Pani mogła ubiegać o dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania).

 • mariola

  co w sytuacji kiedy dzisiaj złożę wniosek, mając dwójkę dzieci. Dom zostanie oddany do użytkowania w październiku 2017, a ja w sierpniu 2017 urodzę trzecie dziecko?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu. Banki nadal przyjmują wnioski, ale z puli 2018. W innym wypadku trzeba będzie poczekać do stycznia 2017.

  Odnośnie wypłaty dofinansowania, bank przelewa środki w terminie wskazanym przez beneficjenta lub w terminie ok 3 dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Kika

  Pytanie czysto hipotetyczne: nie mamy dzieci i staramy się z mężem o MDM. Jeśli dostaniemy dofinansowanie ale w ciągu najbliższych 5 lat urodzi nam się dziecko to czy możemy liczyć na dodatkowe 5%? Nie do końca rozumiem „trzecie lub kolejne dziecko”. A czy jeśli urodzą się trojaczki, czy wtedy jest szansa na więcej pieniędzy?

 • Łukasz

  witam
  dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że na ten moment sprawa jest już nieaktualna, ponieważ 50% środków na 2017 r. zostało już wykorzystanych i już BGK a tym samym banki komercyjne nie przyjmują wniosków o dofinansowanie? W związku z tym trzeba czekać do początku 2017 r. Jeszcze miałbym pytanie odnośnie czasu oczekiwania na wypłatę dofinansowania. Ile czasu od momentu udzielenia przez bank komercyjny kredytu, przekazaniu własności mieszkania i przelewy środków z kredytu na rachunek zbywcy, musiałbym czekać na zwrot środków z dofinansowania od BGK? Jak to wygląda w praktyce?
  pozdrawiam
  Łukasz

 • Witam. Odnośnie pierwszego pytania – tak, potencjalny nabywca powinien złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania (razem z wnioskiem kredytowym). Warunkiem rejestracji wniosku będzie umowa przedwstępna z Panem.

  Środki z kredytu zostaną przelane na Pana konto po podpisaniu aktu przekazania własności mieszkania, środki z dofinansowania wpłyną najwcześniej na początku 2017-go roku.

  Odnośnie drugiego pytania – jeżeli ww. nabywca posiada zdolność kredytową i podpisze umowę z bankiem, w programie MDM, będzie Pan mógł być pewien, że środki trafią na Pańskie konto. BGK nie ingeruje w proces kredytowy banku. Jeżeli nabywca ma zdolność i zostaną spełnione warunki MDMu, dopłata jest przyznawana.

  Gdyby teoretycznie środki nie wpłynęły, ma Pan prawo dochodzić pozostałej części płatności na drodze sądowej.

 • Łukasz

  witam,
  mam pytanie odnośnie sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym. Jestem stroną sprzedającą. Mam osobę zainteresowaną kupnem mojego mieszkania. Małżeństwo z trójką dzieci, posiadające zdolność kredytową. Zgodnie z powyższym tekstem rozumiem, że aby skorzystać z dofinansowania muszą złożyć najpierw wniosek w swoim banku wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Druga sprawa czekają na decyzję w sprawie samego kredytu oraz decyzję w sprawie samego dofinansowania. W momencie gdyby uzyskali pozytywną ocenę kredytową oraz od BGK, mogą przystępować do zawarcia ze mną umowy kupna-sprzedaży. Rozumiem, że środki z kredytu zostaną przelane przez bank w momencie podpisania umowy sprzedaży, natomiast środki z dofinansowania dopiero w 2017 r. Teraz moje pytanie jest następujące. Jaka jest szansa, że w 2017 r. rodzina ta nie dostanie dofinansowania i nie będzie w stanie uregulować pozostałej kwoty za mieszkanie? Czy po pierwotnej decyzji BGK o przyznaniu dofinansowania może się zdarzyć sytuacja, że z różnych powodów np. cofnięcie decyzji przez BGK, brak środków lub innych, ja nie otrzymam reszty pieniędzy za sprzedaż mieszkania (z tytułu dofinansowania)? Czy jeśli wydarzyła by się taka sytuacja, to czy mogę dochodzić zwrotu pozostałej kwoty od nabywcy (np. na drodze sądowej – czy mam do tego podstawy)? Kwota dofinansowania jest znacząca, dlatego mam obawy co do takiej konstrukcji.
  z góry dziękuję za odpowiedź.
  pozdrawiam
  Łukasz

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma takiego przepisu w Ustawie MDM, natomiast bank zapewne wymaga od beneficjenta MDM przekazania własności mieszkania w okresie do ok.1-go miesiąca od podpisania umowy kredytowej.

 • Jeżeli bank zastrzeże taki warunek, nieprzekazanie kluczy w terminie może doprowadzić nawet do wypowiedzenia umowy kredytowej (rzadki przypadek).

 • Witam. Niestety, w ramach kredytu w programie MDM nie może Pani skonsolidować kredytu na garaż. Ww. kredyt nie stanowi oczywiście żadnej przeszkody, aby skorzystali Państwo z programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • basia

  a co jeśli właściciel nie przekaże kluczy/mieszkania w tym terminie?

 • basia

  Mam pytanie, mamy przyznany kredyt oraz środki Mdm (wypłata w styczniu), na dniach spisujemy umowę u notariusza, problem w tym, że właściciel wymaga od nas czasu na wyprowadzenie się (około 3 miesięcy), nie ufamy mu i nie chcemy się na to zgodzić. Nie chcemy spłacać kredytu i nie mieć możliwości wprowadzenia się do swojego mieszkania. Czy istnieje jakiś przepis, zapis mówiący o tym, że mieszkanie z dopłatą mdm musi być puste a lokatorzy wymeldowani w momencie kupowania? z góry dziękuję za odp

 • Marcin

  Witam,
  Chciałbym skorzystać z programu MDM dla swojego pierwszego mieszkania. Posiadam jednak garaż za który spłacam kredyt. Pytanie brzmi, czy mogę skonsolidować kredyt z mieszkania razem z kredytem za garaż? Jeżeli tak to co z dotacją i wszelkimi formami prawnymi? Czy mieszkanie po konsolidacji kredytów będzie nadal figurowało w programie MDM?

 • Malgorzata

  O jakich dochodach mowimy mniej wiecej w puli jakie to sa sumy mowiac dominujace? Dziekuje za informacje

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).
  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Jeżeli mogą Państwo skorzystać z pomocy takiej osoby i macie już wybrany lokal – kolejny krok to złożenie wniosku o kredyt z dofinansowaniem w banku współpracującym z BGK. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Malgorzata

  Witam chcielibysmy z mezem skorzystac z MDM mieszkamy w uk na ta chwile tu pracyjemy ale chcemy mieszkanie w Polsce gdyz planujemy zamieszkac na stale w Polsce mamy 2 dzieci jak wygladala by procesyra jakie papiery sa niezbedne i od czego zaczac?

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie może Pani skorzystać z programu MDM w celu odkupienia połowy mieszkania exmałżonka. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

  Z programu nie są wyłączane osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową własności nieruchomości mieszkalnej, ale w przypadku małżeństw warunek wykluczający posiadanie mieszkania dotyczy każdego z małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Dodatkowo, na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.” Z powyższych stwierdzeń wynika zatem, że małżonek był właścicielem mieszkania, i na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie może ubiegać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych.

  Uwaga – powyższy warunek nie obowiązuje, jeżeli jedna osoba z wymienionej – rozwiedzionej pary wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki.

 • dzika

  Dzień dobry,
  Jestem włscicielką 1/2 wartosci mieszkania. Druga polowe ma moj ex. Chcemy sie dogadać co do splaty. Czy moge dostać doplate na splate jego częsci? i czy jakos inaczej to przebiega? zadnego innego mieszkania nigdy nie mialam.

 • Polecam w tej kwestii kontakt z doradcami – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Rick

  Witam serdecznie,
  Czy dysponują Państwo przykładem umowy która byłaby poprawnie sformułowana w celu uzyskania kredytu z dofinansowaniem na 2017?

 • Witam. Może być wskazana wyższa kwota, wówczas różnica pomiędzy wymienioną kwotą i wartością dofinansowania zostanie wypłacona ze środków pochodzących z kredytu (wypłata kredytu w transzach). Może Pani wpisać dowolny dzień po 2017-01-02. Data 2017-01-31 gwarantuje pewien bufor czasowy. Bank kredytujący wystąpi do BGK o przekazania środków, a następnie dokona wypłaty dofinansowania na konto sprzedającego we wskazanym przez Panią terminie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Joanna

  Witam serdecznie,
  czy w przypadku skorzystania ze środków mdm na 2017 rok i podpisania umowy z deweloperem w 2016, w umowie z deweloperem jako ostatnia rata płatna w styczniu 2017 powinna być wskazana dokładnie wyliczona kwota dopłaty z programu mdm? Czy może być wskazana kwota wyższa niż przypadająca dopłata? Czy w umowie z deweloperem wpisać jako termin zapłaty ostatniej raty 31.01.2017 r.? Jaka jest gwarancja, że w tym terminie środki z programu mdm zostaną faktycznie wypłacone i kredytobiorca nie będzie narażony na zapłatę ewentualnych odsetek za zwłokę w zapłacie ostatniej transzy ceny mieszkania? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Witam. Tak, przekazanie własności mieszkania powinno nastąpić jak najszybciej po podpisaniu umowy kredytowej (do około miesiąca).

 • Słąwek

  Witam sedecznie.

  Mam pytanie, sądzę, że znam odpowiedź i może ono wydać się głupie jednak wolałbym się upewnić. Składając wniosek o MDM na 2017 rok ( właściciele zgodzili się zaczekać na część środków), rynek wtórny. Rozumiem, że klucze i własność do mieszkania powinienem otrzymać w momencie podpisania umowy głównej, a nie w styczniu 2017 roku?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Serdecznie zachęcam do lektury artykułów: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  oraz

  http://mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-mdm-jest-kontynuowany/

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • iwona

  Witam.
  Chciałabym się dowiedzieć jednej rzeczy , niestety czytanie ustaw pisanych językiem prawniczym nie jest zrozumiałe zapewne nie tylko dla mnie.
  Mianowicie chcę skorzystać z dofinansowania na zakup mieszkania z rynku wtórnego niestety sprzedający nie wyraża zgody na wypłacenie wkładu własnego w 2017 (boi się że nie dostanie tej części pieniążków z dofinansowania – jestem w stanie go zrozumieć), czy jest jakaś możliwość abym mogła skorzystać z dofinansowania (na 2017) i mogła kupić to mieszkanie w tym roku? proszę o pomoc. dziękuje z góry

 • Witam. Bank kredytujący może nie zaakceptować takiego rozwiązania. Większość instytucji wymaga jak najszybszego przekazania własności lokalu po uruchomieniu kredytu (zwykle jest to termin do 1 miesiąca).

 • Ms LisaMon (MsLisaMon)

  Chcemy kupić mieszkanie z rynku pierwotnego z dopłatą na 2017 r. Deweloper zgodził się na wypłatę mdm w 2017 r., ale pod pewnymi warunkami. Po podpisaniu umowy deweloperskiej mamy podpisać umowę kredytową, gdy środki wpłyną na rachunek powierniczy dewelopera, wtedy otrzymamy klucze do mieszkania, ale akt przekazania własności deweloper chce podpisać dopiero po przelaniu transzy z mdm w styczniu, co oznacza, że przez ponad pól roku będziemy mieszkać w mieszkaniu, które nie będzie należało do nas formalnie. Deweloper w tej sytuacji będzie miał 90% naszych środków oraz prawo do mieszkania. Co sądzą Państwo o takim postępowaniu?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Obawiam się, że w takim przypadku trzeba będzie jednak poczekać na ukończenie inwestycji. Ew. polecam kontakt z doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  może coś podpowiedzą.

 • aga

  Inwestycja niby deweloperska ale bez statusu dewelopera i konta powierniczego. Przedsiębiorca buduje ze swoich środków. trzeba czekać do skończenia budowy czy na podstawie prospektu mogę podpisać umowę kredytową (ewentualnie z bankiem moglibyśmy podpisać umowę a wypłata była by po skończonej budowie czyli w ciągu maxymalnie pół roku?)

 • Niestety nie, muszą Państwo złożyć wniosek na tę konkretną nieruchomość. Jeżeli jest to jednak inwestycje deweloperska, mogą Państwo złożyć wniosek już teraz, wówczas kryteria nieruchomości zostaną zweryfikowane w oparciu o prospekt informacyjny dewelopera lub projekt.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • aga

  Witam,
  przedsiębiorca od którego chcemy kupić domek zanim zacznie budowę musi skończyć teraźniejszą inwestycję w innej miejscowości. Nasz dom zacznie się budować około sierpnia i skończy się jeszcze w tym roku.
  Wiem że do końca roku nie starczy środków mdm więc moje pytanie jest następujące. Czy możemy złożyć wniosek o kredyt i mdm na domek w innej miejscowości w celu zaklepania środków na tą chwilę a pod koniec roku złożyć korektę na inny budynek w innej miejscowości?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.

  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Alina

  czy mogę też zameldować mamę i tatę w mieszkaniu na które otrzymałam dofinansowanie MDM ?

 • iza

  witam, czy jest narzucony termin w jakim sprzedający muszą wyprowadzić się po podpisaniu aktu?

 • Mariusz

  Witam, Jak wygląda sprawa z wkładem własnym. Mam upatrzone mieszkanie 35m2 za 150tys w Bydgoszczy. Czy wsparcie z mdm wystarczy pokryć wkład własny? mieszkanie jest z rynku pierwotnego i posiadam tylko fundusze na remont.

 • Warunki obowiązujące beneficjenta (wiek i fakt nieposiadania mieszkania) nie dotyczą osób wspomagających zdolność. Nawet gdyby był Pan właścicielem 100% lokalu – nie będzie to problem (tym bardziej w przypadku 50% własności).

 • kondud

  Już troszku poczytałem o mdm na Państwa stronie i doczytałem, że nawet jeśli mam dzisiaj 50% własności mieszkania to mogę przystąpić do kredytu mojej partnerki, żeby podnieść Jej zdolność kredytową. Ale bardzo proszę jeszcze o potwierdzenie tej wersji. Dziękuję

 • Oczywiście, może Pan wspomóc zdolność partnerki. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Proszę się nie obawiać, ew. brak spłaty rat kredytowych ze strony kupującego mieszkanie nie ma żadnego wpływu na przelew kwoty dofinansowania na Pani konto. To są dwa niezależne procesy.

 • kondud

  Witam. Żyjemy z partnerką w związku nieformalnym. Mamy córeczkę. Chcielibyśmy skorzystać z mdm. O dopłatę z mdm starałaby się partnerka, jako osoba samotna wychowująca dziecko ale nie wiemy czy Jej zdolność kredytowa będzie wystarczająca. Czy w tej sytuacji do kredytu, aby podnieść zdolność kredytową mojej partnerki, mogę przystąpić ja, jeśli jestem jednocześnie ojcem dziecka, które moja partnerka wychowuje, oczywiście razem ze mną, ale wniosek będzie składać jak singielka z dzieckiem.

 • sylwia

  witam,
  a co w sytuacji, gdy jestem sprzedającym i czekam na środki w 2017 w ramach mdm a kupujący nie będzie spłacał kredytu do tego okresu>? czy to rzutuje na zamrożone środki?

 • Idąc dalej, mozliwosc złożenia wniosku bedą miec państwo dopiero po przyznaniu dziecku numeru pesel (np na odwrocie skróconego aktu urodzenia dziecka)

 • Taki zapis moze byc problemem dla banku, ktory jest zobowiązany do egzekwowania zapisów ustawy . W tym przypadku bank moze podważyć iż nieruchomość nabywana jest dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych i potraktować zakup nieruchomość dla celów inwestycyjnych (pod wynajem), a jest to sprzeczne z ustawą.

 • Jeśli jest zachowana ciągłość zatrudnieniem a zawarta umowa nie jest na okres próbny- to sa szanse ze niektóre banki zaakceptują dochód w ramach indywidualnej decyzji

 • Witam. Program MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej (a tym bardziej żony) nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Mateusz

  Witam
  Kupiłem mieszkanie z dofinansowaniem MDM ze środków 2017, mieszkanie jest tylko na mnie, za miesiąc się żenię. Czy w mieszkaniu mogę zameldować jedynie żonę, a ja wciąż będę zameldowany w mieszkaniu rodziców?
  Czy BGK wymaga ode mnie zameldowania w zakupionym mieszkaniu??I czy brak mojego meldunku będzie przeszkodą??

 • Może Pan próbować pytać bezpośrednio w Ministerstwie, szczerze mówiąc – bardzo bym się ucieszył, gdyby odpowiedź była inna.

 • Jeżeli wniosek do BGK zostanie zaakceptowany i podpiszą Państwo umowę z bankiem, zbywca ma 100% pewności, że otrzyma dofinansowanie. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam mam pytanko- chciała bym kupic teraz mieszkanie oczywisciie z dopłata mdm np. sprzedajacy godzi sie na spłacenie reszty w 2017 tylko jaka mam pewnosc ze te pieniazki beda ? i czyjezeli teraz złozymy wniosek mdm moze on byc odrzucony ?? prosze o pomoc

 • OLO

  Z jednej strony zgadzam się, a z drugiej jednak wydaje się że ustawa jak i jej nowelizacja ma w sobie dziurę lub jest niedoprecyzowana, bo przecież jedynymi ograniczeniami przy staraniu się o MDM jest (uogólniając oczywiście) posiadanie już jakiejś nieruchomości, nigdzie nie ma mowy o tym jakimi środkami dysponuje nabywca (przecież mogę mieć środki przekraczające wartość nabywanej nieruchomości)… Ponieważ nie ma nigdzie „twardego” zapisu, który mówiłby iż taka praktyka jest zabroniona musimy polegać jedynie na interpretacji i nieopublikowanej oficjalnie opinii MIiB – może opinia innego urzędnika byłaby zgoła inna…

 • pegaz

  Takie zapisy w umowie są sprzeczne z celowością programu MDM i nie będą uznane. Wg. tych zapisów dysponuje Pan środkami, które pokrywają wkład własny, zatem MDM nie spełnia tutaj swojej roli.

 • OLO

  Dziękuję za odpowiedź. W umowie przedwstępnej takiego zapisu nie mamy – jest tam tylko informacja o tym iż sprzedający zgadzają się na wypłatę w dwóch transzach (90% ze środków własnych i kredytu w tym roku i 10% z MDM w styczniu). Jednak jeżeli byłaby możliwość skorzystania z czegoś takiego jak „kaucja gwarancyjna” której warunki ujęte byłyby w umowie końcowej chętnie byśmy skorzystali z tej możliwości (jest to rynek wtórny i sprzedający nie bardzo mogą sobie pozwolić na oczekiwanie za pieniędzmi). Z punktu widzenia banku taki zapis nie stwarza problemu – nie są jednak w stanie odpowiedzieć jak będzie się na to zapatrywać BGK… Jesteśmy więc w sytuacji w której od banku mamy zielone światło, środki z MDM mamy zarezerwowane, nie wiemy jednak czy później w wyniku jakiejś weryfikacji, decyzja o MDM mogłaby zostać cofnięta, bądź kazano by nam zwrócić wypłacone środki… Przyznam szczerze że Państwa strona jest jedynym miejscem gdzie znaleźć można informację o tym iż takie rozwiązanie nie do końca jest właściwe dlatego będę wdzięczny za kolejną opinię.

 • Witam. Być może sprzedający ma jeszcze stare druki umów. Do czasu wydania rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa takie zapisy były dopuszczalne. Polecam wydrukować rekomendację i przedstawić sprzedającemu. Jeżeli przedstawi Pan powyższą umowę w banku, mogą być problemy z przyznaniem dofinansowania w ramach MDMu.

 • OLO

  Witam, mam pytanie – nasz doradca upiera się że poniższy zapis będzie ok (mimo iż na Państwa stronie można przeczytac w aktualizacji iż taka praktyka jest zabroniona):

  „Strony postanawiają, iż resztę ceny (wcześniej wpłacono zadatek) w kwocie XXXX zł strona kupująca zapłaci stronie Sprzedającej w następujący sposób:
  – kwotę YYYY zł przelewem na rachunek wskazany przez stronę Sprzedającą z kredytu bankowego w terminie 14 dni od podpisania umowy przenoszącej własność,
  – a na pozostałą część zapłaty kwoty ZZZZ zł w dniu umowy przenoszącej własność Kupujący , w jej zapisie, ustanowią kaucję pieniężną gwarancyjną, zabezpieczającą zobowiązanie zapłaty wynikające z dopłaty BGK w programie MDM przez Kupujących na rzecz Sprzedających do zakupu nieruchomości opisanej w niniejszej umowie na kwotę łączną ZZZZ zł i tego dnia przekażą całą tą kwotę Sprzedającym, przelewem uruchamianym tego dnia na wskazane przez nich rachunki bankowe.
  Kupującym, w związku z tym przysługiwać będzie prawo roszczenia o zwrot kwoty kaucji gwarancyjnej w wysokości ZZZZ zł, jako świadczenia zwrotnego tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania przez Sprzedających środków z BGK w programie MDM na kwotę równą kwocie ustanowionej kaucji i to po ich zaksięgowaniu na rachunkach bankowych Sprzedających. Sprzedający zobowiązują się wówczas do zwrotu tych środków, na rzecz Kupujących. Co do tego obowiązku Sprzedający w umowie przenoszącej własność poddadzą się egzekucji.”

  Będę wdzięczny za Państwa opinię

 • rh

  Myślę, że w grę wchodzą tylko negocjacje z przedsiębiorcą aby założył jednak rachunek powierniczy i podpisał umowę deweloperską. Forma prawna nie ma tu dużego znaczenia. Może być nawet jednoosobowa działalność gospodarcza z „budowlanką” w EKD. Natomiast tak jak pisałem w innym miejscu deweloper z wielu powodów może nie chcieć w to iść i na to nic nie można poradzić. Inaczej się nie uda zapewne uzyskać dofinansowania bo pod koniec roku nie będzie się dało rezerwować na 2017 z pierwszej części puli a w przyszłym roku wiek już nie pozwoli na uzyskanie dofinansowania.
  Ja osobiście radziłbym poszukać innej oferty jeśli dofinansowanie jest kluczowe. Mogą być po prostu jeszcze inne problemy których nie jesteś świadoma. Jeśli budowa nie jest rozpoczęta to może nie być przyłączy i kompletu pozwoleń a to dla banków również będzie przeszkodą przy składaniu wniosku.
  Natomiast z praktyki zwróciłbym uwagę też na to, że jeśli budowa rusza w lecie to mało prawdopodobne jest uzyskanie odbiorów i pozwolenia na użytkowanie w tym roku. Bo zakończenie budowy z punktu widzenia banku następuje w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. A to jest proces na który dobrze liczyć co najmniej kwartał co razem z budową która jeszcze nie ruszyła raczej ciężko będzie zmieścić do końca roku.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Kwota dofinansowania dla Państwa wyszła mi na poziomie 37.070 PLN. Ew. może ją Pani wyliczyć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  W akcie notarialnym może być zawarta informacja, że sprzedający zgadza się na otrzymanie dofinansowania na początku 2017-go roku. Najwcześniejszą datą, kiedy może to nastąpić jest 2017-01-02.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • O ile wiem – nie ma. Można ew. podpytać doradców (po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/ przedzwonią do Pani). Mają większy kontakt z bankami, być może znajdą rozwiązanie.

 • Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego.

 • aga

  Masakra jakaś, ja ciągle czekam aż budowa się zacznie (latem) i nie zdążę zarezerwować środków gdyż możemy składać wniosek o kredyt po skończonej budowie (przedsiębiorca, nie deweloper -bez funduszu powierniczego) a skończyłam już 35 lat. Jest jakaś inna możliwość rezerwacji środków (z tych na 2017r)? Budowa skończy się w tym roku.

 • Malwina

  Witam chcemy kupić mieszkanie z rynku wtórnego w maju tego roku z dopłatą z 2017 MDM. Mamy dwójkę dzieci mieszkanie 67 m kwadratowych Woj wielkopolskie gmina poza Poznaniem, jakiej dopłaty możemy oczekiwać i czy w akcie notarialnym musi być zawarte to iż sprzedający zgadza się na otrzymanie dopłaty w 2017 roku. A jeśli tak to kiedy najpóźniej sprzedający otrzyma tą dopłatę np do końca stycznia na pewno?

 • asia

  witam
  czy MDM podaje- jaki jest czas na zameldowanie się w zakupionym mieszkaniu?

 • Niestety – raczej tak. Od każdej sytuacji zdarzają się jednak odstępstwa. Jeżeli mogę doradzić – prośba o rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca ma większe doświadczenie w kontaktach z bankami. Sprawdzi, jakie są możliwości uzyskania kredytu.

 • Wg stanu na 2016-04-25 zarezerwowano:
  144.673.757,94 PLN z puli na 2017
  1.681.588,93 PLN z puli na 2018.

 • Klaudia

  Witam, chcę starać się o dofinansowanie MDM, nie mam jednak wystarczającej zdolności kredytowej, dlatego osobą wspierającą byłby mój narzeczony. Jest jednak problem, polegającym na tym, że co prawda ma on umowę o pracę na czas nieokreślony – jednak dopiero od 2 miesięcy. Z tego co słyszałam to zarówno osoba starająca się o MDM, jak i osoba „wspierająca” kredyt muszą mieć umowy od przynajmniej 3 miesięcy, czy to prawda ?
  Pozdrawiam

 • Mateusz

  Jaka część środków została wykorzystana już 2017 rok. Właściciel mieszkania zgodził się poczekać do stycznia na wypłatę transzy. Chciałbym wiedzieć czy muszę się bardzo spieszyć.

 • Witam. Wymieniony okres 5-ciu lat będzie liczony od momentu, kiedy zostanie przekazana własność mieszkania (czyli od umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego).

 • Kajka

  Witam, mam następujące pytanie. Mieszkanie, które zamierzam kupić, ma datę oddania do użytkowania w maju 2018 roku. Czy jeśli kupię go już teraz, z dofinansowaniem w 2017 (raty kredytu będą spłacane powiedzmy od lipca)to od kiedy będzie liczył się okres 5 lat kiedy mieszkanie ma spełniać potrzeby mieszkaniowe nabywcy? Pozdrawiam!

 • Witam. Tak, jeżeli obecnie właściciele mieszkania zgodzą się na otrzymanie drugiej części dofinansowania np. w styczniu 2017, mogą Państwo zakupić ww. lokal w ramach programu MDM. bank kredytujący będzie wymagał jak najwcześniejszego przekazania własności mieszkania (prawdopodobnie w ciągu miesiąca od wypłaty kredytu).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • rh

  Z tego co pamiętam to wysokość dofinansowania zależy od liczby dzieci w momencie składania wniosku o kredyt więc jeśli chcecie składać teraz to będzie 20%. Jeśli teraz wpłacicie zaliczkę z własnych środków a o kredyt wystąpicie po urodzeniu 3 dziecka to będzie 30%. Pytanie tylko jak wtedy będzie z dostępnością środków w MDM…

 • Alicja

  Witam. Mam pytanie. Czy jest możliwość żeby dogadać się z obecnym właścicielem, że dostanie I transzę teraz, a II po nowym roku (jeśli tak to jaki jest najwcześniejszy termin takiej wypłaty, czy to będzie od razu w styczniu 2017?). Zastanawiamy się nad zakupem mieszkania z rynku wtórnego (jednak właściciele jeszcze w nim mieszkają). Tylko czy możemy podpisać umowę przedwstępną, że będą mieszkać w tym mieszkaniu póki nie dostaną II transzy? Czy to nie będzie zbyt długi termin (prawie rok)?

 • Kinga Kapuścińska

  Pod koniec roku ma nam urodzić się 3 dziecko; developer zaczeka do stycznia tyle że musimy wpłacic zaliczkę 20% będzie to jednocześnie wklad własny. Czy mimo tego dostaniemy dofinansowanie wkładu własnego w wys 30% po uruchomieniu kredytu?

 • Nie do końca. BGK informowało jedynie, że wszyscy kredytobiorcy, których wnioski miały status oczekujący wynegocjowali z deweloperami wypłaty w 2017-tym lub zrezygnowali z kredytów.

 • Kuba

  a skąd taka informacja?:)

 • rh

  Z mojego doświadczenia w podobnej sytuacji. Jeśli osoba prywatna ma działalność gospodarczą i wystawi fakturę to rynek pierwotny. Jeśli nie to w praktyce byłby rynek wtórny ale to wydaje mi się mało prawdopodobne. W każdym razie z rezerwacją będzie problem bo jeśli nie ma działalności to na tym etapie kredytowanie nie będzie możliwe (jako rynek wtórny). Trzeba będzie czekać do odbioru budynku. Jeśli jest działalność to jest lepiej. Będzie szansa kredytowania ale osoba budująca będzie musiała być skłonna do zawarcia umowy deweloperskiej z wszystkimi wymogami z tym związanymi. A przy małych przedsięwzięciach jest z tym problem bo jest to dość sporo zachodu i kosztów (dobre kilka do nawet 10 tysięcy PLN) więc sprzedający może woleć czekać do zakończenia budowy i wtedy sprzedawać. Ale podkreślam. To tylko moje spekulacje bez znajomości szczegółów Twojego przypadku aczkolwiek w oparciu o przewałkowany na wszystkie strony analogiczny scenariusz. Podsumowując jeśli sprzedający podpisze umowę deweloperską nie powinno być problemu. Jeśli nie, trzeba czekać z kredytem do zakończenia budowy i odbiorów lub negocjować podpisanie umowy deweloperskiej. Zazwyczaj wszystko jest kwestią dobrej woli obu stron i dogadania warunków finansowych.

 • Kein

  Witam, jestem zainteresowany skorzystaniem z kredytu hipotecznego w ramach programu MDM. Znalazłem dom jednorodzinny spełniający warunki tegoż programu, jego właścicielem jest osoba prywatna. Dom jest w trakcie budowy(stan surowy). i w związku z tym mam kilka pytań:
  1. czy jest opcja zawarcia z taką osobą umowy przedwstępnej żeby złożyć wniosek teraz, tak aby środki zostały dla Nas zarezerwowane?
  2. czy ta nieruchomość to rynek pierwotny czy też wtórny? Dom nigdy nie był zamieszkiwany.

  z góry dziękuje za odpowiedź, Pozdrawiam

 • Nie znam niestety wszystkich parametrów państwa transakcji, ale pierwszy krok został zrobiony. Złożyli Państwo wniosek, dopłata została zarezerwowana. Jeżeli jest zdolność – to już połowa sukcesu.

 • Witam. Jeżeli Pański wniosek zostanie zaakceptowany w maju 2016, kwota dofinansowania zostanie dla Pana zarezerwowana i wypłacona na konto sprzedawcy w marcu 2017 (lub innej, wskazanej przez pana dacie).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • niki

  Witam, złożyliśmy dzisiaj wniosek do banku o kredyt z dofinansowaniem MDM z roku 2017r. Sprzedający wyraził zgodę na spłatę mieszkania w dwóch transzach. I że otrzyma kwotę dofinansowania w styczniu 2017r. Czy jest to realne i dostaniemy taki kredyt? Można już się cieszyć? Po wstępnych obliczeniach zdolność mamy.

 • To zależy od banku. W niektórych, akceptacja wniosku w systemie BGK odbywa się od razu po rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • Grzegorz1984

  Witam, doszły mnie słuchy że wszystkie wnioski MDM z wypłatą przypadającą na rok 2016 zmieniły status z oczekujący na dostępny. Czy to prawda?

 • Bartek

  Witam. Chce złożyć wniosek na mdm z 2017 roku. Wniosek chce składać w maju tego roku na mieszkanie, które będzie oddane do użytku w marcu 2017. Liczy się dzień złożenia wniosku czy ilośc wykorzystanego budżetu z roku 2017 ? Czy jest możliwe, ze np. Ze względu na duże zainteresowanie mdm 2017 budżetu nie będzie już w lutym i nie otrzymam dofinansowania ?

 • jola

  Ja w eurobanku dostałam akceptacje w bgk nastepnego dnia po rejestracji wniosku. Ale wniosek byl rejestrowany po decyzji wstepnej, akceptacji zdolnosci i wykonaniu operatu szacunkowego

 • olga

  Witam czy akceptacja wniosku z bgk jest dopiero po tej decyzji ostatecznej w banku ?

 • Owszem, jest taka możliwość, Proszę jedynie pamiętać o dwóch kwestiach: konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • mm

  Witam,
  wraz z mężem zastanawiamy się nad skorzystaniem z programu MDM. Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość spłaty kredytu wcześniej niż przed upływem 5 lat, jeśli zostaną nam przyznane środki z funduszy MDM.

 • Nie ma problemu – polecamy się.

 • olga

  Eurobank

 • Leszek

  Dziękuję i pozdrawiam

 • cimar

  jaki bank?

 • rh

  Mysle, ze nie znajdzie sie odwazny ktory odpowiedzialnie powie, ze szansa jest 🙂 Pewnosci nie ma zadnej. Ludzie spekuluja, ze dosc sporo pieniedzy moze wrocic do puli bo wnioski w marcu byly skladane na szybko, bez weryfikacji wiec jakas czesc przepadnie. Ale jaka czesc tego nikt nie wie. Pewnie bardzo duzo sie wyjasni po 15 maja kiedy uplynie 60 dni od marcowej kumulacji. Natomiast to zawsze jest ryzyko. Jesli deweloper zgadza sie na platnosc w 2017 i nie obwarowuje tego jakimis „ciezkimi” warunkami to raczej sklanialbym sie do skladania na nowo wniosku na 2017. Wydaje, sie to bardziej bezpiecznym rozwiazaniem niz czekanie na powrot srodkow z 2016. A jesli juz czekac to raczej nie dluzej niz do polowy maja kiedy duzo sie powinno wyjasnic a pula na 2017 powinna byc jeszcze dostepna (zakladajac w miare staly poziom rezerwacji).

 • olga

  Witam czekam juz 2 tydzien na akceptacje wniosku dofinansowania na 2017 r. z bgk i dalej nic czy to nie zadlugo? Mam wstepna decyzje pozytywna i sprawdzona zdolnosc kredytowa w banku.

 • Michał

  Dziękuje za wszystkie informację. Będziemy w takim razie próbować.

 • Leszek

  Witam
  Złożyłem wniosek o MDM2016 w dniu zamknięcia programu. Od swojego doradcy kredytowego otrzymałem 7 dni temu informację, że jestem na liście oczekujących w pierwszej 100 w banku PKO BP. Czy jest realna szansa na uzyskanie dofinansowania, czy lepiej złożyć wniosek na 2017 (developer zgodził się na płatność w dwóch transzach)?
  Z góry dziękuje za odpowiedź

 • dd

  ja czekam od końca lutego i jeszcze nie mam kredytu

 • Pracownicy placówek bankowych także czasami popełniają błędy. Być może w tym przypadku zaszło jakieś nieporozumienie – trudno mi wydawać opinię nie znając przebiegu rozmowy. W każdym razie – MDM nadal działa. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dopłata jest przyznawana zerojedynkowo. Albo wniosek zostanie przyjęty, albo odrzucony w całości i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.

 • Niki

  Witam, dzisiaj bedac w banku Pani poinformowala nas ze nie mozna wg skladac wnioskow o kredyt w mdm. Pozniej udalismy sie do doradcy i on przedstawil nam kredyt z mdm w tym samym banku. O co w tym chodzi? Mieszkanie mamy zarezerwowane a wiecznie czekac nie bedzie.

 • Grzegorz

  stracę całkowitą dopłatę czy jest szansa że chociaż 10% dostanę ?

 • Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, wszystko zależy od analityka rozpatrującego Pana wniosek, jeżeli złożył go Pan jako singiel samotnie wychowujący dziecko, ww. dziecko raczej powinno mieszkać z Panem.

 • Raczej niewielkie, po ew. odrzuceniu wniosku o dofinansowanie bank zapyta, czy chce Pan dalej kontynuować proces. W każdej chwili procesu kredytowego może się Pan wycofać – bez żadnych konsekwencji.

 • Grzegorz

  witam złożyłem w tym roki wniosek o dopłatę mdm, czekałem na narodziny dziecka żeby dostać 15% dostałem odpowiedź o przyznaniu mi dopłaty teraz jeszcze trwa długo weryfikacja, mój doradca kredytowy poinformował mnie ze analityk wypytywał się czy dziecko ze mną mieszka a mieszka z dziewczyną którą nie podałem jako członka rodziny bo nie jesteśmy małżeństwem czy mogą mi cofnąć decyzję o przyznanie dopłaty mdm ze względu na to że dziecko nie mieszka ze mną ?

 • Michał

  Jakie jest ryzyko, że wniosek o dofinansowanie wkładu własnego zostanie odrzucony a wniosek o udzielenie kredytu rozpatrzony pozytywnie? Czy jeśli się tak stanie to muszę wtedy zawrzeć umowę kredytową?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

  Odnośnie pozostałych pytań – zwrot otrzymuje się od razu (1-2 miesiące) po złożeniu wniosku w US. W tym przypadku nie będzie miało znaczenia, że partner w tym roku nie pracuje.

 • Witam. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu (liczy się fakt wychowywania dziecka w momencie rejestracji wniosku).

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dokładnie tak.

 • Badanie zdolności kredytowej odbywa się przed wydaniem decyzji ostatecznej (i podpisaniem umowy). jeżeli nie było jeszcze rzeczoznawcy – bank raczej nie wystawił decyzji ostatecznej (ew. mógł to zrobić na podstawie wew. baz lub AMRON, ale wtedy dałby Pani znać, że można się zgłosić na podpisanie umowy).

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Średnia kwota dziennej rezerwacji wynosi około 3-4 mln PLN. W tym tempie, środki powinny starczyć przynajmniej do końca czerwca. Sugerowałbym złożyć wniosek nieco wcześniej.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • ok, dopytałem w zaprzyjaźnionym banku. Poniżej odpowiedź: „Moim zdaniem i zgodnie z poniższym wyjaśnieniem w takiej sytuacji Klienci kupują lokal mieszkalny i obowiązują ich parametry jak dla lokalu. Choć różnie banki do tego podchodzą. Zgodnie z przepisami ustawy, weryfikacji kryteriów dotyczących mieszkania, jak również pozostałych warunków, jakie musi spełnić nabywca dokonuje bank kredytujący w dniu złożenia przez nabywcę wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Do weryfikacji kryteriów dotyczących mieszkania bank kredytujący przyjmuje parametry powierzchni i ceny zakupu na podstawie przedstawionej przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej lub umowy o budowę
  lokalu, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku – na podstawie odpowiedniej umowy określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej
  (umowa przedwstępna). Jak wynika z opisu przedmiotem zakupu, który miałby być sfinansowany kredytem objętym dofinansowaniem wkładu własnego jest lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym. W przypadku lokalu mieszkalnego limit wielkości powierzchni użytkowej wynosi 75 m² (85 m² – w przypadku rodziny wychowujących przynajmniej 3 dzieci). Pozytywna weryfikacja kryteriów dotyczących lokalu mieszkalnego oraz spełnienie pozostałych warunków ustawowych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego powoduje uzyskanie przez nabywcę uprawnienia do skorzystania z tego dofinansowania. Późniejsze dokonanie podziału działki i wyodrębnienie
  niezależnych lokali w miejsce dotychczasowego jednego (zmiana z nieruchomości gruntowej na
  nieruchomość lokalową), nie będzie miało wpływu na uprawnienie nabywcy do uzyskania dofinansowania wkładu własnego.”

 • Agnieszka

  Witam,
  Planuje budowę domu do 100 m2 w przyszłym roku, czy mogę liczyć na zwrot VAT? Czy taki zwrot otrzymuje sie odrazu po złożeniu wniosku w US czy jest to odliczenie od podatku? Działka i dom będzie własnością mojego partnera, który w tym roku nie pracuje, czy może liczyć na zwrot?

 • Bartek

  W maju będę składał wniosek o MDM z 2017 roku (oddanie mieszkania 2.01.2017). Moja żona jest w ciązy i urodzin w październiku. Czy dofinansowanie będzie z dzieckiem czy bez ? Liczy się data wniosku czy otrzymania dofinansowania MDM?

 • Ewka

  Można złożyć jako singiel. Jeśli nie macie dzieci to kwota dofinansowania bedzie taka sama. Jako że nie jesteście w formalnym związku kredyt możecie wziąć razem natomiast mieszkanie będzie tylko na jedno z was. Po ślubie można współwłaścicielem zrobić współmałżonka.

 • olga

  Wstepna decyzje mam pozytywna czy ta badana zdolnosc kredytowa to juz do decyzji ostatecznej? Kupuje mieszkanie na rynku wtornym ale nie bylo jeszcze rzeczoznawcy i nie ma jeszcze akceptacji z bgk 2 tydzien

 • Paulina Borkowska

  Czy korzystając z dofinansowania trzeba być małżeństwem? W czerwcu bierzemy ślub z narzeczonym, a wniosek chcieliśmy złożyć wcześniej.Czy jest taka możliwość?

 • Kinga Zakrzewska

  Jaki są szanse, że otrzymam dofinansowanie z puli rezerwacyjnej na 2017,
  jeżeli wniosek złożę w czerwcu tego roku. W maju br. firma planuje
  oddać dom do użytku i nie mogę wcześniej starać się o kredyt bo nie ma
  tzw. odbioru budynku.

 • Michał

  Chodziło mi o to, że z góry bardzo dziękuje za wsparcie w rozeznaniu sprawy przez Panią:) Bardzo nam zależy na tym mieszkaniu. Czekam na wieści od Pani.

 • Witam. Owszem, druga połowa będzie mogła zostać zarezerwowana dopiero po 2017-01-02.Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Wg informacji uzyskanej z Ministerstwa: „Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.”

 • Wg mnie – tak. Może Pan ew. dla pewności wysłać zapytanie do Ministerstwa. Sądzę jednak, że decyzja zostanie uzależniona od banku. jeżeli bank nie będzie miał problemów z taką umową, mieszkanie może zostać sfinansowane w ramach programu MDM.

 • Wiola

  Witam. W tym roku może być zarezerwowana połowa puli pieniędzy przeznaczonych na 2017r. To znaczy, że druga połowa jest nie do ruszenia? Chciałabym złożyć wniosek w styczniu, ale mam obawy czy starczy pieniędzy. Dziękuję i pozdrawiam!

 • neuro

  Witam.

  W moim mieszkaniu, kupionym z dofinansowaniem MDM, zatrudniłem cudzoziemca jako pomoc domową. Czy mógłbym zameldować tymczasowo tę osobę u siebie w mieszkaniu? Czy nie naruszy to założeń programu MDM?
  Dziękuję i pozdrawiam

 • gol

  deweloperzy częsta stosują dodatkowe umowy, które np. dotyczą wykończenia mieszkania, a co za tym idzie obniżają wartość mieszkania. Czyli taki mechanizm na rynku wtórnym nie jest dozwolony?

 • Witam. Kwota wsparcia jest wyliczana wg stanu na moment złożenia wniosku.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Odpowiem pytaniem na pytanie – czy jeżeli beneficjent kupuje mieszkanie na rynku pierwotnym, to jest już ono wyposażone? A jeżeli dokupi wyposażenie i tym samym podniesie wartość mieszkania?

 • kasia tkasia

  Witam. Mój narzeczony w roku 2014 wziął kredyt z Mdm dla singla. W przyszłym roku chcemy wziąć ślub i czy będzie się liczyć nam to do dofinansowania(czy dostaniemy dodatkowy % za zmiany) i w przyszlym roku planujemy razem drugie dziecko to już nie będą dzieci brane pod uwage?

 • gol

  Czy zawieracie dodatkowej umowy na wyposażenie lokalu z rynku wtórnego w celu obniżenia ceny samego mieszkania aby mogło spełniać limity MDM jest legalne?

 • mjooo

  Witam, czy dobrym sposobem na obejście kaucji jest wydanie aktu notarialnego dopiero w grudniu (wiem że niestety wiąże się to z płaceniem ubezpieczenia pomostowego) Mieszkanie jest nowe ale już gotowe do użytku. Pozdrawiam

 • ok, mimo wszystko dam znać w poniedziałek

 • Michał

  Bardzo dziękuje, ponieważ jesteśmy zdecydowani na to mieszkanie ale bez MDM będziemy musieli zrezygnować

 • Karolina

  A ja składałam w połowie lutego w BZWBK i nic cisza totalna. W połowie marca złożyłam w Aliorze i na dniach podpisuje umowe

 • Postaram się dopytać w zaprzyjaźnionych bankach – niestety, dopiero w poniedziałek.

 • Michał

  Mówimy oczywiście o nowym budynku w stanie deweloperskim. Jest szansa na pewną informację? doradca nie wie.

 • Nie umiem określić takiego prawdopodobieństwa, wszystko zależy od tego, jak szybko środki z odrzuconych wniosków z 2016-go roku będą wracały do puli.

 • Kasia

  A jest prawdopodobienstwo że decyzję otrzymamy wcześniej przy wniosku na dofinansowanie na 2017 ? Niż 2016?

 • Owszem, może Pani złożyć wniosek. Deweloper otrzyma środki z kredytu w lipcu, a kwotę pochodzącą z dofinansowania – na początku 2017.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • O ile mi wiadomo – nie bardzo. Wyodrębnienie własności musiałoby być dokonane już na etapie rejestracji wniosku. Dla pewności – prośba jednak o kontakt z doradcą: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie bardzo rozumiem, prośba o doprecyzowanie.

 • Owszem, może Pan pozostać zameldowany w mieszkaniu rodziców, ale proszę pamiętać, że to przede wszystkim Pan powinien być głównym użytkownikiem mieszkania zakupionego w ramach programu MDM.

 • aneta

  Witam. Jeśli budynek jest do oddania na lipiec 2016 to mogę składać wniosek na mdm z puli roku 2017? wtedy deweloper dostanie resztę jak otrzymam dopłate mdm?

 • Michał

  Witam. Czy kupując udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym dwulokalowym ( w praktyce 4 mieszkania ) gdzie zniesienie współwłasności nastąpi dopiero kiedy lokal zostanie przez nas kupiony możemy uzyskać dofinansowanie z MDM?

 • asder

  Do tego czasu nie chcemy czekać 🙂 Czy bez MDM oferty banku mogą iść na plus jeśli ma się już samemu 20% wkładu (bez MDM)?

 • asder

  Właśnie z tego względu, że buduje za „swoje” omija ustawę deweloperską, więc taka opcja nie wchodzi w grę. Z jednej strony dobrze, bo nie spłacam dziury w ziemi, a kredyt rozpoczyna się równo z otrzymaniem kluczy, ale z drugiej strony może pojawić się problem z MDM. Nikt nie przewidział, że środki zaczną tak szybko topnieć.

 • Witam.
  Wniosek o kredyt z dopłatą w 2017 został złożony 01.04 u doradcy, do banku BGZ. Do dnia dzisiejszego cisza. Czy wstępna decyzja i BGK może tyle trwać? Ile średnio trwa czas od złożenia wniosku do uruchomienia kredytu w BGZ? Mocno zapchani są teraz?
  Pozdrawiam

 • Mateusz

  Czy dobrze rozumie, Kupuję mieszkanie z dofinansowaniem MDM i nie muszę być w nim zameldowany?
  Mogę pozostać zameldowany tak jak do tej pory z rodzicami? A mieszkanie będzie moją własnością i może być w nim zameldowana np. narzeczona?

 • rh

  Ewentualnie można spróbować przekonać dewelopera do podpisania umowy deweloperskiej i wtedy nie będzie trzeba czekać do odbioru mieszkania z ubieganiem się o kredyt. To czy buduje z kredytu czy z własnych środków nie ma tutaj teoretycznie znaczenia. Niestety tylko teoretycznie. W praktyce ma znacznie o tyle, że deweloper który ma własne środki na budowę raczej unika podpisywania umów deweloperskich bo wiążą się one z dość sporymi kosztami. Szczególnie rachunek powierniczy jest kosztowny (od kilku do nawet ponad 10 tys PLN). Do tego notariusz. Konieczność zrobienia prospektu i trochę jeszcze innych formalności. Jeśli budowa byłaby finansowana z pieniędzy klientów i kredytu deweloper nie miałby innego wyjścia jak te koszty ponieść. Wliczyłby je oczywiście w cenę mieszkań ale przynajmniej nie byłoby problemu z uzyskaniem kredytu. W każdym razie zawsze warto spróbować negocjacji.

 • Na początku 2017-go roku zostanie uwolniona druga cześć z puli przeznaczonej na ww. rok. Jeżeli wniosek zostanie złożony na początku roku, jest spora szansa na otrzymanie dofinansowania już w 2017-tym.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ok, rozumiem. Posiadane przez Państwa mieszkanie w Warszawie może pozostać Państwa własnością, może w nim mieszkać Państwa córka oraz okazjonalnie mąż. Ustawa MDM nie narzuca beneficjentowi obowiązku meldunkowego.

 • W zależności od banku – może się odbyć tuż po rejestracji wniosku lub po zbadaniu zdolności kredytowej beneficjenta (7-10 dni roboczych).

 • Być może pomogłaby promesa wypłaty kredytu z banku? Prośba o kontakt z doradcami kredytowymi na wymienionej stronie – sprawdzą możliwość wystawienia takiego dokumentu.

 • olga

  Jak dlugo trwa akceptacja wniosku o dofinansowanie w bgk ?

 • Asder

  Dzięki za odpowiedź! Jako, że mój deweloper buduje z własnych środków i wniosek do banku mogę składać dopiero po odbiorze mieszkania, chyba będę zmuszony rezerwować z puli na 2018, gdyż odbiory będą dopiero w okolicy września, a do tego czasu już zapewne będzie 50% z puli na 2017…

 • Joasia

  Ale ja jestem właścicielem mieszkania w Warszawie czy mogę zostawić go córce na studiach (3 dzieci najstarsza ma 20 lat)czy my z mężem musimy natychmiast po wykończeniu mieszkania (stan deweloperski) przeprowadzić się do niego .? Mąż pracuje w Warszawie czy może w dalszym ciągu tam pracować czy może być w delegacji a wracać na weekendy do domu? Jak to jest z tym meldunkiem czy musi być na stałe czy tymczasowy mamy inne mieszkanie i kwalifikujemy się do MDM jako rodzina wielodzietna?

 • Kasia

  Przedstawilismy proporcje ale sprzedający boi się ze straci. jest moze jakieś potwierdzenie żeby go przekonać ?

 • Witam. Na pewno mniej niż 1,5 miesiąca. Polecam pilny kontakt z Państwa bankiem lub doradcą i złożenie prośby o wyjaśnienie sprawy. Proces w Państwa przypadku trwa zbyt długo.

 • Owszem, bank może trzymać Państwa wniosek w zawieszeniu nawet do końca roku. jeżeli umowa kupna wygaśnie – nie ma podstaw, aby uzyskać dofinansowanie do tej nieruchomości. Będą Państwo mogli ew. zaczynać cała procedurę od nowa. Czy ew. rozważali Państwo możliwość, aby skorzystać z przyszłorocznej puli? sprzedający mieszkanie otrzymałby wówczas część płatności (środki pochodzące z kredytu) w tym roku, a pozostałą część (dofinansowanie) na początku przyszłego roku? Wniosek dot. takiego rozwiązania mogą Państwo złożyć w dowolnym momencie.

  Gdyby potrzebna była Państwu porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Podobnie. W latach poprzedzających 2018-ty rok nie może zostać „zarezerwowane’więcej niż 50% puli przeznaczonej na 2018-ty.

 • ok, zapis dot. wypowiedzenia umowy najmu rzeczywiście znajduje się w ustawie i wynosi 6 miesięcy.

 • Gipsi

  Witam.

  Ja mam w umowie BZWBK napisane, że muszę w ciągu 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności domu rozwiązać umowę najmu i opróżnić wynajmowany lokal.

  Pozdrawiam

 • Nie, BGK nie sprawdza zdolności kredytowej. W systemie BGK Zlecenia odbywa się natomiast weryfikacja limitów ceny i powierzchni nieruchomości.

 • Witam. Ustawodawca wspomina jedynie, że beneficjent powinien zacząć korzystać z nowego mieszkania jak najszybciej, nie wymienia jednak konkretnego terminy. Córka może oczywiście korzystać ze starego mieszkania – to Państwo będziecie beneficjentami MDMu i przede wszystkim to Wy powinniście korzystać z nowego mieszkania. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asder

  Witam, a jak wyglada opcja rezerwacji w tym roku z puli 2018? Rowniez moze to byc max 50%?

 • ala

  ja składałem pod koniec lutego i jeszcze nie mam ostatecznej decyzji

 • ala

  Witam Ile czasu tera czeka się na ostateczną decyzje banku? Wniosek był składany na koniec lutego i nadal cisza????????? 🙁

 • Kasia

  Witam. wniosek został złożony 15 go marca i do tej pory jestesmy na liście oczekujących według naszego doradcy. Termin umowy upływa nam w maju. Czy bank do tego momentu może nas trzymać z decyzją ? No jeśli przepadnie nam umowa kupna to co wtedy z dofinansowaniem?

 • Gipsi

  Witam. Ja do obu tych banków składałam 1 lutego decyzję ostateczną dostałam w obu bankach w zeszłym tygodniu a to i tak po licznych ponagleniach mojego doradcy…

  Pozdrawiam.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • olga

  A to bgk sprawdza zdolnosc kredytowa ? Bo od banku mam juz pozytywna wstepna decyzje

 • xxx

  Witam, Czy ktoś z Was orientuje się ile w chwili obecnej trwa procedura przyznania kredytu w BZ WBK lub PKO BP? Wnioski złożyłem 30 marca.

 • Joasia

  Witam mam pytanie czy jeżeli mieszkam w Warszawie mam 3 dzieci i chciałabym kupić mieszkanie w Lublinie 66 m2 w cenie 308000 od dewelopera w jakim czasie muszę przenieść się do nowego mieszkania aby nie utracić dofinansowania i czy córka która studiuje w Warszawie może zostać w starym mieszkaniu czy musi przemeldowac się do nas.

 • no problem

 • Sprawdzenie w systemie BGK Zlecenia odbywa się on-line. Być może właśnie badana jest pani zdolność kredytowa, a to rzeczywiście może zająć kilka dni roboczych.

 • Ustawa deweloperska nakłada na inwestora m.in. konieczność przygotowania i doręczenia nabywcy prospektu informacyjnego oraz przyjmowanie wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Deweloper może chcieć uniknąć stosowania ww. wymogów. Może to zrobić poprzez rozpoczęcie procesu sprzedaży lokali dopiero po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, gdy inwestycja została już dopuszczona do użytkowania. wtedy rzeczywiście nie będzie chciał zawierać wcześniej umów przedwstępnych – a tego wymaga program MDM. Takie proces nie jest jednak równoznaczny z budowaniem za pomocą własnych środków.

 • Piotr Paweł

  klasa. dzięki

 • olga

  Witam 7 kwietnia odbyla sie rejestracja mojego wniosku w bgk na dofinansowanie na 2017r tylko nie ma jeszcze potwierdzenia bo bgk sprawdza dane jak dlugo to moze jeszcze potrwac ?

 • Raoul Duke

  A coś więcej może pan powiedzieć? Dlaczego mogłem dostać taką informację, że skoro firma buduje z własnych pieniędzy to mogę wniosek o kredyt złożyć dopiero gdy budynek powstanie i firma będzie miała dokument potwierdzający zakończenie jego budowy?

 • W odniesieniu do weryfikacji BGK? W ustawie jest sporo takich zapisów – jak chociażby okres 6-ciu miesięcy na wypowiedzenie umowy najmu lub fakt nabycia kolejnej nieruchomości. Takie rzeczy nie są kontrolowane. Kredytobiorca składa po prostu odpowiednie oświadczenia, poddaje się egzekucji i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • Meme

  Więc skąd zapis w tłumaczeniu MIB że w przypadku nieotrzymania dofinansowania MDM, kaucja zostałaby zaliczona na poczet ceny mieszkania?

 • Tak, w ciągu pierwszych 5-ciu lat (po przekazaniu własności mieszkania) nie może Pan nadpłacić więcej niż kwota otrzymanego dofinansowania, czyli w Pana przypadku 21.644 PLN

 • Witam. Tak, należałoby dodać wszystkie wymienione kwoty i podzielić sumę przez metraż użytkowy.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • ??? Pierwsze słyszę. Być może był chwilowy problem, w każdym razie zgłosiłem temat administratorowi strony.

 • BGK nie weryfikuje Państwa umowy, robi to bank kredytujący. Odnośnie drugiej części pytania, jeżeli podpiszą Pańśtwo umowę kredytową z bankiem, sprzedający ma 100% gwarancji, że w przyszłym roku otrzyma środki z dofinansowania.

 • Raoul Duke

  Niestety mam nr w orange i nie jest obsługiwany przez stronę 🙂

 • szaqee

  Witam, Moje pytanie dotyczy wyliczenia ceny 1m2 dla mieszkania, które chce kupić. Mam z zoną 3 dzeci zamierzamy kupić mieszkanie o powierzchni użytkowej 83,20 m2. Cena 3700 za metr. Do tego będzie ogródek cena 4500,00 zł, komórka lokatorska 3,47 m2. cena 8000,00 zł. Do tego jeszcze dwa miejsca postojowe cena razem 13 tys. zł. Ogródek, komórka lokatorska oraz miejsce postojowe są pomieszczeniami przynależnymi. Czy żeby wyliczyć cenę 1m2 i czy mieszcze się w limicie to muszę dodać wszystkie te kwoty?

 • Piotr Paweł

  lub nie przekraczając kwoty dopłaty?? jak to wygląda??

 • Meme

  A jeśli bank zgodzi się na udzielenie kredytu, może nastąpić sytuacja ze bgk nie wypłaci dofinansowania? Czy jeśli sprzedający zgodzi się otrzymać środki z MDM-u w przyszłym roku i przeniesie własność nieruchomości na nas po otrzymaniu środków z kredytu będzie pewny w 100% że pozostałą część środków również otrzyma?

 • Jeżeli kredytobiorca zrezygnuje z dofinansowania (anulowanie wniosku) lub upłynie 60 dni od momentu rejestracji wniosku, środki wracają do puli.

 • Tak, w przypadku budowy systemem gospodarczym nie ma potrzeby składać wniosku o udział w programie MDM, ani zaciągać kredytu.

 • mih

  witam przeczytałem całe forum i nie znalazłem takiej informacji
  i mam pytanko jaka jest procedura zwalniania zarezerwowanych dopłat

 • Angelika

  ok, dziękuję za informację. W takim wypadku wystarczy tylko zbierać faktury i rozliczyć się w US. Nie jest obowiązkowe złożenie jakiegokolwiek wniosku w tytułu MDM tak?

 • Tak, jedyna opcja w przypadku budowy domów systemem gospodarczym to zwrot VATu.

 • W takim razie – warto zapytać o ww. status. Centrale banków otrzymały z BGK listy wniosków ze statusem.

 • aga

  Niestety, stety taki jest program- ma trwać do 2018 roku więc wszyscy chcą się załapać bo takie dofinansowanie z nieba nie spada. Bardzo dobrze że można sobie zarezerwować środki z przyszłych lat. Ja tylko w tym roku mogę złożyć wniosek gdyż skończyłam 35 lat. Z tegorocznych środków nie zdążyłam skorzystać. Budowa skończy się pod koniec roku i wtedy mogę dopiero składać wniosek o kredyt- w tym wypadku niestety skończą się również środki przyszłoroczne więc dlaczego Pani zdaniem nie mam prawa zarezerwować środków z puli jeszcze dalszej? Gdzie tu cwaniactwo? Mam zostawić dofinansowanie swoje dla Pani?
  Każdy chce skorzystać z szansy. Gdyby środków było więcej i na większą ilość lat nie było by tego szału.
  Pozdrawiam 🙂

 • Angelika

  czyli rozumiem, że jako tako zwrotu wkładu własnego dla domów jednorodzinnych nie ma, więc działkę budowlaną możemy zakupić za gotówkę. A ewentualnie z jakiej pomocy w ramach projektu MDM mamy możliwość skorzystania to odliczenie od materiałów budowlanych VATu, tak?

 • Kamil Gałązka

  Właśnie na wniosku jest data 15.03.2016. Jeżeli w banku twierdzą, że dostałem dofinansowanie to czy powinienem otrzymać od nich dokument zawierający informację o przyznanej przez BGK wysokości dofinansowania wkładu własnego?

 • Decyzja zależy od banku kredytującego. Być może wystarczy jedynie korekta umowy przedwstępnej?

 • Jeżeli wniosek został zaakceptowany przed 2016-03-15 – to znaczy, że tak. Jeżeli natomiast w wymienionym dniu, polecam dodatkowo dopytać o status wniosku (oczekujący lub dostępny). Tutaj więcej na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/rynek-wtorny-i-rynek-pierwotny-dalej-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-konferencja-bgk/

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Angelika

  Witam,
  Chcielibyśmy z mężem kupić działkę budowlaną (ok. 30 tys.) z rynku wtórnego. Czy zakup działki tez jest wkładem własnym. Jeżeli tak, to czy musimy poczekać na wsparcie z MDM i dopiero po otrzymaniu takiego dofinansowania zapłacić za działkę, czy możemy kupić działkę za własne pieniążki i wtedy starać się o dofinansowanie? Wspomnę, że budowę domu pon. 100m2 chcielibyśmy zacząć na wiosnę 2017 r.
  Proszę o odpowiedź

 • O ile nie będzie to zakup kolejnej nieruchomości mieszkalnej – można śmiało korzystać z kredytów.

 • Bardzo wnikliwa i niestety trafna analiza. Rządowe programy wsparcia na dłuższą metę nie zapewniają odpowiedniej pomocy. Moim zdaniem – rozsądniejszą decyzją byłoby np. uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie VATu.

 • W zależności od wybranego od banku – albo od razu (tzn. rejestracja i akceptacja), albo po wstępnym badaniu zdolności (czyli odstęp kilku dni roboczych).

 • Dokładnie tak – z jedna małą poprawką. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą (Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania)

 • olga

  Jak dlugo trwa rejestracja i akceptacja wniosku zlozonego do bgk

 • Z limitu środków MDM dostępnego w tym roku (373 mln PLN) do wykorzystania na 2017 r. zostało wykorzystanych 110 mln PLN (wg stanu na 2016-04-11 godz. 11:00).

  W ostatnim tygodniu dziennie rejestrowano wnioski na około 3 mln PLN.

 • Meme

  30 marca środki z memu zostały dla nas zarezerwowane. W umówię przedwstępnej mamy zapis o kaucji. Co teraz?

 • Kamil Gałązka

  Jeżeli otrzymałem potwierdzenie rejestracji wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego, no i jest tam napisane, że mój wniosek został zarejestrowany w Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu *** pod numerem NWR *** z limitem środków w wysokości *** zł oraz przewidywanym terminem wypłaty środków ***, tzn. że otrzymałem dofinansowanie? Pani z banku udzieliła mi informacji, że tak, ale ja nie jestem przekonany.

 • ania

  Jaki jest obecnie stan środków mdm na 2017?

 • szymon

  Czy w ciągu tych pięciu lat można wziąść coś na raty jeśli będzie taka możliwość czy program mdm ma coś do tego?

 • rh

  Może to już trochę nie na temat ale napiszę parę przemyśleń na temat wspierania budownictwa w Polsce. Co do samego MDM myślę, że nie należy spodziewać się żadnych istotnych zmian. Obecnie rządzący zapowiedzieli dość jednoznacznie wygaszanie programu więc wspierać go dodatkowymi środkami nie będą chętni. Pozostaje trzymać za słowo, że będzie to wygaszanie a nie ucięcie programu głosowaniem którejś letniej nocy 🙂 Z drugiej strony obiecują nowe programy wspierania budownictwa mieszkaniowego zarówno pod wynajem jak i na sprzedaż. Z trzeciej strony, ze strzępów informacji które były podawane na temat tych planów mają one być zupełnie innego rodzaju niż MDM. Raczej wspieranie oszczędzania na kupno mieszkania czy domu więc prawdopodobnie MDM to ostatnia szansa aby dostać gratisowy wkład własny do kredytu. Osobiście uważam, że jest to zdecydowanie bardziej rozsądne niż formuła typu MDM czy RNS ale z punktu wiedzenia korzystających już znacznie mniej atrakcyjne. Szczególnie w krótkim okresie. Ostatnia w miarę sprawiedliwa ulga tego typu to była ulga odsetkowa wprowadzona jeszcze za rządów SLD. Po prostu możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek od kredytu hipotecznego. Idealna bo bank bezpośrednio praktycznie nic nie zyskiwał, odbywało się to poza nim. Deweloper też nie bo nawet nie wiedział czy ktoś może z niej skorzystać czy nie. Do tego w miarę łagodna dla budżetu bo rozłożona w czasie po 1000-2000 PLN co roku na osobę. Ironią naszego systemu politycznego jest to, że rządzące od tamtego czasu przez 12 lat „prawica” wymyśla koszmarne, skomplikowane i w gruncie rzeczy niesprawiedliwe programy takie jak MDM czy RNS zamiast zastosować najprostszy bodziec po stronie systemu podatkowego który jednocześnie nie powoduje ingerencji w rynek mieszkaniowy i kredytowy i nadużyć ze strony banków i deweloperów.

 • rh

  Przez pierwsze 5 lat można spłacić kwotę nie większą niż wartość dofinansowania a potem już nie ma żadnych ograniczeń ze strony programu MDM. Mogą natomiast istnieć ograniczenia lub prowizje zapisane w umowie kredytowej z bankiem.

 • rh

  Ale przecież jest mechanizm zabezpieczający czyli reguła, że tylko połowa puli może być rezerwowana z wyprzedzeniem. Druga połowa pieniędzy na 2017 rok będzie sobie spokojnie czekać na 02.01.2017 i wtedy będzie można z niej skorzystać. Inna sprawa, że pieniądze pewnie skończą się jeszcze szybciej niż w tym roku ale to już jest kwestia wielkości całej puli a nie sposobu jej rozdziału. Zupełnie też nie rozumiem na czym ma niby polegać moje cwaniactwo. Dom który chcę kupić będzie skończony pod koniec marca 2017. Wtedy też będzie wypłata z MDM. Zatem korzystam z puli na 2017 i chyba jest to logiczne. Biorę kredyt teraz bo chce mieć pewność finansowania inwestycji zanim wpłacę swoje środki na pierwszą transzę. Nie chodzi tu tylko o dostępność MDM ale nawet bardziej o analizę zdolności kredytowej. Dzisiaj wiem jak moja „zdolność” wygląda ale nie mam pewności co będzie za pół roku. Mogą się zmienić moje dochody ale może się też zmienić „algorytm” banku dlatego wolę mieć umowę kredytu już teraz i jest to niezależne od MDM. Dopłata MDM jest częścią finansowania tego zakupu i informacja czy ona jest przyznana czy nie jest niezbędna „z góry” chociażby dla Banku do oceny zdolności kredytowej i zawarcia umowy kredytu. Bo od tego zależy czy mój kredyt będzie 50 tys większy czy mniejszy. Rozumiem rozgoryczenie, że środki mogą się skończyć ale konstrukcja która jest obecnie to jedyna rozsądna konstrukcja przy tak rozłożonych w czasie transakcjach jak zakup domu czy mieszkania. BTW. Zgadzam się, że pewnego rodzaju „cwaniactwem” był pomysł aby na rynku wtórnym dawać zwrotną zaliczkę na poczet wypłaty dofinansowania w 2017 roku ale ten „proceder” został (przynajmniej oficjalnie) zakazany.

 • Czesław

  Czyli jeśli wezmę kredyt na 30lat ,ale będę miał środki na spłacenie całości kredytu, to po 5latach mogę spłacić całość bez konsekwencji?

 • Niestety – nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

 • MMM

  A czy w tym przypadku nie ma wpływu na czas, to że korekta dotyczy zmiany przeznaczenia dofinansowania (korekta dom na lokal mieszkalny)? Czy takie zmiany też powinny być załatwione od ręki?

 • ok, proponuję w takim razie aby przesłała Pani swoje sugestie do sekretariatu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

 • Ewa

  Sugeruję pomyśleć o ewentualnych zmianach w programie, które w przyszłości nie pokrzywdzą osób, które będą chciały skorzystać z dopłaty z nowej puli przysługującej na każdy kolejny rok. Ważne aby każdy miał jednakowe szansę z pomocy skorzystać. Pozdrawiam 🙂

 • Nie bardzo rozumiem, czego Pani od nas oczekuje?

 • Ewa

  Z całym szacunkiem ale każdy kto chce skorzystać z MDM nie ma wystarczających możliwości sfinansowania w pełni wkładu własnego dlatego uważam, że każdy w sposób uczciwy powinien mieć szansę otrzymać taką doplate. A krzywdzace jest to że za rok czy za 2 większość osób które dziś nie może zaciągnąć kredytu w przyszłości nie będzie miała już szans do dofinansowanie.

 • Z całym szacunkiem – na naszej stronie staramy się jedynie obiektywnie przedstawić możliwości, jakie stwarza program Mieszkanie dla Młodych. Nasi czytelnicy to osoby w różnych sytuacjach, często dofinansowanie w ramach programu jest dla nich jedyna możliwością do zebrania wystarczającej kwoty wkładu własnego, określenie „cwaniacy” jest dla większości z nich bardzo krzywdzące.

 • Ewa

  Nie wiem czy dobrze rozumiem. Zawsze była pula na dany rok i każdy mógł składać wniosek o dofinansowanie i wszystko miało swój porządek. Teraz można składać wniosek o dofinansowanie a otrzymać wypłatę środków z puli z 2017 lub 2018 roku. W moich oczach to niestety może działać nie koniecznie dobrze dla innych osób. Np. Ja z narzeczonym bierzemy za rok ślub ( 2017) i chcemy od razu starać się o kredyt z dopłatą MDM bo teraz nie możemy wspólnie wziąć kredytu i wspólnie być właścicielami nieruchomości. Wracając do sedna składając wniosek nawet w 2017 o dofinansowanie moglibyśmy ewentualnie liczyć na wypłatę środków z puli z 2018 roku ale niestety ona już będzie znikoma albo wgl już nie będziemy mieli szans otrzymać jakiegokolwiek wsparcia finansowego bo przecież już 2 lata przed ktoś będzie miał zarezerwowane środki z puli której dziś jeszcze nie ma. Ja rozumiem, że chcecie Państwo pomoc dziś ludziom którzy starają się o dofinansowanie ale program ma trwać do końca 2018 roku i uważam, że każdy powinien mieć takie same szanse otrzymać pomoc niezależnie czy złoży wniosek dziś czy za rok. A tak to skorzystają na tym tylko ‚ cwaniacy’ którzy zaklepią dla siebie już dziś środki z puli na rok 2017 i 2018 pozbawiając przyszłych kredytobiorców otrzymanie pomocy z programu MDM !

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Po upływie 5-ciu lat od momentu otrzymania własności w ramach programu MDM mogą Państwo spłacić kredyt bez żadnych konsekwencji ze strony programu.

 • Czesław

  Witam, czy kupując mieszkanie z MDM jest możliwość spłacenia kredytu szybciej niż jest wyznaczony termin?

 • Nie jestem niestety w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Polecam naciskanie na Państwa doradcę. Korekta to naprawdę standardowa sprawa i nie powinna zająć aż tyle czasu.

 • MMM

  W tej sprawie korekta była złożona poltory tygodnia temu i nadal nie ma w tej sprawie odpowiedzi że strony BGK.

  W takim razie gdzie może być problem, dlaczego to może tyle trwać?

  Pozdrawiam

 • Witam. Takie pomyłki się zdarzają. Bank kredytujący może wystąpić do BGK o korektę, trwa to zwykle około 2-3 dni roboczych.

 • Witam. w umowie nie musi być wspomniane, że środki pochodzą z programu MDM.

 • Witam. W kwestii zapisów w umowie, prośba o kontakt z doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Każdy bank ma swoje własne preferencje, najlepiej ustalać te kwestie z doradcą.

  Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i zostanie podpisana umowa kredytowa, mają Państwo 100% gwarancji, że dofinansowanie zostanie wypłacone.

  Oczywiście – jest możliwe dokładne określenie terminu realizacji przelewu dla sprzedającego.

 • Witam. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

 • Karolina

  Witam,
  kupujemy z mężem mieszkanie (rynek pierwotny) deweloper się zgodził na wypłatę dofinansowania w styczniu 2017. Czy w takim razie w umowie deweloperskiej musi być wspomniane, że druga transza to są środki z BGK czy wystarczy, że będzie po prosu kwota tej transzy? Jakie są wymagania co do treści umów deweloperskich dot. mieszkań z dofinansowaniem MdM?

 • MMM

  Witam,
  mój problem wygląda tak:

  Zdążyłem z rezerwacją w BGK (około 15.03), ale bank popełnił błąd i zamiast lokal mieszkalny wybrał opcję dom… Tym samym zablokował innym bankom, które poprawnie próbują zarejestrować wniosek, możliwość jego rejestracji.

  Po dopiero 14 dniach otrzymałem od banku XXX informacje, że taki błąd istnieje i została złożona 30.03 korekta do BGK w związku z tym faktem.

  Do dzisiaj jednak nie ma korekty, ani odpowiedzi, a ważność rezerwacji skończy się za miesiąc.

  Mają Państwo może jakieś informacje ile jeszcze może trwać korekta.
  Zacząłem się trochę martwić..

  Pozdrawiam

 • Wiki

  Witam,
  Jaki dokładnie termin wypłaty dofinansowania w roku 2017 dla sprzedającego w ramach MDM powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego? Chciałabym kupić mieszkanie w tym roku, korzystając z kredytu i dofinansowania MDM na rok 2017. Czy jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie pozytywnie rozpatrzony mam 100% pewności, że kwota dofinansowania wpłynie na konto sprzedającego w styczniu 2017r?
  Czy jest możliwe określenie dokładnego terminu realizacji przelewu dla sprzedającego?

 • Jacek

  Witam, czy środki uzyskane z kredytu muszą być wykorzystane na zakup gotowej nieruchomości? Czy istnieje możliwość przekazania deweloperowi środków z kredytu na sfinansowanie budowy domu (zakładając, że deweloper posiada działkę i pozwolenie na budowę domu spełniającego wymogi programu MDM)?

 • Nie jest to prawda, naprawdę polecam doradców ze wskazanej przez mnie strony,

 • Ministerstwo przesłało taką informację do BGK i central banków biorących udział w programie MDM, a my otrzymaliśmy ją z zaprzyjaźnionej instytucji i opublikowaliśmy powyżej.

 • Tak, nawet na naszym forum pojawiają się takie informacje.

 • Raoul Duke

  Pani z Banku powiedziała, że jeżeli deweloper buduje za własne pieniądze, czyli transze nie będą wypłacane, to z wnioskiem o kredyt musimy czekać aż zakończy się budowa, i deweloper będzie miał dokument potwierdzający koniec budowy. Wtedy możemy iść po kredyt.

 • Krzysztof

  Zatem gdzie została opublikowana Informacja z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa?

 • mih

  a czy są już jakieś informację że wniosek z listy oczekujących zmienił status na dostępny

 • W każdej chwili. Wybrani doradcy otrzymują informacje na bieżąco.

 • mih

  Witam a te 200,300 wniosków kiedy może otrzymać jakaś informacje

 • Trudno powiedzieć, czy ew. rejestrował się Pan na stronie którą podałem? Doradcy współpracują z różnymi bankami i mogliby sprawdzić, jak wygląda podejście w innej instytucji.

 • Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty.

  Status „Oczekujący” będzie aktywny do końca roku 2016, chyba że wcześniej zmieni się na „Dostępny” (np. w sytuacji gdy jakiś inny klient zrezygnuje z dofinansowania lub otrzyma decyzję negatywną). Klient może więc oczekiwać do końca roku, ale nie ma gwarancji, że otrzyma wsparcie. Zmiana statusu z „Oczekujący” na „Dostępny” będzie wysyłana na adres e-mail do osoby rejestrującej wniosek. W przypadku zmiany statusu na „Dostępny” , bank będzie miał 60 dni na podpisanie umowy i wprowadzenie do ewidencji daty podpisania umowy. Czas liczony będzie od dnia zmiany statusu.

 • Dziennie „rezerwowane” jest ok 4 mln środków. Pozostało jeszcze prawie 270 mln. Szansa na to, że środki będą dostępne w dniu 2016-05-02 jest całkiem spora.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mea culpa. w pospiechu wstawiliśmy w artykule nieprawidłowe Ministerstwo. Dzięki za uwagę, sprostujemy artykuł.

 • Tak, jest taka możliwość.

 • Tak, może Pan.

 • Cena garażu – tak, powierzchnia nie. Tutaj można znaleźć nieco więcej na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Limit powierzchni dotyczy jedynie powierzchni użytkowej, garaż nie jest do niej wliczany. Aby obliczyć czy dom mieści siew limicie ceny, należy wartość całej nieruchomości (z garażem) podzielić przez metraż użytkowy domu.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Na naszej stronie można w miarę swobodnie wymieniać się pomysłami, jesteśmy bezstronni i absolutnie apolityczni.

 • Grzegorz1984

  W BGK przeszedł wniosek o dofinansowanie na 2017, niestety w banku po raz kolejny zostało wysłane zapytanie o historię kredytową w czasie krótszym niż 30dni ponieważ nie załapałem się na środki z 2016 i z automatu wskakuje decyzja negatywna. Doradca mówi że trzeba odczekać 30 dni i nie będzie problemu. Moje pytanie brzmi czy to prawdopodobne czy to tylko mydlenie oczu. Czy jak pójdę do innego banku mam szanse na otrzymanie kredytu?

 • Karolina Skuła

  czy ktoś chciałby się pochwalić jaki numer miał jego wniosek – i dostał dopłatę?

 • mih

  witam może ktoś odpowie na moje pytanko złożyliśmy wniosek do banku z dopłatom z mdm w 14 marcu i wniosek został zarejestrowany tylko brakło pieniędzy i jesteśmy na liście oczekujących w pierwszej 100 jaka jest szansa na dostanie dopłaty w tym roku

 • Gosia Gogo

  Juz chyba wiem. Garaz nie stanowi powierzchni uzytkowej a przynalezna. Ale czy liczy sie do mdm?chyba nie?

 • Mmm

  Można rezerwować środki na 2018

 • Karolina Skuła

  Czy jest szansa, że 2 maja nie będzie już środków na ten rok?

 • Krzysztof

  Gdzie została opublikowana informacja z Ministerstwa Rozwoju, do której się Państwo odwołujecie i dlaczego ma ona pochodzić z Ministerstwa Rozwoju skoro Program podlega Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa?

 • gusia

  Witam,
  środki z przyszłorocznej puli szybko schodzą więc mam nowy pomysł. Mianowicie jeśli się okaże że 50% środków zostanie zarezerwowanych zanim złożymy wniosek o kredyt w październiku to możemy zarezerwować środki z 2018 roku? Muszę do grudnia tego roku złożyć wniosek. Przedsiębiorca musiałby czekać ponad rok na resztę pieniędzy. Załóżmy że się zgodzi, czy jest taka możliwość czy bank i bgk się nie zgodzi na takie rozwiązanie?

 • F0X

  A czy mogę wziąć kredyt w mdm sam bez dziecka i powiedzieć że dziecko jest pod opieką matki?

 • Gosia Gogo

  Witam serdecznie,
  Mam watpliwosc odnosnie wyliczenia powierzchni.chcemy kupic pol domku.metraz powiedzmy 90m2 plus garaz 20 m2.wszystko na jednym akcie notarialnym.W jakims artykule przeczytalam ze mozna to policzyc jako jedna powierzchnia. Wtedy wyjdzie 110m2.jak to wlasciwie jest?

 • Fff

  Ludzie, nie piszcie jakie są na to rozwiązania żeby ‚ominąć’ sprawę kaucji, bo za chwilę każdego z rozwiązań też zakażą… kto podpisał umowę przed mądrą wypowiedzią p. ministra ma już po problemie. .. a tak było o tym za głośno więc postanowili to wszystkim utrudnić. Dla własnego dobra nie piszcie jakie macie pomysły na rozwiązania. ..

 • Może Pan złożyć wniosek jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W nawiązaniu do podanej powyżej informacji dot. możliwości wpłaty kaucji sprzedającemu na poczet ew. zwrotu dopłaty MDM informujemy, że wg oficjalnej informacji Ministerstwa Rozwoju z dnia 2016-04-04 takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Dofinansowanie NIE MOŻE zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej, a taką sytuację zapewniałby wpływ środków z kredytu i wcześniejszej kaucji.

 • Jeden z forumowiczów zaproponował takie rozwiązanie: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606813963

  zaznaczam, że nie jest ono zgodne z rekomendacją Ministerstwa.

 • Banki opierały swoje wcześniejsze decyzje na informacjach z konferencji w BGK (2016-03-16) oraz opinii swoich działów prawnych. Przedstawiciel BGK na wymienionej konferencji udzielił odpowiedzi, że jeżeli sprzedający zgadza się otrzymać kwotę dopłaty w 2017-tym, pozostałe warunki umowy zależą od stron transakcji.

  Oczywiście racja – komunikat Ministerstwa doprecyzował sytuację, jednak banki, które odpytaliśmy po otrzymaniu informacji z Ministerstwa zamierzały dopełnić zobowiązań wynikających z umów z klientami.

 • Potwierdzone. Wg stanu na dzień dzisiejszy (2016-04-06), zarezerwowano około 100 mln PLN z przyszłorocznej puli.

 • Jeżeli chciałby Pan skorzystać ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok, konieczne będzie złożenie nowego wniosku o dofinansowanie.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Oczywiście, bez żadnego problemu. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • GJ wymienił rozwiązanie w swoim poście powyżej. Cytuję: „Procedurę (przyp. MDM) można zacząć w oparciu o umowę rezerwacyjną ale do podpisania umowy kredytowej będzie wymagana notarialna umowa deweloperska. „

 • Witam, niestety wg najnowszej rekomendacji Ministerstwa płatność dla sprzedającego musi być podzielona na minimum 2 transze. Pierwsza, pochodząca z kredytu mogłaby by wypłacona w bieżącym roku. Drugą – czyli kwotę dofinansowania sprzedający otrzymałby na początku 2017-go roku. Szczegóły może znaleźć Pani tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  przy czym koniecznie proszę zapoznać się z aktualizacją artykułu.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wg oświadczenia Ministerstwa z dnia 2016-04-04– jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2017. Zaznaczam, że wcześniejsze opinie działów prawnych poszczególnych banków dopuszczały możliwość wpłaty kaucji.

  Pod zamieszczonym powyżej artykułem załączyliśmy pełen tekst oświadczenia.

 • Opisane przez Pana rozwiązanie umożliwi Panu skorzystanie z MDMu, jednak muszę zaznaczyć, że nie jest ono niestety zgodne z rekomendacją Ministerstwa.

 • Maciej

  Dokładnie tak jest – rezerwacja jest za symboliczną kwotę, a umowę podpiszemy dopiero koło września kiedy to budowa będzie dobiegała ku końcowi. Bardzo Tobie dziękuję za wyczerpującą umowę – dobrze wiedzieć o tym terminie 60 dni po której trzeba zawrzeć umowę kredytową – można będzie się starać o dofinansowanie MDM troszkę wcześniej, a nie czekać do momentu zawarcia umowy deweloperskiej. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam

 • F0X

  Dzień, dobry
  Mam pytanie odnośnie kredytu.
  Wraz z moją narzeczoną mamy 6 miesięczne dziecko, ślubu jeszcze nie mamy. Razem we trójkę nie możemy wziąć kredytu w mdm, ale doradcy mówią że mogę go wziąć sam na siebie i mam odpowiednią zdolność na zakup mieszkania. Pytanie czy mogę we wniosku powiedzieć ze nie mam dziecka, albo że ono jest pod wychowaniem matki? Czy można to w ten sposób „legalnie” zrobić?

 • Lukasz

  Witam, moja sytuacja wygląda tak iż mam juz podpisaną umowę przedwstępną, sprzedający izgodził się na wypłatę środków z mdm w przyszłym roku, pod warunkiem że otrzyma 15ty. zlotych zaliczki zwrotnej, która zostanie zwrócona po wypłacie środków z mdm w 2017r.
  Czy w takiej sytuacji otrzymam dofinansowanie i w jakim dokumencie zawrzeć treść o zaliczce zwrotnej . Proszę o pilną odpowiedz.

 • RH

  Od 1 stycznia 2017 będzie dostępne drugie 50%. Natomiast na pytanie do kiedy wystarczy środków w tym roku raczej nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Na dzisiaj jest jeszcze sporo ale nikt nie wie jak szybko będą schodzić. W marcu zeszło około 40 mln z 2017 więc przy takim tempie powinno wystarczyć jeszcze na długo. Ale niemal na pewno środki będą schodzić tym szybciej im bliżej będzie do 2017 roku.

 • george

  czy to potwierdzone informacje? bo w moim przypadku obawiam się, że zanim sprzedawca ureguluje sprawy związane ze współwłaścicielem, środki 50% puli z 2017roku mogą się skończyć. Czy wiadomo od kiedy będzie można składać wnioski o dopłatę drugie 50% srodków przewidzianych na 2017rok?

 • aneta

  Wg informacji ze strony BGK, na dzień 2016-03-31 beneficjenci złożyli
  wnioski na kwotę 89,77 mln PLN z 373 mln przeznaczonych na 2017, które
  można zarezerwować w bieżącym roku. Dziennie jest rezerwowane około 4
  mln PLN. Informacja z postu poniżej

 • Aneta

  JA szukam rozwiązania dzięki któremu można obejść całą sytuację. Nie oszukujmy się na rynku wtórnym mało jest sprzedających którzy poczekają do 2017 na II transzę. Jeżeli nie mogę przekazać zaliczki w pełnej kwocie dofinansowania, to czy mogę przekazać zaliczkę w kwocie pomniejszonej o 1000 zł kwoty dofinansowania. Oczywiście sporządzamy akt notarialny. W takiej sytuacji nie będzie to cała kwota dofinansowania. Czy przejdzie taki pomysł.

 • GJ

  A tak z ciekawości. Właściwie czemu tylko jeśli nie została podpisana umowa kredytowa? Obawiam się, że nawet jeśli została podpisana umowa kredytowa to dopłata może nie zostać wypłacona. Różnica jest tylko taka, że na etapie wniosku Banki po prostu je odrzucą a po podpisaniu umowy będą musiały jakoś z tego wybrnąć. Pytanie jak? Bo szczerze mówiąc nie specjalnie wyobrażam sobie aby BGK wypłacił te dofinansowania. W momencie wydania komunikatu nie zmienił się przecież stan prawny a jedynie został wydany komunikat doprecyzowujący sytuację. Osobiście obawiam się, że banki raczej znajdą sposób na wybrnięcie z takich umów niż wejdą w spór prawny z ministerstwem w obronie swojego wcześniejszego stanowiska. Szczególnie, że będą to jakieś pojedyńcze przypadki już zawartych umów. Chociaż podkreślam. Powyżej to tylko moje spekulacje i chętnie dowiedziałbym się co Banki faktycznie planują zrobić z takimi umowami. O ile oczywiście takie umowy już faktycznie zaistniały…

 • GJ

  Teraz doczytałem Twój pierwszy post. U Ciebie jest to przypadek drugi czyli deweloper budując z własnych środków nagina prawo chcąc uniknąć kosztów umowy deweloperskiej. Tak jak pisałem. Jeśli opłata za rezerwację jest niewielka to można powiedzieć, że lekko nagina prawo. Jeśli duża to w zasadzie łamie prawo omijając ustawę deweloperską i raczej bym omijał taką ofertę zanim budowa nie będzie zakończona. W każdym razie kredytu w oparciu o tego rodzaju umowę faktycznie żaden bank nie udzieli. Warunkiem dla banku jest podpisanie umowy deweloperskiej. Procedurę można zacząć w oparciu o umowę rezerwacyjną ale do podpisania umowy kredytowej będzie wymagana notarialna umowa deweloperska. Być może deweloper będzie skłonny jednak taką umowę podpisać? Oczywiście to powyższe ma szansę zadziałać jeśli ta osoba prywatna ma działalność gospodarczą.

 • GJ

  Skoro trzech doradców znających Twój przypadek lepiej mówiło, że w Twoim przypadku problem jest to pewnie jest. Natomiast nie wynika on z tego, że lokal nie jest oddany do użytku. Praktycznie każdy deweloper sprzedaje mieszkania zanim zostaną oddane do użytku (umowa deweloperska) i nie słyszałem o Banku który odmawiałby kredytowania takich inwestycji. Myślę, że problemem jest to, że chcesz bazować na umowie rezerwacyjnej. W oparciu o nią można zacząć procedurę, złożyć wniosek i dostać wstępną decyzję ale wtedy w ciągu 60 dni trzeba zawrzeć umowę deweloperską i kredytową. A jeśli inwestycja jest na bardzo wczesnym etapie może to być niemożliwe bo deweloper nie ma jeszcze w rękach wszystkich pozwoleń i po prostu nie podpisze umowy deweloperskiej w której musi się zobowiązać do sztywnych parametrów i terminów. Ewentualnie deweloper w ogóle nie planuje podpisywać umowy deweloperskiej tylko rezerwacyjną do czasu zakończenia budowy aby uniknąć kosztów umów deweloperskich i rachunku powierniczego. Jeśli rezerwacja jest za jakąś symboliczną kwotę w zasadzie nie ma w tym nic złego jak dla mnie ale skutkiem ubocznym jest to, że Banki faktycznie nie udzielą kredytu zanim lokal nie będzie oddany do użytkowania.

 • george

  Witam serdecznie. Czy są dostępne jakiekolwiek informacje związane z ilością już wykorzystanych środków z puli 2017? Planuje zakup mieszkania z rynku wtórnego 53m2 jednak umowę przedwstępną będę mógł sporządzić najwcześniej w sierpniu tego roku, ze względu na problemy właściciela ze współwłaścicielem który posiada 1/4 części mieszkania. (Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymanie 2giej transzy „dofinansowania” w 2017 roku)

  Zastanawiam się czy nie lepiej w takiej sytuacji poczekać do 4 kwartału bieżącego 2016 roku i dzięki temu mieć pewność, że wniosek zostanie przyjęty.

  Od kiedy najwcześniej można składać wnioski w ramach środków z puli dopłat na 2017, które zostaną wypłacone bez żadnych opóźnień.

  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Kamil Gałązka

  Jeżeli mój wniosek z dofinansowaniem MDM na rok 2016 nie został jeszcze rozpatrzony (ma status oczekujący), czy mógłbym złożyć w tym banku tak jakby aneks do tego wniosku, żeby skorzystać z dofinansowania MDM na rok 2017? To tylko zależy od banku, w którym sklsdalem wniosek, czy od BGK? Pytam się, ponieważ do końca miesiąca mam ważną umowę przedstepna, no i nie wiem co robić…

 • Raoul Duke

  SUPER! A czy wniosek o kredyt mogę już w takim razie teraz składać? Pozwolenie na budowę deweloper ma. Już nawet ściany stawiają.

 • Aaaa

  Tak

 • Raoul Duke

  Czyli czytając tekst i aktualizację, rozumiem, że jak np deweloper wybuduje w tym roku dom np we wrzęsniu to skłądam wniosek o kredyt, jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie to deweloper dostaje pieniądze poniejszone o kwtoę mdm czyli np 22 400 zł. I tą kwotę dostanie na początku stycznia 2017? Dobrze rozumiem?

 • Maciej

  Powiem szczerze, że jestem zaskoczony Pana odpowiedzią. Trzech doradców już mi mówiło, że nie mogę jeszcze składać wniosku o mdm, ponieważ lokal nie jest oddany do użytku, nie ma nawet adresu. Główny problem jest taki, że wniosek o mdm składa się razem z wnioskiem o kredyt, a żaden bank nie chce go udzielić jeśli lokal nie jest oddany do użytkowania… i koło się zamyka…

 • Michalina Wójcik

  Witam a jeśli nie ma się jeszcze żadnej umowy z deweloperem(przedwstępnej)mieszkanie jest po prostu w planach,bedą niedługo dopiero rzuty mieszkań dostępne czyli póki co nie mogę zapisać się do programu mdm?

 • Karolina Synowiec

  Witam, chciałabym wraz z mężem kupić mieszkanie z rynku pierwotnego,
  jednak mamy jeszcze kredyt który kończy się po koniec roku, czy jeżeli
  złożymy wniosek o kredyt z MDM w grudniu to czy załapiemy się na
  dofinansowanie z puli na 2017 rok?

 • d.t.

  dzień dobry,
  proszę o przykład jak powinien wyglądać zapis w umowie przedwstępnej dotyczący zapłaty części (kredyt+wkład własny) w 2016 roku i reszty (dofinansowanie bgk) w 2017 roku

 • Boston Bostoński

  Chybą , że robimy odrębny akt notarialny pożyczki brakującej kwoty to już nie powinno stanowić problemu bo na akcie głównym będzie informacja, że klient czeka do stycznia na środki.

 • Jeżeli nie została podpisana umowa kredytowa – tak.

 • Agata

  rozumiem, że wnioski w takiej postaci złozone po oświadczeniu BGK z dnia 16 marca 2016, a przed 4 kwietnia 2016 mimo wszystko zostaną odrzucone?

 • Witam, owszem, można. We wniosku o dofinansowane do MdM są 4 opcje ustalenia metrażu i ceny domu/lokalu: Akt notarialny przenoszący własność, umowa zobowiązująca, prospekt informacyjny, umowa o budowę lokalu ze spółdzielnią.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, środki z puli przeznaczonej na 2017-ty rok powinny być wypłacone do 2017-12-31

 • Limity powinny być wówczas liczone wg wskaźników na II-gi kwartał 2016

 • Witam. Od dzisiaj (2016-04-04) nie ma niestety takiej możliwości. Wg informacji Ministerstwa Rozwoju: „W nawiązaniu do podanej powyżej informacji dot. możliwości wpłaty kaucji sprzedającemu na poczet ew. zwrotu dopłaty MDM informujemy, że wg oficjalnej informacji Ministerstwa Rozwoju z dnia 2016-04-04 takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Dofinansowanie NIE MOŻE zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej, a taką sytuację zapewniałby wpływ środków z kredytu i wcześniejszej kaucji.”

  Wg Ministerstwa – jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2017. Zaznaczam, że wcześniejsze opinie działów prawnych poszczególnych banków dopuszczały możliwość wpłaty kaucji.

  Wkrótce na naszej głównej stronie opublikujemy pełen tekst oświadczenia Ministerstwa.

 • Witam. Od dzisiaj (2016-04-04) nie ma niestety takiej możliwości. Wg informacji Ministerstwa Rozwoju: „W nawiązaniu do podanej powyżej informacji dot. możliwości wpłaty kaucji sprzedającemu na poczet ew. zwrotu dopłaty MDM informujemy, że wg oficjalnej informacji Ministerstwa Rozwoju z dnia 2016-04-04 takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Dofinansowanie NIE MOŻE zostać wypłacone w sytuacji, jeśli całość kwoty należnej sprzedającemu zostanie uregulowana wcześniej, a taką sytuację zapewniałby wpływ środków z kredytu i wcześniejszej kaucji.”

  Wg Ministerstwa – jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2017-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2017. Zaznaczam, że wcześniejsze opinie działów prawnych poszczególnych banków dopuszczały możliwość wpłaty kaucji.

  Wkrótce na naszej głównej stronie opublikujemy pełen tekst oświadczenia.

 • Zbigniew

  Witam serdecznie. Chciałbym skorzystać z dopłaty na 2017 rok. Jeżeli spełnię warunki to czy BGK obowiązuje jakiś termi do którego musi uruchomić środki w 2017 roku?

 • olga

  Witam

  Czy jesli srodki dofinansowania z bgk zostaly zarejestrowane 2 kwietnia a wniosek do bgk zostal wyslany w marcu czy to idzie na II kwartal 2016 ?

 • kams

  A jak wpisze w akt a i tak nie będzie chciał oddać np tej zaliczki tylko będą jakieś problemy i będzie się wymigiwał to będę musiał się z nim po sądach włóczyć? masakra. A może jest inaczej hm?

 • Maciej

  Witam serdecznie!

  Czy można złożyć wniosek na dopłatę MDM przed oddaniem lokalu do użytkowania – tylko na podstawie umowy rezerwacyjnej. Dodam jeszcze, że dany lokal nie ma jeszcze adresu – będzie nadana nowa ulica ale dopiero po oddaniu lokalu do użytkowania(mniej więcej koniec października). Wobec tego czy mam możliwość złożyć wniosek wcześniej i zarezerwować pulę dofinansowania czy muszę czekać aż lokal będzie oddany do użytkowania. Dodam, że lokal nie jest kupowany od dewelopera lecz osoby prywatnej budującej z własnych środków.

  Pozdrawiam

 • Hhh

  Nie ma takiej możliwości, przelewaja na konto sprzedającego. .. nikt niestety o innej możliwości nie pomyślał. Ale wpisz to w akt notarialny, to jednak jest bardziej zobowiązujące niż po prostu umowa między Wami. Ja też tak zamierzam zrobić

 • kams

  Chciałbym pokryć z własnych środków dopłatę mdm wnioskując na nią już na 2017 by sprzedawca nie czekał na druga transze. Gdy już przyjdzie do jej wypłaty chciałbym tą dopłatę otrzymać do siebie na konto a nie do sprzedawca bo to różnie bywa z zaliczkami itp. Czy jest taka możliwość? założenie dopłaty by sprzedawca otrzymał całość kwoty już w tym roku a dofinansowanie zwróci mi się na moje konto a nie sprzedawca gdyż założyłem ta kwotę?? Prosze o odpowiedź

 • Wg informacji ze strony BGK, na dzień 2016-03-31 beneficjenci złożyli wnioski na kwotę 89,77 mln PLN z 373 mln przeznaczonych na 2017, które można zarezerwować w bieżącym roku. Dziennie jest rezerwowane około 4 mln PLN.

 • Jacek

  Gdzie można na bieżąco sprawdzać ilość pozostałych środków na rok 2017? O kredyt chcę starać się na przełomie maj-czerwiec i zastanawiam się czy jest ryzyko wyczerpania połowy środków przeznaczonych na 2017r.

 • Odpowiedź powinien uzyskać Pan od razu, termin 60 dni dotyczy Pańkiego banku – od momentu rejestracji ma on 60 dni na akceptację wniosku w systemie BGK Zlecenia.

 • Kamil Gałązka

  Rozumiem. Jak już będę wiedzieć, kiedy mój wniosek został zarejestrowany w BGK, to po ilu dniach otrzymam odpowiedź w sprawie dofinansowania? Na stronie MDM doczytałem, że trwa to maksymalnie 60 dni. Czy to prawda?

 • ok

 • Najlepiej kontaktując się z Pańskim doradcą lub bankiem. Banki otrzymały od BGK listy nr NWR razem ze statusem, jaki ma wniosek.

 • Moni

  No tak z kimś jeszcze tak np.z rodzicami miałam na myśli sytuacje kiedy chłopak miałby sam się starać o kredyt

 • Kamil Gałązka

  Dziękuję za informację. W jaki sposób można sprawdzić, jaki status ma mój wniosek o dofinansowanie?

 • Staramy się unikać odpowiedzi odnośnie ofert poszczególnych banków. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Istnieje pewne rozwiązanie. Nowelizacja programu MDM dopuszcza możliwość zwiększenia Pani zdolności np. przez rodziców. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie przesadzajmy. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Reasumując – zdolność Pani Beaty mogą np. zwiększyć jej rodzice.

 • Moni

  A czy w alior jest to możliwe?

 • Moni

  Żadne niestety

 • Moni

  Praktycznie żadne z jedną pensją i to najniższą krajową.

 • Beata Weronika Taranek

  Witam. Razem z chłopakiem chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie na wkład własny. Czy jest dalej taka możliwość skoro pieniądze na ten rok już się skończyły? Zależy nam na czasie i chcielibyśmy wiedzieć jakie mamy szanse na uzyskanie kredytu i na dofinansowanie z MDM. Nasza sytuacja jest taka że chłopak pracuje od trzech lat w jednej firmie, posiada umowę o pracę ale na konto dostaje niestety tylko najniższą krajową a resztę do ręki. Ja pracuję na razie bez umowy więc to się tak jakby nie liczy? Jakie więc mamy szanse na kredyt i na dofinansowanie z MDM? Pozdrawiam.

 • wszystko zależy od tego, w którym banku złożył Pan wniosek. W niektórych bankach wniosek o dofinansowanie był rejestrowany w systemie BGK razem z wnioskiem kredytowym. W innych, dopiero po zbadaniu zdolności i decyzji analityka.

  Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania w systemie BGK Zlecenia (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Kamil Gałązka

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć, ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie MDM od dnia wpływu wniosku do BGK. Wniosek w banku złożyłem 15 lutego 2016 r., natomiast nie wiem, kiedy został on zarejestrowany w BGK, gdyż bank nie udzielił mi jeszcze takiej informacji.

 • O ile mi wiadomo – nie. Polecam jednak skonsultować ew. tą kwestię z prawnikiem.

 • Karol

  A jeżeli nie zabezpieczyłemsię zadatkiem itp czy mogę od sprzedawcy żądać jakiś roszczeń? W umowie jest zapis, że inne kwestie odnoszą się do kodeksu cywilnego, czy coś na tym zyskam?

 • Nie polecałbym takiego rozwiązania. O ile mi wiadomo, banki aktualnie korespondują z Ministerstwem w sprawie rekomendacji dot. kaucji. Ma Pan dwie opcje – chwilę poczekać na wyjaśnienie sprawy (na początku przyszłego tygodnia powinno już być coś wiadomo) lub składać wniosek w innej – mniej restrykcyjnej instytucji. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Widziałam listę NWR w jednym z banków, wg mnie nie było żadnej prawidłowości wg której były przyznawane statusy. Być może BGK ma swoja osobną numerację (zależna od godziny złożenia), numery NWR miały się jednak do niej zupełnie nijak. Numer 19520 nie oznacza, że jest pan 520-ty na wymienionej liście.

 • Mieszkanie nie powinno się różnić od poprzedniego, jeżeli ma pan ew. wątpliwości odnośnie statusu Pańskiego wniosku, polecam dopytać w banku, czy mogliby ew. skorygować Pana wniosek. oczywiście, zawsze może Pan ponownie złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karol

  Tzn. miałem podpisywać umowę w banku na dniach, sprzedający z powodów zdrowotnych wycofuje się, więc rozumiem, żena tym etapie strace możliwość dofinansowania?
  Jeżeli nie, to czy nowe mieszkanie mogłoby się różnić np.o 2 metry, ale cena taka sama??
  Czy mogę ewentualnie złożyć ponownie wniosek na dofinansowanie na2017?

 • Przepraszam, problemy techniczne, limity powinny już być na stronie głównej.

 • Witam. Aby ustanowić współwłasność musieliby Państwo wziąć ślub lub poczekać 5 lat od momentu otrzymania własności mieszkania w ramach programu MDM. Zabezpieczeniem dla drugiej osoby (nie będącej beneficjentem) może być np. zapis w formie testamentu.

 • Jeżeli wniosek jest już na etapie akceptacji w systemie BGK Zlecenia – nie może Pan. jeżeli jest na wcześniejszym etapie, inne mieszkanie musiałoby mieć identyczny metraż i cenę (ze względu na limity).

 • Karol

  Jeżeli sprzedający wycofa się czy mogę kupić inne mieszkanie jak mam zarezerwowane dla siebie środki?

 • Tak, mieliśmy drobne problemy techniczne, limity są już na stronie głównej.

 • Witam. Owszem, BGK uznało, że jest to sprawa pomiędzy stronami transakcji, poszczególne banki mają jednak swoje procedury. Być może w wybranej przez Pana instytucji takie rozwiązanie nie jest możliwe.

 • Łukasz

  Witam, chciałbym zapytać o MDM dla narzeczeństwa. Słyszałem że w takim wypadku właścicielem mieszkania może być jedna osoba. Jak można zrobić formalnie by właścicielem były obie osoby? Czy druga osoba ma jakieś zabezpieczenie w wypadku śmierci właściciela mieszkania przed upłynięciem 5 lat, kiedy to można zmienić stan faktyczny nieruchomości?

 • mateusz

  Witam jakie sa limity dla malopolski?
  Albo kiedy beda podane ? Jak narazie jest brak danych

 • Grzegorz1984

  Bank ma obiekcje odnośnie kaucji czy jeżeli informacje o kaucji będzie znajdowała się w osobnym akcie notarialnym bank się nie dowie?

 • MIchał

  Witam dziś od swojego doradcy dostałem potwierdzenie ze mój wniosek został złożony w terminie i ma status oczekujący. Mam pytanie bo doradca powiedział ze nie wiem który jestem na liście oczekujących możne da się to wywnioskować z numeru NWR ? Mój nr ( NWR-2016-19520) nie chodzi o to ze jestem przykładowo 520-ty na liście? gorzej by było żeby był 19520-ty na tej liście ale skoro wcześniej Pani pisała ze jest 2-tysiące wniosków oczekujących to niemożliwe ….

 • Kkkk

  Tak, środki z banku zostaną przelane po załatwieniu wszystkich formalności i zakupu mieszkania. Jedynie część dofinansowania będzie wypłacona w 2017

 • Dagmara

  Witam, chciałabym coś doprecyzować. Składając wniosek o kredyt MDM 2017 pierwszą transzę kredytu otrzymam w tym roku, a dopłatę w przyszłym? Jeżeli złożę wniosek w kwietniu to jest szansa, żeby w maju otrzymać pierwszą transzę?

 • Kamila Krzyżanowska

  czy dzis pojawią sie nowe limity dla Warszawy i gmin sąsiadujacych ze stolicą?

 • Ggg

  Witam, czy bank może odmówić przyjęcia umowy przedwstępnej/aneksu ze względu na zapis o kaucji? Wplacamy sprzedającemu ok 20 tys czyli kwotę jaka dostaniemy z dofinansowania a on w 2017 nam ją zwróci. To normalne, że taki zapis jest w umowie, z tego co czytam BGK uznało, że jest to sprawa między stronami transakcji, a jednak w banku usłyszeliśmy, że oni nie wyrażają zgody na taki zapis.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tomasz

  Mowa o wniosku na kredyt czy wniosek na dopłatę MDM? Bo ja z jednego banku dostałem info. że rezerwacja środków jest możliwa po złożeniu wniosku kredytowego i jest ważna 2 miesiące. Jeżeli jest inna możliwość rezerwacji tych środków to proszę o pokierowanie. A warunki z deweloperem i tak wynegocjowałem bardzo dobre bo po wpłacie wkładu własnego jaki posiadam, deweloper poczeka na mój kredyt w 2017r. W tym niestety nie ostanę takich środków jakie chciałbym, więc muszę więcej popracować 🙂

  Co do rejestracji to już jestem zarejestrowany i po 15 min. zadzwonił pan z expandera, ale nic nie mówił o rezerwacji środków…może to nie ta rejestracja?
  Bardzo dziękuję za odpowiedzi i proszę o więcej 🙂

 • Zakres postanowień ujętych w akcie będzie zależał już od warunków banku, który Państwo wybierzecie. Polecam skonsultować tą kwestię z doradcą kredytowym.

 • Taka możliwość zawsze istnieje, ale w takim przypadku sugerowałbym, aby pracownicy ww. placówki spróbowali skontaktować się z centralą i uzyskać dostęp do tych danych.

 • Dorota

  Witam, czy kupując mieszkanie/dom z rynku wtórnego po zgodzie sprzedającego na otrzymanie pieniędzy z MDM już w nowym roku możemy mieć jakieś problemy z transakcją? Czy musimy przy podpisaniu aktu notarialnego jaką to ująć?

 • MIchał

  Dziękuje Pani bardzo za pomoc:)
  wydrukuje sobie nasza rozmowę i jutro zaniosę do swojego doradcy i zobaczę co powie….

  a jeszcze jedno jest taka możliwość ze duża placówka PKO w Białymstoku nie dostała takiej listy?bo doradca możne się zasłaniać że przełożeni nie maja takiej listy

 • Witam.

  Ad 1. zależy to oczywiście od banku, ale w większości instytucji umowa kredytowa powinna zostać podpisana w terminie 60 dni od wydania decyzji analityka. Przekazanie własności powinno nastąpić w okresie około 1 miesiąca od umowy (ale to także jest specyfika danej instytucji – polecam potwierdzić te terminy w Pana banku).

  Ad 2. W takim przypadku, odstępuje Pan od podpisania umowy kredytowej, dofinansowanie przepada, sprzedający wypłaca karę przewidzianą w umowie przedwstępnej (zwyczajowo, 200% otrzymanego zadatku).

 • Jeżeli centrala poinformowała placówki o ww. liście – doradca powinien znać status Pańskiego wniosku.

  Istnieje oczywiście możliwość, że Pana wniosek nie został złożony. Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

  „Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego z dnia xxx, złożony przez nabywcę/ów: xxx w Banku xxx został zarejestrowany w Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu xxx pod numerem NWR-xxx z limitem środków w wysokości: xxx”

  Odnośnie Pana pomysłu z zaliczka – jest to jakieś rozwiązanie, polecam jedynie maksymalne zabezpieczenie ew. zwrotu zaliczki – np. poprzez zapis w akcie notarialnym i/lub ew. weksel.

 • Witam. Obecnie zostało wykorzystane 89,7 mln PLN z puli 373 mln PLN środków, które można zarezerwować w bieżącym roku. Dzienni rezerwowane jest około 3-4 mln PLN. Istnieje więc spora szansa, że środki w połowie kwietnia nadal będą dostępne.

  Jeżeli sprzedawca nie zgodzi się na płatność w dwóch ratach, wtedy całość kwoty zostanie wypłacona na początku 2017-go roku.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • MIchał

  czyli doradca w PKO powinien już wiedzieć który jestem na liście oczekujących bo ostatnio jak byłem w banku i dopytywałem to nic nie wiedza tylko usłyszałem „proszę czekać na rozwój sytuacji” i do tej pory nic nie wiem…
  jest taka możliwość ze mój wniosek jednak nie został złożony?jak ma wyglądać potwierdzenie rejestracji wniosku?

  Mieszkanie jest z rynku wtórnego i osoba sprzedająca trochę się obawia żebym ich nie oszukał ale myślałem nad dogadaniem się w ten sposób ze zapłacę ta zaliczkę z własnej kieszeni ale wtedy ja mogę być pokrzywdzony chyba ze można by było to zapisać u notariusza przy akcie ze ludzie w styczniu zwrócą mi ta dopłatę…

 • Witam. Polecałbym najpierw spotkanie z doradcą kredytowym, który mógłby zapoznać sie z dokumentacja dot. ww. inwestycji i sprawdzić, czy jest taka możliwość oraz w jaki sposób zostania potraktowana ta transakcja (rynek wtórny, czy pierwotny). Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kredytobiorcy mogą obecnie rezerwować środki zarówno z puli przeznaczonej na 2017-ty jak i 2018-ty rok, przy czym nie mogą zarezerwować wcześniej więcej niż 50% puli na dany rok.

  Odnośnie pańskiego pytania – może Pan złożyć wniosek i zarezerwować środki w dowolnym momencie. Jeżeli zrobi Pan to w najbliższym czasie, dopłata z pewnością zastanie dla pana zarezerwowana na dowolnie wybrany termin w przyszłym roku. Nie znam niestety dokładnie wszystkich warunków Pańskiej inwestycji, więc przed podpisaniem umowy z deweloperem polecam skontaktować się z doradcą kredytowym i sprawdzić opisana przez mnie możliwość. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, do centrali każdego z banków uczestniczących w programie została przesłana lista numerów NWR razem ze statusem (oczekujący, dostępny). Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty.

  Na Pańskim miejscu jak najszybciej dopytałbym o ww. status i ew. składał wniosek z puli przeznaczonej na 2017-ty rok (o ile oczywiście deweloper wyrazi zgodę na taką zwłokę).

 • Witam. BGK wyraziło opinię, że jest to indywidualna sprawa pomiędzy sprzedającym i nabywcą. Jeżeli dogadają się w kwestii zaliczki, nie ma problemu.

 • MIchał

  Witam
  Złożyłem wniosek o kredyt z MDM w banku PKO SA dnia 15 marca potwierdzenia nie dostałem od swego doradcy ale doradca wydrukował mi stronę z konta BGK zlecenia na której jest mój nr. NWR i data 15.03.2016 godz 14.09, oraz dane moje,inwestycji dopłaty,osoby logującej się itp….
  Chodzi o to że doradca nie wie czy załapałem się na dopłatę w tym roku czy nie nawet nie wie czy jestem na liście oczekujących to jest trochę podejrzane jak poczytałem komentarze na tej stronie……..
  czy jest jakaś lista oczekujących? Jeśli tak to czy te oczekujące wnioski maja jakieś numery i jakie ewentualne szanse na przyznanie dopłaty w tym roku???
  Mam podpisana umowę przedwstępna z data realizacji do 10 maja i nie wiem co dalej robić… czy składać wniosek na 2017 czy możne warto jednak czekać na jakieś pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku z BGK ?
  Pozdrawiam

 • Aneta Patro

  czy ktoś orientuje się, jak wygląda rozpatrywanie wniosku w PeKao SA i lle mniej więcej może trwać?

 • Agata

  Witam, czy rozwiązanie opisywane przez Państwa dotyczące zaliczki wpłacanej sprzedającym na poczet MDMu z 2017 zostało zaakceptowane przez BGK?

 • gusia

  Witam,
  Domek który chcemy z mężem kupić od przedsiębiorcy (bez statusu dewelopera) zacznie się budować w czerwcu. Czy można wziąć kredyt na dom w trakcie budowy w tej sytuacji? Chcemy starać się o dofinansowanie z przyszłorocznych środków a kredyt ruszyć już np. w lipcu by to dofinansowanie zaklepać jak najszybciej.

 • Tomasz

  Czyli jeżeli w tym roku środki z puli na 2017 zostaną zarezerwowane to będą automatycznie rezerwowane środki z puli 2018? Zakładam, że jeżeli w sumie w 2017 i 18 jest na dzień dzisiejszy ok. 1mld 428mln zł, a dziennie rezerwowane jest ok. 4 mln PLN to do 30 marca 2017 roku w tym tempie 🙂 środków może zabraknąć. Chyba że nie uwzględnimy weekendów i świąt czyli ok 120 dni wówczas, 120 x 4 mln =480 mln PLN może zostać jeszcze ok 400 mln za rok na 2018:) W tej sytuacji jeżeli odbiór domu byłby na czerwiec 2017 to należałoby się umówić z deweloperem na ostatnią transzę w 2018 rok? Jaki termin należało by podać zapłaty tej ostatniej raty? Pozdrawiam !!

 • Monika

  Witam,
  Czy jeżeli zdecyduję się na mieszkanie, i zacznę załatwiać dokumentację na początku kwietnia br. to załapię sie na dopłatę (mam jedno dziecko). Czy jeżeli nie a sprzedawca nie zgodzi się na transzę w dwóch ratach. Pierwsza w 2016 druga z dopłatą w 2017r. to czy mogę zapłacić całość za mieszkanie sprzedawcy a dopłatę i tak otrzymać w 2017r?

 • Karol

  Witam,
  podpisałem ze sprzedającym umowę przedwstępną (bez udziału notariusza) z terminem podpisania aktu do 15 maja, dostaliśmy informację, iż załapałem się na mdm na ten rok i mam przyznany kredyt. Jednak sprzedający ze względu na zatrzymanie swojego kredytu (jakieś problemy ze złożonymi papierami) nie chce podpisać ze mną aktu notarialnego.
  1) Jakie terminy obowiązują:
  – ile czasu mam na odroczenie podpisania umowy w banku, jak już chcą mnie umówić na podpisanie
  – ile czasu mam na podpisanie aktu notarialnego
  – ile czasu od podpisania aktu notarialnego sprzedający ma na oddanie mieszkania
  2) co w przypadku kiedy sprzedający się wycofa?

 • Adrian

  W drugim akapicie Państwa odpowiedzi tkwi nasz cały problem – pierwszy złożony przez nas wniosek (w ww banku) zawiera tegoroczną datę wypłaty
  Oczywiście można by ten wniosek wycofać i złożyć od nowa z nową datą wypłaty (wtedy można to zrobic tez w innym banku) – ale zostaliśmy uprzejmie poinformowani, że z powodu braku czasu nie uda sie tego zrobic dzisiaj – poza tym by podpisać nowy wniosek trzeba mieć aneks umowy przedwstępnej (notarialny)- nie mieliśmy żadnych szans zeby zoorganizować to w dosłownie kilka godzin.

  Nasza jedyną szansą jest to ze nie spadną limity w naszym miescie, na co nie liczymy po komunikacie wojewody o wskaznikach.

  Tak przy okazji: strona tak, jak i działający pod nia system dyskusyjny, zasługują na ogromną pochwałę, zwłaszcza aktywny i rewelacyjnie przygotowani administratorzy.

 • Nie mogę Panu zagwarantować takiej szansy. W tym roku pula środków wyczerpała się bardzo szybko (w połowie marca).

  Odnośnie drugiego pytania, na 2017-ty rok przeznaczono 746 mln PLN, na 2018-ty: 762 mln PLN.

 • Tomasz

  Czyli składając wniosek o kredyt w marcu 2017r, jest szansa na że środki się jeszcze nie wyczerpią? Jaki bezpieczny termin więc ustalić z deweloperem n dokonanie MDMowej transzy. W Czerwcu 2016 podpisywać będę umowę deweloperską, w której trzeba ustalić daty płatności. I jeżel mogę prosić o info. Jakie kwoty są przeznaczone na projekt w 2017 i 2018?

 • Witam. jedyna opcja na „rezerwację” środków z MDMu to złożenie wniosku o kredyt z dofinansowaniem. W obecnej chwili z puli na 2017-ty rok zostało zarezerwowane około 80 mln (średnio obecnie jest rezerwowane około 3-4 mln PLN dziennie). Przy takim zainteresowaniu MDMem daje to Państwu pewien zapas czasu.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Należałoby się skontaktować z doradcą / bankiem, w którym składał Pan pierwszy wniosek i dowiedzieć się, na jakim etapie procesowania on się znajduje. Jeżeli zostanie udzielona zgoda na „podmianę” – można działać

 • Nie ma gwarancji, że limity spadną, może być także odwrotnie. Ew. mogą się Państwo przed tym zabezpieczyć składając wniosek o dofinansowanie 31.03-go w obojętnie jakiej instytucji.

  Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Polecam także usługi doradców po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tomasz

  Dzień dobry! Planuję ubiegać się o kredyt na dom/bliźniak w 2017r. w marcu lub w
  kwietniu. Na dniach planuję podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem i
  do 2017r. wpłacić na rachunek powierniczy wkład własny. Proszę mi
  powiedzieć, czy można inaczej zarezerwować środki czy tylko wnioskując o
  kredyt? Czy w naszym przypadku może dojść do takiej sytuacji, że w
  marcu/kwietniu 2017 roku zabraknie środków nawet na 2018 (przy takim
  zainteresowaniu)? Chciałbym mieć w miarę klarowną sytuację, zanim
  podpiszę umowę rezerwacyjną i wiedzieć jak rozmawiać z deweloperem w
  sprawie terminu płatności transzy z MDM. Serdecznie pozdrawiam.

 • Rober

  1 nieruchomość miała cenę 150000 i powierzchnię 53 m mam nieruchomości o takiej samej powierzchni ale cena to 130000 czy taka zamiana wchodzi w grę jeżeli tak to co miałbym teraz zrobić aby realnie myśleć o modyfikacji wniosku do kogo się udać?

 • Adrian

  Aby zakończyć ten watek: bank poinformwał nas o takiej koniecznosci dopiero dzisiaj (wcześniej utrzymywał całkowicie odmienne stanowisko), w piątek limity dla naszego miasta spadają i dzięki temu po raz drugi w tym miesiącu dowiaduję się, że mdm nie dostanę. Ogromne podziekowania dla ww banku. Z pewnością będę wszystkimi polecał wam wasze usługi.

 • Witam. Rekomendacja dot. tzw. dobrych praktyk wydana przez BGK dopuszcza możliwość wypłaty kredytu i kwoty dofinansowania także na rzecz spłaty zobowiązania hipotecznego. Odnośnie Pańskiego pomysłu z kaucją – taka konstrukcja jest dopuszczalna. Bank nie będzie ingerował w indywidualną umowę pomiędzy stronami. Zalecam jednak maksymalne zabezpieczenie Pana interesów – np. w formie zapisu w akcie notarialnym, że kaucja zostanie Panu zwrócona (ja bym dodatkowo poprosił o zabezpieczenie w formie weksla). Proces wyglądałby wg wymienionych przez Pana punktów. Dodałbym jedynie pkt 6) zwrot kaucji na Pańskie konto.

  Przekazanie własności i wydanie mieszkania w kwietniu, a wypłata dofinansowania w styczniu 2017 jest jak najbardziej zgodna z przepisami.

 • Owszem, wniosek w Pani przypadku można złożyć jedynie do końca roku (chyba, że wychowuje Pani min. trójkę dzieci lub małżonek jest młodszy). ew. polecam sprawdzić możliwość złożenia wniosku już teraz, budowa nie musi być ukończona, aby złożyć wniosek. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Taka szansa byłaby jedynie w przypadku, gdyby nowa nieruchomość odpowiadała w zakresie ceny i powierzchni poprzedniej (a i w takim wypadku byłoby sporo zabawy z modyfikacją wniosku). Nie ma niestety innej możliwości, aby środki zostały dla Pana zarezerwowane. Polecam ew. możliwość skorzystania ze wsparcia przy pomocy puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli kwota łącznych nadpłat w przeciągu pierwszych 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania nie przekroczy kwoty otrzymanego dofinansowania, może Pan nadpłacić kredyt (musi jednak nastąpić przekazanie własności).

  Generalnie – w przypadku umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji MDM (wrzesień 2015) program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

  Dla umów podpisanych po wejściu w życie nowelizacji programu MDM:

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • O ile zdążyłem się zorientować, rzeczywiście w takim wypadku należy wycofać wniosek i złożyć nowy – o przyznanie dofinansowania z puli na 2017-ty rok (jest to kwestia specyfiki systemu BGK Zlecenia). Proszę się jednak nie przejmować, z puli na 2017-ty rok zostało wykorzystane dopiero 80 mln PLN.

 • Witam. Zbierając materiały do artykułu powyżej pytaliśmy w bankach o możliwość uzyskania własności mieszkania (a co za tym idzie – podpisania aktu) jeszcze w tym roku. W większości uzyskaliśmy potwierdzenie takiej możliwości. Jeżeli mogę zasugerować – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli informacji o ofercie banków, w których jest możliwe przeniesienie własności mieszkania jeszcze w tym roku.

 • aaaa

  Tyle że ja w tym roku już skończyłam 35 lat więc mogę tylko w tym roku złożyć prawda? Jeśli się do października zarezerwuje te 50% to mi przepada szansa na dopłatę?

 • Robert

  Witam Spotkała mnie przykra sprawa ponieważ zdążyłem z wnioskiem o dofinansowanie na ten rok jednak niestety osoba która była sprzedawcą mieszkania wycofała się w ostatniej chwili z transakcji czy jest szansa aby te środki były wstrzymane dla mnie gdybym natychmiast starał się ponownie o kredyt na inną nieruchomości?

 • Grzegorz1984

  Witam, moja dopłata MDM ma status oczekujący. Jeżeli dogadam się ze sprzedającym, a wszystko na to wskazuje, żeby poczekał do styczna na dopłatę będę miał problem ponieważ wnioskuję o kwotę kredytu 171300 + 18373(mdm) + 5327 (wkład)=195000zł. Problem że mieszkanie obciążone jest hipoteką w wysokości ok 180 000zł i kwota z kredytu i mój wkład nie wystarczą na jej spłatę. Czy bank się na to zgodzi aby resztę hipoteki została spłacone w styczniu 2017r? Czy mogę dać sprzedającemu kaucję w wysokości ok. 4000zł na całkowitą spłatę hipoteki i w momencie kiedy otrzyma MDM zwróci mi tą kwotę?
  Jak wygląda procedura?
  1) umowa z bankiem
  2) notariusz przeniesienie aktu własności
  3) wypłata kredytu, mój wkład i ewentualna kaucja
  4) przekazanie mieszkania
  5) w styczniu wypłata sprzedającemu MDM

  Czy przekazanie mieszkanie powiedzmy w kwietniu a dopłata MDM w styczniu jest zgodna z przepisami?

 • Adam

  Dzieki za odpowiedz. Coraz bardziej (delikatnie rzecz ujmując) mam dość tego banku.

 • aneta

  Tak. Wbk. Dzisiaj skladamy nowy wniosek. Ponoc w pt dostali nowe wytyczne.

 • Adam

  Czy chodzi o bank wbk? nam ten bank zaproponowało przesuniecie daty na 2017 i twierdza do tej pory, ze nowego wniosku nie musimy składać.

 • Maciej

  Witam,
  Czy kredyt z dopłatą MDM mogę nadpłacić w przeciągu pierwszych 5 lat, dostałem sprzeczne informacje w bankach. Chodzi mi nadpłatę nie większą niż kwota dofinansowania.

 • aneta grochowska

  Zlozylam wniosek o mdm na 2016r. Niestety nie wystarczylo dla nas pieniedzy z tej puli. Bank nie wycofal wniosku a przelozyl tylko dofinansowanie na 2017r. Dzisiaj dostalam inf ze zlozonego wniosku nie mozna nadpisac a trzeba go wycofac i zlozycz ponownie… czy moga Panstwo potwierdzic taka informacje? Obawiam sie o to czy wnioski sa rozpatrywane wg np daty zlozenia i czy to nie wydluzy procedury, czy nie stracimy miejsca w kolejce do dofinansowania bo tak odczytalam Panstwa inf na stronie.

 • saguska

  Witam
  niestety również nie załapałam się na dopłatę ze środków z 2016 roku pomimo, że wniosek skłądany był 11 marca.
  Tak czy inaczej rozważam opcję skorzystania z dopłaty z puli na 2017 rok, przy czym pierwsza transza z kredytu byłaby wypłacona w 2016 roku.
  Dom będzie do odbioru w październiku 2016 roku.
  Dostałam jednak informację, że w takiej sytuacji umowa przyrzeczona musiałaby być podpisana w 2017 roku. A na to developer nie chce się zgodzić bo do stycznia 2017 roku nie mógłby skorzystać ze środków z kredytu, które zostałyby zdeponowane na zamkniętym rachunku powierniczym. Czy rzeczywiście nie ma możliwości aby umowa przyrzeczona została podpisana w październiku 2016 roku, środki z kredytu zwolnione z rachunku powierniczego po podpisaniu umowy przyrzeczonej a dofinansowanie z mdm dopiero w styczniu 2017 roku? Może wystarczyłoby dokona pewnych zmian w umowie zakupu?
  Z góry dziękuję za informację.

 • Owszem, z puli przeznaczonej na przyszły rok zarezerwowano niecałe 77 mln PLN, powinien Pan być w stanie naprawić sytuację w ciągu jednego dnia. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mateusz

  Jest to dofinansowanie z wypłatą po .02.01.2017
  Pula dofinansowania jest nadal dostępna tak?
  Czy wycofanie wniosku i potwierdzenie rejestracji od nowa załatwię w jeden dzień?

 • Witam. Trochę dziwna odpowiedź, z tego co widziałem, system działa bez przeszkód. Jeżeli mogę zasugerować, polecam wycieczkę do innego banku. Otrzyma Pan informację, na jakim etapie znajduje się wniosek oraz ew. będzie Pan mógł złożyć kolejny – z puli na 2017-ty rok.

  Wnioski zarejestrowane w systemie BGK Zlecenia są widoczne dla każdego banku biorącego udział w programie MDM. Ew. polecam usługi doradców po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/
  Będzie Pan miał dostęp do ofert wszystkich instytucji w jednym miejscu.

 • Nie bardzo. Ustawa wspomina jedynie o takiej możliwości w odniesieniu do domów budowanych systemem gospodarczym.

 • BAS BS

  Witam. Kupiłam mieszkanie na rynku pierwotnym w MDM ( matka z dzieckiem) stan developerski. czy będę mogła odliczyć materiały budowlane od podatku?

 • Doradca z którym rozmawiałem sugerował w takiej sytuacji złożenie wniosku o dofinansowanie od nowa. Jeżeli był to wniosek z puli na 2016-ty rok, sytuacja mocno się komplikuje, gdyż ta pula dopłat już się skończyła.

 • Niestety nie. W ramach danego roku zmiana terminu wypłaty dofinansowania jest jak najbardziej możliwa, jednak aby skorzystać z puli dot. innego roku, trzeba składać wniosek od nowa. Jest to związane właśnie z pulowym charakterem systemu dopłat.

 • Limit ceny powierzchni użytkowej jest zależny od średniego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (średnia arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach dla danej lokalizacji przez urząd wojewódzki.

  Można go wyznaczyć np. na podstawie wartości odtworzeniowych 1m2, które publikują na swoich stronach urzędy wojewódzkie. Limit teoretycznie powinien być średnią z dwóch ostatnich kwartałów (piszę teoretycznie, gdyż np. w odniesieniu do woj. pomorskiego taka prognoza się nie sprawdziła).

 • ok, bardzo dobry scenariusz, wtedy nawet jeżeli skończy się możliwość rezerwacji puli z 2017-go w obecnym roku, można będzie poczekać do stycznia (na podstawie art. 37 ust 2 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie ma możliwości, aby bieżącym roku zarezerwować więcej niż 50% przyszłorocznej puli).

 • Zainteresowanie jest trochę mniejsze. Stan środków wykorzystanych na 2016-03-29 z puli przeznaczonej na 2017-ty rok: 76,75 mln PLN. Średnio rezerwowane jest około 3 mln PLN dziennie.

 • Xyz

  Witam

  15.03 złożyłem wniosek w PKO BP, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. W PKO twierdza ze maja wszystko zablokowane i nie mogą nic sprawdzić. Liczę sie z tym, ze nie udało mi sie załapać na MDM z puli na 2016r, jednak chciałbym złożyć wniosek na 2017r. Doradca twierdzi ze muszę czekać na decyzje pierwszego wniosku, dopiero po decyzji mogę złożyć nowy wniosek. Co w takiej sytuacji zrobić ? Czas ucieka, a środki MDM maleją z dnia na dzień.

  Pozdrawiam

 • Mateusz

  Tzn ja już dostałem Potwierdzenie rejestracji wniosku nabywcy o dofinansowanie
  Takie potwierdzenie jest wydawane w dniu rejestracji wniosku w BGK.
  I niema możliwości zmiany danych o KW
  Ale kredyt jeszcze nie został podpięty pod ten wniosek i niestety nie można zmienić KW w BGK

 • Adam

  A czy jest możliwość zmiany data finansowania (z 2016 na 2017) bez składania nowego wniosku, jeśli stary wniosek jest na etapie rejestracji i nie jest zaakceptowany?

 • aaaa

  Znaczy budowa skończy się w październiku

 • mijo

  wiadomo jakie limity będą w IV kw 2016r.?

 • aaaa

  Witam,
  czy nadal jest taki sam szał na mdm jak do początku marca? Będę składać wniosek o kredyt i dofinansowanie w październiku (z wypł kredytu na ten rok a dofinansowanie na styczeń 2017) gdyż przedsiębiorca wtedy skończy budowę. Starczy środków z 2017roku?

 • Witam.

  Ad 1. Nie. Polecam jednak skonsultować z bankiem, czy nie złamie to warunków Pańskiej umowy kredytowej.

  Ad 2. Również nie. Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) lokalu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Ad 3. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Taką listę można znaleźć np. na naszej stronie – w dziale dokumenty. polecam także stronę BGK dotyczącą programu MDM.

 • Witam. W przypadku budowy systemem gospodarczym w grę wchodzi ew. możliwość odliczenia podatku VAT. Jako rodzina wychowująca min. troje dzieci możecie Państwo skorzystać z tej możliwości, o ile dzieciaki spełniają następujące warunki:

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • Witam. Nic mi nie wiadomo, aby cokolwiek zakłócało proces. Wnioski są na bieżąco procesowane. Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Witam ponownie. Rozmawiałem dzisiaj z pracownikami jednego z banków. Korekty można dokonać tylko, jeżeli wniosek nie został jeszcze zaakceptowany (czyli na etapie rejestracji). Po akceptacji nie mieli oni niestety możliwości zmiany. Ich zdaniem korekta wymagałaby ponownego zarejestrowania wniosku o dofinansowanie. Cytuję: „Nie wiem w jaki sposób BGK potem to weryfikuje ale moim zdaniem w systemie dane muszą się zgadzać więc proponuję to poprawić. Jeżeli wniosek nie był jeszcze zaakceptowany to pracownik banku może dokonać korekty tych danych”

 • 76,75 mln PLN. Średnio rezerwowane jest około 3 mln PLN dziennie.

 • vsdf

  jaki bank?

 • pit

  proszę o informację co dzieje sie w BGK, minęły 2 tygodnie od złożenia wniosku kredytowego i nie wiadomo co z dofinansowaniem, a dotyczy ono dopłaty na 2017, rozpatrywane są te wnioski, czy nie …?

 • szymon

  Ile zostali już zarezerwowanych pieniędzy z 2017 na dzień dzisiejszy?

 • Jacek Rydzewski

  Witam,
  Kwalifikuję się do programu MDM „dzięki” trójce dzieci obecnie spłacam kredyt mieszkaniowy oraz korzystam z tak zwanej ulgi odsetkowej, czy mimo to mogę skorzystać z dopłat MDM do mieszkania lub odliczenia podatku VAT w przypadku budowy domu systemem gospodarczym?

 • Dorota

  Witam. Gdzie znajdę aktualną listę banków których można złożyć wnioski o MDM?

 • Romek

  Witam
  Zakupiłem miesiąc temu mieszkanie w prog. MDM. Mieszkanie składa się z 2pok. kuchni, łazienki, korytarza. Własność mieszkania to „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” – rynek wtórny i mam trzy pytania .
  1. Chcę zmienić własność na prawo do odrębnej własności lokalu, czy złamie to w jakiś sposób warunki programu MDM,
  2. Chcę powiększyć ilość pomieszczeń przez podzielnie jednego pokoju na dwa tak, aby otrzymać mieszkanie 3-pok. czy to będzie mieć jakikolwiek wpływ na warunki programu MDM?
  3. Czy jest obowiązek meldowania się w tym mieszkaniu. Jeśli tak to kiedy najpóźniej muszę to zrobić? dodam, że mieszkanie jest do kapitalnego remontu, także nie ma możliwości wprowadzenia się.

 • Bartosz

  Witam,
  czy mógłbym prosić o wzór umowy przedwstępnej dla zakupu mieszkania w ramach MDM z opcją wypłaty kredytu w 2016 r. a dofinansowania w 2017 r., jak dokładnie powinien wyglądać taki zapis w umowie przedwstępnej, może ktoś już zawierał taką umowę?

 • Mateusz

  Super, czekam na odpowiedź
  Bardzo dziękuję i pozdrawiam

 • Jeżeli można, we wtorek sprawdzę, jaki poziom uprawnień umożliwiał ew. zmianę numeru KW. Nie mam niestety dostępu do aplikacji BGK Zlecenia – we wtorek skontaktuje się z doradcą.

 • Mateusz

  Doradca który rejestrował wniosek chciał zmienić KW na właściwą lecz niestety numer KW jest nieedytowalny w systemie BGK

  Dofinansowanie z wypłatą na 2017, zaznaczono we wniosku.BGK
  Numer KW mieszkania zawiera się w Księgach lokalu które zostały wpisane na wniosku do BGK
  Są to Księgi wydzielone z ksiąg całego bloku mieszkalnego

 • O ile pamiętam, na wniosku do BGK nie ma potrzeby wpisywania nr KW (dana nieruchomość nie musi go mieć), ew. rejestrator ma opcję zmiany tej wartości (nr KW nie wpływa na wysokość dofinansowania). Wszystko powinno być ok.

 • Można – np. na podstawie wartości odtworzeniowych 1m2, które publikują na swoich stronach urzędy wojewódzkie. Limit teoretycznie powinien być średnią z dwóch ostatnich kwartałów (piszę teoretycznie, gdyż np. w odniesieniu do woj. pomorskiego taka prognoza się nie sprawdziła).

 • k

  Na umowie to jedno, wniosek do bgk nie może zawierać błędów, nie ma możliwości poprawek, w przypadku błędu wchodzi w grę jedynie nowy wniosek, jeżeli był to wniosek o wypłatę w 2016 roku To ktoś chyba pozbawił Cię dofinansowania. Ale mogę się mylić.

 • Mateusz

  Witam
  Wniosek został przyjęty przez BGK, lecz omyłkowo zamiast KW mieszkania, bank wpisał KW bloku w którym znajduje się mieszkanie
  KW mieszkania została wyodrębniona z KW całego bloku.
  Oczywiście poprawiłem umowę przedwstępną, został spisany aneks z prawidłową Księgą Wieczystą, lecz na wniosku BGK widnieje KW całego bloku
  Czy jest to jakiś problem? Bank twierdzi że to nie jest problem gdyż na umowie kredytowej będą poprawne dane

 • aga

  Witam. Czy mozna przewidzieć, czy dopuszczalne limity cen mieszkan w programie mdm w drugim kwartale wzrosną czy spadną? Chcę kupic mieszkanie w Warszawie w kwietniu i boję się, że limit zmaleje i moja szansa na dofinansowanie przepadnie.

 • Witam. Limity i kwota dofinansowania są wyliczane w momencie rejestracji wniosku w systemie BGK Zlecenia. Jeżeli wymieniony bank wprowadzi wniosek po zmianie limitów, wartości te zostaną wyliczone wg nowych wskaźników.

 • Witam. Nie sądzę, aby to był problem, deweloper przecież zobowiązał się do zakupu ww. sprzętów o czym ew. może pisemnie poświadczyć. Dodatkowo – ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nie określa standardu mieszkania/domu nabywanego w ramach programu. Ustawa wskazuje rodzaje umów, na podstawie której przyjmuje się cenę i powierzchnię nabywanego mieszkania/domu, i są to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Na podstawie umowy, po zakończeniu realizacji inwestycji, między deweloperem a nabywcą zawierana jest umowa ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.

 • Witam. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

  Odnośnie urodzin dziecka po ślubie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Ww. dofinansowanie ma charakter jednorazowy. Będziecie państwo mogli ubiegać się o nie wyłącznie do jednego z wybranych przez Państwa kredytów.

 • Samo nazwanie pokoju suszarnią nie przejdzie. Konieczne są zmiany w projekcie i inwentaryzacja budynku. Nie ma potrzeby wykonywania w ww. pomieszczeniu dodatkowej instalacji.

  Gdyby w przyszłości się Pani rozmyśliła i wolała mieć jednak pokój zamiast suszarni – nie będzie problemu. Nie jest wykluczone zwiększenie powierzchni użytkowej lokalu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanej nieruchomości. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Witam. Środki z dopłaty w programie MDM muszą trafić na konto sprzedającego. Może to być inne konto, niż to, na które wpłyną środki z kredytu, ale nadal powinno to być konto sprzedającego lokal.

 • Witam. Można – tutaj opisaliśmy w jaki sposób można to zrobić: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Adam

  Witam. Złożyłem o wniosek o MDM w BZ WBK. W banku tym wniosek jest wprowadzany do systemu BGK zlecenia dopiero na etapie decyzji ostatecznej.
  Na przelomie marca i kwietnia zmieniają się dopuszczalne ceny mieszkań kupowanych na rynku wtórnym, pradopodobnie spadną one dość mocno w Poznaniu. Czy mój wniosek (podpisany już w banku) obejmują limity z daty złożenia wniosku czy z momentu wprowadznie wniosku do systemu?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • adam nowak

  Witam
  Doradca złożył dzis wnioski kredytowe mdm dom wolnostojący.
  Dom jest wybudowany oddany do użytku,
  Problem polega na tym ze grzejniki i piec c.o zostały wczesniej z niego skradzione i aktualnie ich nie ma deweloper dopiero je zakupi.
  Teraz pytanie czy przy inspekcji mdm lub przy wycenie przez rzeczoznawcy z banku to będzie jakiś problem ze tych rzeczy nie ma, czy musi być to zakupione przed inspekcja i rzeczoznawca ?
  Prosze eksperta o odpowiedz
  Pozdrawiam

 • Artur

  Witam,
  Jestem właścicielem mieszkania zakupionego w MDM. Planujemy z narzeczoną wziąć ślub w czerwcu 2017. Chcemy już teraz zakupić drugie mieszkanie na narzeczoną (oddanie budynku w 2017), aby miała możliwość skorzystania z MDM i dopłaty (po wejściu w związek małżeński jak rozumiem utraciłaby taką możliwość). Stąd moje pytanie – czy wzięcie kredytu MDM jako singiel, ale podpisanie aktu własności już po ślubie nie spowoduje konieczności zwrotu dopłaty? Oraz drugie pytanie: Czy jeżeli urodzi nam się dziecko rok po ślubie (i jednocześnie w ciągu 5 lat od wzięcia kredytu), to czy dostaniemy 5% zarówno do mojego kredytu MDM oraz osobno do jej kredytu, czy tylko jedno 5% do któregoś z kredytów? Proszę o pomoc.

 • Edyta

  W mieszkaniu, które chce kupić jest za duży metraż na MDM. Deweloper zaproponował nazwanie jednego pomieszczenia suszarnią, ale bez żadnych zmian w instalacjach, bym mogła zrobić tam pokój. Twierdzi, że tak robi. Ale jakoś się boję, nie musi tam być choćby dodatkowa wentylacja? I czy faktycznie bez żadnych problemów będę mogła mieć tam urządzony zwykły pokój, czy jak ktoś gdzieś to zgłosi to będę miała problemy?

 • Rafał

  Witam
  Czy można w umowie zakupu mieszkania z rynku wtórego wpisać inny nr konta do zapłaty środków z MDM niż wypłaty środków z kredytu ? Musze zapłacić sprzedającym mieszkanie z rynku wtórnego kwotę dofinansowania z własnej kieszeni, a w styczniu 2017 odzyskam te pieniądze. Więc żeby nie było sytuacji, że środki z dofinansowania wpływają ponownie na konto sprzedającego i musi mi je zwrócić, to po po prostu pieniądze trafią od razu do mnie. Wiem, że dużo ludzi i jak też obawiają się problemów związanych ze zwrotem pieniędzy, wiem spisać umowę notarialnie ale komu potrzebny sąd…

 • Edyta

  Witam,
  czy można skorzystać z puli MDM na rok 2017, pomimo iż zakup mieszkania byłby 2016 roku ( mieszkanie – rynek pierwotny, blok oddany do użytkowania w 2015 roku, ostatnie sztuki mieszkań). Czy w takim przypadku można strac się o mdm ? oczywiście deweloper zgodziłby się, iż II transzę (dofinansowanie otrzyma w 2017 roku)?

 • Wszystko zależy od tego, czy został zarejestrowany wniosek w systemie BGK Zlecenia. Polecam poprosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR). Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Miron

  Witam, mój doradca złożył wniosek o kredyt do kilku banków 9 marca. 10 marca była wstępna decyzja pozytywna w Pekao SA i że niby jestem zarejestrowany w BGK. Okazało się jednak, że prawdopodobnie nie starczy już pieniędzy, więc kazał złożyć wypowiedzenie do Pekao SA żeby wyrejestrować wniosek o dofinansowanie i złożyć w innym banku. Do tej pory żadnej odpowiedzi. Czy jest jakaś szansa na dofinansowanie?

 • Wg stanu na dzisiaj na koniec dnia (2016-03-23) wykorzystano 68 mln z puli na 2017-ty rok.

 • Kwestia ew. odsetek zależy już od umowy pomiędzy Panią, a deweloperem, ani bank, ani BGK takich odsetek nie wypłaci.

  Może Pani wynająć ww. mieszkanie od dewelopera, i zawnioskować o przyznanie dofinansowania w 2017-tym roku. wtedy przekazanie własności mieszkania oraz wydanie lokalu mogłoby się odbyć w 2017-tym roku.

 • Witam. Z puli na 2017-ty rok zostało wykorzystane około 70 mln PLN.

  Jeżeli zdecyduje się Pani złożyć wniosek o dofinansowanie z puli przeznaczonej na 2017-ty rok, wcześniejszy wniosek )oczekujący) trzeba będzie anulować.

 • Kasia

  Witam
  Deweloper zgodzi się na zmianę terminów zapłaty. Czy w związku z powyższym może on ubiegać się o odsetki z tytułu oczekiwania na MDM?
  Deweloper nie zgadza się na przeniesienie własności przed wpłatą 100% wartości umownej. Jakie inne „bezpieczne” czynności można zaproponować by wejść do mieszkania po wpłaceniu środków z kredytu. Najm? użyczenie ?

 • Poszczególne banki wymagają różnych zapisów. w tej sprawie polecam już kontakt z doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak – w zasadzie tego tematu dotyczy cały art. 10 Ustawy MDM (którą można znaleźć ma naszej stronie – w dziale dokumenty). Szczególnie polecam ust. 9 i 10

 • marta

  Witam, mój wniosek został zarejestrowany 15.03 i jest oczekujący. Jeżeli deweloper zgodzi się na otrzymanie 3 transzy z dofinansowania w styczniu 2017, to znaczy, że ten oczekujący wniosek przepada? Boję się powtórzenia sytuacji, że jeżeli złożę w następnym tygodniu wniosek okaże się, że znów zabraknie środków i nie będę miała już szansy skorzystać z MDMu, stracę zaliczkę itp, i zostanę z niczym ;/ Jaki jest stan puli na 2017 na chwilę obecną?

 • Xyx

  A jest jakaś podstawa prawna która by go gwarantowała?

 • ewelina

  Prosze o pomoc. Co nalezy napisac w umowie przedwstepnej, aby otrzymac dofinansowanie w 2017r a kupic mieszkanie w 2016 ?

 • W chwili rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania środki zostaną „zarezerwowane” na poczet wypłaty dla sprzedawcy mieszkania.

 • Xyz

  Witam, mam nastepujące pytanie. Deweloper zgodził się na wypłatę środków z MDM w 2017 roku. Jaka mamy gwarancje ze zgodnie z programem BGK będzie musiało wypłacić środki na konto dewelopaera. Czy jest szansa na wcześniejsza wypłatę środków jeśli np ktoś się wycofa w tym roku z skorzystania z MDM i zwolnią się środki?

 • Czekam na info od doradcy, wg stanu na poniedziałek (2016-03-21) było to około 65 mln PLN.

 • W takiej sytuacji polecałbym kontakt z doradcami po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  mają oni większe doświadczenie w kontakcie z bankami i będą w stanie ustalić, który bank kredytujący byłby w stanie zgodzić się na taką konstrukcję transakcji.

  Ujawnienie kaucji w umowie przedwstępnej nie wpłynie na możliwość otrzymania dofinansowania. Ustawa nie odnosi się do majątku kredytobiorcy, ale do parametrów mieszkania. Jeżeli lokal spełnia warunki MDMu – można otrzymać dofinansowanie.

 • szymon

  I jak wiemy coś o kwocie?

 • Grzh Gwski

  Deweloper zaproponował mi umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, a przeniesienie własności w styczniu po otrzymaniu dopłaty.

  Nie zgadza się na wcześniejsze przeniesienie własności bez pełnej kwoty.

  Klucze do mieszkania oferuje od razu, po otrzymaniu pieniędzy z banku. Jak można rozwiązać tę sytuację z korzyścią i gwarancją bezpieczeństwa dla obu stron?

  Czy ujawnienie w umowie przedwstępnej kaucji (zwrotnej po otrzymaniu dopłaty), która nie wlicza się do wkładu własnego może wpłynąć na pozytywną decyzję BGK? Teoretycznie wykazuję posiadanie gotówki której nie używam do zakupu mieszkania. Czy to nie przeczy idei MDM-u?

 • Doradca powinien przyjąć Państwa wniosek, w. możecie Państwo poprosić, aby skonsultował siew tej sprawie ze swoją centralą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania Pęzioł

  Czy doradca przy składaniu wniosku o kredyt musi przyjąć nasz wiosek o MDM czy może odmówić z uwagi na poniższą argumentację ?

 • Dokładnie tak.

 • Grzh Gwski

  Czy dobrze rozumiem kolejność?
  Najpierw akt notarialny i przeniesienie własności, a potem wypłata dofinansowania przez BGK w styczniu?

 • Witam. Informacja przekazana przez doradcę nie jest do końca precyzyjna. O ile pamiętam, proces w BZ-cie rzeczywiście przewiduje, aby lokal został przekazany w terminie 30 dni od podpisania aktu, nie ma jednak obowiązku, aby w tym samym czasie nastąpiło przekazanie dofinansowania z programu MDM. Jeżeli tylko sprzedający wyrazi na to zgodę – płatność zostanie podzielona na dwie transze – pierwsza z nich, pochodząca z kredytu, może być wypłacona w dowolnym momencie (także w roku 2016-tym). Druga część – pochodząca z dofinansowania MDM będzie wypłacona po 2017-01-02.

 • Jan

  Czy udało się już ustalić tę kwotę?

 • Ania Pęzioł

  W najbliższych dniach zamierzamy złożyć w banku WBK wniosek o kredyt. Akt notarialny zostanie podpisany koło czerwca 2016 r. Czy w takim razie możemy zarezerwować wypłatę ostatniej transzy jako dopłata z MDM na styczeń 2017 r.

  Doradca w Banku poinformował nas, że takie wydłużenie transakcji nie jest możliwe z uwagi, iż dopłata z MDM powinna zostać wypłacona w przeciągu 30 dni od podpisania aktu notarialnego, utożsamiając tym samym tą właśnie dopłatę z obowiązkiem przekazania lokalu przez sprzedającego kupującemu w przeciągu 30 dni od podpisania aktu. Według doradcy skoro w tym terminie lokal ma być przekazany to i w tym okresie powinien zostać wypłacony cały kredyt wraz z dopłatą z MDM.

  Z informacji telefonicznej zasięgniętej z BGK wynika, że ich nie obowiązują żadne terminy oprócz terminu wskazanego we wniosku o wypłatę środków z MDM.

  Według pracownika BGK jeśli jakieś obostrzenia istnieją to wynikają tylko z ustawy o pomocy przy zakupie pierwszego mieszkania dla młodych. Proszę o odpowiedź.

 • Witam. Czy ew. rozważała Pani takie rozwiązanie. Po przekazaniu własności mieszkania wpłaci Pani sprzedającemu kaucję równą kwocie dofinansowania z programu MDM. Kaucja będzie miała charakter zwrotny, sprzedający zwróci ją Pani w momencie, kiedy otrzyma środki z MDMu po 2017-01-02. Informacja o takim warunki może zostać zawarta w akcie notarialnym (nawet lepiej, żeby tak było). Na początku 2017-go roku bank kredytujący przekaże środki z MDMu na konto sprzedającego, a on z kolei powinien zwrócić kaucję na Pani konto. Sporo w tym momencie zależy od uczciwości zbywcy, zapis w akcie da Pani ew. możliwość ubiegania się o zwrot kaucji, jeżeli jednak zbywca okaże się nieuczciwy, sprawa może znaleźć finał w sądzie.

  Kwot dofinansowania z programu MDM musi zostać przekazana na konto zbywcy mieszkania.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, będzie można (zresztą klienci już to robią). Proszę jedynie pamiętać, że w obecnym i przyszłym roku nie można zarezerwować więcej niż 50% puli przeznaczonej na 2018-ty rok.

 • Sądzę, że tak. Przystąpienie poszczególnych banków do programu MDM ma charakter dobrowolny. Bank może także zadecydować, kiedy wstrzymać przyjmowanie wniosków – m.in. aby ograniczyć kwestię ew. reklamacji.

 • Niśka

  Witam. Chce kupić mieszkanie z rynku wtórnego wnioskując o kredyt w bieżącym roku z terminem wypłaty dofinansowania MDM w 2017. Sprzedający nie chce jednak czekać do stycznia na kwotę dofinansowania. Jestem w stanie zapłacić mu tą brakującą kwotę teraz i tutaj pojawia się pytanie. W jaki sposób zabezpieczyć się aby mieć gwarancję zwrotu tej kwoty w momencie wypłaty MDM-u? Czy zapis o tym, że sprzedający zobowiązuje się do zwrotu po otrzymaniu MDM na rzecz pobranej wcześniej kaucji może zostać zawarty w akcie notarialnym umowy sprzedaży czy powinno to być uregulowanym osobnym aktem? Czy może jest możliwość aby rachunek bankowy wskazany do wypłaty MDM był inny niż ten na który zostaną przelane pieniądze kredytu?

 • cimar

  Witam, przypuśćmy że środki z 2017 się skończą, czy z środków z 2018 też będzie można skorzystać na takiej samej zasadzie że kredyt w tym roku a dopłata w 2018 ?

 • Anna

  Czy bank miał prawo ustalić sobie limit wniosków do zarejestrowania w BGK?

 • Bank kredytujący ma 60 dni na zarejestrowanie Państwa wniosku od momentu otrzymania. Obawiam się, że jedyną możliwością dla Państwa jest wystąpienie o rezerwację kwoty dofinansowania z przyszłorocznej puli. Na naszej głównej stronie właśnie pojawił się artykuł na ten temat.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Proces od momentu rejestracji do podpisania umowy powinien się zakończyć w ciągu 60 dniu, następnie kilka dni na podpisanie aktu i około 1 miesiąca na wydanie mieszkania. Podsumowując – opuszczenie mieszkania przez właściciela w lipcu nie powinno stanowić przeszkody. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ewa Żukowska

  Chcę kupić mieszkanie na rynku wtornym, lecz właściciel chce je opuścić dopiero w lipcu. Czy jest możliwość aby teraz złożyć wniosek o kredyt aby zarezerwować środki z mdm na 2017 z terminem wypłaty kredytu w lipcu Na środki z mdm właściciel zgadza się poczekać do stycznia 2017

 • Anna

  Witam!

  11 marca złożyliśmy w banku komplet dokumentów, pani je zarejestrowała i przekazała do analityka, zapewniano nas, że dostaniemy dopłatę, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jednak nie.

  Ponoć bank (tak mówiła pracownica banku zajmująca się kredytami hipotecznymi), dostał wytyczne, że mogą zarejestrować jedynie 100 pierwszych wniosków w SKALI KRAJU, nasz wniosek nie zmieścił się w tej setce. W sumie odrzuconych miało zostać około 400 wniosków. Wychodzi z tego, że bank zaniechał swoich obowiązków, działając na szkodę klientów, powinien był rejestrować wnioski do oporu.

  Czy możemy coś zrobić w tej sprawie, czy jest jakaś szansa, aby udało się jednak dostać dofinansowanie. Wnioskowaliśmy o 76 tys.

 • Iwona

  Witam serdecznie i w duchu liczę na poradę kogoś obeznanego w temacie. Jestem zainteresowana zakupem mieszkania – wpłacilam zadatek, umowa wstępna podpisana i tu zaczynają się schody. Kobieta od której chcę kupić mieszkanie w księdze wieczystej ma wpisanego męża, który od 6 lat nie żyje. 15 marca u notariusza sporządziła nowy akt, w którym tylko ona jest właścicielką. Teraz czekam na wpis w II wydziale ksiąg właśnie odnośnie jej własności – jako jedynego właściciela. W banku dowiedziałam się, że cała procedura kredytu nie ruszy, póki w księdze nie będzie wpisu, że ona jest właścicielem jedynym akt notarialny nie ma tu żadnego znaczenia – czy to kwestia banku? Czy na 4 miesiące (do momentu sądowego wpisu) jestem uziemiona z możliwością ruszenia z kredytem? Obawiam się jednego, że w lipcu fundusze na 2017 już mogą się wyczerpać – przy obecnym obrocie spraw…

 • Jednym z wyjaśnień może być to, że Pana wniosek nie został zarejestrowany w systemie BGK. Być może bank najpierw przeprowadzał wstępną analizę zdolności kredytowej. Czy próbował Pan prosić doradcę o przesłanie lub wydrukowanie potwierdzenia rejestracji wniosku o przyznanie dofinansowania (NWR) – najlepiej z datą złożenia wniosku oraz statusem. Bank ma obowiązek wydać taki dokument Klientowi.

 • Postaram się ustalić tę kwotę jutro (potrzebuję skontaktować się z doradcą, który ma dostęp do aplikacji BGK Zlecenia).

 • szymon

  Jaką jest kwota na dzień dzisiejszy zarezerwowanych srodkow 2017?

 • Kamil

  Dzisiaj otrzymałem informację zwrotną – MDM na 2016 rok dla mnie nie starczyło. To bardzo ciekawe, zważywszy, że wniosek został zarejestrowany 10 marca, zaś kolega, który wniosek złożył 15 marca środki uzyskał.

  Co mogło być przyczyną takiego zachowania BGK? Dlaczego ktoś kto złożył wniosek później (PKO) dostał dofinansowanie, a ja składając wcześniej (Alior) takiego dofinansowania nie dostałem?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/